OBECNÍ ÚŘAD HUSLENKY
Silniční správní úřad
Č.j.:193/2011
Vyřizuje: Jitka Hajdová
13.4.2011
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ O ZAŘAZENÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE DO
KATEGORIE MÍSTNÍ KOMUNIKACE
Obecní úřad Huslenky, obdržel dne 7.4.2011 žádost Obce Huslenky, Huslenky 494, o zařazení níže
uvedených pozemních komunikací do kategorie místní komunikace III. třídy.
Jedná se o pozemní komunikace „Zbeličné“ včetně mostu M9, M10, M11, M12 a dopravního
značení inv. č. 12, 23 na území obce Huslenky: parc. č. 15637/26 (ostatní plocha), parc. č. 16264/1
(ostatní plocha), parc. č. 15652/1 (ostatní plocha), parc. č. 6522/1 (trvalý travní porost), parc. č. 710
(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 712/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 15654/2 (ostatní
plocha), parc. č. 6526 (zahrada), parc. č. 15651 (ostatní plocha), parc. č. 6539/2 (trvalý travní
porost), parc. č. 6558 (trvalý travní porost), parc. č. 6555 (trvalý travní porost), parc. č. 726
(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 723 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1968 (zastavěná
plocha a nádvoří), parc. č. 6562/37 (ostatní plocha), parc. č. 1678 (zastavěná plocha a nádvoří),
parc. č. 6562/16 (ostatní plocha), parc. č. 6562/13 (trvalý travní porost), parc. č. 6562/15 (trvalý
travní porost), parc. č. 7860/16 (ostatní plocha), parc. č. 7860/15 (trvalý travní porost), parc. č.
7860/6 (ostatní plocha), parc. č. 1353 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 7844 (trvalý travní
porost), parc. č. 7860/10 (trvalý travní porost), parc. č. 864 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č.
853/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 7257/1 (trvalý travní porost), parc. č. 7257/2 (trvalý
travní porost), parc. č. 7257/4 (ostatní plocha), parc. č. 7257/5 (trvalý travní porost), parc. č. 7838
(orná půda), parc. č. 7259 (trvalý travní porost), parc. č. 15712 (ostatní plocha), parc. č. 7266 (trvalý
travní porost), parc. č. 7377/3 (trvalý travní porost), parc. č. 7374 (trvalý travní porost), parc. č.
7372 (trvalý travní porost), parc. č. 15711 (ostatní plocha), parc. č. 7380 (trvalý travní porost), parc.
č. 7385 (trvalý travní porost), parc. č. 7388 (trvalý travní porost), parc. č. 7396/4 (ostatní plocha),
parc. č. 7396/1 (trvalý travní porost), parc. č. 7398 (ostatní plocha), parc. č. 7397/2 (ostatní plocha),
parc. č. 7396/3 (ostatní plocha), parc. č. 7427 (ostatní plocha), parc. č. 7430/2 (trvalý travní porost),
parc. č. 7454 (trvalý travní porost), parc. č. 7453 (trvalý travní porost), parc. č. 7457 (trvalý travní
porost), parc. č. 7480/2 (ostatní plocha), parc. č. 7480/5 (ostatní plocha), parc. č. 15709 (ostatní
plocha), parc. č. 7479 (trvalý travní porost), parc. č. 804 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 7477
(ostatní plocha), parc. č. 805 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 7474/2 (ostatní plocha), parc. č.
7501/2 (lesní pozemek) dle pasportu místních komunikací, v katastrálním území Huslenky.
Uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení o zařazení pozemních komunikací do kategorie
místní komunikace III. třídy.
Obecní úřad Huslenky, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 5 písm. a) zákona
č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, oznamuje v souladu s § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád„), zahájení správního
řízení o zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace III. třídy podle § 3 odst. 1
zákona o pozemních komunikacích.
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání
rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním
rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí.
Účastníci řízení se mohou vyjádřit do
15 dnů od doručení tohoto oznámení.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí na Obecním úřadě Huslenky, v kanceláři
stavebního technika, 3. patro.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
………………………..
Mgr. Helena Jurčíková
Místostarostka Obecního úřadu Huslenky
Toto oznámení o zahájení řízení se doručuje účastníkům řízení veřejnou vyhláškou, která
bude vyvěšena na úřední desce Obecního úřadu Huslenky po dobu 15 dnů a bude též zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Dnem doručení je 15-tý den po vyvěšení oznámení na úřední desce.
