Bulletin BBH
Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti
listopad & prosinec 2012
1. Investiční nástroje, komodity a trhy ....... 2
2. Kolektivní investování ........................ 3
3. Bankovnictví a platební systémy ........... 5
4. Pojišťovnictví a penzijní fondy ............. 7
5. Regulace finančního trhu ................... 10
6. Obchodní společnosti........................ 11
1. Investiční nástroje, komodity a trhy
Evropská unie
Prováděcí opatření k nařízení EMIR
Komise v návaznosti na nařízení EMIR1 vydala
v prosinci návrhy několika prováděcích opatření a to v podobě jednak regulačních technických norem (RTN) podle čl. 290 SFEU, které
budou předmětem posuzování Evropského parlamentu a Rady EU, a prováděcích technických
norem (PTN) podle čl. 291 SFEU, které Komise
vydá v podobě nařízení.
Prováděcí opatření upravují především následující otázky:
• kapitálové, organizační a provozní požadavky na centrální protistrany,
• podmínky povinného vypořádání derivátů
prostřednictvím ústředních protistran a hlášení
informací o derivátových transakcích prostřednictvím registru obchodních údajů,
• podmínky přístupu k převodním místům,
vymezení finančních protistran, které podléhají povinnostem podle EMIR,
• náležitosti a podmínky hlášení o derivátových transakcích a uveřejňování těchto informací.
Nabytí účinnosti se předpokládá na jaře 2013.
Bližší
informace
jsou
dostupné
zde:
ec.europa.eu/internal_market
Příprava pokynů ESMA pro centrální protistrany
V návaznosti na nařízení EMIR připravuje ESMA
rovněž pokyny týkající se činnosti ústředních
protistran tak, aby byla zajištěna co nejvíce
harmonizovaná činnost celé tržní infrastruktury po vypořádání derivátových transakcí v EU.
Připravované pokyny pokrývají hodnocení prováděné národními orgány dohledu ohledně
splnění podmínek interoperability ústředních
protistran. Konkrétně různé typy rizik, které
musí ústřední protistrany adekvátně řešit,
nakládání s poskytnutým zajištěním (kolaterálem). Dále jsou specifikovány podmínky spolupráce národních orgánů dohledu při výkonu
dohledu nad činností ústředních protistran.
Bližší informace jsou dostupné zde:
www.esma.europa.eu
Regulace derivátového trhu
Na konci listopadu 2012 regulátoři finančního
trhu zemí G-20 a EU vydali společné prohlášení
ohledně principů regulace derivátových trhů.
Tyto principy představují společnou základnu
pro regulaci derivátů v globálním měřítku.
Mezi klíčové principy patří zavedení povinnosti
vypořádávat derivátové transakce prostřednictvím ústředních protistran, zajištění transparentosti ohledně OTC derivátů, registrační
povinnost účastníků trhu obchodujícího s deriváty a v neposlední řadě úzká spolupráce regulátorů a systematická výměna informací.
Bližší informace jsou dostupné zde:
www.esma.europa.eu
Pokyny ESMA k regulaci ratingů
V prosinci ESMA předložila k veřejné diskusi
návrh pokynů, které upřesňují řadu otázek
regulace ratingů a ratingových agentur. SMA
specifikuje působnost nařízení CRA2 - osoby,
které vydávají ratingy a mají fyzickou složku
(pobočku) v EU jsou povinny se zaregistrovat
jako ratingová agentura. Ohledně vymezení
pojmu ratingu ESMA specifikuje, že "řádný"
rating musí vycházet jak z kvantitativní, tak
kvalitativní analýzy. Dále řeší otázky vydávání
soukromých (neveřejných) ratingů, kde požaduje, aby zadavatel ratingu tento rating nešířil
vůči třetím osobám. Pro uveřejňování informací ohledně scoringu a exportních ratingů, které
jsou a priory předmětem výjimky z nařízení
CRA, bude ESMA požadovat, aby byly jednoznačně odlišovány od ratingů tak, aby nemohlo
dojít k záměně.
V prosinci dále ESMA vydala pokyny ohledně
spolupráce ESMA a národních orgánů dohledu
nad ratingy a ratingovými agenturami. Pokyny
upravují podmínky delegace úkolů ESMA na
národní orgány dohledu, postup konzultace
otázek podle nařízení o CRA a výkonu dohledu.
Bližší informace jsou dostupné zde:
www.esma.europa.eu
1
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)
č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů
2
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES)
č. 1060/2009 ze dne 16. září 2009 o ratingových
agenturách
Právní aktuality – Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin listopad & prosinec 2012 Strana 2
Obsah
Česká republika
Sdělení ČNB k pokynům ESMA - hodnocení
vhodnosti
V srpnu vydala ESMA pokyny k některým aspektům požadavků směrnice MiFID ohledně hodnocení vhodnosti (suitability). ČNB potvrdila
ESMA v souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení ESMA,
že se těmito obecnými pokyny hodlá řídit.
Obecné pokyny obsahují doporučení k provádění testu vhodnosti a souvisejícím otázkám
při poskytování investiční služby, investičního
poradenství a obhospodařování majetku zákazníka a podrobněji rozvádějí povinnosti stanovené ve směrnici MiFID, resp. transponované
do ZPKT a vyhlášky č. 303/2010 Sb.
Podle nařízení ESMA jsou národní orgány dohledu a účastníci finančního trhu povinni vynaložit veškeré úsilí, aby se těmito obecnými
pokyny a doporučeními řídili. ČNB bude proto
postupovat při výkonu dohledu v souladu s
těmito obecnými pokyny a očekává, že poskytovatelé investičních služeb vynaloží veškeré
úsilí, aby se těmito pokyny řídili. Pokyny ESMA
nabyly účinnosti 21.12.2012.
