Obsah
I.
PREZENTAČNÍ ČÁST
Úvodní slovo předsedy představenstva
Základní údaje o společnosti
Zpráva představenstva
Orgány společnosti
Základní schéma organizační struktury společnosti v roce 2013
Představení jednotlivých výrobních divizí
Program zabezpečování kvality
Ochrana životního prostředí
Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje
Veřejně prospěšné aktivity
Informace z personální a právní oblasti
Cíle a strategie řízení rizik
Následné události
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
II. FINANČNÍ ČÁST
Vypovídající údaje o hlavní činnosti společnosti za roky 2012 a 2013
Zpráva nezávislého auditora
Zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady
19
20
22
III. IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE
Identifikační a kontaktní údaje
24
IV. PŘÍLOHY
Rozvaha v plném rozsahu
Výkaz zisku a ztráty
Příloha roční účetní závěrky
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
26
30
32
49
2
I.
PREZENTAČNÍ ČÁST
3
Úvodní slovo předsedy představenstva
Dámy a pánové, vážení akcionáři,
rok 2013 byl pro společnost rokem změn. I přes všechny tyto změny se nám v novém organizačním
uspořádání v roce 2013 velmi dařilo.
Rok změn představoval především zásahy do organizačního uspořádání. Od 1. 1. 2013 začala
společnost AL INVEST Břidličná, a.s. prodávat větší část své produkce přes společnost METALIMEX
a. s. Převod obchodní činnosti nebyl jednoduchý, přenastavili jsme veškeré procesy tak, aby naši
zákazníci neměli s touto změnou potíže. Od 1. 6. 2013 jsme změnili i vnitřní uspořádání společnosti a
vrátili jsme se k divizionálnímu uspořádání. V průběhu roku bylo realizováno mnoho dalších změn,
především v oblasti řízení lidských zdrojů, jako například nový motivační a odměňovací systém pro
všechny pracovníky ve firmě. Všechny tyto změny společnost zvládla, což potvrdil úspěšně
dokončený audit ISO 9001.
Společnost dosáhla tržeb za prodané výrobky 4,06 mld. Kč a objem výroby byl na úrovni 54 781 tun.
Z výše uvedených tržeb jsme vygenerovali zisk před zdaněním ve výši 209,3 mil. Kč. Objem investic
dosáhl výše 118,8 mil. Kč, přičemž investicí roku bylo pořízení nového lakovacího stroje CERUTTI.
Společnost AL INVEST Břidličná, a.s. zaměstnávala 929 zaměstnanců a průměrný výdělek dosáhnul
úrovně 24 898,- Kč.
V roce 2014 očekáváme ekonomickou stabilitu společnosti jak v tržbách, hospodářském výsledku, tak
i v počtu zaměstnanců. Hlavním cílem je realizace nových investic především do dvou divizí, a to
jednak do divize Obaly, kde budeme pořizovat nové tiskové stroje, a do divize Fólie, kde bychom měli
dokončit investici nové homogenizační žíhací pece a zahájit investici do nových fóliárenských pecí.
Chci poděkovat akcionářům a obchodním partnerům za důvěru v AL INVEST Břidličná, a.s., jakož i
svým spolupracovníkům a zaměstnancům firmy za úsilí a výsledky, kterých jsme v roce 2013 dosáhli.
Ing. Petr Otava, CSc.
předseda představenstva
4
Základní údaje o společnosti
AL INVEST Břidličná, a.s. je obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského
soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3040 se sídlem v Břidličné, ul. Bruntálská 167, PSČ 793 51,
Česká republika, IČ 273 76 184.
Hlavním předmětem její podnikatelské činnosti je výroba válcovaných polotovarů z hliníku a jeho
slitin a výroba obalových materiálů.
Akcionářská struktura
Základní kapitál je tvořen akciemi na majitele, které jsou rozděleny mezi akcionáře v podobě
10 ks listinných akcií s nominální hodnotou každé akcie 200 000,- Kč a 263 ks listinných akcií
s nominální hodnotou každé akcie 1 000 000,- Kč.
Předmět podnikání
Předmětem podnikání společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. je zejména:
• výroba a hutní zpracování neželezných kovů a jejich slitin, výroba vlákniny, papíru a lepenky
a zboží z těchto materiálů, polygrafická výroba, velkoobchod, zprostředkování obchodu a
služeb atd.,
• zpracování dat, služby databank, správa sítí,
• výzkum a vývoj v oblasti přírodních, technických nebo společenských věd.
5
Zpráva představenstva
Hospodaření společnosti skončilo v roce 2013 ziskem před zdaněním ve výši 209,3 mil. Kč, což je
výrazně lepší výsledek proti roku 2012. Společnost tak překročila plánované cíle, které byly zadány
v podnikatelském záměru na rok 2013.
Došlo k nárůstu vlastního kapitálu o 64 mil. Kč, a to především z titulu vytvořeného zisku. Výše cizích
zdrojů zůstala na úrovni roku 2012, mírně se změnila struktura, snížily se závazky z obchodních
vztahů a tento pokles byl pokryt nárůstem úvěrů. Zadluženost společnosti klesla na úroveň 62,5 %.
V souvislosti s převodem obchodní činnosti došlo k nárůstu oběžných aktiv společnosti o 69,2 mil. Kč,
a to hlavně v položce pohledávek z obchodních vztahů z titulu DPH, jelikož prodeje na vývoz jsou
dnes fakturovány na českou společnost. Další narůstající položkou jsou zásoby, a to z důvodu
předzásobení se hotovými výrobky z titulu generální opravy Kontilití 5.
V roce 2013 byl schválen valnou hromadou společnosti návrh na rozdělení zisku za rok 2012 ve výši
135 804 tis. Kč. Částka 6 790 tis. Kč byla přidělena do rezervního fondu, částka 29 014 tis. Kč byla
převedena do položky nerozdělený zisk minulých období a částka 100 mil. Kč byla určena na
dividendy.
V roce 2013 nedošlo k negativním změnám ve výši majetku společnosti nebo jeho struktury.
V celkovém zhodnocení lze rok 2013 považovat za úspěšný.
6
Orgány společnosti
Složení orgánů k 31. 12. 2013:
Představenstvo
Ing. Petr Otava, CSc. – předseda představenstva
Ing. Jan Marinov, MBA – místopředseda představenstva
Ing. Petr Otava – člen představenstva
Ing. Josef Mašín – člen představenstva
Ing. Petr Sůva – člen představenstva
Dozorčí rada
Ing. Simona Otavová – předseda dozorčí rady
Mgr. Karel Šiška, MSc. – člen dozorčí rady
Během roku 2013 došlo k několika změnám ve složení statutárního a dozorčího orgánu. Aktuální stav
k 31. 12. 2013 je uveden výše.
7
Základní schéma organizační struktury
společnosti v roce 2013
8
Představení jednotlivých výrobních divizí
Divize Plechy a pásy
V roce 2013 se prodávala veškerá produkce divize společnosti METALIMEX a. s., která převzala
následný prodej konečným zákazníkům. Pokračovalo se ve strategii minulých let podpory produktů
s vyšší přidanou hodnotou s orientací na koncové aplikace a řešení ve slitinových materiálech. Velmi
silně k výsledku napomohlo pokračování v úspěšně nastartovaných projektech převážně ve slitinách
třídy 5xxx (hlavně v oblasti automobilového průmyslu). Obor aplikací pro stavebnictví si zachoval
nestoupající trend započatý již v minulých letech. V průběhu roku se dařilo tlumit výkyvy v poptávce
mezi jednotlivými kvartály a především ve třetím a čtvrtém kvartálu se dařilo uspokojovat stále
stoupající poptávku po výrobcích divize. Rok 2013 byl dále charakterizován pokračujícím obdobím
vysoké prémie na primární hliník, která se začala koncem roku mírně snižovat.
Obchodní činnost
Obrat výrobní divize byl v roce 2013 celkem 1 207 995 tis. Kč, objemově se jednalo o 20 248 tun
materiálu.
Divize Fólie
V rámci organizačních změn v roce 2013 se výrobní část kontilití, studená válcovna a nůžkárna
transformovala organizačně do samostatně hospodařící jednotky pod názvem divize Fólie. V této
výrobní divizi vystupují k externím zákazníkům především pájené finstocky, mechanické finstocky,
foilstocky a household fólie. V této oblasti se neustále věnujeme novým požadavkům a trendům na
trhu, kde se ovšem potýkáme s omezením kapacit této výrobní linie. Část kapacit je předávána jako
vstupní materiál dalším divizím společnosti jako fólie pro zušlechtění.
Hlavním strategickým cílem divize Fólie v roce 2013 bylo posílení schopnosti dodávat kvalitnější fólii
pro zušlechtění a přitom neztratit získanou pozici v oblasti výroby finstocků. Tento cíl je postupně
úspěšně naplňován a bude i nadále prioritou v činnosti divize v následujícím období.
Obchodní činnost
Obrat výrobní divize byl v roce 2013 celkem 1 213 468 tis. Kč, objemově se jednalo o 17 878 tun
materiálu.
Produktová strategie společnosti je zaměřena na špičkové produkty pro sektor Automotive, stabilní
pozici na trhu průmyslových aplikací pro vzduchotechniku a méně náročných potravinářských aplikací.
Všechny klíčové segmenty zaznamenaly dobré prodejní výsledky, což vede k zájmu zákazníků vztahy
s naší společností nadále rozvíjet a vytváří rovněž podklad pro celkovou stabilitu produkce hliníkových
fólií v AL INVEST Břidličná, a.s.
Kvalita produktů a spokojenost zákazníků, ve spojení se servisem poskytovaným naší společností,
jsou základem dalšího rozvoje fóliových sortimentů v následujících letech.
9
Divize Obaly
Divize Obaly byla vyčleněna z jednotného výrobního úseku na základě organizačních změn v červnu
2013. Hlavní podnikatelskou činností divize je výroba obalů na potraviny, jejichž základní složkou je
hliníková fólie, dále potom metalizované produkty.
Rok 2013 přinesl na divizi Obaly zásadní zlom v oblasti lakovaných Al fólií. Byl zakoupen a
zprovozněn nový 3stojanový lakovací agregát, který umožňuje ze strany Al fólie, která přichází do
kontaktu s potravinou, nanášet laky cihlovým způsobem. Nános dvou vrstev z jedné strany zajišťuje
odolnost proti agresivním náplním a stabilitu obalu u výrobků s dlouhou trvanlivostí.
V investiční oblasti byla schválena Rámcová strategie divize Obaly, jejíž součástí je především
obnova tiskového parku společnosti.
Obchodní činnost
Obrat výrobní divize byl v roce 2013 celkem 972 346 tis. Kč, objemově se jednalo o 10 422 tun
materiálu.
Postupně se daří naplňovat obchodní strategii divize, a to přechodem od anonymní produkce na
prodeje ke koncovým klientům, převážně na západních trzích. Orientace je soustředěna převážně na
cukrovinky a mléčné produkty.
Divize TAPA Tábor
V odvětví výroby flexibilních obalů na bázi plastů se i přes stálý nárůst cen vstupních surovin podařilo
udržet ziskovost v produktovém portfoliu. Udržet i nadále optimální naplněnost výrobních kapacit bylo
v roce 2013 velice důležité.
Divize TAPA Tábor obhájila i tento rok svou pozici a tržní podíl jak na lokálním trhu, tak i na
zahraničních trzích.
Vzrostl tlak ze strany konkurence, která i přes nárůst vstupních cen materiálu snižovala prodejní ceny.
Divize TAPA Tábor se snažila získat konkurenční výhodu tím, že investovala do nového řezacího
stroje Kampf. Ačkoli se nejednalo o nákladnou investici, v porovnání s investicemi do jiných strojů,
došlo k urychlení výrobního procesu a zkrácení doby dodání produktu konečnému odběrateli.
Rok 2013 byl z pohledu hodnocení dalším úspěšným rokem a pro rok 2014 se divize TAPA Tábor
bude snažit udržet své postavení na trhu.
Obchodní činnost
Celkové tržby divize TAPA Tábor za rok 2013 byly ve výši 676 123 tis. Kč.
10
Program zabezpečování kvality
V roce 2013 společnost AL INVEST Břidličná, a.s. úspěšně pokračovala v uplatňování systému
managementu kvality. V provozovně Břidličná proběhl v únoru 2013 úspěšně re-certifikační audit
společností Lloyd’s Register Quality Assurance podle požadavků standardů ISO 9001:2008. V divizi
Fólie, útvaru vyrábějícím výrobky pro uplatnění v automobilovém průmyslu, proběhl úspěšně audit
podle ISO/TS 16949:2009. V divizi TAPA Tábor proběhl v březnu 2013 úspěšně re-certifikační audit
společností TÜV SÜD Czech podle požadavků ISO 9001:2008.
Jak divize TAPA Tábor, tak i divize Obaly v Břidličné v průběhu roku obnovily a s úspěchem obhájily
certifikáty BRC/IoP pro potravinářské obalové materiály dle globálního standardu BRC/IoP certifikační
společnosti Bureau Veritas Certification Czech Republic. Tyto nároky jsou přenášeny i na výrobce
obalů pro potravinářství. Zavedení tohoto standardu usnadňuje prokázání bezpečnosti produkce obalů
pro potravinářství zákazníkům společnosti a celkově tím zvyšuje důvěryhodnost společnosti.
Divize Plechy obhájila v červenci 2013 vlastnictví certifikátu výrobce polotovarů na tlakové nádoby dle
PED 97/23/EC a AD2000/W0 od společnosti TÜV Rheinland. V říjnu 2013 byl taktéž s úspěchem
proveden dozorový audit TZÚS Ostrava systému řízení výroby pro výrobu předvýrobků pro nosné
konstrukční prvky staveb dle ČSN EN 15088:2006.
