Bulletin BBH
Právní aktuality
Finanční trh a obchodní společnosti
leden & únor 2013
2. Kolektivní investování .............3
3. Bankovnictví a platební systémy .5
4. Pojišťovnictví a penzijní fondy ..6
5. Regulace finančního trhu ..........8
6. Obchodní společnosti ..............9
1. Investiční nástroje, komodity a trhy
Evropská unie
Novelizace pravidel pro ratingy
V lednu schválil Evropský parlament novelu
nařízení o ratingových agenturách.1 Novelizace
mj. zpřísňuje pravidla pro zveřejňované ratingy. Markantní změnou je stanovení povinnosti
zveřejňovat ratingy členských států pouze
k určitému pevně stanovenému datu, a to nejvýše třikrát ročně, a to v době po skončení
obchodního dne na trzích v EU. Nařízení výslovně zakládá občanskoprávní odpovědnost
ratingové agentury jak vůči investorům, kteří
využijí ratingu při svém investičním rozhodování, tak vůči emitentům, které nesprávným
ratingem poškodila. Ratingová agentura bude
odpovídat za škodu, pokud úmyslně či z hrubé
nedbalosti porušila pravidla pro tvorbu a šíření
ratingů. Vydání nařízení v Úředním věstníku se
předpokládá cca do konce března.
Bližší
informace
jsou
dostupné
zde:
www.europarl.europa.eu
Návrh prováděcích opatření ke směrnici
o prospektu
ESMA publikovala doporučení k návrhu prováděcích opatření k novelizované směrnici o
prospektu (ProspD).2 Návrh prováděcího opatření upravuje požadavky na prospekt a uveřejňování informací u prioritních a konvertibilních
dluhových cenných papírů, které obsahují právo na úpis nových akcií nebo směnu za již vydané akcie emitenta.
Bližší
informace
jsou
dostupné
zde:
www.esma.europa.eu
1
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1060/2009 ze dne 16. září 2009 o ratingových
agenturách
2
Směrnice Evropského parlamentu a Rady
2010/73/EU ze dne 24. listopadu 2010, kterou se
mění směrnice 2003/71/ES o prospektu, který má
být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování, a směrnice 2004/109/ES
o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících
se informací o emitentech, jejichž cenné papíry
jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu.
Regulace short sellingu
Aktualizace Q&A ESMA - Otázky a odpovědi
ESMA k nařízení o short sellingu3 nově zahrnují
otázky k rozsahu působnosti nařízení, k nakládání s ETF a ADR, ke způsobu výpočtu čisté
pozice či k nakládání s deriváty, jejichž podkladovými aktivy jsou státní dluhopisy. Doplněna je také problematika reportingu krátkých
pozic na skupinovém základě a v případě
správcovských společností.
Bližší informace jsou dostupné zde:
www.esma.europa.eu
Pokyny k výjimkám pro tvůrce trhu a primární
dealery a k CDS - Nařízení o short sellingu
upravuje výjimku ze zákazu short sellingu pro
tvůrce trhu a primární dealery. Pokyny ESMA
specifikují podmínky, které je nutno splnit ze
strany tvůrců trhu, kteří budou žádat o výjimku u příslušných národních orgánů dohledu. Mj.
výjimka pro jednotlivého tvůrce trhu se bude
vztahovat pouze na konkrétní investiční nástroje specifikované v žádosti a nikoliv obecně
na celou činnost tvůrce trhu a uplatní se ve
vztahu ke konkrétní tržní platformě, jejímž
členem tvůrce trhu musí být.
Bližší informace jsou dostupné zde:
www.esma.europa.eu
Vyhodnocení dopadů nařízení o short sellingu ESMA zveřejnila výzvu k získání informací
ohledně dopadů nařízení o short sellingu na
finanční trh v EU a jednotlivé skupiny účastníků trhu. Hodnocení se zaměří na oblasti
transparentnosti trhu, informační povinnosti
účastníků trhu, dopady zákazu short sellingu
akcií a státních dluhopisů a nekrytých CDS na
trh, dopady na vypořádání, rozsah pravomocí
a mimořádných opatření orgánů dohledu. Na
základě získaných informací připraví ESMA do
konce května návrh vyhodnocení pro Komisi.
Bližší
informace
jsou
dostupné
zde:
www.esma.europa.eu
Doporučení ESMA pro poradce investorů
Na základě analytické zprávy, která identifikovala určité nedostatky v činnosti poradců,
kteří zastupují investory při hlasování na valných hromadách kotovaných společností (proxy
advisors), doporučila ESMA vytvoření kodexu
pro činnost těchto poradců. Mezi základní pravidla pro činnost poradců by měla patřit identifikace, řízení a informování zákazníků o střetu zájmů, transparentnost poskytovaného poradenství, včetně plného informování o pod3
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)
č. 236/2012 ze dne 14. března 2012 o prodeji na
krátko a některých aspektech swapů úvěrového
selhání
Právní aktuality – Finanční trh& Obchodní společnosti Bulletin leden & únor 2013
Obsah
1. Investiční nástroje, komodity
a trhy .....................................2
Konzultace ESMA k poplatkům registrů obchodních informací podle EMIR
V návaznosti na nařízení EMIR, které předpokládá činnost registrů obchodních informací,
které budou shromažďovat a zveřejňovat informace o obchodech s deriváty předložila
ESMA k veřejné diskusi návrh prováděcího
předpisu upravujícího poplatky, které by registry měly platit za získání povolení a za dohled.
