EGP INVEST, spol. s r.o.
BOZP jako důležitá součást
práce projektanta na JE
Ing. Jaroslav Prachař
vedoucí útvaru ISŘ a sdílených služeb
Konference QEM 4/2014
Kdo je EGPI
EGP INVEST, spol. s r.o.
je stabilní společnost, která zajišťuje projektové práce a služby
v oboru investiční výstavby, rekonstrukcí, modernizací a inovací
služeb
specializuje se především na oblast jaderné a klasické energetiky
a na energetická díla z obnovitelných zdrojů
nabízí své služby i v dalších oblastech, např. petrochemie,
teplárenství, průmyslové a vodohospodářské stavby.



1
Historie





1991 založena společnost EGP INVEST, spol. s r.o., která ve své
podnikatelské činnosti navazuje na zkušenosti projektového
střediska otevřeného v Uherském Brodě již v roce 1960.
1995 založena organizační složka v Trnavě
2009 EGPI se stává 100% dceřinou společností ÚJV Řež, a.s.
2009 zřízeno stálé pracoviště v JE Mochovce
2009 certifikace SMK podle normy ISO 9001, EMS podle normy
ISO 14001 a BOZP podle normy OHSAS 18001
2
BOZP v EGPI
Anotace:
Bezpečnost je jednou z nejdůležitějších součástí fungování jaderné
elektrárny. Všichni pracovníci, včetně projektantů, kteří se podílejí
na jejím provozu, musí dodržovat stanovené bezpečnostní pokyny
a opatření.
Projektanti, kteří se dostávají do různých částí jaderného nebo
konvenčního ostrova JE, musí být řádně proškoleni a vybaveni
vhodnými OOPP.
Proto EGP INVEST, spol. s r.o. klade velký důraz na vytvoření
vhodného pracovního prostředí, na zajištění školení o bezpečnosti,
zdravotních prohlídek a vybavení OOPP svých projektantů.
3
BOZP v EGPI
Základní firemní dokumentace pro oblast BOZP:
Pracovní řád
Firemní kultura
Bezpečnost a ochrana zdraví
Požární ochrana
Zajištění zdravotní péče zaměstnanců
Zásady poskytování OOPP, mycích, čistících a dezinfekčních
prostředků
Provozní řád pracoviště Uherský Brod, Trnava, Praha
4
BOZP v EGPI
Specifická firemní dokumentace pro oblast BOZP:
Manuál pro zajištění požadavků BOZP
a ochrany ŽP při realizaci stavby
Kontrolní a revizní činnost v oblasti BOZP
Plánování a koordinace BOZP na stavbách
Činnost skupiny Designer on Site na MO34
Činnost skupiny Designer on Site na EDU (při seizmickém
zodolňování nosných konstrukcí JE Dukovany)
5
BOZP v EGPI
Za oblast BOZP v EGPI má primární odpovědnost vrcholové vedení,
které v rámci organizační struktury deleguje příslušné činnosti
k zajištění BOZP na další pracovníky.
EGPI externě, na základě smlouvy, spolupracuje s bezpečnostním
technikem firmy BUREAU VERITAS Czech Republic, s.r.o., který
mimo jiné provádí identifikaci rizik, jejich analýzu a kontrolu plnění
přijatých opatření.
6
BOZP v EGPI
Organizační struktura EGPI k zajištění BOZP
7
BOZP v EGPI
Vhodné pracovní prostředí:
Cíl: Zajištění bezpečného pracoviště
Pravidelné prohlídky pracovišť bezpečnostním technikem
Pravidelné revize elektrických a plynových zařízení, hydrantů
a hasících přístrojů
Preventivní opatření
8
BOZP v EGPI
Zdravotní prohlídky a školení o bezpečnosti
Cíl: Zdravotní způsobilost a proškolení zaměstnanci
Zdravotní prohlídky – periodické, speciální pro práci
ve výškách, pro vstup do kontrolovaného pásma JE
Školení zaměstnanců:
 Periodické školení o BOZP a PO
 Školení řidičů referentských vozidel
 Školení o poskytování první pomoci
 Školení pro práci ve výškách
 Školení pro vstup do JE a kontrolovaného pásma
9
BOZP v EGPI
Osobní ochranné pracovní prostředky
Cíl: Zajištění ochrany a bezpečnosti zaměstnanců
při práci
Projektanti se při své práci pohybují převážně na stavbách a z tohoto důvodu musí
dodržovat příslušné předpisy a musí být vybavení OOPP
Požadavky na OOPP jsou uvedeny v dokumentu EGPI „Zásady poskytování OOPP,
mycích, čistících a dezinfekčních prostředků
Základní OOPP – pracovní oděv a obuv, přilba,
výstražná vesta
Pro pohyb v JE jsou projektanti vybaveni dalšími
specifickými OOPP
10
Zajištění BOZP EGPI na MO34
Organizační struktura k zajištění BOZP v rámci projektu dostavby
MO34
11
Zajištění BOZP EGPI na MO34
Pro zajištění BOZP svých zaměstnanců EGPI pravidelně:
Přezkoumává a aktualizuje vnitřní dokumentaci
Aktualizuje seznam externí dokumentace – právní předpisy,
dokumentace MO34
Provádí školení zaměstnanců
Provádí zdravotní prohlídky
12
Zajištění BOZP EGPI na MO34
Dokumentace pro projektový tým MO34-Dostavba:
Dokumentace EGPI (zejména):



