Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem,
Resslova 5, příspěvková organizace
Školní vzdělávací program
23-41-M/01 Strojírenství
zaměření Počítačová podpora konstruování a výroby
(od 1.9.2011)
zaměření Programování CNC strojů a počítačová grafika
(od 1.9.2013)
1. Identifikační údaje
Předkladatel:
název školy
REDIZO
IČ
adresa školy
ředitel
hlavní
koordinátor
kontakty
telefon
e-mail
www
fax
Zřizovatel
Název
IČ
Kontakt
Adresa
Telefon
Fax
Email
WWW
Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Ústí nad Labem,
Resslova 5, příspěvková organizace
00082201
Resslova 5, 400 01 Ústí nad Labem
Mgr. Bc. Jaroslav Mareš
Ing. Pavel Kobrle
475240054
[email protected]
www.spsul.cz
Krajský úřad Ústeckého kraje
70892156
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
+420 475 657 111
+420 475 200 245
[email protected]
www.kr-ustecky.cz
2. Charakteristika vzdělávacího programu
2.1. Identifikační údaje oboru
Strojírenství
název oboru
23-41-M/01
kód
stupeň vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou
4
délka studia
forma studia denní forma vzdělávání
1.9.2009
platnost
2.2. Charakteristika školního vzdělávacího programu
Celkové pojetí vzdělávání
Vzdělávání podle ŠVP Strojírenství, zaměření počítačová podpora konstruování a výroby je
zaměřeno na počítačové aplikace z oblasti konstrukce a strojírenské výroby. Žáci získávají
kromě základních znalostí z oblasti všeobecného strojírenství i znalosti z oblasti výpočetní
techniky. Seznamují se s uživatelskými programy sloužícími ke konstrukčnímu i
technologickému projektování. Grafické práce z konstrukčního a technologického cvičení a
kontroly a měření i jejich konečná úprava probíhá v prostředí softwaru CAD - AutoCad,
Inventor Professional a softwaru CAM - Surfcam, Mikroprog - F a Sinumerik.
Klíčové i odborné kompetence jsou v souladu s RVP Strojírenství a jsou podrobně popsány
níže. Rovněž realizace průřezových témat vyplývá z dalších části tohoto dokumentu.
Organizace vzdělávání
Vzdělávání je organizováno denní formou. Teoretické vyučování probíhá v učebnách, praxe a
cvičení z odborných předmětů v dílnách a laboratořích. Dělení tříd na skupiny (např.
laboratorní cvičení z elektrotechnických měření max. 10 žáků, informatika max. 15 žáků
apod.) nebo slučování žáků z různých tříd (např. při výuce jazyků podle stupně znalosti
jazyka) se řídí platnými zákony a vnitřními předpisy školy. V řadě předmětů dochází ke
kumulování teorie i praxe (praktická cvičení z odborných předmětů). Ve druhém a třetím
ročníku absolvují žáci souvislou odbornou dvoutýdenní praxi v podnicích. Vzdělávání je dále
doplněno jednodenními i vícedenními odbornými exkurzemi, sportovními kurzy (zimním a
letním) a dalšími aktivitami školy spojenými s odborným zaměřením.
Způsob hodnocení
Základ pro hodnocení chování a prospěchu ve výuce tvoří platná legislativa a klasifikační řád.
V teoretických předmětech se kromě faktických znalostí hodnotí i forma vyjadřování a
vystupování. U písemných prací se zohledňuje také grafická stránka. Dále se hodnotí
samostatné domácí práce a referáty i aktivita žáků při vyučování. Hodnocení klíčových
kompetencí se provádí komplexněji v jednotlivých vyučovacích předmětech. Jde o posouzení,
jak žák komunikuje, jak je schopen pracovat v kolektivu, jak využívá ICT a jak je schopen
své znalosti a dovednosti prezentovat.
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných
U žáků mimořádně nadaných se aplikuje ve zvýšené míře problémové a projektové
vyučování, mohou mít individuální vzdělávací plán. Jsou vedeni k účasti na SOČ a jiných
odborných projektech.
Studijní obor mohou studovat žáci s určitým zdravotním postižením. Mají vytvořeny vhodné
podmínky pro odstranění znevýhodnění žáka. Obor mohou studovat žáci s tělesným,
zrakovým a sluchovým postižením, pokud jejich způsobilost je uznána odborným lékařem.
Žákům se specifickými vývojovými poruchami učení je věnována mimořádná pozornost,
kterou koordinuje výchovný poradce.
Žáci z rodin s nízkým sociálním postavením, pokud projevují zájem o vzdělávání, mohou
využít sociálních stipendií nebo příspěvků z o.p.s. Technik budoucnosti.
U žáků pocházejících z jiného kulturního prostředí je zohledněna nižší znalost českého
jazyka.
Realizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence BOZP a požární prevence
přímo souvisí se vzděláváním, protože je součástí vzdělávacích programů. Kompetence v této
oblasti jsou popsány v příslušné kapitole.
Podmínky pro přijímání ke vzdělávání
Obecné podmínky jsou vymezeny školským zákonem a RVP. Vzdělávání je určeno pro žáky,
kteří:
• úspěšně splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně dokončili základní vzdělání před
splněním povinné školní docházky;
• splnili podmínky přijímacího řízení, které jsou zveřejněny ve stanoveném termínu;
• splnili podmínky zdravotní způsobilosti uchazečů o studium stanovených vládním
nařízením a posouzených odborným lékařem.
Ukončení vzdělávání
Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou, dokladem o dosažení středního vzdělání je
vysvědčení o maturitní zkoušce. Obsah a organizace maturitní zkoušky se řídí školským
zákonem a vyhláškou o ukončování studia ve středních školách.
Společná (státní) část: český jazyk a literatura, cizí jazyk, volitelný předmět. Volitelný
předmět: matematika nebo informatika. Profilová část zkoušky: praktická zkouška, stavba a
provoz strojů, strojírenská technologie.
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou.
2.3. Charakteristika školy
Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická v Ústí n. L. (SPŠSaE) je státní škola
s téměř stoletou tradicí. Vyučování zde bylo zahájeno v říjnu 1910 a škola původně nabízela
vzdělání ve třech oborech – mechanicko-technický, stavba lodí a kovozpracující řemesla.
Dnes škola patří k nejlepším a nejznámějším v Ústeckém kraji a poskytuje vzdělání v
oborech: Strojírenství - zaměření počítačová podpora konstruování a výroby, Dopravní
prostředky - zaměření silniční vozidla a logistika, Elektrotechnika - zaměření informatika a
aplikovaná elektrotechnika, Elektrotechnika - zaměření počítačové aplikace.
Žákům jsou k dispozici moderně zařízené odborné učebny, laboratoře a dílny. Škola svým
vybavením plně odpovídá nejnovějším trendům ve vývoji techniky.
Kromě vzdělání umožňuje škola celou řadu volnočasových aktivit. Součástí školy je sportovní
areál s moderní tělocvičnou, posilovnou a přilehlými tenisovými kurty. Na škole mají žáci
možnost pracovat v různých zájmových kroužcích, mají trvalý přístup k počítačům s
internetem, součástí kulturního života školy jsou i tradiční celoškolní soutěže Student roku a
Missák. Žáci vydávají již 12 let školní časopis. SPŠSaE má též vlastní autoškolu.
Velmi důležitá je spolupráce školy s průmyslovými podniky, jako např. FESTO Praha, Metal
Trmice, Siemens Teplice aj., rovněž tak s Univerzitou J. E. Purkyně Ústí nad Labem.
Škola se snaží udržovat i trvalé mezinárodní kontakty, již řadu let spolupracuje s německými
školami BBW Wittenberg a STZ Zwickau, s nimiž společně realizuje projekty na výměnné
pobyty žáků.
SPŠSaE patří svou kvalitou výuky a moderním vybavením k nejlépe hodnoceným školám
v regionu, má trvalé místo v povědomí veřejnosti, která ji přijímá velmi kladně. Absolventi
školy patří na trhu práce k nejvyhledávanějším.
2.4. Profil absolventa
Koncepce vzdělávání zajišťuje žákům dobrou orientaci v tak širokém odvětví, jako je
strojírenství. Absolventi jsou připraveni pro povolání středních technicko-hospodářských
pracovníků (např. konstruktér, technolog, mistr, programátor CNC strojů, výrobní dispečer,
vedoucí provozu, technický kontrolor atd.). Absolventi mají také vytvořeny základní
předpoklady pro uplatnění v živnostenském podnikání. Jejich velkou předností je navíc velmi
dobrá znalost práce s počítači na uživatelské úrovni. Vedle odborných předmětů je kladen
důraz i na všeobecně vzdělávací předměty a cizí jazyky.
Během studia mají studenti možnost získat certifikáty 2D a 3D kreslení a certifikáty z
hydrauliky firmy Parker a z pneumatiky firmy Festo.
Úspěšní absolventi tohoto studijního oboru jsou dobře připraveni pro studium na vysokých
školách, zejména technického směru, v České republice i v zahraničí.
2.5. Podmínky realizace ŠVP
Aby mohl být školní vzdělávací plán úspěšně realizován, je třeba zabezpečit optimální
materiální, personální, organizační a bezpečnostní podmínky.
Výuka je zajišťována ve čtrnácti kmenových učebnách, které jsou vybaveny základním
zařízením, dále jsou k dispozici dvě učebny výpočetní techniky, učebna počítačové grafiky, tři
elektrotechnické laboratoře, laboratoř mikroprocesorů, učebna automatizace s vybavením
firmy FESTO, tři jazykové učebny, audiovizuální učebna pro výuku českého jazyka a
dějepisu. Praktická výuka je prováděna v dílnách s dvěma vybavenými elektroučebnami,
truhlárnou, zámečnou, kovárnou, soustružnou, svařovnou a frézárnou. V budově dílen jsou též
strojní laboratoře pro měření, CNC učebna pro praktickou výuku na CNC strojích, učebna
autodiagnostiky a učebna autoškoly, umožňující online testování. Tělesná výchova probíhá ve
vlastní moderní tělocvičně, využívá se též nedaleká plavecká hala.
Všechny počítače ve škole jsou připojeny k síti i k internetu.
Škola má stabilizovaný pedagogický sbor, jednotlivým předmětům vyučují odborníci ve svém
oboru a všichni splňují kvalifikační požadavky a mají i příslušné pedagogické vzdělání. Pouze
ve výjimečných případech využívá škola služeb externistů nebo důchodců.
V čele školy stojí ředitel, jemuž podléhají dva zástupci – pro pedagogickou činnost a
ekonomický. Na škole pracují tyto předmětové komise: strojní, elektrotechnická,
přírodovědná, společenskovědní, cizích jazyků a výrobní praxe. Vedoucí předmětových
komisí přímo odpovídají pedagogickému zástupci za obsah a realizaci výuky.
Nedílnou součástí teoretické i praktické výuky je bezpečnost a ochrana zdraví všech
zúčastněných. Škola a pedagogové při výuce přihlížejí k základním potřebám žáků, důsledně
předcházejí různým patologickým jevům, což je podrobně uvedeno ve školním řádě i v
minimálním preventivním programu, zpracovaném školním preventistou.
Žáci jsou na začátku každého školního roku prokazatelně proškoleni a seznámeni se školním
řádem.
2.6. Spolupráce se sociálními partnery
Škola trvale spolupracuje se širokou veřejností, se studenty, s rodiči i s mnoha firmami našeho
regionu. Záměrem spolupráce je, aby vzdělávací nabídka školy odpovídala poptávce a
absolventi nacházeli snadno uplatnění v praxi odpovídající svému vzdělání.
Důležitým orgánem je školská rada, která je složena ze zástupců zřizovatele, rodičů a učitelů
školy. Rada se schází dvakrát ročně, schvaluje výroční zprávu, seznamuje se se studijními
výsledky žáků, výchovnými problémy a podává návrhy k činnosti školy a organizaci výuky.
Na škole pracuje také studentská rada, která je složena ze zástupců všech tříd. Komunikuje s
vedením školy, vznáší dotazy a požadavky z řad žáků. Dále se podílí na organizaci různých
sportovních akcí, maturitního plesu a vydávání školního časopisu.
S rodiči a zákonnými zástupci se pedagogové scházejí dvakrát ročně na třídních schůzkách.
Studijní výsledky a absence jsou dostupné i na internetu a dle potřeby jsou možné
individuální konzultace s učiteli a výchovnou poradkyní.
Důležitou součástí života školy je i spolupráce s firmami, ať už dlouhodobá nebo
jednorázová.
Studenti a pedagogové oboru strojírenství mají dlouhodobou spolupráci s firmou Chvalis,
která každoročně bezplatně poskytuje studentům 3. ročníku oboru strojírenství školení z
hydrauliky ve svém autorizovaném vzdělávacím centru v Hošťce. Úspěšní studenti mají
možnost získat certifikát firmy ze základů hydrauliky. Pravidelně jsou pořádány exkurze do
firem: ArcelorMittal Trmice, KS Kolbenschmidt Czech Republic, Kolbenschmidt Pierburg,
Škoda Auto, Chart Ferox a.s., SČA Slévárna šedé a tvárné litiny a.s., Válcovny trub
Chomutov a. s., ČKD Plzeň.
2.7. Začlenění průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
integrace ve výuce
Člověk a životní prostředí
integrace ve výuce
Člověk a svět práce
integrace ve výuce
Informační a komunikační technologie
integrace ve výuce
3. Učební plán
3.1. Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP
Vzdělávací oblast
RVP
minimální počet
vyučovacích hodin
za studium
týdně
celkem
Jazykové vzdělávání a
komunikace
15
480
Společenskovědní
vzdělávání
5
160
Přírodovědné vzdělávání
6
192
Matematické vzdělávání
12
384
Vzdělávání pro zdraví
80
256
Vzdělávání v
informačních a
komunikačních
technologiích
6
192
Ekonomické vzdělávání
3
96
Odborné vzdělávání
40
1280
ŠVP
počet
Vzdělávací obor vyučovacích
hodin za studium
týdně celkem
758
Český jazyk a
11
362
literatura
Anglický jazyk
12
396
Německý jazyk
12
396
166
Dějepis
2
68
Občanská nauka
3
98
204
Fyzika
4
136
Fyzikální
0
0
seminář
Chemie a
2
68
ekologie
464
Matematika
14
464
264
Tělesná výchova
8
264
204
Informatika
Ekonomika
Technické
kreslení
Mechanika
Strojírenská
technologie
Konstrukční
cvičení
Technologická
cvičení
6
204
3
90
90
2206
5
204
8
272
9
298
4
128
4
128
CAD systémy
CAM systémy
Kontrola a
měření
Stavba a provoz
strojů
Mechatronika
Praxe
Elektrotechnika
Disponibilní dotace
Celkem:
28
128
3200
4
3
136
90
4
128
10
290
3
9
4
90
306
136
132
4356
3.2. Ročníkový
Předmět / ročník
Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Německý jazyk
Dějepis
Občanská nauka
Fyzika
Fyzikální seminář
Chemie a ekologie
Matematika
Tělesná výchova
Informatika
Ekonomika
Odborné předměty
Technické kreslení
Mechanika
Strojírenská technologie
Konstrukční cvičení
Technologická cvičení
CAD systémy
CAM systémy
Kontrola a měření
Stavba a provoz strojů
Mechatronika
Praxe
Elektrotechnika
CELKEM
I
21
3
34
34
2
X
2
X
2
5
2
2
X
12
5
2
2
X
X
X
X
X
X
X
3
X
33
II
16
3
33
33
X
1
2
X
X
3
2
2
X
17
X
4
3
X
X
2
X
X
3
X
3
2
33
III
13
2
32
32
X
1
X
X
X
3
2
2
X
20
X
2
2
2
2
2
X
2
3
X
3
2
33
IV
15
3
31
31
X
1
X
1N
X
3
2
2N
3
18
X
X
2
2
2
X
3
2
4
3
X
X
33
RVP
ŠVP
5
10
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
12
12
2
3
4
0
2
14
8
6
3
18
10
10
18
18
18
10
18
12
X
10
X
6
8
9
4
4
4
3
4
9
3
9
4
132
1
Cizí jazyk (3)
Cizí jazyk (3)
3
Cizí jazyk (3)
4
Cizí jazyk (3)
2
Přehled využití týdnů
Činnost
Výuka dle rozpisu učiva
Zimní lyžařský výcvikový kurz
I
II III IV
34 34 34 30
1 0
0 0
0.5 0
0 0
Souvislá praxe 3. ročníků
0 0
2 0
Souvislá praxe 2. ročníků
0 2
0 0
Sportovní kurz
0 1
0 0
Naučme se toleranci
Celkem týdnů
35.5 37 36 30
4. Učební osnovy
4.1. Jazykové vzdělávání a komunikace
4.1.1. Český jazyk a literatura
Jazykové vzdělávání v českém jazyce vychovává žáky ke sdělnému, kultivovanému
jazykovému projevu a podílí se na rozvoji jejich duchovního života. Obecným cílem
jazykového vzdělávání je rozvíjet komunikační kompetenci žáků a naučit je užívat jazyka
jako prostředku k dorozumívání a myšlení, k přijímání, sdělování a výměně informací na
základě jazykových a slohových znalostí. Jazykové vzdělávání se rovněž podílí na rozvoji
sociálních kompetencí žáků. K dosažení tohoto cíle přispívá i estetické vzdělávání a naopak
estetické vzdělávání prohlubuje znalosti jazykové a kultivuje jazykový projev žáků.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci:
− uplatňovali mateřský jazyk v rovině recepce, reprodukce a interpretace;
− využívali jazykových vědomostí a dovedností v praktickém životě, vyjadřovali se
srozumitelně a souvisle, formulovali a obhajovali své názory;
− chápali význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění;
− získávali a kriticky hodnotili informace z různých zdrojů a předávali je vhodným způsobem
s ohledem na jejich uživatele;
− chápali jazyk jako jev, v němž se odráží historický a kulturní vývoj národa.
1. ročník, 3 h týdně, povinný
Klíčové kompetence
ÚVODNÍ OPAKOVÁNÍ , 3 HODIN
výstupy
učivo
v písemném projevu uplatňuje znalosti
českého pravopisu
Opakování pravopisných jevů - pravopis
souhláskových skupin, psaní i/y po
obojetných souhláskách a velká písmena
zdokonaluje se v pravopisu
pokrytí průřezových témat
ŘEČ A JAZYK , 1 HODIN
výstupy
učivo
pochopí vztah řeči a jazyka
Vztah jazyka a řeči
Charakteristika češtiny
seznámí se s celkovou charakteristikou
češtiny
pokrytí průřezových témat
ZDROJE POUČENÍ O JAZYCE , 3 HODIN
výstupy
má přehled o knihovnách a jejich službách
zaznamenává bibliografické údaje
samostatně zpracovává informace
používá klíčových slov při vyhledávání
informačních pramenů
zjišťuje potřebné informace z dostupných
zdrojů, umí si je vybírat a přistupovat k
nim kriticky
učivo
Získávání a zpracovávání informací
Návštěva knihovny - katalogy
Internet
Slovníky
Encyklopedie
Polulárně-naučné příručky o češtině
Výpisek, osnova, výtah, obsah, rejstřík,
anotace, rezumé
pokrytí průřezových témat
JAZYKOVÁ KULTURA , 1 HODIN
výstupy
pochopí vztah mezi jazykovou správností a
jazykovou kulturou
učivo
Jazyková kultura a institucionální péče o ni
pokrytí průřezových témat
ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA , 2 HODIN
výstupy
dokáže využít obecného poučení při
praktickém užívání větného přízvuku a
důrazu
učivo
Spisovná výslovnost
Zvuková stránka věty a projevu
řídí se zásadami správné výslovnosti
pokrytí průřezových témat
GRAFICKÁ STRÁNKA JAZYKA , 11 HODIN
výstupy
osvojí si druhy pravopisu
odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a
chyby
pracuje s nejnovějšími normativními
příručkami českého jazyka
v písemném projevu uplatňuje znalosti
učivo
Opakování a procvičování pravopisu
českého pravopisu
pokrytí průřezových témat
ÚVOD DO STYLISTIKY , 2 HODIN
výstupy
zopakuje si, popř. dodatečně osvojí
základní poznatky a pojmy ze stylistiky
rozpozná funkční styl, dominantní slohový
postup a v typických příkladech slohový
útvar
učivo
Jazykové prostředky textové výstavby
Kompozice textu
Slohotvorní činitelé
Komunikační sdělnost projevu - funkční
styly, slohové postupy, slohové útvary
pokrytí průřezových témat
STYL PROSTĚSDĚLOVACÍ , 5 HODIN
výstupy
zkulturní svou běžnou komunikaci a naučí
se kultivovaně konverzovat
dokáže předvést komunikační události,
dramatizovat a vyprávět příhody
dokáže vypracovat jednoduché psané
útvary
učivo
Mluvené útvary
• jednoduchý popis, jednoduché vyprávění
• drobné útvary běžného společenského
styku: představování, přivítání návštěvy,
telefonický rozhovor, poděkování, omluva,
dotaz a vyžádání informace, běžná ústní
žádost, ústní blahopřání
Psané útvary
• jednoduchý popis, jednoduché vyprávění
• zpráva, oznámení, pozvánka, telegram,
písemný dotaz a vyžádání informací, písemné
blahopřání
pokrytí průřezových témat
VYPRAVOVÁNÍ , 9 HODIN
výstupy
orientuje se ve výstavbě textu
zdokonaluje se ve schopnosti zajímavě a
poutavě vypravovat
naučí se ve vypravování vhodně užívat
prostředky lexikální, tvaroslovné a
syntaktické
učivo
Základní znaky vypravování
Jazyk vypravování
Kontrolní slohová práce
pokrytí průřezových témat
DRUHY KOMUNIKACE , 3 HODIN
výstupy
učivo
pozná činitele komunikačního procesu,
jeho typy a funkce
Neverbální komunikace
Verbální komunikace
Komunikační proces
pokrytí průřezových témat
POJMENOVÁNÍ A SLOVO , 4 HODIN
výstupy
učivo
ujasní si vztah pojmenování a slova, osvojí
si pojmy týkající se slovní zásoby, jejího
členění a obohacování
Slovní zásoba
Členění slovní zásoby
Vztahy mezi slovy
Obohacování slovní zásoby
pochopí a pozná vztahy mezi slovy
používá adekvátní slovní zásoby včetně
příslušné odborné terminologie
nahradí běžné cizí slovo českým
ekvivalentem a naopak
vyjadřuje se věcně správně, jasně a
srozumitelně
pokrytí průřezových témat
DOPIS , 7 HODIN
výstupy
učivo
Dopisy úřední (krátké poučení)
zdokonaluje se v korespondenci a cvičí se v
Dopisy osobní (formální a neformální)
tvorbě dopisů
Kontrolní slohová práce
Elektronická pošta
pokrytí průřezových témat
OPAKOVÁNÍ , 15 HODIN
výstupy
ověří si své znalosti učiva probraného na
učivo
Opakování a procvičování učiva základní
základní škole, eventuálně si je doplní a
prohloubí
školy
• stavba a tvoření slov
• tvarosloví
• skladba
pokrytí průřezových témat
LITERATURA A OSTATNÍ DRUHY UMĚNÍ , 17 HODIN
výstupy
zařadí typická díla do jednotlivých
uměleckých směrů a příslušných
historických období
zhodnotí význam vybraného autora i díla
pro dobu, v níž tvořil, pro příslušný
umělecký směr i pro další generace
vyjádří vlastní prožitky z recepce daných
uměleckých děl
samostatně vyhledává informace v této
oblasti
učivo
Umění jako specifická výpověďo skutečnosti
Aktivní poznávání různých druhů umění
našeho i světového, současného i minulého, v
tradiční i mediální podobě
Vývoj literatury v kulturních a historických
souvislostech:
1. starověké mimoevropské literatury
2. antická literatura
3. středověká literatura:
a) v Evropě
b) v českých zemích
4. renesance, humanismus a baroko:
a) evropská literatura
b) česká literatura
5. klasicismus, osvícenství, preromantismus v
evropských literaturách
6. česká literatura v počátcích národního
obrození
pokrytí průřezových témat
PRÁCE S LITERÁRNÍM TEXTEM , 17 HODIN
výstupy
rozezná umělecký text od neuměleckého
vystihne charakteristické znaky různých
literárních textů a rozdíly mezi nimi
text interpretuje a debatuje o něm
konkrétní literární díla klasifikuje podle
základních druhů a žánrů
při rozboru textu uplatňuje znalosti z
literární teorie
pokrytí průřezových témat
učivo
Základy literární vědy
Literární druhy a žánry
Četba a interpretace literárního textu
Metody interpretace textu
Tvořivé činnosti
Literární texty odpovídají vývoji české a
světové literatury
KULTURA , 2 HODIN
výstupy
učivo
popíše vhodné společenské chování v dané
situaci
Společenská kultura - principy a normy
kulturního chování, společenská výchova
pokrytí průřezových témat
2. ročník, 3 h týdně, povinný
Klíčové kompetence
ÚVODNÍ OPAKOVÁNÍ , 6 HODIN
výstupy
v písemném projevu uplatňuje znalosti
českého pravopisu
učivo
Procvičování pravopisu
Procvičování mluveného projevu
odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a
chyby
řídí se zásadami správné výslovnosti
pokrytí průřezových témat
POJMENOVÁNÍ NOVÝCH SKUTEČNOSTÍ , 8 HODIN
výstupy
učivo
Slovotvorné vztahy mezi slovy
odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a
Tvoření slov
chyby
• tvoření slov odvozováním
pochopí hlavní principy obohacování slovní • tvoření slov skládáním
zásoby a osvojí si pravidla slovotvorné
• tvoření zkratek a značek
utvářenosti
Spojování slov v sousloví
osvojí si ustálená pojmenování, a to i
souslovná, z oboru studia
pokrytí průřezových témat
SLOHOVÝ POSTUP POPISNÝ , 12 HODIN
výstupy
učivo
Slohový postup popisný v různých
pozná a pochopí charakteristické znaky
komunikačních sférách
popisu, je schopen vytvářet delší souvislé
Odborný popis
texty v rámci slohového popisného postupu
rozvíjí schopnost výstižně popsat danou
věc, kultivovaně objajovat své postoje a
rozvíjet diskusní dovednosti, účinně
přesvědčivě argumentovat, ale i přijmout
odlišný názor
Kontrolní slohová práce
umí srozumitelně a výstižně vysvětlit
složitější jev ze své odbornosti
pokrytí průřezových témat
TVAROSLOVÍ , 11 HODIN
výstupy
učivo
v písemném i mluveném projevu využívá
poznatků z tvarosloví
Slovní druhy
Mluvnické kategorie
Tvary slov
pokrytí průřezových témat
FUNKČNÍ STYL ADMINISTRATIVNÍ , 13 HODIN
výstupy
učivo
sestaví základní projevy administrativního
stylu
Rysy administrativních písemností
Druhy administrativních písemností
Kontrolní slohová práce
pokrytí průřezových témat
PROCVIČOVÁNÍ PRAVOPISU , 16 HODIN
výstupy
v písemném projevu uplatňuje znalosti
českého pravopisu
pracuje s nejnovějšími normativními
příručkami českého jazyka
učivo
Shoda přísudku s podmětem
Psaní předpon
Psaní velkých písmen
Procvičování dalších pravopisných jevů podle
potřeb žáků
pokrytí průřezových témat
LITERATURA A OSTATNÍ DRUHY UMĚNÍ , 17 HODIN
výstupy
učivo
zařadí typická díla do jednotlivých
uměleckých směrů a příslušných
historických období
zhodnotí význam daného autora i díla pro
dobu, v níž tvořil, pro příslušný umělecký
směr i pro další generace
vyjádří vlastní prožitky z recepce daných
uměleckých děl
samostatně vyhledává informace v této
oblasti
Vývoj české a světové literatury v kulturních
a historických souvislostech:
1. romantismus ve světové literatuře
2. realismus ve světové literatuře
3. česká literatura 30. - 50. let 19. století
4. literární moderna
5. májovci
6. ruchovci a lumírovci
7. realismus a naturalismus v české literatuře
8. česká literatura v 90. letech 19. století
pokrytí průřezových témat
PRÁCE S LITERÁRNÍM TEXTEM , 17 HODIN
výstupy
učivo
rozezná umělecký text od neuměleckého
vystihne charakteristické znaky různých
literárních textů a rozdíly mezi nimi
text interpretuje a debatuje o něm
konkrétní literární díla klasifikuje podle
základních druhů a žánrů
Základy literární vědy
Literární druhy a žánry
Četba a interpretace literárního textu
Metody interpretace textu
Tvořivé činnosti
Literární texty odpovídají vývoji české a
světové literatury
při rozboru textu uplatňuje znalosti z
literární teorie
pokrytí průřezových témat
KULTURA , 2 HODIN
výstupy
učivo
popíše vhodné společenské chování v dané
situaci
Společenká kultura - principy a normy
kulturního chování, společenská výchova
pokrytí průřezových témat
3. ročník, 2 h týdně, povinný
Klíčové kompetence
ÚVODNÍ OPAKOVÁNÍ , 2 HODIN
výstupy
učivo
ověří si své znalosti učiva probraného ve 2.
ročníku, eventuálně si je doplní a
prohloubí
Procvičování látky 2. ročníku
pokrytí průřezových témat
POJMENOVÁNÍ A SLOVO , 3 HODIN
výstupy
učí se citlivě používat různých druhů a
podob osobních jmen
učivo
Vlastní jména v komunikaci
Frazeologie a její využití
posoudí vhodnost či nevhodnost názvů
podniků a výrobků, akcí
uvědomí si význam ustálených spojení slov
pokrytí průřezových témat
PUBLICISTICKÝ STYL , 6 HODIN
výstupy
sestaví jednoduché zpravodajské a
propagační útvary
učivo
Znaky publicistického stylu
Publicistické útvary
ovládá techniku mluveného slova, umí
klást otázky a vhodně formulovat odpovědi
má přehled o denním tisku a tisku své
zájmové oblasti
rozumí obsahu textu i jeho částí
samostatně zpracovává informace
používá klíčových slov při vyhledávání
informačních pramenů
pokrytí průřezových témat
SKLADBA , 8 HODIN
výstupy
uplatňuje znalosti ze skladby při logickém
vyjadřování
posoudí kompozici textu, jeho slovní
zásobu a skladbu
učivo
Věty dvojčlenné
Věty jednočlenné
Větné ekvivalenty
Souvětí
orientuje se ve výstavbě textu
pokrytí průřezových témat
ODBORNÝ STYL , 8 HODIN
výstupy
vystihne charakteristické znaky různých
druhů textu a rozdíly mezi nimi
učivo
Výklad
Stylizační a textová cvičení
odborně se vyjadřuje o jevech svého oboru
v základních útvarech odborného stylu,
především popisného a výkladového
pořizuje z odborného textu výpisky a
výtah, dělá si poznámky z přednášek a
jiných veřejných projevů
zjišťuje potřebné informace z dostupných
zdrojů, umí si je vybírat a přistupovat k
nim kriticky
vypracuje anotaci
pokrytí průřezových témat
ŘEČNICKÝ STYL , 6 HODIN
výstupy
vhodně se prezentuje, argumentuje a
obhajuje svá stanoviska
učivo
Veřejné mluvené projevy a jejich styl
přednese krátký projev
pokrytí průřezových témat
LITERATURA A OSTATNÍ DRUHY UMĚNÍ , 17 HODIN
výstupy
zařadí typická díla do jednotlivých
uměleckých směrů a příslušných
historických období
zhodnotí význam daného autora i díla pro
dobu, v níž tvořil, pro příslušný umělecký
směr i pro další generace
učivo
Vývoj české a světové literatury v kulturních
a historických souvislostech:
1. světová literatura v první polovině 20.
století (literatura modernistická, literatura
tradiční)
• francouzská literatura
• anglická literatura
vyjádří vlastní prožitky z recepce daných
uměleckých děl
samostatně vyhledává informace v této
oblasti
• americká literatura
• německy psaná literatura
• ruská literatura
2. česká literatura v první polovině 20. století
(generace buřičů, ohlas války, proletářské
umění, poetismus, filozofická tematika v
poezii, imaginativní próza, sociální próza,
demokratická próza, psychologická
próza,divadlo avantgardní a tradiční, literatura
v době okupace, literatura od května 1945 do
února 1948)
pokrytí průřezových témat
PRÁCE S LITERÁRNÍM TEXTEM , 17 HODIN
výstupy
učivo
rozeznává umělecký text od neuměleckého
vystihne charakteristické znaky různých
literárních textů a rozdíly mezi nimi
text interpretuje a debatuje o něm
konkrétní literární díla klasifikuje podle
základních druhů a žánrů
Základy literární vědy
Literární druhy a žánry
Četba a interpretace literárního textu
Metody interpretace textu
Tvořivé činnosti
Literární texty odpovídají vývoji české a
světové literatury
při rozboru textu uplatňuje znalosti z
literární teorie
pokrytí průřezových témat
KULTURA , 1 HODIN
výstupy
učivo
popíše vhodné společenské chování v dané
situaci
Společenská kultura - principy a normy
kulturního chování, společenská výchova
pokrytí průřezových témat
4. ročník, 3 h týdně, povinný
Klíčové kompetence
ÚVODNÍ OPAKOVÁNÍ , 2 HODIN
výstupy
ověří si své znalosti učiva probraného ve 3.
učivo
Procvičování látky 3. ročníku
ročníku
pokrytí průřezových témat
CHOVÁNÍ A ŘEČ , 2 HODIN
výstupy
zamýšlí se nad vlastním chováním a
chováním jiných lidí, zejména v oblasti
řečové, a je schopen je hodnotit
učivo
Řečové chování a zdvořilost
Mužský a ženský způsob komunikace
Humor v řeči
pokrytí průřezových témat
NÁRODNÍ JAZYK A JEHO ČLENĚNÍ NA ÚTVARY , 3 HODIN
výstupy
učivo
Spisovný jazyk a jeho užívání
rozlišuje spisovný jazyk, hovorový jazyk,
Obecná čeština
dialekty a stylově příznakové jevy a ve
Jazykové útvary nářeční
vlastním projevu volí prostředky adekvátní
Neoficiální profesní a zájmová komunikace
komunikační situaci
pokrytí průřezových témat
ÚVAHA , 6 HODIN
výstupy
učivo
vhodně se prezentuje, argumentuje a
obhajuje svá stanoviska
Úvaha a úvahový postup v různých
komunikačních sférách
Esej
ovládá techniku mluveného slova, umí
klást otázky a vhodně formulovat odpovědi
využívá emocionální a emotivní stránky
mluveného slova, vyjadřuje postoje
neutrální, pozitivní (pochválit) i negativní
(kritizovat, polemizovat)
vyjadřuje se věcně správně, jasně a
srozumitelně
zjišťuje potřebné informace z dostupných
zdrojů, umí si je vybírat a přistupovat k
nim kriticky
pokrytí průřezových témat
FUNKCE SPISOVNÉ ČEŠTINY A JEJÍ VÝVOJOVÉ ZMĚNY , 2 HODIN
výstupy
učivo
vysvětlí zákonitosti vývoje češtiny
Funkční diferenciace současného jazyka
Užívání češtiny v uplynulém tisíciletí
pokrytí průřezových témat
ČEŠTINA A PŘÍBUZNÉ JAZYKY , 1 HODIN
výstupy
orientuje se v soustavě jazyků
učivo
Indoevropské jazyky
pokrytí průřezových témat
STYLOVÁ DIFERENCIACE ČEŠTINY , 1 HODIN
výstupy
rozpozná funkční styl, dominantní slohový
postup a v typických příkladech slohový
útvar
učivo
Funkční stylová diferenciace češtiny
vystihne charakteristické znaky různých
druhů textu a rozdíly mezi nimi
posoudí kompozici textu, jeho slovní
zásobu a skladbu
vhodně používá jednotlivé slohové postupy
a základní útvary
pokrytí průřezových témat
STYL UMĚLECKÉ LITERATURY , 2 HODIN
výstupy
učivo
má přehled o slohových postupech
uměleckého stylu
Literární druhy a žánry
Obrazná pojmenování
Řeč postav v literárním díle
pokrytí průřezových témat
OPAKOVÁNÍ , 7 HODIN
výstupy
učivo
ověří si své znalosti učiva probraného
během studia
Procvičování látky k maturitní zkoušce
pokrytí průřezových témat
LITERATURA A OSTATNÍ DRUHY UMĚNÍ , 30 HODIN
výstupy
zařadí typická díla do jednotlivých
uměleckých směrů a příslušných
historických období
zhodnotí význam daného autora i díla pro
dobu, v níž tvořil, pro příslušný umělecký
směr i pro další generace
vyjádří vlastní prožitky z recepce daných
uměleckých děl
samostatně vyhledává informace v této
oblasti
učivo
Vývoj české a světové literatury v kulturních
a historických souvislostech:
1. světová literatura v druhé polovině 20.
století (např. téma války,
existencialismus,"rozhněvané generace",
magický realismus, posmodernismus,
současná literatura)
• francouzská literatura
• anglická literatura
• americká literatura
• německy psaná literatura
• ruská literatura
2. česká literatura v druhé polovině 20. století
• od roku 1948 do počátku 60. let
• od počátku 60. let do roku 1970
• od roku 1970 do roku 1989
• od roku 1989 do současnosti
pokrytí průřezových témat
PRÁCE S LITERÁRNÍM TEXTEM , 30 HODIN
výstupy
rozezná umělecký text od neuměleckého
vystihne charakteristické znaky různých
literárních textů a rozdíly mezi nimi
text interpretuje a debatuje o něm
konkrétní literární díla klasifikuje podle
základních druhů a žánrů
při rozboru uplatňuje znalosti z literární
teorie
pokrytí průřezových témat
učivo
Základy literární vědy
Literární druhy a žánry
Četba a interpretace literárního textu
Metody interpretace textu
Tvořivé činnosti
Literární texty odpovídají vývoji české a
světové literatury
KULTURA , 4 HODIN
výstupy
orientuje se v nabídce kulturních institucí
porovná typické znaky kultur hlavních
národností na našem území
popíše vhodné společenské chování v dané
situaci
učivo
Kulturní instituce v ČR a v regionu
Kultura národností na našem území
Společenská kultura - principy a normy
kulturního chování, společenská výchova
Kultura bydlení, odívání
Lidové umění a užitá tvorba
Estetické a funkční normy při tvorbě a výrobě
předmětů používaných v běžném životě
Ochrana a využívání kulturních hodnot
Funkce reklamy a propagačních prostředků a
její vliv na životní styl
pokrytí průřezových témat
4.1.2. Anglický jazyk
Vzdělávání v cizích jazycích se významně podílí na přípravě žáků na aktivní život v
multikulturní společnosti, neboť vede žáky k získání jak obecných, tak komunikativních
kompetencí k dorozumění v situacích každodenního osobního a pracovního života. Připravuje
žáky k efektivní účasti v přímé i nepřímé komunikaci včetně přístupu k informačním zdrojům,
rozšiřuje jejich znalosti o světě. Současně přispívá k formování osobnosti žáků, učí je
toleranci k hodnotám jiných národů, rozvíjí jejich schopnost učit se po celý život. Žáci by
měli zvládnout na různých úrovních řečové dovednosti nejméně ve dvou jazycích.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
− komunikovat v cizím jazyce v různých situacích života, v projevech mluvených i psaných,
na všeobecná i odborná témata; volit adekvátní komunikační strategie a jazykové prostředky;
− efektivně pracovat s cizojazyčným textem včetně odborného, umět jej zpracovat a využívat
jako zdroje poznání i jako prostředku ke zkvalitňování svých jazykových znalostí a
dovedností;
− získávat informace o světě, zvláště o zemích studovaného jazyka, a získané poznatky včetně
odborných ze svého oboru využívat ke komunikaci;
− pracovat s informacemi a zdroji informací v cizím jazyce včetně internetu nebo CD-ROM,
se slovníky, jazykovými aj. cizojazyčnými příručkami, využívat tyto informační zdroje ke
studiu jazyka i k prohlubování svých všeobecných vědomostí a dovedností;
− využívat vybrané metody a postupy efektivního studia cizího jazyka ke studiu dalších
jazyků, příp. k dalšímu vzdělávání; využívat vědomosti a dovednosti získané ve výuce
mateřského jazyka při studiu jazyků;
− chápat a respektovat tradice, zvyky a odlišné sociální a kulturní hodnoty jiných národů a
jazykových oblastí, ve vztahu k představitelům jiných kultur se projevovat v souladu se
zásadami demokracie.
Pro motivaci žáků k učení cizích jazyků, pro jejich osobní zkušenost a poznání života v
multikulturní společnosti organizujeme poznávací zájezdy.
Škola vytváří podmínky pro motivaci a vedení Evropského jazykového portfolia, a tím rovněž
podporuje pozitivní přístup žáků k učení se cizím jazykům.