V červnu 2013, v návaznosti na Osvědčení o akreditaci č. 195/2011 laboratorních metod zkušební
chemické laboratoře č. 1407, prověřil a potvrdil akreditační orgán ČIA dozorovým auditem trvalé
plnění akreditačních požadavků dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005.
Společnost v roce 2013 úspěšně absolvovala celkem 5 zákaznických auditů, čímž u současných
zákazníků potvrdila svou schopnost i nadále uspokojovat jejich potřeby a u potenciálních zákazníků se
otevřela cesta pro novou spolupráci. Provedeným průzkumem hodnocení spokojenosti zákazníků bylo
ověřeno, že spokojenost zákazníků s výrobky a službami společnosti je vysoká, v průměru dosahuje
téměř 90 %, se zařazením do kategorie A, výjimečně B.
11
Ochrana životního prostředí
Společnost AL INVEST Břidličná, a.s. vnímá ochranu životního prostředí jako jednu ze svých hlavních
priorit. Uvědomuje si, že všechny její činnosti ovlivňují životní prostředí, a proto věnuje této
problematice velmi významnou pozornost. V roce 2013 byla společnost v souladu s integrovaným
povolením, které stanovuje podmínky, za kterých může provozovat veškerá svá zařízení. Splnila také
ostatní právní požadavky, povinnosti a ustanovení na ochranu životního prostředí. Pravidelně
monitoruje a vyhodnocuje druh a množství povolených znečišťujících látek. Záloha na poplatky za
vypouštění znečišťujících látek představovala 364 500,- Kč.
Autorizovaná měření prokázala soulad s legislativou. Pouze měření hluku v chráněném venkovním
prostoru vykázalo překročení limitu v noční době. Společnost přijala opatření k eliminaci nadměrného
hluku. V oblasti nakládání s vodami bylo vypuštěno 508 975 m3 odpadní vody, poplatek za jejich
vypouštění činil 50 898,- Kč. V oblasti nakládání s odpady bylo vyprodukováno 2 391 tun odpadů, z
toho 1 255 tun nebezpečných. Náklady na jejich odstranění představovaly 3 084 581,- Kč. Příjem za
druhotné suroviny činil 1 864 475,- Kč.
Celkový environmentální profil společnosti má stále se zlepšující trend díky každoročním
systematickým investicím v této oblasti. Vynaložená částka na ekologii v roce 2013 představovala
10 270 000,- Kč. Byly realizovány následující akce:
Spalovací jednotka RTO 50
Rekuperace kontilití VaZ
10 000 000,- Kč
243 000,- Kč
PC program EVI8, evidence odpadů
15 500,- Kč
Záchytné vany a pomůcky pro chemické látky
11 500,- Kč
Společnost AL INVEST Břidličná, a.s. je zařazena do systému obchodování s emisemi. Na základě
spotřeby zemního plynu na kotelně a plynových pecích, která činila 3 712 592 m3, bylo emitováno
24 181 tun CO2. Toto množství odpovídá stejnému množství povolenek, které budou odepsány.
Koncem roku společnost započala s pořizováním a umisťováním nových plastových odpadových
sběrných nádob pro důslednější třídění odpadů, vznikajících ve společnosti.
V průběhu roku proběhly dvě kontroly inspekce životního prostředí, a to v oblasti ochrany vod a
ovzduší. Při kontrole nebylo shledáno závažných pochybení nebo porušení zákonných povinností.
12
Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje
V rámci nového organizačního modelu jsou od 1. 6. 2013 jednotlivé výrobní divize zodpovědné za svůj
vlastní technologický rozvoj a realizaci svých technologických strategií.
Výzkum a vývoj divize Plechy byl zaměřen na sortiment středně a výše legovaných slitin z teplé
tratě.
Těžiště výzkumu a vývoje lze shrnout do tří hlavních oblastí:
1.
Tvorba produktů s perspektivou využívání hliníku a trvale udržitelného rozvoje.
2.
Příprava rekonstrukce a modernizace klíčových výrobních agregátů.
3.
Využití práce vývojářů a technologů k optimalizaci výrobních operací.
Výzkum a vývoj divize Fólie se ve shodě se strategií společnosti věnoval v roce 2013 zejména
aktivitám v oblasti zlepšování kvality tenké fólie pro zušlechťování a podpoře prodeje sortimentů
finstock (industrial, automotive). Část vývojových prací se věnovala zákaznickému servisu
(elektrovodný Al).
Přehled řešených projektů:
1.
Projekt TIP 2011 - 2013 (FR-TI3/707 s účelovou dotací MPO) představuje ukončení vývoje
zlepšování kvality a vlastností Al fólií pro nové obalové technologie s cílem podpořit plánovaný
prodej zušlechtěných fólií, navazující na plán investic. Vývojové práce byly zaměřeny zejména
na řešení rovinnosti, pórovitosti a povrchové kvality fólií. Pozitivních výsledků bylo dosaženo
zejména u víčkové fólie.
2.
Rozvojový program RP – II – 1/13 svou podpůrnou vývojovou činností řešil dílčí úkoly
související s průběžnými požadavky strategických zákazníků (Visteon, Mahle, Valeo).
Aplikace nové modifikované slitiny 3003 v projektu AUDI byla úspěšná. Podobné vývojové
aktivity probíhají intenzivně a úspěšně v oblasti deskových a rotačních výměníků (Hoval,
Recutech).
Technologické aktivity na divizi Obaly byly soustředěny nejen na odstranění kvalitativních problémů u
zákazníků, ale také na snížení materiálové náročnosti produktů. Vývojová činnost na divizi Obaly se
soustředila zejména na požadavky trhu v oblasti bariérových vlastností produktů a výrobu
sekundárních obalů:
1. Bariérové vlastnosti – hlavním zaměřením vývoje byla práce na víčkové fólii určené pro balení
agresivních potravin (hořčice, majonézy atd.). Tato aktivita byla podpořena rozjezdem nového
lakovacího stroje, který umožňuje nános 2 vrstev laků na stranu Al fólie určenou do kontaktu
s potravinou. Ve spolupráci s dodavatelem laku byla vytipována kombinace tzv. bariérového
laku a tepelně svařitelného laku, která zajistí jednak výborné bariérové vlastnosti a jednak plně
vyhovující svařitelnost k plastovým kelímkům, do nichž se potraviny plní. V současné chvíli je
produkt ve stádiu testování u vybraných klientů.
1. Sekundární obaly - převážně se jedná o papírový přebal jogurtových kelímků, tzv.
BANDEROLE. Na speciálně upravený papír je na voskovacím stroji nanášen tavný hotmelt,
který zajišťuje požadované vlastnosti. Ve spolupráci s předními výrobci hotmeltů byl vytipován
optimální komponent jednak pro finální užití a jednak pro možnosti strojního zařízení. Aktivita
byla završena úspěšným testem u ukrajinského zákazníka a postupně se produkt začíná
etablovat i na ostatních trzích.
Výzkumné a vývojové aktivity jsou ve všech divizích realizovány v úzké spolupráci s vysokými
školami, a to zejména s Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy, Fakultou jadernou a
fyzikálně inženýrskou ČVUT a Fakultou technologie ochrany prostředí VŠCHT v Praze.
13
Veřejně prospěšné aktivity
Společnost AL INVEST Břidličná, a.s. s celkovým počtem více než devět set zaměstnanců patří k
významným regionálním zaměstnavatelům. Vedle výrobní a čistě ekonomické oblasti se firma snaží
podporovat své zaměstnance a jejich rodiny také v mimopracovních aktivitách a přispívat tak i k
rozvoji regionu, ve kterém má sídlo. Spokojenost zaměstnanců a pracovní motivace souvisí i s úrovní
a kvalitou způsobu trávení volného času a naopak.
V oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže je dlouhodobě podporován místní klub Biatlon Břidličná,
který v mládežnických kategoriích dosahuje výborné výsledky i na celorepublikové úrovni. Tyto
úspěchy pak velmi dobře prezentují obchodní jméno společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. i za
hranicemi zdejšího regionu.
V roce 2013 byla finančně podpořena také činnost oddílu TJ Kovohutě Břidličná s početnou členskou
základnou, kterou z významné části tvoří zaměstnanci společnosti a jejich rodinní příslušníci.
Rezervací hodin pro zaměstnance byl poskytnut příspěvek na provoz plaveckého bazénu v Břidličné
a finanční podporu obdrželi i bývalí zaměstnanci na činnost Klubu důchodců Břidličná.
Jednorázové menší finanční příspěvky či věcné dary propagující obchodní jméno AL INVEST
Břidličná, a.s. byly použity na podporu společenských nebo sportovních aktivit majících vztah ke
zdejšímu regionu – Město Břidličná, městská knihovna, TJ Slavoj Bruntál, soutěž hasičských
záchranných sborů, příprava dětského letního tábora, akce pořádané místními školami apod.
Výrazem propojení podnikatelské, občanské a komunální složky je účast společnosti v obecně
prospěšné společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s., která se zaměřuje na využívání dotačních příležitostí
s cílem podpory lokálních projektů a rozvoje zdejšího mikroregionu.
Za aktivity v této oblasti bylo společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. v roce 2013 uděleno hejtmanem
Moravskoslezského kraje Čestné uznání za přijetí a realizaci myšlenek společenské odpovědnosti
v oblastech sociální, ekonomické a environmentální.
14
Informace z personální a právní oblasti
V průběhu roku 2013 došlo k několika dílčím změnám v organizační struktuře, jejichž cílem bylo
pokračovat v procesu zvyšování efektivity řízení a produktivity práce. Pokles počtu zaměstnanců
oproti roku 2012 byl způsoben především převodem obchodní činnosti na společnost METALIMEX a.
s., v rámci kterého přešla část zaměstnanců obchodního útvaru do pracovního poměru k této
společnosti.
Podstatnou změnou bylo zavedení nového mzdového systému a kompetenčního modelu v kategorii
THP i nová úprava motivačního systému u zaměstnanců na dělnických pozicích. Cílem těchto
opatření bylo zvýšení motivace zaměstnanců i jejich větší míra participace na ekonomických
výsledcích společnosti.
Z pohledu statistických ukazatelů nedošlo na úseku HR v roce 2013 k zásadním změnám. Byly
dodrženy plánované hodnoty klíčových ukazatelů (zejména objem mzdových nákladů), nadále byl
zachován trend nízké nemocnosti i počtu pracovních úrazů.
Ze strany zaměstnavatele byly podporovány vzdělávací aktivity zaměstnanců formou realizace
zákonných školení i odborných kurzů. Pokračovala spolupráce se Střední školou Rýmařov v podobě
přímé podpory učebního oboru hutník, včetně zajištění výuky praktických předmětů, a podařilo se
získat několik dotačních titulů na vzdělávání vybraných kategorií zaměstnanců. V menším rozsahu
byla obnovena výuka cizího jazyka.
V oblasti zaměstnaneckých benefitů zůstaly zachovány stěžejní výhody ve formě příspěvku
zaměstnavatele na stravování, příspěvku na penzijní připojištění, jednoho týdne dovolené navíc,
vyhrazených hodin pro zaměstnance v místním krytém bazénu či zajištění zdravotních rekondičních
pobytů pro zaměstnance z rizikových provozů. Společnost se zapojila do projektu „Zdravá firma“, v
rámci kterého byly zaměstnancům na konci roku poskytnuty vitamínové balíčky. Opět byla uspořádána
již tradiční kulturně-sportovní akce Fabrika Fest určená pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky a
v průběhu roku proběhlo i několik dalších, svým rozsahem již menších, sportovních a kulturních akcí.
V právní oblasti byla průběžně věnována pozornost dodržování platné legislativy a právní ochraně
zájmů společnosti, včetně přípravy na novou právní úpravu účinnou od 1. 1. 2014. V této souvislosti
byly řešeny běžné právní záležitosti související s výrobní a provozní činností firmy a interní formou
zajišťovány právně-korporátní záležitosti akciové společnosti (realizace valné hromady apod.).
Společnost měla v roce 2013 uzavřenu kolektivní smlouvu se základní organizací odborového svazu
KOVO; na pravidelných schůzkách docházelo k výměně informací mezi zaměstnavatelem a
odborovou organizací. Komunikace se zaměstnanci byla zajišťována také prostřednictvím
pravidelného vydávání firemního Zpravodaje a provozováním intranetu.
15
Cíle a metody řízení rizik
Společnost uplatňuje dvě strategie řízení rizik – vyhnutí se či přenesení rizika a eliminace rizika z titulu
aktivní práce se zajištěním či pojištěním rizika:
1.
Přijatá opatření směřují k tomu, aby riziko nemohlo nastat, nebo se zaměří na to, aby v případě,
že riziko nastane, byly jeho dopady přeneseny na klienty. Týká se především oblasti řízení rizika
v oblasti komodit a v oblasti investic.
Komoditní riziko se řídí tak, že nákupy komodity (Al) jsou převážně prováděny na základě již
exitujících prodejů zákazníkům, tzn. nakupuje se za cenu, která je domluvena se zákazníkem.
V oblasti nákupu investic je riziko řešeno tak, že se společnost snaží možné dopady rizika
přenášet na dodavatele – nastavení sankcí a parametrů dodávané části řešení nebo projektu tak,
aby případné výpadky či problémy s realizací pokryl buď technický tým dodavatele, nebo
kompenzace výpadku se řešila jeho penalizací.
2.
Aktivní práce se zajištěním měn začíná již v době plánovacího procesu v rámci tvorby plánu
peněžních toků za jednotlivé měsíce příslušného roku. Obdržené devizové příjmy jsou používány
zčásti k úhradám devizových závazků a přebytečné devizy jsou konvertovány do CZK jejich
prodejem prostřednictvím forwardů. Pro zajištění efektivity prodejů jsou sledovány objemy a kurzy
budoucích devizových příjmů a výdajů, tj. pohledávek, závazků a i odbytových zakázek a
vstupních objednávek. Cílem systému je zajištění vývoje měnových kurzů tak, aby nedocházelo
nebo byly minimalizovány kurzové ztráty.
