DOSTAVBA 3. A 4. BLOKU JADERNÉ ELEKTRÁRNY MOCHOVCE
50. VÝROČÍ EGP Invest, spol. s r.o.
Vypracoval:
Datum:
Ing. Dušan Šišpera, Ing. Michaela Blahová
5.10.2010
Dostavba 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Mochovce
OBSAH





1. Dostavba MO34 – základní schéma dostavby stavební části
2. Dostavba MO34 – NI – rozsah činností EGP Invest, spol. s r.o.
3. Subdodavatelský systém společnosti ISKE, a.s.
4. Projektová dokumentace
5. Detail design SO 800/1-02 Budova reaktoru
2
Dostavba 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Mochovce
1. Dostavba MO34 – základní schéma dostavby stavební části
Jaderná elektrárna Mochovce
I.HVDB – funkční část JE
II.HVDB – dostavba
SE, a.s.
Nuclear island
Convention island
- Realizace – ISKE, a.s.
- Realizace – SE, a.s.
- Projektová dokumentace – ISKE, a.s.
- Projektová dokumentace – ÚJV Řeţ a.s.,
divize EGP Praha a další
3
Dostavba 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Mochovce
2. Dostavba MO34 – NI – rozsah činností EGP Invest, spol. s r.o.
Nuclear island
Projekt
Realizace
- Contractor – ISKE, a.s.
- Contractor - ISKE, a.s.
- Subcontractors – EP Bratislava, a.s.
EGP Invest, spol. s r.o.
- Subcontractors
Podíl prací, které zajišťuje EGP Invest, spol. s r.o.:


Inţenýring projektu Dostavby MO34 v návaznosti na inţenýring ISKE, a.s.
Projekt Dostavby MO34
80%
Předstihová realizační dokumentace DDR v NI
Technická pomoc – projektové práce v NI dle poţadavku inţenýrignu ISKE, a.s.
POV – na základě smlouvy s ÚJV Řeţ, a.s. pro NI a CI
DDR objektů v NI
50%




80%
100%
50%
4
Dostavba 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Mochovce

Dostavba 3. a 4. bloku je realizována podle „Kontraktu“ uzavřeného mezi SE a.s. a ISKE, a.s.,
který se týká veškerých činností potřebných pro stavební práce (dokončení stavebních
konstrukcí) stavebních objektů jaderného ostrova:











SO800/1-02
SO801/1-02
SO802/1-03
SO803/1-02
SO804/1-02
SO400/1-04
SO802/1-04
SO401/1-02
SO840/1-01
SO801/1-01
Reaktorovna II.HVB
Budova aktivních pomocných provozů II.HVB
Spojovací most mezi II.HVB a SO801/1-02
Ventilační komín II.HVB
Vzduchovod k ventilačnímu komínu II.HVB
Základy pro potrubní most mezi objekty SO801/1-01 a 801/1-02
Spojovací most mezi I.HVB a II.HVB
Potrubní kanály – 2.část, jen část APK4 a APK5
(mezi objekty SO 800/1-02 a 801/1-02 a 803/1-02)
Provozní budova I.HVB
Budova aktivních pomocných provozů I.HVB
Obsah kontraktu ISKE, a.s. je v zásadě dělen na 3 základní časové fáze:



Mobilizační práce
Práce (činnosti) specifikované pro dokončení spouštěcího komplexu 3.bloku II.HVDB
Práce (činnosti) specifikované pro dokončení 4. bloku II.HVDB
5
Dostavba 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Mochovce
6
Dostavba 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Mochovce
3. Subdodavatelský systém společnosti ISKE, a.s.