Bližší
informace
jsou
dostupné
zde:
www.esma.europa.eu
Česká republika
Sdělení ČNB k pokynům ESMA
V návaznosti na pokyny ESMA podle nařízení
o ESMA4 vydala v lednu ČNB sdělení k pokynům
ESMA, potvrzující, že se těmito pokyny bude
řídit.
Obecné pokyny k určitým aspektům požadavků směrnice MiFID na funkci compliance
obsahují doporučení k obsahu činnosti compliance a k organizačním požadavkům na funkci
compliance. Obecné pokyny platí pro obchodníky s cennými papíry, úvěrové instituce, které
poskytují investiční služby a investiční společnosti obhospodařující standardní fondy. Obecné pokyny podrobněji rozvádějí, vykládají
a specifikují povinnosti, pokud jde o funkci
compliance, stanovené ve směrnici MiFID
a provádějící směrnice, které byly do českého
právního řádu transponovány ZPKT5 a v navazujících prováděcích předpisech.
Vzhledem k povaze pokynů ESMA bude ČNB
postupovat při výkonu dohledu v souladu
s těmito pokyny a očekává, že účastníci finančního trhu, kterým jsou obecné pokyny
určeny, vynaloží veškeré úsilí, aby se těmito
pokyny řídili.
Bližší
informace
jsou
dostupné
zde:
www.cnb.cz
Stanovisko ČNB k testu vhodnosti
V návaznosti na pokyny ESMA k hodnocení
vhodnosti se ČNB vyjádřila mj. k problematice
posuzování vhodnosti u zákazníků, kteří jsou
právnickými osobami, kde se finanční možnosti
a investiční cíle hodnotí přímo ve vztahu k
4
Nařízení Evropského parlamentu a Rady
č. 1095/2010 o Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), ("Nařízení
ESMA")
5
Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.
právnické osobě a znalosti a zkušenosti se
hodnotí u osob, které jsou za zákazníka oprávněny provádět transakce (např. finanční ředitel, pracovník útvaru treasury).
Aktualizaci údajů pro hodnocení vhodnosti je
nezbytné pravidelně aktualizovat dle ČNB,
nicméně není nezbytné toto ověření provádět
před každou jednotlivou transakcí.
ČNB se dále vyjadřuje mj. ke zjišťování a hodnocení údajů o rodinném stavu, finančním
zázemí, ověřování věrohodnosti údajů poskytnutých zákazníkem či k interpretaci výsledků
hodnocení vhodnosti.
Bližší
informace
jsou
dostupné
zde:
www.cnb.cz
Slovenská republika
Opatření NBS k náležitostem žádostí podle
zákona o cenných papírech
NBS vydala nové opatření, které upravuje
předchozí souhlasy týkající se centrálního depozitáře (vedoucí osoby, kvalifikovaná účast
apod.).
Bližší informace lze nalézt v bulletinu listopad&prosinec 2012 a na stránce https://lt.justice.gov.sk.
2. Kolektivní investování
Evropská unie
Pokyny k odměňování správců alternativních
fondů
V únoru vydala ESMA pokyny k odměňování
správců alternativních investičních fondů
k provedení AIFMD.6 Pokyny požadují zavedení
robustních pravidel pro odměňování osob,
které v rámci správcovské společnosti vykonávají jednak činnost, která představuje podstupování rizik jak ze strany správcovské společnosti, tak i AIF, jednak další osoby, které vykonávají kontrolní funkce. Cílem je omezit
míru rizika podstupovaného ze strany správcovské společnosti a obhospodařovaných AIF.
Pravidla odměňování sledují obdobné principy
jako pravidla odměňování zavedená u bank.
Mj. požadují dočasné zadržení výplaty pohyblivé části odměny, úzké navázání výplaty odměny na dosažené hospodářské výsledky
a investiční cíle obhospodařovaných AIF či
hospodaření správcovské společnosti atd.
Bližší
informace
jsou
dostupné
zde:
www.esma.europa.eu
6
Směrnice Evropského parlamentu a Rady
2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích
alternativních investičních fondů a o změně směrnic
2003/41/ES a 2009/65/ES a nařízení (ES)
č. 1060/2009 a (EU) č. 1095/2010.
Právní aktuality – Finanční trh& Obchodní společnosti Bulletin leden & únor 2013
kladech a způsobu stanovení příslušného doporučení.
Bližší
informace
jsou
dostupné
zde:
www.esma.europa.eu
Sdělení ČNB k pokynům ESMA
V návaznosti na pokyny ESMA podle nařízení
o ESMA vydala ČNB sdělení k pokynům ESMA,
potvrzující, že se těmito pokyny bude řídit.
Obecné pokyny pro příslušné orgány dohledu
a správcovské společnosti SKIPCP (UCITS)
týkající se ETF a jiné problematiky SKIPCP
podrobněji specifikují informační povinnosti
v návaznosti na směrnici UCITS IV pro standardní fondy fungující jako ETF nebo standardní fondy sledující index. Dále upravují
pravidla pro standardní fondy při uzavírání
transakcí s OTC finančními deriváty, a postupy
efektivního obhospodařování portfolia (zejména repo operace). Stanovují též kritéria, která
mají splňovat finanční indexy, do nichž standardní fondy investují.