Pro případ znehodnocení jednotlivých složek majetku se společnost jistí uzavřením pojistných
smluv a to nejen na škodu způsobenou na majetku z titulu živlů či krádeží, ale i na riziko nevůle
platit splatné pohledávky. Součástí pojištění je také pojištění odpovědnosti za výrobek a v
neposlední řadě i pojištění pro případ přerušení provozu.
16
Následné události
Po skončení účetního období do data výroční zprávy nedošlo k žádným změnám, které by vyžadovaly
doplnění výroční zprávy.
17
II.
FINANČNÍ ČÁST
18
Vypovídající údaje o hlavní činnosti společnosti
za roky 2012 a 2013
(v celých tisících Kč)
2012
Tržby
2013
4 163 384
4 085 401
Zisk brutto
171 212
209 282
EBITDA*
294 024
333 629
Cashflow z investiční činnosti **
135 436
118 750
Základní kapitál
265 000
265 000
* EBITDA pro výpočet bankovních kovenantů je stanovena jiným způsobem.
** Hodnota zahrnuje veškeré přírůstky investic v roce 2013 bez zohlednění odložených splatností investičních
faktur, po úpravě je částka zaplacených investic ve výši 94 477 tis. Kč.
19
Zpráva nezávislého auditora
Účetní závěrka
Na základě provedeného auditu jsme dne 17. března 2014 vydali k účetní závěrce, která je součástí
této výroční zprávy, zprávu následujícího znění:
„Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti AL INVEST Břidličná, a.s., tj. rozvahy k
31. prosinci 2013, výkazu zisku a ztráty a přehledu o peněžních tocích za rok 2013 a přílohy této
účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod a ostatních doplňujících údajů.
Údaje o společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky.“
Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku
Statutární orgán společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. je odpovědný za sestavení účetní závěrky,
která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní
kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala
významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.
Odpovědnost auditora
Naší odpovědností je vyjádřit na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme
provedli v souladu se zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími
aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni
dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že
účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a
skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora,
včetně vyhodnocení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem
nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém, který je
relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je
navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému
účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti
účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.
Jsme přesvědčeni, že získané důkazní informace poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření
našeho výroku.
Výrok auditora
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti AL
INVEST Břidličná, a.s. k 31. prosinci 2012 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a
peněžních toků za rok 2012 v souladu s českými účetními předpisy.
Zpráva o vztazích
Provedli jsme ověření věcné správnosti údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými
osobami společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. za rok končící 31. prosincem 2013 sestavené dle
příslušných ustanovení Zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku. Za sestavení této zprávy o
vztazích a její věcnou správnost je odpovědný statutární orgán společnosti. Naší odpovědností je
vydat na základě provedeného ověření stanovisko k této zprávě o vztazích.
Ověření jsme provedli v souladu s auditorským standardem č. 56 Komory auditorů České republiky.
Tento standard vyžaduje, abychom plánovali a provedli ověření s cílem získat omezenou jistotou, že
zpráva o vztazích neobsahuje významné věcné nesprávnosti. Ověření je omezeno především na
dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené
prověření věcné správnosti údajů. Proto toto ověření poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit
zprávy o vztazích jsme neprováděli, a proto nevydáváme výrok auditora.
20
Na základě našeho ověření jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by nás vedly k domněnce, že
zpráva o vztazích mezi propojenými osobami společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. za rok končící
31. prosincem 2013 obsahuje věcné nesprávnosti.
Výroční zpráva
Provedli jsme ověření souladu výroční zprávy s výše uvedenou účetní závěrkou. Za správnost výroční
zprávy je odpovědný statutární orgán společnosti. Naší odpovědností je vydat na základě
provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.
Ověření jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a
souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy požadují,
abychom ověření naplánovali a provedli tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že informace
obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní
závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme
přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku.
Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě ve všech významných ohledech v
souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.
V Praze, dne 25. července 2014
KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Oprávnění číslo 71
Ing. Karel Charvát
Partner
Oprávnění číslo 2032
21
Zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady
Dozorčí rada pracovala do 31. 10. 2013 v tříčlenném složení – Ing. Simona Otavová, předsedkyně
dozorčí rady, Ing. Pavlína Kocourková, MBA, členka dozorčí rady, a Mgr. Karel Šiška, LL. M., člen
dozorčí rady. Ke dni 31. 10. 2013 odstoupila z dozorčí rady na vlastní žádost Ing. Pavlína Kocourková,
MBA.
V rámci své kontrolní činnosti se dozorčí rada zabývala zejména plněním úkolů, které jí náleží dle
zákona a Stanov společnosti. Pravidelně se zabývala průběžnými výsledky hospodaření společnosti a
vývojem aktiv a pasiv, zaměřila se na kontrolu výkonu působnosti představenstva, plnění
podnikatelského záměru, hospodaření společnosti, platební schopnosti a uskutečňování její
podnikatelské činnosti v souladu s platnými právními předpisy a Stanovami. V daném roce dozorčí
rada také projednala výběr auditora.
Zasedání dozorčí rady se jako host pravidelně účastnil místopředseda představenstva, který ze své
funkce výkonného ředitele komentoval hospodářské výsledky společnosti, včetně plnění business
plánu a realizace schválených investic.
Dozorčí rada měla v roce 2013 k dispozici dostatek informací potřebných pro výkon své kontrolní a
dozorčí činnosti, chránila zájmy akcionářů jak v činnosti představenstva, tak při uskutečňování
podnikatelské činnosti společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. a neshledala v rámci své kontrolní
činnosti žádné pochybení či závažné nedostatky.
V Praze dne 15. 4. 2014
Dozorčí rada společnosti AL INVEST Břidličná, a.s.
22
III.
IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE
23
Identifikační a kontaktní údaje
Obchodní firma:
AL INVEST Břidličná, a.s.
Sídlo společnosti:
Bruntálská 167, 793 51 Břidličná, Česká republika
IČ:
273 76 184
DIČ:
CZ27376184
Zápis v obchodním rejstříku:
Krajský soud v Ostravě, vložka B, č. 3040
Telefonní spojení:
+420 554 221 111
Faxové spojení:
+420 554 222 700
E-mail spojení:
[email protected]
www stránky:
www.alinvest.cz
24
IV.
PŘÍLOHY
25
Rozvaha v plném rozsahu
(v celých tisících Kč)
Min. účetní
období
Běžné účetní období
AKTIVA
Označ.
b
a
řádek
c
AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63)
001
A.
Pohledávky za upsaný základní kapitál
002
B.
Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23)
Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 12)
B.I.
B.I.1. Zřizovací výdaje
Brutto
Korekce
Netto
Netto
1
2
3
4
3 772 868
-1 197 134
2 575 734 2 507 265
003
2 230 141
-1 141 188
1 088 953 1 087 560
004
40 479
- 38 557
1 922
3 596
005
2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
006
221
- 145
76
3. Software
007
37 930
- 37 545
385
471
4. Ocenitelná práva
008
1 064
- 867
197
57
5. Goodwill
009
6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
010
1 264
3 039
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
011
1 264
29
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný
majetek
012
Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22)
013
2 189 662
014
31 868
2. Stavby
015
669 374
3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
016
1 875 147
4. Pěstitelské celky trvalých porostů
017
5. Dospělá zvířata a jejich skupiny
018
6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek
019
167
7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
020
18 946
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný
8.
majetek
021
10 942
9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
022
- 416 782
8.
B.II.
B.II.1. Pozemky
B.III.
Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30)
B.III.1. Podíly - ovládaná osoba
2.
Podíly v účetních jednotkách pod podstatným
vlivem
3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
4.
Půjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba,
podstatný vliv
32 753
- 206 752
462 622
471 577
-1 225 345
649 802
606 211
167
167
12 671
67 989
10 942
14 093
- 81 041
- 108 826
- 6 275
335 741
025
026
027
6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
029
Pokračování na následující straně
31 868
024
028
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční
majetek
1 087 031 1 083 964
023
5. Jiný dlouhodobý finanční majetek
7.
-1 102 631
030
26
Min. účetní
období
Běžné účetní období
AKTIVA
Označ.
b
a
C.
c
Brutto
Korekce
Netto
Netto
1
2
3
4
Oběžná aktiva (ř. 32 + 39 + 48 + 58)
031
1 538 170
- 55 946
Zásoby (ř. 33 až 38)
032
724 827
- 1 538
723 289
694 001
033
262 414
- 1 538
260 876
224 701
2. Nedokončená výroba a polotovary
034
301 031
301 031
285 401
3. Výrobky
035
161 207
161 207
183 881
4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny
036
5. Zboží
037
6. Poskytnuté zálohy na zásoby
038
175
175
18
C.I.
C.I.1. Materiál
C.II.
Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47)
C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů
040
041
3. Pohledávky - podstatný vliv
042
Pohledávky za společníky, členy družstva a za
účastníky sdružení
043
5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy
044
6. Dohadné účty aktivní
045
7. Jiné pohledávky
046
8. Odložená daňová pohledávka
047
C.III.
Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57)
C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů
048
811 323
- 54 408
756 915
710 695
049
782 813
- 54 408
728 405
663 176
2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba
050
3. Pohledávky - podstatný vliv
051
4.
Pohledávky za společníky, členy družstva a za
účastníky sdružení
1 482 224 1 413 017
039
2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba
4.
C.IV.
řádek
052
5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
053
6. Stát - daňové pohledávky
054
9 804
9 804
33 973
7. Krátkodobé poskytnuté zálohy
055
1 280
1 280
3 430
8. Dohadné účty aktivní
056
17 426
17 426
10 116
9. Jiné pohledávky
057
058
2 020
2 020
8 321
059
622
622
702
2. Účty v bankách
060
1 398
1 398
7 619
3. Krátkodobé cenné papíry a podíly
061
4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek
062
Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62)
C.IV.1. Peníze
Pokračování na následující straně
27
Min. účetní
období
Běžné účetní období
AKTIVA
Označ.
řádek
b
a
c
Časové rozlišení (ř.64+65+66)
D.I.
D.I.1. Náklady příštích období
6 688
PASIVA
b
Minulé období
c
5
6
2 575 734
2 507 265
Vlastní kapitál (ř. 69 + 73 + 80 + 83 + 87)
068
965 868
901 892
Základní kapitál (ř. 70 + 71 + 72)
069
265 000
265 000
070
265 000
265 000
- 10 939
- 840
- 10 939
- 840
080
49 630
42 840
081
49 630
42 840
083
488 102
459 088
084
488 102
459 088
2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)
071
3. Změny základního kapitálu
072
073
074
2. Ostatní kapitálové fondy
075
3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
076
4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností
077
5. Rozdíl z přeměn společností
078
6. Rozdíly z ocenění při přeměnách společností
079
2. Statutární a ostatní fondy
Výsledek hospodaření minulých let (ř. 84 + 85 + 86)
A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let
B.I.
Běžné období
067
A.III.1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond
B.
řád.
PASIVA CELKEM (ř. 68 + 88 + 121)
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku
(ř. 81 + 82)
A.V.
4
4 557
A.II.1. Emisní ážio
A.IV.
3
4 557
Kapitálové fondy (ř. 74 až 79)
A.III.
2
064
A.I.1. Základní kapitál
A.II.
1
6 688
066
A.I.
Netto
4 557
3. Příjmy příštích období
A.
Netto
4 557
065
a
Korekce
063
2. Komplexní náklady příštích období
Označ.
Brutto
082
2. Neuhrazená ztráta minulých let
085
3. Jiný výsledek hospodaření minulých let
086
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)
087
174 075
135 804
Cizí zdroje (ř. 89 + 94 + 105 + 117)
088
1 609 866
1 605 373
Rezervy (ř. 90 až 93)
089
20 871
15 848
B.I.1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů
090
2. Rezerva na důchody a podobné závazky
091
Pokračování na následující straně
28
PASIVA
Označ.
a
b
Běžné období
Minulé období
c
5
6
3. Rezerva na daň z příjmů
092
3 356
4 549
4. Ostatní rezervy
093
17 515
11 299
094
97 278
100 936
B.II.
Dlouhodobé závazky (ř. 95 až 104)
B.II.1. Závazky z obchodních vztahů
095
2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba
096
3. Závazky - podstatný vliv
097
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům
4.
sdružení
098
5. Dlouhodobé přijaté zálohy
099
6. Vydané dluhopisy
100
7. Dlouhodobé směnky k úhradě
101
8. Dohadné účty pasivní
102
9. Jiné závazky
103
6 142
104
91 136
100 936
105
595 439
632 980
106
471 857
535 214
10. Odložený daňový závazek
B.III.
Krátkodobé závazky (ř. 106 až 116)
B.III.1. Závazky z obchodních vztahů
2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba
107
3. Závazky - podstatný vliv
108
4.
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům
sdružení
109
5. Závazky k zaměstnancům
110
17 917
18 931
6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
111
10 158
10 374
7. Stát - daňové závazky a dotace
112
3 692
6 590
8. Krátkodobé přijaté zálohy
113
302
1 568
9. Vydané dluhopisy
114
10. Dohadné účty pasivní
115
67 397
58 641
11. Jiné závazky
116
24 116
1 662
117
896 278
855 609
B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé
118
870 000
825 000
2. Krátkodobé bankovní úvěry
119
26 278
30 609
3. Krátkodobé finanční výpomoci
120
B.IV.
C.I.
řád.
Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 118 + 119 + 120)
Časové rozlišení (ř. 122 + 123)
121
C.I.1. Výdaje příštích období
122
2. Výnosy příštích období
123
29
Výkaz zisku a ztráty
(v celých tisících Kč)
Skutečnost v účet. období
Označ.