Dostavba MO34 je mimořádně sloţité dílo zahrnující mnohaprofesní specializované činnosti.
Z tohoto důvodu ISKE, a.s. zabezpečuje dostavbu širší skupinou subdodavatelů:





EP Bratislava / EGPI Uherský Brod
Kontrolspol
VÚJE Trnava
ENSECO
Inženýring SE, a.s.
VÚEZ – Levice
Útvar inţenýringu ISKE, a.s.
+ podpora EGP Invest, spol. s r.o.
EP/EGPI

VÚJE
ENSECO
VÚEZ
KONTROLSPOL
Inţenýring lze rozdělit do 3 hlavních částí:



Technický inţenýring a správa projektu
Koordinace projektu a HMG
Bezpečnost a kvalita
7
Dostavba 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Mochovce
4. Projektová dokumentace
4.1 Podklady pro projektovou dokumentaci DDR
DPV1 – podklady
- revize BD – stavební a technologická část
- původní DD – stavební a technologická část (výkresy z archívu MO34)
DPV2 – Civil DD – skutkový stav
- dokumentace současného skutkového stavu v rozsahu architektonické části
Geometrická
kontrola Civil DD
– skutkový stav s
BD a DD
DPV3 – poţadavky na změny v Civil DD
DPV4 – databáze zabudovaných prvků
DPV5 – výpočet silových účinků do stavebních konstrukcí
DPV6 – sumarizace DPV
Finální verze Civil DD
8
Dostavba 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Mochovce
4.2 Členění projektové dokumentace
Projektová dokumentace hlavního objektu NI, SO 800/1-02 Budova reaktoru (stavební část s
výjimkou elektro) je sestavena následovně:

a)



b)
Titulní listy – tj. dopracovaná původní ruská dokumentace v členění
1) stavební konstrukce (stěny, stropy, podlahy)
2) VOK vnitřní OK (plošiny, schody, podvěsné dráţky ap., ale jen stavební)
Speciální kanalizace – dopracovaná původní ruská dokumentace
rozlišitelnost a-b = MCH 01 – stavební (1, 2)
MCH 12 – speckanalizace

c)
SOK tj. hlavní ocelové konstrukce – hala vydal HM – Ostrava (vč. jeřábových drah)

d)
Ostatní části dokumentace (mimo a, b, c,)














d1 - úprava základové spára
d2 - základová deska (původně MCH 01-0003, - 0004)
d3 - izolace základové desky
d4 - měření sedání objektu
d5 - zpětné zásypy
d6 - okapový chodník
d7 - vlečkové zaráţedlo
d8 - seizmické kotvení SOK v řadě „V“
d9 - zdravo technická instalace v objektu
d10 – ústřední vytápění
d11 - kotvení potrubí odfuků ve stěně „V“
d12 - protipoţární ochrana
d13 - obvodový plášť
d14 - projekt dveří
9
Dostavba 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Mochovce













Kromě toho byly k SO 800/1-02 přičleněné i projekty nepřímo související





vnější přípojky vody
vnější přípojky kanalizace
AKOBOJE v SO800/1-02
vzdušníky ap.
Projekty dočasného charakteru




d15 - dodatečné osazení hermetických dveří
d16 - střecha
d17 - projekt povrchových úprav
d18 - povrchové úpravy – lešení
d20 - signalizace a blokování hermetických dveří
d21 - zemnění
d22 - čištění objektu
d23 - dynamické zkoušky
d24 - spouštěcí komplex
d25 – těsnění v místnosti A 0065
d26 – těsnění v místnosti A 137
d27 – digestoře – laboratorní vybavení, příp. jiné
OK dočasných jeřábových drah v SO 800/1-02
dočasná trafostanice
dočasné podpory bednění stropů ap.
Projektová dokumentace ostatních objektů v NI je členěna dle profesí (architektura, beton, ocel, atd.)
10
Dostavba 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Mochovce
4.3 Předstihová realizační dokumentace DDR


Číslo SoD subdodavatel 09-9-010.01
subkontrator 8115/EP
Zakázkové číslo 24-8115-54-001 aţ 24-8115-54-010
Č.
NÁZEV ZAKÁZKY
TERMÍN
1.
DD – projektová revize řešení plynoucích z poţárních úprav pro všechny SO NI
14.1.2010
2.
DD – projekt poţárních dveří a dveří v SO NI
17.2.2010
3.
DD – projekt barevného řešení v SO NI
15.2.2010
4.
DD – projekt podlah v SO 800/1-02 ostatní SO NI
17.2.2010
5.
DD – SO 840/1-01 Provozní budova
1.3.2010
6.
DD – projekt postupu v uzavírání montáţních otvorů v SO NI
15.3.2010
7.
DD – projekt výtahů v SO 800/1-02
15.3.2010
8.
DD – projekt (revize) dobetonování a případné osazení hermetických dveří v SO 800/1-02
15.3.2010
9.
DD – projekt speciální kanalizace SO 800/1-02 - celek
15.3.2010
10.
DD – SO 840/1-02 Vzduchovod k ventilačnímu komínu II.HVB
24.5.2010
11
Dostavba 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Mochovce
4.4 Technická pomoc pro ISKE, a.s.