Vzhledem k povaze pokynů jakožto interpretaci unijního práva, která je závazná pro orgány
dohledu, bude ČNB při výkonu dohledu postupovat v souladu s těmito pokyny a očekává, že
se jimi budou řídit rovněž investiční společnosti, které obhospodařují standardní fondy. ČNB
rovněž doporučuje, aby investiční společnosti
7
Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování
ve znění pozdějších předpisů
zohlednily pokyny ESMA také v případě veřejných speciálních fondů.
Stanovisko ČNB k pojmu veřejnost dle ZKI
Počátkem února ČNB zveřejnila stanovisko
k vymezení pojmu veřejnost, přičemž vychází
z primárního účelu regulace kolektivního investování, kterým je ochrana drobných investorů před nežádoucími praktikami při shromažďování peněžních prostředků od veřejnosti. ČNB rozumí veřejností širší okruh osob
(zpravidla více než 10), mezi nimiž a osobou,
která jim nabízí možnost investice, nejsou
specifické vazby z toho, a které zpravidla
nejsou kvalifikovanými investory ve smyslu
ZKI. Pokud počet osob překročí hranici 150,
bez zahrnutí kvalifikovaných investorů, půjde
obvykle o veřejnost.
Bližší
informace
jsou
dostupné
zde:
www.cnb.cz
Slovenská republika
Návrh novely zákona o kolektivním investovaní
V lednu bylo ukončeno mezirezortní připomínkové řízení k novele, jejímž primárním cílem
je transpozice směrnice AIFMD, která upravuje
podmínky pro činnost správců alternativních
investičních fondů, tj. fondů, které nejsou
upraveny směrnicí UCITS. Ze stávajících fondových struktur na Slovensku se nová právní
úprava bude týkat jednak speciálních podílových fondů, které jsou regulované již dnes,
jednak dalších subjektů jako private equity a
venture kapitálové fondy, hedgeové fondy,
některé nemovitostní společnosti či další subjekty, které získávají kapitál od investorů (jak
od veřejnosti, tak i od omezeného okruhu investorů) formou kolektivního investování. Nová
regulace tak dopadne na daleko širší okruh
osob, než je tomu v současnosti včetně správců mimo EU (off-shore), kteří obhospodařují
fondy nabízené investorům z EU.
AIFMD reguluje primárně výkon činnosti správcovských společností obhospodařujících alternativní investiční fondy, a obecně nepředepisuje přípustná aktiva či investiční strategie pro
alternativní fondy s výjimkou pravidel pro využívání finanční páky (leverage) a některých
zásad corporate governance při investicích do
obchodních společností. Předmětem nové regulace je licenční režim správců alternativních
fondů, který je v zásadě analogický s licencováním standardních správcovských společností,
schvalování vedoucích osob a kvalifikovaných
účastí, stanovení pravidel pro organizaci a
provaz správcovské společnosti či pravidla
jednání vůči investorům a plnění různých informačních povinností. V souvislosti s novelou
Právní aktuality – Finanční trh& Obchodní společnosti Bulletin leden & únor 2013
Česká republika
Návrh zákona o investičních společnostech
a investičních fondech předložen Poslanecké
sněmovně
Vláda předložila v lednu Poslanecké sněmovně
PČR návrh ZISIF a doprovodného změnového
zákona. ZISIF má nahradit dosavadní zákon
o kolektivním investování.7 Cílem navrhované
úpravy je vytvoření kvalitního právního rámce
jak pro standardní fondy, tak především pro
obhospodařování speciálních fondů. Nový ZISIF
transponuje směrnici AIFMD, upravuje návaznost tuzemského práva na připravované nařízení o evropských fondech venture kapitálu
a evropských fondech sociálního investování
a přináší i některé změny u standardních fondů.
Mezi nejvýznamnější změny patří vytvoření
funkce administrátora fondů, rozšíření přípustných právních forem fondů včetně zavedení SICAV, důsledné rozlišení fondů na fondy pro
veřejnost fondy kvalifikovaných investorů podléhající různé intenzitě dohledu, rozšíření
okruhu osob, které mohou být depozitářem
u fondů kvalifikovaných investorů a celá řada
dalších změn, která má za cíl přiblížit tuzemskou právní úpravu fondů standardu obvyklému
ve fondových centrech. Účinnost ZISIF se navrhuje na polovinu letošního roku.
Bližší
informace
jsou
dostupné
zde:
www.mfcr.cz
k problematice hlášení retailových vkladů
s vyšší mírou výběru. EBA zde navrhuje metodologii pro vymezení retailových vkladů s vyšší
mírou výběru, ke stanovení míry výběru během
následujících 30 dní a ke stresovému testování
příslušných parametrů.
Bližší
informace
jsou
dostupné
zde:
www.eba.europa.eu
3. Bankovnictví a platební systémy
Česká republika
Sdělení ČNB k pokynům EBA
V návaznosti na pokyny EBA podle nařízení
o EBA8 vydala ČNB několik sdělení k pokynům
EBA, potvrzující, že se těmito pokyny bude
řídit.