TEXT
a
b
I.
řád.
c
běžném
minulém
1
2
Tržby za prodej zboží
01
Náklady vynaložené na prodané zboží
02
+
Obchodní marže (ř. 01 - 02)
03
II.
Výkony (ř. 05 + 06 + 07)
04
4 110 488
4 197 561
II.1.
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
05
4 085 401
4 163 384
II.2.
Změna stavu zásob vlastní činnosti
06
- 6 609
3 314
II.3.
Aktivace
07
31 696
30 863
B.
Výkonová spotřeba (ř. 09 + 10)
08
3 392 784
3 473 206
B.1.
Spotřeba materiálu a energie
09
3 266 695
3 277 231
B.2.
Služby
10
126 089
195 975
Přidaná hodnota (ř. 03 + 04 - 08)
11
717 704
724 355
C.
Osobní náklady (ř. 13 až 16)
12
394 547
398 681
C.1.
Mzdové náklady
13
288 906
287 915
C.2.
Odměny členům orgánů společnosti a družstva
14
5 685
8 640
C.3.
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
15
95 068
97 494
C.4.
Sociální náklady
16
4 888
4 632
D.
Daně a poplatky
17
5 106
5 746
E.
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
18
115 168
108 140
III.
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20+21)
19
44 707
35 053
III.1
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
20
4 240
3 815
III.2
Tržby z prodeje materiálu
21
40 467
31 238
F.
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a
materiálu (ř. 23 + 24)
22
31 732
22 751
F.1.
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
23
3 239
1 694
F.2.
Prodaný materiál
24
28 493
21 057
G.
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a
komplexních nákladů příštích období
25
471
6 171
Ostatní provozní výnosy
26
35 933
27 797
Ostatní provozní náklady
27
29 324
37 823
Převod provozních výnosů
28
Převod provozních nákladů
29
Provozní výsledek hospodaření
(ř. 11 - 12 -17 - 18 + 19 - 22 - 25 + 26 - 27 + 28 - 29)
30
221 996
207 893
A.
+
IV.
H.
V.
I.
*
Pokračování na následující straně
30
Skutečnost v účet. období
Označ.
TEXT
a
VI.
b
řád.
c
běžném
minulém
1
2
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
31
Prodané cenné papíry a podíly
32
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř. 34 + 35 + 36)
33
VII.1.
Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních
jednotkách pod podstatným vlivem
34
VII.2.
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů
35
VII.3.
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
36
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
37
Náklady z finančního majetku
38
Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů
39
504
8 525
L.
Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů
40
10 294
509
M.
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti
41
Výnosové úroky
42
13
30
Nákladové úroky
43
9 192
14 702
Ostatní finanční výnosy
44
72 417
59 965
Ostatní finanční náklady
45
66 162
89 990
Převod finančních výnosů
46
Převod finančních nákladů
47
Finanční výsledek hospodaření
(ř. 31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45+46-47)
48
- 12 714
- 36 681
Q.
Daň z příjmů za běžnou činnost (ř.50+51)
49
35 207
35 408
Q.1.
-splatná
50
42 624
41 063
Q.2.
-odložená
51
- 7 417
- 5 655
Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 - 49)
52
174 075
135 804
Mimořádné výnosy
53
R.
Mimořádné náklady
54
S.
Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 56 + 57)
55
S.1.
-splatná
56
S.2.
-odložená
57
Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 - 55)
58
Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)
59
60
174 075
135 804
61
209 282
171 212
J.
VII.
K.
IX.
X.
N.
XI.
O.
XII.
P.
*
**
XIII.
*
T.
***
****
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)
(ř. 52 + 58 - 59)
Výsledek hospodaření před zdaněním
(ř. 30 + 48 + 53 - 54)
31
Příloha roční účetní závěrky
1. POPIS SPOLEČNOSTI
AL INVEST Břidličná, a.s. (dále jen „společnost”) je právnická osoba, akciová společnost, která vznikla
dne 5. září 2005 a sídlí v Břidličné, ul. Bruntálská 167, okres Bruntál, Česká republika, IČ 273 76 184.
Hlavním předmětem její činnosti je výroba válcovaných polotovarů z hliníku a jeho slitin, výroba
flexibilních obalových materiálů.
Osoby podílející se na základním kapitálu k 31. 12. 2013
Ing. Petr Otava, CSc.
60 %
MTX CZ, a.s.
40 %
V průběhu roku 2013 nedošlo ke změnám v osobách podílejících se na základním kapitálu
společnosti.
Členové statutárních a dozorčích orgánů k 31. 12. 2013
(dle obchodního rejstříku)
Představenstvo:
Ing. Petr Otava, CSc. (předseda)
Ing. Jan Marinov (místopředseda)
Ing. Petr Sůva (člen představenstva)
Ing. Josef Mašín (člen představenstva)
Ing. Petr Otava (člen představenstva)
Dozorčí rada:
Ing. Simona Otavová (předseda)
Mgr. Karel Šiška, MSc (člen dozorčí rady)
Změny v obchodním rejstříku v roce 2013
Během roku 2013 došlo k několika změnám v rámci členů statutárních a dozorčích orgánů. Aktuální
stav k 31. 12. 2013 je uveden v předcházejícím odstavci.
Začátkem roku 2013 došlo k zániku funkce panu Ing. Pavlu Kotajnému a Petru Matuškovi. Na jejich
místa v představenstvu nastoupili pan Jan Marinov a Josef Mašín. V rámci dozorčí rady došlo na
počátku roku 2013 k zániku funkce panu Ing. Ladislavovi Ornstovi a paní Ing. Simoně Zeleňákové.
Nově byla zvolena paní Simona Otavová a paní Pavlína Kocourková, u které došlo k zániku funkce ke
konci roku 2013.
Společnost má následující organizační strukturu (stav k 31. 12. 2013)
Společnost je rozdělena do jedenácti základních segmentů:
Útvar výkonného ředitele
Útvar investic
Ekonomický útvar
Personální a právní útvar
Útvar kvality
Útvar nákupu
Technický útvar
Divize Plechy
Divize Fólie
Divize Obaly
Divize TAPA Tábor
S účinností od 1. ledna 2013 byl převeden útvar obchodu pod společnost ve skupině MTX CZ, a.s.
32
2. ZÁSADNÍ ÚČETNÍ POSTUPY POUŽÍVANÉ SPOLEČNOSTÍ
Zásadní účetní postupy, které společnost používala při sestavení účetní závěrky, jsou následující:
a) Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení a
náklady s pořízením související.
Drobný nehmotný majetek do 10 tis. Kč se účtuje jednorázově do nákladů a dále je veden pouze v
operativní evidenci.
Drobný nehmotný majetek (od 10 tis. Kč do 60 tis. Kč) se oceňuje v pořizovacích cenách a odpisuje se
do nákladů měsíčně 1/24, tzn. po dobu 2 let.
Dlouhodobý nehmotný majetek je odpisován do nákladů na základě předpokládané doby životnosti
příslušného majetku.
b) Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady
na dopravu, clo a další náklady s pořízením související. Dlouhodobý hmotný majetek vyrobený ve
společnosti je zaúčtován v ocenění vlastními náklady, které zahrnují přímé materiálové a mzdové
náklady, výrobní režijní náklady a další výdaje související s jeho pořízením. Přijaté dotace na pořízení
dlouhodobého majetku ponižují pořizovací cenu majetku.
Dlouhodobý hmotný majetek získaný bezplatně se oceňuje reprodukční pořizovací cenou a účtuje se
ve prospěch účtu ostatních kapitálových fondů. Reprodukční pořizovací cena takového majetku se
stanoví na základě znaleckého posudku.
Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu.
Běžné opravy a údržba se účtují do nákladů.
Drobný hmotný majetek do 5 tis. Kč se účtuje jednorázově do nákladů a dále je veden pouze v
operativní evidenci.
Drobný dlouhodobý hmotný majetek (od 5 tis. Kč do 40 tis. Kč) se oceňuje v pořizovacích cenách a
odpisuje se do nákladů měsíčně 1/24, tzn. po dobu 2 let.
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku vznikl jako rozdíl mezi kupní cenou a zůstatkovou účetní cenou
části podniku pořízeného koupí části konkurzní podstaty podniku Hutní závody Břidličná, a.s.
Odpisování
Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného
majetku. Předpokládaná životnost je stanovena takto:
Počet let (od - do)
Stavby
20 – 44
Energet. a výr. zařízení
7 – 14
Stroje, přístroje a zařízení
3 – 15
Dopravní prostředky
3 – 14
Inventář
3 – 10
Software
3 – 10
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
15
c) Finanční majetek
Podíly a cenné papíry se oceňují pořizovacími cenami, které zahrnují cenu pořízení a přímé náklady s
pořízením související, např. poplatky a provize makléřům a burzám.
V případě snížení hodnoty majetkových účastí, jsou tvořeny opravné položky, popř. je účetní hodnota
snížena mimořádným odpisem z titulu trvalého poklesu jejich hodnoty, a to individuálně za každý
cenný papír.
Krátkodobý finanční majetek tvoří ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech.
33
d) Zásoby
Nakupované zásoby jsou oceněny skutečnými pořizovacími cenami s použitím metody váženého
aritmetického průměru. Pořizovací cena zásob zahrnuje náklady na jejich pořízení včetně nákladů s
pořízením souvisejících (náklady na přepravu, clo, provize, atd.).
Nedokončená výroba je oceňována dle skutečných výkonů, množství a skutečné materiálové bilance
při aktuálních skladových cenách.
Polotovary vlastní výroby jsou kalkulovány v plánovaných cenách dle kalkulačního vzorce.
Hotová výroba je oceňována konkrétní kalkulací obchodního případu, která se provádí v plánovaných
cenách dle kalkulačního vzorce.
Ocenění využitelného odpadu se odvozuje od ceny suroviny snížené o náklady potřebné k jeho
přepracování do využitelného stavu.
Opravné položky jsou vytvářeny v případech, kdy ocenění použité v účetnictví je přechodně vyšší než
prodejní cena zásob snížená o náklady spojené s prodejem.
e) Pohledávky
Pohledávky se oceňují jmenovitou hodnotou. Ocenění pochybných pohledávek se snižuje pomocí
opravných položek účtovaných na vrub nákladů.
f)
Deriváty
Deriváty k obchodování
Společnost oceňuje deriváty reálnou hodnotou k rozvahovému dni. Reálná hodnota je stanovena na
základě tržního ocenění nebo na základě kvalifikovaného odhadu. Rozdíly vzniklé změnou reálné
hodnoty derivátů určených k obchodování jsou zahrnuty ve výnosech nebo nákladech.
Zajišťovací deriváty
Společnost se prostřednictvím měnových nástrojů (forwardy, opce) zajišťovala proti riziku změny
měnového kursu Kč/EUR, Kč/USD a Kč/PLN. Zajišťována byla inkasa v EUR, USD a PLN od
odběratelů podle plánovaných tržeb.
Společnost klasifikuje deriváty jako zajištění budoucích peněžních toků. Zajišťovací deriváty jsou k
rozvahovému dni oceněny reálnou hodnotou a efektivní část zajištění (reálné hodnoty) je účtována na
účet oceňovacích rozdílů z přecenění majetku a závazků, který je součástí vlastního kapitálu
společnosti a dále na příslušné účty Jiných pohledávek a/nebo Jiných závazků.
Neefektivní část je zachycena ve výkazu zisku a ztráty. Vzhledem k tomu, že se společnost rozhodla
zajišťovat změnu peněžních toků pouze mimo stanovené pásmo fluktuace kurzů definované v
měnových strukturách, předpokládá, že takto definovaný zajišťovací vztah bude plně efektivní a tudíž
změnu reálné hodnoty forwardů před splatností účtuje do vlastního kapitálu.
g) Vlastní kapitál
Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku krajského soudu.
Případné zvýšení nebo snížení základního kapitálu na základě rozhodnutí valné hromady, které
nebylo k rozvahovému dni zaregistrováno, se vykazuje jako Změny základního kapitálu. Vklady
přesahující základní kapitál se vykazují jako emisní ážio. Ostatní kapitálové fondy společnost podle
stanov nevytváří.
Podle obchodního zákoníku společnost vytváří rezervní fond ze zisku nebo z příplatků společníků nad
hodnotu vkladů.
h) Přijaté úvěry
Krátkodobé a dlouhodobé úvěry jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě. Za krátkodobý úvěr se
považuje i část dlouhodobých úvěrů, která je splatná do jednoho roku od rozvahového dne.
i) Finanční leasing
Společnost účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové splátky do nákladů rovnoměrně po
dobu trvání nájmu a předmět leasingu aktivuje do majetku společnosti v kupní ceně v době, kdy
smlouva o nájmu končí a uplatňuje se možnost odkupu. Splátky nájemného hrazené předem se
časově rozlišují.
j) Stanovení rezerv
Rezervu na daň z příjmů vytváří společnost vzhledem k tomu, že okamžik sestavení účetní závěrky
předchází okamžiku stanovení výše daňové povinnosti. V následujícím účetním období společnost
rezervu rozpustí a zaúčtuje zjištěnou daňovou povinnost.
Společnost vytváří rezervy na mimořádné odměny schvalované představenstvem.
34
k) Devizové operace
Majetek a závazky pořízené v cizí měně se přepočítávají devizovým kurzem ČNB platným ke dni jejich
vzniku. K rozvahovému dni jsou aktiva a pasiva v zahraniční měně přepočítávána kurzem devizového
trhu vyhlášeným Českou národní bankou. Nerealizované kurzové zisky a ztráty jsou zachyceny ve
výsledku hospodaření.
l)
Výzkum a vývoj
Náklady na výzkum jsou vynaloženy za účelem získání zcela nových technických znalostí, které
mohou vést k budoucímu zlepšení výrobků nebo celých procesů, pro něž však není dosud stanoveno
jejich ekonomické využití. Tyto náklady jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty v období, ve kterém
byly vynaloženy.
m) Účtování nákladů a výnosů
Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí.