Bližší
informace
jsou
dostupné
zde:
www.cnb.cz
Slovenská republika
Návrh opatření NBS k náležitostem žádostí
V listopadu byl předložen do mezirezortního
připomínkového řízení návrh opatření k náležitostem žádostí podle zákona o cenných papieroch.3 Obsahuje úpravu náležitostí žádostí o
předchozí souhlasy týkající se centrálního depozitáře, např. nabytí či změny kvalifikované
účasti na centrálním depozitáři, změny vedoucích osob a členů dozorčí rady, snížení základ3
Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch
a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení niektorých predpisov
ního kapitálů i přeměny centrálního depozitáře. Opatření nahradí vyhlášku č. 93/2002 Z.z.,
která bude zrušena.
Bližší
informace
jsou
dostupné
zde:
lt.justice.gov.sk
Doporučení NBS k compliance
V návaznosti na zveřejnění pokynu ESMA
k compliance podle MiFID vydala NBS doporučení pro poskytovatele investičních služeb
ohledně dodržování požadavků na compliance,
kterým NBS přebírá pokyny ESMA.
Bližší
informace
jsou
dostupné
zde:
www.nbs.sk
2. Kolektivní investování
Evropská unie
Pokyny ESMA k ETF a dalším otázkám standardních fondů
V rámci svým pravomocí podle nařízení o zřízení ESMA vydala ESMA v prosinci pokyny pro
orgány dohledu a účastníky trhu4 ohledně poskytování informací investorům o standardních
fondech které mají povahu ETF nebo, které
sledují určitý finanční index. ESMA specifikuje
informace, které musí obsahovat statut standardního fondu a sdělení klíčových informací
("SKI") ohledně indexu, který fond sleduje,
a rozsahu v jakém fond využívá finanční páky.
V případě ETF fondů musí název fondu obsahovat jednoznačnou identifikaci, že se jedná
o ETF, statut a SKI musí obsahovat informace
o složení portfolia fondu, způsobu výpočtu
NAV, o tom, zda se jedná o aktivně řízený fond
či nikoliv atp. V případě investice do ETF na
sekundárním trhu musí ve statutu a v SKI být
obsažena příslušná dodatečná upozornění.
Pokyny dále specifikují požadavky, některé
požadavky na techniky obhospodařování portfolia fondů a skutečnosti, které o nich mají být
uvedeny ve statutu a SKI. Mj. se jedná
o podmínky půjčování cenných papírů, repo
operací a reverzních repooperací, problematiku nákladů spojených různými technikami obhospodařování. Dále jsou specifikovány někte4
Ve vztahu k pokynům vydaným podle čl. 16 odst. 3
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení
Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro
cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí
č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise
2009/77/ES ("Nařízení ESMA") jsou orgány dohledu
a účastníci trhu povinni vynaložit veškeré úsilí, aby
se těmito pokyny řídili. Pokud je to stnanoveno v
pokynech či v národní právní úpravě jsou účastníci
trhu povinni informovat orgán dohledu o plnění
povinností stanovených v pokynech ESMA.
Právní aktuality – Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin listopad & prosinec 2012 Strana 3
Výjimky z předobchodní transparentnosti
podle MiFID - Doporučení ESMA
Podle MiFID jsou organizátoři regulovaného
trhu a provozovatelé mnohostranného obchodního systému povinni uveřejňovat informace
o aktuální nabídce a poptávce u akcií přijatých
k obchodování na regulovaném trhu tak, aby
byla zajištěna maximální transparentnost vůči
účastníkům trhu a investorům. Za určitých
okolností mohou národní orgány dohledu povolit výjimky z plnění této transparenční povinnosti. Doporučení ESMA specifikuje postup
národních orgánů dohledu při posuzování žádostí organizátorů regulovaných trhů a provozovatelů mnohostranných obchodních systémů.
Bližší
informace
jsou
dostupné
zde:
www.esma.europa.eu
Komise vydala návrh prováděcích opatření
k AIFMD
V prosinci Komise vydala první část prováděcích opatření ke směrnici AIFMD. Jedná se
o opatření v přenesené působnosti dle čl. 290
SFEU. Tzn., navrhovaná opatření jsou Komisí
předložena Evropskému parlamentu a Radě EU,
které mají tři měsíce na vyjádření případných
výhrad. Pokud nebudou výhrady vzneseny
v této lhůtě, prováděcí opatření budou vydána
v Úředním věstníku EU.
Navrhovaná prováděcí opatření pokrývají následující oblasti
• oceňování aktiv v portfoliu AIF, mj. deriváty jsou oceňovány v plné hodnotě pozice
v podkladových aktivech,
• způsob výpočtu finanční páky,
• požadavky na kapitálové vybavení správcovské společnosti AIF a pojištění odpovědnosti,
• pravidla pro organizaci a provozní požadavky pro správcovské společnosti vč. outsourcingu a oceňování,
• podmínky pro činnost depozitáře,
• specifikace podmínek pro výkon dohledu
a spolupráci orgánů dohledu jak v EU, tak
i mimo EU.
Nařízení vstoupí v účinnost v červenci 2013.
Bližší
informace
jsou
dostupné
zde:
ec.europa.eu/internal_market
Veřejná diskuse k pokynům ESMA podle AIFMD
ESMA v rámci přípravy prováděcích pokynů
k AIFMD5 zahájila v prosinci konzultaci k návrhu těchto pokynů. Připravované pokyny pokrývají samotné vymezení alternativních fondů.6
5
Směrnice Evropského parlamentu a Rady
2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů a o změně směrnic
2003/41/ES a 2009/65/ES a nařízení (ES)
č. 1060/2009 a (EU) č. 1095/2010.
6
Posld čl. 4 odst. 1 písm. (a) se alternativním investičním fondem rozumí subjekt kolektivního investování včetně jeho podfondu, který:
i) získává kapitál od většího počtu investorů s cílem
investovat jej v souladu s určitou investiční politikou ve prospěch těchto investorů,
Konkrétně specifikují způsob získávání kapitálu, kdy se získáním kapitálu rozumí aktivní
kroky směřující k oslovení potenciálních investorů. Získáváním kapitálu typicky nebudou
investice do fondu, které realizují členové
orgánů fondu nebo správcovské společnosti či
jejich zaměstnanci, nebo skupina osob, která
již existovala před založením fondu a pro kterou byl fond výhradně založen.