1. ročník, 3 h týdně, volitelný (Cizí jazyk)
Klíčové kompetence
FAMILY , 24 HODIN
výstupy
porozumí školním a pracovním pokynům
rozpozná význam obecných sdělení a
hlášení
vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných,
předvídatelných situacích
domluví se v běžných situacích; získá i
poskytne informace
učivo
Přítomný čas prostý
Oznamovací způsob, otázka, zápor
Příslovce času
Tvorba slov, přechylování
Slovní zásoba - osobní údaje, vyjádření
preferencí, popis osoby
Komunikace v běžných situacích - inzerát, email, zdvořilá žádost, odpověď
pokrytí průřezových témat
TRAVELLING, HISTORY , 24 HODIN
výstupy
rozpozná význam obecných sdělení a
hlášení
čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu
sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace
vyslechnuté nebo přečtené
vyslovuje srozumitelně co nejblíže
přirozené výslovnosti, rozlišuje základní
zvukové prostředky daného jazyka a
koriguje odlišnosti zvukové podoby jazyka
učivo
Příslovečná určení místa
Přivlastňovací přídavná jména
Slovesa jako lexikální jednotky
Opozita
Četba s porozuměním - text z turistické
příručky, britská webová stránka
Slovní zásoba - rezervace hotelu, konverzace
v restauraci
Historické osobnosti - Leonardo Da Vinci,
Alžběta I., Marie Stuartovna
prokazuje faktické znalosti především o
geografických, demografických,
hospodářských, politických, kulturních
faktorech zemí dané jazykové oblasti
včetně vybraných poznatků studijního
oboru, a to i z jiných vyučovacích
předmětů, a uplatňuje je také v porovnání
s reáliemi mateřské země
pokrytí průřezových témat
HOBBIES , 24 HODIN
výstupy
učivo
čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu
Minulý čas prostý
Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
Tvorba příslovcí
Homofonia
odhaduje význam neznámých výrazů podle
Poslech - sportovní komentář, disc jockey v
kontextu a způsobu tvoření
rádiu
řeší pohotově a vhodně standardní řečové Slovní zásoba - hudba, divadlo, sport
situace i jednoduché a frekventované
situace týkající se pracovní činnosti
domluví se v běžných situacích; získá i
poskytne informace
pokrytí průřezových témat
LONDON, EDINBURGH , 15 HODIN
výstupy
porozumí školním a pracovním pokynům
vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných,
předvídatelných situacích
sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace
vyslechnuté nebo přečtené
učivo
Způsobová slovesa
Záporná přídavná jména
Kolokace přídavných a podstatných jmen
Slovní zásoba - reálie, historie a současnost
Londýna
Písemný projev - pohlednice z dovolené
řeší pohotově a vhodně standardní řečové
situace i jednoduché a frekventované
situace týkající se pracovní činnosti
prokazuje faktické znalosti především o
geografických, demografických,
hospodářských, politických, kulturních
faktorech zemí dané jazykové oblasti
včetně vybraných poznatků studijního
oboru, a to i z jiných vyučovacích
předmětů, a uplatňuje je také v porovnání
s reáliemi mateřské země
pokrytí průřezových témat
LIFESTYLE , 15 HODIN
výstupy
učivo
Přítomný čas průběhový
Srovnání s přítomným časem prostým
Stupňování přídavných jmen
odhaduje význam neznámých výrazů podle Slovní zásoba - fyzické aktivity, adrenalinové
kontextu a způsobu tvoření
sporty, zdravý životní styl
Komunikace v běžných situacích - popis
vyslovuje srozumitelně co nejblíže
sportu a jeho pravidla
přirozené výslovnosti, rozlišuje základní
zvukové prostředky daného jazyka a
čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu
koriguje odlišnosti zvukové podoby jazyka
řeší pohotově a vhodně standardní řečové
situace i jednoduché a frekventované
situace týkající se pracovní činnosti
domluví se v běžných situacích; získá i
poskytne informace
pokrytí průřezových témat
2. ročník, 3 h týdně, volitelný (Cizí jazyk)
Klíčové kompetence
JOBS , 24 HODIN
výstupy
učivo
Vyjádření budoucnosti
odhaduje význam neznámých výrazů podle
Třetí stupeň přídavných jmen
kontextu a způsobu tvoření
Modální slovesa
sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace
Práce s původními texty - noviny, inzeráty,
vyslechnuté nebo přečtené
vývěsky úřadu práce
přeloží text a používá slovníky i
elektronické
komunikuje s jistou mírou sebedůvěry a
aktivně používá získanou slovní zásobu
včetně vybrané frazeologie v rozsahu
daných tematických okruhů, zejména v
rutinních situacích každodenního života, a
vlastních zálib
používá stylisticky vhodné obraty
umožňující nekonfliktní vztahy a
komunikaci
uplatňuje v komunikaci vhodně vybraná
sociokulturní specifika daných zemí
vyplní jednoduchý neznámý formulář
pokrytí průřezových témat
SHOPPING , 15 HODIN
výstupy
učivo
Slovní zásoba - tvorba slov, kolokace, složená
odhaduje význam neznámých výrazů podle
slova
kontextu a způsobu tvoření
Minulý čas prostý, průběhový
rozpozná význam obecných sdělení a
Vyjadřování budoucnosti - going to
hlášení
Komunikace v běžných situacích, porozumění
sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace
vyslechnuté nebo přečtené
slyšeného - poslech
vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných,
předvídatelných situacích
komunikuje s jistou mírou sebedůvěry a
aktivně používá získanou slovní zásobu
včetně vybrané frazeologie v rozsahu
daných tematických okruhů, zejména v
rutinních situacích každodenního života, a
vlastních zálib
domluví se v běžných situacích; získá i
poskytne informace
používá stylisticky vhodné obraty
umožňující nekonfliktní vztahy a
komunikaci
vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům
osobního života a k tématům z oblasti
zaměření studijního oboru
uplatňuje v komunikaci vhodně vybraná
sociokulturní specifika daných zemí
pokrytí průřezových témat
COMPUTERS , 24 HODIN
výstupy
učivo
Modální slovesa
odhaduje význam neznámých výrazů podle
Slovní zásoba - computers, robotics, slova
kontextu a způsobu tvoření
složená, kolokace
rozpozná význam obecných sdělení a
Čtení - pochopení hlavní myšlenky textu,
hlášení
porozumění manuálům
vypráví jednoduché příběhy, zážitky,
popíše své pocity
přeloží text a používá slovníky i
elektronické
uplatňuje základní způsoby tvoření slov v
jazyce
prokazuje faktické znalosti především o
geografických, demografických,
hospodářských, politických, kulturních
faktorech zemí dané jazykové oblasti
včetně vybraných poznatků studijního
oboru, a to i z jiných vyučovacích
předmětů, a uplatňuje je také v porovnání
s reáliemi mateřské země
pokrytí průřezových témat
HOME , 15 HODIN
výstupy
vypráví jednoduché příběhy, zážitky,
popíše své pocity
uplatňuje základní způsoby tvoření slov v
jazyce
učivo
Vyjadřování budoucnosti - will
Slovní zásoba - home, living, popis obrázků,
tvorba slov
Psaní - popis bydlení
vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům
osobního života a k tématům z oblasti
zaměření studijního oboru
prokazuje faktické znalosti především o
geografických, demografických,
hospodářských, politických, kulturních
faktorech zemí dané jazykové oblasti
včetně vybraných poznatků studijního
oboru, a to i z jiných vyučovacích
předmětů, a uplatňuje je také v porovnání
s reáliemi mateřské země
uplatňuje v komunikaci vhodně vybraná
sociokulturní specifika daných zemí
pokrytí průřezových témat
PERSONALITIES , 24 HODIN
výstupy
sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace
vyslechnuté nebo přečtené
vypráví jednoduché příběhy, zážitky,
popíše své pocity
komunikuje s jistou mírou sebedůvěry a
aktivně používá získanou slovní zásobu
včetně vybrané frazeologie v rozsahu
daných tematických okruhů, zejména v
rutinních situacích každodenního života, a
vlastních zálib
používá stylisticky vhodné obraty
umožňující nekonfliktní vztahy a
učivo
Stupňování přídavných jmen
Slovní zásoba - vlastnosti
Čtení - pochopení hlavní myšlenky textu,
výběr klíčových slov
Psaní - fiktivní životopis
Významné osobnosti anglicky mluvících zemí
komunikaci
prokazuje faktické znalosti především o
geografických, demografických,
hospodářských, politických, kulturních
faktorech zemí dané jazykové oblasti
včetně vybraných poznatků studijního
oboru, a to i z jiných vyučovacích
předmětů, a uplatňuje je také v porovnání
s reáliemi mateřské země
vyplní jednoduchý neznámý formulář
pokrytí průřezových témat
3. ročník, 3 h týdně, volitelný (Cizí jazyk)
Klíčové kompetence
FOOD , 20 HODIN
výstupy
nalezne v promluvě hlavní a vedlejší
myšlenky a důležité informace
čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu
zapojí se do hovoru bez přípravy
používá opisné prostředky v neznámých
situacích, při vyjadřování složitých
myšlenek
dodržuje základní pravopisné normy v
písemném projevu, opravuje chyby
vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům
osobního života a k tématům z oblasti
zaměření studijního oboru
používá stylisticky vhodné obraty
umožňující nekonfliktní vztahy a
komunikaci
domluví se v běžných situacích; získá i
poskytne informace
uplatňuje v komunikaci vhodně vybraná
sociokulturní specifika daných zemí
pokrytí průřezových témat
COMMUNICATION , 20 HODIN
učivo
Přídavná jména - some, any, much, many,
few, little
Přítomný čas prostý
Čtení - porozumění krátkých textů
Poslech - rozhlasový pořad
Komunikace ve skupinách - porovnání
receptů
výstupy
nalezne v promluvě hlavní a vedlejší
myšlenky a důležité informace
čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu
sdělí a zdůvodní svůj názor
požádá o upřesnění nebo zopakování
sdělené informace, pokud nezachytí přesně
význam sdělení
učivo
Předpřítomný čas
Vztažné věty
Poslech - TV, rozhlas, porozumění slyšeného
textu
Rozlišení typů medií a jejich odlišné funkce
Komunikace - tvorba dialogů na různá témata
Práce s internetem
dodržuje základní pravopisné normy v
písemném projevu, opravuje chyby
řeší pohotově a vhodně standardní řečové
situace i jednoduché a frekventované
situace týkající se pracovní činnosti
používá stylisticky vhodné obraty
umožňující nekonfliktní vztahy a
komunikaci
prokazuje faktické znalosti především o
geografických, demografických,
hospodářských, politických, kulturních
faktorech zemí dané jazykové oblasti
včetně vybraných poznatků studijního
oboru, a to i z jiných vyučovacích
předmětů, a uplatňuje je také v porovnání
s reáliemi mateřské země
při pohovorech, na které je připraven,
klade vhodné otázky a reaguje na dotazy
tazatele
vyhledá, zformuluje a zaznamená
informace nebo fakta týkající se
studovaného oboru
zaznamená vzkazy volajících
pokrytí průřezových témat
SPORTS , 20 HODIN
výstupy
sdělí a zdůvodní svůj názor
zapojí se do hovoru bez přípravy
používá opisné prostředky v neznámých
učivo
Tázací dovětky
Procvičování tvorby časů
Doplňování gramatických celků podle výběru
Kolokace podstatných jmen
Sportovní slovní zásoba
situacích, při vyjadřování složitých
myšlenek
Poslech sportovních přenosů, zpráv
dodržuje základní pravopisné normy v
písemném projevu, opravuje chyby
vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům
osobního života a k tématům z oblasti
zaměření studijního oboru
uplatňuje v komunikaci vhodně vybraná
sociokulturní specifika daných zemí
prokazuje faktické znalosti především o
geografických, demografických,
hospodářských, politických, kulturních
faktorech zemí dané jazykové oblasti
včetně vybraných poznatků studijního
oboru, a to i z jiných vyučovacích
předmětů, a uplatňuje je také v porovnání
s reáliemi mateřské země
ověří si i sdělí získané informace písemně
pokrytí průřezových témat
MUSIC , 21 HODIN
výstupy
učivo
Tvorba vět pomocí správné předložky
Podmínkové věty
požádá o upřesnění nebo zopakování
I'd rather, I'd prefer
sdělené informace, pokud nezachytí přesně Slovní zásoba - hudební styly, preference
význam sdělení
Porozumění mluveného textu - text písně,
procvičování správné výslovnosti
používá opisné prostředky v neznámých
situacích, při vyjadřování složitých
myšlenek
sdělí a zdůvodní svůj názor
řeší pohotově a vhodně standardní řečové
situace i jednoduché a frekventované
situace týkající se pracovní činnosti
domluví se v běžných situacích; získá i
poskytne informace
uplatňuje v komunikaci vhodně vybraná
sociokulturní specifika daných zemí
ověří si i sdělí získané informace písemně
pokrytí průřezových témat
ARTS , 21 HODIN
výstupy
učivo
čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu
zapojí se do hovoru bez přípravy
používá opisné prostředky v neznámých
situacích, při vyjadřování složitých
myšlenek
Slovní zásoba - umění, vyjadřování pocitů,
hodnocení
Vztažné věty, sloveso + to + infinitiv
Komunikace - popis vybraného uměleckého
díla - film, obraz, divadelní představení
Psaní - scénář
dodržuje základní pravopisné normy v
písemném projevu, opravuje chyby
používá stylisticky vhodné obraty
umožňující nekonfliktní vztahy a
komunikaci
prokazuje faktické znalosti především o
geografických, demografických,
hospodářských, politických, kulturních
faktorech zemí dané jazykové oblasti
včetně vybraných poznatků studijního
oboru, a to i z jiných vyučovacích
předmětů, a uplatňuje je také v porovnání
s reáliemi mateřské země
pokrytí průřezových témat
4. ročník, 3 h týdně, volitelný (Cizí jazyk)
Klíčové kompetence
TRANSPORTATION , 15 HODIN
výstupy
učivo
Slovní zásoba - způsoby dopravy, výhody,
rozumí přiměřeným souvislým projevům a
nevýhody
diskusím rodilých mluvčích pronášeným ve
Přídavná jména
standardním hovorovém tempu
Předpřítomný čas prostý, průběhový
nalezne v promluvě hlavní a vedlejší
Přímá řeč
myšlenky a důležité informace
Poslech - dopravní hlášení, hlášení na letišti
zaznamená písemně podstatné myšlenky a Komunikace - objednávka jízdenek, letenek
informace z textu, zformuluje vlastní
myšlenky a vytvoří text o událostech a
zážitcích v podobě popisu, sdělení,
vyprávění, dopisu a odpovědi na dopis
přeformuluje a objasní pronesené sdělení a
zprostředkuje informaci dalším lidem
vyřeší většinu běžných denních situací,
které se mohou odehrát v cizojazyčném
prostředí
používá opisné prostředky v neznámých
situacích, při vyjadřování složitých
myšlenek
domluví se v běžných situacích; získá i
poskytne informace
pokrytí průřezových témat
EDUCATION , 15 HODIN
výstupy
sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace
vyslechnuté nebo přečtené
sdělí a zdůvodní svůj názor
pronese jednoduše zformulovaný monolog
před publikem
zapojí se do odborné debaty nebo
argumentace, týká-li se známého tématu
učivo
Předpřítomný, předminulý čas
Slovní zásoba - vzdělávání, školský systém,
kariéra
Slovesa jako lexikální jednotky
Čtení - životopis
Komunikace - prezentace před třídou na dané
téma
Psaní - formální dopis
vyměňuje si informace, které jsou běžné
při neformálních hovorech
používá vhodně základní odbornou slovní
zásobu ze svého studijního oboru
vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům
osobního života a k tématům z oblasti
zaměření studijního oboru
dokáže experimentovat, zkoušet a hledat
způsoby vyjádření srozumitelné pro
posluchače
uplatňuje různé techniky čtení textu
pokrytí průřezových témat
GREAT BRITAIN , 15 HODIN
výstupy
učivo
Modální slovesa
rozumí přiměřeným souvislým projevům a
Podmínková souvětí - if
diskusím rodilých mluvčích pronášeným ve
Slovní zásoba - tvoření slov, odlišnosti mezi
standardním hovorovém tempu
britskou a americkou angličtinou
nalezne v promluvě hlavní a vedlejší
Komunikace - neformální vyprávění, popis
myšlenky a důležité informace
fotografie
zapojí se do odborné debaty nebo
argumentace, týká-li se známého tématu
Psaní - esej
Historické osobnosti
vyměňuje si informace, které jsou běžné
při neformálních hovorech
vyjádří písemně svůj názor na text
domluví se v běžných situacích; získá i
poskytne informace
prokazuje faktické znalosti především o
geografických, demografických,
hospodářských, politických, kulturních
faktorech zemí dané jazykové oblasti
včetně vybraných poznatků studijního
oboru, a to i z jiných vyučovacích
předmětů, a uplatňuje je také v porovnání
s reáliemi mateřské země
uplatňuje v komunikaci vhodně vybraná
sociokulturní specifika daných zemí
pokrytí průřezových témat
USA , 15 HODIN
výstupy
učivo
Slovesa s dvěma podměty, -ing vazby
rozumí přiměřeným souvislým projevům a
USA - základní fakta, historie a prezidenti,
diskusím rodilých mluvčích pronášeným ve
současnost
standardním hovorovém tempu
Čtení - porozumění průvodce, internetových
sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace
zpráv
vyslechnuté nebo přečtené
Komunikace - vyprávění z cest
Poslech
- americká angličtina
vyřeší většinu běžných denních situací,
Historické osobnosti
které se mohou odehrát v cizojazyčném
prostředí
používá opisné prostředky v neznámých
situacích, při vyjadřování složitých
myšlenek
vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům
osobního života a k tématům z oblasti
zaměření studijního oboru
prokazuje faktické znalosti především o
geografických, demografických,
hospodářských, politických, kulturních
faktorech zemí dané jazykové oblasti
včetně vybraných poznatků studijního
oboru, a to i z jiných vyučovacích
předmětů, a uplatňuje je také v porovnání
s reáliemi mateřské země
uplatňuje v komunikaci vhodně vybraná
sociokulturní specifika daných zemí
pokrytí průřezových témat
CANADA, AUSTRALIA, NEW ZEALAND , 15 HODIN
výstupy
sdělí a zdůvodní svůj názor
pronese jednoduše zformulovaný monolog
před publikem
zaznamená písemně podstatné myšlenky a
informace z textu, zformuluje vlastní
myšlenky a vytvoří text o událostech a
zážitcích v podobě popisu, sdělení,
vyprávění, dopisu a odpovědi na dopis
učivo
Přací věty, infinitivní vazby
Slovní zásoba - geografie
Práce s internetem - vyhledávání lokálních
internetových stránek
Osvojování kultury - sociální rozdíly,
národnosti
Psaní, komunikace - vytvoření itineráře cesty
Historické osobnosti
vyměňuje si informace, které jsou běžné
při neformálních hovorech
vyjádří písemně svůj názor na text
používá vhodně základní odbornou slovní
zásobu ze svého studijního oboru
prokazuje faktické znalosti především o
geografických, demografických,
hospodářských, politických, kulturních
faktorech zemí dané jazykové oblasti
včetně vybraných poznatků studijního
oboru, a to i z jiných vyučovacích
předmětů, a uplatňuje je také v porovnání
s reáliemi mateřské země
uplatňuje v komunikaci vhodně vybraná
sociokulturní specifika daných zemí
pokrytí průřezových témat
MY SPECIALIZATION , 15 HODIN
výstupy
učivo
Slovní zásoba z oboru
rozumí přiměřeným souvislým projevům a
Poslechové texty
diskusím rodilých mluvčích pronášeným ve
Čtení - texty z odborných časopisů
standardním hovorovém tempu
Vysoké pece
nalezne v promluvě hlavní a vedlejší
myšlenky a důležité informace
Materiály
CNC stroje
sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace
vyslechnuté nebo přečtené
zaznamená písemně podstatné myšlenky a
informace z textu, zformuluje vlastní
myšlenky a vytvoří text o událostech a
zážitcích v podobě popisu, sdělení,
vyprávění, dopisu a odpovědi na dopis
přeformuluje a objasní pronesené sdělení a
zprostředkuje informaci dalším lidem
používá vhodně základní odbornou slovní
zásobu ze svého studijního oboru
dokáže experimentovat, zkoušet a hledat
způsoby vyjádření srozumitelné pro
posluchače
uplatňuje různé techniky čtení textu
pokrytí průřezových témat
4.1.3. Německý jazyk
Vzdělávání v cizích jazycích se významně podílí na přípravě žáků na aktivní život v
multikulturní společnosti, neboť vede žáky k získání jak obecných, tak komunikativních
kompetencí k dorozumění v situacích každodenního osobního a pracovního života. Připravuje
žáky k efektivní účasti v přímé i nepřímé komunikaci včetně přístupu k informačním zdrojům,
rozšiřuje jejich znalosti o světě. Současně přispívá k formování osobnosti žáků, učí je
toleranci k hodnotám jiných národů, rozvíjí jejich schopnost učit se po celý život. Žáci by
měli zvládnout na různých úrovních řečové dovednosti nejméně ve dvou jazycích.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
− komunikovat v cizím jazyce v různých situacích života, v projevech mluvených i psaných,
na všeobecná i odborná témata; volit adekvátní komunikační strategie a jazykové prostředky;
− efektivně pracovat s cizojazyčným textem včetně odborného, umět jej zpracovat a využívat
jako zdroje poznání i jako prostředku ke zkvalitňování svých jazykových znalostí a
dovedností;
− získávat informace o světě, zvláště o zemích studovaného jazyka, a získané poznatky včetně
odborných ze svého oboru využívat ke komunikaci;
− pracovat s informacemi a zdroji informací v cizím jazyce včetně internetu nebo CD-ROM,
se slovníky, jazykovými aj.
− chápat a respektovat tradice, zvyky a odlišné sociální a kulturní hodnoty jiných národů a
jazykových oblastí, ve vztahu k představitelům jiných kultur se projevovat v souladu se
zásadami demokracie.
K podpoře výuky jazyků spolupracujeme s multimediálními výukovými programy a
internetem, utváříme příznivé školní prostředí. Rovněž integrujeme odborný jazyk do výuky,
zapojujeme žáky do projektů a soutěží a navazujeme kontakty a spolupráci mezi školami
doma i v zahraničí.
Pro motivaci žáků k učení cizích jazyků, pro jejich osobní zkušenost a poznání života v
multikulturní organizujeme odborné jazykové exkurze.
1. ročník, 3 h týdně, volitelný (Cizí jazyk)
Klíčové kompetence
LEBENSLAUF , 12 HODIN
výstupy
učivo
Opakování znalostí ze ZŠ
rozumí přiměřeným souvislým projevům a
Skloňování podstatných jmen
diskusím rodilých mluvčích pronášeným ve
Časování sloves
standardním hovorovém tempu
Skloňování osobních zájmen
odhaduje význam neznámých výrazů podle Mein Lebenslauf
kontextu a způsobu tvoření
Kontakte
Familie
Poslechové texty: Erste Schritte, Erste
Kontakte
pokrytí průřezových témat
FREUNDE UND FAMILIE , 12 HODIN
výstupy
řeší pohotově a vhodně standardní řečové
situace i jednoduché a frekventované
situace týkající se pracovní činnosti
porozumí školním a pracovním pokynům
učivo
Pomocná slovesa
Pořádek slov ve větách
Přídavné jméno v přísudku
Slovní zásoba: Familie, Freunde, Kontakte
Poslechové texty: Auf der Party, Im Hotel
čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu
pokrytí průřezových témat
WOHNEN , 12 HODIN
výstupy
učivo
Zápor
rozumí přiměřeným souvislým projevům a
Vynechávání členu
diskusím rodilých mluvčích pronášeným ve
Předložky se 3. pádem
standardním hovorovém tempu
Předložky se 4. pádem
odhaduje význam neznámých výrazů podle Skloňování tázacích zájmen
kontextu a způsobu tvoření
Číslovky
Nepřímý
pořádek slov
řeší pohotově a vhodně standardní řečové
Rozkazovací způsob
situace i jednoduché a frekventované
Poslechové
texty: Auf der Straße, Wir fragen
situace týkající se pracovní činnosti
nach dem Weg
Slovní zásoba: Wohnen, Orientierung
pokrytí průřezových témat
SPEISEN, GASTSTÄTTE , 16 HODIN
výstupy
učivo
Přivlastňovací zájmena
rozumí přiměřeným souvislým projevům a
Silná slovesa
diskusím rodilých mluvčích pronášeným ve
Určování času
standardním hovorovém tempu
Vedlejší věty
řeší pohotově a vhodně standardní řečové Množné číslo
situace i jednoduché a frekventované
Slovní zásoba: Essen, Kochen
situace týkající se pracovní činnosti
Poslechové texty: Im Restaurant, In der
Mense, Speisekarte
čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu
pokrytí průřezových témat
EINKAUFEN , 16 HODIN
výstupy
učivo
Slabé skloňování podstatných jmen
odhaduje význam neznámých výrazů podle
Předložky se 3. a 4. pádem
kontextu a způsobu tvoření
Vazba es gibt
domluví se v běžných situacích; získá i
Způsobová slovesa
poskytne informace
Zájmena dieser, jeder
Označení míry, hmotnosti, množství
domluví se v běžných situacích; získá i
Neurčitý
podmět man a es
poskytne informace
Slovní zásoba: Einkäufe
sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace
Poslechové texty: Im Supermarkt, Werbung,
vyslechnuté nebo přečtené
Auf dem Markt
pokrytí průřezových témat
SCHULWESEN , 12 HODIN
výstupy
řeší pohotově a vhodně standardní řečové
situace i jednoduché a frekventované
situace týkající se pracovní činnosti
porozumí školním a pracovním pokynům
domluví se v běžných situacích; získá i
učivo
Záporná předpona unVedlejší věty se spojkou daß
Doch v odpovědi na zápornou otázku
Slovní zásoba: meine Schule, mein Fach
Poslechové texty: Unsere Deutschstunde,
Kontaktanzeigen
poskytne informace
sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace
vyslechnuté nebo přečtené
vyslovuje srozumitelně co nejblíže
přirozené výslovnosti, rozlišuje základní
zvukové prostředky daného jazyka a
koriguje odlišnosti zvukové podoby jazyka
pokrytí průřezových témat
SPORT , 12 HODIN
výstupy
učivo
domluví se v běžných situacích; získá i
poskytne informace
čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu
sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace
vyslechnuté nebo přečtené
vyslovuje srozumitelně co nejblíže
přirozené výslovnosti, rozlišuje základní
zvukové prostředky daného jazyka a
koriguje odlišnosti zvukové podoby jazyka
Slovesa s odlučitelnými a neodlučitelnými
předponami
Zvratná slovesa
Základní početní úkony
Řadové číslovky
Slovní zásoba: Sport und ich
Poslechové texty: Im Fitnesscenter, Beim
Training
pokrytí průřezových témat
REÁLIE , 10 HODIN
výstupy
učivo
prokazuje faktické znalosti především o
geografických, demografických,
hospodářských, politických, kulturních
faktorech zemí dané jazykové oblasti
včetně vybraných poznatků studijního
oboru, a to i z jiných vyučovacích
předmětů, a uplatňuje je také v porovnání
s reáliemi mateřské země
Upevňování gramatiky
Opakování a upevňování slovní zásoby
Seznámení s přírodními krásami německy
mluvících zemí
vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných,
předvídatelných situacích
pokrytí průřezových témat
2. ročník, 3 h týdně, volitelný (Cizí jazyk)
Klíčové kompetence
REISEN, URLAUB , 16 HODIN
výstupy
prokazuje faktické znalosti především o
geografických, demografických,
hospodářských, politických, kulturních
faktorech zemí dané jazykové oblasti
včetně vybraných poznatků studijního
oboru, a to i z jiných vyučovacích
předmětů, a uplatňuje je také v porovnání
s reáliemi mateřské země
vypráví jednoduché příběhy, zážitky,
popíše své pocity
učivo
Opakování učiva z 1. ročníku
Stupňování přídavných jmen a příslovcí
Zeměpisná podstatná jména
Souřadící spojky
Budoucí čas
Tázací zájmena
Ukazovací zájmena
Slovní zásoba: Ferien, Reisen
Poslechové texty - Wohin im Urlaub, Im
Reisebüro
přeloží text a používá slovníky i
elektronické
domluví se v běžných situacích; získá i
poskytne informace
pokrytí průřezových témat
ZUKUNFTSPLÄNE , 12 HODIN
výstupy
vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům
osobního života a k tématům z oblasti
zaměření studijního oboru
rozpozná význam obecných sdělení a
hlášení
učivo
Skloňování přídavných jmen
Bezespojkové věty
Zájmena ukazovací, tázací, neurčitá
Slovní zásoba: Beruf, Zukunftspläne
Poslechové texty: Schule und Beruf,
Klassenarbeit
přeloží text a používá slovníky i
elektronické
domluví se v běžných situacích; získá i
poskytne informace
pokrytí průřezových témat
HOBBYS , 12 HODIN
výstupy
vypráví jednoduché příběhy, zážitky,
popíše své pocity
přeloží text a používá slovníky i
učivo
Pořádek slov ve větě hlavní po větě vedlejší
Skloňování přídavných jmen po zájmenech a
číslovkách
Zeměpisná přídavná jména
elektronické
uplatňuje základní způsoby tvoření slov v
jazyce
Slovní zásoba: Hobbys
Poslechové texty: Ernste Musik oder Rock,
Leute und ihre Hobbys
řeší pohotově a vhodně standardní řečové
situace i jednoduché a frekventované
situace týkající se pracovní činnosti
komunikuje s jistou mírou sebedůvěry a
aktivně používá získanou slovní zásobu
včetně vybrané frazeologie v rozsahu
daných tematických okruhů, zejména v
rutinních situacích každodenního života, a
vlastních zálib
pokrytí průřezových témat
GESUNDHEIT , 24 HODIN
výstupy
uplatňuje základní způsoby tvoření slov v
jazyce
domluví se v běžných situacích; získá i
poskytne informace
řeší pohotově a vhodně standardní řečové
situace i jednoduché a frekventované
situace týkající se pracovní činnosti
vyplní jednoduchý neznámý formulář
učivo
Vazby sloves
Zájmenná příslovce
Préteritum slabých sloves
Préteritum pomocných a způsobových sloves
Zpodstatnělá přídavná jména
Slovní zásoba: Mein Körper, Krankheiten,
Gesundheit
Poslechové texty: Beim Arzt, Im
Fitnesszenter
pokrytí průřezových témat
KULTURINTERESSEN , 16 HODIN
výstupy
rozpozná význam obecných sdělení a
hlášení
přeloží text a používá slovníky i
elektronické
domluví se v běžných situacích; získá i
poskytne informace
komunikuje s jistou mírou sebedůvěry a
aktivně používá získanou slovní zásobu
včetně vybrané frazeologie v rozsahu
daných tematických okruhů, zejména v
učivo
Vztažné věty
Souřadící spojky
Perfektum pravidelných sloves
Lidové a kulturní tradice německy mluvících
zemí
Slovní zásoba: Kultur, Volksbräuche
Poslechové texty: Englischkurs,
Brieffreundschaft
rutinních situacích každodenního života, a
vlastních zálib
uplatňuje v komunikaci vhodně vybraná
sociokulturní specifika daných zemí
používá stylisticky vhodné obraty
umožňující nekonfliktní vztahy a
komunikaci
vyplní jednoduchý neznámý formulář
ověří si i sdělí získané informace písemně
pokrytí průřezových témat
TAGESABLAUF , 12 HODIN
výstupy
vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům
osobního života a k tématům z oblasti
zaměření studijního oboru
uplatňuje základní způsoby tvoření slov v
jazyce
učivo
Závislý infinitiv
Tvoření slov
Minulý čas silných sloves
Slovní zásoba: Mein Tag, Meine Wochenende
Poslechové texty: Am Schalter, An der
Kreuzung
řeší pohotově a vhodně standardní řečové
situace i jednoduché a frekventované
situace týkající se pracovní činnosti
používá stylisticky vhodné obraty
umožňující nekonfliktní vztahy a
komunikaci
pokrytí průřezových témat
MEIN FACH , 10 HODIN
výstupy
vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům
osobního života a k tématům z oblasti
zaměření studijního oboru
komunikuje s jistou mírou sebedůvěry a
aktivně používá získanou slovní zásobu
včetně vybrané frazeologie v rozsahu
daných tematických okruhů, zejména v
rutinních situacích každodenního života, a
vlastních zálib
přednese připravenou prezentaci ze svého
učivo
Upevňování učiva
Odborná slovní zásoba z oboru
elektrotechnika - základní pojmy
Ladung
Stromkreis
Spannung, Strom, Widerstand
oboru a reaguje na jednoduché dotazy
publika
pokrytí průřezových témat
3. ročník, 3 h týdně, volitelný (Cizí jazyk)
Klíčové kompetence
MODE , 12 HODIN
výstupy
vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům
osobního života a k tématům z oblasti
zaměření studijního oboru
řeší pohotově a vhodně standardní řečové
situace i jednoduché a frekventované
situace týkající se pracovní činnosti
nalezne v promluvě hlavní a vedlejší
myšlenky a důležité informace
učivo
Opakování učiva z 2.ročníku
Věta jednoduchá a souvětí
Typy vedlejších vět
Ukazovací zájmena - shrnutí
Slovní zásoba: Mode und Bekleidung
Poslechové texty: In der Boutique, Auf der
Modeschau
Minulý čas
sdělí a zdůvodní svůj názor
vyřeší většinu běžných denních situací,
které se mohou odehrát v cizojazyčném
prostředí
pokrytí průřezových témat
CHARAKTERISTIK , 12 HODIN
výstupy
učivo
Opakování skloňování podstatných jmen
Skloňování přídavných jmen
Tázací zájmena
rozumí přiměřeným souvislým projevům a Skloňování osobních a místních jmen
diskusím rodilých mluvčích pronášeným ve Préteritum
standardním hovorovém tempu
Slovní zásoba: Eigenschaften
odhaduje význam neznámých výrazů podle Poslechové texty: Die Polizei sucht, Herr
Gruber
kontextu a způsobu tvoření
dodržuje základní pravopisné normy v
písemném projevu, opravuje chyby
sdělí a zdůvodní svůj názor
vyřeší většinu běžných denních situací,
které se mohou odehrát v cizojazyčném
prostředí
pokrytí průřezových témat
PRAG , 24 HODIN
výstupy
učivo
prokazuje faktické znalosti především o
geografických, demografických,
hospodářských, politických, kulturních
faktorech zemí dané jazykové oblasti
včetně vybraných poznatků studijního
oboru, a to i z jiných vyučovacích
předmětů, a uplatňuje je také v porovnání
s reáliemi mateřské země
Opakování osobních zájmen
Opakování rozkazovacího způsobu
Věty vztažné
Perfektum - minulý čas nepravidelných sloves
Závislý infinitiv
Směrová příslovce
Slovní zásoba: kulturní památky Prahy
Poslechové texty: Stadtrungang durch Prag,
Schnitzeljagd in Prag
uplatňuje v komunikaci vhodně vybraná
sociokulturní specifika daných zemí
používá stylisticky vhodné obraty
umožňující nekonfliktní vztahy a
komunikaci
dodržuje základní pravopisné normy v
písemném projevu, opravuje chyby
nalezne v promluvě hlavní a vedlejší
myšlenky a důležité informace
odhaduje význam neznámých výrazů podle
kontextu a způsobu tvoření
čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu
pokrytí průřezových témat
LITERATUR , 24 HODIN
výstupy
používá stylisticky vhodné obraty
umožňující nekonfliktní vztahy a
komunikaci
řeší pohotově a vhodně standardní řečové
situace i jednoduché a frekventované
situace týkající se pracovní činnosti
čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu
zapojí se do hovoru bez přípravy
požádá o upřesnění nebo zopakování
sdělené informace, pokud nezachytí přesně
význam sdělení
přeformuluje a objasní pronesené sdělení a
učivo
Neurčitý podmět man
Minulý čas nepravidelných sloves - slovesa
smíšená
Souřadící spojky
Vynechávání členu
Nejznámější němečtí spisovatelé
Slovní zásoba: četba, spisovatelé, knihy
Poslechové texty: E. M. Remarque: Drei
Kameraden, Franz Kafka
zprostředkuje informaci dalším lidem
pokrytí průřezových témat
BEIM ARZT , 20 HODIN
výstupy
vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům
osobního života a k tématům z oblasti
zaměření studijního oboru
dodržuje základní pravopisné normy v
písemném projevu, opravuje chyby
učivo
Opakování časových údajů
Zájmenná příslovce, vazby sloves
Vedlejší věty se spojkou aby a jejich krácení
Opakování stupňování
Slovní zásoba: Arzt, Gesundheit
Poslechové texty: Bein im Gips, Krebs
rozumí přiměřeným souvislým projevům a
diskusím rodilých mluvčích pronášeným ve
standardním hovorovém tempu
sdělí a zdůvodní svůj názor
zapojí se do hovoru bez přípravy
požádá o upřesnění nebo zopakování
sdělené informace, pokud nezachytí přesně
význam sdělení
pokrytí průřezových témat
MEIN FACH, AUSLANDSPRAKTIKUM , 12 HODIN
výstupy
uplatňuje v komunikaci vhodně vybraná
sociokulturní specifika daných zemí
řeší pohotově a vhodně standardní řečové
situace i jednoduché a frekventované
situace týkající se pracovní činnosti
používá vhodně základní odbornou slovní
zásobu ze svého studijního oboru
rozumí přiměřeným souvislým projevům a
diskusím rodilých mluvčích pronášeným ve
standardním hovorovém tempu
odhaduje význam neznámých výrazů podle
kontextu a způsobu tvoření
čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu
používá opisné prostředky v neznámých
učivo
Hochofen
Materielle
Trpný rod
Opakování minulého času
Slovní zásoba: Maschinenbau
Poslechové texty: Auslandspraktikum,
Berufberatungszentrum
situacích, při vyjadřování složitých
myšlenek
při pohovorech, na které je připraven,
klade vhodné otázky a reaguje na dotazy
tazatele
přeformuluje a objasní pronesené sdělení a
zprostředkuje informaci dalším lidem
pokrytí průřezových témat
4. ročník, 3 h týdně, volitelný (Cizí jazyk)
Klíčové kompetence
TSCHECHISCHE REPUBLIK , 16 HODIN
výstupy
učivo
Opakování míry, hmotnosti, množství
odhaduje význam neznámých výrazů podle
Infinitiv trpného rodu
kontextu a způsobu tvoření
Příčestí přítomné
pronese jednoduše zformulovaný monolog Dvojicové souřadící spojky
před publikem
Zeměpisný a kulturní přehled o ČR
rozumí přiměřeným souvislým projevům a Slovní zásoba: Reisen durch Tschechische
diskusím rodilých mluvčích pronášeným ve Republik
Poslechové texty: Eine Rundreise durch
standardním hovorovém tempu
Tschechien
vyjádří písemně svůj názor na text
zaznamená vzkazy volajících
řeší pohotově a vhodně standardní řečové
situace i jednoduché a frekventované
situace týkající se pracovní činnosti
pokrytí průřezových témat
ÖSTERREICH , 12 HODIN
výstupy
učivo
Konjunktiv préterita
rozumí přiměřeným souvislým projevům a
Vyjádření podmiňovacího způsobu
diskusím rodilých mluvčích pronášeným ve
Opisný tvar s würde
standardním hovorovém tempu
Základní zeměpisný a kulturní přehled země
vyměňuje si informace, které jsou běžné
Slovní zásoba: Sehenswürdigkeiten
při neformálních hovorech
Poslechové texty: Österreich stellt sich vor,
Im Hotel
používá opisné prostředky v neznámých
situacích, při vyjadřování složitých
myšlenek
prokazuje faktické znalosti především o
geografických, demografických,
hospodářských, politických, kulturních
faktorech zemí dané jazykové oblasti
včetně vybraných poznatků studijního
oboru, a to i z jiných vyučovacích
předmětů, a uplatňuje je také v porovnání
s reáliemi mateřské země
uplatňuje v komunikaci vhodně vybraná
sociokulturní specifika daných zemí
pokrytí průřezových témat
DEUTSCHLAND , 16 HODIN
výstupy
učivo
Věty časové
odhaduje význam neznámých výrazů podle
Předminulý čas
kontextu a způsobu tvoření
Infinitivní vazby se statt zu
pronese jednoduše zformulovaný monolog Rozvitý přívlastek
před publikem
Zeměpisný a kulturní přehled země
zaznamená písemně podstatné myšlenky a Slovní zásoba: Reisen durch Deutschland
Poslechové texty: Per Anhalter durch
informace z textu, zformuluje vlastní
Deutschland, Auf einer Dienstreise
myšlenky a vytvoří text o událostech a
zážitcích v podobě popisu, sdělení,
vyprávění, dopisu a odpovědi na dopis
vyjádří písemně svůj názor na text
řeší pohotově a vhodně standardní řečové
situace i jednoduché a frekventované
situace týkající se pracovní činnosti
domluví se v běžných situacích; získá i
poskytne informace
pokrytí průřezových témat
ÖKOLOGIE , 24 HODIN
výstupy
učivo
Souvětí podmínkové
odhaduje význam neznámých výrazů podle
Souvětí účinkové
kontextu a způsobu tvoření
Souvětí srovnávací
rozumí přiměřeným souvislým projevům a Slovní zásoba: Ökologie
diskusím rodilých mluvčích pronášeným ve Poslechové texty: Auf dem Lande oder in der
standardním hovorovém tempu
Stadt, Ökologie - ein Problem der Fachleute
vyměňuje si informace, které jsou běžné
při neformálních hovorech
zaznamená písemně podstatné myšlenky a
informace z textu, zformuluje vlastní
myšlenky a vytvoří text o událostech a
zážitcích v podobě popisu, sdělení,
vyprávění, dopisu a odpovědi na dopis
zaznamená vzkazy volajících
používá opisné prostředky v neznámých
situacích, při vyjadřování složitých
myšlenek
prokazuje faktické znalosti především o
geografických, demografických,
hospodářských, politických, kulturních
faktorech zemí dané jazykové oblasti
včetně vybraných poznatků studijního
oboru, a to i z jiných vyučovacích
předmětů, a uplatňuje je také v porovnání
s reáliemi mateřské země
dokáže experimentovat, zkoušet a hledat
způsoby vyjádření srozumitelné pro
posluchače
pokrytí průřezových témat
TERRORISMUS , 12 HODIN
výstupy
pronese jednoduše zformulovaný monolog
před publikem
vyjádří písemně svůj názor na text
zaznamená vzkazy volajících
uplatňuje v komunikaci vhodně vybraná
sociokulturní specifika daných zemí
řeší pohotově a vhodně standardní řečové
situace i jednoduché a frekventované
situace týkající se pracovní činnosti
domluví se v běžných situacích; získá i
poskytne informace
pokrytí průřezových témat
učivo
Minulý infinitiv
Způsobové věty s ohne zu
Předložky se 2. pádem
Slovní zásoba: das heutige Leben, Gefahr des
Terrorismus
Posleché texty: Der Terrorismus
MEIN FACH , 10 HODIN
výstupy
učivo
přednese připravenou prezentaci ze svého
oboru a reaguje na jednoduché dotazy
publika
CNC Maschinen
Schweisen
Slovní zásoba: mein Fach
Poslechové texty: Auf der Dienstreise
zapojí se do odborné debaty nebo
argumentace, týká-li se známého tématu
vyhledá, zformuluje a zaznamená
informace nebo fakta týkající se
studovaného oboru
používá vhodně základní odbornou slovní
zásobu ze svého studijního oboru
vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům
osobního života a k tématům z oblasti
zaměření studijního oboru
pokrytí průřezových témat
4.2. Společenskovědní vzdělávání
4.2.1. Dějepis
Obecným cílem dějepisu je:
• připravit žáky na aktivní občanský život v demokratické společnosti,
• kultivovat historické vědomí,
• pozitivně ovlivnit hodnotovou orientaci žáků,
• odpovědně jednat nejen pro vlastní prospěch, ale i pro veřejný zájem,
• vytvářet kritické myšlení,
• prohlubovat hrdost na tradice a hodnoty svého národa
Charakteristika učiva
Učivo je zařazeno do 1. ročníku, jedná se o systémový výběr nejdůležitějších událostí
světových, československých a českých dějin, na základě kterého žáci nejsnáze pochopí
mechanismus působení zákonitostí společenského vývoje.
1. ročník, 2 h týdně, povinný
Klíčové kompetence
ÚVOD DO DĚJEPISU , 2 HODIN
výstupy
objasní smysl poznávání dějin a variabilitu
jejich výkladů
orientuje se v historii svého oboru – uvede
její významné mezníky a osobnosti, vysvětlí
přínos studovaného oboru pro život lidí
učivo
Poznávání dějin
pokrytí průřezových témat
STAROVĚK , 4 HODIN
výstupy
uvede příklady kulturního přínosu
starověkých civilizací, judaismu a
křesťanství
učivo
Kultura antického Řecka
Kultura antického Říma
pokrytí průřezových témat
STŘEDOVĚK , 4 HODIN
výstupy
učivo
popíše základní – revoluční změny ve
středověku
Stát a společnost
Církev
Kultura
pokrytí průřezových témat
RANÝ NOVOVĚK , 7 HODIN
výstupy
vysvětlí významné změny v novověku
popíše základní – revoluční změny ve
středověku a raném novověku
učivo
Humanismus a renesance
Zámořské objevy
Český stát
Reformace a protireformace
Západní a východní Evropa
Absolutismus a parlamentarismus
Osvícenství
pokrytí průřezových témat
VELKÉ OBČANSKÉ REVOLUCE , 5 HODIN
výstupy
na příkladu významných občanských
revolucí vysvětlí boj za občanská i národní
práva a vznik občanské společnosti
pokrytí průřezových témat
učivo
USA
VFBR
1848
SPOLEČNOST A NÁRODY , 6 HODIN
výstupy
objasní vznik novodobého českého národa
a jeho úsilí o emancipaci
objasní způsob vzniku národních států
popíše česko-německé vztahy a postavení
Židů a Romů ve společnosti 18. a 19. stol
učivo
Národní hnutí v Čechách
Česko-německé vztahy
Minority v Evropě
Dualismus
Vznik Německa a Itálie
pokrytí průřezových témat
MODERNIZACE SPOLEČNOSTI , 6 HODIN
výstupy
objasní roli dělnického hnutí v Evropě a v
českých zemích
charakterizuje proces modernizace
společnosti
učivo
Průmyslová revoluce
Průmyslová revoluce v Čechách
Ekonomická teorie
Urbanizace
Demografický vývoj
Vznik dělnického hnutí
pokrytí průřezových témat
VZTAHY MEZI VELMOCEMI , 10 HODIN
výstupy
popíše evropskou koloniální expanzi
vysvětlí rozdělení světa v důsledku
koloniální expanze a rozpory mezi
velmocemi
popíše První světovou válku a objasní
významné změny ve světě po válce
učivo
Vznik a vývoj koloniální soustavy
Mezinárodní vztahy před válkou
Příčiny 1. světové války
Průběh války
České země za války
Vznik ČSR
Budování demokracie v ČSR
Poválečné uspořádání světa a Evropy
Rusko po 1. světové válce
pokrytí průřezových témat
DEMOKRACIE A DIKTATURA , 12 HODIN
výstupy
charakterizuje první Československou
republiku a srovná její demokracii se
situací za tzv. druhé republiky (1938–39),
učivo
Mezinárodní vztahy ve 20. a 30. letech
ČSR v meziválečném období
Totalitní režimy v Evropě
objasní vývoj česko-německých vztahů
vysvětlí projevy a důsledky velké
hospodářské krize
charakterizuje fašismus a nacismus;
srovná nacistický a komunistický
totalitarismus
Hospodářská krize
Růst napětí a cesta k válce
2. světová válka
ČSR za války
Válečné zločiny
Holokaust
Důsledky války
popíše mezinárodní vztahy v době mezi
první a druhou světovou válkou,
objasní,jak došlo k dočasné likvidaci ČSR
objasní cíle válčících stran ve Druhé
světové válce, její totální charakter a její
výsledky, popíše válečné zločiny včetně
holocaustu
vysvětlí boj za občanská i národní práva a
vznik občanské společnosti
charakterizuje válečné zločiny
popíše průběh války a osvobození regionu
pokrytí průřezových témat
SVĚT V BLOCÍCH , 12 HODIN
výstupy
učivo
Poválečné uspořádání světa a Evropy
objasní uspořádání světa po Druhé světové
ČSR 1945 - 1948
válce a důsledky pro Československo
Studená válka
popíše projevy a důsledky studené války
ČSR 1948 - 1989
charakterizuje komunistický režim v ČSR USA - světová supervelmoc
v jeho vývoji a v souvislostech se změnami SSSR - světová supervelmoc
Třetí svět a dekolonizace
v celém komunistickém bloku
Konec bipolarity
popíše vývoj ve vyspělých demokraciích a
vývoj evropské integrace
popíše dekolonizaci a objasní problémy
třetího světa
vysvětlí rozpad sovětského bloku
uvede příklady úspěchů vědy a techniky ve
20. století
pokrytí průřezových témat
4.2.2. Občanská nauka
Obecným cílem občanské nauky je připravit žáky na aktivní život v demokratické společnosti
tak, aby byli slušnými lidmi a odpovědnými občany.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci získali nebo si rozvinuli tyto obecné kompetence:
− využívat svých společenskovědních vědomostí a dovedností v praktickém životě: ve styku s
jinými lidmi a různými institucemi, při řešení praktických otázek svého politického i
filozoficko-etického rozhodování, hodnocení a jednání, při řešení svých problémů právního a
sociálního charakteru;
− získávat a kriticky hodnotit informace z různých zdrojů – z verbálních textů (tj. tvořených
slovy), z ikonických textů (obrazy, fotografie, schémata, mapy, …) a kombinovaných textů
(např. film);
Společenskovědní vzdělávání usiluje o formování a posilování těchto pozitivních citů,
postojů, preferencí a hodnot:
− jednat odpovědně a přijímat odpovědnost za své rozhodnutí a jednání; žít čestně;
− cítit potřebu občanské aktivity, vážit si demokracie a svobody, usilovat o její zachování a
zdokonalování; preferovat demokratické hodnoty a přístupy před nedemokratickými, i když
má demokracie své stinné stránky (korupce, kriminalita,…), jednat v souladu humanitou a
vlastenectvím, s demokratickými občanskými ctnostmi, respektovat lidská práva, chápat meze
lidské svobody a tolerance, jednat odpovědně a solidárně;
− kriticky posuzovat skutečnost kolem sebe, přemýšlet o ní, tvořit si vlastní úsudek, nenechat
se manipulovat;
V občanské nauce je učivo rozděleno do tří ročníků. Důraz se klade nikoliv na sumu
teoretických poznatků, ale na přípravu pro praktický život a celoživotní vzdělávání.