Společnost účtuje na vrub nákladů tvorbu rezerv a opravných položek na krytí všech rizik, ztrát a
znehodnocení, která jsou ke dni sestavení účetní závěrky známa.
Společnost účtuje o výnosech z hlavní činnosti a o výnosech z neobvyklých činností dle předepsaných
účetních postupů.
n) Daň z příjmů
Náklad na daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo
sníženého o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy (např. tvorba a
zúčtování ostatních rezerv a opravných položek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi účetními a
daňovými odpisy atd.).
Odložená daň vychází z veškerých dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a pasiv,
případně dalších dočasných rozdílů (daňová ztráta), s použitím očekávané daňové sazby platné pro
období, ve kterém budou daňový závazek nebo pohledávka uplatněny.
O odložené daňové pohledávce se účtuje pouze tehdy, je-li pravděpodobné, že bude v následujících
účetních obdobích uplatněna.
o) Složky peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů (pro účely cash flow)
Pro účely sestavení přehledu o peněžních tocích jsou peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty
definovány tak, že zahrnují peníze v pokladně, peníze na cestě, peníze na bankovních účtech a další
finanční aktiva, jejichž ocenění může být spolehlivě určeno, a které mohou být snadno přeměněny v
peněžní prostředky.
p) Povolenky na emise skleníkových plynů
O povolenkách na emise skleníkových plynů je účtováno jako o dlouhodobém nehmotném
neodpisovaném majetku a jsou oceněny pořizovací cenou případně reprodukční pořizovací cenou při
bezúplatném nabytí. Bezúplatné nabytí povolenek na emise prvním držitelem se vykazuje jako
poskytnutí dotace.
O spotřebě povolenek na emise se účtuje do ostatních provozních nákladů v závislosti na odhadované
výši emisí vyprodukovaných společností v daném účetním období. Dotace je rozpouštěna do ostatních
provozních výnosů ve věcné a časové souvislosti se spotřebou povolenek.
Prodej povolenek na emise je vykázán ve výsledku zisku a ztráty v položce tržby z prodeje
dlouhodobého majetku a zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku.
Společnost účtuje o opravných položkách k nakoupeným povolenkám na emise k rozvahovému dni v
případě, kdy je ocenění nakoupených povolenek na emise použité v účetnictví přechodně vyšší, než je
tržní ocenění.
35
3. DLOUHODOBÝ MAJETEK
a)
Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč)
POŘIZOVACÍ CENA
Počáteční
zůstatek
Nehmotné výsledky výzkumu a
vývoje
Software
Přírůstky
Vyřazení
Konečný
zůstatek
Převody
111
0
0
110
221
37 682
384
136
0
37 930
889
175
0
0
1 064
3 039
0
1 775
0
1 264
29
0
0
-29
0
Celkem 2013
41 750
559
1 911
81
40 479
Celkem 2012
40 778
3 705
2 862
129
41 750
Ocenitelná práva
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý
nehmotný majetek
OPRÁVKY
Počáteční
zůstatek
Nehmotné výsledky výzkumu a
vývoje
Odpisy
Konečný
zůstatek
Vyřazení
Netto účetní
hodnota
111
34
0
145
76
37 211
470
136
37 545
385
832
35
0
867
197
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
0
0
0
0
1 264
Nedokončený dlouhodobý
nehmotný majetek
0
0
0
0
0
Celkem 2013
38 154
539
136
38 557
1 922
Celkem 2012
37 225
929
0
38 154
3 596
Software
Ocenitelná práva
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje zahrnují výdaje na výzkum a vývoj, jehož výsledky jsou určeny
k prodeji nebo k obchodování a jsou rozděleny do jednotlivých položek podle projektů. Vedení
společnosti zároveň předpokládá technický úspěch a ekonomickou a komerční ziskovost těchto
projektů.
Ocenitelná práva, patenty a licence jsou odpisovány po dobu životnosti, jak je stanoveno v příslušné
smlouvě.
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek zahrnuje povolenky emisí skleníkových plynů, které jsou určeny k
vlastní spotřebě, nebo k obchodování a tyto povolenky nejsou odpisovány.
Souhrnná výše drobného nehmotného majetku neuvedeného v rozvaze činí v pořizovacích cenách k
31. 12. 2013 72 tis. Kč (2012 – 291 tis. Kč).
36
b)
Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč)
POŘIZOVACÍ CENA
Počáteční
zůstatek
Stavby
Přírůstky
Vyřazení
Konečný
zůstatek
Převody
659 272
8 738
626
1 990
669 374
1 675 301
120 095
5 935
43 941
1 833 402
37 828
5 459
4 303
0
38 984
Inventář
2 761
0
0
0
2 761
Pozemky
32 753
77
962
0
31 868
167
0
0
0
167
73 745
3 734
26 614
-31 919
18 946
14 093
10 942
0
-14 093
10 942
-416 782
0
0
0
-416 782
Celkem 2013
2 079 138
149 045
38 440
-81
2 189 662
Celkem 2012
1 960 831
129 482
11 046
-129
2 079 138
Stroje, přístroje a zařízení
Dopravní prostředky
Umělecká díla
Nedokončený dlouhodobý hmotný
majetek
Poskytnuté zálohy na hmotný
majetek
Oceňovací rozdíl k nabytému
majetku
OPRÁVKY A OPRAVNÉ POLOŽKY
Oprávky
Opravné položky
Netto
účetní
hodnota
Počáteční
zůstatek
Odpisy
Vyřazení
Konečný
zůstatek
Počáteč
-ní
zůstatek
187 695
19 683
626
206 752
0
0
0
462 622
1 081 693
119 090
5 586
1 195 197
0
0
0
638 205
25 435
3 578
1 479
27 534
0
0
0
11 450
2 551
63
0
2 614
0
0
0
147
Pozemky
0
0
0
0
0
0
0
31 868
Umělecká díla
0
0
0
0
0
0
0
167
0
0
0
0
5 756
519
6 275
12 671
0
0
0
0
0
0
0
10 942
-307 956
-27 785
0
-335 741
0
0
0
-81 041
Celkem 2013
989 418
114 629
7 691
1 096 356
5 756
519
6 275
1 087 031
Celkem 2012
891 565
107 211
9 358
989 418
5 236
520
5 756
1 083 964
Stavby
Stroje, přístroje a
zařízení
Dopravní prostředky
Inventář
Nedok. dlouhod. hm.
majetek
Poskytnuté.zálohy na
dl.hm. majetek
Oceňovací rozdíl
k nabytému majetku
Změna
Konečný
zůstatek
Souhrnná výše drobného hmotného majetku neuvedeného v rozvaze činí v pořizovacích cenách k
31. 12. 2013 16 242 tis. Kč (2012 – 16 197 tis. Kč).
Společnost upravila ocenění dlouhodobého hmotného majetku vzhledem k jeho nižší hodnotě
prostřednictvím opravné položky na vrub nákladů (viz odstavec 6).
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku ve výši 416 782 tis. Kč vznikl jako rozdíl mezi kupní cenou a
zůstatkovou účetní cenou části podniku pořízeného koupí části konkurzní podstaty podniku Hutní
závody Břidličná, a.s. v r. 2001. Odpis oceňovacího rozdílu k nabytému majetku v r. 2013 ve výši
27 785 tis. Kč (2012 – 27 786 tis. Kč) je vykázán proti pozici Odpisy dlouhodobého nehmotného a
hmotného majetku.
37
Společnost eviduje nevyužívaný majetek, který byl součástí nakoupeného celku z konkurzní podstaty
KOVOHUTĚ BŘIDLIČNÁ, a.s. K tomuto majetku společnost nevytváří opravné položky (nesnižuje
přechodně jejich hodnotu) samostatně, jelikož k nakoupenému celku z KOVOHUTĚ BŘIDLIČNÁ, a.s.
byl vytvořen oceňovací rozdíl k nabytému majetku (účet 097), který ocenění nevyužitého majetku k
datu pořízení korigoval.
Společnost má k 31. prosinci 2013 zastaven majetek v hodnotě 1 603 493 tis. Kč.
Mezi nejvýznamnější přírůstky dlouhodobého majetku v roce 2013 patřil nákup lakovacího stroje
CERUTTI ve výši 109 482 tis. Kč, rekuperace spalin kontilití ve výši 16 874 tis. Kč, spalovacího
zařízení RTO ve výši 10 809 tis. Kč a komorové tavící pece ve výši 7 068 tis. Kč.
Společnost obdržela v roce 2013 dotaci ze státního rozpočtu na realizaci energetických úspor ve výši
26 614 tis. Kč. Náklady na pořízení majetku byly v plné výši zaúčtovány na účet nedokončeného
dlouhodobého hmotného majetku a následně rozděleny na základě přidělené dotace v poměru 60 %
vlastní náklady a 40 % dotace. Částka ve výši dotace je zúčtována jako vyřazení z nedokončeného
dlouhodobého hmotného majetku.
c) Dlouhodobý finanční majetek (v tis. Kč)
Společnost nevlastnila k 31. 12. 2013 ani k 31. 12. 2012 žádný dlouhodobý finanční majetek.
4. ZÁSOBY
Ocenění nepotřebných a nepoužitelných zásob se snižuje na prodejní cenu prostřednictvím účtu
opravných položek, který se v přiložené rozvaze vykazuje ve sloupci korekce. Opravná položka byla
stanovena vedením společnosti na základě individuální analýzy (viz odst. 6).
Společnost má k 31. prosinci 2013 zastavenou část zásob (detail viz odst. 14).
5. POHLEDÁVKY
Krátkodobé obchodní pohledávky k 31. 12. 2013 činí 782 813 tis. Kč (2012 – 718 134 tis. Kč), ze
kterých představují pohledávky po lhůtě splatnosti 72 009 tis. Kč (2012 – 112 983 tis. Kč).
Na nesplacené pohledávky, které jsou považovány za pochybné, byly v roce 2013, resp. 2012
vytvořeny opravné položky na základě analýzy věkové struktury pohledávek nebo na základě
kvalifikovaného odhadu rizika likvidnosti pohledávek (viz odstavec 6).
Společnost dále z důvodu nedobytnosti, zamítnutí konkurzu a vyrovnání atd. odepsala do nákladů v
roce 2013 pohledávky ve výši 8 409 tis. Kč (2012 – 2 824 tis. Kč).
Společnost ručila Československé obchodní bance, a. s. (jako Agent pro zajištění) k 31. 12. 2013 z
titulu čerpání bankovních úvěrů u Československé obchodní banky, a. s., Komerční banky, a.s. a
České spořitelny, a.s. svými pohledávkami ve výši 0 tis. Kč (2012 – 782 323 tis. Kč)
Pohledávky za spřízněnými osobami (viz odstavec 23).
6. OPRAVNÉ POLOŽKY
Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty aktiv (uvedených v odstavci 3, 4 a 5).
Změny na účtech opravných položek (v tis. Kč):
Počáteční
stav
k 1.1.2012
Tvorba
opravné
položky
Zúčtování
opravné
položky
Zůstatek
k
31.12.2012
Tvorba
opravné
položky
Zúčtování
opravné
položky
Zůstatek
k
31.12.2013
Dlouhodobému majetku
5 236
520
0
5 756
519
0
6 275
Zásobám
1 760
2 785
3 509
1 036
1 538
1 036
1 538
Pohledávkám – zákonné
8 136
7 797
2 203
13 730
150
5 259
8 621
Pohledávkám – ostatní
40 447
781
0
41 228
7 376
2 817
45 787
Celkem
55 579
11 883
5 712
61 750
9 583
9 112
62 221
Opravné položky k:
Zákonné opravné položky se tvoří v souladu se zákonem o rezervách.
38
7. DERIVÁTY
a)
Deriváty určené k obchodování
K rozvahovému dni měla společnost otevřeny následující obchodovatelné deriváty (sumarizovány dle
typu a měn):
Reálná hodnota
Instrument – 2012
Reálná hodnota
Instrument – 2013
k 31.12.2012
k 31.12.2013
Forwardový prodej 1 200 tis. EUR
-299
Forwardový prodej 9 790 tis. EUR
-7 453
Swapový nákup 540 tis. EUR
46
Swapový nákup 1 065 tis. EUR
-1 693
Forwardový prodej 4 483 tis. PLN
-184
Forwardový prodej 4 000 tis. PLN
-1 102
Swapový prodej 630 tis. PLN
-20
Celkem
-457
Celkem
-10 248
Společnost neměla k 31. 12. 2013 ani k 31. 12. 2012 uzavřen žádný derivát na zajištění ceny hliníku
ani žádné strukturované derivátové transakce.
b) Zajišťovací deriváty
Společnost vykazovala reálnou hodnotu ostatních zajišťovacích derivátů, které zajišťovaly výši
budoucích inkas v EUR, PLN a USD v souladu s účetními postupy uvedenými v bodě 2 (f) jako
Oceňovací rozdíl z přecenění majetku a závazků ve vlastním kapitálu společnosti (zajištění budoucích
peněžních toků). Výše reálné hodnoty těchto derivátů (měnové forwardy) činila k 31. 12. 2013
13 519 tis. Kč (2012 – 1 037 tis. Kč). Výše oceňovacího rozdílu ve vlastním kapitálu je ponížena o
vypočtenou odloženou daň ve výši 2 580 tis. Kč (2012 – 197 tis. Kč).
K rozvahovému dni měla společnost otevřeny následující zajišťovací deriváty:
Jedná se měnové forwardy v měnách EUR (prodej 45 810 tis. EUR) období březen 2014 až prosinec
2014. Reálná hodnota těchto derivátů je vykázána dle předpokládaného data realizace následovně:
Reálná hodnota
- krátkodobé
pohledávky
Reálná hodnota
- krátkodobé
závazky
Reálná hodnota
- dlouhodobé
pohledávky
Reálná hodnota
- dlouhodobé
závazky
Forwardy na rok
2014
58
-13 577
0
0
-13 519
Celkem
58
-13 577
0
0
-13 519
Zajišťovací
instrument
8.