Dále ESMA vymezuje pojem kolektivního investování jako investování, kdy investoři mj. sami
aktivně nezasahují do každodenního obhospodařování majetku fondu. Ohledně minimálního
počtu investorů ESMA dospívá k závěru, že to
bude více než jeden investor i.e. minimálně již
dva investoři. Za určitých okolností tuto podmínku splní i jeden investor - pokud právně
závazným způsobem není vyloučena možnost,
aby do fondu mohlo přistoupit více investorů či
pokud jeden investor investuje prostředky
získané od jiných investorů e.g. feeder fond.
Dále je specifikován pojem investiční politiky
jakožto strukturovaného způsobu investičního
rozhodování, který je pevně daný po určitou
dobu. Veřejná diskuse končí počátkem února
2013.
Bližší
informace
jsou
dostupné
zde:
www.esma.europa.eu
Prováděcí regulační technické normy k AIFMD - návrh ESMA
ESMA předložila k veřejné diskusi návrh regulačních technických norem ("RTN") ke směrnici
AIFMD.7 Obsahem navrhovaných RTN je mj.
specifikace typů alternativních fondů, kde
ESMA navrhuje toliko rozlišování na uzavřené a
otevřené AIF, přičemž otevřená forma je
podrobněji vymezena tak, že umožňuje investorům např. zpětný prodej cenných papíry
fondu správcovské společnosti, která fond
obhospodařuje nebo samotnému fondu,
nejméně jednou ročně.
Bližší
informace
jsou
dostupné
zde:
www.esma.europa.eu
Stanovisko ESMA k výjimce z přípustných
aktiv u standardních fondů
Ohledně výkladu výjimky obsažené v čl. 50
odst. 2 UCITS, podle které je možné, aby standardní fond investoval až do 10 % majetku do
ii) není povinen získat povolení podle článku
5 směrnice UCITS.
7
Tyto prováděcí regulatorní technické normy jsou
vydávány podle čl. 290 SFEU Komisí, na kterou je
toto oprávnění delegováno Evropským parlamentem
a Radou EU. ESMA připravuje návrhy RTN v rámci
postupu podle čl. 10 Nařízení o ESMA. RTN jsou
následně vydávány Komisí v podobě nařízení či
rozhodnutí.
Právní aktuality – Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin listopad & prosinec 2012 Strana 4
ré podmínky využívání derivátů, nakládání se
zajištěním ať fondem poskytnutým, tak přijatým. ESMA dále specifikuje požadavky, které
musí splnit finanční indexy proto, aby do nich
mohly investovat standardní fondy. Mj. se jedná o podmínky složení indexu, váhu a korelaci
jeho jednotlivých složek, způsob jeho stanovení
či
transparentnost
jeho
složení
a metodologie jeho konstrukce.
Bližší
informace
jsou
dostupné
zde:
www.esma.europa.eu
Spolupráce ESMA a švýcarského dohledu nad
finančním trhem
V prosinci 2012 byla podepsána dohoda o spolupráci mezi ESMA a švýcarským orgánem pro
dohled nad finančním trhem. Dohoda pokrývá
výměnu informací, operativní spolupráci, přeshraniční výkon kontrolní činnosti a inspekcí na
místě a rovněž vzájemnou pomoc v rámci vyšetřování, vynucování a výkonu rozhodnutí.
Spolupráce se týká primárně alternativních
investičních fondů, fondů private equity, hedgeových fondů či nemovitostních fondů a podobných fondových struktur.
Bližší
informace
jsou
dostupné
zde:
www.esma.europa.eu
Česká republika
Vláda schválila nový zákon o fondech
Před Vánoci vláda České republiky schválila
návrh nového zákona o investičních společnostech a investičních fondech. Hlavním cílem
návrhu zákona je vytvořit v ČR podmínky pro
obhospodařování investičních fondů a provádění jejich administrace, při zachovávání adekvátní a proporcionální míry ochrany investorů. Účinnost se předpokládá v polovině 2013.
Pro podrobnější komentář k nové úpravě kolektivního investování odkazujeme na zvláštní
číslo
bulletinu
BBH
dostupné
zde:
www.bbh.cz/Publikace
Bližší
informace
jsou
dostupné
zde:
www.mfcr.cz
Slovenská republika
Návrh novely zákona o kolektivnom investovaní
Ministerstvo financí Slovenské republiky předložilo do mezirezortního připomínkového řízení
návrh novely zákona o kolektivnom investovaní9 (ZKI SK). Primárním cílem novely je transpozice směrnice AIFMD, která upravuje podmínky pro činnost správců alternativních inves-
tičních fondů, tj. fondů, které nejsou upraveny
směrnicí UCITS. Ze stávajících fondových
struktur na Slovensku se nová právní úprav
bude týkat jednak speciálních podílových fondů, které jsou regulované již dnes, jednak
dalších subjektů jako private equity a venture
kapitálové fondy, hedgeové fondy, některé
nemovitostní společnosti či další subjekty,
které získávají kapitál od investorů (jak od
veřejnosti, tak i od omezeného okruhu investorů) formou kolektivního investování. Nová regulace tak dopadne na daleko širší okruh osob,
než je tomu v současnosti včetně správců mimo EU (off-shore), kteří obhospodařují fondy
nabízené investorům z EU. AIFMD reguluje
primárně výkon činnosti správcovských společností obhospodařujících alternativní investiční
fondy, a obecně nepředepisuje přípustná aktiva či investiční strategie pro alternativní fondy
s výjimkou pravidel pro využívání finanční páky
(leverage) a některých zásad corporate governance při investicích do obchodních společností. Předmětem nové regulace je licenční režim
správců alternativních fondů, který je v zásadě
analogický s licencováním standardních správcovských společností, schvalování vedoucích
osob a kvalifikovaných účastí, stanovení pravidel pro organizaci a provaz správcovské společnosti či pravidla jednání vůči investorům
a plnění různých informačních povinností.
V souvislosti s novelou ZKI SK je novelizován
také zákon o cenných papieroch, mj. v ustanovení o nabízení majetkových hodnot, které je
nutno přizpůsobit požadavkům AIFMD.
Účinnost nové právní úpravy se předpokládá v
červenci 2013.
