Záštitu nad kolokviem převzaly:
Evropská onkologická společnost - ESMO
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR | Ministerstvo zdravotnictví ČR
Magistrát hlavního města Prahy | Česká onkologická společnost ČLS JEP
Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP
Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP
Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP | Česká urologická společnost ČLS JEP
Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP | 2. lékařská fakulta UK
3. lékařská fakulta UK | Česká asociace sester
1. LF UK a Onkologická klinika VFN pořádají ve spolupráci s 2. a 3. LF UK
5. pražské mezioborové onkologické kolokvium
Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům
22. - 244. le
22.
led
den
n 20
20144
Clarrion
n Cong
greess Hoteel P raague *****
Freyovva 333, Pr
P ah
ha 9,
9, Česká rep
epub
ubliika
Organizátor:
We Make Media, s. r. o. / tel.: +420 274 003 333
e-mail: [email protected] / www.PragueONCO.cz
Generální partner:
PREZIDENT KOLOKVIA
prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
VĚDECKÝ SEKRETÁŘ
doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.
ORGANIZAČNÍ VÝBOR
MUDr. Alexandra Aschermannová
MUDr. Jaroslava Barkmanová
prof. MUDr. David Cibula, CSc.
prof. MUDr. Jan Daneš, CSc.
Zdeňka Dlouhá
prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.
doc. MUDr. Bohuslav Konopásek, CSc.
MUDr. Ivana Krajsová, MBA
prof. MUDr. Zdeněk Krška, CSc.
doc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D.
MUDr. Josef Mališ
prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc.
Mgr. Karolína Moravcová
prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.
prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc.
doc. MUDr. Jana Prausová Ph.D., MBA
prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.
Mgr. Simona Šatová
doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.
prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.
Bc. Michaela Tůmová
prim. MUDr. Jiří Votruba
ČESTNÝ VÝBOR
prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.
prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.
doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D.
Mgr. Dana Jurásková, Ph.D, MBA
prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.
prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
VĚDECKÝ VÝBOR
prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.
doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.
prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc.
doc. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.
prof. MUDr. Tomáš Eckschlager, CSc.
prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc.
prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc.
prof. MUDr. Jiří Homolka, DrSc.
prim. MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.
prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.
doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D.
prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.
prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.
prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D.
doc. MUDr. Martin Oliverius, Ph.D., FEBS
prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.
prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.
prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.
prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA
prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.
doc. MUDr. Petr Urbánek, CSc.
prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.
prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.
prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.
prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.
Souhrnný program
Sttřed
da 222. led
dna 2014
Sály: Tycho, Kepler
17:00 – 18:30
Léčba mCRC ve světle nejnovějších dat
(Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 – HOT NEWS)
Čtvrttek 23. lednaa 2014
Lékařská sekce, sál Zenit
08:30
Slavnostní zahájení
09:00 – 10:30
State of the Art v onkologii
10:30 – 11:00
Přestávka s kávou
11:00 – 12:30
Nová strategie léčby kolorektálního karcinomu
