Problematika ropných látek
vlastní ropné látky
 + aditiva ropných
výrobků
Forma:




volné ropné látky
emulze
vodný roztok
Přímý vliv na člověka
(ekzémy i karcinomy)
Vliv na životní prostředí




vytvoření olejového filmu
ulpívání na březích toků
poškození podzemních vod
brzdí transport vody ke
kořenům
Čištění odpadních vod
znečištěných ropnými produkty
obvykle znečištěné
dalšími produkty
Náklady možno snížit:




Volné ropné látky
 gravitační způsob
odlučování (separace) -
zvýšení hladiny, norné
užitím bezodpadových
stěny, plovákové
technologií
sběrače, lamelové
zavedením oběhových
odlučovače event.
systémů
odstřeďování prodloužením
 dočišťování (adsorpce)
upotřebitelnosti lázní
- rašelina, dřevěná
zabráněním úniku
moučka, Vapex, aktivní
uhlí -
Čištění odpadních vod
znečištěných ropnými produkty

–
–
–
Emulze
procesy vedoucí k zániku:

chemické
–
–
–
termické

přídavek kyselin - pH 3 až 4
organické deemulgátory
flokulační (čiřící) činidla
ohřátí
odpaření
spálení
mechanické
– ultrafiltrace
– odstřeďování

biologické
Problematika čištění odpadních
vod z povrchových úprav kovů
a dílen tepelného zpracování
Hospodárnost provozu:


koncentrace
škodlivých látek
množství odpadních
vod
Prodloužení životnosti
lázní (galvanizace)
– nerozpustné závěsy
– vhodná proudová
hustota
– čisté soli a voda
– pravidelná kontrola
Ztráty výnosem
vysoké ztráty
(až 10% měsíčně)
Ovlivňující faktory:
 lázeň (viskozita, teplota,
povrchové napětí,
koncentrace)
teoretické předpoklady
 součást (tvar součásti,
(dokonalé smíšení)
drsnost povrchu)
neodpovídají laboratorním
 technologie (způsob
a provozním stanovením
množství vynesené lázně
se běžně pohybuje
od 50 do 400 ml.m-2
oplachování, tvar závěsů,
způsob upevnění, doba
mezi oplachy a zdržení
v oplachovací vaně, doba
odkapávání atd.
Oplachy
Druhy oplachů:

postřikem
spotřebuje
nečistý)

ve vaně
výměnou

(nehospodárný,
mnoho
vody,
používaný typ)

s občasnou
vody
(není
dokonalý, voda se obohacuje
vynášenou lázní)
chemické
jednostupňový
odmašťování oplach s přepadem
ve vaně s jednoduchou
výměnou vody (nejčastěji
dvoustupňový oplach
s protiproudou výměnou
vody (nejhospodárnější typ
oplachu)
dvoustupňový oplach s přepadem
Množství vody pro odstranění
vynesené lázně
Jednostupňový oplach
q - množství vynesené lázně
Q - množství vody přiteklé do
vany mezi dvěma oplachy
C0 - koncentrace provozní lázně
C1 - koncentrace v oplachovací
vaně
R - poměr mezi množstvím
výnosu a množstvím vod
přiteklé mezi dvěma oplachy
Protiproudé oplachy
potřebné množství vody
pro vícestupňové oplachy
n - počet oplachovacích lázní
Cn - koncentrace v poslední vaně
Příklady oplachů
Lesklé chromování (koncentrace CrO3 400 g.l-1, koncentrace
oplachovací lázně 0,14 g.l-1, výnos elektrolytu 0,250 ml.m-2)
Oplach
Q /l.m-2/
jednostupňový
715
dvoustupňový
13,4
třístupňový
3,5
Množství oplachové vody dle VÚOM (Qo - množství oplachové vody
pro dvojstupňový oplach; ko - koncentrace lázně v oplachovací vaně)
lázeň
moření
mědění
zinkování vanové
zinkování bubnové
chromování
ko /g.l-1/
200
6
20
20
40
Qo /l.m-2/
5,6
25,0
13,7
53,0
25,0
Druhy odpadových vod
dle obsahu škodlivin a způsobu úpravy

vody kyselé a alkalické
z kyselých lázní (mořících a pokovovacích); alkalické z mořících nebo
odmašťovacích lázní - obsahují volné kyseliny i soli příslušných kovů

vody alkalické kyanidové
z galvanických lázní event. kalírenských procesů - obsahují kyanidové
sloučeniny, jednoduché i komplexní kovové soli a alkálie