2. ročník, 1 h týdně, povinný
Klíčové kompetence
ČLOVĚK A PRÁVO , 16 HODIN
výstupy
učivo
Právo a spravedlnost, právní stát
vysvětlí pojem právo, právní stát, uvede
Právní řád ČR, právní vztahy
příklady právní ochrany a právních vztahů
Fyzická a právnická osoba
popíše soustavu soudů v ČR a činnost
Trestní právo
policie, soudů, advokacie a notářství
Hmotné a procesní - trestní odpovědnost,
tresty
a ochranná opatření, orgány činné v
vysvětlí, kdy je člověk způsobilý k právním
trestním řízení
úkonům a má trestní odpovědnost
Kriminalita páchaná na dětech a mladistvých,
popíše, jaké závazky vyplývají z běžných
kriminalita páchaná mladistvými
smluv, a na příkladu ukáže možné
Notáři, advokáti a soudci
důsledky vyplývající z neznalosti smlouvy Soustava soudů v ČR
včetně jejich všeobecných podmínek
Rodinné právo
Pracovní právo
dovede hájit své spotřebitelské zájmy,
např. podáním reklamace
popíše práva a povinnosti mezi dětmi a
rodiči, mezi manželi; popíše, kde může o
této oblasti hledat informace nebo získat
pomoc při řešení svých problémů
objasní postupy vhodného jednání, stane-li
se obětí nebo svědkem jednání, jako je
šikana, lichva, korupce, násilí, vydírání
atp.
pokrytí průřezových témat
ČLOVĚK JAKO OSOBNOST , 6 HODIN
výstupy
dokáže vysvětlit strukturu osobnosti výkonnová složka, dynamická,emoční aj.
popíše zásadní vliv rodiny na utváření
charakteru, rozdělení temperamentu
učivo
Tělesná a duševní stránka osobnosti
Vývoj a rozvoj osobnosti
Učení, sebepoznávání - sebevýchova
Temperament
Charaktrerové vlastnosti
dokáže popsat metody učení
pokrytí průřezových témat
MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI , 6 HODIN
výstupy
učivo
Mimořádné události (živelní pohromy,
popíše úlohu státu a místní samosprávy při
havárie , krizové situace aj.)
ochraně zdraví aživotů obyvatel
Základní úkoly ochrany obyvatelstva
dovede rozpoznat hrozící nebezpečí a ví,
(varování , evakuace)
jak se doporučuje na ně reagovat
První pomoc:
• úrazy a náhlé zdravotní příhody
prokáže dovednosti poskytnutí první
• poranění při hromadném zasažení obyvatel
pomoci sobě a jiným
• stavy bezprostředně ohrožující život
pokrytí průřezových témat
PÉČE O ZDRAVÍ , 6 HODIN
výstupy
popíše, jak faktory životního prostředí
ovlivnují zdraví lidí
zdůvodní význam zdravého životního stylu
orientuje se v zásadách zdravé výživy a v
jejích alternativních směrech
objasní důsledky sociálně patogických
závislostí na život jednotlivce, rodiny a
společnosti
pokrytí průřezových témat
učivo
Činitelé ovlivnující zdraví: životní prostředí,
životní styl, pohybové aktivity
Duševní zdraví
Výživa a stravovací návyky
Sociálně - patologické jevy:
• alkohol, kouření
• šikana
• drogy
• gemblerství
Náročné životní situace
3. ročník, 1 h týdně, povinný
Klíčové kompetence
ČLOVĚK JAKO OBČAN , 24 HODIN
výstupy
učivo
Základní hodnoty a principy demokracie
Lidská práva, jejich obhajování, veřejný
ochránce práv, práva dětí
Stát, státy na počátku 21. století, český stát,
objasní význam práv a svobod, které jsou
státního občanství
zakotveny v českých zákonech, a popíše
Česká ústava, politický systém v ČR
způsoby, jak lze ohrožená lidská práva
Parlament - PS a Senát
obhajovat
Prezident
Struktura veřejné správy, obecní a krajská
dovede kriticky přistupovat k mediálním
samospráva
obsahům a pozitivně využívat nabídky
Politika, politické ideologie
masových médií
Politické strany, volební systémy a volby
uvede příklady funkcí obecní a krajské
Politický radikalismus a extremismus,
samosprávy
současná česká extremistická scéna a její
symbolika,
mládež a extremismus
vysvětlí, jaké projevy je možné nazvat
politickým radikalismem, nebo politickým Teror, terorismus
Evropská integrace
extremismem
Evropská unie
vysvětlí, proč je nepřijatelné propagovat
NATO, OSN
hnutí omezující práva a svobody jiných lidí Globalizace
charakterizuje současnou českou
společnost, její etnické a sociální složení
charakterizuje demokracii a objasní, jak
funguje a jaké má problémy (korupce,
kriminalita,…)
vysvětlí, s jakými konflikty a problémy se
potýká soudobý svět, jak jsou řešeny,
debatuje o jejich možných perspektivách
objasní postavení České republiky v
Evropě a v soudobém světě
charakterizuje současný český politický
systém, objasní funkci politických stran a
svobodných voleb
uvede příklady občanské aktivity ve svém
regionu, vysvětlí, co se rozumí občanskou
společností; debatuje o vlastnostech, které
by měl mít občan demokratického státu
charakterizuje soudobé cíle EU a posoudí
její politiku
popíše funkci a činnost OSN a NATO
vysvětlí zapojení ČR do mezinárodních
struktur a podíl ČR na jejich aktivitách
uvede příklady projevů globalizace a
debatuje o jejích důsledcích
pokrytí průřezových témat
ČLOVĚK V LIDSKÉM SPOLEČENSTVÍ , 10 HODIN
výstupy
dovede kriticky přistupovat k mediálním
obsahům a pozitivně využívat nabídky
masových médií
popíše sociální nerovnost a chudobu ve
vyspělých demokraciích, uvede postupy,
jimiž lze do jisté míry řešit sociální
charakterizuje současnou českou
společnost a její strukturu
vysvětlí sociální chudobu a nerovnost
rozliší pravidelné a nepravidelné příjmy a
výdaje a na základě toho sestaví rozpočet
domácnosti
navrhne, jak řešit schodkový rozpočet a
jak naložit s přebytkovým rozpočtem
domácnosti
navrhne způsoby, jak využít volné finanční
prostředky, a vybere nejvýhodnější
finanční produkt pro jejich investování
vybere nejvýhodnější úvěrový
produkt,zdůvodní své rozhodnutí a
posoudí způsoby zajištění úvěru a vysvětlí,
jak se vyvarovat předlužení
dovede posoudit služby nabízené peněžními
ústavy a jinými subjekty a jejich možná
rizika
objasní způsoby ovlivňování veřejnosti
debatuje o pozitivech i problémech
multikulturního soužití, objasní příčiny
migrace lidí
posoudí, kdy je v praktickém životě
rovnost pohlaví porušována
vysvětlí význam péče o kulturní hodnoty,
význam vědy a umění
popíše úlohu státu a místní samosprávy při
učivo
Společnost, společnost tradiční a moderní,
pozdně moderní společnost
Hmotná kultura, duchovní kultura
Současná česká společnost, společenské
vrstvy, elity a jejich úloha
Sociální nerovnost a chudoba v současné
společnosti
Majetek a jeho nabývání, rozhodování o
finančních záležitostech jedince a rodiny,
rozpočtu domácnosti, zodpovědné
hospodaření
Řešení krizových finančních situací, sociální
zajištění občanů
Rasy, etnika, národy a národnosti; majorita a
minority ve společnosti, multikulturní soužití;
migrace, migranti, azylanti
Majorita a minority ve společnosti
Národostní problémy v České republice
ochraně zdraví a životů obyvatel
objasní význam solidarity a dobrých
vztahů v komunitě
pokrytí průřezových témat
4. ročník, 1 h týdně, povinný
Klíčové kompetence
ČLOVĚK A SVĚT , 18 HODIN
výstupy
vysvětlí, jaké otázky řeší filozofie,
filozofická etika
debatuje o praktických filozofických a
etických otázkách (ze života kolem sebe, z
kauz známých z médií, z krásné literatury
a jiných druhů umění)
dovede používat vybraný pojmový aparát,
který byl součástí učiva
dovede pracovat s jemu obsahově a
formálně dostupnými texty
debatuje o praktických filozofických a
etických otázkách (ze života kolem sebe, z
kauz známých z médií, z krásné literatury
a jiných druhů umění)
učivo
Co řeší filozofie
Význam filozofie a etiky v životě člověka,
jejich smysl pro řešení životních situací
Průřez dějinami filosofie
Antická filosofie
Středověká filosofie
Renesanční filosofie
Francouzské a německé osvícenectví
Novověká filosofie
Česká filosofie v proměnnách dějin
Etika a její předmět, základní pojmy etiky;
morálka, mravní hodnoty a normy, mravní
rozhodování a odpovědnost
Životní postoje a hodnotová orientace, člověk
mezi touhou po vlastním štěstí a angažováním
se pro obecné dobro a pro pomoc jiným lidem
vysvětlí, proč jsou lidé za své názory,
postoje a jednání odpovědni jiným lidem
pokrytí průřezových témat
RELIGIONISTIKA , 12 HODIN
výstupy
učivo
Co je náboženství - rozdělení
Animismus - totemismus
Základní světová náboženství
Východní náboženství - hinduismus,
budhismus, šintoismus
popíše rozčlenění soudobého světa na
Judaismus
civilizační sféry a civilizace, charakterizuje Křesťanství - bible
základní světová náboženství
Islám
Náboženství a církve, náboženská hnutí, sekty
Náboženský fundamentalismus
objasní postavení církví a věřících v ČR;
vysvětlí, čím jsou nebezpečné některé
náboženské sekty a náboženský
fundamentalismus
pokrytí průřezových témat
4.3. Přírodovědné vzdělávání
4.3.1. Fyzika
Obecným cílem fyzikálního vzdělávání je, aby žák chápal podstatu fyzikálních jevů a procesů
a aby se dokázal sám orientovat v současném rozvoji fyziky a dovedl sledovat nové
technologie.
Žák se naučí správně používat fyzikální pojmy, rozlišovat fyzikální realitu a fyzikální model,
pracovat s fyzikálními rovnicemi, příslušnými jednotkami, grafy a diagramy a tyto dovednosti
uplatní při řešení úloh. Osvojí si základy postupů, které jsou pro fyziku charakteristické
(pozorování jevů, jejich popis a jejich vyhodnocení, vyvozování závěrů). Žák je kladně
motivován k samostatnému a aktivnímu sledování technických novinek, zvláště pak
moderních zařízení, technologií a postupů ve studovaném oboru.
1. ročník, 2 h týdně, povinný
Klíčové kompetence
ÚVOD DO PŘEDMĚTU , 1 HODIN
výstupy
umí zařadit fyziku do přírodovědných
předmětů
učivo
Fyzika jako vědní disciplína a jako základ
techniky
umí vymezit objekty zkoumání fyziky jako
vědy
pokrytí průřezových témat
JEDNOTKY A VELIČINY , 2 HODIN
výstupy
zná veličiny a jednotky soustavy SI,
násobné a dílčí, a umí mezi nimi převádět
učivo
Fyzikální veličiny
Jednotky SI, převody jednotek
pokrytí průřezových témat
KINEMATIKA , 10 HODIN
výstupy
rozliší pohyby podle trajektorie a změny
rychlosti
řeší úlohy o pohybech s využitím vztahů
učivo
Relativnost pohybu, vztažná soustava
Dráha, průměrná a okamžitá rychlost
Rozdělení pohybů podle trajektorie a
rychlosti
mezi kinematickými veličinami
použije Newtonovy pohybové zákony v
jednoduchých úlohách o pohybech
Rovnoměrný přímočarý pohyb
Rovnoměrně zrychlený a rovnoměrně
zpomalený pohyb
Rovnoměrný pohyb po kružnici
určí síly, které v přírodě a v technických
zařízeních působí na tělesa
popíše základní druhy pohybu v
gravitačním poli
pokrytí průřezových témat
DYNAMIKA , 10 HODIN
výstupy
použije Newtonovy pohybové zákony v
jednoduchých úlohách o pohybech
určí síly, které v přírodě a v technických
zařízeních působí na tělesa
určí výslednici sil působících na těleso a
jejich momenty
učivo
Newtonovy pohybové zákony
Hybnost tělesa
Impuls síly
Zákon zachování hybnosti
Síly působící při rovnoměrném pohybu po
kružnici
Inerciální a neinerciální vztažné soustavy
určí těžiště tělesa jednoduchého tvaru
pokrytí průřezových témat
PRÁCE, VÝKON, ENERGIE , 6 HODIN
výstupy
vypočítá mechanickou práci a energii při
pohybu tělesa působením stálé síly
určí výkon a účinnost při konání práce
učivo
Mechanická práce
Mechanická energie
Zákon zachování mechanické energie
Výkon, účinnost
analyzuje jednoduché děje s využitím
zákona zachování mechanické energie
pokrytí průřezových témat
GRAVITAČNÍ POLE , 10 HODIN
výstupy
popíše základní druhy pohybu v
gravitačním poli
zná Keplerovy zákony a umí je využít v
učivo
Newtonův gravitační zákon
Gravitační a tíhové pole
Pohyby v gravitačním a tíhovém poli země
Keplerovy zákony
jednoduchých příkladech
Sluneční soustava
pokrytí průřezových témat
MECHANIKA TEKUTIN , 6 HODIN
výstupy
aplikuje Pascalův a Archimédův zákon při
řešení úloh na tlakové síly v tekutinách
vysvětlí změny tlaku v proudící tekutině
učivo
Tlak v tekutině způsobený vnější sílou
Pascalův zákon
Hydrostatický tlak
Aerostatický tlak
Archimédův zákon a jeho aplikace
Ustálené proudění ideální tekutiny,
Bernoulliova rce
Proudění reálné tekutiny, odpor prostředí
pokrytí průřezových témat
KINETICKÁ TEORIE LÁTEK , 1 HODIN
výstupy
uvede příklady potvrzující kinetickou
teorii látek
učivo
Částicová struktura látek
Neuspořádaný pohyb částic
Důkazy o pohybu částic
Rovnovážný stav
Rovnovážný děj
Nerovnovážný děj
Vnitřní energie soustavy
První termodynamický zákon
pokrytí průřezových témat
PŘENOS VNITŘNÍ ENERGIE , 10 HODIN
výstupy
učivo
Tepelná kapacita tělesa
Měrná tepelná kapacita látky
Kalorimetrické rovnice
vysvětlí význam teplotní roztažnosti látek v Šíření tepla
přírodě a v technické praxi a řeší úlohy na Ideální plyn
teplotní délkovou roztažnost těles
Stavová rovnice ideálního plynu
změří teplotu v Celsiově teplotní stupnici a
vyjádří ji jako termodynamickou teplotu
vysvětlí pojem vnitřní energie soustavy
(tělesa) a způsoby její změny
řeší jednoduché případy tepelné výměny
pomocí kalorimetrické rovnice
řeší úlohy na děje v plynech s použitím
stavové rovnice pro ideální plyn
pokrytí průřezových témat
PEVNÉ LÁTKY , 4 HODIN
výstupy
učivo
Látky krystalické a amorfní
vysvětlí význam teplotní roztažnosti látek v
Teplotní roztažnost pevných látek
přírodě a v technické praxi a řeší úlohy na
teplotní délkovou roztažnost těles
popíše vlastnosti látek z hlediska jejich
částicové stavby
vysvětlí mechanické vlastností těles z
hlediska struktury pevných látek
popíše příklady deformací pevných těles
jednoduchého tvaru a řeší úlohy na
Hookův zákon
pokrytí průřezových témat
KAPALINY , 2 HODIN
výstupy
učivo
Struktura kapaliny
vysvětlí význam teplotní roztažnosti látek v
Teplotní, objemová roztažnost kapalin
přírodě a v technické praxi a řeší úlohy na
Anomálie vody
teplotní délkovou roztažnost těles
popíše vlastnosti látek z hlediska jejich
částicové stavby
vysvětlí pojem vnitřní energie soustavy
(tělesa) a způsoby její změny
řeší jednoduché případy tepelné výměny
pomocí kalorimetrické rovnice
pokrytí průřezových témat
ZMĚNY SKUPENSTVÍ , 2 HODIN
výstupy
řeší jednoduché případy tepelné výměny
učivo
Tání, tuhnutí, sublimace
pomocí kalorimetrické rovnice
popíše přeměny skupenství látek a jejich
význam v přírodě a v technické praxi
Fázový diagram, tepelné motory
Souhrnné opakování
pokrytí průřezových témat
ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS , 5 HODIN
výstupy
učivo
Elektrické pole
Elektrický proud v látkách
Magnetické pole
Střídavý proud
pokrytí průřezových témat
2. ročník, 2 h týdně, povinný
Klíčové kompetence
OPAKOVÁNÍ , 4 HODIN
výstupy
učivo
Opakování učiva z 1. ročníku
pokrytí průřezových témat
MECHANICKÉ KMITÁNÍ, VLNĚNÍ, AKUSTIKA , 18 HODIN
výstupy
umí sestavit rovnici harmonických kmitů
popíše vlastní kmitání mechanického
oscilátoru a určí příčinu kmitání
popíše nucené kmitání mechanického
oscilátoru a určí podmínky rezonance
rozliší základní druhy mechanického
vlnění a popíše jejich šíření v látkovém
prostředí
charakterizuje základní vlastnosti
zvukového vlnění a zná jejich význam pro
vnímání zvuku
chápe negativní vliv hluku a zná způsoby
ochrany sluchu
učivo
Kmitavý pohyb, harmonický pohyb
Dynamika harmonického pohybu, kyvadla
Kmity vlastní, nucené, rezonance
Postupné mech. Vlnění příčné, podélné,
stojaté vlnění
Huygensův princip, interference vlnění,
odraz, lom
Zvuk, zdroje, tón, infra-ultrazvuk, ochrana
pokrytí průřezových témat
VLNOVÁ OPTIKA , 6 HODIN
výstupy
umí vysvětlit interferenční jevy
charakterizuje světlo jeho vlnovou délkou
a rychlostí v různých prostředích
učivo
Rozklad světla hranolem, interference světla
na štěrbině, mřížce
Ohyb světla
Souhrnné opakování
řeší úlohy na odraz a lom světla
popíše význam různých druhů
elektromagnetického záření z hlediska
působení na člověka a využití v praxi
pokrytí průřezových témat
GEOMETRICKÁ OPTIKA , 8 HODIN
výstupy
řeší úlohy na zobrazení zrcadly a čočkami
popíše oko jako optický přístroj
vysvětlí principy základních typů
optických přístrojů
učivo
Světlo - elektromagnetické vlnění, odraz, lom
světla
Zobrazení zrcadly, čočkami, zobrazovací
rovnice
Optické přístroje
pokrytí průřezových témat
FOTOMETRIE , 5 HODIN
výstupy
popíše rozdíl mezi svítivostí zdroje a
osvětlením
učivo
Svítivost, světelný tok, ovětlení
chápe vliv osvětlení na hygienu práce
pokrytí průřezových témat
KVANTOVÁ OPTIKA , 5 HODIN
výstupy
objasní podstatu fotoelektrického jevu a
jeho praktické využití
učivo
Foton, fotoelektrický jev
Vlnová a částicová podstata světla
chápe základní myšlenku kvantové fyziky,
tzn. vlnové a částicové vlastnosti objektů
mikrosvěta
pokrytí průřezových témat
FYZIKA ELEKTRONOVÉHO OBALU A ATOMOVÉHO JÁDRA , 10 HODIN
výstupy
charakterizuje základní modely atomu
popíše strukturu elektronového obalu
atomu z hlediska energie elektronu
popíše stavbu atomového jádra a
charakterizuje základní nukleony
učivo
Modely atomu, el. obal, spekrální analýza,
jádro atomu
Přirozená, umělá radioaktivita, radioizotopy,
jaderná reakce
Vazebná energie, hmotnostní úbytek, plazma
Užití jaderné energie
vysvětlí podstatu radioaktivity a jaderného
záření a popíše způsoby ochrany před
tímto zářením
popíše štěpnou reakci jader uranu a její
praktické využití v energetice
posoudí výhody a nevýhody způsobů, jimiž
se získává elektrická energie
pokrytí průřezových témat
ZÁKLADNÍ POZNATKY SPECIÁLNÍ TEORIE RELATIVITY , 6 HODIN
výstupy
popíše důsledky plynoucí z principů
speciální teorie relativity pro chápání
prostoru a času
učivo
Poznatky speciální teorie relativity
Dopad pro současný obraz světa
zná souvislost energie a hmotnosti objektů
pohybujících se velkou rychlostí
pokrytí průřezových témat
ZÁKLADNÍ POZNATKY KOSMOLOGIE , 6 HODIN
výstupy
charakterizuje Slunce jako hvězdu a popíše
sluneční soustavu
učivo
Vývoj a struktura vesmíru
popíše vývoj hvězd a jejich uspořádání do
galaxií
zná současné názory na vznik a vývoj
vesmíru
vysvětlí nejdůležitější způsoby, jimiž
astrofyzika zkoumá vesmír
pokrytí průřezových témat
4.3.2. Fyzikální seminář
Seminář z fyziky je nasměrován pro čtvrté ročníky a slouží ke shrnutí, zopakování a
prohloubení znalostí učiva z fyziky na vyšší úrovni. Propojuje učivo více předmětů: fyzika,
mechanika, elektrotechnika a vyšší matematika.
Seminář je zejména určen studentům s hlubším zájmem o fyziku a techniku, pro zájemce o
studium na VŠ technického směru, a některých oborů přírodovědeckých fakult.
4. ročník, 1 h týdně, nepovinný
Klíčové kompetence
MECHANIKA , 5 HODIN
výstupy
rozliší druhy pohybů a řeší jednoduché
úlohy na pohyb hmotného bodu
určí síly, které působí na tělesa, a popíše,
jaký druh pohybu tyto síly vyvolají
určí mechanickou práci, výkon a energii
při pohybu tělesa působením stálé síly
vysvětlí na příkladech platnost zákona
zachování mechanické energie
učivo
Pohyby přímočaré, pohyb rovnoměrný po
kružnici, skládání pohybů
Newtonovy pohybové zákony, síly v přírodě,
gravitační pole, vrhy
Mechanická práce a energie
Mechanika tuhého tělesa
Tlakové síly a tlak v tekutinách, proudění
tekutin
určí výslednici sil působících na těleso a
jejich momenty
určí těžiště tělesa jednoduchého tvaru
aplikuje Pascalův a Archimédův zákon při
řešení úloh
pokrytí průřezových témat
MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA , 10 HODIN
výstupy
změří teplotu v Celsiově teplotní stupnici a
učivo
Základní poznatky termiky
Teplo a práce, přeměny vnitřní energie tělesa,
tepelná kapacita, měření tepla
vysvětlí význam teplotní roztažnosti látek v
Tepelné děje v ideálním plynu, první
přírodě a v technické praxi
termodynamický zákon, práce plynu, účinnost
vysvětlí pojem vnitřní energie soustavy
Struktura pevných látek a kapalin, přeměny
(tělesa) a způsoby její změny
skupenství látek
vyjádří ji jako termodynamickou teplotu
řeší jednoduché případy tepelné výměny
popíše principy nejdůležitějších tepelných
motorů
popíše přeměny skupenství látek a jejich
význam v přírodě a v technické praxi
pokrytí průřezových témat
ELEKTŘINA A MAGNETISMUS , 5 HODIN
výstupy
učivo
Elektrický náboj tělesa, elektrická síla,
elektrické pole, kapacita vodiče
Elektrický proud v látkách, zákony
vysvětlí princip a funkci kondenzátoru
elektrického proudu, elektrické obvody,
řeší úlohy s elektrickými obvody s použitím vodivost polovodičů, přechod PN
Magnetické pole, magnetické pole
Ohmova zákona
elektrického proudu, elektromagnet,
zapojí elektrický obvod podle schématu a
elektromagnetická indukce, indukčnost
změří napětí a proud
Vznik střídavého proudu, přenos elektrické
energie střídavým proudem
popíše princip a praktické použití
polovodičových součástek
popíše elektrické pole z hlediska jeho
působení na bodový elektrický náboj
určí magnetickou sílu v magnetickém poli
vodiče s proudem
vysvětlí podstatu elektromagnetické
indukce a její praktický význam
popíše princip generování střídavých
proudů a jejich využití v energetice
pokrytí průřezových témat
VLNĚNÍ A OPTIKA , 5 HODIN
výstupy
rozliší základní druhy mechanického
vlnění a popíše jejich šíření
charakterizuje základní vlastnosti
učivo
Mechanické kmitání a vlnění
Zvukové vlnění
Světlo a jeho šíření
Zobrazování zrcadlem a čočkou
zvukového vlnění
chápe negativní vliv hluku a zná způsoby
ochrany sluchu
Spektrum elektromagnetického záření,
rentgenové záření, vlnové vlastnosti světla
charakterizuje světlo jeho vlnovou délkou
a rychlostí v různých prostředích
řeší úlohy na odraz a lom světla
řeší úlohy na zobrazení zrcadly a čočkami
vysvětlí principy základních typů
optických přístrojů
popíše význam různých druhů
elektromagnetického záření z hlediska
působení na člověka a využití v praxi
pokrytí průřezových témat
STAVBA ATOMŮ , 3 HODIN
výstupy
popíše strukturu elektronového obalu
atomu z hlediska energie elektronu
popíše stavbu atomového jádra
učivo
Model atomu, spektrum atomu vodíku, laser
Nukleony, radioaktivita, jaderné záření,
jaderná energie a její využití, biologické
účinky záření
vysvětlí podstatu radioaktivity a popíše
způsoby ochrany před jaderným zářením
popíše štěpnou reakci jader uranu a její
praktické využití v energetice
posoudí výhody a nevýhody způsobů, jimiž
se získává elektrická energie
pokrytí průřezových témat
VESMÍR , 2 HODIN
výstupy
učivo
charakterizuje Slunce jako hvězdu
Sluneční soustava
Hvězdy a galaxie
popíše objekty ve sluneční soustavě
zná příklady základních typů hvězd
zná současné názory na vznik a vývoj
vesmíru
pokrytí průřezových témat
4.3.3. Chemie a ekologie
Předmět má průpravnou funkci pro odbornou složku vzdělávání. Žáci se seznámí se
strukturou hmoty, teorií chemické vazby jako příčinou některých makroskopických vlastností
zvláště kovů, poznají základy technologie prvků se zřetelem na jejich profilový obor,
prohloubí si znalosti anorganického i organického názvosloví, systematizují si znalosti v
oboru fosilních a obnovitelných zdrojů energie a jejich dopady na životní prostředí, vštípí si
zásady ekologické manipulace s odpady a toxiny v souvislosti s jejich oborem.
Jsou objasněny základní pojmy z ekologie, vztah člověka a životního prostředí, ekologické
problémy ve vývoji lidstva a jejich řešení. V předmětu jsou rovněž vyloženy základy biologie
- vývoj a stavba živé hmoty a vztah živého organismu a prostředí.
1. ročník, 2 h týdně, povinný
Klíčové kompetence
CHEMICKÉ LÁTKY , 4 HODIN
výstupy
dokáže porovnat fyzikální a chemické
vlastnosti různých látek
popíše stavbu atomu, rozlišuje atom, ion,
izotop, nuklid
učivo
Chemie a chemická výroba
Chemické látky - typy, základní stavební
částice, složení, struktura a vlastnosti
Chemické názvosloví a symbolika
Roztoky a jejich složení
rozlišuje pojmy prvek, sloučenina a
používá je ve správných souvislostech
zná názvy a značky vybraných chemických
prvků
dokáže zapsat vzorec a název jednoduché
sloučeniny, umí využívat oxidační číslo
atomu prvku při odvozování vzorců a
názvů sloučenin
popíše metody oddělování složek ze směsí a
uvede příklady využití těchto metod v
praxi
rozlišuje pojmy těleso a chemická látka
vyjádří složení roztoků různým způsobem,
připraví roztok požadovaného složení
pokrytí průřezových témat
ZMĚNY CHEMICKÝCH LÁTEK , 6 HODIN
výstupy
vysvětlí podstatu chemických reakcí a
učivo
Obecné vlastnosti chemických reakcí
dokáže popsat faktory, které ovlivňují
průběh reakce
Chemické rovnice
Výpočty z chemických rovnic
zapíše chemickou reakci chemickou rovnicí
a vyčíslí ji
pochopí principy vzniku a existence chem.
vazeb
provádí jednoduché chemické výpočty při
řešení praktických chemických problémů
pokrytí průřezových témat
SLOŽENÍ A STRUKTURA ATOMU , 7 HODIN
výstupy
vysvětlí obecně platné zákonitosti
vyplývající z periodické soustavy prvků
chápe vliv kvantové teorie na moodely
stavby atomů
chápe princip struktury a výstavby
periodické soustavy prvků
učivo
Elementární částice atomu
Jádro atomu, radioaktivita
Stavba elektronového obalu
Periodická soustava prvků, periodický zákon
Valenční elektrony
Vlastnosti prvků v závislosti na postavení v
periodické soustavě prvků
pokrytí průřezových témat
CHEMICKÁ VAZBA , 4 HODIN
výstupy
učivo
vysvětlí vznik chemické vazby a
charakterizuje typy vazeb
Vznik chemické vazby
Typy vazeb: kovalentní, iontová, kovová
Vliv chemické vazby na vlastnosti látek
pochopí význam valenčních elektronů pro
vznik chem.vazby
vidí souvislosti mezi typem vazby a fyz.
chem. vlastnostmi látek
využívá znalostí stavby atomů pro
pochopení vzniku chem. vazby
pokrytí průřezových témat
CHEMICKÝ DĚJ , 4 HODIN
výstupy
učivo
vysvětlí podstatu chemických reakcí a
dokáže popsat faktory, které ovlivňují
průběh reakce
uvědomuje si vliv různých typů chem. na
životní prostředí
Termochemie, rychlost chemických reakcí
Katalyzátory
Klasifikace chemických reakcí, protolytické
reakce - pH, neutralizace
Redoxní reakce, elektrolýza, elchemické
články
dokáže využít znalosti v v rámci
interdisciplinárních vztáhu
uplatňuje poznatky o určitých chemických
reakcích v chemické analýze
pokrytí průřezových témat
ÚVOD DO ANORGANICKÉ CHEMIE , 3 HODIN
výstupy
učivo
umí z periodické tabulky odvodot
předpokládané vlastnosti prvků
Třídění chemických prvků
Fyzikální a chemické vlastnosti obecně
Vodík, kyslík, voda
chápe principy výroby prvků
rozumí důležitosti využití vodíku jako
ekolog.paliva budoucnosti
chápe nutnost čištění odpadních vod
vysvětlí vlastnosti anorganických látek
pokrytí průřezových témat
NEPŘECHODNÉ PRVKY NEKOVOVÉHO CHARAKTERU , 4 HODIN
výstupy
učivo
charakterizuje obecné vlastnosti nekovů a
kovů
Inertní plyny
Halogeny, chalkogeny
Dusík, uhlík
tvoří chemické vzorce a názvy
anorganických sloučenin
charakterizuje vybrané prvky a
anorganické sloučeniny a zhodnotí jejich
využití v odborné praxi a v běžném životě,
posoudí je z hlediska vlivu na zdraví a
životní prostředí
pokrytí průřezových témat
NEPŘECHODNÉ PRVKY KOVOVÉHO CHARAKTERU , 1 HODIN
výstupy
učivo
rozumí principům výroby kovů
Kovová krastalická mřížka
Vlastnosti kovů, krystalické soustavy
umí charakterizovat základní vlastnosti
kovů
chápe význam kovů pro průmysl
vnímá riziko pro životní prostředí plynoucí
z výroby zpracování kovů
pokrytí průřezových témat
PŘECHODNÉ PRVKY , 3 HODIN
výstupy
charakterizuje vybrané prvky a
anorganické sloučeniny a zhodnotí jejich
využití v odborné praxi a v běžném životě,
posoudí je z hlediska vlivu na zdraví a
životní prostředí
učivo
Charakteristika a vlastnosti
Výroba, použití prvků a jejich sloučenin
uvědomuje si vliv různých typů chem. na
životní prostředí
dokáže využít znalosti v v rámci
interdisciplinárních vztáhu
chápe principy výroby prvků
pokrytí průřezových témat
ÚVOD DO ORGANICKÉ CHEMIE , 5 HODIN
výstupy
učivo
dokáže zapsat vzorec a název jednoduché
sloučeniny, umí využívat oxidační číslo
atomu prvku při odvozování vzorců a
názvů sloučenin
Základní pojmy - struktura, vazby, typy
vzorců
Chemické reakce
Rozdělení organických sloučenin
Principy názvosloví organických sloučenin
vysvětlí obecně platné zákonitosti
vyplývající z periodické soustavy prvků
zhodnotí postavení atomu uhlíku v
periodické soustavě prvků z hlediska počtu
a vlastností organických sloučenin
tvoří vzorce a názvy org. sloučenin
chápe rozdíly mezi vlastnostmi
organického a anorganického uhlíku ve
sloučeninách
chápe principy struktur sloučenin org.
chemie
uvede významné zástupce organických
sloučenin a zhodnotí jejich využití v
odborné praxi a v běžném životě, posoudí
je z hlediska vlivu na zdraví a životní
prostředí
charakterizuje typy reakcí organických
sloučenin a dokáže je využít v chemické
analýze v daném oboru
vysvětlí podstatu biochemických dějů
charakterizuje biogenní prvky a jejich
sloučeniny
popíše a zhodnotí význam dýchání a
fotosyntézy
pokrytí průřezových témat
UHLOVODÍKY , 8 HODIN
výstupy
vysvětlí podstatu chemických reakcí a
dokáže popsat faktory, které ovlivňují
průběh reakce
charakterizuje skupiny uhlovodíků a jejich
deriváty a tvoří jejich chemické vzorce a
názvy
uvede významné zástupce organických
sloučenin a zhodnotí jejich využití v
odborné praxi a v běžném životě, posoudí
je z hlediska vlivu na zdraví a životní
prostředí
pochopí principy vzniku a existence chem.
vazeb
vidí souvislosti mezi typem vazby a fyz.
chem. vlastnostmi látek
dokáže využít znalosti v v rámci
interdisciplinárních vztáhu
tvoří vzorce a názvy org. sloučenin
učivo
Akany, alkeny, alkadieny, alkiny
Areny
Substituce, adice
chápe rozdíly mezi vlastnostmi
organického a anorganického uhlíku ve
sloučeninách
chápe principy struktur sloučenin org.
chemie
umí rozlišit skupiny uhlovodíků podle typu
vazby mezi atomy uhlíku
porozumí vlivu typu násobné vazby na
fyzikálně chemické vlastnosti uhlovodíků
zná principy technologii jednotlivých
skupin uhlovodíků
pokrytí průřezových témat
ROPA, ZEMNÍ PLYN , 2 HODIN
výstupy
chápe principy struktur sloučenin org.
chemie
učivo
Ropa a její zpracování
Zemní plyn, černouhelný dehet
umí rozlišit skupiny uhlovodíků podle typu
vazby mezi atomy uhlíku
porozumí vlivu typu násobné vazby na
fyzikálně chemické vlastnosti uhlovodíků
chápe vlivy uhlovodíků na životní prostředí
má přehled o technologii zpracování ropy a
zemního plynu
uvědomuje si negativní důsledky výroby a
používání uhlovodíků na životní prostředí
chápe nevyhnutelnost opuštění ropy jako
zdroje paliv, pro zachování zdravého živ.
prostředí
uvede složení, výskyt a funkce
nejdůležitějších přírodních látek
pokrytí průřezových témat
DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ , 5 HODIN
výstupy
uvědomuje si negativní důsledky výroby a
používání uhlovodíků na životní prostředí
učivo
Rozdělení, názvosloví
Přehled nejdůležitějších derivátů
chápe nevyhnutelnost opuštění ropy jako
zdroje paliv, pro zachování zdravého živ.
prostředí
rozumí principu tvorby názvosloví
derivátů uhlovodíků
zná jednotlivé skupiny derivátů
uhlovodíků, jeijch názvosloví, vlastnosti a
praktické využirí
pokrytí průřezových témat
ZÁKLADY EKOLOGIE , 6 HODIN
výstupy
vysvětlí základní ekologické pojmy
charakterizuje abiotické (sluneční záření,
atmosféra, pedosféra, hydrosféra) a
biotické faktory prostředí (populace,
společenstva, ekosystémy)
charakterizuje základní vztahy mezi
organismy ve společenstvu
uvede příklad potravního řetězce
popíše podstatu koloběhu látek v přírodě z
hlediska látkového a energetického
charakterizuje různé typy krajiny a její
využívání člověkem
popíše historii vzájemného ovlivňování
člověka a přírody
hodnotí vliv různých činností člověka na
jednotlivé složky životního prostředí
charakterizuje působení životního
prostředí na člověka a jeho zdraví
charakterizuje přírodní zdroje surovin a
energie z hlediska jejich obnovitelnosti,
posoudí vliv jejich využívání na prostředí
popíše způsoby nakládání s odpady
charakterizuje globální problémy na Zemi
uvede základní znečišťující látky v ovzduší,
ve vodě a v půdě a vyhledá informace o
aktuální situaci
uvede příklady chráněných území v ČR a v
učivo
Ekologické pojmy a faktory
Vzájemný vztah člověka a přírody
Základní problémy udržitelného vývoje listva
- suroviny, energie, odpady
Ochrana životního prostředí v ČR
regionu
uvede základní ekonomické, právní a
informační nástroje společnosti na ochranu
přírody a prostředí
vysvětlí udržitelný rozvoj ve vztahu k
ochraně životního prostředí
zdůvodní odpovědnost každého člověka za
ochranu přírody
dovede vyřešit konkrétní enviromentální
problém
pokrytí průřezových témat
BIOLOGIE , 6 HODIN
výstupy
charakterizuje názory na vznik a vývoj
života na Zemi
vyjádří vlastními slovy základní vlastnosti
živých soustav
popíše buňku jako základní stavební a
funkční jednotku života
vysvětlí rozdíl mezi prokaryotickou a
eukaryotickou buňkou
charakterizuje rostlinnou a živočišnou
buňku a uvede rozdíly
uvede základní skupiny organismů a
porovná je
objasní význam genetiky
popíše stavbu lidského těla a vysvětlí
funkci orgánů a orgánových soustav
vysvětlí význam zdravé výživy a uvede
principy zdravého životního stylu
uvede příklady bakteriálních, virových a
jiných onemocnění a možnosti prevence
pokrytí průřezových témat
4.4. Matematické vzdělávání
4.4.1. Matematika
učivo
Vznik a vývoj života
Buňka - funkce, vlastnosti, rozmnožování
Stavba lidského těla
Vztah organismu a prostředí
Matematické vzdělávání má v odborném školství kromě funkce všeobecně vzdělávací ještě
funkci průpravnou pro odbornou složku vzdělávání. Obecným cílem matematického
vzdělávání je výchova přemýšlivého člověka, který bude umět používat matematiku v
různých životních situacích (v odborné složce vzdělávání, v dalším studiu, v osobním životě,
budoucím zaměstnání, volném čase apod.).
Výsledky vzdělávání a učivo z RVP byly ve školním vzdělávacím programu rozšířeny o další
okruhy matematických problémů a témata, která jsou využívána v odborných předmětech
oboru. Zároveň jde o znalosti, které jsou nutné k úspěchu na vysokých školách technického
typu, kam absolventi oboru ve většině odcházejí.
Ve druhém ročníku bylo zařazeno osvojení operací s komplexními čísly a řešení
kvadratických rovnic v množině komplexních čísel. Třetí ročník je tvořen pouze
nadstavbovými tématy, a to analytickou geometrií kuželoseček, diferenciálním a integrálním
počtem a limitami. Ve čtvrtém ročníku je látka rozšířena o rozvoj výrazů pomocí binomické
věty.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
• využívat matematických vědomostí a dovedností v praktickém životě, při řešení běžných
situací vyžadujících efektivní způsoby výpočtu a poznatky o geometrických útvarech;
• aplikovat matematické poznatky a postupy v odborné složce vzdělávání;
• matematizovat reálné situace, pracovat s matematickým modelem a vyhodnotit výsledek
řešení vzhledem k realitě;
• zkoumat a řešit problémy včetně diskuse výsledků jejich řešení;
• číst s porozuměním matematický text, vyhodnotit informace získané z různých zdrojů –
grafů, diagramů, tabulek a internetu, přesně se matematicky vyjadřovat;
• používat pomůcky: odbornou literaturu, internet, PC, kalkulátor, rýsovací potřeby.
Matematické vzdělávání se snaží vést žáky k tomu, aby získali pozitivní postoj k matematice
a zájem o ni a její aplikace. Přesah matematiky do ostatních znalostních oborů pak motivuje k
celoživotnímu technickému vzdělávání a sama podstata matematiky učí žáky preciznosti při
práci.