Objednávka č.K09/09-01444, nabídka prací pro technickou pomoc pro ISKE, a.s. ze dne 24.11.2009,
SoD 8115/17, zakázkové číslo 24-8115-20-001

15 aktivit TECHNICKÉ POMOCI















Konzultace s projektantem ke zpracování DD
Spoluúčast při odevzdání DPV technologických od investora
Vstupní kontrola zpracovaného DDR, připomínky ISKE, a.s.
Zpracování podkladů z DDR - specifikace (podklady)
Zajišťování pokladů pro výrobní činnost
Řešení nesrovnalostí realizace
Příprava technických podkladů pro sdruţené montáţe
Aktivní účast a příprava podkladů pro ISKE, a.s.
Spoluúčast při podkladech pro tvorbu HMG - technická část
Spoluúčast při podkladech pro tvorbu HMG - termínová část
Spoluúčast při zpracování metodiky pro vydávání realizační dokumentace
Zpracování výkazů výměr
Zpracování ostatní projektové dokumentace nezahrnuté v "Kontraktu"
Školení týmů - subdodavatelů ISKE, a.s. - metodika projektové a výrobní přípravy
Činnosti spojené s mimořádným reţimem v oblasti odevzdávání DPV od TD
12
Dostavba 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Mochovce
Č.
NÁZEV ZAKÁZKY
TERMÍN
VEDOUCÍ ZPRACOVATEL
1.
Členění dokumentace na funkční celky
21.1.2010
Ing. Šišpera
2.
Výkaz povrchových úprav místností
31.1.2010
Ing. Sloboda, Ing. Bedeová
3.
Výkaz ocelových obkladů
31.1.2010
Ing. Košťál
4.
Harmonogram
průběţně
Ing. Beroun
5.
Výkaz nátěrů OK, SO 800/1-02
průběţně
Ing. Sloboda, Ing. Endrody
6.
Deska na oblicovce v řadě V, SO 800/1-02
15.2.2010
Ing. Galko, R.Ťulpíková
7.
Nosnost zabudovaných prvků vybraných místností, SO 800/1-02. Modelový výpočet
dle nové metodiky EMO.
19.2.2010
Ing. Šišpera, Ing. Pazdera
8.
Zpracování POM pro úpravu stávající spáry betonáţe v prostoru reaktorové šachty
23.2.2010
Ing. Šišpera, Ing. Pazdera
9.
Technické sborníky – pasporty objektu SO 800/1-02
17.3.2010
I. Hradská
TNR – posouzení transportní cesty
14.5.2010
Ing. Šišpera, Ing. Pazdera
– dočasné podepření stropní konstrukce
31.5.2010
Ing. Šišpera, Ing. Pazdera
– trvalé podepření stropní konstrukce
24.5.2010
Ing. Šišpera, Ing. Pazdera
10.
11.
TNR - dílenská dokumentace dočasného podepření
31.5.2010
Ing. Pazdera
12.
Výměna obvodového pláště vybraných místností SO 800/1-02 v návaznosti na
hermetizaci oblicovky
12.7.2010
Ing. Galko, Ing. Maček
13.
DDR – přípojky kanalizace 3. a 4. blok – zapracování změn z projektu POV
(provizorní sociální zařízení v SO 800/1-02) do části stavební, ZTI atd.
18.8.2010
Ing. Karlík, Ing. Maček
14.
BPV – dílenská dokumentace
2.9.2010
Ing. Šišpera, Ing. Pazdera
13
Dostavba 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Mochovce
4.5 Plán organizace výstavby (POV)