Realizace prací při dostavbě JE Mochovce 3. a 4. blok – jmenování týmu
Realizace prací MO34 – organizační a personální zajištění
Zásady poskytování OOPP, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků
Právní předpisy SR (zejména):



Zákon č. 124/2006 Z.z., o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
Nariadenie vlády č. 395/2006 Z.z.o minimálnych požiadavkách na poskytovanie
a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov
Nariadenie vlády č. 396/2006 Z.z., o minimálnych bezpečnostných a zdravotných
požiadavkách na stavenisko
Dokumentace MO34 – vydaná společností Slovenské elektrárne, a.s.
13
Zajištění BOZP EGPI na MO34
Školení projektového týmu MO34-Dostavba:
V rámci EGPI:
Školení zaměstnanců v předpisech pro JE SR
Periodické školení zaměstnanců v oblasti BOZP a PO
Školenie vodičov – obsluha motorového vozidla
Kurz prvej pomoci pro zaměstnance
organizační složky v Trnavě
14
Zajištění BOZP EGPI na MO34
V rámci MO34:
Školenie o všeobecnej spôsobilosti
zamestnancov dodávateľov pre vstup
a bezpečný pohyb, pobyt a výkon práce v MO34
zaradených v 4. skupine prováděné firmou
KONTROLSPOL, s.r.o.
Školenie zamestnancov BOZP (ISK)
Periodické školenie - BOZP, Ochrana před
požiarmi
Školenie pre vstup do sprísnenej montáže
Základné školenie pre prácu vo výškach a nad
voľnou hĺbkou špeciálnou lezeckou technikou
Identifikácia výstuže a iných zabudovaných
prvkov, železobetónových konštrukcií
s výstelkou, bez výstelky - PNM34331138
Školenie: Koordinácia a špecifikácia vybraných
činností v priestoroch sprísnenej montáže
PNM34061164 a Technické podmienky pre
sprísnenú montáž technologického zariadenia
PNM34088032
15
Zajištění BOZP EGPI na MO34
Řízení zdravotních prohlídek:
Zdravotní péče je rozpracována ve směrnici Zajištění zdravotní péče
zaměstnanců. EGPI má uzavřené smlouvy s lékaři jak pro zaměstnance v ČR,
tak i pro pracovníky organizační složky na Slovensku.
Každoročně smluvní lékaři provádějí prohlídku pracovišť a kontrolu vybavení
lékárniček.
Zaměstnanci/projektanti absolvují:
 Periodickou zdravotní prohlídku
 Zdravotnícku prehliadku o psychickej spôsobilosti pre vstup do CHP a VP JZ
16
Zajištění BOZP EGPI na MO34
Poskytování a kontrola přidělování OOPP:
Poskytování a kontrola přidělování OOPP je rozpracována ve směrnici „Zásady
poskytování OOPP, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků“
Směrnice obsahuje seznam OOPP, které mohou být zaměstnanci přiděleny
Funkčnost OOPP je pravidelně kontrolována bezpečnostním technikem EGPI
Evidence poskytnutí OOPP je prováděna zápisem do Evidenční karty jednotlivých
zaměstnanců
17
Zajištění BOZP EGPI na MO34
Evidenční karta výdeje OOPP
18
Zajištění BOZP EGPI na MO34
Technická činnost skupiny Designer On-Site
Povinnosti pracovníků
Při práci na stavbě pracovníci:
 mají viditelně umístěnou vstupní kartu
 dodržují požadavky na BOZP
 mají OOPP – pracovní oděv, přilbu s logem EGPI, ochranné brýle, boty s ocelovou
špičkou, baterku a chránič sluchu, případně bezpečnostní popruhy
 mají propisovací tužku, fixu, poznámkový blok a metr
19
Zajištění BOZP EGPI na MO34
Technická činnost skupiny Designer On-Site
20
Zajištění BOZP EGPI na MO34
Projektant při kontrole práce
21
Kontakt
EGP INVEST, spol. s r.o.
Ant. Dvořáka 1707
688 01 Uherský Brod
Česká republika
Tel.: +420 572 610 311
E-mail: [email protected]
www.egpi.cz
22
23
Děkuji za pozornost.
Ing. Jaroslav Prachař
[email protected]
24
Download

zde. - EGP INVEST, spol. s ro