Bližší
informace
jsou
dostupné
zde:
lt.justice.gov.sk
3. Bankovnictví, platební služby a úvěry
Evropská unie
Zpráva o poskytování mikroúvěrů v EU
Komise analyzovala podmínky pro poskytování
mikro úvěrů v EU, tj. úvěrů v relativně malých
objemech poskytovaných drobným podnikatelům, kteří nemají možnost vůbec nebo jen
velmi obtížně dosáhnout na financování poskytované bankami. Analýza ukazuje na velmi
různorodou praxi v členských státech ohledně
pravidel a podmínek pro poskytování mikroúvěrů. Komise dospívá k závěru o potřebě určité harmonizace podmínek pro poskytování
mikroúvěrů, nicméně plná aplikace pravidel
pro úvěrové instituce zde není vhodná.10 Komi-
8
V českém ZKI je v tomto smyslu koncipováno ustanovení § 26 odst.1 písm. i).
9
Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní
v znení zákona č. 547/2011 Z. z.
10
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
2006/48/ES ze dne 14. června 2006 o přístupu k
Právní aktuality – Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin listopad & prosinec 2012 Strana 5
cenných papírů a nástrojů peněžního trhu,
které nejsou uvedeny v čl. 50 odst. 1 UCITS
(přípustná aktiva) dospívá ESMA k závěru, že
se tato výjimka nevztahuje na cenné papíry
vydané fondem kolektivního investování. Tzn.
standardní fondy nemohou v žádném případě
investovat do cenných papírů fondů kolektivního investování, které nesplňují podmínku
čl. 50 odst. 1 písm. e) UCITS.8
Bližší
informace
jsou
dostupné
zde:
www.esma.europa.eu
Pokyny EBA k posuzování vedoucích osob
V listopadu vydala EBA pokyny k posuzování
vhodnosti vedoucích osob v bankách. Pokyny
blíže specifikují kriteria a proces posuzování
vedoucích osob úvěrových institucí jak ze strany národních orgánů dohledu, tak i samotnými
bankami a to jednak před zahájením výkonu
funkce vedoucí osoby, jednak na průběžné
bázi. Pokyny předpokládají mj., že v bankách
budou zřizovány nominační výbory a že nominační procedura bude zachycena ve vnitřních
předpisech a provedené vyhodnocení bude
adekvátně zdokumentováno.
Pokyny dále specifikují kriteria, která mají být
předmětem hodnocení tj. požadavky na důvěryhodnost, zkušenost, povahu pozice, na kterou je osoba nominována, a to i v kontextu
celkové správy a řízení konkrétní úvěrové instituce.
Bližší informace jsou dostupné zde:
www.eba.europa.eu
Revize obezřetnostních požadavků
Návrh regulačních technických standardů
k obezřetnému oceňování
EBA předložila k veřejné diskusi návrh pokynů
k obezřetnému oceňování podle čl. 100 připravovaného nařízení o kapitálových požadavcích
(CRR). Podle návrhu CRR bude nezbytné
u všech pozic oceněných reálnou hodnotou
provést "revizní" obezřetné přecenění a v případě zjištění rozdílů by takovýto rozdíl měl
být odečten od základního kapitálu v rámci
Tier 1 složky kapitálu. Návrh RTN specifikuje
postup a kriteria pro provádění obezřetného
přecenění a stanovení dodatečného oceňovacího rozdílu.
Bližší informace jsou dostupné zde:
www.eba.europa.eu
Návrh RTN k vlastnímu kapitálu
EBA dále předložila k veřejné diskusi návrh
regulačních technických norem k vlastnímu
činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu (přepracované znění).
11
JEREMIE – Společné evropské zdroje pro mikropodniky až střední podniky – vznikla na popud Evropské komise a Evropského investičního fondu.
Prosazuje využívání nástrojů finančního inženýrství
ke zlepšení přístupu malých a středních podniků
k finančním prostředkům ze strukturálních fondů.
kapitálu u družstevních záložen a o obdobných
specifických úvěrových institucí.
Bližší informace jsou dostupné zde:
www.eba.europa.eu
Česká republika
Sněmovna schválila novelu zákona o spotřebitelských úvěrech
V prosinci schválila poslanecká sněmovna novelu zákona o spotřebitelských úvěrech.12 Novela mj. zcela zakáže používání směnek v souvislosti se spotřebitelskými úvěry a telefonické
poskytování nebo zprostředkování těchto úvěrů
prostřednictvím placených telefonních linek
začínajících číslicí 9.
Věřitel bude nově moci poskytnout spotřebitelský úvěr jen tehdy, pokud bude po posouzení
úvěruschopnosti spotřebitele zřejmé, že spotřebitel bude schopen úvěr splácet. Od smlouvy o zprostředkovávání spotřebitelského úvěru
bude moci spotřebitel bez sankce odstoupit ve
lhůtě 14 dnů od uzavření. Spotřebitel se může
svých práv v otázce spotřebitelských úvěrů
domáhat u finančního arbitra. Za porušení
zákona budou moci ČNB a Česká obchodní inspekce, uložit pokutu až do výše 20 mil. Kč.
Novela transponuje směrnici EU upravující
dodatečné předpoklady pro výpočet roční procentní sazby nákladů (RPSN) spotřebitelského
úvěru tak, aby bylo dosaženo co možná největší vypovídací schopnosti a srovnatelnosti tohoto ukazatele u spotřebitelských úvěrů, u nichž
nejsou předem známy všechny parametry pro
jeho výpočet (např. kreditní karta, revolvingový či kontokorentní úvěr aj.).
Ministerstvo financí připravuje také další formy
komunikace s veřejností, aby se potřebné informace dostaly ke všem ohroženým skupinám
obyvatel, mj. připraví specializovaný internetový portál, jehož prostřednictvím bude možno
varovat před různými neférovými praktikami.
Účinnost se předpokládá na jaře 2013.