12:30 – 13:30
Oběd
13:30 – 14:30
Karcinom pankreatu – setrvalá beznaděj?
14:30 – 15:00
Přestávka s kávou
15:00 – 16:00
Sarkomy měkkých tkání
16:00 – 17:30
Karcinom plic – od screeningu k personalizované léčbě
Paralelní program
Paliativní seminář, sály: Tycho, Kepler
08:55 – 10:05
1. část programu
10:05 – 10:30
Přestávka s kávou
10:30 – 12:00
2. část programu
12:00 – 13:00
Oběd
13:00 – 14:30
3. část programu
16:30 – 17:30
Schůze necentrových lékařů, sály: Tycho, Kepler
Pátek
k 24. ledna 2014
Lékařská sekce, sál Zenit
08:30 – 10:00
Personalizovaná diagnostika a léčba karcinomu prsu
10:00 – 10:30
Přestávka s kávou
10:30 – 12:00
Léčba recidiv gynekologických zhoubných nádorů
12:00 – 13:00
Oběd
12:30 – 13:00
Posterová sekce
13:00 – 14:00
Imunoterapie jako „znovunalezená“ onkologická
modalita pro léčbu solidních nádorů
14:10 – 14:30
Přestávka s kávou
14:30 – 16:00
Nový algoritmus léčby karcinomu prostaty
16:00
Slavnostní ukončení
Sesterská sekce, sály: Tycho, Kepler
08:30 – 09:00
Zahájení konference
09:00 – 10:05
1. část programu
10:05 – 10:35
Přestávka s kávou
10:35 – 11:35
2. část programu
11:35 – 12:40
Oběd
12:40 – 14:45
3. část programu
14:45
Závěr konference
Program PragueONCO 2014
Středa 22. ledna 2014
17:00 – 18:30
Léčba mCRC ve světle nejnovějších dat
(Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 – HOT NEWS)
Čtvrtek 23. ledna 2014
08:30
Slavnostní zahájení
Předsednictvo:
Jitka Abrahámová, Michal Anděl, Ondřej Hrušák, Dana Jurásková,
Luboš Petruželka, Aleksi Šedo, Jiří Vorlíček, Tomáš Zima
09:00 – 10:30
State of the Art v onkologii
Předsednictvo:
Jitka Abrahámová, Jozef Dolinský, Bohuslav Konopásek, Jiří Mazánek,
Jana Prausová, Luboš Petruželka, Eva Sedláčková
09:00 – 09:30
09:30 – 10:00
10:00 – 10:30
Jonas Bergh: Hormonal treatment of metastatic breast cancer
Pia Österlund: The strategy of maintenance therapy
of metastatic colorectal cancer
Robert Pirker: Lung cancer
10:30 – 11:00
Přestávka s kávou
11:00 – 12:30
Nová strategie léčby kolorektálního karcinomu
Předsednictvo:
Jiří Hoch, Zdeněk Krška, Luboš Petruželka, Miroslav Ryska, Mária Wagnerová,
Jan Žaloudík
11:00 – 11:25
11:25 – 11:30
11:30 – 11:45
11:45 – 12:00
12:00 – 12:10
12:10 – 12:30
Volker Heinemann: New treatment strategy of metastatic
colorectal cancer
Diskuse
Mária Wagnerová: Skutečný přínos sekvenční cílené terapie
metastatického kolorektálního karcinomu proti
konvenční chemoterapii
Jiří Hoch, Ladislav Dušek: Dokážeme interpretovat výsledky
chirurgické léčby kolorektálního karcinomu z nemocničních dat?
Petr Dytrych, Zdeněk Krška: Aktuální chirurgické
a onkologické kontroverze CRC
Kontroverze strategie léčby synchronních metastáz
Miroslav Ryska: z pohledu chirurga
Rostislav Vyzula: z pohledu onkologa
12:30 – 13:30
Oběd
13:30 – 14:30
Karcinom pankreatu – setrvalá beznaděj?
Předsednictvo:
Tomáš Büchler, Pavel Dundr, Tomáš Krechler, Zdeněk Krška, Luboš Petruželka,
Miroslav Ryska, Renata Soumarová, Rostislav Vyzula, Miroslav Zavoral
13:30 – 13:45
Tomáš Krechler: Léčebný přínos z pohledu gastroenterologa
13:45 – 14:00
14:00 – 14:10
14:10 – 14:20
14:20 – 14:30
Miroslav Ryska: Léčebný přínos z pohledu chirurga
Zdeněk Krška: Přinášejí nové chirurgické postupy efekt?
Renata Soumarová: z pohledu radioterapeuta
Luboš Petruželka: z pohledu onkologa
Závěr: panelová diskuse
14:30 – 15:00
Přestávka s kávou
15:00 – 16:00
Sarkomy měkkých tkání
Předsednictvo:
Tomáš Büchler, Eugen Kubala, Ctibor Povýšil, Jan Starý, Rostislav Vyzula,
Jan Žaloudík
15:00 – 15:15
15:15 – 15:30
15:30 – 15:45
15:45 – 16:00
Jan Žaloudík, Rudolf Nenutil, Pavel Šlampa, Ladislav Dušek:
Rezervy v diagnostice a kombinované léčbě sarkomů
měkkých tkání
Zdeněk Krška: Chirurgické řešení sarkomů měkkých tkání
David Hoskovec: Diferenciální diagnostika sarkomů
Eva Drahokoupilová: Sarkomy měkkých tkání u dětí
16:00 – 17:30
Karcinom plic – od screeningu k personalizované léčbě
Předsednictvo:
Jiří Klein, Vítězslav Kolek, Robert Lischke, Pavel Pafko, Luboš Petruželka,
Robert Pirker, Jana Skřičková, Jiří Votruba, Milada Zemanová
16:00 – 16:10
16:10 – 16:20