Změna reálné
hodnoty
FINANČNÍ MAJETEK
Krátkodobý finanční majetek tvoří ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech.
9.
OSTATNÍ AKTIVA
Náklady příštích období zahrnují především předem uhrazené leasingové splátky a pojištění a jsou
účtovány do nákladů období, do kterého věcně přísluší.
10. VLASTNÍ KAPITÁL
Základní kapitál společnosti se skládá z 10 ks kmenových akcií na majitele v listinné podobě, veřejně
neobchodovatelných plně upsaných a splacených s nominální hodnotou 200 tis. Kč a z 263 ks
kmenových akcií na majitele v listinné podobě, veřejně neobchodovatelných, plně upsaných a
splacených ve jmenovité hodnotě 1 000 tis. Kč.
(tis. Kč)
Počáteční
stav k
1. 1. 2012
Počet akcií
Základní kapitál
Zvýšení
Snížení
Zůstatek k
31.12.2012
Zvýšení
Snížení
Zůstatek k
31.12.2013
273
0
0
273
0
0
273
265 000
0
0
265 000
0
0
265 000
39
Přehled pohybů vlastního kapitálu (v tis. Kč):
Výsledek
hospodaření
běžného
období
Základní
kapitál
Zůstatek k 1.1.2013
Nerozdělený
zisk
Oceňovací
rozdíly
z přecenění
majetku a
závazků
Zákon.
rezervní
fond
Celkem
265 000
135 804
459 088
42 840
-840
901 892
Příděly fondům
0
-35 804
29 014
6 790
0
0
Dividendy
0
-100 000
0
0
0
-100 000
Změna reálné hodnoty
zajišťovacích derivátů
0
0
0
0
-12 482
-12 482
Odložená daň z reálné
hodnoty zajišťovacích
derivátů
0
0
0
0
2 383
2 383
Zisk za rok 2013
0
174 075
0
0
0
174 075
Zůstatek k 31.12.2013
265 000
174 075
488 102
49 630
-10 939
965 868
Zůstatek k 31.12.2012
265 000
135 804
459 088
42 840
-840
901 892
11. REZERVY
Změny na účtech rezerv (v tis. Kč):
Rezervy
Počáteční
stav k
1.1.2012
Tvorba
rezerv
Zúčtování
rezerv
Zůstatek k
31.12.2012
Tvorba
rezerv
Zúčtování
rezerv
Zůstatek k
31.12.2013
Na daň z příjmů
38 960
4 549
38 960
4 549
3 356
4 549
3 356
Ostatní rezervy
5 926
11 299
5 926
11 299
17 515
11 299
17 515
44 886
15 848
44 886
15 848
20 871
15 848
20 871
Celkem
Položka Ostatní rezervy – jedná se o rezervu na mimořádné odměny zaměstnanců. Změna stavu je
účtována proti osobním nákladům.
V roce 2013 byla rezerva na daň z příjmů snížena o zaplacené zálohy na daň z příjmů ve výši
39 764 tis. Kč (2012 – 36 408 tis. Kč). Výsledný závazek ve výši 3 356 tis. Kč (2012 – 4 549 tis. Kč) je
vykázán jako Rezerva na daň z příjmů.
12. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY
Společnost má k 31. 12. 2013 dlouhodobé závazky ve výši 97 278 tis. Kč (2012 – 100 936 tis. Kč),
jedná se o odložený daňový závazek ve výši 91 136 tis. Kč (2012 – 100 936 tis. Kč) a jiné závazky ve
výši 6 142 tis. Kč (2012 – 0 tis. Kč).
13. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY
Krátkodobé obchodní závazky činí 471 857 tis. Kč (2012 – 535 214 tis. Kč), ze kterých 1 857 tis. Kč
(2012 – 2 246 tis. Kč) představují závazky po lhůtě splatnosti.
Závazky ke spřízněným osobám (viz odstavec 23).
40
14. BANKOVNÍ ÚVĚRY A VÝPOMOCI
Přehled bankovních úvěrů k 31. 12. 2013 (v tis. Kč):
Název
Druh úvěru
Československá
obchodní banka, a. s.
Revolvingový
úvěr
Československá
obchodní banka, a. s.
Výše
úvěrového
rámce
Stav úvěru
k
31.12.2013
Splatno do
1 roku
Splatno
nad 1 rok
400 000
290 000
0
290 000
Kontokorent Kč,
EUR, USD
33 000
8 338
8 338
0
Československá
obchodní banka, a. s.
Bankovní záruky,
akreditivy
72 500
0
0
0
Česká spořitelna, a.s.
Revolvingový
úvěr
400 000
290 000
0
290 000
Česká spořitelna, a.s.
Kontokorent Kč,
EUR, USD
33 000
8 832
8 832
0
Česká spořitelna, a.s.
Bankovní záruky,
akreditivy
72 500
0
0
0
Komerční banka, a.s.
Revolvingový
úvěr
400 000
290 000
0
290 000
Komerční banka, a.s.
Kontokorent Kč,
EUR, USD
33 000
9 108
9 108
0
Komerční banka, a.s.
Bankovní záruky,
akreditivy
72 500
0
0
0
Celkem 2013
896 278
26 278
870 000
Celkem 2012
855 609
30 609
825 000
Výše uvedené úvěry jsou zajištěny zásobami, movitým a nemovitým majetkem (viz tabulka Přehled
majetků zatížených zástavním právem).
Úročení dlouhodobých úvěrů je v rozmezí 0,98 – 1,04 % p. a. (0,7% + 1M PRIBOR).
41
Přehled majetků zatížených zástavním právem k 31. 12. 2013
Majetek zatížený
zástavním právem
Způsob
ocenění
Hodnota
zástavy
Zástava ve
prospěch
Důvod
zástavy
Splatnost
závazku
Zástavní
smlouva –
notářský
zápis ze
dne
Nemovitý majetek
(pozemky a stavby)
Tržní ocenění
American
Appraisal
z 10/2012
269 100
Československá
obchodní
banka, a. s.
Smlouvy o
úvěru ze dne
17.10.2011 s
ČSOB do výše
400 mil. Kč, s
ČS do výše
400 mil. Kč a s
KB do výše
400 mil. Kč
17.10.2016
Smlouva o
zřízení
zástavního
práva k
nemovitoste
m ze dne
11.1.2013
Movitý majetek
(stroje)
Tržní ocenění
American
Appraisal
z 10/2012
654 498
Československá
obchodní
banka, a. s.
Smlouvy o
úvěru ze dne
17.10.2011 s
ČSOB do výše
400 mil. Kč, s
ČS do výše
400 mil. Kč a s
KB do výše
400 mil. Kč
17.10.2016
Notářský
zápis Smlouva o
zřízení
zástavního
práva k
movitým
věcem z
11.1.2013
Movitý majetekzásoby uložené v
lokalitách Břidličná,
Velká Štáhle a Tábor
Účetní cena
(materiál +
nedokončená
výroba a
polotovary +
výrobky, bez
výrobků
v konsignačníc
h skladech,
brutto hodnota)
k 31.12.2013
723 114
Československá
obchodní
banka, a. s.
Smlouvy o
úvěru ze dne
17.10.2011 s
ČSOB do výše
400 mil. Kč, s
ČS do výše
400 mil. Kč a s
KB do výše
400 mil. Kč
17.10.2016
Notářský
zápis Smlouva o
zřízení
zástavního
práva k
movitým
věcem z
2.11.2011
42
Přehled závazků krytých podle zástavního práva k 31. 12. 2013 – bankovní úvěry
Věřitel
Československá
obchodní banka,
a. s.
Česká spořitelna,
a.s.
Komerční banka,
a.s.
Forma úvěru
Smlouva
ze dne
Úvěrový
rámec
Možnost
čerpání
v měně
Revolvingový
úvěr
17.10.2011
400 000
Kč, EUR,
USD
Bank. záruky,
akreditivy
17.10.2011
72 500
Kč, EUR,
USD
Kontokorentní
úvěr
17.10.2011
33 000
Kč, EUR,
USD
Revolvingový
úvěr
17.10.2011
400 000
Kč, EUR,
USD
Bank. záruky,
akreditivy
17.10.2011
72 500
Kč, EUR,
USD
Kontokorentní
úvěr
17.10.2011
33 000
Kč, EUR,
USD
Revolvingový
úvěr
17.10.2011
400 000
Kč, EUR,
USD
Bank. záruky,
akreditivy
17.10.2011
72 500
Kč, EUR,
USD
Kontokorentní
úvěr
17.10.2011
33 000
Kč, EUR,
USD
Celkem 2013
Zajištění
blanco směnka,
zástava
pohledávek,
zásob
blanco směnka,
zástava
pohledávek,
zásob
blanco směnka,
zástava
pohledávek,
zásob
blanco směnka,
zástava
pohledávek,
zásob
blanco směnka,
zástava
pohledávek,
zásob
blanco směnka,
zástava
pohledávek,
zásob
blanco směnka,
zástava
pohledávek,
zásob
blanco směnka,
zástava
pohledávek,
zásob
blanco směnka,
zástava
pohledávek,
zásob
Splatnost
úvěru
Stav
v tis. Kč
16.10.2016
290 000
16.10.2016
0
16.10.2016
8 338
16.10.2016
290 000
16.10.2016
0
16.10.2016
8 832
16.10.2016
290 000
16.10.2016
0
16.10.2016
9 108
896 278
15. OSTATNÍ PASIVA
Výdaje příštích období a dohadné položky zahrnují především náklady na neuzavřené reklamace,
náklady na opravy, ostatní služby a množstevní bonusy a jsou účtovány do nákladů příslušného
období.
43
16. DAŇ Z PŘÍJMŮ
2012
v tis Kč
Zisk (Ztráta) před zdaněním
2013
v tis Kč
171 213
209 282
57 840
49 689
26 975
21 406
Tvorba opravných položek
4 085
5 580
Tvorba rezerv
4 010
5 500
22 770
17 203
11 357
8 648
0
0
11 357
8 648
217 696
250 323
0
21 420
13
21
217 683
228 882
Ztráty z minulých let
0
0
Sazba daně z příjmů
19 %
19 %
41 360
43 488
403
368
40 957
43 120
Položky zvyšující základ daně
Rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy
Ostatní (např. náklady na reprezentaci, manka a škody, dary)
Odpočitatelné položky snižující základ daně
Rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy
Nezdanitelné výnosy
Základ daně
Náklady na výzkum a vývoj
Dary
Zdanitelný příjem
Daň před slevou
Slevy na dani
Splatná daň
Splatná daň z příjmů zahrnuje odhad daně za zdaňovací období 2013 ve výši 43 120 tis. Kč (2012 –
40 957 tis. Kč) a upřesnění odhadu daně za zdaňovací období 2012 ve výši -496 tis. Kč (2011 –
106 tis. Kč).
Společnost vypočetla odloženou daň na základě přechodných rozdílů mezi zůstatkovými cenami aktiv
a pasiv z hlediska účetnictví a stanovení základu daně z příjmů s přihlédnutím k období realizace.
Společnost vyčíslila odloženou daň následovně:
2012
Položky odložené daně
Rozdíl mezi účetní a daňovou zůst. cenou
dlouh. majetku
Odložená
daňová
pohledávka
2013
Odložený
daňový
závazek
Odložená
daňová
pohledávka
Odložený
daňový
závazek
0
112 612
0
108 151
Neuhrazené penále
0
33
0
0
OP k pohledávkám
7 583
0
8 699
0
197
0
292
0
OP k dlouh. majetku
1 094
0
1 192
0
Neuhr. soc. a zdrav. pojištění
1 036
0
1 604
0
Rezerva na odměny
1 602
0
2 647
0
197
0
2 580
0
11 709
112 645
17 014
108 151
Ostatní dočasné rozdíly:
OP k zásobám
Reálná hodnota zajišťovacích derivátů
účtovaná vůči vlastnímu kapitálu
Celkem
Netto
100 936
91 136
44
17. LEASING
Společnost má najatý dlouhodobý majetek, o kterém se neúčtuje na rozvahových účtech (viz odstavec
2i).
Majetek najatý společností formou finančního leasingu (tzn., že po uplynutí doby pronájmu nájemce
majetek odkoupí) k 31. 12. 2013 (v tis. Kč):
Popis
Termíny/
Podmínky
Součet splátek
nájemného po
celou dobu
předpokládanéh
o pronájmu
k 31.12.2012
Součet
splátek
nájemného po
celou dobu
předpokládaného
pronájmu
k 31.12.2013
Rozpis částky budoucích
plateb dle faktické doby
splatnosti k 31.12.2013
Skutečně
uhrazené
splátky
nájemného
z finančního
pronájmu
k 31.12.2013
Splatné do
jednoho roku
Splatné
1 – 5 let
VZ vozíky
36 měsíců
7 154
7 154
5 550
1 073
531
Osobní
automobily
48 měsíců
10 284
6 236
5 462
613
161
48 - 60 měsíců
3 443
3 443
3 348
95
0
20 881
16 833
14 360
1 781
692
Stroje a
zařízení
Celkem
V průběhu roku 2013 byly postoupeny leasingové smlouvy ve výši cca 1 300 tis. Kč (z titulu delimitace
obchodu na METALIMEX a.s.) a ukončeny leasingové smlouvy ve výši cca 2 700 tis. Kč (osobní
automobily).