Pravidelný reţim


Autorský dozor v průběhu výstavby
Nepravidelný reţim






Zapracování 19 změn do dokumentace POV od 15.5.2009 do 31.12.2009
Projekt odsávání při stavebních a montáţních pracích na II. HVB – odvětrání prostor SO 800/1-02
Dočasné zařízení hlavního staveniště v lokalitě 1 – projekt sociálního zařízení v SO 800/1-02
POV – revize č.2 – termín odevzdání 30.6.2010
POV – revize č.3 – termín odevzdání 30.9.2010
POV postupného uvádění souboru staveb do provozu
14
Dostavba 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Mochovce
5. Detail design SO 800/1-02 Budova reaktoru
5.1 Funkční celky

SO 800/1-02 je rozdělen na logicky související stavební části z pohledu projektování,
realizace, příp. montáţe technologie

Celý SO 800/1-02 rozdělen na 58 funkčních celků

Příklad uspořádání FC na podlaţí -10,500 a -6,500
FC1 – JOV
(jímka odpadních vod)
FC2, FC19 – POD ŠLH
(šachta lokalizace havárie)
FC3, FC20 – RVC
(recirkulační vzduchotech.
centrum)
FC4, FC21 –SAOZ
(místnost systému
havarijního zabezpečení)
FC5, FC22 – ŠR
(šachta reaktoru)
FC10, FC12, FC16, FC18
(schodiště)
Ostatní FC - místnosti
15
Dostavba 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Mochovce
5.2 Projektové týmy
Ing. Dušan Šišpera
Ing. Lubomír Maček, Růţena Ťulpíková

HIP
Supervisors

EGP Invest, spol. s .r.o. sestavil 10 projektových týmů – DD 134 titulních listů

Ing. Helena Malíková
TÝM 1
Stanislava Číţová
Ing. František Blaha
TÝM 2
Ing. Petr Adámek
TÝM 4
TÝM 9
Ing. Zuzana Drinková
Jakub Zatloukal
František Demanko
Ing. Zdeněk Vaněček
Roman Blaha
Ing. Alica Režná
Jana Mlčochová
Bc. Pavel Tóth
Roman Vacula
Ing. Jiří Josefík
TÝM 3
Ing. Ivana Kuráňová
Ing. arch. Ján Mezei
TÝM 5
TÝM 10
Ing. Miroslav Šebík
Michaela Lekešová
Mária Demeterová
Martin Marek
Kozáček Peter
Ladislav Daněk
David Plessner
Petr Papoušek
Bc. Rostislav Borovský
Marenčík Peter
Ing. Iveta Mrhálková
Ing. Andrea Líšková
Bc. David Mikulec
Ing. Martin Mandík
TÝM 6
TÝM 11
Zdeněk Krajčovič
Ing. Zdeněk Mlčoch
TÝM 12
Roják Jakub
Ing. Zuzana Cucíková
Ivana Belovičová
Ingrid Verbičová


EP Bratislava, a.s. – DD 114 titulních listů
HIP
Ing. Vít Tibenský
16
Dostavba 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Mochovce
5.3 SO 800/1-02 Budova reaktoru – vývojový diagram proj. procesu
Start procesu DDR
plánování DPV (koordinace SE, a.s.)
SE, a.s. poskytne ISKE, a.s. DPV4 a 5 na extranet
ISKE, a.s.
- rámcová
kontrola
DPV
DPV NOT OK
START
45 DAYS DDR
DPV OK
ISKE, a.s. předá
připomínky SE, a.s.
zpracování titulního listu
PŘIPOMÍNKY VZNIKNOU
připomínky
ISKE, a.s. v
průběhu
zpracování
PŘIPOMÍNKY NEVZNIKNOU
titulní list zpracován na pokyn SE,
a.s. s neznámou (nevyjasněno)
START
45 DAYS DDR
approval SE, a.s.
ANO
SE, a.s.
připomínky
zodpoví
STOP
45 DAYS DDR
45 DAYS REALIZATION
NE
zapracování připomínek
SE, a.s.
CF
zaprac.
připomínek
SE, a.s.
NF
CONTRACT
EA
realizace stavby
ISKE, a.s.
vydání čistopisu
DDR
17
Dostavba 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Mochovce
5.5 Kritická cesta

SE, a.s. poţádal o vydávání DD 43 místností výjimečným způsobem, po místnostech (nikoliv
v původním členění po titulních listech)