1. ročník, 5 h týdně, povinný
Klíčové kompetence
OPAKOVÁNÍ A PROHLOUBENÍ UČIVA ZŠ , 15 HODIN
výstupy
provádí aritmetické operace v množině
reálných čísel
používá různé zápisy reálného čísla
umí pracovat se zlomky
ovládá použití základních funkcí
kalkulačky
umí zaokrouhlovat reálná čísla na daný
počet desetinných míst a na daný počet
platných číslic
umí zaokrouhlovat úhly na stupně a
minuty
je si vědom narůstající nepřesnosti při
nevhodném zaokrouhlování
učivo
Číselné obory
Základní početní operace
Počítání s racionálními čísly
Práce s kalkulátorem
Zaokrouhlování čísel, neúplná čísla
řeší praktické úlohy s využitím
procentového počtu
pokrytí průřezových témat
ÚVOD DO VÝROKOVÉ LOGIKY A TEORIE MNOŽIN , 8 HODIN
výstupy
učivo
Stavba matematiky
Výroky
zná a dovede použít logické spojky (negace, Množiny a podmnožiny
konjunkce, disjunkce, implikace,
Intervaly
ekvivalence) a kvantifikátory
zná pojmy axiom, definice, věta a důkaz
používá absolutní hodnotu, zapíše a
znázorní interval, provádí operace s
intervaly (sjednocení, průnik)
ovládá základní operace s množinami pro
jakékoli podmnožiny reálných a celých
čísel
pokrytí průřezových témat
POZIČNÍ SOUSTAVY , 10 HODIN
výstupy
učivo
ovládá převody mezi soustavami přes
desítkovou soustavu
Převody čísel mezi soustavami
Přímý převod mezi soustavami pomocí
tabulky
umí převádět mezi kompatibilními
pozičními soustavami pomocí tabulky
pokrytí průřezových témat
MOCNINY S RACIONÁLNÍM EXPONENTEM, ODMOCNINY , 15 HODIN
výstupy
provádí operace s mocninami a
odmocninami
umí rozložit číslo na součin mocnin
prvočísel
ovládá zápisy velkých a malých čísel
pomocí kladných a záporných mocnin čísla
10
učivo
Odmocniny
Mocniny s racionálním exponentem
umí usměrnit zlomek
ovládá převod odmocniny na mocninu a
naopak
pokrytí průřezových témat
ALGEBRAICKÉ VÝRAZY , 20 HODIN
výstupy
učivo
dokáže vyjádřit proměnnou z daného
vzorce
Rozklady a užití vzorců
Mnohočleny
Lomené výrazy
provádí operace s mnohočleny, lomenými
výrazy, výrazy obsahujícími mocniny a
odmocniny
umí dělit mnohočlen mnohočlenem a
zapsat podmínky
umí rozložit kvadratický trojčlen
umí rozkládat mnohočleny na součin a
používat postupné vytýkání
zná vzorce pro dvojčleny na druhou a na
třetí, vzorce pro rozdíly a součty mocnin
umí upravovat (sčítat, odčítat, rozšiřovat a
krátit) lomené výrazy a zapsat podmínky
úprav
pokrytí průřezových témat
LINEÁRNÍ FUNKCE, ROVNICE A NEROVNICE , 30 HODIN
výstupy
rozlišuje funkci konstantní, lineární a s
absolutní hodnotou, načrtne jejich grafy a
určí jejich vlastnosti
používá a chápe význam pojmu směrnice
lineární funkce
třídí úpravy rovnic na ekvivalentní a
neekvivalentní
umí řešit rovnice vzhledem k neznámé
hodnotě parametru
převádí jednoduché reálné situace do
matematických struktur, pracuje s
učivo
Pojem funkce, definiční obor, obor hodnot,
graf funkce
Konstantní funkce
Lineární funkce
Lineární rovnice a nerovnice
Soustavy lineárních nerovnic
Lineární rovnice s parametrem
Soustavy lineárních rovnic
Rovnice, nerovnice a funkce s absolutní
hodnotou
matematickým modelem a výsledek
vyhodnotí vzhledem k realitě
řeší lineární a kvadratické rovnice a jejich
soustavy, lineární a kvadratické nerovnice
zná definici absolutní hodnoty a dokáže ji
použít při řešení rovnic a nerovnic s
absolutní hodnotou
chápe efekt absolutní hodnoty na graf
funkce a dokáže jej nakreslit
pokrytí průřezových témat
MATICE A DETERMINANTY , 10 HODIN
výstupy
učivo
Matice a její hodnost
Řešení soustavy rovnic pomocí matic
Determinant, technika počítání determinantů
umí řešit soustavu rovnic pomocí Gaussovy Řešení soustavy rovnic pomocí determinantů
eliminační metody
zná pojem hodnost matice a ví, jak souvisí
s počtem řešení soustav rovnic
umí spočítat hodnotu determinantu
Sarrusovým pravidlem i provést rozvoj
determinantu podle sloupce a řádku
ovládá Cramerovo pravidlo pro řešení
soustav lineárních rovnic pomocí
determinantů
pokrytí průřezových témat
KVADRATICKÉ FUNKCE, ROVNICE A NEROVNICE , 25 HODIN
výstupy
umí rozložit kvadratický trojčlen
dokáže nakreslit graf kvadratické funkce,
zjistit vrchol paraboly a průsečíky s osami
umí vyřešit kvadratickou rovnici pomocí
vzorce pro diskriminant
dokáže použít graf kvadratické funkce při
řešení kvadratické nerovnice
umí řešit soustavu lineární a kvadratické
rovnice dosazovací metodou a zapsat
správně řešení
učivo
Graf kvadratické funkce
Kvadratická rovnice
Iracionální rovnice
Soustava lineární a kvadratické rovnice
Kvadratické nerovnice
pokrytí průřezových témat
PLANIMETRIE , 18 HODIN
výstupy
učivo
Základní planimetrické pojmy
umí používat shodná zobrazení v rovině:
Shodnost a podobnost trojúhelníků
středovou a osovou souměrnost, posunutí a
Pythagorova a Euklidovy věty
otočení
Shodná a podobná zobrazení
umí pojmenovat speciální čtyřúhelníky a
zná jejich vlastnosti
zná názvy a vlastnosti vrcholových,
vedlejších, souhlasných a střídavých úhlů
dokáže narýsovat obraz libovolného
obrazce pro jakoukoli hodnotu koeficientu
lambda
umí použít principy stejnolehlosti při
řešení konstrukčních úloh
dokáže narýsovat pomocí Euklidových vět
úsečku o libovolné délce (odmocninné) a
použít redukční úhel
ovládá konstrukce trojúhelníků a
čtyřúhelníků včetně jejího popisu
řeší úlohy na polohové i metrické vlastnosti
rovinných útvarů
užívá věty o shodnosti a podobnosti
trojúhelníků v početních i konstrukčních
úlohách
rozlišuje základní druhy rovinných
obrazců, určí jejich obvod a obsah
pokrytí průřezových témat
ÚVOD DO GONIOMETRIE OBECNÉHO ÚHLU , 5 HODIN
výstupy
znázorní goniometrické funkce v oboru
reálných čísel, používá jejich vlastností a
vztahů při řešení jednoduchých
goniometrických rovnic i k
řešenírovinných i prostorových útvarů
umí převádět stupňovou míru na
učivo
Goniometrické funkce v pravoúhlém
trojúhelníku
Goniometrické funkce obecného úhlu
Grafy a vlastnosti goniometrických funkcí
Základní goniometrické vzorce
obloukovou a naopak
pokrytí průřezových témat
OBSAHY A OBVODY ROVINNÝCH OBRAZCŮ , 14 HODIN
výstupy
učivo
Trojúhelník
řeší úlohy na polohové i metrické vlastnosti
Čtyřúhelníky: rovnoběžník a kosočtverec,
rovinných útvarů
lichoběžník a deltoid
rozlišuje základní druhy rovinných
Pravidelné mnohoúhelníky
obrazců, určí jejich obvod a obsah
Kruh, kružnice a jejich části
pokrytí průřezových témat
2. ročník, 3 h týdně, povinný
Klíčové kompetence
KOMPLEXNÍ ČÍSLA , 16 HODIN
výstupy
umí zobrazit komplexní číslo v Gaussově
rovině, určit jeho absolutní hodnotu a zda
jde o koplexní jednotku
zvládá převést komplexní čísla mezi
algebraickým, goniometrickým a
exponenciálním tvarem
provádí operace s komplexními čísly ve
všech třech možných tvarech
dokáže vypočítat mocniku komplexního
čísla a komplexní odmocninu
učivo
Gaussova rovina komplexních čísel,
algebraický tvar komplexního čísla
Absolutní hodnota komplexního čísla,
komplexní jednotka
Operace s komplexními čísly
Goniometrický a exponenciální tvar
komplexního čísla
Moivreova věta
Řešení kvadratické rovnice v oboru
komplexním
Odmocnina komplexního čísla, binomická
rovnice
řeší kvadratickou rovnici v oboru
komplexním a chápe kompletní pojem
diskriminantu
pokrytí průřezových témat
FUNKCE , 22 HODIN
výstupy
učivo
zná funkci exponenciální a logaritmickou
(a pojem inverzní funkce), načrtne jejich
grafy a určí jejich vlastnosti
Definiční obor a obor hodnot funkce
Graf funkce
Vlastnosti funkcí
Mocninné funkce
dokáže určit vlastnosti funkcí (sudá, lichá,
prostá, omezená shora i zdola a omezená
atd.)
Inverzní funkce
Exponenciální a logaritmická funkce
Logaritmy
Logaritmické a exponenciální rovnice
dokáže počítat logaritmy a řešit
exponenciální a logaritmické rovnice,
včetně změny základu logaritmu
pokrytí průřezových témat
GONIOMETRIE A TRIGONOMETRIE , 22 HODIN
výstupy
znázorní goniometrické funkce v oboru
reálných čísel, používá jejich vlastností a
vztahů při řešení obtížnějších
goniometrických rovnic
zná hodnoty goniometrických funkcí pro
důležité úhly
řeší obecný trojúhelník pomocí sinové a
kosinové věty
učivo
Goniometrické funkce obecného úhlu a jejich
grafy
Vlastnosti goniometrických funkcí
Součtové vzorce, dvojnásobný a poloviční
úhel
Goniometrické rovnice
Sinová a kosinová věta
Řešení obecného trojúhelníku
pokrytí průřezových témat
STEREOMETRIE , 10 HODIN
výstupy
učivo
Základní stereometrické pojmy
určuje povrch a objem základních těles s
Povrchy a objemy těles
využitím funkčních vztahů a trigonometrie
Krychle, kvádr, hranol
Válec, obyčejný i komolý jehlan a kužel
Koule a její části
pokrytí průřezových témat
ANALYTICKÁ GEOMETRIE LINEÁRNÍCH ÚTVARŮ V ROVINĚ I V PROSTORU , 32 HODIN
výstupy
provádí operace s vektory (součet vektorů,
násobení vektorů reálným číslem, skalární
součin vektorů)
převádí přímku a rovinu do všech typů
rovnic, zná typy vektorů z nich vyplývající
učivo
Vzdálenost dvou bodů
Střed úsečky
Vektor, operace s vektory
Rovnice přímky v rovině
Vzájemná poloha přímek v rovině
Odchylka přímek
Vzdálenost bodu od přímky v rovině
určuje vzájemnou polohu dvou přímek,
Rovnice přímky a roviny v prostoru
přímky a roviny, dvou rovin, odchylku
Vzájemná poloha přímek a rovin
dvou přímek, přímky a roviny, dvou rovin,
Odchylky v prostoru
vzdálenost bodu od roviny
Vzdálenosti v prostoru
řeší analyticky polohové a metrické vztahy
bodů, přímek a rovin
pokrytí průřezových témat
3. ročník, 3 h týdně, povinný
Klíčové kompetence
KUŽELOSEČKY , 25 HODIN
výstupy
učivo
Definice a grafy kružnice, elipsy, hyperboly a
převádí rovnice kuželoseček z obecného do
paraboly
středového tvaru a získává tak základní
Vzájemná poloha kuželoseček a přímky
parametry křivek
načrtne tvar všech kuželoseček a určí
souřednice, popřípadě rovnice jejich
důležitých bodů a přímek
rozpozná vzájemnou polohu přímky a
kuželosečky pomocí výpočtu z jejich rovnic
pokrytí průřezových témat
DIFERENCIÁLNÍ POČET , 45 HODIN
výstupy
určuje limitu funkce ve vlastních i
nevlastních bodech, určí vlastní i nevlastní
limitu
vypočítá limitu funkce v bodě zprava a
zleva
porná spojitou funkci a určuje tečny s
pomocí derivací
spočítá derivaci složené funkce, podílu a
součinu
používá první i druhé derivace k určení
průběhu funkce
přibližně řeší libovolnou rovnici s danou
přesností Newtonovou metodou tečen
učivo
Opakování učiva o funkcích
Limita funkce a její vlastnosti
Spojitost funkce
Derivace funkce a její geometrický a fyzikální
význam
Derivace funkce zadané implicitně
Složená funkce a její derivace
Výpočet derivace funkcí
Tečny
Newtonova metoda tečen
Druhá a vyšší derivace
Průběh funkce
pokrytí průřezových témat
INTEGRÁLNÍ POČET , 32 HODIN
výstupy
učivo
používá substituční metodu a metodu perpartes k výpočtu neurčitých integrálů
umí vypočítat číselnou hodnotu určitého
integrálu
používá určitý integrál k výpočtu obsahu
plochy, objemu a povrchu rotačního tělesa
a délky křivky
Primitivní funkce
Neurčitý a určitý integrál
Výpočty integrálů metodou per partes a
substituční metodou
Obsahy rovinných obrazců
Povrch a objem rotačních těles
Délka křivky
pokrytí průřezových témat
4. ročník, 3 h týdně, povinný
Klíčové kompetence
POSLOUPNOSTI A ŘADY , 25 HODIN
výstupy
vysvětlí posloupnost jako zvláštní případ
funkce
určí posloupnost: vzorcem pro n-tý člen,
výčtem prvků, graficky
rozliší aritmetickou a geometrickou
posloupnost
provádí výpočty jednoduchých finančních
záležitostí a orientuje se v základních
pojmech finanční matematiky
rozpozná nekonečnou geometrickou řadu a
určí konvergenci či divergenci
používá součet nekonečné geometrické
řady k převodu periodického čísla na
zlomek
provádí jednoduché důkazy matematickou
indukcí
pokrytí průřezových témat
KOMBINATORIKA , 20 HODIN
učivo
Posloupnost, její určení a vlastnosti
Aritmetická posloupnost
Geometrická posloupnost
Užití posloupností
Nekonečná řada
Důkaz matematickou indukcí
výstupy
počítá s faktoriály a kombinačními čísly a
řeší rovnice, které je obsahují
dokáže zjistit k-tý člen libovolného
binomického rozvoje
učivo
Kombinace
Operace s kombinačními čísly
Variace a permutace
Variace a permutace s opakováním
Binomická věta
užívá vztahy pro počet variací, permutací a
kombinací bez opakování i s opakováním
používá binomickou větu při rozvoji n-té
mocniny dvojčlenů a odvodí z ní základní
vzorce pro mnohočleny
pokrytí průřezových témat
PRAVDĚPODOBNOST , 10 HODIN
výstupy
učivo
Četnost náhodného jevu
užívá pojmy: statistický soubor, absolutní a
Pravděpodobnost náhodného jevu
relativní četnost, variační rozpětí
Výpočty pravděpodobnosti
čte, vyhodnotí a sestaví tabulky, diagramy
a grafy se statistickými údaji
určí pravděpodobnost náhodného jevu
kombinatorickým postupem
pokrytí průřezových témat
SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ , 35 HODIN
výstupy
ovládá základní pojmy veškeré látky
střední školy
umí řešit základní typy úloh všech
maturitních okruhů
vyřeší nejčastější úlohy z přijímacích
zkoušek na vysokou školu
učivo
Mocniny a odmocniny
Výrazy a operace s nimi
Mnohočleny
Podobnost a stejnolehlost
Pravoúhlý trojúhelník
Obsahy rovinných obrazců
Lineární funkce, linearní rovnice a nerovnice
Soustavy rovnic a nerovnic, slovní úlohy
Matice
Kvadratické funkce, kvadratické rovnice a
nerovnice
Goniometrie a trigonometrie
Komplexní čísla
Stereometrie
Analytická geometrie lineárních a
kvadratických útvarů
Funkce
Diferenciální počet
Integrální počet
Posloupnosti a řady
pokrytí průřezových témat
4.5. Vzdělávání pro zdraví
4.5.1. Tělesná výchova
Oblast Vzdělávání pro zdraví si klade za cíl vybavit žáky znalostmi a dovednostmi
potřebnými k preventivní a aktivní péči o zdraví a bezpečnost, a tak rozvinout a podpořit
jejich chování a postoje ke zdravému způsobu života a celoživotní odpovědnosti za své
zdraví. Vede žáky k tomu, aby znali potřeby svého těla v jeho biopsychosociální jednotě a
rozuměli tomu, jak působí výživa, životní prostředí, dodržování hygieny, pohybové aktivity,
pozitivní emoce, překonávání negativních emocí a stavů, jednostranné činnosti, mezilidské
vztahy a jiné vlivy na zdraví. Důraz se klade na výchovu proti závislostem (na alkoholu,
tabákových výrobcích, drogách, hracích automatech, počítačových hrách aj.), proti médii
vnucovanému ideálu tělesné krásy mladých lidí a na výchovu k odpovědnému přístupu k
sexu. Protože jsou lidé v současnosti vystaveni řadě nebezpečí, která ohrožují jejich zdraví a
často i život, nabývají na významu i dovednosti potřebné pro obranu a ochranu proti nim, tj.
pro chování při vzniku mimořádných událostí.
Tělesná výchova bude realizována ve vyučovacím předmětu, sportovních kurzech, dnech
(např. plavání, bruslení, hry, turistika) a jiných organizačních formách a podle možností a
podmínek (materiální podmínky, zájmy žáků, klimatické podmínky, podíl chlapců a dívek,
zdravotně oslabení žáci apod.). Tělesná výchova by měla žáky v pohybových projevech a
zlepšování tělesného vzhledu pomocí přiměřených prostředků kultivovat. Pro žáky se
zdravotním oslabením škola vytváří oddělení zdravotní tělesné výchovy.
1. ročník, 2 h týdně, povinný
Klíčové kompetence
PLAVÁNÍ , 52 HODIN
výstupy
komunikuje při pohybových činnostech –
dodržuje smluvené signály a vhodně
používá odbornou terminologii
dokáže rozhodovat, zapisovat a sledovat
výkony jednotlivců nebo týmu
uplatňuje zásady bezpečnosti při
pohybových aktivitách
zvolí vhodná cvičení ke korekci svého
zdravotního oslabení a dokáže rozlišit
vhodné a nevhodné pohybové činnosti
učivo
Ověření plaveckých dovedností
Plavecký způsob kraul - pohyby nohou , paží
Nácvik dýchání - kraul
Koordinace pohybů včetně dýchání - kraul
Procvičování celého způsobu
Druhý plavecký způsob - prsa - pohyby
nohou, paží
Třetí plavecký způsob - znak - pohyby nohou,
paží
Indiviuální nácvik delfína
Plavání na vytrvalost
Branné plavání - záchrana - dopomoc
vzhledem k poruše svého zdraví
je schopen zhodnotit své pohybové
možnosti a dosahovat osobního výkonu z
nabídky pohybových aktivit
Skok do neznámé vody
Lovení předmětů
Testování: během školního roku
50m volný způsob
50 kraul
50 znak
100 volný způsob
400 volný způsob
pokrytí průřezových témat
ZIMNÍ VÝCVIKOVÝ KURZ
výstupy
volí sportovní vybavení /výstroj a výzbroj/
odpovídající příslušné činnosti a okolním
podmínkám (klimatickým, zařízení,
hygieně, bezpečnosti) a dovede je udržovat
a ošetřovat
komunikuje při pohybových činnostech –
dodržuje smluvené signály a vhodně
používá odbornou terminologii
uplatňuje zásady bezpečnosti při
pohybových aktivitách
je schopen zhodnotit své pohybové
možnosti a dosahovat osobního výkonu z
nabídky pohybových aktivit
učivo
Lyžování
• základy carvingového lyžování (zatáčení,
zastavování, sjíždění i přes terénní
nerovnosti)
• základy snowboardu
• základy běžeckého lyžování
Chování při pobytu v horském prostředí
Zimní turistika
Přednáška Horské služby
První pomoc - určená pro pobyt na horách
• úrazy a náhlé zdravotní příhody
• stavy bezprostředně ohrožující život
prokáže dovednosti poskytnutí první
pomoci sobě a jiným
dovede rozpoznat hrozící nebezpečí a ví,
jak se doporučuje na ně reagovat
popíše vliv fyzického a psychického
zatížení na lidský organismus
pokrytí průřezových témat
ATLETIKA , 16 HODIN
výstupy
učivo
komunikuje při pohybových činnostech –
dodržuje smluvené signály a vhodně
používá odbornou terminologii
Atletika
• běhy na 100m a 1500m
• starty
• skok do výšky
dokáže rozhodovat, zapisovat a sledovat
výkony jednotlivců nebo týmu
uplatňuje zásady bezpečnosti při
pohybových aktivitách
zvolí vhodná cvičení ke korekci svého
zdravotního oslabení a dokáže rozlišit
vhodné a nevhodné pohybové činnosti
vzhledem k poruše svého zdraví
•
•
•
•
•
skok do dálky
vrh koulí
technika jednotlivých atletických disciplín
pravidla atletiky
motorické testování
je schopen zhodnotit své pohybové
možnosti a dosahovat osobního výkonu z
nabídky pohybových aktivit
dovede posoudit psychické, estetické a
sociální účinky pohybových činností
pokrytí průřezových témat
2. ročník, 2 h týdně, povinný
Klíčové kompetence
TEORETICKÉ POZNATKY
výstupy
učivo
Teoretické poznatky
• význam pohybu pro zdraví; prostředky ke
zvyšování síly, rychlosti, vytrvalosti,
obratnosti a pohyblivosti; technika a taktika;
sestaví soubory zdravotně zaměřených
zásady sportovního tréninku
cvičení, cvičení pro tělesnou a duševní
• odborné názvosloví; komunikace
relaxaci; navrhne kondiční program
• výstroj, výzbroj; údržba
osobního rozvoje a vyhodnotí jej
• hygiena a bezpečnost; vhodné oblečení –
dovede připravit prostředky k plánovaným cvičební úbor a obutí; záchrana a dopomoc;
zásady chování a jednání v různém prostředí;
pohybovým činnostem
regenerace a kompenzace; relaxace
dokáže zjistit úroveň pohyblivosti,
ukazatele své tělesné zdatnosti a korigovat • pravidla her, závodů a soutěží
• rozhodování; zásady sestavování a vedení
si pohybový režim ve shodě se zjištěnými
sestav všeobecně rozvíjejících nebo cíleně
údaji
zaměřených cvičení
ovládá kompenzační cvičení k regeneraci
• pohybové testy; měření výkonů
tělesných a duševních sil, i vzhledem k
• zdroje informací
požadavkům budoucího povolání;
uplatňuje osvojené způsoby relaxace
dovede se zapojit do organizace turnajů a
soutěží a umí zpracovat jednoduchou
dokumentaci
uplatňuje ve svém jednání základní
znalosti o stavbě a funkci lidského
organismu jako celku
orientuje se v zásadách zdravé výživy a v
jejích alternativních směrech
pokrytí průřezových témat
SPORTOVNÍ HRY , 38 HODIN
výstupy
dovede se zapojit do organizace turnajů a
soutěží a umí zpracovat jednoduchou
dokumentaci
sestaví soubory zdravotně zaměřených
cvičení, cvičení pro tělesnou a duševní
relaxaci; navrhne kondiční program
osobního rozvoje a vyhodnotí jej
dovede uplatňovat techniku a základy
taktiky v základních a vybraných
sportovních odvětvích
využívá pohybové činnosti pro všestrannou
pohybovou přípravu a zvyšování tělesné
zdatnosti
pozná chybně a správně prováděné
činnosti, umí analyzovat a zhodnotit
kvalitu pohybové činnosti nebo výkonu
dovede rozlišit jednání fair play od
nesportovního jednání
uplatňuje zásady sportovního tréninku
dokáže vyhledat potřebné informace z
oblasti zdraví a pohybu
dovede o pohybových činnostech
diskutovat, analyzovat je a hodnotit
ověří úroveň tělesné zdatnosti a svalové
nerovnováhy
dovede rozvíjet svalovou sílu, rychlost,
vytrvalost, obratnost a pohyblivost
dokáže zjistit úroveň pohyblivosti,
ukazatele své tělesné zdatnosti a korigovat
si pohybový režim ve shodě se zjištěnými
údaji
ovládá kompenzační cvičení k regeneraci
tělesných a duševních sil, i vzhledem k
požadavkům budoucího povolání;
uplatňuje osvojené způsoby relaxace
participuje na týmových herních
činnostech družstva
pokrytí průřezových témat
učivo
Pohybové hry drobné a sportovní: florbal,
basketball, volejbal
U každé pohybové hry:
• herní činnosti jednotlivce
• herní systémy
• pravidla hry
• individuální rozhodování
• testování
POSILOVÁNÍ , 22 HODIN
výstupy
učivo
Cvičení na jednotlivých dostupných
posilovacích strojích
Znalost jednotlivých svalových skupin
Znalost funkce posilovacích strojů zatěžované svalové partie
dovede připravit prostředky k plánovaným Kruhový trénink
pohybovým činnostem
Trénink aerobní
Trénink anaerobní
uplatňuje zásady sportovního tréninku
Motorické testování
dokáže vyhledat potřebné informace z
oblasti zdraví a pohybu
sestaví soubory zdravotně zaměřených
cvičení, cvičení pro tělesnou a duševní
relaxaci; navrhne kondiční program
osobního rozvoje a vyhodnotí jej
dovede o pohybových činnostech
diskutovat, analyzovat je a hodnotit
ověří úroveň tělesné zdatnosti a svalové
nerovnováhy
dovede rozvíjet svalovou sílu, rychlost,
vytrvalost, obratnost a pohyblivost
dokáže zjistit úroveň pohyblivosti,
ukazatele své tělesné zdatnosti a korigovat
si pohybový režim ve shodě se zjištěnými
údaji
ovládá kompenzační cvičení k regeneraci
tělesných a duševních sil, i vzhledem k
požadavkům budoucího povolání;
uplatňuje osvojené způsoby relaxace
pokrytí průřezových témat
ÚPOLY , 8 HODIN
výstupy
učivo
Pády: vpřed, vzad, přes překážku, parakotouly
využívá pohybové činnosti pro všestrannou
Základy sebeobrany
pohybovou přípravu a zvyšování tělesné
Výběr ze základů sportů: judo, aikido, karate
zdatnosti
aj.
pozná chybně a správně prováděné
(páky, údery, podrazy)
činnosti, umí analyzovat a zhodnotit
kvalitu pohybové činnosti nebo výkonu
dovede připravit prostředky k plánovaným
pohybovým činnostem
dovede o pohybových činnostech
diskutovat, analyzovat je a hodnotit
ověří úroveň tělesné zdatnosti a svalové
nerovnováhy
dovede rozvíjet svalovou sílu, rychlost,
vytrvalost, obratnost a pohyblivost
pokrytí průřezových témat
LETNÍ SPORTOVNÍ KURZ
výstupy
učivo
dovede se zapojit do organizace turnajů a
soutěží a umí zpracovat jednoduchou
dokumentaci
dovede uplatňovat techniku a základy
taktiky v základních a vybraných
sportovních odvětvích
Zná základy techniky jízdy na kole a
pravidla silničního provozu
Zná základy techniky jízdy na kanoi
Cykloturistika
Turistika
Základy vodáckého výcviku na klidné vodě
Netradiční hry v přírodě
Pobyt v přírodě - základy topografie
Sportovní hry: softball, baseball, tenis, beachvolejbal
První pomoc - zvláště při cykloturistice,
pobytu v přírodě
• úrazy a náhlé zdravotní příhody
• stavy bezprostředně ohrožující život
Má základní znalosti topografie
Umí se pohybovat v přírodě
prokáže dovednosti poskytnutí první
pomoci sobě a jiným
dovede rozpoznat hrozící nebezpečí a ví,
jak se doporučuje na ně reagovat
popíše vliv fyzického a psychického
zatížení na lidský organismus
pokrytí průřezových témat
3. ročník, 2 h týdně, povinný
Klíčové kompetence
TEORETICKÉ POZNATKY
výstupy
učivo
Teoretické poznatky
dovede připravit prostředky k plánovaným
• význam pohybu pro zdraví; prostředky ke
pohybovým činnostem
zvyšování síly, rychlosti, vytrvalosti,
ověří úroveň tělesné zdatnosti a svalové
obratnosti a pohyblivosti; technika a taktika;
nerovnováhy
zásady sportovního tréninku
• odborné názvosloví; komunikace
• výstroj, výzbroj; údržba
• hygiena a bezpečnost; vhodné oblečení –
cvičební úbor a obutí; záchrana a dopomoc;
dokáže vyhledat potřebné informace z
zásady chování a jednání v různém prostředí;
oblasti zdraví a pohybu
regenerace a kompenzace; relaxace
využívá pohybové činnosti pro všestrannou • pravidla her, závodů a soutěží
pohybovou přípravu a zvyšování tělesné
• rozhodování; zásady sestavování a vedení
zdatnosti
sestav všeobecně rozvíjejících nebo cíleně
zdůvodní význam zdravého životního stylu zaměřených cvičení
• pohybové testy; měření výkonů
• zdroje informací
sestaví soubory zdravotně zaměřených
cvičení, cvičení pro tělesnou a duševní
relaxaci; navrhne kondiční program
osobního rozvoje a vyhodnotí jej
pokrytí průřezových témat
SPORTOVNÍ HRY , 30 HODIN
výstupy
učivo
Pohybové hry drobné a sportovní: florbal,
dovede připravit prostředky k plánovaným
basketball, volejbal
pohybovým činnostem
U každé pohybové hry:
dovede rozvíjet svalovou sílu, rychlost,
• herní činnosti jednotlivce
vytrvalost, obratnost a pohyblivost
• herní systémy
• pravidla hry
ovládá kompenzační cvičení k regeneraci
• individuální rozhodování
tělesných a duševních sil, i vzhledem k
požadavkům budoucího povolání;
• testování
uplatňuje osvojené způsoby relaxace
participuje na týmových herních
činnostech družstva
ověří úroveň tělesné zdatnosti a svalové
nerovnováhy
dovede rozlišit jednání fair play od
nesportovního jednání
dovede se zapojit do organizace turnajů a
soutěží a umí zpracovat jednoduchou
dokumentaci
sestaví soubory zdravotně zaměřených
cvičení, cvičení pro tělesnou a duševní
relaxaci; navrhne kondiční program
osobního rozvoje a vyhodnotí jej
uplatňuje zásady sportovního tréninku
pozná chybně a správně prováděné
činnosti, umí analyzovat a zhodnotit
kvalitu pohybové činnosti nebo výkonu
dovede o pohybových činnostech
diskutovat, analyzovat je a hodnotit
dokáže zjistit úroveň pohyblivosti,
ukazatele své tělesné zdatnosti a korigovat
si pohybový režim ve shodě se zjištěnými
údaji
dovede uplatňovat techniku a základy
taktiky v základních a vybraných
sportovních odvětvích
pokrytí průřezových témat
POSILOVÁNÍ , 30 HODIN
výstupy
dovede rozvíjet svalovou sílu, rychlost,
vytrvalost, obratnost a pohyblivost
dovede se zapojit do organizace turnajů a
soutěží a umí zpracovat jednoduchou
dokumentaci
sestaví soubory zdravotně zaměřených
cvičení, cvičení pro tělesnou a duševní
relaxaci; navrhne kondiční program
osobního rozvoje a vyhodnotí jej
uplatňuje zásady sportovního tréninku
dokáže vyhledat potřebné informace z
oblasti zdraví a pohybu
pozná chybně a správně prováděné
činnosti, umí analyzovat a zhodnotit
kvalitu pohybové činnosti nebo výkonu
využívá pohybové činnosti pro všestrannou
pohybovou přípravu a zvyšování tělesné
zdatnosti
dovede o pohybových činnostech
diskutovat, analyzovat je a hodnotit
dokáže zjistit úroveň pohyblivosti,
ukazatele své tělesné zdatnosti a korigovat
si pohybový režim ve shodě se zjištěnými
údaji
je schopen sladit pohyb s hudbou, umí
sestavit pohybové vazby, hudebně
učivo
Cvičení na jednotlivých dostupných
posilovacích strojích
Znalost jednotlivých svalových skupin
Znalost funkce posilovacích strojů zatěžované svalové partie
Kruhový trénink
Trénink aerobní
Trénink anaerobní
Motorické testování
pohybové motivy a vytvořit pohybovou
sestavu (skladbu)
pokrytí průřezových témat
ÚPOLY , 8 HODIN
výstupy
učivo
Pády: vpřed, vzad, přes překážku, parakotouly
dovede připravit prostředky k plánovaným
Základy sebeobrany
pohybovým činnostem
Výběr ze základů sportů: judo, aikido, karate
ovládá kompenzační cvičení k regeneraci
aj.
tělesných a duševních sil, i vzhledem k
(páky, údery, podrazy)
požadavkům budoucího povolání;
uplatňuje osvojené způsoby relaxace
ověří úroveň tělesné zdatnosti a svalové
nerovnováhy
sestaví soubory zdravotně zaměřených
cvičení, cvičení pro tělesnou a duševní
relaxaci; navrhne kondiční program
osobního rozvoje a vyhodnotí jej
využívá pohybové činnosti pro všestrannou
pohybovou přípravu a zvyšování tělesné
zdatnosti
uplatňuje ve svém jednání základní
znalosti o stavbě a funkci lidského
organismu jako celku
pokrytí průřezových témat
4. ročník, 2 h týdně, povinný
Klíčové kompetence
TEORETICKÉ POZNATKY
výstupy
uplatňuje zásady sportovního tréninku
dokáže vyhledat potřebné informace z
oblasti zdraví a pohybu
dovede o pohybových činnostech
diskutovat, analyzovat je a hodnotit
dovede rozlišit jednání fair play od
nesportovního jednání
dokáže zjistit úroveň pohyblivosti,
učivo
Teoretické poznatky
• význam pohybu pro zdraví; prostředky ke
zvyšování síly, rychlosti, vytrvalosti,
obratnosti a pohyblivosti; technika a taktika;
zásady sportovního tréninku
• odborné názvosloví; komunikace
• výstroj, výzbroj; údržba
• hygiena a bezpečnost; vhodné oblečení –
cvičební úbor a obutí; záchrana a dopomoc;
zásady chování a jednání v různém prostředí;
ukazatele své tělesné zdatnosti a korigovat
si pohybový režim ve shodě se zjištěnými
údaji
uplatňuje ve svém jednání základní
znalosti o stavbě a funkci lidského
organismu jako celku
zdůvodní význam zdravého životního stylu
regenerace a kompenzace; relaxace
• pravidla her, závodů a soutěží
• rozhodování; zásady sestavování a vedení
sestav všeobecně rozvíjejících nebo cíleně
zaměřených cvičení
• pohybové testy; měření výkonů
• zdroje informací
pokrytí průřezových témat
SPORTOVNÍ HRY , 26 HODIN
výstupy
uplatňuje zásady sportovního tréninku
dovede o pohybových činnostech
diskutovat, analyzovat je a hodnotit
dovede rozlišit jednání fair play od
nesportovního jednání
dokáže zjistit úroveň pohyblivosti,
ukazatele své tělesné zdatnosti a korigovat
si pohybový režim ve shodě se zjištěnými
údaji
ověří úroveň tělesné zdatnosti a svalové
nerovnováhy
dovede připravit prostředky k plánovaným
pohybovým činnostem
sestaví soubory zdravotně zaměřených
cvičení, cvičení pro tělesnou a duševní
relaxaci; navrhne kondiční program
osobního rozvoje a vyhodnotí jej
dovede se zapojit do organizace turnajů a
soutěží a umí zpracovat jednoduchou
dokumentaci
pozná chybně a správně prováděné
činnosti, umí analyzovat a zhodnotit
kvalitu pohybové činnosti nebo výkonu
využívá pohybové činnosti pro všestrannou
pohybovou přípravu a zvyšování tělesné
zdatnosti
ovládá kompenzační cvičení k regeneraci
tělesných a duševních sil, i vzhledem k
požadavkům budoucího povolání;
učivo
Pohybové hry drobné a sportovní: florbal,
basketball, volejbal
U každé pohybové hry:
• herní činnosti jednotlivce
• herní systémy
• pravidla hry
• individuální rozhodování
• testování
uplatňuje osvojené způsoby relaxace
dovede uplatňovat techniku a základy
taktiky v základních a vybraných
sportovních odvětvích
participuje na týmových herních
činnostech družstva
pokrytí průřezových témat
POSILOVÁNÍ , 26 HODIN
výstupy
uplatňuje zásady sportovního tréninku
dokáže vyhledat potřebné informace z
oblasti zdraví a pohybu
dokáže zjistit úroveň pohyblivosti,
ukazatele své tělesné zdatnosti a korigovat
si pohybový režim ve shodě se zjištěnými
údaji
ověří úroveň tělesné zdatnosti a svalové
nerovnováhy
učivo
Cvičení na jednotlivých dostupných
posilovacích strojích
Znalost jednotlivých svalových skupin
Znalost funkce posilovacích strojů zatěžované svalové partie
Kruhový trénink
Trénink aerobní
Trénink anaerobní
Motorické testování
dovede připravit prostředky k plánovaným
pohybovým činnostem
sestaví soubory zdravotně zaměřených
cvičení, cvičení pro tělesnou a duševní
relaxaci; navrhne kondiční program
osobního rozvoje a vyhodnotí jej
dokáže vyhledat potřebné informace z
oblasti zdraví a pohybu
dovede rozvíjet svalovou sílu, rychlost,
vytrvalost, obratnost a pohyblivost
pokrytí průřezových témat
ÚPOLY , 8 HODIN
výstupy
dovede o pohybových činnostech
diskutovat, analyzovat je a hodnotit
ověří úroveň tělesné zdatnosti a svalové
nerovnováhy
učivo
Pády: vpřed, vzad, přes překážku, parakotouly
Základy sebeobrany
Výběr ze základů sportů: judo, aikido, karate
aj.
(páky, údery, podrazy)
pozná chybně a správně prováděné
činnosti, umí analyzovat a zhodnotit
kvalitu pohybové činnosti nebo výkonu
dovede rozvíjet svalovou sílu, rychlost,
vytrvalost, obratnost a pohyblivost
ovládá kompenzační cvičení k regeneraci
tělesných a duševních sil, i vzhledem k
požadavkům budoucího povolání;
uplatňuje osvojené způsoby relaxace
pokrytí průřezových témat
4.6. Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích
4.6.1. Informatika
Cílem vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích je naučit žáky pracovat s
prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi. Žáci
porozumí základům informačních a komunikačních technologií, naučí se na uživatelské
úrovni používat operační systém, kancelářský software a pracovat s dalším běžným
aplikačním programovým vybavením (včetně specifického programového vybavení,
používaného v příslušné profesní oblasti).
Naučí se pracovat s grafikou na obesné úrovni, jakoje úprava fotografijí, principy kresby v
bitmapových i vektorových programech, převody mezi formáty, změny velikost apod.
Zvládne tvorbu různých typů prezentací.
Jedním ze stěžejních témat oblasti informačních a komunikačních technologií, a tedy i cílů
výuky, je, aby žák zvládl efektivně pracovat s informacemi (zejména s využitím prostředků
informačních a komunikačních technologií) a komunikovat pomocí Internetu. Pochopí
principy počítačových a GSM sítí.
Podstatnou část vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích představuje práce
s výpočetní technikou.
Zvládne základy algoritmizace a programování ve vyšším programovacím jazyce.
Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích je dále vhodné rozšířit dle
aktuálních vzdělávacích potřeb, jejichž příčinou mohou být změny na trhu práce, vývoj
informačních a komunikačních technologií a specifika oboru, v němž je žák připravován
1. ročník, 2 h týdně, povinný
Klíčové kompetence
INFORMACE A INFORMAČNÍ ZDROJE , 6 HODIN
výstupy
umí vyhledávat, hodnotit, třídit a
zpracovávat informace
umí vysvětlit pojmy informace, zpracování
informace a metainformace z hlediska
počítačové vědy
učivo
Seznámení s pracovištěm v učebně, režim
práce
Informace a její charakter, informační zdroje
a jejich kvalita, metainformace
Možnosti využívání různých informačních
zdrojů (osobní komunikace, elektronické
umí vysvětlit podstatu ochrany autorských
práv a základní ustanovení autorského
zákona
zná základní ustanovení autorského
zákona ve vzstahu vztahu k software a k
získávání dat z internetu
zdroje - web, TV, rádio, písemné [tištěné ]
zdroje - knihy, noviny a časopisy)
Etické zásady a právní normy související s
informatikou, autorská práva, autorský zákon
Ergonomie a hygiena práce s výpočetní
technikou
Výpočetní technika pro osoby s handicapem
respektuje při práci s informacemi etické
zásady a a právní normy
volí vhodné informační zdroje k
vyhledávání požadovaných informací a
odpovídající techniky (metody, způsoby) k
jejich získávání
získává a využívá informace z otevřených
zdrojů, zejména pak z celosvětové sítě
Internet, ovládá jejich vyhledávání, včetně
použití filtrování
orientuje se v získaných informacích, třídí
je, analyzuje, vyhodnocuje, provádí jejich
výběr a dále je zpracovává
uvědomuje si nutnost posouzení validity
informačních zdrojů a použití informací
relevantních pro potřeby řešení
konkrétního problému
dodržuje režim práce v učebně, umí se
přihlásit k počítači a prcovat s ním běžným
způsobem
pokrytí průřezových témat
HISTORIE VÝPOČETNÍ TECHNIKY , 6 HODIN
výstupy
zná základní odborné pojmy (hardware,
software, firmware, interní, externí, bit,
bajt..., program, dokument, soubor, složka
apod.)
má přehled o vývoji výpočetní techniky a
vývoji operačních systémů
umí vysvětlit Von Neumannovu koncepci
počítače
má přehled o předchůdcích počítačů
(počítadla [Abacus], o principu
mechanické kalkulačky, děrnoštítkového
učivo
Základní odborné pojmy (hardware, software,
firmware, interní, externí, bit, bajt..., program,
dokument, soubor, složka apod.)
Historie výpočetní techniky
Předchůdci počítačů (počítadla [Abacus],
princip mechanické kalkulačky, děrnoštítková
zařízení, Babbageův analytický stroj)
Přehled vývojových typů počítačů od prvních
reléových strojů přes elektronkové a
tranzistorové počítače po počítače využívající
integrované obvody stále vyšší integrace
Von Neumannova koncepce počítače (využití
dvojkové soustavy, univerzální počítač,
zařízení)
zná historii VT (Babbageův analytický
stroj, generace počítačů atd.)
procesor a paměť, vstupní a výstupní zařízení)
Druhy počítačů (superpočítače, mainframe,
servery, osobní počítače, PDA, smartphone)
Převody čísel mezi dvojkovou, šestnáctkovou
a desítkovou soustavou
Vývoj základních osobních počítačů (Apple a
IBM PC) a jejich nejdůležitějších operačních
systémů, význam grafického uživatelského
rozhranní
pokrytí průřezových témat
HARDWARE POČÍTAČE , 18 HODIN
výstupy
volí vhodné informační zdroje k
vyhledávání požadovaných informací a
odpovídající techniky (metody, způsoby) k
jejich získávání
získává a využívá informace z otevřených
zdrojů, zejména pak z celosvětové sítě
Internet, ovládá jejich vyhledávání, včetně
použití filtrování
orientuje se v získaných informacích, třídí
je, analyzuje, vyhodnocuje, provádí jejich
výběr a dále je zpracovává
správně interpretuje získané informace a
výsledky jejich zpracování následně
prezentuje vhodným způsobem s ohledem
na jejich další uživatele
má přehled o vývoji výpočetní techniky a
vývoji operačních systémů
zná základní počítačové komponenty,
jejich parametry, umí vysvětlit jejich
funkci
umí vysvětlit princip záznamu ve dvojkové
a šestnáctkové soustavě, převádět čísla
mezi dvojkovou, šestnáctkovou a
desítkovou soustavou
umí vysvětlit principy fungování běžných
digitálních zařízení (jehličkové, inkoustové
a laserové tiskárny, klávesnice, myši,
skeneru apod.)
umí vysvětlit Von Neumannovu koncepci
učivo
Počítač, jeho komponenty a periferní zařízení
- principy fungování, digitální záznam
informací, propojení počítače s dalšími
(digitálními) zařízeními
Základní počítačové komponenty, funkce,
principy práce (procesor, operační paměť,
disky, optická média, grafická karta, síťová
karta, zvuková karta, základní deska, skříň
počítače, klávesnice a myš, tiskárny, skenery)
Principy fungování běžných digitálních
zařízení (jehličkové, inkoustové a laserové
tiskárny, plošné skenery, digitální
fotoaparáty), základní parametry zařízení
počítače
pokrytí průřezových témat
OPERAČNÍ SYSTÉMY A SOFTWARE , 8 HODIN
výstupy
umí vyhledávat, hodnotit, třídit a
zpracovávat informace
zná základní odborné pojmy (hardware,
software, firmware, interní, externí, bit,
bajt..., program, dokument, soubor, složka
apod.)
získává a využívá informace z otevřených
zdrojů, zejména pak z celosvětové sítě
Internet, ovládá jejich vyhledávání, včetně
použití filtrování
orientuje se v získaných informacích, třídí
je, analyzuje, vyhodnocuje, provádí jejich
výběr a dále je zpracovává
uvědomuje si nutnost posouzení validity
informačních zdrojů a použití informací
relevantních pro potřeby řešení
konkrétního problému
správně interpretuje získané informace a
výsledky jejich zpracování následně
prezentuje vhodným způsobem s ohledem
na jejich další uživatele
zaznamenává a uchovává textové, grafické
i numerické informace způsobem
umožňujícím jejich rychlé vyhledání a
využití
rozumí běžným i odborným graficky
ztvárněným informacím (schémata, grafy
apod.)
používá počítač a jeho periferie (obsluhuje
je, detekuje chyby, vyměňuje spotřební
materiál)
má přehled o vývoji výpočetní techniky a
vývoji operačních systémů
aplikuje výše uvedené – zejména aktivně
využívá prostředky zabezpečení dat před
zneužitím a ochrany dat před zničením
učivo
Přehled nejrozšířenějších operačních systémů
Charakteritika a funkce operačního systému,
základní součásti a pojmy OS (ovladače,
jádro systému, grafické rozhraní, multitásking
apod.)
Ovládání daného operačního systému
(spouštění a ukončování programů, přepínání
se mezi nimi, manipulace s okny, práce se
složkami; zobrazování (různými způsoby),
výběr, vytváření, přejmenování, kopie,
přesuny a mazání objektů; hledání objektů,
práce se schránkou, ukládání a otevírání
dokumentů, komprimace a dekomprimace
souborů a složek apod.