Jana Skřičková: Význam vyšetření bioptického materiálu
pacientů s bronchogenním karcinomem vzhledem k moderním
možnostem léčby pacientů stadia III
Jiří Votruba: Staging karcinomu plic
Léčebná strategie stadia III:
16:20 – 16:30 Robert Lischke: z pohledu chirurga
16:30 – 16:45 Vítězslav Kolek: z pohledu pneumologa
16:45 – 17:00 Milada Zemanová: z pohledu radioterapeuta a onkologa
17:00 – 17:15 Jiří Klein: Tailoring chirurgické terapie NSCLC
s vybranými kazuistikami
17:15 – 17:30 Robert Pirker, Luboš Petruželka: diskuse
Pátek
k 24. ledna 2014
08:30 – 10:00
Personalizovaná diagnostika a léčba karcinomu prsu
Předsednictvo:
Filip Janků, Bohuslav Konopásek, Jan Daneš, Renata Neumanová,
David Pavlišta, Katarína Petráková, Luboš Petruželka, Petra Tesařová
08:30 – 09:00
09:00 – 09:20
09:20 – 09:40
09:40 – 10:00
Javier Cortés: Treatment of metastatic HER2 positive
breast cancer
Filip Janků: Tekuté biopsie
Jan Daneš: Novinky ve screeningu karcinomu prsu v ČR
David Pavlišta: Chirurgie axily – méně je více
10:00 – 10:30
Přestávka s kávou
10:30 – 12:00 Léčba recidiv gynekologických zhoubných nádorů
Předsednictvo:
David Cibula, David Feltl, Martina Kubecová, Lukáš Rob, Věra Tomancová,
Michal Zikán
10:30 – 10:45
10:45 – 11:00
11:00 – 11:15
11:15 – 11:30
11:30 – 11:45
11:45 – 12:00
Ladislav Dušek: Prognóza gynekologických zhoubných nádorů
Věra Tomancová, Martina Kubecová: Možnosti konvenční radioterapie
David Feltl: Cyberknife a virtuální brachyterapie
Lukáš Rob: Recidivy po fertilitu šetřící léčbě
David Cibula: Operační léčba recidiv
Michal Zikán: Volba systémové léčby
12:00 – 13:00
Oběd
12:30 – 13:00
Posterová sekce s postgraduálními studenty, diskuse u posterů:
Cena Dr. Luboslavy Krásné za nejlepší postery
Aleksi Šedo, Petra Tesařová
13:00 – 14:00
Imunoterapie jako „znovunalezená“ onkologická modalita
pro léčbu solidních nádorů
Předsednictvo:
Pavel Dundr, Jindřich Fínek, Ivana Krajsová, Bohuslav Melichar, Luboš Petruželka,
Blanka Říhová
13:00 – 13:30
13:30 – 13:45
13:45 – 14:00
14:00 – 14:10
Alexander M. M. Eggermont: Immunotherapy and the concept
of a clinical cure
Ivana Krajsová: Imunoterapie a dlouhodobé přežití u pacientů
s pokročilým melanomem
Eugen Kubala: Nové perspektivy imunoterapie u solidních
nádorů (RCC, plíce)
Jindřich Fínek: Může imunoterapie přinést v budoucnu kurabilitu
některých nádorů? Moderní léčba mění smysl slova paliativní
14:10 – 14:30
Přestávka s kávou
14:30 – 16:00
Nový algoritmus léčby karcinomu prostaty
Předsednictvo:
Marek Babjuk, Pavel Dundr, Tomáš Hanuš, Hana Honová, Eva Kindlová,
Jozef Kubinyi
Léčba vysoce rizikového nebo pokročilého karcinomu prostaty
14:30 – 14:45 Marek Babjuk, Ladislav Jarolím: z pohledu urologa
14:45 – 14:55 Eva Kindlová: z pohledu onkologa
Diskuse
15:00 – 15:15 Tomáš Hanuš, Otakar Čapoun: Novinky v hormonální léčbě
karcinomu prostaty
Diskuse
15:20 – 15:35
15:40 – 15:55
16:00
Luboš Petruželka: Léčba kastračně rezistentního
karcinomu prostaty
Diskuse
Jozef Kubinyi: Systémová radioterapie – nová možnost léčby
generalizovaného karcinomu prostaty
Diskuse
Slavnostní ukončení
Paralelní program
Paliativní seminář
Sály: Tycho, Kepler / Čtvrtek 23. ledna 2014
08:30
08:45 – 08:55
Slavnostní zahájení (sál Zenit)
Zahájení paliativního semináře
08:55 – 10:05
1. blok
Předsednictvo:
Alexandra Aschermannová, Jaroslava Barkmanová, Miroslav Kocík,
Viktor Maňásek, Jiří Votruba
08:55 – 09:15
09:35 – 09:55
09:55 – 10:05
Viktor Maňásek: Problematika adekvátního žilního přístupu
u onkologicky nemocných
Miroslav Kocík: Onkologický pacient z pohledu kardiologa,
výsledky výzkumu ECHO
Jiří Votruba: Dušnost v onkologii – pohled pneumologa
Diskuse
10:05 – 10:30
Přestávka s kávou
10.30 – 12:00
2. blok
09:15 – 09:35
Předsednictvo:
Alexandra Aschermannová, Jaroslava Barkmanová, Bohuslav Konopásek,
Karel Nesměrák, Magdaléna Skořepová
10:30 – 10:50
11:50 – 12:00
Martina Žemličková, Naděžda Polincová:
Problematika chronických ran v onkologii
Magdaléna Skořepová: Mykotické slizniční a kožní infekce
u oslabených nemocných
Karel Nesměrák: Příroda versus chemie, lepší vzhled, lepší život?