18. MAJETEK A ZÁVAZKY NEVYKÁZANÉ V ROZVAZE
Společnost má k 31. 12. 2013 majetek (viz odstavec 3) a pohledávky, které nejsou vykázány v
rozvaze. Jedná se o nedobytné pohledávky, jejichž vymahatelnost společnost odhaduje na 5 %, ve
výši 8 071 tis. Kč (2012 – 18 024 tis. Kč) a jsou vedeny v podrozvahové evidenci.
Společnost měla vydané k 31. 12. 2013 garanční blanco směnky vlastní, na řad, k zajištění svých
závazků (viz bod 14).
19. VÝNOSY
Rozpis výnosů společnosti z běžné činnosti (v tis. Kč):
2012
Domácí
2013
Zahraniční
Domácí
Zahraniční
Část Aluminium
986 037
1 555 123
2 414 305
7 158
Část OBALY Břidličná
111 693
879 740
972 262
84
Divize TAPA Tábor
438 371
180 422
458 771
217 352
11 998
0
15 464
5
1 548 099
2 615 285
3 860 802
224 599
Ostatní
Výnosy celkem
Změna struktury výnosů souvisí s převodem obchodu na společnost METALIMEX a.s. Převážná část
výnosů společnosti za rok 2013 je soustředěna na zákazníky v potravinářském odvětví, tabákovém
průmyslu a automobilovém průmyslu.
45
20. OSOBNÍ NÁKLADY
Rozpis osobních nákladů (v tis. Kč):
2012
Celkový počet
zaměstnanců
Průměrný počet
zaměstnanců
2013
Z toho
Management/
Řídící pracovníci
933
Mzdy
Sociální zabezpečení a
zdravotní pojištění
Sociální náklady
Osobní náklady celkem
Celkový počet
zaměstnanců
10
Z toho
Management/
Řídící pracovníci
917
9
287 915
16 800
288 906
28 333
97 494
4 004
95 068
7 558
4 632
40
4 888
43
390 041
20 844
388 862
35 934
V roce 2013 obdrželi členové a bývalí členové statutárních a dozorčích orgánů odměny v celkové výši
5 685 tis. Kč (2012 – 8 640 tis. Kč).
Zaměstnanci společnosti mají k dispozici osobní automobily. Společnost hradí zaměstnancům
příspěvek na důchodové připojištění. Společnost neposkytuje žádné půjčky a úvěry statutárním
orgánům, dozorčí radě ani vedení společnosti.
21. ZÁVAZKY ZE SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění k 31. 12. 2013 činí 10 158 tis. Kč (2012 –
10 374 tis. Kč), ze kterých 6 948 tis. Kč (2012 – 7 172 tis. Kč) představují závazky ze sociálního
zabezpečení a 3 210 tis. Kč (2012 – 3 202 tis. Kč) představují závazky ze zdravotního pojištění.
Žádné z těchto závazků nejsou po splatnosti.
22. STÁT – DAŇOVÉ ZÁVAZKY A DOTACE
Daňové závazky k 31. 12. 2013 činí 3 692 tis. Kč (2012 – 6 590 tis. Kč), ze kterých představují
2 428 tis. Kč (2012 – 2 463 tis. Kč) závazky z titulu odvodu daně z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti 0 tis. Kč (2012 – 1 071 tis. Kč), závazek z titulu DPH v Německu, 0 tis. Kč (2012 – 17 tis. Kč)
závazky z titulu ostatních daní a poplatků a závazek z titulu přiznaných emisních povolenek ve výši
1 264 tis. Kč (2012 – 3 039 tis. Kč). Tyto závazky nejsou po splatnosti.
23. INFORMACE O SPŘÍZNĚNÝCH OSOBÁCH
V roce 2013, resp. 2012 neobdrželi členové statutárních orgánů žádné půjčky, přiznané záruky, zálohy
a jiné výhody.
V pohledávkách a závazcích z obchodních vztahů, popsaných v odstavci 5 a 13 jsou obsaženy
následující zůstatky účtů týkajících se vztahů k podnikům ve skupině.
Pohledávky k 31.12.
2012
Závazky k 31.12.
2013
2012
2013
METALIMEX a. s.
7 492
598 064
382 324
362 179
Celkem
7 492
598 064
382 324
362 179
Náklady
2012
Výnosy
2013
2012
2013
METALIMEX a. s.
2 278 185
2 260 475
7 310
3 377 674
Celkem
2 278 185
2 260 475
7 310
3 377 674
Společnost nemá krátkodobé závazky k podnikům ve skupině z titulu finanční výpomoci a úroků z
finanční výpomoci.
Společnost nemá se svým většinovým vlastníkem uzavřenou ovládací smlouvu. Zpráva o vzájemných
vztazích bude součástí výroční zprávy.
46
24. VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ
Na výzkum a vývoj bylo v roce 2013 vynaloženo 16 013 tis. Kč (2012 – 15 109 tis. Kč). Tyto
prostředky byly v souladu s postupy popsanými v odstavci 2 l) zaúčtovány do výkazu zisku a ztráty.
25. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
K datu sestavení účetní závěrky nejsou vedení společnosti známy žádné následné události, které by
ovlivnily účetní závěrku k 31. 12. 2013.
26. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
Běž. úč.
období
8 321
Min. úč.
období
32 576
Z: Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním
209 282
171 212
A.1. Úpravy o nepeněžní operace
119 813
123 287
P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti
A.1.1. Odpisy stálých aktiv
142 872
135 313
A.1.2. Změna stavu:
- 27 314
- 21 615
A.1.2.1. goodwillu a oceňovacího rozdílu k nabytému majetku
- 27 785
- 27 786
A.1.2.2. rezerv a opravných položek
471
6 171
- 1 001
- 2 121
9 179
14 672
- 3 923
- 2 962
329 095
294 499
- 132 376
- 22 146
- 23 079
47 209
- 83 503
- 38 471
- 25 794
- 30 884
196 719
272 353
- 9 168
- 14 431
13
30
- 43 816
- 45 886
143 748
212 066
B.1. Nabytí stálých aktiv
- 98 717
- 135 436
B.1.1. Nabytí dlouhodobého hmotného majetku
- 96 404
- 135 339
- 2 313
- 97
B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv
4 240
3 815
B.2.1.Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
4 240
3 815
- 94 477
- 131 621
A.1.3. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje stálých aktiv
A.1.4. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje cenných papírů
A.1.5. Výnosy z dividend a podílu na zisku
A.1.6. Vyúčtované nákladové a výnosové úroky
A.1.7. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace
A*. Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního
kapitálu, finančními a mimořádnými položkami
A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu
A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti a aktivních účtů časového
rozlišení
A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti a pasivních účtů
časového rozlišení
A.2.3. Změna stavu zásob
A.2.4. Změna stavu finančního majetku, který není zahrnut do peněžních
prostředků
A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, finančními a
mimořádnými položkami
A.3. Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků
A.4. Přijaté úroky
A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období
A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy
A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku
A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti
Peněžní toky z investiční činnosti
B.1.2. Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku
B.1.3. Nabytí dlouhodobého finančního majetku
B.2.2.Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku
B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám
B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti
Pokračování na následující straně
47
Peněžní toky z finančních činností
C.1. Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků z finanční oblasti
C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky
44 428
- 24 700
- 100 000
- 80 000
- 100 000
- 80 000
- 55 572
- 104 700
- 6 301
- 24 255
2 020
8 321
C.2.1. Zvýšení základního kapitálu, emisního ážia event. rezervního fondu
C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům
C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů
C.2.4. Úhrada ztráty společníky
C.2.5. Platby z fondů tvořených ze zisku
C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně a
tantiémy
C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti
F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků
R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období
Sestaveno dne 17. března 2014
Podpis statutárního orgánu účetní jednotky:
Osoba odpovědná
za účetnictví
Osoba odpovědná
za účetní závěrku
Ing. Petr Otava, CSc.
předseda představenstva
Ing. Miroslav Kotuliak
ekonomický ředitel
Jana Němečková
hlavní účetní
Ing. Jan Marinov, MBA
místopředseda představenstva
48
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY
Firma
AL INVEST Břidličná, a.s.
IČ
273 76 184
Založení podepsáním zakladatelské smlouvy dne 17. 8. 2005,
vznik zápisem do obchodního rejstříku dne 5. 9. 2005
Břidličná, Bruntálská 167, okres Bruntál, PSČ 793 51
Založení / Vznik
Sídlo
Právní forma
Spisová značka
Účetní období
Předmět podnikání
Základní kapitál
akciová společnost
oddíl B, vložka 3040 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem
v Ostravě
1. leden až 31. prosinec 2013
Hlavním předmětem podnikání společnosti je:
- výroba válcovaných hutních polotovarů z hliníku a jeho slitin,
- výroba obalových materiálů.
Základní kapitál činí 265 mil. Kč a je plně splacen.
2. VZTAHY S PROPOJENÝMI OSOBAMI
2.1 Seznam propojených osob
2.1.1 Seznam ovládajících osob v postavení vůči společnosti
Firma / jméno ovládající osoby
Důvod statutu ovládající osoby*
Ing. Petr Otava, CSc.
Výše hlasovacích práv
A
60 %
* Vysvětlivky:
A Většinový společník – přímá účast (při nejisté struktuře společníků stačí 40% účast – viz 66a odst. 5 Obchodního
zákoníku)
B Většinový společník – nepřímý výkon práv (uvede se prostřednictvím koho jsou práva vykonávána)
C Jednání ve shodě s ostatními společníky, společně disponováno většinou hlasovacích práv (uvádějí se všichni
společníci jednající ve shodě)
2.1.2 Seznam ovládaných osob v postavení vůči společnosti
Firma a sídlo ovládané osoby
Postavení společnosti vůči
ovládané osobě*
Výše vykonávaných hlasovacích
práv
* Vysvětlivky:
A Většinový společník – přímá účast (při nejisté struktuře společníků stačí 40% účast – viz 66a odst. 5 Obchodního
zákoníku)
B Většinový společník – nepřímý výkon práv (uvede se prostřednictvím koho jsou práva vykonávána)
C Jednání ve shodě s ostatními společníky, společně disponováno většinou hlasovacích práv (uvádějí se všichni
společníci jednající ve shodě)
2.1.3 Seznam dalších osob ovládaných stejnou ovládající osobou, které jsou společnosti
známy
Firma / jméno ovládající osoby
Ing. Petr Otava, CSc.
Firma dalších ovládající osobou ovládaných společností
METALIMEX a.s.
IČ 000 00 931
MTX CZ, a.s.
IČ 274 41 261
MTX Koksovny a.s.
IČ 241 71 557
OKK Koksovny, a.s.
IČ 476 75 829
Měď Povrly a.s.
IČ 499 03 039
49
2.2
Přehled o poskytnutém plnění a protiplnění v účetním období mezi propojenými
osobami
2.2.1
Poskytnuté finanční zdroje
Firma a sídlo ovládané
osoby
Nebylo poskytnuto
*
**
***
****
Vyčíslená výše
úroků za účetní
období****
0 Kč
0 Kč
Ostatní poskytnutá plnění a protiplnění
Firma / jméno příjemce
METALIMEX a.s.
**
Počáteční stav: 0 Kč
Zvýšení: 0 Kč
Snížení: 0 Kč
Konečný stav: 0 Kč
Výše poskytnutých
finančních zdrojů a
úroků z nich***
Uvádí se forma, jakou byly finanční zdroje poskytnuty (např. úvěr, půjčka, směnka) a popis výše a způsobu stanovené
sjednané úrokové sazby.
Do počátečního stavu, zvýšení, snížení a konečného stavu se uvádí výše jistiny a úroků. Počáteční a konečný stav
zahrnuje jistinu a vyúčtované, časově rozlišené nebo dohadně zaúčtované úroky. Jako zvýšení jsou uváděny poskytnuté
finanční zdroje v účetním období (peněžní i nepeněžní) a v účetním období vyúčtované, časově rozlišené nebo dohadně
zaúčtované úroky. Jako snížení jsou uváděny způsoby snížení jistiny a úroků v účetním období (např. splátky, zápočty).
Vyčíslená výše úroků za účetní období představuje v účetním období vyúčtované, časově rozlišené nebo dohadně
zaúčtované úroky.
Uhrazená výše úroků za účetní období představuje tu část vyúčtovaných, časově rozlišených nebo dohadně
zaúčtovaných úroků za účetní období, které byly v tomto účetním období uhrazeny (např. formou splátek, zápočtů).
2.2.2
*
Popis
poskytnutých
finančních zdrojů**
Firma / jméno
příjemce*
Popis
poskytnutého
plnění*
Výše poskytnutého
plnění (bez DPH)*
Dodání výrobků
3 377 674 tis. Kč
Popis protiplnění**
finanční plnění
Výše protiplnění **
3 377 674 tis. Kč
Jedná se např. o následující typy plnění:
- v případě transakce typu kupní smlouva dodání movitých věcí (např. materiál, zboží, výrobky, hmotný majetek)
- v případě transakce typu zprostředkování výše zprostředkovatelské provize
- v případě typu transakce ručení částka, za kterou je ručeno
Jedná se např. o následující typy protiplnění:
- úhrada v penězích
- zápočet na pohledávku
- vystavení směnky
2.3
Přehled o přijatém plnění a protiplnění v účetním období mezi propojenými osobami
2.3.1
Přijaté finanční zdroje
Firma / jméno
poskytovatele
Nebylo poskytnuto
2.3.2
Popis přijatého plnění*
METALIMEX a.s.
Dodávky primárního hliníku
METALIMEX a.s.
Ostatní dodávky materiálu
METALIMEX a.s.
Dodávky služeb
METALIMEX a.s.
Dodávky plynu a elektřiny
METALIMEX a.s.