Aplikační programy, programovací jazyky,
formáty datových souborů
Druhy aplikačního software (webové
prohlížeče a komunikační programy,
kancelářské balíky, podnikové aplikace,
vývojová prostředí a překladače
programovacích jazyků, grafické a CAD
programy, počítačové hry, výukové
programy, pomocné programy [utility],
antivirové programy a speciální programy pro
různé profese)
Funkce a význam programovacích jazyků
Datové soubory, vazba typů dokumentu na
určitý program
Přehled o nejpoužívanějších současných
typech dokumentů (HTML, TXT, DOC, XLS,
ODT, ODS, PDF, PPT, WAV, JPG, MP3,
WMA, MPEG, apod.)
má znalosti o způsobech správy operačního
systému, o základní úrovni konfigurace
operačního systému, o nastavení
uživatelského prostředí
orientuje se v běžném systému – chápe
strukturu dat a možnosti jejich uložení,
rozumí a orientuje se v systému adresářů,
ovládá základní práce se soubory
(vyhledávání, kopírování, přesun, mazání),
odlišuje a rozpoznává základní typy
souborů a pracuje s nimi
vybírá a používá vhodné programové
vybavení pro řešení běžných konkrétních
úkolů
využívá nápovědy a manuálu pro práci se
základním a aplikačním programovým
vybavením i běžným hardware
má vytvořeny předpoklady učit se používat
nové aplikace, zejména za pomoci manuálu
a nápovědy, rozpoznává a využívá analogií
ve funkcích a ve způsobu ovládání různých
aplikací
vytváří jednoduché multimediální
dokumenty (tedy dokumenty v nichž je
spojena textová, zvuková a obrazová složka
informace) v některém vhodném formátu
(HTML dokument, dokument textového
procesoru, dokument vytvořený
specializovaným SW pro tvorbu
prezentací, atp.)
používá běžné základní a aplikační
programové vybavení (aplikace dodávané s
operačním systémem, dále pracuje
zejména s aplikacemi tvořícími tzv.
kancelářský SW jako celkem)
pokrytí průřezových témat
POČÍTAČOVÉ A GSM SÍTĚ , 8 HODIN
výstupy
umí vyhledávat, hodnotit, třídit a
zpracovávat informace
umí vysvětlit pojmy informace, zpracování
učivo
Orientace v principech, možnostech a
praktickém využití počítačových sítí a sítí
GSM
Typy sítí (LAN, WAN apod.)
informace a metainformace z hlediska
počítačové vědy
volí vhodné informační zdroje k
vyhledávání požadovaných informací a
odpovídající techniky (metody, způsoby) k
jejich získávání
získává a využívá informace z otevřených
zdrojů, zejména pak z celosvětové sítě
Internet, ovládá jejich vyhledávání, včetně
použití filtrování
chápe specifika práce v síti (včetně rizik),
využívá jejích možností a pracuje s jejími
prostředky
komunikuje elektronickou poštou, ovládá i
zaslání přílohy, či naopak její přijetí a
následné otevření
Výhody sítí (sdílení dat, tiskáren a připojení
do internetu, možnost použití centrálního
informačního systému a archivace, ochrana
dat)
Topologie sítí (fyzická a logická)
Technické prvky (aktivní i pasivní) používané
v sítích (pojmy switch, router, bridge apod.)
Základní technické díly, nutné pro výstavbu
sítě (síťová karta, kabeláž nebo bezdrátové
spojení, aktivní prvek), orientačně znát
nejčastěji používané síťové technologie
(Ethernet apod.)
Princip fungování buňkové sítě mobilních
telefonů (telefon - buňky základnových stanic
- centrála)
využívá další funkce poštovního klienta
(organizování, plánování…)
ovládá další běžné prostředky online a
offline komunikace a výměny dat
má přehled o typech sítí, struktuře,
topologii a dalších základních technických
parametrech
umí vysvětlit princip fungování buňkové
sítě mobilních telefonů (telefon – buňky
základnových stanic – centrála)
umí vysvětlit strukturu internetu, princip
přenosu dat (protokoly, packety, MAC, IP,
URL, doména, DNS)
pokrytí průřezových témat
VYUŽITÍ INTERNETU , 8 HODIN
výstupy
umí vyhledávat, hodnotit, třídit a
zpracovávat informace
respektuje při práci s informacemi etické
zásady a a právní normy
volí vhodné informační zdroje k
vyhledávání požadovaných informací a
odpovídající techniky (metody, způsoby) k
jejich získávání
učivo
Internet - struktura, fungování a přehled
využití
Služby internetu - WWW, e-mail, on-line
komunikace, bezpečná komunikace,
protokoly
Hledání informací na internetu
Zásady bezpečného využívání internetu,
bezpečnostní pravidla při používání počítače
a internetu
získává a využívá informace z otevřených
zdrojů, zejména pak z celosvětové sítě
Internet, ovládá jejich vyhledávání, včetně
použití filtrování
orientuje se v získaných informacích, třídí
je, analyzuje, vyhodnocuje, provádí jejich
výběr a dále je zpracovává
Problematika počítačových virů, červů a
dlšího škodlivého softwaru
Používání a aktualizace antivirového
programu, přehled nebezpečných typů
souborů v operačních systémech Microsoft
Windows
uvědomuje si nutnost posouzení validity
informačních zdrojů a použití informací
relevantních pro potřeby řešení
konkrétního problému
správně interpretuje získané informace a
výsledky jejich zpracování následně
prezentuje vhodným způsobem s ohledem
na jejich další uživatele
zaznamenává a uchovává textové, grafické
i numerické informace způsobem
umožňujícím jejich rychlé vyhledání a
využití
rozumí běžným i odborným graficky
ztvárněným informacím (schémata, grafy
apod.)
komunikuje elektronickou poštou, ovládá i
zaslání přílohy, či naopak její přijetí a
následné otevření
využívá další funkce poštovního klienta
(organizování, plánování…)
ovládá další běžné prostředky online a
offline komunikace a výměny dat
pokrytí průřezových témat
POČÍTAČOVÁ GRAFIKA, PREZENTACE, TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK,MULTIMÉDIA , 14
HODIN
výstupy
rozumí běžným i odborným graficky
ztvárněným informacím (schémata, grafy
apod.)
vybírá a používá vhodné programové
vybavení pro řešení běžných konkrétních
úkolů
využívá nápovědy a manuálu pro práci se
učivo
Základní pojmy a principy z oblasti
počítačové grafiky (rastrová vs. vektorová
grafika, 3D grafika, barevné prostory,
rozlišení, barevná hloubka, icc profily apod.)
Grafické a multimediální formáty, jejich
vlastnosti a způsoby využití
Konverze mezi formáty včetně vhodné
komprimace dat
základním a aplikačním programovým
vybavením i běžným hardware
má vytvořeny předpoklady učit se používat
nové aplikace, zejména za pomoci manuálu
a nápovědy, rozpoznává a využívá analogií
ve funkcích a ve způsobu ovládání různých
aplikací
zná základní typy grafických formátů, volí
odpovídající programové vybavení pro
práci s nimi a na základní úrovni grafiku
tvoří a upravuje
respektuje základní zásady správné úpravy
grafických dokumentů
umí pracovat v prezentačním programu a
vytvářet prezentace
Prezentace – principy úspěšné prezentace,
příprava podkladů pro prezentaci, nástroje pro
tvorbu prezentace, vytvoření a nastaven
prezentace, zásady zpracování počítačové
prezentace
Principy tvorby webových stránek exportem z
aplikačního programu, provázání dokumentů
odkazy
Struktura webu, struktura XHTML
dokumentu a jeho vazba na externí (CSS)
soubor s definicí vzhledu stránek, přehledná
znalost základních příkazů a parametrů
HTML a CSS
Základy JavaScriptu a použití v HTML
dokumentu
umí vytvořit webovou stránku, zná
základní příkazy a parametry XHTML,
umí používat CSS (styly)
umí vytvořit jednoduchý skript, rozumí
příkazům skriptovacího jazyka
pokrytí průřezových témat
2. ročník, 2 h týdně, povinný
Klíčové kompetence
TEXTOVÝ EDITOR , 22 HODIN
výstupy
učivo
Typy textových editorů, charakteristika
programu
Základní pojmy (dokument, soubor, šablona,
styl apod.)
Typografická a estetická pravidla
Prostředí textového editoru, nastavení,
ovládání, zobrazení dokumentu, uložení,
ovládá další nástroje textového procesoru
otevření
(hledání a záměnu znaků, automatickou
Zásady pořizování textu v počítači (vytvoření
kontrolu pravopisu, automatické opravy,
a ukončení odstavce, správné používání
slovník synonym, sledování změn,
mezer, velká písmena, označení částí
automatické vytvoření obsahu dokumentu) dokumentu, slovo, řádek a odstavec, vkládání
znaků, symbolů,obrázků apod.)
umí uložit dokument v jiném než pro
Struktura textu - přiřazení stylu, vytvoření
procesor nativním formátu, vysvětlit
stylu
omezení
Formátování (vzhled) textu, změna stylu
umí aplikovat dříve nabyté dovednosti při Vkládání dalších objektů do textu a jejich
práci s kancelářskými aplikacemi
vytváří, upravuje a uchovává
strukturované textové dokumenty (ovládá
typografická pravidla, formátování, práce
se šablonami, styly, objekty, hromadnou
korespondenci, tvoří tabulky, grafy,
makra)
vlastnosti, textové tabulky, obrázky
Šablony, jejich využití a tvorba
Další nástroje textového editoru (hromadná
korespondence, rejstříky, poznámky pod
čarou, obsah apod.)
Export a import dat, PDF formát - čtení a
tvorba
pokrytí průřezových témat
TABULKOVÝ PROCESOR , 20 HODIN
výstupy
učivo
Principy funkce a oblasti využívání
tabulkových procesorů, struktura tabulky,
základní pojmy (výraz, funkce, adresa buňky
apod.)
Vzorce a funkce obecně, adresace buněk
(relativní a absolutní)
Editace a plnění buněk
pracuje s dalšími aplikacemi používanými Základní vzorce a funkce (součet, průměr,
v příslušné profesní oblasti
maximum, minimum, sinus, cosinus, tangens,
odmocnina, budoucí hodnota, platba)
ovládá třídící, vyhledávací a filtrovací
Formátování vzhledu tabulky
operace, zadávání dat pomocí formulářů,
Tvorba a editace grafů
operace s formulářovými komponentami
Filtrování a řazení dat, kontingenční tabulky
ovládá podmíněné formátování, práci se
Formuláře, podmínky a podmíněné
seznamy
formátování
umí exportovat a importovat data, vysvětlit Základní databázové operace a funkce,
zadávání dat pomocí formuláře
základní typy datových souborů s
Export a import dat (základní typy datových
tabulkami a seznamy (ODS, XLS, CSV) a
souborů s tabulkami a seznamy (ODS, XLS,
problematiku jejich standardizace
CSV) a problematiku jejich standardizace
umí uložit dokument v jiném než pro
Pojem makro, jednoduchá nahrávaná makra
procesor nativním formátu, vysvětlit
omezení
ovládá běžné práce s tabulkovým
procesorem (editace, matematické operace,
vestavěné a vlastní funkce, vyhledávání,
filtrování, třídění, tvorba grafu,databáze,
kontingenční tabulky a grafy, příprava pro
tisk, tisk)
umí načíst (importovat) tabulku nebo
seznam z jiného formátu (CSV, DBF)
umí aplikovat dříve nabyté dovednosti při
práci s kancelářskými aplikacemi
pokrytí průřezových témat
POUŽÍVÁNÍ RELAČNÍCH DATABÁZÍ , 8 HODIN
výstupy
učivo
ovládá běžné práce s tabulkovým
procesorem (editace, matematické operace,
vestavěné a vlastní funkce, vyhledávání,
filtrování, třídění, tvorba grafu,databáze,
kontingenční tabulky a grafy, příprava pro
tisk, tisk)
Základní pojmy a principy z oblasti relačních
databází - struktura databáze, oblasti použití
relačních databází
Vkládání a editace dat, import a export dat
Formuláře a sestavy, využití relací
Vyhledávací dotazy, filtrování
ovládá základní práce v databázovém
procesoru (editace, vyhledávání, filtrování,
třídění, relace, tvorba sestav, příprava pro
tisk, tisk)
umí exportovat a importovat data, vysvětlit
základní typy datových souborů s
tabulkami a seznamy (ODS, XLS, CSV) a
problematiku jejich standardizace
umí uložit dokument v jiném než pro
procesor nativním formátu, vysvětlit
omezení
umí načíst (importovat) tabulku nebo
seznam z jiného formátu (CSV, DBF)
umí aplikovat dříve nabyté dovednosti při
práci s kancelářskými aplikacemi
pokrytí průřezových témat
POČÍTAČOVÁ GRAFIKA, PREZENTACE, TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK,MULTIMÉDIA , 18
HODIN
výstupy
učivo
Základní pojmy a principy z oblasti
počítačové grafiky (rastrová x vektorová
grafika, 3D grafika, barevné prostory,
zaznamenává a uchovává textové, grafické rozlišení, barevná hloubka, icc profily apod.)
i numerické informace způsobem
Principy kresby v bitmapových a vektorových
umožňujícím jejich rychlé vyhledání a
programech (včetně CAD)
využití
Grafické a multimediální formáty, jejich
vlastnosti a způsoby využití
rozumí běžným i odborným graficky
Konverze mezi formáty včetně vhodné
ztvárněným informacím (schémata, grafy
komprimace dat
apod.)
Získávání, úpravy a publikování fotografií,
využívá nápovědy a manuálu pro práci se
práce v rastrovém grafickém editoru
základním a aplikačním programovým
Základy práce v (vektorovém) kreslicím
vybavením i běžným hardware
programu
má vytvořeny předpoklady učit se používat Základní zásady správné úpravy grafických
nové aplikace, zejména za pomoci manuálu dokumentů
a nápovědy, rozpoznává a využívá analogií
umí aplikovat dříve nabyté dovednosti při
práci s kancelářskými aplikacemi
ve funkcích a ve způsobu ovládání různých
aplikací
vytváří jednoduché multimediální
dokumenty (tedy dokumenty v nichž je
spojena textová, zvuková a obrazová složka
informace) v některém vhodném formátu
(HTML dokument, dokument textového
procesoru, dokument vytvořený
specializovaným SW pro tvorbu
prezentací, atp.)
zná základní typy grafických formátů, volí
odpovídající programové vybavení pro
práci s nimi a na základní úrovni grafiku
tvoří a upravuje
zná základní pojmy a principy z oblasti
počítačové grafiky a umí je aplikovat v
praxi (rastrová x vektorová grafika, 3Da
2D grafika, barevné prostory, profily,
rozlišení, barevná hloubka)
zná principy používání digitálního
fotoaparátu, rozumí jeho ovládání, zná
zásady kompozice obrazu
umí provést základní úpravy fotografií
(otočení a oříznutí, jas a kontrast, úprava
histogramu, úprava barevnosti, doostření,
lokální úpravy chyb a skvrn, odstranění
červených očí).
respektuje základní zásady správné úpravy
grafických dokumentů
pokrytí průřezových témat
3. ročník, 2 h týdně, povinný
Klíčové kompetence
ALGORITMIZACE , 12 HODIN
výstupy
ovládá principy algoritmizace úloh a
sestavuje algoritmy řešení konkrétních
úloh (dekompozice úlohy na jednotlivé
elementárnější činnosti za použití
přiměřené míry abstrakce)
umí algoritmizovat jednoduchou úlohu
umí zaznamenat jednoduché makro (např.
učivo
Pojem algoritmus
Algoritmizace úlohy, vlastnosti algoritmu
Jazyk UML (charakteristika, oblast použití)
Příkazové struktury
Tvorba algoritmů pro jednoduché úlohy
v textovém editoru)
umí pojmenovat a spustit dříve
zaznamenané makro
umí vysvětlit pojem makro
pokrytí průřezových témat
PŘEHLED SOUČASNÝCH ZPŮSOBŮ TVORBY PROGRAMŮ , 8 HODIN
výstupy
zná základní programové a datové
struktury
umí vysvětlit pojmy proměnná,
identifikátor a datový typ a zná základní
typy proměnných
rozumí pojmu syntaxe programovacího
jazyka
učivo
Přehled současných způsobů tvorba programů
(objektové a vizuální programování)
Struktura programu, pojmy překladač,
interpret, ladění programu
Programové chyby (pojem syntaxe,
sémantika)
Způsoby programování (procedurální,
objektové, vizuální programování)
umí vysvětlit princip objektového
programování (zapouzdření proměnných,
procedur a metod do objektů, řízení tokem
událostí)
umí vysvětlit princip vizuální tvorby
programu (výběr připravených komponent
a programování reakcí na události, které
jsou s nimi spojené)
pokrytí průřezových témat
ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ VE VYŠŠÍM PROGRAMOVACÍM JAZYCE , 48 HODIN
výstupy
zná základní programové a datové
struktury
umí algoritmizovat jednoduchou úlohu
umí vysvětlit a použít základní příkazy
strukturovaného programování (příkaz,
složený příkaz, podmíněné příkazy,
příkazy cyklů)
umí vysvětlit pojmy proměnná,
identifikátor a datový typ a zná základní
typy proměnných
učivo
Základní programové a datové struktury
Základní prvky jazyka
Příkazy přiřazení a aritmetické operace
Logické a relační operace
Příkazy vstupu a výstupu
Ladění programu
Základní příkazové struktury (podmíněné
příkazy, cykly)
Funkce, metody, procedury
Strukturované datove struktury (řetězce, pole)
Třídy a objekty
umí vytvořit program ve vyšším
programovacím jazyce
pokrytí průřezových témat
4. ročník, 2 h týdně, nepovinný
Klíčové kompetence
INFORMACE A INFORMAČNÍ ZDROJE , 2 HODIN
výstupy
upevní a rozšíří nabyté znalosti a
dovednosti z přechozích ročníků
ovládá další běžné prostředky online a
offline komunikace a výměny dat
volí vhodné informační zdroje k
vyhledávání požadovaných informací a
odpovídající techniky (metody, způsoby) k
jejich získávání
učivo
Informace a její charakter, informační zdroje
a jejich kvalita, metainformace
Možnosti využívání různých informačních
zdrojů (osobní komunikace, elektronické
zdroje - web, TV, rádio, písemné [tištěné ]
zdroje, knihy, noviny a časopisy)
Etické zásady a právní normy související s
informatikou, autorská práva
je si vědom možností a výhod, ale i rizik
(zabezpečení dat před zneužitím, ochrana
dat před zničením, porušování autorských
práv) a omezení (zejména technických a
technologických) spojených s používáním
výpočetní techniky
pokrytí průřezových témat
HARDWARE A SOFTWARE, SÍTĚ, OPERAČNÍ SYSTÉMY , 6 HODIN
výstupy
orientuje se v běžném systému – chápe
strukturu dat a možnosti jejich uložení,
rozumí a orientuje se v systému adresářů,
ovládá základní práce se soubory
(vyhledávání, kopírování, přesun, mazání),
odlišuje a rozpoznává základní typy
souborů a pracuje s nimi
aplikuje výše uvedené – zejména aktivně
využívá prostředky zabezpečení dat před
zneužitím a ochrany dat před zničením
používá běžné základní a aplikační
programové vybavení (aplikace dodávané s
operačním systémem, dále pracuje
učivo
Počítač, jeho komponenty a periferní zařízení
(charakteristika, funkce, parametry, způsoby
připojení apod.)
Historie výpočetní techniky, druhy počítačů
Operační systémy - charakteristika, funkce,
vlastnosti, ovládání, možnosti nastavení,
práce s daty
Aplikační programy, programovací jazyky,
formáty datových souborů
zejména s aplikacemi tvořícími tzv.
kancelářský SW jako celkem)
zná základní odborné pojmy (hardware,
software, firmware, interní, externí, bit,
umí vysvětlit Von Neumannovu koncepci
počítače a její vliv na další vývoj VT
zná historii VT (, Babbageův analytický
stroj, generace počítačů atd.)
pokrytí průřezových témat
VYUŽITÍ INTERNETU , 4 HODIN
výstupy
ovládá další běžné prostředky online a
offline komunikace a výměny dat
volí vhodné informační zdroje k
vyhledávání požadovaných informací a
odpovídající techniky (metody, způsoby) k
jejich získávání
učivo
Internet - struktura, fungování a přehled
využití
Služby internetu - WWW, e-mail, on-line
komunikace, bezpečná komunikace
Hledání informací na internetu
pokrytí průřezových témat
TEXTOVÝ EDITOR , 8 HODIN
výstupy
umí vytvářet komplexní multimediální
dokumenty různých formátů a typů
učivo
Tvorba komplexních dokumentů
vytváří, upravuje a uchovává
strukturované textové dokumenty (ovládá
typografická pravidla, formátování, práce
se šablonami, styly, objekty, hromadnou
korespondenci, tvoří tabulky, grafy,
makra)
pokrytí průřezových témat
TABULKOVÝ PROCESOR , 8 HODIN
výstupy
učivo
Upevnění a zopakování základních výpočtů,
ovládá běžné práce s tabulkovým
tvorby tabulek, grafů apod.
procesorem (editace, matematické operace,
vestavěné a vlastní funkce, vyhledávání,
filtrování, třídění, tvorba grafu,databáze,
kontingenční tabulky a grafy, příprava pro
tisk, tisk)
pokrytí průřezových témat
POČÍTAČOVÁ GRAFIKA, PREZENTACE, TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK, MULTIMÉDIA , 6
HODIN
výstupy
umí vytvářet komplexní multimediální
dokumenty různých formátů a typů
umí vytvořit komlexní stránky za použití
editorů i v jazyce XHTML
učivo
Vytváření webový stránek pomocí XHTML,
CSS a skriptů
Upevnění znalostí základních příkazů a
parametrů XHTML a CSS
Opakování základních pojmyůa principů z
počítačové grafiky
Tvorba komplexních prezentací a dalších typů
dokumentů
Upevnění základních zásad správné úpravy
grafických dokumentů
Upevnění základních pojmů a principů z
oblasti multimédií, multimediální formáty
souborů
Vytváření komplexních projektů
pokrytí průřezových témat
ALGORITMIZACE A ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ, MAKRA , 10 HODIN
výstupy
umí vytvořit program ve vybraném
programovacím jazyce
ovládá principy algoritmizace úloh a
sestavuje algoritmy řešení konkrétních
úloh (dekompozice úlohy na jednotlivé
elementárnější činnosti za použití
přiměřené míry abstrakce)
učivo
Upevnění znalostí algoritmizace úlohy,
vlastnosti algoritmu
Upevnění přehledu a znalosti současných
způsobů tvorby programů (objektové a
vizuální programování)
Tvorba programů v programovacím jazyce
pokrytí průřezových témat
POČÍTAČOVÉ A GSM SÍTĚ , 4 HODIN
výstupy
učivo
Upevnění orientace v principech, možnostech
a praktickém využití počítačových sítí a sítí
GSM a jejich aktualizace
Typy sítí (LAN, WAN apod.)
umí vysvětlit strukturu internetu, princip
Výhody sítí (sdílení dat, tiskáren a připojení
přenosu dat (protokoly, packety, MAC, IP, do internetu, možnost použití centrálního
URL, doména, DNS)
informačního systému a archivace, ochrana
dat)
umí vysvětlit princip fungování buňkové
Topologie sítí (fyzická a logická)
sítě mobilních telefonů (telefon – buňky
Technické prvky (aktivní i pasivní) používané
základnových stanic – centrála)
v sítích (pojmy switch, router, bridge apod.)
Základní technické díly, nutné pro výstavbu
sítě (síťová karta, kabeláž nebo bezdrátové
spojení, aktivní prvek), orientačně znát
nejčastěji používané síťové technologie
(Ethernet apod.)
Princip fungování buňkové sítě mobilních
telefonů (telefon - buňky základnových stanic
- centrála)
má přehled o typech sítí, struktuře,
topologii a dalších základních technických
parametrech
pokrytí průřezových témat
TVORBA KOMPLEXNÍCH DOKUMENTŮ A PROJEKTŮ , 12 HODIN
výstupy
upevní a rozšíří nabyté znalosti a
dovednosti z předchozích ročníků
učivo
Vytváření různých dokumentů a ucelených
projektů pomocí dostupných aplikací
umí vytvářet komplexní multimediální
dokumenty různých formátů a typů
umí používat nové aplikace, zejména za
použití manuálu a nápovědy
vybírá a používá vhodné programové
vybavení pro řešení běžných konkrétních
úkolů
pracuje s dalšími aplikacemi používanými
v příslušné profesní oblasti
pokrytí průřezových témat
4.7. Ekonomické vzdělávání
Cílem této vzdělávací oblasti je rozvíjet ekonomické myšlení žáků a umožnit jim pochopit
mechanismus fungování tržní ekonomiky, porozumět podstatě podnikatelské činnosti a
principu hospodaření podniku. Žáci získají předpoklady pro rozvíjení vlastních
podnikatelských aktivit a naučí se orientovat v právní úpravě podnikání. Součástí je učivo o
marketingu a managementu a využití jejich nástrojů při řízení provozu hospodářských
subjektů různých úrovní.
Důležitá je také znalost fungování finančního trhu, národního hospodářství a EU. Žáci jsou
vedeni k praktickému využívání osvojených poznatků v oboru.
Vzdělávací oblast je úzce propojena s průřezovým tématem Člověk a svět práce a se
standardem finanční gramotnosti pro střední vzdělávání.
4.7.1. Ekonomika
Cílem této vzdělávací oblasti je rozvíjet ekonomické myšlení žáků a umožnit jim pochopit
mechanismus fungování tržní ekonomiky, porozumět podstatě podnikatelské činnosti a
principu hospodaření podniku. Žáci získají předpoklady pro rozvíjení vlastních
podnikatelských aktivit a naučí se orientovat v právní úpravě podnikání. Součástí je učivo o
marketingu a managementu a využití jejich nástrojů při řízení provozu hospodářských
subjektů různých úrovní.
Důležitá je také znalost fungování finančního trhu, národního hospodářství a EU. Žáci jsou
vedeni k praktickému využívání osvojených poznatků v oboru.
Vzdělávací oblast je úzce propojena s průřezovým tématem Člověk a svět práce a se
standardem finanční gramotnosti pro střední vzdělávání.
4. ročník, 3 h týdně, povinný
Klíčové kompetence
ÚVOD DO EKONOMIKY, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY , 9 HODIN
výstupy
umí definovat pojem ekonomie a čím se
zabývá
umí provést členění ekonomie
umí správně zařazovat ekonomické jevy,
informace a pojmy
zná základní ekonomické otázky
umí definovat dosavadní ekonomické
systémy
umí definovat předpoklady pro vznik trhu
umí klasifikovat potřeby pro základ
ekonomické aktivity
umí objasnit princip tržního mechanismu
používá a aplikuje základní ekonomické
pojmy
na příkladu popíše fungování tržního
mechanismu
posoudí vliv ceny na nabídku a poptávku
vyjádří formou grafu určení rovnovážné
ceny
učivo
Základní ekonomické systémy
Hospodářský proces
Výroba, výrobní faktory
Práce, pracovní proces, pracovní síla
Přírodní zdroje
Kapitál
Rozdělování a přerozdělování
Směna, tržní mechanismus, tržní subjekty
pokrytí průřezových témat
NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ , 12 HODIN
výstupy
umí pojednat o nezaměstnanosti a jejich
dopadech na společnost
dokáže objasnit problematiku inflace a její
vliv na ekonomiku státu
umí popsat úlohu státu v tržním
hospodářství
umí rozlišovat sektory, odvětví a obory
národního hospodářství
dokáže charakterizovat formy
zahraničního obchodu a vyjmenovat jejich
hlavní rizika
zná hlavní nástroje politilky státu
umí vyjmenovat a objasnit pojmy obchodní
politiky státu
dokáže definovat funkci fiskální politiky
umí definovat zásady celní politiky ČR
umí určit absolutní a komparativní výhody
v zahraničním obchodě
na příkladech vysvětlí příjmy a výdaje
státního rozpočtu
zhodnotí ekonomický dopad členství v EU
chápe důležitost evropské integrace
vyjádří formou grafu určení rovnovážné
ceny
rozpozná běžné cenové triky a klamavé
nabídky
objasní příčiny a druhy nezaměstnanosti
srovná úlohu velkých a malých podniků v
ekonomice státu
vysvětlí význam ukazatelů vývoje
národního hospodářství ve vztahu k oboru
objasní příčiny a druhy nezaměstnanosti
vysvětlí podstatu inflace a její důsledky na
finanční situaci obyvatel a na příkladu
učivo
Funkce státu a jeho nástroje
Struktura národního hospodářství
Ukazatele vývoje národního hospodářství
(HDP, inflace, nezaměstnanost)
Ekonomický růst, platební bilance, státní
rozpočet
Hospodářská politika státu
Mezinárodní ekonomika
Celnictví
Evropská unie
ukáže jak se bránit jejím nepříznivým
důsledkům
srovná úlohu velkých a malých podniků v
ekonomice státu
na příkladech vysvětlí příjmy a výdaje
státního rozpočtu
chápe důležitost evropské integrace
zhodnotí ekonomický dopad členství v EU
pokrytí průřezových témat
FIRMY A JEJICH PRÁVNÍ FORMY , 12 HODIN
výstupy
umí vyjmenovat podstatné znaky
podnikání
umí vyjmenovat hlavní povinnosti a práva
podnikatele
umí popsat jednotlivé druhy obchodních
společností
umí vyjmenovat podmínky při zakládání
společností, družstev a státního podniku
orientuje se ve způsobech ukončení
podnikání
orientuje se v právních formách podnikání
a dovede charakterizovat jejich základní
znaky
stanoví cenu jako součet nákladů, zisku a
DPH a vysvětlí, jak se cena liší podle
zákazníků, místa a období
posoudí vhodné formy podnikání pro obor
vytvoří podnikatelský záměr a
zakladatelský rozpočet
orientuje se v právních formách podnikání
a dovede charakterizovat jejich základní
znaky
orientuje se ve způsobech ukončení
podnikání
na příkladu popíše základní povinnosti
podnikatele vůči státu
pokrytí průřezových témat
učivo
Živnosti
Obchodní zákoník, spojování podnikatelů se
vznikem a bez vzniku právnické osoby
Obecná ustanovení obchodního zákoníku
Obchodní společnosti a družstva
Státní podniky
PODNIKOVÁ EKONOMIKA , 9 HODIN
výstupy
dokáže vyjmenovat obory informační
soustavy a popsat informační technologie
dokáže pojednat o systému zabezpečení
všech činností podniku
dokáže popsat členění dlouhodobého
majetku
zná způsoby pořízení dlouhodobého
majetku a jeho oceňování
učivo
Zakládání podniku
Majetková a kapitálová výstavba podniku
Dlouhodobý majetek a technický rozvoj
Zásobování a logistika
Výroba, jakost a inovace
Marketing, prodej
Personální činnosti
Management
Informační systém podniku
Podnik a odbory
zná způsoby evidence a reprodukce DM
umí popsat řízení zásob a jejich evidenci
dokáže popsat činnosti při přípravě výroby
a plánu výroby
umí popsat průběh výroby
zná historii vývoje marketingu
zná pojem segmentace trhu
umí objasnit funkci marketingového mixu
umí rozlišit pojmy marketing a prodej
zná definici managementu a manažera
zná manažerské funkce a role manažera
stanoví cenu jako součet nákladů, zisku a
DPH a vysvětlí, jak se cena liší podle
zákazníků, místa a období
řeší jednoduché výpočty výsledku
hospodaření
na příkladu ukáže použití nástrojů
marketingu v oboru
charakterizuje části procesu řízení a jejich
funkci
pokrytí průřezových témat
ÚČETNICTVÍ , 15 HODIN
výstupy
umí charakterizovat úlohu a funkce
učivo
Kalkulace
účetnictví
umí určit jaké účetnictví povedou
konkrétní podniky
umí pracovat s účetními doklady a
tiskopisy
rozpozná běžné cenové triky a klamavé
nabídky
Aktiva a pasiva
Náklady a výnosy
Rozpis rozvahy do soustavy účtů a postupy
účtování v průběhu účetního období
Směrná účtová osnova, účtový rozvrh
Účtování o majetku, závazcích, vlastním
kapitálu, nákladech, výnosech
Inventarizace
Daňová evidence
Financování firmy
pokrytí průřezových témat
MAJETEK PODNIKU, HOSPODAŘENÍ PODNIKU , 12 HODIN
výstupy
zná složení a účelné využívání finančních
fondů podniku
zná rozložení majetku podniku a jeho
strukturu
umí určit a charakterizovat faktory řízení
financí
umí charakterizovat základní finanční
nástroje a operace
zná pojmy spotřeba a opotřebení majetku
zná důvody pro provádění odpisů majetku
umí definovat příjmy a náklady podniku
umí definovat pojem výnosy a určit hlavní
složky a jejich dělení
umí uvést možné přístupy k dosažení zisku
umí uvést hlediska investičního
rozhodování a určit typy investic
řeší jednoduché kalkulace ceny
posoudí vliv ceny na nabídku a poptávku
posoudí vhodné formy podnikání pro obor
vytvoří podnikatelský záměr a
zakladatelský rozpočet
rozliší jednotlivé druhy nákladů a výnosů
rozlišuje jednotlivé druhy majetku
orientuje se v účetní evidenci majetku
učivo
Struktura majetku a jeho rozdělení
Odepisování majetku
Oběžný majetek, finanční majetek, zásoby,
pohledávky
Struktura zdrojů majetku (vlastní a cizí
zdroje)
Náklady, výnosy, hospodářský výsledek
Kalkulace ceny výrobku
rozliší jednotlivé druhy nákladů a výnosů
řeší jednoduché kalkulace ceny
pokrytí průřezových témat
PRACOVNĚ PRÁVNÍ VZTAHY , 6 HODIN
výstupy
učivo
Zaměstnání, hledání zaměstnání, úřady práce
Nezaměstnanost, podpora v nezaměstnanosti
Vznik pracovního poměru, práva a povinnosti
umí objasnit pojem pracovněprávní vztahy zaměstnanců a zeměstnavatelů
umí vysvětlit důvody motivace pracovníků Změny a ukončení pracovního poměru
umí pojednat o nezaměstnanosti a jejich
dopadech na společnost
zná zákoník práce
na příkladech vysvětlí a vzájemně porovná
druhy odpovědnosti za škody ze strany
zaměstnance a zaměstnavatele
charakterizuje části procesu řízení a jejich
funkci
na příkladech vysvětlí a vzájemně porovná
druhy odpovědnosti za škody ze strany
zaměstnance a zaměstnavatele
pokrytí průřezových témat
MZDY, DANĚ , 9 HODIN
výstupy
umí vypočítat mzdu
dokáže definovat druhy daní a uvést jejich
výši
rozliší princip přímých a nepřímých daní
orientuje se v soustavě daní, v registraci k
daním
vypočte sociální a zdravotní pojištění
dovede vyhotovit daňové přiznání
vede daňovou evidence pro plátce i
neplátce DPH
orientuje se v zákonné úpravě mezd a
provádí mzdové výpočty, zákonné odvody
učivo
Mzdová soustava, výpočet mezd
Daňový systém (daně)
Sociální a zdravotní pojištění
vypočte sociální a zdravotní pojištění
dovede vyhotovit daňové přiznání
rozliší princip přímých a nepřímých daní
vede daňovou evidence pro plátce i
neplátce DPH
orientuje se v soustavě daní, v registraci k
daním
pokrytí průřezových témat
FINANČNÍ TRHY , 6 HODIN
výstupy
umí vysvětlit důvod vzniku peněz a
definovat funkci peněz
umí charakterizovat základní znaky, jimiž
se vyznačují finanční trhy
umí popsat formy peněz
umí popsat funkci obchodních bank
umí popsat funkce a postavení centrální
banky
umí vysvětlit vznik burzy a její funkci
umí se orientovat v trhu pojišťovacích
služeb
zná jiné formy finančních produktů
používá nejběžnější platební nástroje,
smění peníze podle kursovní lístku
vysvětlí způsoby stanovení úrokových
sazeb a rozdíl mezi úrokovou sazbou a
RPSN
charakterizuje finanční trh a jeho
jednotlivé subjekty
charakterizuje peníze a jednotlivé cenné
papíry
používá nejběžnější platební nástroje,
smění peníze podle kursovní lístku
orientuje se v produktech pojišťovacího
trhu, vybere nejvýhodnější pojistný
produkt s ohledem na své potřeby
učivo
Struktura finančních trhů
Peněžní trh
Kapitálový trh
Burzy a burzovní obchody
Bankovnictví
Pojišťovnictví
vysvětlí způsoby stanovení úrokových
sazeb a rozdíl mezi úrokovou sazbou a
RPSN
pokrytí průřezových témat
4.8. Odborné vzdělávání
4.8.1. Technické kreslení
Zvládnutí učiva obsahového okruhu vytváří vědomostní a dovednostní základ pro práci
absolventa jako konstruktéra, tj. pro navrhování strojních součástí a jednoduchých strojních
celků. Na tento základ pak navazuje obsahový okruh Části strojů a Stavba a provoz strojů.
Učivo obsahového okruhu vyžaduje dobré zvládnutí matematicko-přírodovědné složky
vzdělávání na kterou navazuje, vhodně ji aplikuje a dále rozvíjí. S obsahovým okruhem úzce
souvisí okruh Strojírenská technologie, jehož obsah přispívá k dosažení žádoucí úrovně
technologičnosti navrhovaných konstrukčních řešení.
Důležitou složkou práce žáků v obsahovém okruhu je práce s informacemi, zejména jejich
vyhledávání z nejrůznějších zdrojů, třídění, hodnocení a další zpracovávání. V nejvyšší
možné míře si žáci osvojují práci s výpočetní technikou a s aplikačními programy,
využívanými při projektování a konstruování.
1. ročník, 5 h týdně, povinný
Klíčové kompetence
ÚVOD , 6 HODIN
výstupy
chápe význam TEK
umí základní geometrické konstrukce
zná druhy pomůcek pro technické kreslení
učivo
Význam a úkoly TEK
Zásady kreslení od ruky, práce s rýsovacími
pomůckami
Základní geometrické konstrukce
zná zásady kreslení od ruky a s použitím
pomůcek
pokrytí průřezových témat
NORMALIZACE V TECHNICKÉM KRESLENÍ , 4 HODIN
výstupy
učivo
předepisuje s využíváním norem, tabulek,
katalogů, servisní dokumentace aj. zdrojů
informací identifikační údaje
normalizovaných strojních součástí a
prvků
Technická normalizace
Technické výkresy – druhy, formáty úprava
výkresů
Skládání a rozmnožování výkresů
Druhy čar
Měřítka pro strojnické výkresy
zná druhy norem
Popisování výkresů
zná druhy technických výkresů
zná a umí používat formáty výkresů a
jejich skládání
chápe problematiku měřítka výkresu a umí
jej použít
zná druhy čar a jejich použití v
technických výkresech
pokrytí průřezových témat
TECHNICKÉ ZOBRAZOVÁNÍ , 16 HODIN
výstupy
chápe pojem promítání na několik
průměten
chápe rozdíl mezi promítáním E a A
zná základy axonometrie
umí zobrazovat jednoduchá a složená
tělesa
umí používat řezy a vynesené tvarové
podrobnosti ve výkresech
učivo
Základní pojmy, druhy promítání
Pravoúhlé promítání na 3 průmětny
Zobrazování základních geometrických těles
a jejich aplikací
Složená tělesa – kreslení podle modelů,
doplňování chybějících pohledů, modelování
v prostoru
Druhy pohledů, volba počtu pohledů,
promítání do pomocné průmětny
Zobrazování řezů a průřezů
Zobrazování průniků na strojních součástech
Zjednodušování a přerušování obrazů,
vynesené podrobnosti
Postup zobrazování strojních součástí
pokrytí průřezových témat
KÓTOVÁNÍ , 24 HODIN
výstupy
chápe úlohu kótování v technických
výkresech
chápe význam soustav kót a umí
rozhodnout o vhodnosti jejich použití
umí zakótovat všechny základní tvary
umí okótovat křivky a křivkové profily
učivo
Základní pojmy a pravidla kótování
Vyvolená čísla
Soustavy kót, funkční a technologické
kótování
Kótování geometrických útvarů
Kótování děr a roztečí
Zobrazování a kótování konstrukčních a
technologických prvků
Kreslení a kótování strojních součástí podle
modelů
pokrytí průřezových témat
PŘEDEPISOVÁNÍ PŘESNOSTI ROZMĚRŮ, TVARU A POLOHY. , 12 HODIN
výstupy
chápe význam a podstatu tolerování
rozměrů a tvaru
zná jednotlivé toleranční soustavy a umí
rozhodnout, kterou v daném případě
použít
učivo
Základní pojmy
Soustavy uložení
Předepisování tolerancí rozměrů na výkrese
součásti
Předepisování tolerancí tvaru a polohy na
výkrese součásti
umí zvolit a na výkrese předepsat tolerance
rozměrů a tvarů
chápe vztah přesnosti rozměrů a tvarů a
ceny výrobku
pokrytí průřezových témat
PŘEDEPISOVÁNÍ JAKOSTI POVRCHU , 4 HODIN
výstupy
rozeznává a chápe jednotlivé parametry
drsnosti povrchu
je schopen rozhodnout s ohledem na
funkčnost součásti o volbě jednotlivých
parametrů drsnosti
učivo
Základní pojmy
Předepisování drsnosti povrchu na výkrese
součásti
Předepisování úpravy a tepelného zpracování
součásti
umí na výkrese předepsat drsnost
jednotlivých ploch
pokrytí průřezových témat
KRESLENÍ STROJNÍCH SOUČÁSTÍ A SPOJŮ , 24 HODIN
výstupy
učivo
Výkres součástky - obsah, výjimky,
zvláštnosti
Popisové pole pro výkres součásti
chápe význam popisového pole a je
Čtení výkresu součástky
schopen ho vyplnit
Výkres sestavy - obsah, zvláštnosti
Kreslení kolíků, čepů, závlaček, kroužků
je schopen se orientovat jak v popisovém
Kreslení podélných klínů a per
poli součásti tak sestavy
Kreslení šroubů, matic a podložek
umí zobrazit jednotlivé spojovací součásti a Kreslení hřídelů
konstruuje strojní součásti, prvky
konstrukcí a jednoduchá sestavení
umí je vyhledat v tabulkách
zná pravidla pro zobrazování spojovacích
součástí a umí je kótovat i zapisovat do
popisového pole
Kreslení ložisek a pružin
Kreslení ozubených kol, řemenic a řetězových
kol
Kreslení nýtových spojů
Kreslení svarových spojů
umí zobrazit různé druhy šroubových
spojů
umí nakreslit hřídele a náboje
umí nakreslit ozubená kola, pružiny
řetězová kola včetně jejich tabulek
parametrů
umí nakreslit řemenice pro ploché a
klínové řemeny a chápe základní
informace o těchto převodech
chápe rozdíl mezi valivými a kluznými
ložisky
umí zobrazit jak kluzná, tak valivá ložiska
navrhuje způsoby utěsňování spojů,
způsoby utěsňování pohybujících se
součástí a volí prvky používané k
utěsňování
umí zobrazit nýtový, lepený a pájený spoj
umí zobrazit svarový spoj a orientuje se v
základních parametrech svaru
navrhuje pro dané použití druh, způsob a
provedení rozebíratelných a
nerozebíratelných spojů
pokrytí průřezových témat
VÝROBNÍ VÝKRESY , 8 HODIN
výstupy
umí nakreslit a okótovat výrobní výkres
zná a umí používat číslování výkresů
umí předepsat materiál na výkresech
pokrytí průřezových témat
učivo
Požadavky na výrobní výkresy
Výrobní výkresy obrobků
Výrobní výkresy ohýbaných a lisovaných
součástí
Výrobní výkresy odlitků
Výrobní výkresy výkovků
Výrobní výkresy z plastů
Slovní doplňující údaje na výkresech, změny
a opravy na výkresech
VÝKRESY SESTAVENÍ , 6 HODIN
výstupy
učivo
zná obsahovou náplň výkresu sestavení
Popisové pole výkresu sestavení
Obsahová náplň výkresu sestavení
umí vyplnit popisové pole výkresu
sestavení
kreslí jednoduché výkresy sestavení
pokrytí průřezových témat
ZÁKLADY DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE , 14 HODIN
výstupy
učivo
Obsah deskriptivní geometrie a její použití v
zná obsah a cíl deskriptivní geometrie a její
praxi
využití v praxi
Základní pojmy, značení
zná základní geometrické prvky a jejich
Mongeovo promítání
značení
Zobrazení přímek, stopníky
umí zobrazit základní geometrické útvary Vzájemná poloha přímek
Zobrazení rovin a jejich vzájemná poloha
v Mongeově promítání
Vzájemná poloha bodu, přímky a roviny
řeší jednoduché konstrukční úlohy v
Skutečná velikost úsečky, odchylky přímky
Mongeově promítání
od průměten
Sklápění a otáčení rovin
Osová afinita, perspektivní kolineace
pokrytí průřezových témat
ŘEZY, SÍTĚ A PRŮNIKY TĚLES , 8 HODIN
výstupy
zná druhy kuželoseček a jejich technickou
konstrukci
řeší jednoduché rovinné řezy těles a zná
jejich aplikaci v praxi
umí sestrojit sítě mnohostěnů i rotačních
těles
konstrukci sítí aplikuje při návrhu součástí
z plechu
umí sestrojit jednoduché průniky těles
zná způsoby zobrazení průniků v
učivo
Rovinné řezy těles
Rovinné řezy mnohostěnů
Kuželosečky
Rovinné řezy rotačních těles
Sítě mnohostěnů
Sítě rotačních těles
Průniky mnohostěnů
Průniky rotačních ploch
technickém zobrazování
pokrytí průřezových témat
KINEMATICKÁ GEOMETRIE , 6 HODIN
výstupy
zná základní druhy rovinných i
prostorových křivek a jejich konstrukci
učivo
Rovinné a prostorové křivky
Profily zubů ozubených kol
umí aplikovat konstrukci základních
geometrických křivek při konstruování
nástrojů a strojních součástí
pokrytí průřezových témat
ÚVOD DO CAD SYSTÉMŮ , 38 HODIN
výstupy
chápe pojem CAD technologie a zná její
výhody a omezení
provede základní nastavení programu
AutoCAD
chápe filosofii programu AutoCAD
zná a umí používat základní panely, tj.
kresli, modifikace a kóty
učivo
Vymezení pojmu CAD
Účel a použití programu AutoCAD
Manažer
Obrazovkové menu
Roletové nabídky
Nástrojové panely obecně
Dialogové panely
Panely nástrojů
Tisk
nakreslí podle předlohy výrobní výkres
umí vytisknout výkres na tiskárně i do
souboru
pokrytí průřezových témat
Klíčové kompetence
4.8.2. Mechanika
Mechanika přispívá k hlubšímu a komplexnějšímu pochopení některých fyzikálních zákonů.