Vyvěšeno a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
Sejmuto dne:
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží:
Obec Huslenky, IDDS: bawb3bq
Policie ČR, Dopravní inspektorát, Hlásenka 1516, 755 23 Vsetín
Účastníci řízení – veřejnou vyhláškou:
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K majáku 5001, 76123 Zlín
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1 - Nové Město,
okres Hlavní město Praha
Řišica František, Huslenky 260, 75602 Huslenky, okres Vsetín
Karola Petr a Karolová Martina, Velký Skalník 244, 75501 Vsetín
Šimčík Jaroslav, Huslenky 259, 75602 Huslenky, okres Vsetín
Trtíková Pavla, Huslenky 227, 75602 Huslenky, okres Vsetín
Tydlačková Ludmila, Huslenky 256, 75602 Huslenky, okres Vsetín
Komár František a Dana, Pod Žamboškou 1036, 75501 Vsetín
Mikuš Jan, adresa neznámá
Sívek Josef, adresa neznámá
Zajíček Josef, Huslenky 255, 75602 Huslenky, okres Vsetín
Tydlačková Ludmila, Huslenky 256, 75602 Huslenky, okres Vsetín
Vašťáková Karla, Janová 185, 75501 Janová, okres Vsetín
Surovčák Pavel, Huslenky 284, 75602 Huslenky, okres Vsetín
Pokorná Marie, Huslenky 438, 75602 Huslenky, okres Vsetín
Žárský Jaroslav, Žitná 253/17, 79604 Prostějov – Domamyslice
Šimčík Jaroslav, Huslenky 259, 75602 Huslenky, okres Vsetín
Chrástecký Radomír, Huslenky 520, 75602 Huslenky, okres Vsetín
Kalivoda Petr, Havlíčkova 1171, 75701 Valašské Meziříčí, okres Vsetín
Chrástecký Marek, Huslenky 254, 75602 Huslenky, okres Vsetín
Žárský Josef, Huslenky 286, 75602 Huslenky, okres Vsetín
Chrástecká Markéta, Huslenky 254, 75602 Huslenky, okres Vsetín
Měrka Josef, Huslenky 253, 75602 Huslenky, okres Vsetín
Měrka Miroslav, Huslenky 253, 75602 Huslenky, okres Vsetín
Novosad Martin a Novosadová Marcela, Na Hrázi 1570, 75501 Vsetín
Hruška Tomáš, Huslenky 251, 75602 Huslenky, okres Vsetín
Holčák Vasilij a Holčáková Ludmila, Huslenky 249, 75602 Huslenky, okres Vsetín
Jůza Jiří Ing. a Jůzová Pavla Ing., Uhliska 2475, 75661 Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
Měrková Jarmila, Huslenky 237, 75602 Huslenky, okres Vsetín
Měrka Josef, Huslenky 237, 75602 Huslenky, okres Vsetín
RNDr. Václavík Martin, U Hřiště 1325, 75501 Vsetín
Holčáková Kateřina, Huslenky 249, 75602 Huslenky, okres Vsetín
Blinková Jana, Rokytnice 399, 75501 Vsetín – Rokytnice
Beňadik Michal, Huslenky 246, 75602 Huslenky, okres Vsetín
Beňadiková Lucie, Huslenky 246, 75602 Huslenky, okres Vsetín
Beňadiková Kateřina, Huslenky 246, 75602 Huslenky, okres Vsetín
Beňadik Michal, Huslenky 246, 75602 Huslenky, okres Vsetín
Kovářová Anna, Vesník 912, 75501 Vsetín
Dorňák Rostislav, Huslenky 242, 75602 Huslenky, okres Vsetín
Mozgva Dušan, Drnovice 113, 76325 Drnovice, okres Zlín
Hanáková Věra, Zálešná II 3406, 76001 Zlín
Kovařík Ladislav a Marie, Na Oboře 572, 75605 Karolinka, okres Vsetín
Kovaříková Marie, Na Oboře 572, 75605 Karolinka, okres Vsetín
Křupala Radek, Bratří Hlaviců 90, 75501 Vsetín
Křupala Roman, Pozděchov 159, 75611 Pozděchov, okres Vsetín
Mikulenčák Josef, adresa neznámá
Václavík Stanislav a Václavíková Anežka, Halenkov 605, 75603 Halenkov, okres Vsetín
Švalbachová Jana, Kpt. Jaroše 311, 75101 Tovačov, okres Přerov
Strbačka Miroslav, Valašská Polanka 23, 75611 Valašská Polanka, okres Vsetín
Štrbačka Josef, Hovězí 567, 75601 Hovězí, okres Vsetín
Štrbačka Jindřich, Slavíčkova 1684, 35601 Sokolov
Strbačka Antonín, Huslenky 215, 75602 Huslenky, okres Vsetín
Strbačková Alena, Tolstého 1134, 75701 Valašské Meziříčí, okres Vsetín
Kumbera Jaroslav, Hovězí 229, 75601 Hovězí, okres Vsetín
Download

veřejná vyhláška