Obecné pokyny EBA ke srovnávání odměňování mají za cíl zvýšení konzistence shromažďování informací o určených osobách úvěrových a investičních podniků. EBA potom provede srovnání shromážděných agregovaných informací na EU úrovni, a to za jednotlivé domovské státy. Stanoví proto příslušným orgánům členských států povinnost sbírat informace sloužící ke srovnávání odměňování ve formátu, který je upraven v přílohách těchto
pokynů a které upravují informační povinnosti
orgánů dohledu směrem k EBA.
Obecné pokyny ke shromažďování údajů
o osobách s vysokými příjmy obsahují doporučení, která jsou určena ke zvýšení konzistence při shromažďování informací o osobách s
vysokými příjmy převyšujících 1 milion eur. Na
základě požadavků směrnice 2010/76/EU orgány dohledu shromažďují tyto informace pro
všechny úvěrové instituce, následně EBA shromážděné a agregované informace zveřejní,
a to za jednotlivé domovské státy. Pokyny
stanoví přesný formát pro sběr předmětných
informací.
K těmto obecným pokynům vydá ČNB v blízké
době úřední sdělení k informacím o odměňování.
Obecné pokyny o stresovém rizikovém potenciálu specifikují postup bank a investičních
firem při stanovování kapitálového požadavku
k stresovému rizikovému potenciálu (tzn. ke
stresové rizikové hodnotě - SVaR). Zejména
požadavky na identifikaci stresového období,
na dokumentaci odůvodňující zvolený přístup
a na přezkoumávání stresového období, požadavky na přístup k volbě stresového období
napříč skupinou, požadavky na vlastní propočet stresového rizikového potenciálu, poža-
Evropská unie
Doporučení EBA a ESMA k Euribor
Počátkem ledna EBA a ESMA vydaly společné
doporučení ke tvorbě referenční sazby Euribor,
kterou stanovuje Evropská bankovní federace.
Mj. by mělo dojít k posílení nezávislosti řídicího výboru pro Euribor na bankách, které poskytují referenční sazby, změně metodiky stanovení Euribor a její úpravě tak, aby poskytovala jednoznačný a transparentní mechanismus
tvorby Euribor. Dále se požaduje zavedení
etického kodexu EBF a kodexu pro činnost
kalkulačního agenta a pravidelný přezkum
stanovování sazby Euribor vnitřním auditem
EBF a následně také externím auditorem. EBA
a ESMA dále zahájily veřejnou diskusi k obecným standardům tvorby referenčních sazeb
v celé EU.
Bližší
informace
jsou
dostupné
zde:
www.eba.europa.eu
Doporučení EBA ke krizovým plánům
EBA vydala v lednu doporučení ohledně krizových plánů přeshraničně působících bankovních
skupin, které budou následně předkládány
bankami
příslušným
orgánům
dohledu.
V souladu s mezinárodními standardy FSB
předkládá EBA ve svém doporučení standardizovanou strukturu krizových plánů, která mj.
upravuje informace o struktuře a správě skupiny, o nástrojích a opatřeních k řešení krizové
situace atp.
Bližší
informace
jsou
dostupné
zde:
www.eba.europa.eu
Konzultace EBA
Konzultační dokument k vysoce likvidním aktivům - V rámci přípravy prováděcího nařízení k
liquidity cover ratio (LCR) vydal EBA konzultační dokument k metodice vyhodnocování
vysoce likvidních aktiv pro stanovení LCR. První krok představuje identifikaci likvidních aktiv, následně bude vyhodnocena relativní likvidita jednotlivých tříd aktiv.
Konzultační dokument k retailovým depozitům
s vyšší mírou výběru - v rámci přípravy prováděcí technické normy k nařízení o kapitálových
požadavcích vydala EBA konzultační dokument
8
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení
Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro
bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES
a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES ("Nařízení EBA")
Právní aktuality – Finanční trh& Obchodní společnosti Bulletin leden & únor 2013
ZKI SK je novelizován také zákon o cenných
papieroch, mj. v ustanovení o nabízení majetkových hodnot, které je nutno přizpůsobit
požadavkům AIFMD. Účinnost nové právní
úpravy se předpokládá v červenci 2013. Bližší
httinformace
lze
nalézt
zde
ps://lt.justice.gov.sk.
Vzhledem k povaze pokynů EBA, které představují pro orgány dohledu závazný postup
aplikace, a výkladu unijního práva bude ČNB
postupovat při výkonu dohledu v souladu
s těmito obecnými pokyny a očekává, že povinné osoby vynaloží veškeré úsilí, aby se těmito pokyny řídily.
Bližší
informace
jsou
dostupné
zde:
www.cnb.cz
Novela zákona o spotřebitelském úvěru
Na konci února byla vydána ve Sbírce zákonů
novela zákona o spotřebitelském úvěru.9 Novela by měla zabránit úmyslnému předlužování
spotřebitele, kdy je zřejmé, že nebude schopen spotřebitelský úvěr splácet, a posílit princip odpovědného úvěrování. Novela přináší
změny zejména v oblasti zprostředkování a
odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru či v definici správních deliktů vyplývajících
z novelizovaného zákona. Nově nemůže být
spotřebitelský úvěr zajištěn zcela zjevně nepoměrnými zajišťovacími nástroji, např. je
zcela zakázáno používat směnky a šeky
v souvislosti se spotřebitelskými úvěry. V neposlední řadě, při nabízení, sjednávání nebo
zprostředkování spotřebitelského úvěru nelze
použít telefonní číslo pro přístup ke službám
s vyjádřenou cenou (placené telefonní linky).
