Komplexní inovace výuky práva pro moderní společnost
reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0080
¨
PROGRAM JEDNÁNÍ V SEKCÍCH
OLOMOUCKÉ DEBATY MLADÝCH PRÁVNÍKŮ 2013
NEDĚLE 15. 9. 2013
Sekce I.
FINANČNÍ PRÁVO
15.00 – 17.00: jednání a diskuze
17.00 – 17.30: občerstvení
17.30 – 19.00: jednání a diskuze
Příspěvky:
1. Management control in the public finance sector units in Poland. Dr. Miru Ambrozy /
Ekonomická univerzita v Krakově
2. Problematika priamych daní v priestore EU – analýza vybraných rozhodnutí Súdneho
dvora. Mgr. Andrea Koroncziová / PF UK v Bratislave
3. Aktuální otázky v oblasti daňových rájů. JUDr. Roman Vybíral / PF UK v Praze
4. Změna organizace dohledu nad finančním trhem ve Velké Británii jako možná
inspirace pro EU. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. / PF UK v Praze
5. Investiční zprostředkovatel a evropská právní úprava. JUDr. Martin Hobza / PF UK v
Praze
6. Evropské iniciativy v oblasti jednotného bankovního dohledu a jejich vliv na Českou
republiku. Vít Kropjok / PF UK v Praze
7. Karuselové podvody na DPH. Tomáš Sejkora /PF UK v Praze
Komplexní inovace výuky práva pro moderní společnost
reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0080
Sekce II.
CIVILNÍ PROCES
15.00 – 17.00: jednání a diskuze
17.00 – 17.30: občerstvení
17.30 – 19.00: jednání a diskuze
Příspěvky:
1. Koncept ochrany rušené držby v harmonizovaném OSŘ. JUDr. Jana Křiváčková, Ph.D.,
JUDr. Klára Hamuľáková, Ph.D. / PF UP v Olomouci
2. Dopad nařízení o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a
přijímání a výkonu veřejných listin v dědických věcech a o vytvoření evropského
dědického osvědčení do civilního procesu. Mgr. Stanislav Antonín / Ministerstvo
spravedlnosti ČR
3. Rodinné konflikty a možnosti jejich řešení z pohledu současné právní úpravy. Mgr.
Anna Kováčová / PF UP v Olomouci
4. Aktuální otázky domácího násilí v občanském soudním řízení. JUDr. Jakub Dohnal,
Ph.D. / PF UP v Olomouci
5. Vliv rozhodovací činnosti ESLP na ochranu práv osob nedobrovolně umístěných do
zdravotnických zařízení. Mgr. Petr Podrazil / PF UP v Olomouci
6. Otázka svědečného při dožádání ve světle judikatury Soudního dvora Evropské unie.
Mgr. Jakub Vraník / PF UP v Olomouci
7. Použitelnost zahraniční judikatury v rozhodovací praxi českých soudů v kontextu
poplatků za vedení úvěrového účtu. Mgr. Tomáš Pavlíček / PF UP v Olomouci
Komplexní inovace výuky práva pro moderní společnost
reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0080
PONDĚLÍ 16. 9. 2013
Sekce I.
ZAHRANIČNÍ VLIVY NA NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK
9.00 – 11.00: jednání a diskuze
11.00 – 11.30: občerstvení
11.30– 13.00: jednání a diskuze
Příspěvky:
1. Vliv Principů evropského rodinného práva na úpravu rodičovské odpovědnosti v
novém občanském zákoníku. JUDr. Monika Schön / PF MU Brno
2. § 1 NOZ – Extra culturam nihil datur. Mgr. Štefan Potočňák / PF UP v Olomouci
3. Prohlášení pro případ nesvéprávnosti v Quebecu a u nás. JUDr. Kateřina Čuhelová / PF
UP v Olomouci
4. Punitive damages v rámci deliktů proti soukromí – srovnání českého a některých
zahraničních přístupů. Mgr. Tomáš Marek/ PF UP v Olomouci.
5. Vliv BGB na běh promlčecí doby. Mgr. Tomáš Šperka / PF UP v Olomouci
6. Relativní neúčinnost. Mgr. Martin Lebeda / PF MU Brno
7. Změna okolností v komparačním pojetí. Mgr. Lucie Piechowiczová / PF UP v Olomouci
Komplexní inovace výuky práva pro moderní společnost
reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0080
Sekce II.
