Revoluční technologie
v použití fibrinu pro lepení tkání
www.immomedical.cz
IMMOMEDICAL CZ s.r.o.
Novodvorská 994, 142 21 Praha 4 ! Tel.: +420 239 042 466 – 8 !"Fax: +420 239 042 377
E-mail: [email protected]
Vivostat® Fibrin
Revoluční technologie v použití fibrinu pro lepení tkání
Vivostat je jediná firma nabízející plně automatický systém pro přípravu autologního
fibrinového lepidla nebo Platelet Rich Fibrin (PRF®) přímo na místě aplikace v průběhu
23 minut z pacientovy krve.
Vybrané možnosti použití
Použití v cévní chirurgii, urologii, kardiochirurgii, hrudní chirurgii, neurochirurgii,
ortopedii a břišní chirurgii
např: # fixace kýlních síťek při endoskopických výkonech
# při resekci jater
# chirurgie slinivky břišní
# ošetření lymfatických cév v oblasti třísla
# zastavení difuzního krvácení při reoperacích
# uzávěr netěsností (zabránění úniku tekutin nebo vzduchu)
Vivostat® Fibrin vlastnosti
#
#
#
Vysoká flexibilita a elasticita je zárukou spolehlivosti i při extrémní tenzi
Vysoká adheze fibrinového lepidla ke tkáním
Rychlá a kvalitní hemostáza
Vivostat® Fibrinové lepidlo
Je možno připravovat:
# z plné krve
# mražené plazmy
# možnost použití krve z mimotělního oběhu
Použití:
# hemostáza
# lepení tkání
# uzávěr netěsností
(zabránění úniku tekutin nebo vzduchu)
Vivostat® – výhody aplikačního systému Vivostat®
Jednoduchá a přesná aplikace pod libovolným úhlem i do nepřístupných míst
Možnost přerušované aplikace po celou dobu výkonu se zárukou průchodnosti
aplikátoru (až 8 hodin)
# Konstantní aplikace po dobu 4 minut
# Pokrytí plochy o velikosti 60 cm2
# Okamžitá polymerizace po aplikaci zlepšuje viditelnost ošetřené plochy
#
!"#$%&%'()*%+,#(-#.#*(/%'#-(0#*%.120%*%+,#(-#./3%14(+#1,0%+5,3#(-#-4604+
1%.'.+/#,(#32*.+#,4112%7#89.%05.0/#:#8#%,#.'7#;20()%.+#<2054=.'#>%1%.0=3
!???@#A!B#C?!DC?E
F"#G(*)%0.,4&%#H4+%,4=1#(-#)('I*%041.,4(+#(-#,30%%#-4604+#1%.'.+,1#.+/#4+-'2%+=%
(+ ,4*4+5#(-#,4112%#./3%14(+7#89.%05.0/#:#8#%,#.'7#J3(*6(141#>%1%.0=3#FKKK@
?LBFF!DFFL
A"#J3%#M4&(1,.,N .))'4=.,4(+#1I1,%*B#O#=(*).041(+#P4,3#=(+&%+,4(+.'#-4604+#1%.'.+,
.))'4=.,4(+#1I1,%*17#$(//#>#OQ#G(0+P%''#>#.,#.'7#J%=3+('(5I#.+/#:%.',3#G.0%
FKKF@#!KB#CK!DC!!
#
IMMOMEDICAL CZ s.r.o.
Novodvorská 994, 142 21 Praha 4 ! Tel.: +420 239 042 466 – 8 !"Fax: +420 239 042 377 !"E-mail: [email protected] !"www.immomedical.cz
Download

autologní tkáňové lepidlo