Novela nabyla účinnosti 25.2.2013.
Bližší
informace
jsou
dostupné
zde:
www.mfcr.cz
Slovenská republika
9
Zákon č. 43/2013 Sb., kterým se mění zákon
č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně
některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.
Národná rada projednává novelu zákona o
bankách
Primárním cílem novely je transpozice novelizované směrnice o finančních konglomerátech
upravující podmínky pro výkon dohledu. Mj.
upravuje problematiku zahrnutí správcovských
společností do finančního konglomerátu a dále
se upravují podmínky pro spolupráci orgánů
dohledu nad finančním konglomerátem a výměnu informací. Účinnost nové právní úpravy
je navržena na 10.6.2013. Bližší informace lze
nalézt zde https://lt.justice.gov.sk
Návrh opatření NBS k devizovým licencím
Návrh
opatření10
zohledňuje
poznatky
z aplikační praxe při vykonávání devízového
dohledu a uvádí se do souladu se změnami v
zákoně č. 202/1995 Z.z. Devízový zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 372/1990 Zb.
o přestupcích a zpřísňuje požadavky na splnění
podmínek pro udělení devízové licence. Návrh
opatření na rozdíl od původního a v současnosti ještě platného opatření NBS č. 614/2003 Z.
z.
vypouští
části
ustanovení
týkající
se devízové licence na provádění bezhotovostních obchodů s peněžními prostředky v cizí
měně a devizové licence na poskytování devizových peněžních služeb. Opatření upravuje
devizové licence pro provádění obchodů
s devízovými hodnotami v rozsahu směnárenské činnosti. Navrhovaná úprava zároveň rozšiřuje rozsah dokladů předkládaných žadatelem
o devízovou licenci NBS na prokázání plnění
povinnosti podle § 6 odst. 7 Devízového zákona
v spojení s ustanoveními zákona o NBS (§ 34b),
pokud jde o rozsah údajů o osobě - žadatele
o devízovou licenci. Datum nabytí účinnosti
opatření byl stanovený na 1. července 2013.
Bližší informace lze nalézt zde https://lt.justice.gov.sk.
4. Pojišťovnictví a penzijní fondy
Evropská unie
EIOPA zahájila hodnocení dlouhodobých garancí
V rámci přípravy na nový režim Solvency II
zahájila EIOPA vyhodnocování dlouhodobých
garancí poskytovaných životními a neživotními
pojišťovnami. Cílem je ověřit různé varianty
přístupů k hodnocení dlouhodobých garancí
podle směrnice Solvency II a jejich dopady na
10
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach
žiadosti o devízovú licenciu, spôsob preukazovania
splnenia podmienok udelenia devízovej licencie a
podrobnosti o požiadavkách na obchodovanie s
devízovými hodnotami.
Právní aktuality – Finanční trh& Obchodní společnosti Bulletin leden & únor 2013
davky na stanovování zástupných indikátorů
a požadavky na test použití (use test).
Obecné pokyny o požadavku k dodatečnému
riziku selhání a migrace (IRC) stanoví doporučený postup povinné osoby při stanovování
kapitálového požadavku k dodatečnému riziku
selhání a migrace při využití interního modelu
ke stanovování kapitálového požadavku k tržním rizikům, jehož rozsah zahrnuje specifické
úrokové riziko. Pokyny specifikují rozsah aplikace (rozsah pozic, které do propočtu vstupují), požadavky na vlastní proces modelování,
požadavky na simulace dopadu změny ratingu
na tržní ocenění a na zisky/ztráty, požadavky
na volbu horizontu likvidity a na přezkoumávání správnosti této volby a požadavky pro případ, že instituce využije možnost používat
model, který nesplňuje všechna ustanovení
přílohy II bodu 3 směrnice 2010/76/EU.
Zpráva EIOPA k poskytování informací institucemi zaměstnaneckého penzijního zabezpečení
V rámci přípravy revize směrnice o institucích
zaměstnaneckého
penzijního
zabezpečení
zpracovala EIOPA analytickou zprávu k problematice informování účastníků systému zaměstnaneckého penzijního zabezpečení. Zpráva obsahuje doporučení jednak ke zlepšení
informovanosti účastníků v podobě nových
informačních standardů, jednak opatření, která umožní efektivnější seznámení se s informacemi ze strany účastníků a jejich vyhodnocení, a usnadní jejich rozhodování (např. finanční vzdělávání, základní varianta penzijního zabezpečení, která se uplatní, pokud se
účastník nerozhodne jinak atp.).
Bližší informace jsou dostupné zde: eiopa.europa.eu
Česká republika
Informace ministerstva financí a ministerstva
práce
a sociálních
věcí
v souvislosti
s penzijní reformou
Jako součást informační kampaně o penzijní
reformě je mj. naplánováno celkem patnáct
tzv. „kulatých stolů“, které se v průběhu prvních měsíců letošního roku uskuteční ve všech
krajských městech. Diskutovat na nich budou
odborníci MF, MPSV a Finanční správy ČR
s pracovníky okresních správ sociálního zabezpečení, úřadů práce, finančních úřadů, penzijních společností, profesních asociací a zaměstnavatelů. Pro veřejnost je připraven manuál
k důchodové reformě (k nalezení mimo jiné na
stránkách příslušných ministerstev), informační letáky a také služby informačního call centra. MPSV také spustilo speciální stránky s informacemi k penzijní reformě.