Alexandra Aschermannová, Bohuslav Konopásek:
Paliativní medicína – nový předmět
Diskuse
12:00 – 13:00
Oběd
13:00 – 14:30
3. blok
10:50 – 11:10
11:10 – 11:30
11:30 – 11:50
Předsednictvo:
Alexandra Aschermannová, Jaroslava Barkmanová, Olga Kunertová,
Michal Maršálek, Irena Závadová
13:00 – 13:20
13:20 – 13:40
Michal Maršálek: Psychologické stavy u onkologicky
nemocných a jejich řešení
Olga Kunertová: Postmoderní principy v psychoterapii pro
onkologicky nemocné
13:40 – 13:55
13:55 – 14:10
14.10 – 14.30
Irena Závadová: Paliativní sedace - úskalí, indikace, postupy
Pavel Klimeš: Vzdělávání nelékařských zdravotnických
pracovníků v paliativní péči
Diskuse a závěr semináře
16:330 – 17:30
Schůze necentrových lékařů, sály: Tycho, Kepler
Praktické postupy v hormonální léčbě solidních nádorů
Moderuje Petra Tesařová
Šárka Lukešová: Praktické aspekty hormonální léčby u karcinomu prsu
Petr Prošvic: Současný algoritmus hormonální léčby karcinomu prostaty
Sesterká sekce
Sály: Tycho, Kepler / Pátek 24. ledna 2014
08:30 – 09:00
09:00 – 09:30
09:30 – 09:50
09:50 – 10:05
Dita Svobodová: Zahájení konference
Ondřej Kodet: Kožní nádory v rukou dermatologa
Miroslava Kulhánková, Kateřina Sochrová:
Novinky v léčbě kožních nádorů
Věra Tomancová: Brachyterapie a její využití
10:05 – 10:35
Přestávka s kávou
10:35 – 10:45
10:45 – 10:55
10:55 – 11:05
11:05 – 11:20
Iva Baladová: Brachyterapie u diagnózy C50
Iva Víšková: Specifika příprav u pacienta před radioterapií
Eva Valentová: Radioterapie karcinomu prostaty
Vlastimila Břízová: Onkogynekologie – přehled diagnóz
a operačních výkonů
Ivana Riedlová: Pacientka s dg. Ca děložního hrdla
v těhotenství – kazuistika
11:20 – 11:35
11:35 – 12:40
Oběd
12:40 – 12:50
12:50 – 13:10
Naďa Jelínková: Historie a rozvoj onkologie na Pleši
Marcela Drdová, Věra Dvořáková:
Paliativní péče v praxi – kazuistiky
Petra Tesařová: Novinky v aplikaci biologické léčby
– přínos pro pacienty a zdravotnický personál
13:10 – 13:30
13:30 – 13:45
13:45 – 14:00
14:15 – 14:45
Dimka Sixtová: Bronchogenní karcinom
Ilona Juklíčková: Pacient s nemalobuněčným
bronchogenním karcinomem (NSCLC) – kazuistika
Klára Staňková: Pacient s malobuněčným bronchogenním
karcinomem (SCLC) – kazuistika
Laura Janáčková: Relaxace onkologických sester
14:45
Závěr konference
14:00 – 14:15
Kolokvium podpořila Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky.
Vzdělávací akce je pořádána dle SP č. 16 ČLK. Účast bude ohodnocena 14 kredity.
Rovněž je opět zařazena mezi akce akreditované ESMO (European Society for
Medical Oncology) a její účastníci získají 12 ESMO-MORA bodů kategorie 1.
Sesterská a paliativní sekce jsou zařazeny do kreditního systému vzdělávání
a účast na nich je ohodnocena 4 kredity.
Potvrzení o účasti vám bude vydáno po ukončení sekcí.
Odborný garant: doc. MUDr. P. Tesařová, CSc.
Organizátor:
We Make Media, s. r. o. / tel.: +420 274 003 333
e-mail: [email protected] / www.PragueONCO.cz
První anonce
6. pražské mezioborové onkologické kolokvium
Informace budou průběžně zveřejňovány na www.PragueONCO.cz
Organizátor:
We Make Media, s. r. o. / tel.: +420 274 003 333
e-mail: [email protected] / www.PragueONCO.cz
Pod záštitou Evropské onkologické společnosti
Pořádají 1. LF UK a Onkologická klinika VFN ve spolupráci s 2. a 3. LF UK
Záštitu nad kolokviem převzaly:
Vystavovatelé:
Partneři kolokvia:
Partneři kolokvia a sekcí:
Významní partneři kolokvia
Generální partner kolokvia:
Hlavní partner kolokvia:
Download

ZDE - PragueONCO