Ostatní dodávky
**
Vyčíslená výše
úroků za účetní
období***
Uhrazená výše
úroků za účetní
období****
Počáteční stav: 0 Kč
Zvýšení: 0 Kč
Snížení: 0 Kč
Konečný stav: 0 Kč
0 Kč
0 Kč
Výše přijatého
plnění (bez DPH)*
Popis
protiplnění**
Výše protiplnění **
1 650 216 tis. Kč
finanční plnění
1 650 216 tis. Kč
396 380 tis. Kč
finanční plnění
396 380 tis. Kč
566 tis. Kč
finanční plnění
566 tis. Kč
213 304 tis. Kč
finanční plnění
213 304 tis. Kč
9 tis. Kč
finanční plnění
9 tis. Kč
Ostatní přijatá plnění a protiplnění
Firma / jméno
poskytovatele
*
Výše přijatých
finančních zdrojů a
úroků z nich**
Popis přijatých
finančních zdrojů*
Jedná se např. o následující typy plnění:
- v případě transakce typu kupní smlouva dodání movitých věcí (např. materiál, zboží, výrobky, hmotný majetek)
- v případě transakce typu zprostředkování výše zprostředkovatelské provize
- v případě typu transakce ručení částka, za kterou je ručeno
Jedná se např. o následující typy protiplnění:
- úhrada v penězích, zápočet na pohledávku, vystavení směnky
50
2.3.3 Smlouvy uzavřené mezi propojenými osobami v účetním období
Protistrana
Způsob
propojenosti
protistrany*
Datum
smlouvy
Typ
smlouvy
Popis
METALIMEX a.s.
2
27.05.13
Kupní
Předslitina AlBe5% v ingotcích od firmy HOESCH,
kvalita dle schválených materiálových listů
METALIMEX a.s.
2
04.06.13
Kupní
Předslitina AlFe75% v tabletách od firmy HOESCH
METALIMEX a.s.
2
17.06.13
Kupní
AlB3% ve vaflích, od firmy KBM
METALIMEX a.s.
2
10.06.13
Kupní
AlMn20% ve vaflích od firmy KBM
METALIMEX a.s.
2
10.06.13
Kupní
AlMn20% v ingotech od firmy HOESCH
METALIMEX a.s.
2
27.11.13
Kupní
Předslitina AlFe75% v tabletách od firmy AMG
METALIMEX a.s.
2
25.01.13
Kupní
METALIMEX a.s.
2
30.01.13
Kupní
Předslitina AlSi50 wafle plates od firmy HOESCH
METALIMEX a.s.
2
15.03.13
Kupní
Předslitina AlSi50/50 vafle od firmy KBM
METALIMEX a.s.
2
10.06.13
Kupní
Předslitina AlSi50/50 v ingotech od firmy HOESCH
METALIMEX a.s.
2
10.07.13
Kupní
Předslitina AlSi50/50 v ingotech od firmy HOESCH
METALIMEX a.s.
2
16.08.13
Kupní
Drát AlTiB5/1% od firmy KBM
METALIMEX a.s.
2
16.08.13
Kupní
Drát AlTiB5/1% od firmy AMG Aluminium (dříve LSM)
METALIMEX a.s.
2
19.12.13
Kupní
METALIMEX a.s.
2
19.12.13
Kupní
METALIMEX a.s.
2
19.12.13
Kupní
METALIMEX a.s.
2
19.12.13
Kupní
METALIMEX a.s.
2
19.12.13
Kupní
Předslitina AlBe5% v ingotcích od firmy HOESCH
METALIMEX a.s.
2
19.12.13
Kupní
Drát AlTiB5/1% od firmy KBM
METALIMEX a.s.
2
27.11.13
Kupní
Předslitina AlMn20% od firmy MRTAL TRADE COMAX
wafle plates
METALIMEX a.s.
2
27.11.13
Kupní
Předslitina AlMn20% od firmy KBM wafle plates
METALIMEX a.s.
2
27.11.13
Kupní
METALIMEX a.s.
2
11.09.13
Kupní
METALIMEX a.s.
2
24.04.13
Kupní
METALIMEX a.s.
2
25.07.13
Kupní
METALIMEX a.s.
2
16.09.13
Kupní
METALIMEX a.s.
2
04.01.13
Kupní
METALIMEX a.s.
2
24.04.13
Kupní
METALIMEX a.s.
2
18.01.13
Kupní
METALIMEX a.s.
2
16.05.13
Kupní
Předslitina od firmy KBM dle přiložené specifikace
Předslitina
HOESCH
Předslitina
HOESCH
Předslitina
HOESCH
Předslitina
HOESCH
AlCu75% se solí v tabletách od firmy
AlMn75% s hliníkem v tabletách od firmy
AlCr75% s hliníkem v tabletách od firmy
AlCr75% s hliníkem v tabletách od firmy
Předslitina AlMn20% od firmy IMPEXMETAL wafle
plates
Dodávka předslitiny AlCr75% v tabletách od firmy
HOESCH
Dodávky hliníkových svitků dle ENAW 8079 ve stavu
H18
Dodávky předslitiny Boral AlB3% od firmy KBM ve
formě ingotů (wafle plates)
Dodávky předslitiny Boral AlB3% od firmy KBM ve
waflích
Předslitina AlFe75 se solí od firmy Stanchem ve formě
tablet-zkušební dodávka
Předslitina AlFe75 se solí od firmy Stanchem ve formě
tablet-zkušební dodávka
Předslitina Boral AlB3 od firmy KBM ve formě ingotů
(wafle plates) – zkušební dodávka
Předslitina Boral AlB3 od firmy KBM, zkušební
dodávka
Pokračování na následující straně
51
Protistrana
Způsob
propojenosti
protistrany*
Datum
smlouvy
Typ
smlouvy
Popis
Křemík kov 99,0% čistý materiál s méně než 0,02% Ca
od firmy Stanchem, původ Brazílie – zkušební
dodávka
Křemík kov 99,% Si min. „441“ od firmy Stanchem,
původ Brazílie – zkušební dodávka
METALIMEX a.s.
2
18.01.13
Kupní
METALIMEX a.s.
2
10.05.13
Kupní
METALIMEX a.s.
2
21.01.13
Dohoda
Dohoda o změně účastníků smluvního vztahu –
Realizace dílčích plnění dodávek zlomkové fólie
METALIMEX a.s.
2
23.01.13
Kupní
Předslitina AlMn20 od firmy IMPEXMETAL ve formě
ingotů – zkušební dodávka
METALIMEX a.s.
2
28.01.13
Kupní
Nákup mob. Telefonu Apple iPhone 4s, 16GB, S/N
013173001483031
METALIMEX a.s.
2
08.03.13
Kupní
Křemík kov Si 97%, žkušební dodávka od fy TRIMET
METALIMEX a.s.
2
02.01.13
Kupní
Prodej zásob prodávajícího na konsignačních skladech
kupujícímu
METALIMEX a.s.
2
13.05.13
Kupní
Křemík kov 3003 – zkušební dodávka
2
28.06.13
Kupní
Křemík kov Si 99% min. kvalita „3003“, původ
Austrálie, kusovost 10-100 mm, big bagy od fy
Stanchem
METALIMEX a.s.
2
01.09.13
O ubytování
Poskytování ubytování zaměstnancům METALIMEXU
v penzionu
METALIMEX a.s.
2
01.10.13
O sdružených
Sdružené služby dodávky elektřiny
službách
METALIMEX a.s.
2
01.10.13
O dodávce
elektřiny
METALIMEX a.s.
2
01.11.13
O sdružených
Sdružené služby dodávky plynu
službách
METALIMEX a.s.
2
01.11.13
O sdružených
Sdružené služby dodávky plynu
službách
METALIMEX a.s.
2
01.12.13
Dohoda
Dodání bezplatných vzorků Al fólie, svitky, podlepená
papírem
METALIMEX a.s.
2
23.09.13
Kupní
Al odpad – fólie čistá, zbavená barvy, dodavatel KŠ
Moravia
METALIMEX a.s.
2
23.09.13
Kupní
Al dopad – plechovky čisté, zbavené barvy, dodavatel
KŠ Moravia
METALIMEX a.s.
2
23.09.13
Kupní
Al odpad – mix fólie, plechovek, žaluzií, dodavatel KŠ
Moravia
METALIMEX a.s.
2
15.03.13
Kupní
Zinek 99,995% ingoty ve svazcích
METALIMEX a.s.
2
16.07.13
Kupní
Zinek 99,995% ingoty ve svazcích
METALIMEX a.s.
2
19.11.13
Kupní
Zinek 99,995% ingoty ve svazcích
METALIMEX a.s.
2
21.01.13
Kupní
Hořčík kov 99,90%, ruský původ dle GOST-804-93
METALIMEX a.s.
2
07.06.13
Kupní
Hořčík kov 99,90%, čínský původ
METALIMEX a.s.
2
10.06.13
Kupní
Hořčík kov 99,90%, ruský původ dle GOST-804-93
METALIMEX a.s.
2
05.11.13
Kupní
Hořčík kov 99,90%, čínský původ
METALIMEX a.s.
2
20.11.13
Kupní
Hořčíková slitina MAG s obsahem Mg 95%
METALIMEX a.s.
2
15.01.13
Kupní
Primární hliník s obsahem Al 99,7%
METALIMEX a.s.
Pokračování na následující straně
Dodávka elektřiny
52
Protistrana
Způsob
propojenosti
protistrany*
Datum
smlouvy
Typ
smlouvy
Popis
METALIMEX a.s.
2
29.01.13
Kupní
Primární hliník s obsahem Al 99,7%
METALIMEX a.s.
2
26.02.13
Kupní
Primární hliník s obsahem Al 99,7%
METALIMEX a.s.
2
13.03.13
Kupní
Primární hliník s obsahem Al 99,7%
METALIMEX a.s.
2
08.04.13
Kupní
Primární hliník s obsahem Al 99,7%
METALIMEX a.s.
2
25.04.13
Kupní
Primární hliník s obsahem Al 99,7%
METALIMEX a.s.
2
15.07.13
Kupní
Primární hliník s obsahem Al 99,7%
METALIMEX a.s.
2
29.07.13
Kupní
Primární hliník s obsahem Al 99,7%
METALIMEX a.s.
2
16.08.13
Kupní
Primární hliník P2055
METALIMEX a.s.
2
23.09.13
Kupní
Primární hliník s obsahem Al 99,7%
METALIMEX a.s.
2
23.10.13
Kupní
Primární hliník s obsahem Al 99,7% + prim. hliník A0
METALIMEX a.s.
2
26.02.13
Kupní
Dodatek č. 1 ke KS 61.13.305 Al 99,7%
METALIMEX a.s.
2
10.05.13
Kupní
Dodatek č. 1 ke KS 61.13.333/2 Al 99,7%
METALIMEX a.s.
2
07.06.13
Kupní
Dodatek č. 2 ke KS 61.13.333/2 Al 99,7%
METALIMEX a.s.
2
03.12.13
Kupní
Primární hliník Al 99,7%
METALIMEX a.s.
2
29.11.13
Kupní
Primární hliník Al 99,7%
METALIMEX a.s.
2
29.11.13
Kupní
Primární hliník Al 99,7%
METALIMEX a.s.
2
29.11.13
Kupní
Primární hliník Al 99,7%
METALIMEX a.s.
2
19.12.13
Kupní
Hořčík kov 99,9% , ruský původ
METALIMEX a.s.
2
31.05.13
Nájemní
Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě ze dne 13.12.2012
METALIMEX a.s.
2
01.01.13
Rámcová
kupní
Rámcové ujednání o prodeji hliníkových výrobků,
přičemž tyto budou prodávány dále třetím osobám
* Vysvětlivky:
1 Ovládající osoba ve vztahu ke společnosti
2 Osoba ovládaná stejnou ovládající osobou
3 Ovládaná osoba ve vztahu ke společnosti
2.3.4
Právní úkony učiněné v zájmu propojených osob a ostatní opatření uskutečněná v
zájmu nebo na popud propojených osob v daném účetním období
Ze strany AL INVEST Břidličná, a.s. nebyly učiněny žádné jiné právní úkony ani jiná opatření, která by
byla v zájmu nebo na popud propojených osob přijata nebo uskutečněna společností AL INVEST
Břidličná, a.s.
Mezi společností AL INVEST Břidličná, a.s. a ovládající či ovládanou osobou není uzavřena smlouva
ovládací (dle § 190b Obch. Z.) ani smlouva o převodu zisku (dle § 190a Obch. Z.).
2.3.5
Prohlášení statutárního orgánu
Představenstvo společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. prohlašuje, že ve sledovaném období nebyly z
pohledu společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. s propojenými osobami uzavřeny smlouvy ani přijata
opatření, která by byla nevýhodná nebo ze kterých by zúčastněným společnostem vznikla újma.
53
2.3.6
Komentář statutárního orgánu k výhodám a nevýhodám opatření, ke vzniku újmy ze
smluv nebo opatření a případnému způsobu náhrady této újmy
Dle názoru členů představenstva společnosti nedošlo v roce 2013 k žádnému plnění, které by nebylo
realizováno za podmínek v místě a čase obvyklých, a proto nedošlo ke zvýhodnění ani újmě na žádné
straně podnikatelského seskupení. Za poskytnutá plnění byla vždy v plném rozsahu poskytnuta
protiplnění.
Z uvedeného vyplývá, že nebylo přijímáno žádné opatření řešící náhradu újmy, a to ani na straně
společnosti ovládající, ani na straně ovládané. Zprávu o propojených osobách projednalo
představenstvo společnosti.
V souladu s § 66a odst. 10 Obch. Z. zprávu o propojených osobách přezkoumá dozorčí rada a o
přezkoumání zprávy informuje valnou hromadu společnosti.
V Praze dne 14. 03. 2014
Ing. Petr Otava, CSc.
předseda představenstva
Ing. Jan Marinov, MBA
místopředseda představenstva
54
AL INVEST Břidličná, a.s.
Bruntálská 167 / 793 51 Břidličná
Czech Republic
www.alinvest.cz
Download

Výroční zpráva 2013.pdf