Bližší
informace
jsou
dostupné
zde:
www.mfcr.cz, mpsv.cz/rozcestnik/
Sdělení ČNB k pokynům EIOPA
V návaznosti na pokyny EIOPA podle nařízení
o EIOPA11 vydala ČNB sdělení k pokynům EIO-
PA, potvrzující, že se těmito pokyny bude řídit. Aktuálně se jedná o Obecné pokyny
k vyřizování stížností pojišťovnami, které
obsahují doporučení pro vyřizování obdržených
stížností pojišťovnami za účelem zajištění
přiměřené ochrany pojistníků. Pokyny mj.
specifikují postup pro nakládání se stížnostmi
a jejich vyřizování, jejich evidenci či informování orgánu dohledu o stížnostech a jejich
vyřizování.
Bližší
informace
jsou
dostupné
zde:
www.cnb.cz
Vyhláška o náležitostech nabídky pojištění
důchodu
V návaznosti na ZDS12 vydala počátkem února
ČNB vyhlášku specifikující podmínky pro nabídku pojištění důchodu z důchodového spoření. Vyhláška upravuje způsob uveřejňování
nabídek pojištění jednotlivých druhů důchodů
z důchodového spoření na internetových stránkách pojišťoven. Mj. stanoví požadavek, aby
každá pojišťovna vytvořila programovou aplikaci, která umožní po zadání výše prostředků
účastníka v důchodovém spoření a jeho věku
poskytnutí informace o základních parametrech důchodu vč. garantované výše splátky
důchodu a případného investičního výnosu.
Bližší
informace
jsou
dostupné
zde:
www.cnb.cz
Stanovisko ČNB ke zprostředkování penzijního připojištění
V lednu ČNB vydala stanovisko k problematice
režimu, ve kterém probíhá po 1.1.2013 zprostředkování penzijního připojištění vč. změn
stávajících smluv a navyšovaní příspěvku
účastníků. ČNB dospívá k závěru, že zprostředkování týkající se penzijního připojištění se
státním příspěvkem, není nutně podmíněno
registrací zprostředkovatele u ČNB a pokud se
nedotýká doplňkového penzijního spoření, má i
nadále živnostenský režim. Pokud jsou však
poskytovány také informace o doplňkovém
penzijním spoření je získání registrace dle
ZDPS nezbytné.
Bližší informace jsou dostupné zde:
www.cnb.cz
Stanovisko ČNB k registraci investičních
zprostředkovatelů a vázaných zástupců
Na konci ledna ČNB zveřejnila stanovisko
k otázkám registrace investičních zprostředkovatelů (IZ) a vázaných zástupců (VZ). ČNB se
mj. vyjádřila k tomu že VZ může mít zapsanou
v registru ČNB jakoukoliv z činností podle § 32a
11
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1094/2010 ze dne 24. listopadu 2010, o zřízení
Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění ("Nařízení EIOPA").
12
Zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření ve
znění zákona č. 399/2012 Sb.
Právní aktuality – Finanční trh& Obchodní společnosti Bulletin leden & únor 2013
postníky a oprávněné osoby, samotné pojišťovny a zajišťovny a na celý finanční trh. EIOPA proto zveřejnila metodiku hodnocení, podle
které mají pojišťovny postupovat, Výstupy
vyhodnocení zašlou EIOPA,která provede příslušné vyhodnocení.
Bližší informace jsou dostupné zde: eiopa.europa.eu
Metodika ČNB k registračnímu a licenčnímu
systému
ČNB publikoval metodiku k elektronickému
systému pro registrace a další licenční řízení,
který umožňuje podávání žádostí o registrace
(zejm. IZ, VZ) v elektronické podobě.
Bližší
informace
jsou
dostupné
zde:
www.cnb.cz
Slovenská republika
Opatření NBS k důchodovým a doplňkovým
důchodovým fondům
12. února 2013 bylo zveřejněno v Sbírce zákonů pod částkou 38/2013 s účinností od
1.3.2013 opatření k oceňování. Opatření k
řízení rizik (zveřejněno pod částkou 5/2013) a
opatření o předchozích souhlasech (zveřejněno
pod částkou 6/2013) nabyla účinnosti od
15.01.2013. Bližší informace lze nalézt v bulletinu
listopad&prosinec
2012
a
zde
www.zbierka.sk.
Návrh opatření NBS o solventnosti a minimální výšce garančního fondu pojišťovny a
zajišťovny13
Navrhovaným opatřením se zvyšují sumy ve
výpočtu solventnosti s cílem zohlednění změn
evropského indexu spotřebitelských cen. Účinnost nové právní úpravy je navrhovaná na
1.6.2013. Bližší informace lze nalézt zde https://lt.justice.gov.sk.
13
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky
Slovenska č. 25/2008 o solventnosti a minimálnej
výške garančného fondu poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne a pobočky zahraničnej
zaisťovne v znení opatrenia č. 12/2009.
5. Regulace finančního trhu
Evropská unie
Příprava nové AML směrnice
Na počátku února zveřejnila Evropská komise
("Komise") návrh nové právní úpravy v oblasti
prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a
financování terorismu. Tato iniciativa navazuje
na doporučení vydané Financial Action Task
Force. Nový režim je tvořen směrnicí o předcházení zneužití finančního systému k praní
peněz a financování terorismu ("AML směrnice") a návrh nařízení o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků ("Nařízení
o informacích"). Tyto předpisy mají nahradit
stávající právní úpravu, zejm. třetí směrnici
o praní peněz a prováděcí směrnici o politicky
exponovaných osobách.