Navazuje na předchozí matematické a fyzikální vzdělávání a dále je rozvíjí. Jejím cílem je
naučit žáky využívat své poznatky při řešení praktických úloh v různých oblastech
strojírenství. Pozornost je věnována zejména tématickým celkům, které mají zásadní význam
pro průmyslovou praxi.(statika, pružnost a pevnost, kinematika, dynamika, mechanika tekutin
a termomechanika).
Zvládnutí učiva obsahového okruhu vytváří vědomostní a dovednostní základ pro práci
absolventa jako konstruktéra, tj. pro navrhování strojních součástí a jednoduchých strojních
celků. Na tento základ pak navazuje obsahový okruh Stavba a provoz strojů.
1. ročník, 2 h týdně, povinný
Klíčové kompetence
ÚVOD DO MECHANIKY , 2 HODIN
výstupy
učivo
Obsah, význam a rozdělení mechaniky
Historický vývoj mechaniky
Fyzikální veličiny v mechanice a soustavy
zná základní a doplňující veličiny, jednotky jednotek
a značky
Fyzikální veličiny - síla, práce, energie,
vlastními slovy formuluje pohybové zákony výkon
Pohybové zákony
zná základní vztahy pro výpočet síly,
Pomůcky v mechanice
práce, energie a výkonu
chápe význam mechaniky pro dopravu a
strojírenství
pokrytí průřezových témat
ÚVOD DO STATIKY , 2 HODIN
výstupy
učivo
zná určující prvky vektoru
Úkoly statiky
Síla a její vlastnosti, práce s vektory
zná kartézský systém souřadnic
umí zobrazit libovolnou sílu
pokrytí průřezových témat
ROVINNÁ SOUSTAVA SIL SE SPOLEČNÝM PŮSOBIŠTĚM , 8 HODIN
výstupy
učivo
Soustava sil na jedné vektorové přímce výslednice a rovnováha
Výslednice soustavy sil - grafické řešení
umí graficky i matematicky určit
(silový trojúhelník, silový rovnoběžník, silový
výslednici rovinné soustavy sil se
mnohoúhelník)
společným působištěm
Rozklad síly do směrů x,y a obecných směrů
Matematické
řešení výslednice silové
umí graficky i matematicky rozložit sílu do
soustavy
a
směrového
úhlu
různých směrů
Rovnováha silové soustavy - grafické řešení i
umí graficky i početně řešit rovnováhu sil
početní řešení
matematicky i graficky řeší libovolnou
soustavu sil na jedné vektorové přímce
pokrytí průřezových témat
ROVINNÁ SOUSTAVA SIL NEPROCHÁZEJÍCÍ JEDNÍM BODEM , 24 HODIN
výstupy
učivo
Grafické řešení velikosti a polohy výslednice
metodami postupného skládání a vláknovým
polygonem
umí řešit úlohy na moment síly, rovnováhu Rovnováha soustavy sil - grafická metoda
momentů a moment silové dvojice
Moment síly, Varignonova věta, silová
dvojice
graficky i matematicky řeší výslednici a
Soustava rovnoběžných sil
rovnováhu rovnoběžných sil
Obecná rovnováha v rovině
definuje 3 statické podmínky rovnováhy sil Nosníky a druhy podpor
v rovině a umí je použít pro řešení
Reakce (vazbové síly) v podporách pák
jednoduchých příkladů
Reakce (vazbové síly) v podporách nosníků
umí vypočítat reakce (vazbové síly) v
podporách pák a nosníků
umí graficky vyřešit velikost a polohu
výslednice silové soustavy
umí graficky vyřešit jednodušší zadání
reakcí v podporách nosníků
pokrytí průřezových témat
PROSTOROVÁ SOUSTAVA SIL , 2 HODIN
výstupy
umí určit výslednici silové soustavy v
prostoru - např. při soustružení
umí aplikovat podmínky rovnováhy pro
prostorovou soustavu sil
učivo
Výslednice soustavy sil se společným
působištěm v prostoru
Rovnováha soustavy sil se společným
působištěm v prostoru
pokrytí průřezových témat
PRUTOVÉ SOUSTAVY , 10 HODIN
výstupy
učivo
Prutové soustavy v technické praxi
chápe pojem prutová soustava (příhradová
Základní pojmy - styčník, prut, statická a
konstrukce) a zná jejich praktické příklady
tvarová určitost konstrukce, předpoklady pro
umí graficky i početně určit osové síly v
řešení prutových soustav
prutech
Grafické řešení pomocí styčníkové metody
Matematické řešení pomocí styčníkové
metody
Matematické řešení pomocí Ritterovy metody
Grafické řešení pomocí průsečné Culmanovy
metody
pokrytí průřezových témat
TĚŽIŠTĚ A STABILITA , 10 HODIN
výstupy
zná definici těžiště a chápe jeho význam
pro bezpečnost z hlediska stability
umí vyšetřovat stabilitu těles
umí graficky i matematicky určit těžiště
jednoduchých i složených čar
učivo
Definice těžiště
Stabilita těles, posuzování stability
Těžiště čar
Těžiště ploch
Těžiště těles
Guldinovy věty
umí graficky i matematicky určit těžiště
jednoduchých i složených ploch
umí graficky i matematicky určit těžiště
jednoduchých i složených těles
pomocí Guldinových vět umí vypočítat
povrch a objem jednoduchých rotačních
těles
pokrytí průřezových témat
STATIKA JEDNODUCHÝCH MECHANISMŮ S PASIVNÍMI ODPORY , 10 HODIN
výstupy
chápe pojem tření a jeho druhy
umí řešit jednoduché příklady se
smykovým třením
chápe pojem samosvornost, zná podmínku
samosvornosti
umí nakreslit silovou rovnováhu v klínové
drážce včetně základních výpočtů
umí vypočítat moment čepového tření
umí vypočítat valivý odpor
rozumí pojmu vláknové tření a zná
Eulerův vztah
zná rozdíl mezi pevnou a volnou kladkou
včetně základních výpočtů
pokrytí průřezových témat
učivo
Význam tření, rozdělení a základní pojmy
Smykové tření na vodorovné rovině
Smykové tření na nakloněné rovině
Samosvornost nakloněné roviny
Tření v klínové drážce
Tření čepové
Valivý odpor, trakční odpor
Tření vláknové
Tření v závitu šroubového spoje
Kladka pevná, kladka volná
2. ročník, 4 h týdně, povinný
Klíčové kompetence
ÚVOD DO PRUŽNOSTI A PEVNOSTI, ZÁKLADNÍ POJMY , 8 HODIN
výstupy
zná obsah pružnosti a pevnosti a chápe
jeho význam pro praxi
zná základní druhy namáhání a jejich
příklady v praxi
chápe pojem napětí, zná jeho druhy
učivo
Význam pružnosti a pevnost pro praxi
Druhy namáhání
Druhy napětí
Vnitřní a vnější síly
Skutečné a dovolené napětí - tahový diagram,
Hookův zákon
rozlišuje vnitřní a vnější síly působící na
součást
zná průběh statické zkoušky tahem
zná matematickou formulaci Hookova
zákona
umí stanovit napětí, dovolené napětí, chápe
pojem bezpečnost
pokrytí průřezových témat
NAMÁHÁNÍ NA TAH, TLAK A OTLAČENÍ , 14 HODIN
výstupy
provádí pevnostní kontrolu a kontrolu
deformací strojních součástí
dimenzuje strojní součásti a prvky
konstrukcí
učivo
Zjištění napětí v průřezu, tahový diagram
Dimenzování průřezu
Teplotní napětí
Tlakové nádoby
Tlak ve stykových plochách
umí odvodit napětí v podélném a příčném
řezu tlakové nádoby
umí vypočítat tloušťky stěny tlakové
nádoby
umí vypočítat tlak v rovinných i
zakřivených styčných plochách
pokrytí průřezových témat
NAMÁHÁNÍ NA SMYK , 8 HODIN
výstupy
učivo
zná Hookův zákon pro smyk
zná základní pevnostní rovnici ve smyku
umí stanovit dovolené napětí ve smyku
umí zkontrolovat součást namáhanou na
smyk
umí zkontrolovat základní tupé a koutové
svary
Deformace ve smyku
Základní pevnostní rovnice ve smyku
Zjištění napětí v průřezu součásti namáhané
na smyk
Dovolené napětí ve smyku
Dimenzování průřezu součásti namáhané na
smyk
Pevnostní výpočet svarů
Prostřihování materiálu
umí vypočítat střižnou sílu
dimenzuje strojní součásti a prvky
konstrukcí
pokrytí průřezových témat
NAMÁHÁNÍ NA KRUT, 14 HODIN
učivo
Průběh napětí v průřezu kruhové tyče
namáhané na krut
Průřezové veličiny v krutu
umí vypočítat polární moment průřezu a
Základní pevnostní rovnice v krutu
průřezový modul v krutu jednoduchých
Dovolené napětí v krutu
ploch
Kontrola hybných hřídelů kruhového i
mezikruhového průřezu
orientuje se ve strojnických tabulkách
Dimenzování kroucených hřídelů kruhového i
umí používat základní pevnostní rovnici na mezikruhového průřezu
krut 3 způsoby (návrhový a kontrolní
Krut tyčí nekruhového průřezů
výpočet a výpočet únosnosti)
umí nakreslit průběh napětí v krutu
kroucené tyče kruhového průřezu
zná vztah mezi výkonem, otáčkami a
kroutícím momentem
umí deformační výpočet pro krut - úhel
zkroucení a zkrut
umí vypočítat napětí v krutu u kroucené
tyče obdélníkového a čtvercového průřezu
pokrytí průřezových témat
NAMÁHÁNÍ NA OHYB, 32 HODIN
výstupy
zná pojem nosník, umí rozdělit nosníky
podle 3 hledisek
učivo
Nosníky a jejich zatížení
Průběh napětí v ohýbaném nosníku
umí vypočítat kvadratické momenty
průřezu a průřezové moduly v ohybu
jednoduchých i složených ploch
orientuje se ve strojnických tabulkách (Jx,
Jy, Wox, Woy)
umí stanovit vnitřní statické účinky
vetknutých nosníků a nosníků na dvou
podporách
Průřezové veličiny v ohybu, Steinerova věta
Vnitřní statické účinky VSÚ (Fn, Ft, Mo)
Schwedlerovy věty
Základní pevnostní rovnice v ohybu
Dovolené napětí v ohybu
Deformace ohybem - úhel sklonu (natočení)
ohybové čáry a průhyb nosníku
Nosníky konstantního napětí
Ohýbané pružiny
umí používat základní pevnostní rovnici na
ohyb 3 způsoby (návrhový a kontrolní
výpočet a výpočet únosnosti)
provádí pevnostní kontrolu a kontrolu
deformací různých nosníků
zná výhody nosníků konstantního napětí a
umí je navrhnout
pokrytí průřezových témat
KOMBINOVANÉ (SLOŽENÉ) NAMÁHÁNÍ, 10 HODIN
výstupy
dimenzuje strojní součásti a prvky
konstrukcí
provádí pevnostní kontrolu a kontrolu
deformací strojních součástí
umí konstruovat Mohrovu kružnici napětí
učivo
Kombinované namáhání sourodými napětími
Kombinované namáhání nesourodými
napětími
Jednoosá napjatost
Teorie (hypotézy) pevnosti
Ohyb a krut hybných hřídelů
zná teorii (hypotézu) HMH a umí ji
používat pro technické výpočty
(redukované napětí, redukovaný ohybový
moment)
pokrytí průřezových témat
NAMÁHÁNÍ NA VZPĚR (STABILITA TVARU SOUČÁSTI), 8 HODIN
výstupy
chápe rozdíl mezi prostým tlakem a
vzpěrem
zná 4 druhy uložení prutů podle Eulera,
umí definovat redukovanou délku prutu a
učivo
Základní pojmy
Pružný vzpěr podle Eulera
Nepružný vzpěr podle Tetmajera
Řešení vzpěru pomocí součinitele vzpěrnosti
kritickou sílu
dimenzuje pruty a strojní součásti v oblasti
pružného vzpěru podle Eulera
provádí kontrolu prutů a strojních součástí
v oblasti nepružného vzpěru podle
Tetmajera
provádí kontrolu prutů a strojních součástí
pomocí součinitele vzpěrnosti
pokrytí průřezových témat
CYKLICKÉ (KMITAVÉ) NAMÁHÁNÍ, 6 HODIN
výstupy
učivo
Druhy cyklického zatížení
umí nakreslit průběhy různých druhů
Wőhlerova křivka
cyklického zatížení a definovat horní, dolní
Únavový lom
a střední napětí a amplitudu napětí
Smithův diagram
umí definovat mez únavy a znázornit ji ve
Wőhlerově diagramu
umí vysvětlit vznik únavových lomů
umí zkonstruovat a vysvětlit zjednodušený
Smithův diagram
pokrytí průřezových témat
TVAROVÁ PEVNOST, 8 HODIN
výstupy
zná druhy vrubů
pomocí odborné literatury umí určit
tvarový i vrubový součinitel
pomocí odborné literatury umí určit
součinitel velikosti součásti
pomocí odborné literatury umí určit
součinitel stavu povrchu
umí stanovit mez únavy pro součásti s
vrubem
umí stanovit bezpečnost proti únavovému
lomu
pokrytí průřezových témat
učivo
Druhy vrubů
Vliv tvaru součásti
Vliv velikosti součásti
Vliv stavu povrchu součásti
Mez únavy hladké součásti
Mez únavy součásti s vrubem
Bezpečnost proti únavovému lomu
VYBRANÉ OKRUHY Z KINEMATIKY A DYNAMIKY , 28 HODIN
výstupy
učivo
Úkoly kinematiky, základní pojmy
rozlišuje jednotlivé druhy pohybů, používá
Přímočarý pohyb
diagramy s-t, v-t, a-t
Rotační pohyb
řeší úlohy o pohybech s využitím vztahů
Složený pohyb
mezi kinematickými veličinami
Kinematické mechanizmy
Převody rotačního pohybu
graficky i matematicky řeší rychlosti a
zrychlení jednotlivých členů kinematických Úkoly dynamiky, základní pojmy a zákony
Dynamika posuvného pohybu tělesa
mechanizmů
Dynamika rotačního pohybu tělesa
umí vypočítat převodové číslo (poměr)
jednoduchých a složených převodů
při řešení úkolů dynamiky aplikuje
Newtonovy pohybové zákony, impulz síly a
hybnost tělesa, mechanickou práci a
energii, výkon, příkon a účinnost,
d´Alembertův princip
vysvětlí základní rovnici pro rotační
pohyb, vypočítá odstředivou sílu a
pohybovou energii rotujícího tělesa
pokrytí průřezových témat
3. ročník, 2 h týdně, povinný
Klíčové kompetence
MECHANIKA TEKUTIN , 2 HODIN
výstupy
učivo
umí definici mechaniky tekutin
Rozdělení mechaniky tekutin
Základní pojmy
zná význam mechaniky tekutin pro
technickou praxi
zná definici pojmů - tekutina, kapalina,
vzdušina, ideální tekutina, ideální
kapalina, ideální plyn
pokrytí průřezových témat
PŘEDMĚT, ROZDĚLENÍ A FUNKCE HYDROMECHANIKY, 1 HODIN
výstupy
učivo
umí definici hydromechaniky
umí hydromechaniku rozdělit a definovat
její dvě části
Definice hydromechaniky
Rozdělení hydromechaniky
Historie hydromechaniky
Základní vlastnosti kapalin
zná stručný nástin historie a vývoje
hydromechaniky
zná stavové veličiny a základní vlastnosti
kapalin
pokrytí průřezových témat
HYDROSTATIKA , 10 HODIN
výstupy
učivo
Tlak v kapalině, hydrostatický tlak, Pascalův
zákon, princip hydraulického lisu (zvedáku)
Atmosférický tlak, absolutní tlak, přetlak,
umí formulovat Pascalův zákon a aplikovat podtlak
jej při řešení příkladů
Spojité nádoby
zná princip hydraulického lisu (zvedáku) a Vztlaková síla, Archimédův zákon
Tlaková síla na stěny nádob
umí vypočítat hydraulický převod
Kapaliny v unášených soustavách (relativní
zná velikost normálního atmosférického
rovnováha kapalin)
tlaku a chápe jeho kolísání (změnu)
umí vypočítat tlak v kapalině způsobený
vnějšími silami i hydrostatický tlak
chápe rozdíl mezi absolutním tlakem,
přetlakem, podtlakem a umí řešit příklady
na toto téma
umí řešit příklady spojitých nádob s
jednou i dvěma nemísitelnými kapalinami
zná Archimédův zákon a umí vypočítat
vztlakovou sílu
umí vypočítat zmenšenou vztlakovou sílu a
řešit částečné vynoření tělesa z kapaliny
umí vypočítat tlakovou sílu na svislou stěnu
včetně její polohy
umí nastínit výpočet tlakové síly na na
šikmou i zakřivenou stěnu
umí řešit příklady nádob s kapalinou s
posuvným i rotačním pohybem
řeší základní úkoly hydrostatiky
pokrytí průřezových témat
HYDRODYNAMIKA , 14 HODIN
výstupy
učivo
Stavové veličiny v hydrodynamice
Rovnice kontinuity (spojitosti toku)
zná základní stavové veličiny v proudící
Bernoulliho rovnice pro ideální kapaliny
kapalině
Hydraulické ztráty v potrubí
Bernoulliho rovnice pro skutečné kapaliny
zná a umí používat Bernoulliho rovnici
Ustálený výtok kapalin z nádob
s použitím specializované literatury umí
Dynamické účinky proudící kapaliny
vypočítat hydraulické ztráty třením o stěny Principy hydraulických strojů a zařízení
potrubí a místními vlivy
zná a umí používat rovnici kontinuity
zná a umí vypočítat základní případy
výtoku kapalin různými otvory z nádob
umí vypočítat dynamickou sílu proudu
kapaliny
zná pracovní rovnici lopatkových strojů a
umí ji vysvětlit
umí definovat rychlosti c, u, w lopatkových
strojů a konstruovat rychlostní
trojúhelníky
řeší základní úlohy hydrodynamiky
pokrytí průřezových témat
ÚVOD DO TERMOMECHANIKY, ZÁKLADNÍ POJMY , 2 HODIN
výstupy
zná a chápe základní pojmy
termomechaniky
zná rozdíl mezi teplotou a teplem
zná Celsiovu, Kelvinovu a Fahrenheitovu
stupnici včetně přepočtů mezi nimi
zná definici měrné tepelné kapacity a umí
ji nalézt v tabulkách
vypočítá tepelný výkon (tok energie) a řeší
příslušné příklady
řeší příklady teplotní roztažnosti látek
pokrytí průřezových témat
TERMODYNAMIKA PLYNŮ , 15 HODIN
učivo
Stavové veličiny v termomechanice
Rozdělení termomechaniky
Historie termomechaniky
Teplota, teplo
Měrná tepelná kapacita, tepelný výkon
Teplotní roztažnost a rozpínavost látek
Skupenství látek
výstupy
zná termodynamické stavové veličiny
zná a při výpočtech umí používat zákony
Boyle-Mariottův, Gay-Lussacův a
Charlesův
zná a při výpočtech umí používat stavovou
rovnici ideálního plynu
zná pojmy vnitřní energie, entalpie a
entropie a chápe jejich význam pro I. větu
termodynamickou
umí kreslit tlakové diagramy a
znázorňovat v nich objemovou a tlakovou
práci
zná základní změny stavu plynu, umí je
znázornit v p - V a T - s diagramech
učivo
Termodynamické stavové veličiny
Zákony - Boyle-Mariottův, Gay-Lussacův a
Charlesův
Stavová rovnice ideálního plynu
I. věta termodynamická, energetické stavové
veličiny,
Tlakové diagramy
Izochorická změna
Izobarická změna
Izotermická změna
Adiabatická (izoentropická) změna
Polytropická změna, Carnotův oběh
Tepelné oběhy
II. věta termodynamická
Nevratné změny stavu
Příklady výpočtů v technické praxi
umí vysvětlit pracovní oběhy tepelných
strojů v diagramech p - v a T - s
řeší základní úlohy termodynamiky
pokrytí průřezových témat
TERMODYNAMIKA PAR , VLHKÝ VZDUCH, 12 HODIN
výstupy
zná základní pojmy a stavové veličiny
vodní páry
zná a umí pracovat tepelnými diagramy
par p - v, T - s, i – s
zná problematiku vlhkého vzduchu
učivo
Základní pojmy, stavové veličiny, entalpie,
entropie
Tepelné diagramy vodních par
Změny stavu par
Škrcení par
Použití T-s diagramu vodní páry při tepelných
výpočtech
Vlhký vzduch
Absolutní a relativní vlhkost vzduchu,
Daltonův zákon
Mollierův diagram
pokrytí průřezových témat
OBĚHY TEPELNÝCH STROJŮ , 2 HODIN
výstupy
učivo
zná, umí nakreslit a vysvětlit pracovní
Kompresory
Pístové spalovací motory
oběhy tepelných strojů v diagramech p - v,
a T- s
Plynová turbína
Parní turbína
Chladící zařízení, tepelné čerpadlo
pokrytí průřezových témat
SDÍLENÍ TEPLA 10,
HODIN
výstupy
zná základní pojmy a formy sdílení tepla
zná význam sdílení tepla pro praxi
zná zjednodušený Stefan-Boltzmannův
zákon a umí jej použít pro řešení příkladů
zná Fourierův zákon a umí jej použít pro
řešení příkladů
učivo
Úvod, základní pojmy a formy sdílení
(přenosu) tepla
Sdílení tepla sáláním (radiací)
Sdílení tepla vedením (kondukcí)
Sdílení tepla prouděním (konvekcí)
Prostup tepla stěnou
Teorie výměníků tepla
zná Newtonův vztah a umí jej použít pro
řešení příkladů
zná nástin určování součinitele přestupu
tepla
umí vypočítat prostup tepla jednoduchou i
složenou stěnou
navrhuje jednoduché výměníky tepla
pokrytí průřezových témat
4.8.3. Strojírenská technologie
Učivo dává přehled o základních technických materiálech používaných ve strojírenství,
jejich výrobě, vlastnostech, označování a vhodnosti použití. Seznamuje se základy
metalografie a tepelného zpracování. Žák získá znalosti z oblasti navrhování polotovarů a
výroby součástí třískovým obráběním na konvenčních strojích a speciálními metodami
obrábění. Získá dovednosti o návrhu a konstrukci nástrojů, nářadí a přípravků. Poskytuje
přehled o montážních pracích a povrchových úpravách výrobků.
Ve všech částech učiva je kladen důraz na volbu technologie výroby a zpracování
jednotlivých technologických postupů.
Důležitou složkou práce žáků v obsahovém okruhu je opět práce s informacemi, zejména
jejich vyhledávání z nejrůznějších zdrojů, třídění, hodnocení a další zpracovávání. V nejvyšší
možné míře si žáci osvojují práci s výpočetní technikou a s aplikačními programy,
využívanými v oblasti technologické přípravy strojírenské výroby.
Předmět je součástí profilové maturitní zkoušky.
1. ročník, 2 h týdně, povinný
Klíčové kompetence
ÚVOD DO STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE , 1 HODIN
výstupy
pochopí význam a rozdělení strojírenské
technologie
učivo
Význam strojírenské technologie
pokrytí průřezových témat
METALURGIE , 4 HODIN
výstupy
zná postup výroby surového železa
zná postup výroby oceli
učivo
Výroba surového železa
Výroba oceli
Výroba litiny
umí popsat postup výroby litiny
pokrytí průřezových témat
PŘEHLED STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE , 10 HODIN
výstupy
pochopí princip postupu výroby součástí
odléváním
vysvětlí princip postupu výroby součástí
tvářením
zná způsob výroby součástí svařováním a
pájením
chápe princip tepelného zpracování a jeho
význam pro vlastnosti materiálu
učivo
Odlévání
Tváření
Svařování
Pájení
Tepelné zpracování
Obrábění
Povrchová úprava
Montáž
rozezná základní způsoby strojního
obrábění
pochopí pojem koroze a ochrany proti
korozi
zná postupy a druhy montáže
pokrytí průřezových témat
METALOGRAFIE , 9 HODIN
výstupy
zná vnitřní stavbu atomů
učivo
Vnitřní stavba kovů a slitin
zná vnitřní stavbu krystalických látek,
druhy mřížek
umí vysvětlit průběh krystalizace a změny
ve strukruře v závislosti na změnách
teploty
chápe vliv struktury na mechanické
vlastnosti materiálu
orientuje se v diagramech slitin
pokrytí průřezových témat
ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI KOVŮ A JEJICH ZKOUŠENÍ , 14 HODIN
výstupy
zná základní fyzikální a mechanické
vlastnosti kovových materiálů
osvojí si mechanické statické a dinamické
zkoušky materiálů
učivo
Fyzikální vlastnosti
Odolnost proti korozi
Mechanické vlastnosti
Technologické vlastnosti
Zkoušky bez porušení materiálu
zná diagram smluvních hodnot tahové
zkoušky
zná principy a vyhodnocení zkoušek
tvrdosti
zná základní technologické vlastnosti
materiálů a jejich zkoušky
umí popsat principy nedestruktivních
zkoušek vnitřních a povrchových vad
materiálů
pokrytí průřezových témat
DRUHY MATERIÁLŮ A JEJICH ROZDĚLENÍ , 30 HODIN
výstupy
učivo
Technické slitiny železa
Oceli - rozdělení
Oceli ke tváření
získá informace o druzích a použití ocelí ke Oceli na odlitky
tváření a odlévání
Litiny
Neželezné kovy a jejich slitiny
zná rozdělení litin a jejich použití v praxi
Kovové prášky
chápe rozdělení a význam neželezných
Plasty
kovů a jejich slitin
Ostatní nekovové materiály
zná základní rozdělení technických slitin
železa
je seznámen s výrobou materiálu z
kovových prášků
chápe rozdělení plastů podle výroby a
zpracování
pozná ostatní technické nekovové
materiály, jejich vlastnosti a použití
pokrytí průřezových témat
2. ročník, 3 h týdně, povinný
Klíčové kompetence
POLOTOVARY NENORMALIZOVANÉ , 63 HODIN
výstupy
učivo
Druhy, volba a technologičnost polotovarů
Polotovary normalizované
Polotovary nenormalizované
zná určení velikosti polotovaru, přídavky a Zásady slévárenství
jejich určování u polotovarů
Pískové formy
Zvláštní způsoby lití
orientuje se v sortimentu výroby
Zásady při navrhování
normalizovaných polotovarů
Teorie tváření za tepla
zná způsoby výroby polotovarů odléváním Kování volné a zápustkové
- metody
Navrhování výkovků
Polotovary
vyráběné lisovací technikou
dokáže použít technologické zásady pro
Polotovary z plastů
odlévání
Polotovary svařované
zná teorii tváření, dokáže vysvětlit princip Polotovary pájené a lepené
tváření za tepla
Polotovary práškové metalurgie
chápe principy volného a zápustkového
kování
chápe rozdělení polotovarů na
normalizované a nenormalizované
umí použít technologické zásady pro
navrhování výkovků
zná teorii tváření za studena
rozezná jednotlivé způsoby výroby
polotovarů tvářením za studena
zná technologické zásady pro navrhování
polotovarů výráběných tvářením za
studena
navrhuje druhy polotovarů pro výrobu
strojních součástí, prvků konstrukcí,
nástrojů a nářadí, určuje rozměry
polotovarů či předvýrobků
orientuje se ve výrobě polotovarů z plastů
je seznámen s jednotlivými způsoby
svařování a výroby polotovarů svařováním
navrhuje technologii a podmínky svařování
jednoduchých svarků
zná způsoby výroby polotovarů pájením a
lepením
zná postup výroby polotovaru práškovou
metalurgií
pokrytí průřezových témat
TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ , 16 HODIN
výstupy
zná základní typy zařízení pro ohřev
materiálu
chápe izotermický a anizotermický rozpad
austenitu
zná způsoby žíhání a jejich použití pro
požadované vlastnosti materiálu
chápe pojmy kalitelnost, prokalitelnost,
popouštění a zušlechťování
rozezná způsoby kalení a kalicí teploty pro
jednotlivé materiály
chápe princip povrchového tvrzení oceli
stanovuje druhy tepelného zpracování
strojních součástí, prvků konstrukcí,
nástrojů a nářadí a požadavky (pevnost,
tvrdost apod.), kterých má být
zpracováním dosaženo
učivo
Opakování metalografie
Ohřev, ochlazování
Izotermický rozpad austenitu
Anizotermický rozpad austenitu
Žíhání
Kalení a popouštění
Kalitelnost, prokalitelnost
Kalící prostředí
Martenzitické a bainitické kalení
Popouštění
Zpracování rychlořezných ocelí
Zvláštní způsoby teleného zpracování
Povrchové tvrzení
Povrchové kalení, cementace
Nitridování, nitrocementace
Zařízení pro tepelné zpracování
zná zvláštní způsoby tepelného zpracování
navrhuje druhy a způsoby provedení
dodatkových operací, navazujících na
tepelné zpracování a způsoby kontroly
výsledků tepelného či chemickotepelného
zpracování
pokrytí průřezových témat
POVRCHOVÁ ÚPRAVA , 3 HODIN
výstupy
učivo
chápe principy mechanizmu koroze
Koroze
Protikorozní ochrana
zná druhy koroze
zná způsoby protikorozní ochrany
pokrytí průřezových témat
ZÁKLADY OBRÁBĚNÍ , 7 HODIN
výstupy
učivo
Základní pojmy
Geometrie břitu
umí vysvětlit geometrii břitvu a použít
Nástrojové materiály
břitové diagramy
Mechanika tvoření třísky
vypočítá velikosti řezné síly, práce, výkonu Práce a síla řezání
Teplo a teplota řezání
a strojních časů
Produktivita a hospodárnost
umí vysvětlit produktivitu a hospodárnost Opotřebení
obrábění
Optimální řezné podmínky
je schopen navrhnout optimální řezné
podmínky obrábění pro daný materiál
je seznámen se základními pojmy
pokrytí průřezových témat
ZÁKLADY VÝROBNÍCH POSTUPŮ , 2 HODIN
výstupy
zná rozdělení výrobního postupu
volí pro jednotlivé operace strojní zařízení
volí pro jednotlivé operace potřebné
komunální nářadí, nástroje, měřidla a další
výrobní pomůcky
navrhuje pro jednotlivé operace použití
operačního nářadí, nástrojů, měřidel aj.
výrobních pomůcek
určuje pro jednotlivé operace velikost
přídavků na další obrábění či zpracování
stanovuje technologické podmínky a
parametry provádění jednotlivých operací
umí vypracovat jednoduchý výrobní
postup součásti
pokrytí průřezových témat
učivo
Účel a význam členění vyrobních postupů
Druhy postupů
Podklady pro zpracování výrobních postupů
STROJNÍ OBRÁBĚNÍ , 11 HODIN
výstupy
učivo
Dělení materiálu
Soustružení
Podstata, nože
umí vysvětlit princip soustružení, rozdělení Tvarové nože, nože pro NC
základních pohybů
Řezné podmínky
Soustruhy
umí popsat hlavní části nástroje
Upínání nožů a obrobků
je seznámen s dalšími typy nástrojů a
Práce na soustruzích
jejich upínáním
získá přehled o možnostech a volbách
metod pro dělení materiálu
rozezná jednotlivé druhy soustruhů
je seznámen se základními pracemi při
soustružení
pokrytí průřezových témat
3. ročník, 2 h týdně, povinný
Klíčové kompetence
ZÁKLADNÍ FUNKČNÍ MECHANISMY OBRÁBĚCÍCH STROJŮ , 2 HODIN
výstupy
zná základní pohybové mechanizmy
obráběcích strojů
učivo
Zařízení pro změnu rychlosti a smyslu
pohybu
Zařízení pro dosažení přímočarého pohybu
Části obráběcích strojů
pokrytí průřezových témat
PŘÍPRAVA A DĚLENÍ MATERIÁLŮ , 2 HODIN
výstupy
navrhuje způsoby dělení polotovarů
učivo
Rovnání polotovarů
Řezání
Středění
Navrtávaní
pokrytí průřezových témat
HOBLOVÁNÍ A OBRÁŽENÍ , 6 HODIN
výstupy
učivo
rozpozná principy obrážení a hoblování
zná nástroje a stroje pro hoblování a
odrážení
umí navrhnout řezné podmínky a určit
řeznou sílu, výkon a strojní čas
Podstata hoblování a obrážení
Hoblovací a obrážecí nože
Hoblovky a obrážečky
Práce na hoblovkách a obrážečkách
Řezné podmínky, výkony a strojní časy
je seznámen se základními pracemi na
hoblovkách a obrážečkách
pokrytí průřezových témat
PROTAHOVÁNÍ A PROTLAČOVÁNÍ , 5 HODIN
výstupy
umí navrhnout řezné podmínky a určit
řeznou sílu, výkon a strojní čas
zná princip protahování a protlačování
dokáže popsat hlavní části a geometrii
nástroje
učivo
Podstata protahování a protlačování
Protahovací a protlačovací nástroje
Protahovací a protlačovací stroje
Příklady protahování a protlačování
Řezné podmínky, výkony a strojní časy
zná stroje pro protahování a protlačování
pokrytí průřezových témat
VRTÁNÍ A VYVRTÁVÁNÍ , 7 HODIN
výstupy
umí navrhnout řezné podmínky a určit
řeznou sílu, výkon a strojní čas
zná princip obrábění vrtáním a
vyvrtáváním
učivo
Podstata vrtání a vyvrtávání
Vrtací a vyvrtávací nástroje
Vrtačky a vyvrtávačky
Práce na vrtačkách a vyvrtávačkách
Řezné podmínky, výkony a strojní časy
dokáže popsat nástroje pro vrtání a
vyvrávání
zná stroje pro vrtání a vyvrtávání
je seznámen s pracemi na vrtačkách a
vyvrtávačkách
pokrytí průřezových témat
FRÉZOVÁNÍ , 8 HODIN
výstupy
učivo
umí navrhnout řezné podmínky a určit
řeznou sílu, výkon a strojní čas
zná způsoby frézování
rozpozná druhy fréz a dokáže určit
geometrii
Podstata frézování
Frézy
Frézky
Práce na frézkách
Řezné podmínky, výkony a strojní časy
zná typy strojů pro frézování
pokrytí průřezových témat
BROUŠENÍ , 8 HODIN
výstupy
umí navrhnout řezné podmínky a určit
řeznou sílu, výkon a strojní čas
zná podstatu broušení
umí rozdělit brousící kotouče a zná jejich
značení
učivo
Podstata broušení
Brusné kotouče
Brusky
Práce na bruskách
Řezné podmínky, výkony a strojní časy
zná způsoby broušení
rozezná jednotlivé druhy brusek
je seznámen se základními pracemi na
bruskách
pokrytí průřezových témat
VÝROBA ZÁVITŮ , 8 HODIN
výstupy
učivo
Soustružení a frézování závitů
Výroba závitů závitníky, závitovacími
čelistmi a hlavami
zná nástroje a stroje pro výrobu závitů
Broušení závitů
umí porovnat vlastnosti závitů dle způsobu Tváření závitů
výroby
zná podstatu základních způsobů výroby
závitů
pokrytí průřezových témat
VÝROBA OZUBENÝCH KOL , 9 HODIN
výstupy
učivo
dokáže rozdělit způsoby výroby ozubení
Obrábění ozubení čelních kol odvalovacím a
dělícím způsobem - frézování, obrážení,
umí použít druh obrábění na daný typ
ozubení
broušení, protahovaní, lapování a ševingování
Obrábění kuželových ozubených kol
Obrábění šnekových kol a šneků
zná dokončovací způsoby výroby ozubení
pokrytí průřezových témat
SPECIÁLNÍ ZPŮSOBY OBRÁBĚNÍ , 5 HODIN
výstupy
učivo
je seznámen se speciálními metodami
obrábění a jejich využití
Elektroerozívní obrábění
Elektrochemické obrábění
Obrábění ultrazvukem a laserem
Obrábění elektronovým paprskem
pokrytí průřezových témat
DOKONČOVACÍ OPERACE OBRÁBĚNÍ , 8 HODIN
výstupy
učivo
umí určit jakost povrchu v závislosti na
způsobu obrábení
získá informace o principech
dokončovacích metod obrábění
Jemné soustružení a frézování
Honování a superfinišování
Lapování a leštění
Válečkování, protlačování, brokování
Dosahované drsnosti
pokrytí průřezových témat
4. ročník, 2 h týdně, povinný
Klíčové kompetence
PŘÍPRAVKY , 16 HODIN
výstupy
učivo
Rozdělení přípravků
Konstrukční stupnice
Ustavovací prvky
je seznámen s upínacími mechanizmy
Vodící části
přípravků
Upínání za válcovou plochu
provádí pevnostní výpočty upínacích prvků Upínání šroubem za upínku
Upínání výstředníkem, vačkou
jednoduchých přípravků
Upínání pneumatické a hydrauické
zná základní typy přípravků
Upínání elektromagnetické a hydroplastické
Základní druhy přípravků
zná účel přípravku, jeho ekonomický
přínos a usnadnění výroby
pokrytí průřezových témat
TEORIE TVÁŘENÍ , 2 HODIN
výstupy
zná teoretické principy tváření materiálů
za tepla a za studena
chápe pojmy stupeň deformace a stav
napjatosti
učivo
Tváření za tepla a za studena
Způsoby tváření
Stupeň deformace
Stav napjatosti
Způsoby tváření
seznámí se s výpočtem a konstrukcí
jednotlivých tvářecích nástrojů
posuzuje možnosti výroby součástí
tvářením
navrhuje způsoby tváření a jejich rozdělení
do jednotlivých operací
pokrytí průřezových témat
STŘIŽNÉ NÁSTROJE , 6 HODIN
výstupy
učivo
seznámí se s výpočtem a konstrukcí
jednotlivých tvářecích nástrojů
Výpočet
Konstrukce
Směrnice pro konstrukci
pokrytí průřezových témat
OHÝBACÍ NÁSTROJE , 4 HODIN
výstupy
učivo
seznámí se s výpočtem a konstrukcí
jednotlivých tvářecích nástrojů
Výpočet
Konstrukce
Směrnice pro konstrukci
pokrytí průřezových témat
TAŽNÉ NÁSTROJE , 5 HODIN
výstupy
seznámí se s výpočtem a konstrukcí
jednotlivých tvářecích nástrojů
učivo
Výpočet
Konstrukce
Směrnice pro konstrukce
Speciální tažné nástroje
pokrytí průřezových témat
PROTLAČOVACÍ NÁSTROJE , 3 HODIN
výstupy
seznámí se s výpočtem a konstrukcí
jednotlivých tvářecích nástrojů
učivo
Druhy protlačování
Výpočet
Konstrukce
Směrnice pro konstrukci
Stroje pro tváření za studena
pokrytí průřezových témat
ZÁPUSTKOVÉ KOVÁNÍ , 4 HODIN
výstupy
seznámí se s výpočtem a konstrukcí
jednotlivých tvářecích nástrojů
učivo
Druhy zápustek
Výpočet tvářecí síly
Směrnice pro konstrukci
Vedení, vložkování a upínání
Úprava výkovků
Stroje pro tváření za tepla
pokrytí průřezových témat
NÁSTROJE PRO TLAKOVÉ LITÍ , 2 HODIN
výstupy
zná principy a konstrukční zásady návrhu
forem pro tlakové lití kovů
učivo
Konstrukce forem pro tlakové lití
pokrytí průřezových témat
NÁSTROJE PRO LISOVÁNÍ PLASTŮ , 10 HODIN
výstupy
učivo
zná zásady pro kontrukci a použití
nástrojů pro výrobu součástí z plastů
Nástroje pro reaktoplasty
Nástroje pro termoplasty
Směrnice, ostatní materiály
pokrytí průřezových témat
MĚŘIDLA , 8 HODIN
výstupy
chápe význam kontroly rozměrů
zná základní principy měření podle
charakteru výroby
učivo
Kalibry
Měřidla na závity
Měření v sériové a hromadné výrobě
pokrytí průřezových témat
4.8.4. Konstrukční cvičení
Cílem předmětu konstrukční cvičení je vzdělat žáky v oblasti tvorby technické dokumentace
tak, aby se po absolvování studia mohli uplatnit v oblasti konstruování strojů. Předmět
navazuje na poznatky získané v předmětech jako je stavba a provoz strojů, technické kreslení,
CAD systémy, mechanika, strojírenská technologie a další. Učí žáka využívat poznatky z
ostatních technických předmětů dává je do souvislostí a poukazuje na jejich praktický
význam. Vytváří technickou gramotnost žáků. Další důležitou složkou práce žáků je práce s
informacemi, zejména jejich vyhledávání v odborné literatuře, internetu atd. a práce s těmito
informacemi při řešení konkrétních úloh.