Bližší
informace
jsou
dostupné
zde:
www.mfcr.cz
Novela zákona o platebním styku a zákona
o omezení plateb v hotovosti
Ministerstvo financí předložilo na konci listopadu do meziresortního připomínkového řízení
návrh novely zákona o platebním styku a zákona o omezení plateb v hotovosti. Jednak zahrnuje změny vyvolané nařízením 260/2012
upravující požadavky pro úhrady a inkasa
v eurech, dále odstraňuje řadu legislativně
technických nepřesností v transpozici směrnice
12
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 145/2010
Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých
zákonů
Právní aktuality – Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin listopad & prosinec 2012 Strana 6
se v současnosti doporučuje vytváření kodexů
pro poskytování mikroúvěrů a zjednodušování
administrativních pravidel pro poskytování
mikro úvěrů a to včetně pravidle v rámci unijních dotačních programů jako je JEREMIE.11
Bližší
informace
jsou
dostupné
zde:
ec.europa.eu/internal_market
Stanovisko ČNB k úvěrovým registrům
V ČR je provozováno více různých úvěrových
registrů, které se liší tím, zda je k záznamu do
registru nutný souhlas osoby, jíž se záznam
týká, či nikoliv. Registr vedený podle § 38a
odst. 1 ZoB umožňuje bankovním institucím
sdílet informace nezbytné pro vyhodnocení
bonity klientů, aniž by bylo nutné získat výslovný souhlas klientů s uchováváním osobních
informací. Podle § 38 odst. 2 ZoB vede ČNB
Centrální registr úvěrů, kde jsou evidovány
informace o podnikatelských úvěrech, a zde
opět není nutné získat souhlas klienta. Všechny ostatní úvěrové registry a databáze dlužníků nejsou úvěrovými registry podle § 38a ZoB
a k uchovávání osobních údajů v těchto registrech je nezbytný výslovný souhlas klienta.
Bližší
informace
jsou
dostupné
zde:
www.cnb.cz
Stanovisko k pojmu klient z hlediska bankovního tajemství
Při posuzování klienta ve vztahu k bankovnímu
tajemství ČNB dospívá k poměrně extenzivnímu závěru, že za klienta banky považuje každého, kdo má nebo v minulosti měl s bankou
obchodní vztah (tj. v zásadě uzavřenou smlouvu, písemnou či ústní), nebo vede nebo vedl s
bankou jednání o vzniku obchodního vztahu (o
uzavření smlouvy), bez ohledu na to, zda obchodní vztah nakonec vznikne. Není také podstatné, zda obchodní vztah vznikl přímo nebo
např. na základě postoupení pohledávky, a to i
pokud jde o pohledávky postoupené ve prospěch banky v rámci factoringu.
Bližší
informace
jsou
dostupné
zde:
www.cnb.cz
platby mimo Slovensko prováděné osobami se
sídlem, bydlištěm či s pobočkou na Slovensku.
Za určitých výjimečných situací, lze povolit
výjimku z tohoto zákazu. Dohled nad dodržováním povinností podle tohoto zákona vykonávají finanční a celní úřady.
Bližší
informace
jsou
dostupné
zde:
lt.justice.gov.sk
Novela zákona o bankách
Ministerstvo financí SR předložilo do mezirezortního připomínkového řízení novelu zákona
o bankách. Primárním cílem novely je transpozice novelizované směrnice o finančních
konglomerátech. Mj. upravují podmínky pro
výkon dohledu nad finančním konglomerátem,
zařazuje se možnost zahrnout do konglomerátu
také správcovské společnosti a dále se upravují
podmínky pro spolupráci orgánů dohledu nad
finančním konglomerátem a výměnu informací.
Bližší
informace
jsou
dostupné
zde:
lt.justice.gov.sk
Podmínky účasti v TARGET2-SK
V prosinci vydala NBS rozhodnutí, kterým se
upravují podmínky účastenství v systému TARGET 2 - SK. Mj. došlo ke změně měsíčního paušálního poplatku a dalších poplatků.
Bližší
informace
jsou
dostupné
zde:
www.nbs.sk
Novela zákona o spotřebitelských úvěrech
Na konci listopadu nabyla účinnosti novela
zákona o spotřebitelských úvěrech.13 Mezi nejzásadnější změny patří úprava roční procentní
sazby nákladů u úvěrů bez pevně stanovené
splatnosti a revolvingových úvěrů. Zákon obsahuje speciální úpravu poskytování úvěrů bankami vlastníkům bytů a nebytových prostor,
jejichž účelem je oprava nebo údržba bytového domu, s cílem zvýšit úroveň jejich ochrany
jakožto spotřebitelů při čerpání úvěrů na obnovu a rekonstrukci bytových domů.
Bližší informace jsou dostupné zde: jaspi.justice.gov.sk
4. Pojišťovnictví a penzijní fondy
Slovenská republika
Nový zákon o omezení plateb v hotovosti
Na konci roku 2012 byl vydán zákon o omezení
plateb v hotovosti. Jeho cílem je zvýšit
transparentnost platebních transakcí na Slovensku a zabránit daňovým únikům a dalším
nestandardním operacím. Zavádí se zákaz provádět platby v hotovosti nad 5.000 EUR a to
jak jednorázově tak v případě plateb souvisejících, který platí jak pro fyzické tak pro právnické osoby. Tento limit se uplatní také pro
Evropská unie
Příprava EIOPA na Solvency II
13
Zákon č. 352/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch
a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 394/2011 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré zákony
Právní aktuality – Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin listopad & prosinec 2012 Strana 7
o platebních službách, mj. se modifikuje lhůta
pro odvolání platebního příkazu či den valuty.
Dále se novelizuje zákon č. 254/2004 Sb., o
omezení plateb v hotovosti v reakci na rozsudek Nejvyššího správního soudu tak, že se odstraňuje ustanovení omezující aplikaci zákona
jen na případy, kdy se uhrazuje závazek.
Bližší
informace
jsou
dostupné
zde:
www.mfcr.cz
Pokyny k řešení stížností zákazníků v pojišťovnictví
V listopadu vydala EIOPA finální verzi pokynů
k postupu pojišťoven při řešení stížností zákazníků v návaznosti na příslušná ustanovení
směrnice Solvency II. Pokyny požadují, aby
pojišťovny mj. vedle přijetí adekvátních vnitřních předpisů a postupů vymezily osobu či
organizační útvar odpovědný za vyřizování
stížností. Dále mají zavést evidenci stížností či
mechanismus zajišťující přijímání opatření
k nápravě na základě prověřených stížností
a vyhodnocování efektivnosti těchto opatření.