Nová právní úprava mj. rozšiřuje okruh osob,
na které dopadají povinnosti v oblasti prevence praní špinavých peněz. Zásadní změnou je
požadavek, aby každá právnická osobám vždy
identifikovala své konečné vlastníky a informace poskytla na požádání příslušnému FAU,
příp. finančnímu úřadu, což by šlo daleko nad
rámec aktuálně schvalovaného rušení anonymních akcií v tuzemsku.
Dále se zavádí povinnost systematického hodnocení rizika praní špinavých peněz, zavádí se
režim zjednodušené identifikace a režim zpřísněné identifikace zákazníků. Dále rozšiřuje
vymezení politicky exponovaných osob, které
by nově mělo zahrnovat nejen zahraniční, ale i
tuzemské osoby, a významným způsobem rozšiřuje spolupráci národních finančních analytických útvarů, daňových orgánů a evropských
orgánů dozoru nad finančním trhem - EBA,
ESMA a EIOPA.
Bližší
informace
jsou
dostupné
zde:
ec.europa.eu/internal_market
Česká republika
Vyhlášení dohod o výměně informací v daňových záležitostech mezi ČR a některými
offshore centry
Dne 7. ledna 2013 byly publikovány ve Sbírce
mezinárodních smluv tyto dohody o výměně
informací v daňových záležitostech:
Dohoda mezi vládou ČR a:
• Vládou Gurnsey, která byla podepsána dne
15. září v Londýně a vstoupila v platnost
dne 9. července 2012;
• Ostrovem Man, která byla podepsána dne
18. července v Londýně a vstoupila
v platnost dne 18. května 2012;
• Republikou San Marino, která byla podepsána dne 25. listopadu v Londýně a vstoupila
v platnost dne 6. září 2012.
Právní aktuality – Finanční trh& Obchodní společnosti Bulletin leden & únor 2013
odst. 1 ZPKT, a to za podmínky, že příslušnou
činnost smí vykonávat zastoupený a že VZ splňuje podmínku potřebné odbornosti. Vždy musí
být zapsána alespoň jedna z činností podle
§ 32a odst. 1 ZPKT. Tzn. je přípustná situace,
kdy VZ vykonává jen jednu z činností uvedených v § 32a ZPKT(např. přijímání a předávání
pokynů).
ČNB dále upřesnila, že podmínkou zápisu
oprávnění VZ nabízet a zprostředkovávat důchodové spoření a doplňkové penzijní spoření
je předchozí nebo alespoň současný zápis některé z činností podle § 32a odst.1 ZPKT.
K usnadnění zápisu oprávnění VZ nabízet
a zprostředkovávat důchodové spoření a doplňkové penzijní spoření vydala ČNB doporučení podání žádosti o zápis do seznamu vázaných
zástupců.
Bližší
informace
jsou
dostupné
zde:
www.cnb.cz
Slovenská republika
N/A
6. Obchodní společnosti a související
otázky
Evropská unie
Veřejná diskuse k možnosti přeshraniční
změně sídla společností
V návaznosti na Akční plán 2012 pro evropské
právo obchodních společností a řízení podniků14 předložila v lednu Komise k veřejné diskusi záměr umožnit přeshraniční změnu sídla
obchodních společností v EU. Cílem veřejné
diskuse je získat informace a data nezbytná
k přípravě harmonizované právní úpravy, která
by nastavila pravidla a podmínky pro přeshraniční změnu sídla společností. Návrh konkrétní
legislativních opatření v této oblasti lze očekávat koncem letošního roku.
Bližší
informace
jsou
dostupné
zde:
ec.europa.eu/internal_market/consultations
Česká republika
Datum účinnosti nového občanského zákoníku zůstalo nezměněno
Vláda na svém jednání dne 27.2.2012 potvrdila
datum účinnosti nového občanského zákoníku,
který má začít platit od ledna příštího roku.
Vláda schválila návrh rejstříkového zákona
a další předpisy navazující na rekodifikaci
soukromého práva
Na konci února schválila vláda návrh nového
zákona o zvláštních řízeních soudních, návrh
zákona o veřejných rejstřících právnických a
fyzických osob (tzv. „rejstříkový zákon“), návrh novelizace občanského soudního řádu,
návrh novelizace insolvenčního zákona a návrh
doprovodného zákona. Předkládané předpisy
se soustřeďují zejména na věcné úpravy souvi-
14
Pro podrobnější informace k akčnímu plánu viz
Bulletin
BBH
11-12/2012
dostupný
na
www.bbh.cz/cs/bulletiny/
sející s novými instituty soukromého práva,
které přináší nový občanský zákoník.
Zásadní změnou je nová koncepce civilního
soudního řízení, kdy občanský soudní řád bude
upravovat pouze řízení sporná a zcela nový
zákon o zvláštních řízeních soudních bude
upravovat řízení nesporná a jiná zvláštní řízení, a to za subsidiárního použití občanského
soudního řádu.