vody chromové
po galvanickém chromování event. chemickém chromátování - obsahují
soli šestimocného chromu a minerální kyseliny
Kyselé a alkalické vody
Nejčastěji moření
H2SO4, HCl,
HNO3, H3PO4, HF
Regenerace
 kyseliny sírové
 kyseliny
chlorovodíkové
 kyseliny dusičné
Neutralizace
 statická (reagenční)
 kinetická (filtrační)
zbavit nejen kyselosti, ale i obsahu
těžkých kovů - v alkalickém prostředí
se vysráží nerozpustné hydroxidy
ke snížení kyselosti - hydroxidy,
rozpustné uhličitany,
ke snížení alkality - minerální kyseliny
event. CO2
Kyanidové odpadní vody

vzdušný kyslík
oxidace a hydrolýza - zachycování kyanovodíku - neodstraňuje kovové soli

síran železnatý
6 KCN + FeSO4 = K2SO4 + K4/Fe(CN)6/

2 KCN + FeSO4 = K2SO4 + Fe(CN)2
chlor a chlornany
kyselé prostředí
NaCN + Cl2 = CNCl + NaCl
pH nad 8,5
CNCl + 2 NaOH = NaCNO + NaCl +H2O
2 NaCNO + 3 Cl2 + 4 NaOH = 2 CO2 + 6 NaCl + 2 H2O + N2
chlornany

2 NaCNO + 3 NaOCl + H2O = 2 CO2 + 3 NaCl + 2 NaOH + N2
ionizace
nevznikají toxické meziprodukty, vyšší náklady
Chromové odpadní vody

přímé srážení chromanů
použití přebytku BaCO3

redukce síranem železnatým
kyselé prostředí pH = 2 až 3
CrO3 + 3Fe2+ + 6 H+ = Cr3+ +3 Fe3+ + 3 H2O
vysrážení hydroxidu chromitého pH = 8,5 až 9,5

redukce sloučeninami čtyřmocné síry
- SO2; NaHSO3; NaSO3; Na2S2O5 - agresivní kyselé prostředí
2 H2CrO4 + 3 H2SO3 = Cr2(SO4)3 + 5 H2O
2 H2CrO4 + 3 NaHSO3 + 3 H2SO4 = Cr2(SO4)3 + NaHSO4 + 5 H2O
vysrážení hydroxidu chromitého (CaO, NaOH, Na2CO3) pH = 8,5 až 9,5

iontoměniče
Odpadní vody
z dílen tepelného zpracování

kyanidy
obdoba povrchových úprav - čisté kyanidové odpady spalováním nad 1000 °C

barnaté soli
síran železnatý - převod na nerozpustný síran barnatý

dusitany
větší množství odstavným způsobem - oxidací chlornanem sodným pH < 4

ropné látky
přednostní odstraňování - event. rozrušení emulzí
Způsoby čištění odpadních
vod
podle používané technologie a možnosti jejích změn

odstavný způsob
shromažďování kontinuálně odtékající odpadové vody v akumulační nádrži přetržitý provoz, požadavek obsluhy a kontroly

průtočný systém
úprava oddělena od sedimentace - dokonalejší zařízení - požadavek nízkého
kolísání průtoku a složení - většinou alkalické a kyselé -

přímý způsob
zneškodňování přímo u zdrojů znečištění - před přenosem do oplachovacích
van -
Zařízení pro zneškodňování
odpadních vod
Nutno respektovat:
 vyrovnání kolísání
přítoku a složení
 vlastní úprava
(reakční a obslužné
časy)
 sedimentace kalu
 vypouštění kalu a
jeho zpracování
Základní části:

stavební
(retenční, reakční a sedimentační
nádrže; kalová pole)

strojní
(míchadla, dávkovače čerpadla
apod.)

pomocné
(sklady surovin, obsluha,
kontrola)
Schéma
průtočné
čistírny
1 - zásobní nádrž na kyanidové vody; 2 - výtlak kyanidových vod; 3 reakční nádrž na úpravu kyanidových vod; 4 - oxidační činidlo; 5 alkálie; 6 - zdržná nádrž; 7 - zásobní nádrž na chromové vody; 8 výtlak chromových vod; 9 - reakční nádrž na úpravu chromových
vod; 10 - kyselina; 11 - redukční činidlo; 12 - zásobní nádrž na
kyselé vody; 14 - reakční nádrž na úpravu kyselých a alkalických
vod; 15 - sedimentační nádrž; 16 - odpadní voda; 17 - odvod kalu
Download

Problematika odstraňování nečistot