ÚSTAVNÍ PRÁVO
9.00 – 11.00: jednání a diskuze
11.00 – 11.30: občerstvení
11.30– 13.00: jednání a diskuze
Příspěvky:
1. Význam srovnávacího ústavního práva při ústavních změnách.
JUDr. Maxim
Tomoszek, Ph.D. / PF UP v Olomouci
2. Interakce právní úpravy řízení před Ústavním soudem a zahraničních vlivů. Mgr.
Jaroslav Benák / PF MU Brno
3. Vliv zahraničních soudů na judikaturu Ústavního soudu ČR ve vztahu k evropskému
právu. David Kopal / PF UP v Olomouci
4. Ústavná úprava udeľovania milosti a amnestie vo vybraných štátoch. JUDr. Eva
Vranková / PF UK v Bratislave
5. Odlišné zaobchádzanie so slobodou prejavu v angloamerickej a kontinentálnej právnej
kultúre. Mgr. Peter Čuroš / PF UPJŠ v Košících
6. Asperačná zásada z pohľadu ústavného práva. JUDr. Boris Balog, PhD. / Paneurópska
vysoká škola
Komplexní inovace výuky práva pro moderní společnost
reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0080
ÚTERÝ 17. 9. 2013
Sekce I.
TRESTNÍ PRÁVO
9.15 – 11.00: jednání a diskuze
11.00 – 11.30: občerstvení
11.30 – 13.00: jednání a diskuze
Příspěvky:
1. Dohoda o vině a trestu v zahraničí jako inspirace pro českou právní úpravu. Mgr.
Markéta Filipová / PF MU Brno
2. Kybernetické trestné činy v trestním zákoníku a vliv souvisejících mezinárodních
úmluv. Mgr. Jan Pinkava / PF UP v Olomouci
3. Právna úprava extrémizmu v nadnárodnom kontexte. JUDr. Matej Šimášek /
Paneurópska vysoká škola
4. Nové trendy v boji proti drogovej trestnej činnosti prostriedkami trestného práva. Mgr.
Tomáš Majerčík / PF TU Trnava
5. Nadnárodná inšpirácia trestnoprávnej úpravy omylu v SR.
Mgr. Juraj Tittl /
Paneurópska vysoká škola
6. Legislatívna úprava prostitúcie vo vybraných štátoch EÚ a riešenie otázky regulácie
prostitúcie v Slovenskej republike. Mgr. Lucia Szabanová / Paneurópska vysoká škola
7. Odraz nadnárodnej úpravy korupcie v právnom poriadku SR. JUDr. Marcela Tóthová,
PhD. / Paneurópska vysoká škola
8. Boj proti korupci v ČR pod vlivem protikorupčních opatření EU. Mgr. Mgr. Zdeněk
Kopečný / PF UP v Olomouci
Komplexní inovace výuky práva pro moderní společnost
reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0080
Sekce II.
SPRÁVNÍ PRÁVO, PRACOVNÍ PRÁVO A PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
9.15 – 11.00: jednání a diskuze
11.00 – 11.30: občerstvení
11.30 – 13.00: jednání a diskuze
Příspěvky:
1. Právní úprava teleworkingu vybraných sousedních zemí jako inspirace pro českou
právní úpravu. Mgr. Lukáš Horňák / PF MU Brno
2. Je slovenská pracovnoprávna legislatíva pri zmenách v Zákonníku práce inšpirovaná
zahraničím? JUDr. Juraj Hamuľák, PhD. / PF UK v Bratislave
3. Prípad Bosman (Rozhodnutie Súdneho dvora C-415/93). JUDr. Milan Hlivák, LLM / AK
Hlivák
4. Vplyv európskej judikatúry na správne trestanie v Slovenskej republike. JUDr. Zuzana
Kiselyová / PF UK v Bratislave
5. Článek 7 a postihování přestupků. JUDr. Martin Škurek / PF UP v Olomouci
6. Zahraniční vlivy na české správní soudnictví. JUDr. Hana Vičarová Hefnerová / PF UP
v Olomouci
7. Soudní přezkum rozhodnutí ve věcech důchodového pojištění ve světle judikatury
Evropského soudního dvora. Mgr. Elena Pospíšilová / PF UP v Olomouci
Download

¨ PROGRAM JEDNÁNÍ V SEKCÍCH OLOMOUCKÉ DEBATY