Rejstříkový zákon si klade za cíl sjednotit
hmotnou a procesní úpravu zápisů do jednotlivých rejstříků, zrychlení samotného procesu
zápisu a nově umožnit provádění zápisů do
rejstříků notářům. Zákon upravuje obchodní
rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů
(v současnosti rejstřík veřejně prospěšných
společností) a rejstřík společenství vlastníků
jednotek, k jejichž vedení budou i nadále příslušné krajské soudy. Novinkou je možnost tzv.
předregistrace názvu obchodní korporace i
změna výčtu povinných údajů, které se budou
do rejstříků zapisovat.
Novelizace insolvenčního zákona přináší kromě
harmonizace s novým občanským zákoníkem
také některé koncepční změny (např. nový
způsob určování insolvenčních správců, nebo
zavedení společného insolvenčního návrhu
manželů spojeného s návrhem na povolení
oddlužení). Návrh doprovodného zákona obsahuje novely 124 dalších předpisů. Pokud
všechny zmíněné doprovodné předpisy projdou
schvalovacím procesem, měly by nabýt účinnosti společně s novým občanským zákoníkem,
a to 1. ledna 2014.
Bližší
informace
jsou
dostupné
zde:
http://portal.justice.cz
Zrušení anonymních akcií na majitele
Poslanecká sněmovna schválila na svém zasedání ze dne 19. února 2013 návrh zákona
o zvýšení transparentnosti akciových společností z dílny ministerstva spravedlnosti. Návrh
zákona řeší problematiku listinných akcií na
majitele. Nová právní úprava nabízí akciovým
společnostem tři možnosti řešení. Pokud akciová společnost bude chtít zachovat akcie na
majitele, bude muset povinně provést jejich
zaknihování u Centrálního depozitáře, nebo
jejich imobilizaci, tedy fyzické uložení, u banky podléhající dohledu ČNB. Jestliže si akciová
společnost žádnou z výše uvedených variant
nevybere, budou se její listinné akcie na majitele považovat od 1. ledna 2014 za listinné
akcie na jméno. Dokud si držitel akcií nezajistí
výměnu akcií na jméno, nebude moci vykonávat práva s akcií spojená, tj. hlasovat na valné
hromadě, pobírat dividendu apod. Návrh navazuje na již platný zákon o obchodních korporacích.
Právní aktuality – Finanční trh& Obchodní společnosti Bulletin leden & únor 2013
Dne 14. ledna 2013 byla publikována ve Sbírce
mezinárodních smluv dohoda mezi Vládou ČR
a vládou Britských Panenských ostrovů o výměně informací v daňových záležitostech,
která byla podepsána dne 13. června 2011.
Tyto dohody jsou relevantní mj. ve vztahu
k investicím českých daňových rezidentů do
alternativních fondů vč. trustových struktur
v offshore jurisdikcích.
Bližší
informace
jsou
dostupné
zde:
www.mfcr.cz
dostupné
zde:
Slovenská republika
Nová úprava insolvenčních správců15
Navrhovaná právní úprava novým způsobem
upravuje způsob jmenování správců. Nově se
seznam insolvenčních správců rozčleňuje na
oddíly restrukturalizačních správců, konkurzních správců pro právnické osoby a konkurzních správců pro fyzické osoby. Tím se správcům umožní specializace a budou moci vykonávat jenom tu agendu, o kterou mají zájem.
Návrh zákona byl předložen k pojednání Národní radě. Účinnost nové právní úpravy je
navrhovaná na 1.6.2013. Bližší informace lze
nalézt zde www.nrsr.sk.
Nařízení vlády k obchodnímu zákoníku nabylo účinnosti
Na počátku února nabylo účinnosti nařízení
vlády, které upravuje zákonnou výši úroků z
prodlení a výši paušálních nákladů spojených
s uplatněním pohledávky. Nařízení navazuje na
připravovanou novelu obchodného zákoníku.
Bližší informace lze nalézt v bulletinu listopad&prosinec 2012 a na www.zbierka.sk.
15
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady
Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Právní aktuality – Finanční trh& Obchodní společnosti Bulletin leden & únor 2013
Bližší
informace
jsou
http://portal.justice.cz
Bulletin BBH je určen pouze jako obecná informace o některých důležitých novinkách a událostech
v oblasti finančních trhů a související právní problematice. Jeho obsah není právním poradenstvím
ani doporučením k určitému postupu v konkrétní situaci.
V případě zájmu o další informace nebo o individuální poradenství nebo konzultaci nás neváhejte
kontaktovat na níže uvedené adrese.
Kontakt:
BBH, advokátní kancelář, v. o. s.
Klimentská 1207/10
110 00 Praha 1
Česká republika
Tel.: +420 234 091 355
Fax: +420 234 091 366
E-mail: [email protected]
Web: www.bbh.cz
IČO: 26143119
DIČ: CZ26143119
Městský soud v Praze oddíl A, vl. 40439
ID datové schránky: 5e2sxwg
Kde nás najdete:
Právní aktuality – Finanční trh& Obchodní společnosti Bulletin leden & únor 2013
Advokátní kancelář BBH, advokátní kancelář, v. o. s. dlouhodobě poskytuje svým klientům právní
poradenství v oblasti práva finančních trhů. V rámci svých služeb nabízí také základní informační
servis o nejvýznamnějších aktualitách v oblasti regulace a práva finančního trhu.
Download

Finanční trh a obchodní společnosti