Bližší informace jsou dostupné zde: eiopa.europa.eu
EIOPA analyzuje spotřebitelské trendy v pojišťovnictví
V rámci své činnosti EIOPA vytvořila metodologii sběru dat pro vyhodnocování spotřebitelských trendů v oblasti pojišťovnictví s cílem
identifikovat potenciální problémy v oblasti
ochrany spotřebitelů pojistných produktů.
Výstupem bude pravidelná roční zpráva o spotřebitelských trendech včetně doporučení
14
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009, o přístupu k
pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu
(Solventnost II)
k přijetí opatření k odstranění zjištěných problémů.
Bližší informace jsou dostupné zde: eiopa.europa.eu
Česká republika
Novely zákonů o penzijní reformě
V listopadu se vládě podařilo prosadit některé
změny nezbytné pro řádný start důchodové
reformy. V průběhu listopadu tak byly vydány
tři nové zákony – zákon č. 403/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, a další související zákony ("Zákon 403/2012"), zákon č. 397/2012
Sb., o pojistném na důchodové spoření a zákon
č. 399/2012 Sb., o změně a doplnění zákonů v
souvislosti s přijetím zákona o pojistném na
důchodovém spoření ("Zákon 399/2012").
Všechny tři výše uvedené zákony nabývají
účinnosti od 1. ledna 2013 s výjimkou některých ustanovení zákona č. 399/2012 Sb., které
nabyly účinnosti vyhlášením a které se týkají
zejména změn v problematice distribuce důchodového a doplňkového penzijního spoření.
Mezi hlavní změny patří zavedení tzv. předdůchodů upravených v Zákoně 403/2012 Sb., což
umožní dosáhnout na předdůchod rovněž osobám, jejichž věk je o 5 let nižší než věk pro
dosažení nároku na starobní důchod, a to při
splnění specifických podmínek, zejména dostatečného objemu prostředků účastníka v důchodových fondech.
Přijetí nového zákona o pojistném na důchodové spoření tak bylo nezbytné pro praktické
zajištění tzv. opt-outu části pojistného na
sociální zabezpečení ve prospěch spoření v II.
pilíři, neboť nedošlo ke zřízení jednotného
inkasního místa, jak bylo původně proponováno.
Z dalších změn lze zmínit zpřesnění úpravy
výjimek v případě převodů prostředků účastníka mezi transformovanými fondy, které jsou
jinak od 1.1.2013 vyloučeny, zpřesnění a úprava v oblasti regulace nákladů na reklamu a
marketing, umožnění distribuce penzijních
produktů bankám a obchodníkům s cennými
papíry, či zkrácení přechodného období pro
prokázání odborné způsobilosti odbornou
zkouškou u akreditované osoby o 6 měsíců, tj.
do 31.5.2013.
Příprava na spuštění penzijní reformy
Prokazování odbornosti
ČNB uveřejnila odpověď na dotaz ohledně
způsobu prověřování odbornosti osoby žádající
o oprávnění k distribuci penzijních produktů.
Vzhledem ke skutečnosti, že prokázání odbornosti absolvováním odborné zkoušky u akreditované osoby bude povinné až od konce května
Právní aktuality – Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin listopad & prosinec 2012 Strana 8
V rámci své koordinační činnosti EIOPA při
přípravě unijního trhu na nový režim Solvency
II14 vydala stanovisko k dalšímu postupu národních orgánů dohledu a EIOPA během roku 2013.
Mezi hlavními prioritami v činnosti národních
orgánů dohledu uvádí EIOPA oblast správy
a řízení pojišťoven a zajišťoven, doplnění systému řízení rizik tak, aby vyhovoval požadavkům Solvency II včetně efektivního zavedení
procesů hodnocení budoucích rizik a jejich
dopadů. V rámci doporučení Komise se EIOPA
a národní orgány dohledu dále zaměří na přípravu standardů pro výkon dohledu a činnost
národních orgánů dohledu v rámci Solvency II,
zejména v oblasti požadavků na solventnost
a interních modelů a jejich předběžné posuzování. Cílem těchto aktivit by mělo být během
roku 2013 postupně docílit plné připravenosti
pojišťoven a zajišťoven v EU na režim Solvency II k 1.1.2014.
EIOPA dále počátkem roku 2013 provede ve
spolupráci s národními orgány dohledu analýzu
předpokládaných dopadů nového režimu na
dlouhodobé závazky pojišťoven.
Bližší
informace
jsou
dostupné
zde:
ec.europa.eu/internal_market
eiopa.europa.eu
Registrace pro distribuci penzijních produktů
V návaznosti na schválení tzv. technické novely ČNB spustila nový systém podávání žádostí
o registraci pro distribuci v oblasti doplňkového penzijního spoření a důchodového spoření.
Žádosti o rozšíření registrace investičních
zprostředkovatelů o zprostředkování v oblasti
doplňkového penzijního spoření a o zápis těchto činností do seznamu vázaných zástupců a do
seznamu vázaných zástupců penzijní společnosti, lze podat pouze na předepsaném formuláři elektronicky. Za tímto účelem ČNB připravila pro podávání žádostí nový systém REGIS
dostupný zde: oam.cnb.cz
Informace daňové správy v souvislosti s penzijní reformou
Generální finanční ředitelství informovalo o
způsobu komunikace s penzijními společnostmi, účastníky, zaměstnavateli a Centrálním
registrem smluv. Podle ZDS a zákona o pojistném na důchodové spoření je Specializovanému finančnímu úřadu (SFÚ) jako správci Centrálního registru smluv svěřena registrace smluv
účastníků důchodového spoření a komunikace s
penzijními společnostmi, která bude probíhat
výhradně elektronicky.
Jednotlivé finanční úřady budou pověřeny
výběrem pojistného od účastníků spoření
a následným převodem těchto prostředků na
účty penzijních společností. Všechna podání u
plátců pojistného musí být učiněna pouze v
elektronické podobě prostřednictvím aplikace
Elektronická podání pro daňovou správu zveřejněné na webových stránkách České daňové
správy.