3. ročník, 2 h týdně, povinný
Klíčové kompetence
ÚVOD DO KONSTRUOVÁNÍ , 4 HODIN
výstupy
chápe význam důležitosti pevnostních
výpočtů, technologičnosti a ekonomičnosti
učivo
Úvod do problematiky konstruování, typizace
a normalizace součástí
Vliv hlavních požadavků na konstruování
součástí
pokrytí průřezových témat
PROJEKT SPOJE ŠROUBY, KOLÍKY NEBO ČEPY , 16 HODIN
výstupy
učivo
aplikuje znalosti z technického kreslení,
mechaniky, stavby a provozu strojů a
strojírenské technologie
Rozbor projektu - hřídelová spojka
Výpočet hlavních rozměrů součástí
Návrh sestavy - 3D
Výrobní výkresy nenormalizovaných součástí
v návrzích uplatňuje zásady
technologičnosti konstrukce
při konstruování zohledňuje ekonomická,
ekologická, bezpečnostní a estetická
hlediska
jako zdroj informací využívá technickou
literaturu, internet, propagační materiály
atd.
vytváří jednoduchou projektovou
dokumentaci
navrhuje tvar, rozměry a materiál
základních strojních součástí a jejich
prvků
předepisuje pro rozebíratelné spoje druh
rozměry a počet spojovacích součástí a
jejich pojištění
předepisuje s využitím norem, tabulek,
katalogů, servisní dokumentace a dalších
zdrojů informací údaje potřebné k
identifikaci normalizovaných strojních
součástí
pokrytí průřezových témat
PROJEKT ŘEMENOVÉHO A ŘETĚZOVÉHO PŘEVODU , 18 HODIN
výstupy
učivo
aplikuje znalosti z technického kreslení,
mechaniky, stavby a provozu strojů a
strojírenské technologie
Rozbor projektu
Výpočtové programy převodů
Návrh uložení kola
Výrobní výkresy řemenice a řetězového kola
v návrzích uplatňuje zásady
technologičnosti konstrukce
při konstruování zohledňuje ekonomická,
ekologická, bezpečnostní a estetická
hlediska
jako zdroj informací využívá technickou
literaturu, internet, propagační materiály
atd.
při konstruování používá grafické a
výpočtové programy
vytváří jednoduchou projektovou
dokumentaci
navrhuje tvar, rozměry a materiál
základních strojních součástí a jejich
prvků
předepisuje s využitím norem, tabulek,
katalogů, servisní dokumentace a dalších
zdrojů informací údaje potřebné k
identifikaci normalizovaných strojních
součástí
pokrytí průřezových témat
PROJEKT PŘEVODU OZUBENÝMI KOLY , 30 HODIN
výstupy
učivo
aplikuje znalosti z technického kreslení,
mechaniky, stavby a provozu strojů a
strojírenské technologie
v návrzích uplatňuje zásady
technologičnosti konstrukce
Rozbor projektu
Předběžné výpočty
Návrh sestavy
Pevnostní kontrola součástí (výpočtové
programy)
Výrobní výkresy nenormalizovaných součástí
při konstruování zohledňuje ekonomická,
ekologická, bezpečnostní a estetická
hlediska
jako zdroj informací využívá technickou
literaturu, internet, propagační materiály
atd.
při konstruování používá grafické a
výpočtové programy
navrhuje tvar, rozměry a materiál
základních strojních součástí a jejich
prvků
předepisuje pro rozebíratelné spoje druh
rozměry a počet spojovacích součástí a
jejich pojištění
pro nerozebíratelné spoje navrhuje druh,
rozměry a počet spojovaných částí
u svařovaných součástí a konstrukcí
navrhuje druh, velikost svarů a technologii
svařování
navrhuje způsoby utěsňování spojů
pohyblivých i nepohyblivých
předepisuje s využitím norem, tabulek,
katalogů, servisní dokumentace a dalších
zdrojů informací údaje potřebné k
identifikaci normalizovaných strojních
součástí
pokrytí průřezových témat
4. ročník, 2 h týdně, povinný
Klíčové kompetence
ÚVOD DO PROJEKTOVÁNÍ , 2 HODIN
výstupy
zná jednotlivé etapy projektování a jejich
obsah
učivo
Úvod do projektování
Etapy projektování a jejich obsah
pokrytí průřezových témat
PROJEKT PRVKU DOPRAVNÍHO ZAŘÍZENÍ , 22 HODIN
výstupy
chápe význam důležitosti pevnostních
výpočtů, technologičnosti a ekonomičnosti
aplikuje znalosti z technického kreslení,
mechaniky, stavby a provozu strojů a
strojírenské technologie
učivo
Rozbor projektu
Předběžné výpočty
Návrh sestavy
Pevnostní kontrola součástí
Výrobní výkresy nenormalizovaných součástí
v návrzích uplatňuje zásady
technologičnosti konstrukce
při konstruování zohledňuje ekonomická,
ekologická, bezpečnostní a estetická
hlediska
jako zdroj informací využívá technickou
literaturu, internet, propagační materiály
atd.
při konstruování používá grafické a
výpočtové programy
vytváří jednoduchou projektovou
dokumentaci
navrhuje tvar, rozměry a materiál
základních strojních součástí a jejich
prvků
předepisuje s využitím norem, tabulek,
katalogů, servisní dokumentace a dalších
zdrojů informací údaje potřebné k
identifikaci normalizovaných strojních
součástí
pokrytí průřezových témat
PROJEKT DOPRAVY KAPALINY , 16 HODIN
výstupy
učivo
chápe význam důležitosti pevnostních
výpočtů, technologičnosti a ekonomičnosti
aplikuje znalosti z technického kreslení,
mechaniky, stavby a provozu strojů a
strojírenské technologie
Rozbor projektu
Návrh dopravní trasy
Návrh čerpadla
Zadávací výkres zásobníku
Údajový list
jako zdroj informací využívá technickou
literaturu, internet, propagační materiály
atd.
při konstruování používá grafické a
výpočtové programy
vytváří jednoduchou projektovou
dokumentaci
předepisuje s využitím norem, tabulek,
katalogů, servisní dokumentace a dalších
zdrojů informací údaje potřebné k
identifikaci normalizovaných strojních
součástí
řeší dílčí úkoly při zpracování přípravné
projektové dokumentace (např.
technických zařízení budov, zařízení
technologických pracovišť apod.)
pokrytí průřezových témat
PROJEKT REKONSTRUKCE ZAŘÍZENÍ , 20 HODIN
výstupy
chápe význam důležitosti pevnostních
výpočtů, technologičnosti a ekonomičnosti
aplikuje znalosti z technického kreslení,
mechaniky, stavby a provozu strojů a
strojírenské technologie
v návrzích uplatňuje zásady
technologičnosti konstrukce
při konstruování zohledňuje ekonomická,
ekologická, bezpečnostní a estetická
hlediska
jako zdroj informací využívá technickou
literaturu, internet, propagační materiály
atd.
při konstruování používá grafické a
výpočtové programy
učivo
Rozbor projektu
Návrh úprav stávajícího řešení
Pevnostní kontrola součástí
Výrobní výkresy nenormalizovaných součástí
vytváří jednoduchou projektovou
dokumentaci
navrhuje tvar, rozměry a materiál
základních strojních součástí a jejich
prvků
předepisuje s využitím norem, tabulek,
katalogů, servisní dokumentace a dalších
zdrojů informací údaje potřebné k
identifikaci normalizovaných strojních
součástí
pokrytí průřezových témat
4.8.5. Technologická cvičení
Cílem předmětu technologická cvičení je vzdělat žáky v oblasti tvorby technické
dokumentace tak, aby se po absolvování studia mohli uplatnit v oblasti technologických
návrhů výroby. Předmět navazuje na poznatky získané ve strojírenské technologii,
technickém kreslení, CAD systémech, mechanice,stavbě a provozu strojů kontrole a měření a
dalších. Vytváří technickou gramotnost žáků.
Další důležitou složkou práce žáků je práce s informacemi, zejména jejich vyhledávání v
odborné literatuře, internetu atd. a práce s těmito informacemi při řešení konkrétních úloh.
3. ročník, 2 h týdně, povinný
Klíčové kompetence
NÁVRH POLOTOVARU Z HLEDISKA TECHNOLOGIČNOSTI , 12 HODIN
výstupy
používá teoretické znalosti o
technologičnosti konstrukce odlitků,
výkovků a svařenců
učivo
Návrh odlitku
Návrh výkovku
Návrh svařence
stanovuje technologické postupy výroby
jednoduchých odlitků, výkovků a svarků
pokrytí průřezových témat
NÁVRH ŘEZNÉHO NÁSTROJE - TVAROVÝ SOUSTRUŽNICKÝ NŮŽ , 14 HODIN
výstupy
učivo
Návrh tvarového nože
- návrh polotovaru
navrhuje vhodný způsob tepelného
- pevnostní a ekonomické výpočty
zpracování
- výrobní postup
umí používat tolerancí při návrhu nástrojů - výkresová dokumentace
zná konstrukci řezných nástrojů
volí optimální řezné podmínky pro
obrábění
navrhuje pro jednotlivé technologické
operace potřebná výrobní zařízení, nářadí,
nástroje, měřidla, přípravky a další
výrobní pomůcky
využívá k činnostem technologa výpočetní
techniku s příslušnými aplikačními
programy
využívá k činnostem technologa výpočetní
techniku s příslušnými aplikačními
programy
pokrytí průřezových témat
NÁVRH ŘEZNÉHO NÁSTROJE -PROTAHOVACÍ NÁSTROJ , 14 HODIN
výstupy
vytrvoří jednoduchý výrobní postup pro
danou součást
navrhuje vhodný způsob tepelného
zpracování
učivo
Návrh protahovacího nástroje
- návrh polotovaru
- pevnostní a ekonomické výpočty
- výrobní postup
- výkresová dokumentace
umí používat tolerancí při návrhu nástrojů
volí optimální řezné podmínky pro
obrábění
vypracovává popisy výrobních
technologických operací obrábění, tváření,
tepelného zpracování a povrchových úprav
navrhuje pro jednotlivé technologické
operace potřebná výrobní zařízení, nářadí,
nástroje, měřidla, přípravky a další
výrobní pomůcky
využívá k činnostem technologa výpočetní
techniku s příslušnými aplikačními
programy
využívá k činnostem technologa výpočetní
techniku s příslušnými aplikačními
programy
pokrytí průřezových témat
NÁVRH VÝROBNÍHO POSTUPU - HŘÍDEL , 14 HODIN
výstupy
vytrvoří jednoduchý výrobní postup pro
danou součást
navrhuje vhodný způsob tepelného
zpracování
navrhuje nejvhodnější způsob výroby pro
zadanou součást
učivo
Návrh výrobního postupu rotační součásti hřídele
- návrh polotovaru
- pevnostní a ekonomické výpočty
- výrobní postup
- výkresová dokumentace
volí optimální řezné podmínky pro
obrábění
navrhuje druhy polotovarů pro výrobu
strojních součástí, prvků konstrukcí,
nástrojů a nářadí, určuje rozměry
polotovarů či předvýrobků
vypracovává popisy výrobních
technologických operací obrábění, tváření,
tepelného zpracování a povrchových úprav
navrhuje pro jednotlivé technologické
operace potřebná výrobní zařízení, nářadí,
nástroje, měřidla, přípravky a další
výrobní pomůcky
navrhuje způsoby kontroly jakosti
výrobků, způsoby jejich funkčních zkoušek
apod.
využívá k činnostem technologa výpočetní
techniku s příslušnými aplikačními
programy
využívá k činnostem technologa výpočetní
techniku s příslušnými aplikačními
programy
pokrytí průřezových témat
NÁVRH VÝROBNÍHO POSTUPU - SKŘÍŇ , 14 HODIN
výstupy
vytrvoří jednoduchý výrobní postup pro
danou součást
navrhuje nejvhodnější způsob výroby pro
zadanou součást
volí optimální řezné podmínky pro
obrábění
učivo
Návrh výrobního postupu rovinné součásti skříň
- návrh polotovaru
- pevnostní a ekonomické výpočty
- výrobní postup
- výkresová dokumentace
navrhuje druhy polotovarů pro výrobu
strojních součástí, prvků konstrukcí,
nástrojů a nářadí, určuje rozměry
polotovarů či předvýrobků
vypracovává popisy výrobních
technologických operací obrábění, tváření,
tepelného zpracování a povrchových úprav
navrhuje pro jednotlivé technologické
operace potřebná výrobní zařízení, nářadí,
nástroje, měřidla, přípravky a další
výrobní pomůcky
navrhuje způsoby kontroly jakosti
výrobků, způsoby jejich funkčních zkoušek
apod.
využívá k činnostem technologa výpočetní
techniku s příslušnými aplikačními
programy
využívá k činnostem technologa výpočetní
techniku s příslušnými aplikačními
programy
pokrytí průřezových témat
4. ročník, 2 h týdně, povinný
Klíčové kompetence
NÁVRH PŘÍPRAVKŮ , 8 HODIN
výstupy
učivo
navrhuje přípravek pro výrobu dané
součásti
Navržení přípravku
Výpočet a náčrt
Konstrukční návrh
vypracovává konstrukční dokumentaci
strojních součástí a prvků konstrukcí,
nářadí, nástrojů, přípravků, měřidel
aj.výrobních pomůcek pro strojírenskou
výrobu
podle návrhu technologa konstruuje
nářadí, nástroje, přípravky, měřidla aj.
výrobní pomůcky pro strojírenskou výrobu
pokrytí průřezových témat
TVÁŘECÍ NÁSTROJ - JEDNODUCHÉ, POSTUPOVÉ STŘIHADLO , 14 HODIN
výstupy
dokáže navrhnout jednoduchý nebo
postupový střižný nástroj
vypracovává konstrukční dokumentaci
strojních součástí a prvků konstrukcí,
nářadí, nástrojů, přípravků, měřidel
aj.výrobních pomůcek pro strojírenskou
výrobu
učivo
Návrh konstrukce střihadla
- výkresová dokumentace
- rozměrové a pevnostní výpočty
- tepelné zpracování
podle návrhu technologa konstruuje
nářadí, nástroje, přípravky, měřidla aj.
výrobní pomůcky pro strojírenskou výrobu
navrhuje vhodný způsob tepelného
zpracování
navrhuje druhy polotovarů pro výrobu
strojních součástí, prvků konstrukcí,
nástrojů a nářadí, určuje rozměry
polotovarů či předvýrobků
využívá k činnostem technologa výpočetní
techniku s příslušnými aplikačními
programy
pokrytí průřezových témat
TVÁŘECÍ NÁSTROJ - OHÝBADLO , 14 HODIN
výstupy
umí navrhnout ohýbací nástroj
vypracovává konstrukční dokumentaci
strojních součástí a prvků konstrukcí,
nářadí, nástrojů, přípravků, měřidel
aj.výrobních pomůcek pro strojírenskou
výrobu
navrhuje vhodný způsob tepelného
zpracování
využívá k činnostem technologa výpočetní
techniku s příslušnými aplikačními
programy
pokrytí průřezových témat
TVÁŘECÍ NÁSTROJ - TAŽIDLO , 14 HODIN
učivo
Návrh konstrukce ohýbadla
- výkresová dokumentace
- rozměrové a pevnostní výpočty
- tepelné zpracování
výstupy
umí navrhnout tažný nástroj
využívá k činnostem technologa výpočetní
techniku s příslušnými aplikačními
programy
učivo
Návrh konstrukce tažidla
- výkresová dokumentace
- rozměrové a pevnostní výpočty
- tepelné zpracování
pokrytí průřezových témat
NÁVRH MĚŘIDLA , 10 HODIN
výstupy
dokáže určit rozměry vhodného měřidla
pro danou součást
je schopen provést konstrukční návrh
měřidla
učivo
Návrh měřidla
- výkresová dokumentace
- výrobní postup
- tepelné zpracování
vypracovává konstrukční dokumentaci
strojních součástí a prvků konstrukcí,
nářadí, nástrojů, přípravků, měřidel
aj.výrobních pomůcek pro strojírenskou
výrobu
navrhuje vhodný způsob tepelného
zpracování
navrhuje druhy polotovarů pro výrobu
strojních součástí, prvků konstrukcí,
nástrojů a nářadí, určuje rozměry
polotovarů či předvýrobků
využívá k činnostem technologa výpočetní
techniku s příslušnými aplikačními
programy
pokrytí průřezových témat
4.8.6. CAD systémy
Předmět CAD systémy slouží k pochopení principů počítačového navrhování součástí a celků
jak v klasické konstrukci 2D, tak v modelování 3D. Předmět navazuje na jednotlivé odborné
předměty, především na technické kreslení. Hlavní důraz je kladen především na tvůrčí
přístup k řešeným problémům v komplexním měřítku problematiky konstrukce, počínaje
designem, výpočtem, modelací, výrobou technické dokumentace až po vypracování animace
či prezentace výrobku.
Zvládnutí učiva obsahového okruhu vytváří vědomostní a dovednostní předpoklady pro
kreativní práci absolventa jako konstruktéra.
2. ročník, 2 h týdně, povinný
Klíčové kompetence
ÚVOD DO CAD TECHNOLOGIÍ , 1 HODIN
výstupy
učivo
umí vyhodnotit vhodnost zvolené aplikace
CAD
Úvod do CAD technologií
Použití CAD technologií
Rozdělení CAD technologií
pokrytí průřezových témat
AUTOCAD , 33 HODIN
výstupy
umí vyhodnotit vhodnost zvolené aplikace
CAD
umí nastavit aplikaci AutoCAD a
vyvolávat jednotlivé panely nástrojů
umí používat jednotlivé panely nástrojů
umí nakreslenou součást okótovat
umí vytvářet bloky a používat je
umí používat technické značky
umí vyhledávat v databázi součásti a
vkládat je
zná možnosti ukládání dat v aplikaci a
spravuje je
orientuje se v problematice formátů
souborů výkresů a je schoúpen je převádět
ovládá správu hladin čar a jejich skupin a
je schopen při práci tento nástroj používat
dokáže provést instalaci plotrů a tiskáren
provádí nastavení tisku a umí vytisknout
výkres jak na tiskárně tak do souboru
je schopen exportovat jednotlivé části
výkresů do jiných aplikací
je schopen provádět pomocí vestavěných
panelů výpočty šroubů, hřídelí, ložisek,
pružin, nosníků včetně stanovení
okrajových podmínek a je schopen
vypracovat správu
pokrytí průřezových témat
učivo
Úvod
Co je to CAD
Účel a použití programu Autocad
Manažer
• adresář
• soubor
Pracovní prostředí
• obrazovkové menu
• roletové nabídky
• nástrojové panely obecně
• dialogové panely
Panely nástrojů
• panel Kresli
• panel Modifikace
• panel Správa hladin
• panel Kota
• panel text
Tisk
• tisk na zvolené tiskárně, plotru
• tiisk do souboru
Panely nástrojů 2
• panel Blok
• panel Reference
• panel rámeček razítko
Výpočty
INVENTOR , 34 HODIN
výstupy
učivo
umí nastavit prostředí programu i
souboru, včetně vytvoření šablon
ovládá import a export dat z různých
aplikací a chápe rozdíl mezi nimi
ovládá tvorbu náčrtů, jejich umístění
včetně parametrických kót a vazeb
umí provádět změny v již vytvořených a
uzavřených náčrtech a zná omezení těchto
úprav
umí z vytvořeného náčrtu vytvořit
prostorové těleso včetně jeho úprav jako
zaoblení a pod.
umí z vytvořeného prvku vytvořit výkres
včetně kót a technických značek
provádí řezy a detaily ve výkresech
Úvod
• koncepce práce s programem
• založení projektu
• zakládací soubory
• pracovní prostředí
Tvorba náčrtů
• nástroje
• konstrukce
• kótování
• vazby
Modelování součástí
• nástroje
• konstrukce
• náčrt v modelu
• tvorba prvků
• prohlížeč - úprava náčrtů a prvků
• rozměrové parametry
Tvorba výkresů
• nástroje výkresových pohledů
• náčrt ve výkresu
• nástroje poznámky k výkresu
• prohlížeč - zdroje výkresu
pokrytí průřezových témat
3. ročník, 2 h týdně, povinný
Klíčové kompetence
MODELOVÁNÍ SOUČÁSTÍ Z PLECHU , 11 HODIN
výstupy
umí vymodelovat prvky z plechu, včetně
volby technologických úprav součásti
umí z vymodelovaných součástí vytvořit
výrobní výkres, včetně rozvinu
pokrytí průřezových témat
MODELOVÁNÍ SESTAV , 17 HODIN
učivo
Nastavení
Nástroje
Konstrukce
Náčrt v modelu
Tvorba prvků
Prohlížeč - úprava náčrtů a prvků
výstupy
umí vytvářet sestavy včetně vazeb mezi
jednotlivými součástmi
chápe problematiku správy sestav a
propojení s jednotlivými díly
umí z vytvořené sestavy vytvořit výkres
sestavení včetně prostorových náhledů
učivo
Nástroje
Konstrukce
Vazby
Normalizované součásti
Adaptivní modelování v sestavách
Výkres sestavení
orientuje se v problematice správy dat
je schopen v databázi Obsahového centra
najít příslušný díl a použít ho v sestavě
pokrytí průřezových témat
SVAŘOVANÉ SOUČÁSTI , 6 HODIN
výstupy
učivo
Nástroje
je schopen vymodelovat svařený prvek
Konstrukce
včetně jednotlivých součástí s přípravou na
Prohlížeč - příprava, obrábění a úprava prvků
svařování
pokrytí průřezových témat
POUŽITÍ OBSAHOVÉHO CENTRA , 2 HODIN
výstupy
je schopen v databázi Obsahového centra
najít příslušný díl a použít ho v sestavě
učivo
Instalace a nastavení obsahového centra
Obsahové centrum navigace, použití, filtry
Vyhledávání součástí v knihovně obsahového
centra
pokrytí průřezových témat
VYTVÁŘENÍ KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ POMOCÍ NÁSTROJE GENERÁTOR PROFILŮ , 2 HODIN
výstupy
učivo
zvládá vygenerování základních
koncstrukčních prvků včetně rámů
Tvorba základních konstrukčních rámů
Úprava nebo zakončení rámů
Úprava základních nosníků rámů
pokrytí průřezových témat
RENDROVÁNÍ A ANIMACE POMOCÍ PROGRAMU INVERTOR STUDIO , 10 HODIN
výstupy
dokáže vytvořit rendrováním realistický
model součásti
umí vytvořit rozstřel sestavy
je schopen vytvořit animaci, jak
pohybovou, tak pohledovou z vytvořené
součásti, popřípadě sestavy
učivo
Vizualizace a animace
Animace točen
Styly pro vizualizaci
Práce se styly rendrování
Vytváření rendrovaných obrázků
Přiřazení obrazů pozadí stylům scén ve
sdílených prostředích
pokrytí průřezových témat
TRUBKY A POTRUBÍ , 4 HODIN
výstupy
kreslí schémata potrubí, kinematických a
tekutinových mechanizmů apod.
učivo
Prostředí modulu Trubky a potrubí
Sestavy trubek a potrubí
Trasy a vedení
Výkresy trubek a potrubí
Rozpiska trubek a potrubí
pokrytí průřezových témat
DYNAMICKÁ SIMULACE , 10 HODIN
výstupy
chápe problematiku dynamické simulace
umí jednotlivým komponentům vymezit
vazby a síly
je schopen na jednoduchých případech
zobrazit a konkretizovat jednotlivé
rychlosti, zrychlení a síly v konkrétních
časových úsecích
učivo
Prostředí dynamické simulace
Definování spoje
Definování fyzického prostředí
Spouštění simulace
Zobrazení simulace
je schopen převést dynamickou simulaci na
grafy průběhu jednotlivých veličin
pokrytí průřezových témat
PEVNOSTNÍ ANALÝZA , 6 HODIN
výstupy
chápe základní principy metody konečných
učivo
Prostředí pevnostní analýzy
prvků, možnosti jejího použítí
umí u jednoduchých součástí zadat
okrajové podmínky pro pevnostní analýzu
Příprava modelů pro analýzu
Spuštění anaýzy
Zobrazení výsledků
pokrytí průřezových témat
4.8.7. CAM systémy
Učivo předmětu dává základní přehled o konstrukci a rozdělení CNC strojů.
Žák se naučí ovládat školní CNC obráběcí stroje, na kterých si zároveň osvojí základy ručního
a strojního programování. Předmět navazuje na teoretické znalosti ze strojírenské technologie
a to výrobních postupů, strategie obrábění, volby řezných podmínek, upínání nástrojů, jejich
seřizování a dalších činností souvisejících s obráběním.
Předmět je součástí profilové maturitní zkoušky.
4. ročník, 3 h týdně, povinný
Klíčové kompetence
CNC OBRÁBĚCÍ STROJE , 4 HODIN
výstupy
zná princip CNC obráběcích strojů
navrhuje operace obrábění
využívá souřadnicové systémy, vztažné
body
provádí korekcí a nastavení nástrojů
učivo
Číslicově řízené obráběcí stroje
Souřadnicové systémy
Technologie a strategie obrábění (přesnost,
drsnost)
Upínání obrobků
Řezné nástroje (upínání, korekce, kódování)
pokrytí průřezových témat
RUČNÍ PROGRAMOVÁNÍ V ISO KÓDU , 20 HODIN
výstupy
využívá souřadnicové systémy, vztažné
body
ovládá principy numerické interpolace
dráhy nástroje
provádí korekcí a nastavení nástrojů
používá pomocné a přípravné funkce
tvoří strukturu programu a podprogramy
nastavuje parametry obrábění
využívá knihovny nástrojů
definuje polotovar
učivo
Základní technické informace
Obsluha řídícího sytému
Struktura věty
CNC editor
Ruční řízení
CNC řízení
G - přípravné funkce
M - pomocné funkce
Ostatní technologické funkce
ověřuje obrábění v simulaci
pokrytí průřezových témat
CAD/CAM SYSTÉMY - SURFCAM , 34 HODIN
výstupy
umí vytvořit model obrobku nebo načíst
součást z CAD systému
navrhuje operace obrábění
využívá souřadnicové systémy, vztažné
body
tvoří strukturu programu a podprogramy
využívá knihovny nástrojů
definuje polotovar
generuje NC kód
umí spouštět simulaci obrábění
učivo
Vymodelování prvotních kontur
Vytvoření ofsetových (tvořících) kontur se
právnými výškami
Vytvoření tělesa z finálních kontur
Jednoduchá výkresová dokumentace
Přetažení dat z CAD do CAD-CAM
Určení strategie obrábění
Vytvoření drah nástroje
Úpravy drah nástroje
Kontrola dráhy nástroje - verifikace
Přeložení dráhy nástroje pro daný řídící
systém - postprocesing
Skutečné obrobení na stroji
využívá postprocesor
ověřuje obrábění v simulaci
pokrytí průřezových témat
ČÍSLICOVĚ ŘÍZENÉ FRÉZKY , 16 HODIN
výstupy
tvoří strukturu programu a podprogramy
zná operace frézování
nastavuje parametry frézování
využívá knihovny nástrojů
učivo
Základní technické informace
Obsluha řídícího systému
CNC editor
Ruční řízení
CNC řízení
Simulace obrábění
ověřuje obrábění v simulaci
pokrytí průřezových témat
ČÍSLICOVĚ ŘÍZENÉ SOUSTRUHY , 16 HODIN
výstupy
učivo
zná operace soustružení
Základní technické informace
Obsluha řídícího systému
nastavuje parametry soustružení
používá cykly ve dvouosém soustružení
využívá knihovny nástrojů
CNC editor
Ruční řízení
CNC řízení
Simulace obrábění
ověřuje obrábění v simulaci
pokrytí průřezových témat
4.8.8. Kontrola a měření
Předmět Kontrola a měření obsahuje učivo, jehož zvládnutí je předpokladem pro vykonávání
pracovních činností ve všech odvětvích strojírenství.
Učivo je rozděleno do čtyř základních obsahových okruhů.
První okruh je zaměřen na zkoušení materiálů a jejich vlastností, druhý pak na měřidla, měřící
přístroje a způsoby měření rozměrů součástí. Třetí okruh se zaměřuje na měření fyzikálních a
technických veličin a na měření na strojích. Poslední čtvrtý okruh klade důraz na komplexní
kontrolu strojních součástí.
Hlavní důraz je kladen nejen na praktická cvičení, ale i na zpracování výsledků měření.
Další důležitou složkou práce žáků je práce s informacemi, zejména jejich vyhledávání v
odborné literatuře, internetu a v příslušných normách.
Výuka probíhá tak, že po teoretickém probrání učiva příslušného obsahového okruhu
provádějí žáci praktická cvičení vybraných úloh formou skupinového vyučování, kdy každá
skupina provádí jinou úlohu.
3. ročník, 2 h týdně, povinný
Klíčové kompetence
ÚVOD DO PŘEDMĚTU , 6 HODIN
výstupy
učivo
Laboratorní řád
zná základní pojmy z oblasti kontroly a
Bezpečnost práce
měření, laboratorní řád a bezpečnost práce
Zásady správného zacházení s měřidly a
ve strojnických laboratořích
měřícími přístroji
osvojí si metodiku zpracování výsledků
Zpracování výsledků měření
měření a vypracování zprávy o měření
Teorie chyb
zná základní zásady a normy v oblasti
řízení a certifikace jakosti výrobků
pokrytí průřezových témat
TEORETICKÉ ZÁKLADY MECHANICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZKOUŠEK MATERIÁLŮ , 12
HODIN
výstupy
učivo
seznámí se s prováděním jednotlivých
Zkoušky tvrdosti
Statická zkouška tahem
zkoušek, jejich vyhodnocováním, použitím, Určování modulu pružnosti materiálu v tahu
E
s jejich výhodami a nevýhodami a s jejich
Zjišťování houževnatosti materiálu
přesností
Zkoušky prokalitelnosti materiálů
stanoví podmínky zkoušek - měří teplotu,
Zkoušení trubek a drátů
tlak, vlhkost aj. fyzikální veličiny
Zkoušky svařitelnosti
Nedestruktivní zkoušky
pokrytí průřezových témat
PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZAMĚŘENÁ NA ZKOUŠKY MATERIÁLŮ , 16 HODIN
výstupy
učivo
zjišťuje potřebné údaje o materiálu a jeho
vlastnostech
Teoretické základy mechanických a
technologických zkoušek materiálů
Nedestruktivní zkoušky materiálů
pracuje s příslušnými grafy, nomogramy a
údaji od výrobce
odečítá, zapisuje a vyhodnocuje naměřené
hodnoty
kontroluje výsledky tepelného či
chemickotepelného zpracování
zná možnosti použití zkoušek povrchových
a vnitřních vad bez porušení materiálu
uplatňuje při měřeních znalost základů
metrologie a teorie chyb
využívá k uvedeným činnostem výpočetní
techniku s příslušnými aplikačními
programy
zpracovává zprávu o měření
pokrytí průřezových témat
MĚŘIDLA, MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE A STROJE, METODY MĚŘENÍ ROZMĚRŮ, KONTROLA MĚŘIDEL ,
18 HODIN
výstupy
seznámí se s jednotlivými druhy měřidel a
naučí se s nimi měřit
seznámí se s vybranými měřícími přístroji
a stroji a naučí se s nimi zacházet
seznámí se s přesností měřidel a způsoby
jejich ověřování
učivo
Rozdělení měřidel a měřících přístrojů
Absolutní měření délek (posuvky,
mikrometry, číselníkové úchylkoměry)
Měření úhlů, úkosů a kuželů
Měření svislé a vodorovné polohy
Měření úchylek tvaru a polohy
Měření a kontrola drsnosti
seznámí se se způsoby a metodami měření
rozměrů
pokrytí průřezových témat
PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZAMĚŘENÁ NA KONTROLU ROZMĚRŮ SOUČÁSTÍ A MĚŘIDEL , 16 HODIN
výstupy
učivo
samostatně si volí měřidla a metody měření
měří úhly, tvary, jakost povrchu a
vzájemnou polohu ploch a prvků
seznámí se se způsobem provádění
komplexní kontroly strojních součástí
podle výrobní dokumentace
Kontrola pístu
Kontrola válce
Kontrola přesnosti měřidel
Měření kuželovitosti
Měření házivosti
Měření drsnosti
uplatňuje při měřeních znalost základů
metrologie a teorie chyb
k získání informací používá výrobní
dokumentaci od výrobce, ČSN a odbornou
literaturu
využívá k uvedeným činnostem výpočetní
techniku s příslušnými aplikačními
programy
zpracovává zprávu o měření
pokrytí průřezových témat
4. ročník, 2 h týdně, povinný
Klíčové kompetence
BEZPEČNOST PRÁCE , 2 HODIN
výstupy
učivo
Bezpečnost práce, laboratorní řád
dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti
Zásady správného zacházení s měřidly a
a ochrany zdraví při práci a požární
měřícími přístroji
prevence
při obsluze strojů a zařízení postupuje v
souladu s předpisy a pracovními postupy
je schopen poskytnout první pomoc při
úrazu na pracovišti
pokrytí průřezových témat
MĚŘENÍ DŮLEŽITÝCH FYZIKÁLNÍCH A TECHNICKÝCH VELIČIN, MĚŘENÍ NA VYBRANÝCH
STROJÍCH , 14 HODIN
výstupy
učivo
Teorie měření některých fyzikálních veličin a
seznámí se s prováděním jednotlivých
technických veličin
zkoušek, jejich vyhodnocováním, použitím,
Pracovní charakteristiky a technické údaje
s jejich výhodami a nevýhodami a s jejich
vybraných strojů
přesností
Zpracování výsledků měření
naučí se zacházet s měřidly a měřícími
Teorie chyb
přístroji
osvojí si metodiku zpracování výsledků
měření a vypracování zprávy o měření
pokrytí průřezových témat
PRAKTICKÁ MĚŘENÍ VYBRANÝCH FYZIKÁLNÍCH A TECHNICKÝCH VELIČIN , 6 HODIN
výstupy
učivo
Měření teploty a vlhkosti vzduchu
Měření ploch a objemů
Měření hustoty kapalin, kinematické
zapisuje, zpracovává a vyhodnocuje
viskozity a dynamické viskozity
výsledky měření
Měření technických veličin - síla, výkon,
provádí potřebné výpočty a sestavuje grafy otáčky, kroutící moment, objemový průtok,
rychlost proudění, tlaku
měří fyzikální a technické veličiny
zapojuje příslušné přístroje podle
schématu měření
uplatňuje při měřeních znalost základů
metrologie a teorie chyb
využívá k uvedeným činnostem výpočetní
techniku s příslušnými aplikačními
programy
zpracovává zprávu o měření
pokrytí průřezových témat
PRAKTICKÁ MĚŘENÍ NA VYBRANÝCH STROJÍCH , 8 HODIN
výstupy
zapojuje příslušné přístroje podle
schématu měření
pracuje s příslušnými grafy, nomogramy a
údaji od výrobce
zapisuje, zpracovává a vyhodnocuje
učivo
Měření na ventilátoru - objemový průtok,
charakteristika ventilátoru
Měření na spalovacím motoru - měření
spotřeby paliva spalovacího motoru,
odstředivá regulace předstihu
Měření na odstředivém čerpadle charakteristika odstředivého čerpadla
výsledky měření
Měření cejchovní křivky danaidy
provádí potřebné výpočty a sestavuje grafy
uplatňuje při měřeních znalost základů
metrologie a teorie chyb
využívá k uvedeným činnostem výpočetní
techniku s příslušnými aplikačními
programy
zpracovává zprávu o měření
pokrytí průřezových témat
MĚŘENÍ A KONTROLA VYBRANÝCH STROJNÍCH SOUČÁSTÍ A NÁSTROJŮ , 16 HODIN
výstupy
seznámí se se způsobem provádění
komplexní kontroly strojních součástí
podle výrobní dokumentace
zná teorii přesnosti rozměrů, tvaru a
polohy
učivo
Komplexní kontrola hřídelů, ozubených kol,
závitových součástí (volba měřidel a metody,
určování stupňů přesnosti a lícování, práce s
ČSN)
Měření úhlů na nástrojích
Sestrojování břitových diagramů
zná teorii geometrie nástrojů
pokrytí průřezových témat
PRAKTICKÁ KONTROLA A MĚŘENÍ VYBRANÝCH STROJNÍCH SOUČÁSTÍ A NÁSTROJŮ , 14
HODIN
výstupy
volí měřidla, měřící přístroje a způsoby
měření
stanovuje stupně přesnosti a dovolené
odchylky u ostatních rozměrů
zjišťuje úhly na vybraných nástrojích a
sestrojuje břitové diagramy čela
rozhoduje o použitelnosti nebo vyřazení
součásti
uplatňuje při měřeních znalost základů
metrologie a teorie chyb
využívá k uvedeným činnostem výpočetní
techniku s příslušnými aplikačními
programy
zpracovává zprávu o měření
učivo
Kontrola ozubených kol
Kontrola závitů
Měření úhlů na nástrojích, sestrojení
břitového diagramu
pokrytí průřezových témat
4.8.9. Stavba a provoz strojů
Předmět využívá znalostí získaných v předmětech Mechanika, Technické kreslení,
Strojírenská technologie a Praxe. Žáci poznají základní druhy strojních součástí a dovedou
provádět jejich výpočty, orientují se v konstrukčním provedení různých strojů a zařízení a
jejich příslušenství. V předmětu se též vysvětlují fyzikální principy a funkce strojů a jejich
použití v praxi.
Komplexnost předmětu rozvíjí u žáků technické, ekonomické a ekologické myšlení a vede je
k aktivnímu využívaní odborné literatury, technických norem a výpočetní techniky k
získávání informací.
Předmět je součástí profilové maturitní zkoušky.
2. ročník, 3 h týdně, povinný
Klíčové kompetence
ÚVOD DO PŘEDMĚTU , 2 HODIN
výstupy
chápe pojmy normalizovaná strojní
součást, charakteristické rozměry,
rozměrová řada a normy součástí
učivo
Základní pojmy
Normalizace v strojírenství
pokrytí průřezových témat
SPOJOVACÍ SOUČÁSTI A SPOJE , 30 HODIN
výstupy
předepisuje pro rozebíratelné spoje druh,
rozměry a počet spojovacích součástí a
způsob jejich pojištění
navrhuje tvar, rozměry a materiál
základních strojních součástí, prvků a
součástí konstrukcí, nástrojů, nářadí a
dalších výrobních pomůcek
navrhuje pro dané použití druh, způsob a
provedení rozebíratelných a
nerozebíratelných spojů
určuje pro svarové spoje druhy svarů,
jejich základní rozměry, technologii
svařování, druh přídavného materiálu
apod.
navrhuje pro ostatní nerozebíratelné spoje
druh, rozměry a počet spojovacích
učivo
Šroubové spoje
• druhy šroubů, matic a podložek
• druhy závitů
• výpočet šroubových spojů
• pojištění šroubových spojů
Spoje kolíky a čepy
• kolíkové spoje
• čepové spoje
Spojení hřídele a nábojem
• spoje pery a klíny
• drážkové spoje
• svěrné spoje
Tlakové spoje
Svarové spoje
Pájené a lepené spoje
Nýtové spoje
součástí, velikost přesahu apod.
předepisuje s využíváním norem, tabulek,
katalogů, servisní dokumentace aj. zdrojů
informací identifikační údaje
normalizovaných strojních součástí a
prvků
pokrytí průřezových témat
PRUŽINY , 10 HODIN
výstupy
zná druhy pružin, jejich charakteristiku a
použití
navrhuje pružiny namáhané na krut, nebo
ohyb
učivo
Druhy pružin, charakteristiky pružin
Výpočet pružin namáhaných na krut
Výpočet pružin namáhaných na ohyb
Výpočet šroubovitých pružin
pokrytí průřezových témat
LOŽISKA , 10 HODIN
výstupy
učivo
Kluzná ložiska
zná výhody a nevýhody jednotlivých druhů
Valivá ložiska
ložisek
Mazání ložisek
ovládá výpočet kluzných i valivých ložisek Způsoby uchycení a těsnění valivých ložisek
Vedení
volí typy ložisek a způsoby mazání pro
daný případ
pokrytí průřezových témat
HŘÍDELOVÉ ČEPY A HŘÍDELE ,12 HODIN
výstupy
provádí kompletní návrh hřídele pro daný
případ
volí materiály hřídel a hřídelových čepů
ovládá výpočty hřídelů a hřídelových čepů
pokrytí průřezových témat
učivo
Druhy a materiály hřídelů
Nosné hřídele
Hybné hřídele
Hřídelové čepy
HŘÍDELOVÉ SPOJKY , 14 HODIN
výstupy
zná základní typy spojek a jejich použití v
praxi
provádí předběžný návrh spojky
učivo
Charakteristika a rozdělení hřídelových
spojek
Spojky mechanicky neovládané
• nepružné spojky (pevné, vyrovnávací)
• pružné spojky
Spojky mechanicky ovládané
• pojistné spojky
• rozběhové spojky
• volnoběžné spojky
Hydrodynamická spojky
Elektromagnetické spojky
pokrytí průřezových témat
BRZDY , 10 HODIN
výstupy
učivo
Charakteristika brzd
zná základní druhy brzd, jejich konstrukci
Pásové brzdy
a použití
Čelisťové brzdy
provádí výpočet jednoduché brzdy
Kotoučové brzdy
pokrytí průřezových témat
POTRUBÍ A ARMATURY, 8 HODIN
výstupy
zná základní pojmy z oblasti potrubí a
armatur
vypočítá světlost a tloušťku stěny potrubí
zná základní druhy armatur, jejich
vlastnosti a použití
učivo
Potrubí - hlavní části,veličiny určující potrubí,
materiály
Spojování trubek
Výpočet světlosti a tloušťky stěny potrubí
Armatury
Tlakové nádoby
pokrytí průřezových témat
UTĚSŇOVÁNÍ SOUČÁSTÍ , 2 HODIN
výstupy
učivo
navrhuje způsoby utěsňování spojů,
způsoby utěsňování pohybujících se
Utěsňování nerozebíratelných spojů
Utěsňování rozebíratelných spojů
Utěsňování pohyblivých součástí
součástí a volí prvky používané k
utěsňování
pokrytí průřezových témat
KOVOVÉ I NEKOVOVOVÉ KONSTRUKCE , 4 HODIN
výstupy
učivo
určuje síly v jednotlivých prvcích
konstrukce a tyto prvky dimenzuje
navrhuje koncepci jednoduchých
příhradových konstrukcí
Základní typy konstrukcí
- svařované konstrukce
- šroubované konstrukce
- nýtované konstrukce
Pevnostní výpočty konstrukcí
navrhuje konstrukční provedení styku
několika prutů svařovaných a nýtovaných
konstrukcí
pokrytí průřezových témat
3. ročník, 3 h týdně, povinný
Klíčové kompetence
MECHANISMY, DRUHY MECHANISMŮ , 1 HODIN
výstupy
zná základní rozdělení mechanismů, jejich
charakteristiku a použití vpraxi
učivo
Rozdělení mechanismů - základní principy
pokrytí průřezových témat
MECHANICKÉ PŘEVODY TOČIVÉHO POHYBU , 32 HODIN
výstupy
učivo
Třecí
Řemenové
Řetězové
Ozubenými koly
navrhuje podle zadaných parametrů
• základy teorie ozubení
jednoduché i složené převody ozubenými
• čelní soukolí s přímými zuby
koly, řemenové a řetězové převody
• čelní soukolí se šikmými zuby
• namáhání a výpočet čelních soukolí
detailně navrhuje konstrukční provedení
základních prvků převodů (ozubených kol, • kuželová soukolí
řemenic, hřídelů a jejich uložení) a provádí • šroubová soukolí
potřebné výpočty
• šneková soukolí
• zkoušení a údržba ozubených kol,
provádí základní pevnostní a rozměrové
stanovuje základní parametry
mechanických převodů - převodové číslo,
přenášený moment, obvodové síly atd.
poškození zubů
zná základní podmínky provozuschopnosti • průmyslové převodovky
• cyklické a harmonické převody
mechanických převodů
výpočty jednotlivých druhů převodů
pokrytí průřezových témat
TEKUTINOVÉ MECHANISMY , 25 HODIN
výstupy
učivo
Hydrostatické mechanismy
zná konstrukci a funkci jednotlivých prvků
Princip činnosti, použití,grafické značky
tekutinových mechanizmů
prvků
navrhuje jednoduché tekutinové
Hydrogenerátory
mechanismy (např. pneumatické upínání
Hydromotory
obrobků) sestavené ze standardizovaných Řídící prvky a zařízení
prvků
Pomocná zařízení a příslušenství
Struktury hydrostatických mechanismů
ve výpočtech tekutinových mechanismů
Provoz a údržba hydrostatických mechanismů
aplikuje poznatky z mechaniky tekutin
Hydrodynamické mechanismy
Pneumatické mechanizmy
Princip činnosti, použití,grafické značky
prvků
Stlačený vzduch
Prvky pneumatických mechanizmů
Struktury pneumatických mechanismů
Provoz a údržba pneumatických mechanismů
pokrytí průřezových témat
MECHANISMY OBECNÉHO POHYBU , 16 HODIN
výstupy
navrhuje koncepci jednoduchých
kinematických mechanismů, navrhuje
jejich součásti
určuje síly v jednotlivých prvcích
konstrukčních uzlů a prvky dimenzuje
učivo
Šroubové mechanismy
Pákové a kloubové mechanismy
Klikový mechanismus
Kulisové mechanismy
Vačkové mechanismy
Mechanismy s přerušovaným pohybem
pokrytí průřezových témat
DOPRAVNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ , 28 HODIN
výstupy
učivo
Rozdělení strojů, hlavní parametry
Zdvihadla a jeřáby
Výtahy
rozlišuje jednotlivé druhy dopravních
Dopravníky
prostředků a jejich základních typů
Hydraulická a pneumatická doprava
zná zakladní typy obalů, palet a kontejnerů Manipulační prostředky
zná základní parametry dopravních strojů
a zařízení
provádí kapacitní výpočty dopravních
strojů
vyhledává a shromažďuje o dopravních
prostředcích údaje, nezbytné pro
rozhodování o optimálním řešení způsobu
dopravy či přepravy
navrhuje koncepci řešení konstrukčních
podskupin či skupin hnacích, pracovních a
dopravních strojů a zařízení
vypracovává pro dané stroje (skupiny
strojů, strojní zařízení, vozidla apod.)
plány údržby, revizí a plánovaných oprav
vypracovává pro dané stroje (skupiny
strojů, strojní zařízení, vozidla apod.)
seznamy potřebných náhradních součástí
či komponent, požadavky na druhy a
množství energií a provozních hmot
pokrytí průřezových témat
4. ročník, 4 h týdně, povinný
Klíčové kompetence
PÍSTOVÉ STROJE , 32 HODIN
výstupy
učivo
Princip činnosti
Pístová čerpadla
Pístové kompresory
rozlišuje jednotlivé druhy strojů a zařízení, Spalovací motory
kategorizuje je podle základních
parametrů a zná hlavní podmínky pro
jejich provoz a údržbu
zná a chápe princip pístových strojů jejich
společné znaky a použití
umí aplikovat základní výpočty pro
jednotlivé druhy pístových strojů
navrhuje koncepci řešení konstrukčních
podskupin či skupin hnacích a pracovních
strojů a zařízení
při návrhu zařízení si je vědom
ekonomických a ekologických dopadů své
volby
vypracovává pro dané stroje (skupiny
strojů, strojní zařízení, vozidla apod.)
plány údržby, revizí a plánovaných oprav
vypracovává pro dané stroje (skupiny
strojů, strojní zařízení, vozidla apod.)
seznamy potřebných náhradních součástí
či komponent, požadavky na druhy a
množství energií a provozních hmot
pokrytí průřezových témat
LOPATKOVÉ STROJE , 30 HODIN
výstupy
učivo
Princip činnosti
rozlišuje jednotlivé druhy strojů a zařízení,
Hydrodynamická čerpadla
kategorizuje je podle základních
Ventilátory
parametrů a zná hlavní podmínky pro
Turbodmýchadla a turbokompresory
jejich provoz a údržbu
Vodní turbíny
navrhuje koncepci řešení konstrukčních
Parní turbíny
podskupin či skupin hnacích a pracovních Plynové turbíny
strojů a zařízení
Proudové stroje
při návrhu zařízení si je vědom
ekonomických a ekologických dopadů své
volby
zná a chápe princip lopatkových strojů
jejich společné znaky a použití
umí porovnat lopatkové stroje s pístovými,
zná jejich obecné parametry a oblasti
použití jednotlivých typů
umí aplikovat základní výpočty pro
jednotlivé druhy lopatkových strojů
vypracovává pro dané stroje (skupiny
strojů, strojní zařízení, vozidla apod.)
plány údržby, revizí a plánovaných oprav
vypracovává pro dané stroje (skupiny
strojů, strojní zařízení, vozidla apod.)
seznamy potřebných náhradních součástí
či komponent, požadavky na druhy a
množství energií a provozních hmot
pokrytí průřezových témat
ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ , 24 HODIN
výstupy
učivo
Parní generátory
vysvětlí princip výroby elektrické energie v
Parní elektrárny
jednotlivých typech výroben
Jaderné reaktory
orientuje se v možnostech jednotlivých
Vodní elektrárny
výroben při zásobování elektrickou energií Netradiční zdroje energie
zná základní kostrukční části strojního
zařízení pro výrobu elektrické energie
jednotlivých typů výroben, jejich funkci a
regulaci těchto zařízení
umí posoudit ekologická hlediska výroby
elektrické energie
zná druhy obnovitelných zdrojů energie,
princip získání energie a jejich výhody,
nevýhody a možnosti uplatnění v
podmínkách ČR
pokrytí průřezových témat
TECHNICKÁ ÚPRAVA PROSTŘEDÍ , 14 HODIN
výstupy
orientuje se v jednotlivých druzích
vytápění, větrání a klimatizace
zná základní kapacitní a konstrukční
výpočty pro návrh výměníků
učivo
Vytápění
Větrání, klimatizace
Chlazení
Tepelná čerpadla
pokrytí průřezových témat
DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY , 20 HODIN
výstupy
rozlišuje jednotlivé druhy dopravních
prostředků a jejich základních typů
vyhledává a shromažďuje o dopravních
prostředcích údaje, nezbytné pro
rozhodování o optimálním řešení způsobu
dopravy či přepravy
zná obecnou charakteristiku a rozdělení
učivo
Druhy dopravy a dopravních prostředků
Charakteristika jednotlivých druhů dopravy a
dopravních prostředků
Historie, rozdělení a druhy vozidel
Základní části vozidel a jejich funkce
Kinematika a dynamika vozidel
silničních vozidel
zná základní části silničních vozidel a jejich
funkci
zná základní výpočty týkajicí se
kinematiky a dynamiky silničních vozidel
vypracovává pro dané stroje (skupiny
strojů, strojní zařízení, vozidla apod.)
plány údržby, revizí a plánovaných oprav
vypracovává pro dané stroje (skupiny
strojů, strojní zařízení, vozidla apod.)
seznamy potřebných náhradních součástí
či komponent, požadavky na druhy a
množství energií a provozních hmot
pokrytí průřezových témat
4.8.10. Mechatronika
Předmět poskytuje přehled o problematice mechatroniky. Žáci jsou seznámeni s logickými
funkcemi a zákony. Naučí se logickou funkci navrhnout a minimalizovat. Získají přehled o
základních sekvenčních obvodech. Žáci se seznámí s problematikou pneumatických prvků
používaných v automatizované výrobě. Obsahem výuky jsou dílčí prvky regulačních obvodů
(snímače, akční členy a spojité a nespojité regulátory).