Bližší
informace
jsou
dostupné
zde:
cds.mfcr.cz
Novela zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích schválena vládou
Návrh novely nově upravuje nově kategorie
pojišťovacích zprostředkovatelů, požadavky na
odbornost distributorů pojištění a pravidla
jednání se zákazníkem. Novela zjednoduší
kategorie zprostředkovatelů pojištění ze současných pěti na dvě kategorie - samostatný
zprostředkovatel a vázaný zástupce. Novelou
zároveň dojde také k úpravě procedury registrace pojišťovacích zprostředkovatelů. Tímto
dojde i ke sbližování principů regulace distribuce s ostatními sektory finančního trhu.
Úprava pravidel jednání se zákazníkem směřuje k větší transparentnosti, zejména zlepšení
informovanosti zákazníka o osobě zprostředkovatele a pojistném produktu, který je zákazníkovi nabízen. Novým prvkem, který novela
přináší, je také rozšíření působnosti těchto
ustanovení i na pojišťovny.
V souladu s praxí v řadě členských států Evropské unie zavádí novela také kvalitativně nový
způsob ověřování odborné způsobilosti prodejců pojištění. Povinností těchto osob – tj. jak
samotných zprostředkovatelů, tak i zaměstnanců pojišťoven – bude jak před vstupem do
odvětví, tak následně po uplynutí určité doby
jejich působení v něm, úspěšně složit odbornou zkoušku zaměřenou na prokázání adekvátních odborných znalostí a dovedností. Tyto
zkoušky budou zajišťovat zkušebny akreditované ČNB.
Bližší
informace
jsou
dostupné
zde:
www.mfcr.cz
Slovenská republika
Návrhy opatření NBS k důchodovým a doplňkovým důchodovým fondům
Opatření k oceňování
V návaznosti na novelizaci předpisů o starobním důchodovém spoření15 připravila NBS novelu opatření k oceňování. Zejména je zohledněna skutečnost, že metodu oceňování amortizační metodou bude možno používat pouze
u dluhopisového garantovaného důchodového
fondu.
Opatření k řízení rizik
Novela opatření přináší změny do systému
řízení rizik, které přináší nová struktura důchodových fondů povinně vytvářených důchodovou správcovskou společností. Mj. se upravuje problematika řízení rizik derivátových pozic
vč. derivátů na drahé kovy.
Předchozí souhlasy NBS
Nové opatření NBS upravuje náležitosti žádostí
o udělení předchozího souhlasu NBS k vytvoření nového důchodového fondu a sloučení důchodových fondů.
Bližší
informace
jsou
dostupné
zde:
lt.justice.gov.sk
15
Zákon č. 252/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré zákony
Právní aktuality – Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin listopad & prosinec 2012 Strana 9
2013, vymezuje ČNB alternativní způsoby prokázání. Konkrétně jde o potvrzení vystavené
penzijní společností či o potvrzení o absolvování odborného kurzu. U právnických osob se
tímto způsobem prokazuje odbornost u vedoucích osob organizačního útvaru, který bude
zabezpečovat činnosti spojené s distribucí
účastnických fondů. U dalších osob, které se
přímo podílejí na distribuci, postačí k prokázání odbornosti prohlášení žadatele o tom, že
splňuje podmínky odbornosti.
Bližší
informace
jsou
dostupné
zde:
www.cnb.cz
Evropská unie
Zpráva o výkonu dohledu nad pravidly proti
praní špinavých peněz v EU
Společný výbor ESMA, EBA a EIOPA vydal
v prosinci zprávu, která analyzuje stav a způsob implementace unijních předpisů v oblasti
praní špinavých peněz a prevence financování
terorismu v jednotlivých členských státech.
Dokument dále analyzuje výkon dohledu nad
dodržováním předmětných povinností v jednotlivých zemích. Zpráva obsahuje také doporučení pro Komisi ohledně změn stávajících AML
předpisů a směrnice o elektronických penězích.
Bližší
informace
jsou
dostupné
zde:
www.esma.europa.eu
Česká republika
Nová regulace směnáren
Vláda předložila poslanecké sněmovně nový
zákon o směnárenské činnosti, který upravuje
podmínky získání povolení k výkonu směnárenské činnosti, které uděluje ČNB, podmínky pro
výkon směnárenské činnosti, zejména pravidla
jednání se zákazníky včetně poskytování informací před a po provedení směny, a rovněž
dohled nad činností směnárníků. Návazně připravila ČNB návrh vyhlášky o směnárenské
činnosti. Navrhovaná vyhláška upravuje náležitosti žádosti o povolení k činnosti směnárníka
a její přílohy a plnění informačních povinností
o objemu směnárenských obchodů a o změnách v předpokladech k činnosti.
Bližší
informace
jsou
dostupné
zde:
www.cnb.cz
Novela zákona o finančních konglomerátech
schválena vládou
Na konci listopadu schválila vláda návrh novelizace zákona o finančních konglomerátech16 a
novelu a zákon o pojišťovnictví. Novela transponuje směrnici 2011/89/EU, která novelizovala unijní režim finančních konglomerátů.
Cílem je zajistit soulad mezi cíli doplňkového
dohledu nad finančními konglomeráty a skupinovým dohledem v rámci jednotlivých sektorů
finančního trhu, především z oblasti bankovnictví a pojišťovnictví tak, aby byl zajištěn
konzistentní výkon dohledu, především co se
16
Zákon č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dohledu
nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy,
pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve
finančních konglomerátech a o změně některých
dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech)
ve znění pozdějších předpisů
Novela zákona o praní špinavých peněz
V polovině listopadu byla ve Sbírce zákonů
vydána novela zákona o praní špinavých peněz.17 Pro plnění oznamovací povinnosti při
přeshraničních převozech hotovosti a cenných
papírů, které nejsou vydány na jméno, zavádí
novela obligatorní použití standardizovaného
euro-formuláře, jehož vzor je přílohou zákona,
resp. jeho elektronická verze bude vystavena
na webu Ministerstva financí. Novela je účinná
od 1.1.2013.
Slovenská republika
Novela opatření NBS - oznamovací povinnosti
podle devizového zákona
V listopadu byla vydána ve Zbierke zákonov
novela opatření NBS k devizovému zákonu.
Upravuje zejména plnění informačních povinností bank a dalších povinných osob vůči NBS
ohledně zahraničních aktiv a pasiv a transakcí,
upravené v metodikách a formulářích, které
jsou přílohou tohoto opatření. Ve vztahu k
transakcím s devizovými cizozemci se zvyšuje
limit hodnoty transakce, kdy vzniká oznamovací povinnost vůči NBS na 2 mil. EUR.
Bližší
informace
jsou
dostupné
zde:
lt.justice.gov.sk
Metodika NBS pro banky k AML
NBS připravila metodický pokyn, který poskytuje finančním institucím podrobný návod
k dodržování povinností v oblasti AML a dalších
povinností stanovených v zákoně o bankách
a zákone o platobných službách.
Bližší
informace
jsou
dostupné
zde:
www.nbs.sk
Příspěvky finančních institucí na výkon dohledu
NBS rozhodla v listopadu o stanovení nové výše
příspěvků, které jsou finanční instituce povinny odvádět NBS na pokrytí nákladů spojených
s výkonem dohledu. Základem pro placení
příspěvku je objem aktiv. Placení příspěvků
dopadá mj i na pobočky zahraničních bank,
17
Zákon č. 377/2012 Sb., kterým se mění zákon
č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů
Právní aktuality – Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin listopad & prosinec 2012 Strana 10
5. Regulace finančního trhu
týče definičních ustanovení a zahrnutí smíšené
finanční holdingové osoby do sektorových skupinových dohledů. Novela upravuje také zapojení ESMA, EBA a EIOPA do výkonu dohledu nad
finančními konglomeráty.
Bližší
informace
jsou
dostupné
zde:
www.psp.cz
6. Obchodní společnosti
Evropská unie
Unijní právo obchodních společností - veřejná diskuse k akčnímu plánu Komise
V prosinci Komise zveřejnila nový akční plán
pro oblast práva obchodních společností a corporate governance. Záměrem Komise je revidovat stávající roztříštěná pravidla pro obchodní společnosti na unijní úrovni, která jsou
obsažena jak v celé řadě různých směrnic, tak
i doporučeních, kodexech a jiných dokumentech doporučující povahy. Komise navrhuje
provedení kompletní rekodifikace, která by
zahrnula mj. problematiku veřejných kapitálových společností, přeměny obchodních společností, pravidla pro pobočky zahraničních společností, zveřejňování informací obchodními
společnostmi či harmonizaci pravidel pro fungování a pro propojení národních obchodních
rejstříků. Komise navrhuje umožnit obchodním
společnostem změnu sídla společnosti mezi
členskými státy a také zjednodušení procesu
přeshraničních přeměn.
Komise dále připravuje změny v oblasti corporate governance, které se uplatní především
ve vztahu ke společnostem vydávajícím cenné
papíry přijaté k obchodování na regulovaném
trhu. Mezi zvažované změny CG patří např.
posílení nezávislosti dozorčí rady, resp. nevýkonných ředitelů v unitárních správních radách, uveřejňování informací ohledně dodržování standardů CG, zveřejňování strategie
výkonu hlasovacích práv ze strany institucionálních investorů a využívání speciálních poradců pro hlasování či posílení kontrolních
oprávnění akcionářů ve vztahu k transakcím se
spřízněnými osobami.
Ve vztahu k malým a středním podnikům bude
Komise navrhovat opatření ke zjednodušení
podmínek pro jejich činnost a podnikání.
Bližší
informace
jsou
dostupné
zde:
ec.europa.eu/internal_market
upravuje zákonnou výši úroků z prodlení a výši
paušálních nákladů spojených s uplatněním
pohledávky. Nařízení přitom transponuje
směrnici 2011/7/EU.18 Návazně se také novelizuje nařízení vlády 87/1995 Z.z., které doposud obsahoval úpravu úroků z prodlení i pro
obchodněprávní vztahy. Předpokládaná účinnost nové právní úpravy je od 1.2.2013.
Bližší
informace
jsou
dostupné
zde:
lt.justice.gov.sk
Česká republika
N/A
Slovenská republika
Příprava nařízení vlády k obchodnímu zákoníku
V návaznosti na připravovanou novelu obchodného zákoníku proběhlo mezirezortní připomínkové řízení k návrhu nařízení vlády, které
18
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
2011/7/EU ze dne 16. února 2011 o postupu proti
opožděným platbám v obchodních transakcích
Právní aktuality – Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin listopad & prosinec 2012 Strana 11
platebních institucí a obchodníků s cennými
papíry.
Bližší
informace
jsou
dostupné
zde:
www.nbs.sk
Bulletin BBH je určen pouze jako obecná informace o některých důležitých novinkách a událostech
v oblasti finančních trhů a obchodních společností a související právní problematice. Jeho obsah
není právním poradenstvím ani doporučením k určitému postupu v konkrétní situaci.
V případě zájmu o další informace nebo o individuální poradenství nebo konzultaci nás neváhejte
kontaktovat na níže uvedené adrese.
Kontakt:
BBH, advokátní kancelář, v. o. s.
Klimentská 1207/10
110 00 Praha 1
Česká republika
Tel.: +420 234 091 355
Fax: +420 234 091 366
E-mail: [email protected]
Web: www.bbh.cz
IČO: 26143119
DIČ: CZ26143119
Městský soud v Praze oddíl A, vl. 40439
ID datové schránky: 5e2sxwg
Kde nás najdete:
Právní aktuality – Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin listopad & prosinec 2012 Strana 12
BBH, advokátní kancelář, v. o. s. dlouhodobě poskytuje klientům právní poradenství v oblasti práva
finančních trhů a obchodních společností. V rámci svých služeb nabízí také základní informační servis o nejvýznamnějších aktualitách v oblasti regulace a práva finančního trhu a práva obchodních
společností.
Download

Finanční a obchodní společnosti (11-12/2012)