4. ročník, 3 h týdně, povinný
Klíčové kompetence
PNEUMATICKÉ MECHANIZMY , 2 HODIN
výstupy
chápe obsah a cíle pojmu mechatronika
zná základní značky prvků používaných v
pneumatických a elektropneumatických
obvodech
učivo
Obsah a cíle mechatroniky
Prvky pneumatických a
elektropneumatických obvodů, jejich grafické
značky, použití v praxi
Školení bezpečnosti práce
zná zásady bezpečné práce na elektrických
zařízeních
pokrytí průřezových témat
VÝROBA STLAČENÉHO VZDUCHU , 3 HODIN
výstupy
zná základní typy kompresorů
zná funkci vzdušníku
učivo
Kompresory
Vzdušníky
Rozvod stlačeného vzduchu
zná výrobu stačeného vzduchu
zná funkce jednotky úpravy vzduchu
Redukční ventily
Maznice
Jednotka pro úpravu vzduchu
pokrytí průřezových témat
PNEUMATICKÉ MOTORY , 3 HODIN
výstupy
zná typy a principy pneumotorů
zná schématické značky pneumotorů
umí zapojit a používat pneumatické
pohony
zná výrobu vakuu pomocí ejektoru
učivo
Přímočaré válce
Rotační a kyvné pneumotory
Bezpístnicové pohony
Speciální pohony
Chapadla
Vakuové ventily - ejektory
Výpočty síly pohonů
umí spočítat sílu pneumotoru
pokrytí průřezových témat
PNEUMATICKÉ ROZVÁDĚČE A VENTILY , 6 HODIN
výstupy
zná schématické značky ventilů a
rozváděčů
umí identifikovat rozváděče pomocí
schématického značení
zná principy a funkce jednotlivých
rozváděčů a ventilů
učivo
Značení ventilů
Mechanicky ovládané ventily
Pneumaticky ovládané ventily
Rozváděče
Ventily s logickou funcí
Časové, tlakové a sekvenční ventily
Snímače
Čítače
umí používat ventily s logickou funkcí
umí používat časové ventily
umí používat sekvenční ventily
zná a umí používat pneumatické snímače
zná a umí používat pneumatický čítač
pokrytí průřezových témat
PNEUMATICKÁ SCHÉMATA , 20 HODIN
výstupy
učivo
umí číst funkční diagram
Funkční diagram
Krokový diagram
umí číst krokový diagram
umí navrhnout zapojení z diagramů
Pravidla kreslení pneumatických schémat
Pravidla značení v pneumatických zapojeních
Návrhy zapojení pomocí fázových diagramů
umí kreslit funkční schémata
pneumatického obvodu
pokrytí průřezových témat
ZÁKLADY ELEKTROPNEUMATIKY , 4 HODIN
výstupy
umí číst jednoduchá elektrická schémata
umí identifikovat zařízení v elektrickém
schématu
učivo
Jednoduchý elektrický obvod
Schématické značky
Elektropneumatická schémata
umí určit funkci elektrotechnického
zařízení podle schématu
pokrytí průřezových témat
MECHANICKÉ SPÍNAČE , 2 HODIN
výstupy
zná základní kontaktní součástky
zná základní principy kontaktních
součástek
učivo
Spínače
Rozpínače
Přepínače
Kontaktní spínače
umí navrhnout základní zapojení pomocí
kontaktních součástek podle logického
výrazu
pokrytí průřezových témat
RELÉ , 2 HODIN
výstupy
zná základní funkce a principy relé
umí číst schéma zapojení s relé
pokrytí průřezových témat
BEZKONTAKTNÍ SPÍNAČE , 4 HODIN
učivo
Základní princip a funkce relé
Časová relé
Čítač
výstupy
zná základní principy indukčního senzoru
zná základní principy kapacitního senzoru
zná základní principy magnetického
senzoru
učivo
Indukční senzor
Kapacitní senzor
Magnetický senzor
Fotoelektrický senzor
zná základní principy fotoelektrického
senzoru
umí navrhnout a nakreslit jednoduché
zapojení s bezkontaktním snímačem
pokrytí průřezových témat
ELEKTROPNEUMATICKÁ SCHÉMATA , 26 HODIN
výstupy
zná pravidla kreslení a značení
elektropneumatických schémat
umí navrhnout jednoduché
elektropneumatické schéma podle
diagramů
učivo
Funkční diagram
Krokový diagram
Pravidla kreslení elektropneumatických
zapojení
Návrhy jednoduchých elektropneumatických
zapojení
pokrytí průřezových témat
CVIČENÍ , 30 HODIN
výstupy
učivo
Praktická cvičení zaměřená na sestavení
jednoduchých pneumatických a
elektropneumatických
obvodů pro řízení úkonů ve výrobním
procesu.
pokrytí průřezových témat
4.8.11. Praxe
Vzdělávání v předmětu praxe přispívá k rozvoji základních praktických zkušeností v oblasti
strojírenství. Svým pojetím těsně navazuje zejména na předmět strojírenská technologie a
ostatní odborné předměty a rozvíjí jak manuální zručnost v oblasti výroby, tak dovednosti v
kontrolování jakosti a rozměrů vyrobených součástí. Velký důraz je kladen na osvojení si
zásad dodržování bezpečnosti práce.
Nedílnou součástí odborných znalostí jsou i vlastní zkušenosti, které žáci získávají při
řízených výrobních praxích v podnicích a firmách mimo školu a při údržbářských pracích ve
škole.
1. ročník, 3 h týdně, povinný
Klíčové kompetence
BEZPEČNOST PRÁCE , 6 HODIN
výstupy
učivo
Organizace školních dílen,dílenský řád
dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - první
a ochrany zdraví při práci a požární
pomoc
prevence
Hygiena práce
uvede základní bezpečnostní požadavky při Požární prevence a ochrana
práci se stroji a zařízeními na pracovišti a Bezpečnost technických zařízení
dbá na jejich dodržování
Pracovněprávní problematika BOZP
je shopen poskytnout první pomoc při
úrazu na pracovišti
při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a
zařízení postupuje v souladu s předpisy a
pracovními postupy
zná zásady bezpečné práce s elektrickým
zařízením
pokrytí průřezových témat
MĚŘENÍ A ORÝSOVÁNÍ MATERIÁLU , 3 HODIN
výstupy
učivo
zná základní druhy měřidel a měřicích
přístrojů
Druhy měřidel, jejich používání a údržba
Druhy orýsování
Pomůcky
volí správný technologický postup při
orýsování materiálu
navrhuje tvar a rozměry
nenormalizovaných polotovarů, zhotovuje
náčrty jako podklad pro jejich konstrukci
stanovuje druhy a rozměry
normalizovaných předvýrobků pro výrobu
strojních součástí, nástrojů apod.
pokrytí průřezových témat
DĚLENÍ A TVAROVÁNÍ MATERIÁLU , 9 HODIN
výstupy
učivo
ovládá základní techniky dělení, tvarování
a konečné úpravy materiálů
stanovuje rozměry odděleného materiálu
Řezání ruční rámovou pilou
Stříhání
Ohýbání, rovnání
Pilování
pokrytí průřezových témat
RUČNÍ ŘEZÁNÍ ZÁVITŮ , 9 HODIN
výstupy
zná druhy závitů a jejich značení
zná správný technologický postup při
ručním řezání závitů
učivo
Druhy závitů
Nástroje pro ruční výrobu vnitřních a vnějších
závitů
pokrytí průřezových témat
ZÁKLADY STROJNÍHO OBRÁBĚNÍ - VRTÁNÍ , 12 HODIN
výstupy
zná základní části vrtaček, volí řezné
podmínky, upíná nástroje a obrobky
učivo
Vrtání, druhy vrtaček
Upínání nástrojů a obrobků
vykonává základní práce na vrtačkách
pokrytí průřezových témat
ZÁKLADY ZPRACOVÁNÍ NEKOVOVÝCH MATERIÁLŮ , 6 HODIN
výstupy
zná druhy nekovových konstrukčních
materiálů a jejich vlastnosti a použití
učivo
Základní druhy nekovových materiálů plasty, dřevo, atd.
pokrytí průřezových témat
ZÁKLADNÍ PRÁCE SE DŘEVEM , 15 HODIN
výstupy
volí vhodný pracovní nástroj pro ruční
opracování dřeva
zvolí pevný způsob upnutí materiálu
ovládá základní techniky práce se dřevem
učivo
Ruční řezání a hoblování
- druhy nástrojů a použití
- volba nástroje
- upínání materiálu
Ruční dlabání
- nástroje na dlabání
lepí pomoci vhodného lepidla a pomůcek
opracované plochy dřeva
- zásady dlabání
- bezpečnost práce
Čepové spoje
• význam čepování
• druhy čepování
• výroba čepu a rozporu
• spojování částí
Kolíkový spoj
• význam a použití spoje
• kolíky a volba průměru
• vrtání
Lepení dřeva
pokrytí průřezových témat
POVRCHOVÁ ÚPRAVA MATERIÁLŮ , 6 HODIN
výstupy
učivo
provádí povrchovou úpravu dřeva
mořením a lakováním
Význam povrchové úpravy materiálů
Druhy nátěrů, jejich vlastnosti a použití
Základní pomůcky a jejich ošetřování
pokrytí průřezových témat
ZPRACOVÁNÍ PLASTŮ , 3 HODIN
výstupy
učivo
Druhy plastů jejich použtí
Způsoby opracování plastů
ovládá základní techniky opracování plastů • lepení plastů
• tvarování
• svařování
rolišuje základní druhy plastů
pokrytí průřezových témat
ZÁKLADY KOVÁNÍ , 21 HODIN
výstupy
zná způsoby ohřevu materiálu ve výhni a
ohřívací peci
chápe význam správného ohřevu materiálu
a jeho vlivu na kvalitu výkovku
umí zvolit a použít správné nástroje při
učivo
základních kovářských pracech
pokrytí průřezových témat
ZÁKLADNÍ PRÁCE NA KOVACÍCH LISECH , 3 HODIN
výstupy
učivo
zná práce na lisech a možnosti použití
pokrytí průřezových témat
ZÁKLADY TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ OCELÍ , 9 HODIN
výstupy
učivo
zná základní druhy tepelného zpracování
materiálu a jejich význam prodloužení
životnosti materiálu
chápe význam tepelného zpracování
materiálů a jeho vliv na životnost součástí
zná postupy a teploty pro jednotlivé druhy
tepelného zpracování běžně používaných
ocelí
navrhuje druh povrchové úpravy strojních
součástí po tepelném zpracování
pokrytí průřezových témat
2. ročník, 3 h týdně, povinný
Klíčové kompetence
BEZPEČNOST PRÁCE , 6 HODIN
výstupy
učivo
Organizace školních dílen
Dílenský řád
Bezpečnost práce
uvede základní bezpečnostní požadavky při Hygiena práce
práci se stroji a zařízeními na pracovišti a Požární ochrana
dbá na jejich dodržování
První pomoc
vysvětlí základní úkoly a povinnosti
organizace při zajišťování BOZP
dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci a požární
prevence
uvede příklady bezpečnostních rizik, event.
nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci
je schopen poskytnout první pomoc při
úrazu na pracovišti
uvede povinnosti pracovníka i
zaměstnavatele v případě pracovního
úrazu
zdůvodní úlohu státního odborného dozoru
nad bezpečností práce
při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a
zařízení postupuje v souladu s předpisy a
pracovními postupy
pokrytí průřezových témat
RUČNÍ MECHANICKÁ ÚPRAVA POVRCHU SOUČÁSTÍ , 6 HODIN
výstupy
umí upravit styčné plochy zabrušováním
pomocí brusných past
lícuje kluzné ložisko a hřídel pro
vzájemnou možnost pohybu
kontroluje těsnost zabroušených součástí
upravuje rovinné plochy lapováním a
zaškrabávánímr
učivo
Způsoby lícování
Broušení - druhy brusiva, způsoby
zabrušování
Lapování
Zaškrabávání
Pomůcky
Kontrola těsnosti
pokrytí průřezových témat
NÝTOVÁNÍ , 3 HODIN
výstupy
volí správný druh, délku nýtů a nástroje
dodržuje správný postup nýtování
učivo
Druhy nýtů
Nástroje pro nýtování
Postup při nýtování
Práce se strojnickými tabulkami
pokrytí průřezových témat
DEMONTÁŽ A MONTÁŽ ŠROUBOVÝCH SPOJŮ , 6 HODIN
výstupy
učivo
zná základní druhy šroubových spojů,
Druhy šroubových spojů
Druhy závitů, jejich značení a použití
druhy závitů, jejich značení a použití
demontuje a montuje šroubové spoje
užívá správné postupy, vhodné nářadí a
pomůcky
Zajištění šroubových spojů
Pevnosti šroubů
Nářadí
Utahovací momenty
pokrytí průřezových témat
DEMONTÁŽ A MONTÁŽ KOLÍKOVÝCH A ČEPOVÝCH SPOJŮ , 6 HODIN
výstupy
rozeznává druhy kolíků a čepů
demontuje a montuje kolíkové a čepové
spoje
učivo
Význam spojů
Duhy kolíků a čepů
Nářadí
užívá správné postupy, vhodné nářadí a
pomůcky
pokrytí průřezových témat
DEMONTÁŽ A MONTÁŽ LOŽISEK , 6 HODIN
výstupy
zvládá demontáž, montáž a údržbu ložisek
užívá správné postupy, vhodné nářadí a
pomůcky
učivo
Druhy ložisek
Nástroje a pomůcky
Kontrola opotřebení
Mazání
pokrytí průřezových témat
DEMONTÁŽ A MONTÁŽ OZUBENÝCH KOL , 3 HODIN
výstupy
zvládá demontáž a montáž ozubených kol
užívá správné postupy, vhodné nářadí a
pomůcky
učivo
Druhy soukolí
Druhy převodovek
Nářadí, pomůcky a postupy při montáži
ozubených kol
Kontrola opotřebení
pokrytí průřezových témat
MĚŘIDLA, NÁSTROJE, VOLBA ŘEZNÝCH PODMÍNEK , 6 HODIN
výstupy
učivo
zná druhy měřidel a jejich správné použití
zná základní rozdělení nástrojů podle
druhu obrábění
zná zasady pro volbu řezných podmínek
Druhy měřidel
Způsoby měření
Rozdělení nástrojů - druhy
Pomůcky a jejich využití
Volba řezných podmínek
pokrytí průřezových témat
FRÉZOVÁNÍ , 9 HODIN
výstupy
orientuje se v základních druzích frézek a
zná jejich části
učivo
Druhy frézek a jejich části
Způsoby upínání nástrojů a obrobků
ovládá upínání nástrojů a obrobků
pokrytí průřezových témat
FRÉZOVÁNÍ ROVINNÝCH A ÚHLOVÝCH PLOCH , 12 HODIN
výstupy
zná zásady pro výrobu rovinných i
úhlových ploch
učivo
Zásady upínání obrobků
Volba nástrojů a řezných podmínek
zná správnou volbu řezných podmínek
samostatně frézuje
pokrytí průřezových témat
OBRÁŽENÍ , 6 HODIN
výstupy
zná základní druhy obrážeček, jejich části
a použití
zná nástroje pro obrážení
volí vhodné řezné podmínky pro obrážení
zná zásady upínání obrobků
pokrytí průřezových témat
SOUSTRUŽENÍ , 9 HODIN
učivo
Druhy obrážeček a jejich části
Nástroje, upínání obrobků a nástrojů
výstupy
zná základní druhy soustruhů, jejich části
a funkce
zná druhy soustružnických nožů
umí zvolit a upnout soustružnický nůž
zná zásady upínání obrobků
učivo
Druhy soustruhů a jejich části
Druhy soustružnických nožů
Druhy měřidel
Upínání nástrojů
Upínání obrobků
Správná volba řezných podmínek
volí vhodné řezné podmínky pro
soustružení
zná druhy měřidel a pomůcek používaných
při soustružení
pokrytí průřezových témat
SOUSTRUŽENÍ VNĚJŠÍCH VÁLCOVÝCH A ČELNÍCH PLOCH , 6 HODIN
výstupy
učivo
zná druhy soustružení válcových a čelních
ploch
Najíždění na průměr a délku
Zásady práce při čelním soustružení
Volba nástrojů a řezných podmínek
umí soustružit průměry, délku a zarovnat
čelo
pokrytí průřezových témat
SOUSTRUŽENÍ DRÁŽEK, ZÁPICHŮ, UPICHOVÁNÍ , 6 HODIN
výstupy
učivo
umí vyrobit drážku soustružením,
zapichovat a upichovat
Druhy drážek
Druhy zápichů
Upichování
pokrytí průřezových témat
NAVRTÁVÁNÍ, VRTÁNÍ , 6 HODIN
výstupy
učivo
zná způsoby a důvody navrtávání, druhy
nástrojů
Účel navrtávání
Druhy důlků
Vrtání
zná druhy středících důlků
samostatně pracuje na soustruhu
volí správné řezné podmínky pro vrtání a
navrtávání
pokrytí průřezových témat
STROJNÍ ŘEZÁNÍ ZÁVITŮ , 6 HODIN
výstupy
učivo
zná druhy nástrojů pro řezání závitů na
soustruhu
Závitořezné nástroje
Řezné podmínky
volí správné řezné podmínky pro řezání
závitů
pokrytí průřezových témat
3. ročník, 3 h týdně, povinný
Klíčové kompetence
BEZPEČNOST PRÁCE , 6 HODIN
výstupy
učivo
Organizace dílen, dílenský řád
dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti
Bezpečnost práce, hygiena
a ochrany zdraví při práci a požární
Požární ochrana
prevenci
První pomoc
uvede základní bezpečnostní požadavky při
práci se stroji a zařízeními na pracovišti a
dbá na jejich dodržování
při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a
zařízení postupuje v souladu s předpisy a
pracovními postupy
poskytne první pomoc při úrazu na
pracovišti
zná zásady bezpečné práce s elektrickým
zařízením
poskytne první pomoc při úrazu
elektrickým proudem
pokrytí průřezových témat
FRÉZOVÁNÍ TVAROVÝCH PLOCH , 9 HODIN
výstupy
učivo
zná druhy tvarových ploch
zná druhy nástrojů vhodných pro
frézování tvarových ploch
Druhy tvarových ploch
Volba řezných podmínek
Druhy nástrojů, seřízení frézky
Druhy měřidel, způsoby měření
volí vhodné řezné podmínky
zná druhy měřidel a umí je správně použít
pokrytí průřezových témat
FRÉZOVÁNÍ POMOCÍ DĚLICÍHO PŘÍSTROJE , 6 HODIN
výstupy
učivo
zná druhy dělících přístrojů
Dělení přímé
Dělení nepřímé
zná a umí seřídit dělící přístroj
pokrytí průřezových témat
VÝROBA OZUBENÝCH KOL , 6 HODIN
výstupy
zná druhy ozubení
zná základní způsoby výroby ozubení a
druhy nástrojů pro jejich výrobu
učivo
Druhy ozubení
Způsoby výroby ozubení
Druhy nástrojů
Volba řezných podmínek
umí stanovit řezné podmínky
pokrytí průřezových témat
SOUSTRUŽENÍ TVAROVÝCH PLOCH , 12 HODIN
výstupy
zná druhy tvarových ploch
zná způsoby soustružení tvarových ploch
ovládá základní seřízení soustruhu
volí optimální řezné podmínky
dodržuje správné upínání nástrojů
zná druhy druhy vysokorychlostních
řezných materiálů, jejich řezné rychlosti a
vliv na produktivitu práce
pokrytí průřezových témat
učivo
Druhy tvarových ploch
Způsoby a zásady soustružení tvarových
ploch
Seřízení stroje
Volba řezných podmínek
Druhy nástrojových materiálů - SK, řezná
keramika, KBN atd.
Řezné podmínky HSC materiálů produktivita práce
DRUHY SVAŘOVÁNÍ A JEJICH POUŽITÍ , 3 HODIN
výstupy
zná základní způsoby svařování a jejich
použití
zná druhy svarů a jejich označování
učivo
Druhy svařování, jejich charakteristika a
použití
Základní pojmy
Bezpečnost při svařování
pokrytí průřezových témat
SVAŘOVÁNÍ PLAMENEM A ŘEZÁNÍ KYSLÍKEM , 3 HODIN
výstupy
učivo
Princip svařování plamenem a jeho použití
Princip řezání kyslíkem
Zařízení pro svařování plamenem, řezání
zná zásady bezpečnosti práce při svařování kyslíkem a jeho údržba
plamenem a řezání kyslíkem
Bezpečnostní předpisy
Úprava svarových ploch
Ukázka práce
získá informace o svařování plamenem a
řezání kyslíkem
pokrytí průřezových témat
SVAŘOVÁNÍ ELEKTRICKÝM OBLOUKEM , 6 HODIN
výstupy
učivo
Princip svařování elektrickým obloukem a
jeho použití
Svařovací zdroj
zná zásady bezpečnosti práce při svařování Způsoby svařování
elektrickým obloukem
Bezpečnostní předpisy
Úprava svarových ploch
umí svařit jednoduché díly
Svařování jednoduchých dílů - praktický
výcvik
zná pricip svařování elektrickým
obloukem, jeho druhy a použití v praxi
pokrytí průřezových témat
SVAŘOVÁNÍ ODPOREM , 3 HODIN
výstupy
učivo
zná pricip odporového svařování, jeho
druhy a použití v praxi
Pricip odporového svařování
Druhy odporového svařování a jejich použití
Bezpečnostní předpisy
zná zásady bezpečnosti práce při
odporovém svařování
Bodové svařování - praktický výcvik
ovládá bodové svařování
pokrytí průřezových témat
SVAŘOVÁNÍ V OCHRANNÝCH ATMOSFÉRÁCH , 3 HODIN
výstupy
získá informace o druzích svařování v
ochranných atmosférách a zvyšování
produktivity práce a při použití těchto
metod
učivo
Princip, druhy a výhody svařování v
ochranných atmosférách Ukázka práce
pokrytí průřezových témat
RENOVACE STROJNÍCH SOUČÁSTÍ NAVAŘOVÁNÍM , 3 HODIN
výstupy
učivo
získá informace o způsobech renovace
strojních součástí
Způsoby renovace strojních součástí
navařováním
Ukázka práce
pokrytí průřezových témat
PÁJENÍ , 6 HODIN
výstupy
zná pricip pájení, jeho druhy a vhodnost
použití
zná druhy pájecích zdrojů, tepla, tavidel a
přídavných materiálů
zná zásady bezpečnosti práce při pájení
ovládá pájení na měkko
učivo
Princip pájení, základní druhy pájení a jeho
použití
Druhy pájek a tavidel
Pájecí zdroje tepla
Postup pájení
Bezpečnostní předpisy
Úprava pájených ploch
Pájení jednoduchých dílů - praktický výcvik
pokrytí průřezových témat
SVAŘOVÁNÍ PLASTŮ , 3 HODIN
výstupy
učivo
zná základní problematiku svařování
plastů
Způsoby svařování plastů
Svařovací zdroj
Praktický výcvik
pokrytí průřezových témat
ČÍSLICOVĚ ŘÍZENÉ OBRÁBĚCÍ STROJE - CNC , 3 HODIN
výstupy
zná vývojové stupně CNC strojů
zná výhody a přednosti CNC strojů
zná rozdíly výrobního postupu u
konvenčního a CNC stroje
učivo
Vývojové stupně a rozdělení CNC strojů
Výhody a přednosti CNC strojů
Porovnání výrobního postupu konvenčních a
CNC strojů
pokrytí průřezových témat
KONSTRUKCE CNC STROJŮ , 3 HODIN
výstupy
zná konstrukci CNC strojů
zná posuvové mechanismy CNC strojů
učivo
Lože stroje, vodící plochy, vřeteník, mazání,
chlazení, suporty, posuvové mechanismy,
odměřovací zařízení, kuličkové šrouby,
regulační, rychlostní a polohové obvody
pokrytí průřezových témat
SYSTÉMY AUTOMATICKÉ VÝMĚNY NÁSTROJŮ , 3 HODIN
výstupy
zná systémy automatické výměny nástrojů
učivo
Otočné nástrojové hlavy
Revolverové hlavy
Malo - a velkoobjemové hlavy
pokrytí průřezových témat
DRUHY ŘÍZENÍ CNC STROJŮ , 6 HODIN
výstupy
zná způsoby programování CNC strojů
zná druhy řízení CNC strojů
zná systém zadávání CNC programů
učivo
Způsoby programování
Řídící systémy CNC strojů
Základní pracovní režimy CNC strojů
Vstupní informace CNC systémů
Zadávání programu
pokrytí průřezových témat
SOUŘADNÉ SYSTÉMY CNC STROJŮ , 6 HODIN
výstupy
zná souřadné systémy CNC strojů
chápe pojem vztažný bod
umí určit polohu nástroje a obrobku
učivo
Určení polohy nástroje a obrobku
• poloha souřadných os na obráběcích
strojích
• vztažné body CNC strojů
pokrytí průřezových témat
STAVBA CNC PROGRAMU , 12 HODIN
výstupy
zná stavbu CNC programů
umí základy programování CNC strojů
zná přípravné a pomocné funkce
vytvoří jednoduchý program pro CNC
stroj
učivo
Struktura věty
G - přípravné funkce
M - pomocné funkce
Základy programování
Soustružení a frézování - praktická cvičení
pokrytí průřezových témat
4.8.12. Elektrotechnika
Předmět slouží k základnímu seznámení žáků s širokou oblastí elektrotechniky.
Žáci se seznámí s elektrickými a magnetickými veličinami, jednotkami a zákony
elektrotechniky. Dále získají základní přehled v mnoha odvětvích elektrotechniky, jako jsou
elektrické stroje, přístroje, elektroenergetika, elektrotepelná a elektrosvětelná technika a
základy elektroniky.
Nedílnou součástí předmětu jsou laboratorní cvičení, kde se žáci naučí používat některé
elektrické měřicí přístroje v praxi, proměřovat součástky a zapojovat jednoduché elektrické
obvody.
2. ročník, 2 h týdně, povinný
Klíčové kompetence
ÚVOD , 2 HODIN
výstupy
učivo
Úvod do elektrotechniky
využívá základní pojmy – fyzikání veličina,
– význam předmětu
soustava jednotek SI
– jednotky, předpony jednotek
pokrytí průřezových témat
ELEKTROSTATICKÉ POLE , 9 HODIN
výstupy
užívá základní elektrotechnické pojmy
zná pojem potenciál v elektrotechnické
praxi - bezpečnost práce
učivo
Elektrický náboj, elektrické pole
Vodiče a izolanty
Coulombův zákon
Kapacita a kondenzátor
využívá vlastnosti izolantů a chování a
elektrostatického pole při výběru vhodného
izolantu či kondenzátoru
umí vypočítat kapacitu kondenzátoru
pochopí účinky statických nábojů –
technický problém odstraňování,
předcházení vzniku
zná využití statického elektrického náboje
v průmyslu
naučí se vypočítat kapacitu kondenzátoru
řeší elektrické obvody s kondenzátorem se
stejnosměrným i střídavým zdrojem napětí
vysvětlí funkce a použití kondenzátoru v
technické praxi
pokrytí průřezových témat
STEJNOSMĚRNÝ PROUD , 8 HODIN
výstupy
učivo
Stejnosměrný proud v pevných látkách
znázorní graficky schéma zapojení
Ohmův zákon
elektrického obvodu za použití
Kirchhoffovy zákony
schématických značek prvků a orientuje se
Zákon Joule-Lencův
v nich
pochopí fyzikální podmínky pro pohyb
nábojů v různých látkách
řeší příklady s využitím Ohmova zákona
pochopí význam pojmů vodivost v
závislosti na geometrických vlastnostech,
použitého materiálu
pochopí změnu odporu s teplotou; ztráty v
el. rozvodech z toho plynoucí výběr
vhodných vodičů
aplikuje první a druhý Kirchhoffův a další
poučky při řešení složitějších elektrických
obvod
řeší příklady – výkon elektrického proudu,
práce a účinnost
pokrytí průřezových témat
ELEKTRICKÝ PROUD V KAPALINÁCH , 5 HODIN
výstupy
užívá základní elektrotechnické pojmy
pochopí fyzikální podmínky pro pohyb
nábojů v různých látkách
chápe princip elektrolýzy
zná využití elektrolýzy v metalurgii,
ochrany proti korozi
učivo
Elektrolýza
Faradayovy zákony
Elektrolýza v praxi
Galvanické články
Akumulátory
Elektrochemická koroze
vysvětlí pricip elektrokoroze
umí vysvětlit princip chemických zdrojů
napětí, rozdělení, použití, ekololgická
likvidace těchto zdrojů
uplaťňuje ekologickou likvidaci těchto
zdrojů.
vysvětlí elektrickou vodivost kapalin a
plynů
pokrytí průřezových témat
ELEKTRICKÝ PROUD PLYNECH A VE VAKUU , 3 HODIN
výstupy
učivo
užívá základní elektrotechnické pojmy
Ionizace plynů a výboj
Elektrický oblouk a plazma
zná pojem potenciál v elektrotechnické
praxi - bezpečnost práce
pochopí fyzikální podmínky pro pohyb
nábojů v různých látkách
zná typy výbojů v plynech a jejich využití
objasní fyzikální podstatu elektrického
proudu v plynech a vakuu
uvede příklady použití v praxi, elektrický
obouk - svařování
zná pojem elektroeroze a využití obrábění
ve strojírenství
vysvětlí elektrickou vodivost kapalin a
plynů
pokrytí průřezových témat
POLOVODIČE , 2 HODIN
výstupy
užívá základní elektrotechnické pojmy
pochopí fyzikální podmínky pro pohyb
nábojů v různých látkách
učivo
Principy vedení elektrického proudu v
polovodičích
Vlastnosti polovodičových přechodů
vysvětlí elektrickou vodivost polovodičů
objasní princip a použití polovodičových
součástek s přechodem PN
pokrytí průřezových témat
MAGNETICKÉ POLE OBECNÉ, MAGNETICKÉ POLE VODIČE , 7 HODIN
výstupy
umí popsat vlastnosti magnetického pole
indukčními čarami, znát základní veličiny
zvládá Ampérovo pravidlo
dokáže vysvětlit Flemingovo pravidlo
rozlišuje pojem trvalý magnet a
elektromagnet
učivo
Magnetické pole
• vodiče
• cívky
Vlastnosti magnetického pole
Magnetické vlastnosti látek
Hysterezní smyčka
Elektromagnety, permanentní magnety
Silové působení mezi vodiči a proudem
pokrytí průřezových témat
ELEKTROMAGNETICKÁ INDUKCE , 4 HODIN
výstupy
učivo
zvládá princip elektromagnetické indukce
a její význam v technice
Indukované napětí
Indukčnost vlastní a vzájemná
Vířivé proudy
zná fungování různých elektrických strojů
a přístrojů (transformátory,
elektromotory, indukční pece, atd.)
umí vysvětlit pojmy vlastní indukčnost,
vzájemná indukčnost
pokrytí průřezových témat
STŘÍDAVÉ PROUDY , 11 HODIN
výstupy
zná fungování různých elektrických strojů
a přístrojů (transformátory,
elektromotory, indukční pece, atd.)
umí popsat vznik střídavého proudu
jednofázového
dokáže popsat vznik střídavého proudu
trojfázového
vysvětlí pojmy efektivní hodnota
střídavého napětí a proudu, fázové a
sdružené napětí
učivo
Střídavé proudy v pevných látkách
Fázorové zobrazení střídavých veličin
Zátěže v obvodu střídavého proudu (R, L, C)
Rezonance
Výkon střídavého proudu, účiník a jeho
kompenzace
Trojfázová soustava
• vznik
• průběhy napětí v trojfázové soustavě
• zapojení do hvězdy a trojúhelníku
• výkon
Točivé magnetické pole
popíše a vysvětlí chování rezistoru, cívky a
kondenzátoru v obvodu střídavého proudu
pokrytí průřezových témat
ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE , 17 HODIN
výstupy
učivo
Transformátory
• vlastnosti
vysvětlí použití jističů elektrické instalaci
• použití
(v domácnosti a ve strojírenství)
Elektrické přístroje
vysvětlí použití transformátorů v elektrické • spínače
• relé
instalaci (v domácnosti a ve strojírenství)
• stykače
dokáže popsat konstrukci; využití v
• jističe
jednotlivých odvětvích stojírenského
Synchronní elektrické stroje
průmyslu, domácnosti a dopravy
• princip a konstrukce
vyjadřuje základní požadavky na
Asynchronní elektrické stroje
elektrické rozvody a přípojky pro menší
• princip a konstrukce
stroje či zařízení (napětí, příkon, velikost
• trojfázový asynchronní motor
jističe, typ zásuvky, potřebu např.
• jednofázový asynchronní motor
vysvětlí princip a použití relé a stykačů
nevýbušného provedení rozvodu apod.)
Stejnosměrné elektrické stroje
• vlastnosti
• generátory
• stejnosměrné motory
• komutátorové motory a střídavý proud
Dimenzování přípojek elektrického proudu
pokrytí průřezových témat
3. ročník, 2 h týdně, povinný
Klíčové kompetence
VÝROBA A ROZVOD EL. ENERGIE , 7 HODIN
výstupy
chápe problematiku elektroenergetiky
zná druhy elektráren, jejich výhody a
nevýhody
zná řetězec přenosu el. energie od výroby
ke spotřebě
učivo
Elektrizační soustava
Elektrárny, druhy, význam
Transformace el. energie, rozvodny,
transformační stanice
Rozvod el. energie - venkovní vedení, kabely
různých napěťových úrovní
zná el. zařízení potřebná k přenosu el.
energie
pokrytí průřezových témat
ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁLY , 3 HODIN
výstupy
zná pojem vodič, kabel, vedení,
elektroinstalační materiál a jejich využití
učivo
Vodiče, kabely, šňůry
Venkovní a kabelová vedení
Instalační prvky - krabice, zásuvky, spínače
aj.
pokrytí průřezových témat
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM , 4 HODIN
výstupy
chápe nebezpečí el. proudu pro lidský
organismus
zná způsoby ochrany před nebezpečným
dotykem
pokrytí průřezových témat
učivo
Účinky el. proudu na lidský organismus
Základní ochrany před úrazem el. proudem
ELEKTROSVĚTELNÁ TECHNIKA , 6 HODIN
výstupy
zná podstatu světla
zná základní světelné veličiny a jednotky
zná principy el. zdrojů světla
učivo
Vznik a povaha světla
Světelné veličiny a jednotky
Elektrické zdroje světla - žárovky, zářivky a
jiné výbojky
umí vybrat hospodárný světelný zdroj
pokrytí průřezových témat
ELEKTROTEPELNÁ TECHNIKA , 5 HODIN
výstupy
zná tepelné veličiny a jednotky
chápe využití el. energie v el. pecích
zná zařízení pro elektrické topení a ohřev
vody
učivo
Základní tepelné pojmy a veličiny
Elektrické pece odporové, obloukové
Elektrické vytápění a ohřev vody
Infraohřev a indukční ohřev
Elektrické chlazení
pokrytí průřezových témat
ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY , 6 HODIN
výstupy
vysvětlí pojem pasivní, aktivní součástka
zná hlavní druhy elektronických součástek
učivo
Pasivní součástky - rezistory, kondenzátory,
civky
Polovodičové součástky - diody, tranzistory,
tyristory, integrované obvody
Součástky řízené neelektrickými veličinami optoelektronické součástky, termistory
pokrytí průřezových témat
ELEKTRONICKÉ OBVODY , 3 HODIN
výstupy
učivo
vysvětlí pojem usměrňovač, zesilovač,
generátor, klopný obvod a vysvětlí jejich
funkci
Usměrňovače
Zesilovače
Oscilátory
Klopné obvody
pokrytí průřezových témat
LABORATORNÍ CVIČENÍ , 34 HODIN
výstupy
dodržuje zásady bezpečnosti práce v
laboratořích elektrotechniky
vybere a použije vhodný měřicí přístroj
umí změřit napětí, proud, výkon, odpor,
kapacitu a indukčnost
umí zapojit jednoduchý el. obvod
pokrytí průřezových témat
učivo
Bezpečnost práce v laboratořích
elektrotechniky
Praktické použití měřicích přístrojů
Cejchování ampérmetru a voltmetru
Měření odporu Ohmovou metodou
Měření nelineárních odporů
Měření odporů pomocí můstků
Ověření platnosti Kirchhoffových zákonů
Měření výkonu stejnosměrného a střídavého
proudu
Měření na diodách
Měření kapacit
Měření vlastní indukčnosti
5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy
Hodnocení žáků
Cílem klasifikace je vyjádřit příslušným klasifikačním stupněm úroveň osvojení kompetencí,
vědomostí, dovedností a návyků, a podněcovat zájem k jejímu dalšímu zvyšování. Klasifikace
prospěchu musí též přispívat k formování morálního profilu žáka, proto se při přiznání
klasifikačního stupně přihlíží u žáků k jejich aktivitě, zájmům, k rozvíjení schopnosti
samostatně myslet. Pomocí sebehodnocení jsou žáci jsou vedeni k tomu, aby dokázali
objektivně a s odstupem zhodnotit úroveň svých znalostí.
Při hodnocení žáků se používají klasifikační stupně: výborný, chvalitebný, dobrý, dostatečný
a nedostatečný. Stupeň prospěchu stanoví vyučující příslušného předmětu. V případě, že se na
vyučování jednoho předmětu podílí více vyučujících, stanoví stupeň prospěchu po vzájemné
dohodě.
Kritéria hodnocení teoretického vyučování shrnují hlediska, která jsou při určování
klasifikace uplatňována. Hlavním faktorem stupeň osvojení a jistoty, s nimiž žák ovládá
učivo, s přihlédnutím ke kreativitě a osobnosti žáka. Dále jsou sledovány: schopnost
samostatného myšlení a osvojení metod myšlení charakteristických pro daný obor,
samostatnost, aktivita při řešení úkolů, svědomitost a soustavnost v práci a úroveň
vyjadřování.
Kritérii při hodnocení praktické výuky jsou: forma a obsah písemného zpracování úkolů, které
zadává učitel praxe, aktivita a kvalita při plnění úkolů v průběhu praxe a dodržování termínů,
dodržování předpisů zajišťujících kvalitu a bezpečnost práce a úroveň využití získaných
teoretických dovedností.
Forma klasifikace žáků se liší podle jednotlivých předmětů. Základem hodnocení je klasické
ústní zkoušení, které probíhá zpravidla před kolektivem žáků a výsledek zkoušení sdělí
vyučující žáku ihned. Zkoušející by měl stupeň prospěchu, jímž ohodnotil výsledek zkoušení,
žáku zdůvodnit. Další formou hodnocení jsou písemné práce.
V předmětu matematika jsou předepsány čtyři čtvrtletní práce za školní rok, které vždy
shrnují látku daného čtvrtletí. Kdykoli je to možné, jsou jejich výsledky použity ke srovnávání
jednotlivých tříd a zjištění pak k nápravě kritických míst v osvojení látky. V odborných
předmětech jsou k tomuto cíli používány prověrky základního učiva, které jsou realizovány
dvakrát za školní rok, na podzim a na jaře. Na jeden den lze pro žáky naplánovat jen jednu
čtvrtletní písemnou práci či prověrku.
Celkový prospěch žáků se klasifikuje ve dvou obdobích - na závěr každého pololetí školního
roku. Známky, jako podklady pro toho celkové hodnocení, získávají učitelé průběžně tak, aby
nedocházelo k hromadění zkoušení na konci pololetí. Průběžnou klasifikaci kantoři pravidelně
vkládají do školního evidenčního systému a ten je po síti Internet zpřístupňuje rodičům. V
případě, že jsou studijní výsledky žáka dlouhodobě neuspokojivé, informuje třídní učitel
rodiče nezletilého žáka písemně dopisem nebo telefonicky, aby mohla být včas zjednána
náprava.
V případě, že absence žáka v jednotlivém vyučovacím předmětu přesáhne mez určenou
školním řádem a vyučující má z důvodu absence žáka nedostatek podkladů pro hodnocení,
koná žák zkoušku k doplnění podkladů pro jeho hodnocení formou komisionální zkoušky,
jejíž termín stanoví ředitel školy. Známka z komisionální zkoušky se promítne do výsledného
hodnocení žáka.
Download

23-41-M/01 Strojírenství - SPŠ, Ústí nad Labem, Resslova 5