Princip 45/45 – SE, a.s. vytvořila „princip 45 dnů na DD / 45 dnů na realizaci místnosti“

Metodika kritické cesty (zásady věcné a časové)
+ zkrácení prodlev harmonogramu výstavby (stavební připravenost místností)
+ práce pouze na místnostech, které byly určeny technologem za kritické
- opakovaný proces manipulace s dokumentací
- vysoké nároky na koordinaci projektových prací (EGP Invest, spol. s r.o.)
- vysoké nároky na koordinaci stavebních realizačních činností (ISKE, a.s.)
18
c
a
comments
EP/EGPI
answers
SE, a.s.
EP/EGPI work on DD
c≤5
a≤7
DD ≤ 33 days
END DD
Last answer SE, a.s.
START DD
Předání DPV4 a 5
Dostavba 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Mochovce
tla
comments clar. comm.
SE, a.s.
EP/EGPI
7 days to
finish DD
-
doba zajištění DD = 45 days
A) Posun termínu
→
B) Podklady SE, a.s. po tla
→ dokumentaci vydat s „HOLD“
LEGENDA:
td
tla
c
a
c + (a + td) + DD = 45 + td
time delay
time last answer
time for comments EP/EGPI
time for answers SE, a.s.
19
Dostavba 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Mochovce
Seznam místností SO 800/1-02 na „kritické cestě“
FC
M.Č.
NÁZEV MÍSTNOSTI
1a
A0003
místnost armatur črp. sběrných nádrţí odpad.vod
FC
M.Č.
NÁZEV MÍSTNOSTI
A008/1
příčná chodba obsluhy
A107/1
příčná chodba obsluhy
9a
A143/1
místnost tepelných výměníků borové regulace
A147/1
nečistý potrubní prostor
10
A015/1
předsíň
A0056/1
místnost elektrických rozvaděčů
11a
A01/1
kabelový kanál
A0062
dopravní chodba
17
A02/1
kabelový kanál
A0032
strojovna vzduchotechnického systému C - 7
23
A263/1
místnost barbotáţních ţlabů
A010/1
místnost elektromotorů VZT systémů C-1, C-2
A201/1
místnost parogenerátorů
A011/1
strojovna VZT systémů C-1, C-2
A202/1
prostor armatur systému havar. chlazení aktivní zóny
A001/1
místnost zařízení systému havar. chlazení aktivní zóny
A203/1
prostor armatur systému havar. chlazení aktivní zóny
A101/1
ionizační komory
A525/1
místnost tlakových zásobníků
A102/1
místnost nádrţí havarijní zásoby borového roztoku
A526/1
místnost tlakových zásobníků
A103/1
místnost nádrţí havarijní zásoby borového roztoku
33
A301/1
místnost obsluhy elektromotorů HCČ
A104/1
místnost nádrţí havarijní zásoby borového roztoku
37a
A242/1
místnost čerpadel a chladičů bazénu vyhoř.paliva
A106/1
podélná chodba obsluhy
38a
A247
podélná chodba obsluhy
A002/1
místnost zařízení systému havar. chlazení aktivní zóny
A213/1
místnost odluhu parogenerátoru
A003/1
místnost zařízení systému havar. chlazení aktivní zóny
A307/1
místnost vloţeného okruhu chlazení
A007/1
podélná chodba obsluhy
39b
A214/1
chodba obsluhy
A03/1
kabelový kanál
47
A410/1
místnost filtrů systému 0-4
A018/1
kabelový kanál
50
A407
sklad čerstvého paliva
5
A004/1
šachta reaktoru
A514
místnost ventilátorů systému 0-4
6a
A0016/1
chodba pohonu
A516
odvodní strojovna vzduchotechniky
A501/1
reaktorový sál
2a
2b
3
4a
4b
28
39a
52
58a
20
Dostavba 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Mochovce
5.6 Organizační struktura divize MO34
NPP Mochovce – Completion of reactor Unit 3 and 4
Ing. Dušan Šišpera - project director
Project management and coordination in range of HIP
1. Administration
3. Technical assistance ISKE, a.s.
Ing. L. Maček – Designer - Managemnent of EPS agenda (assistant of project coordination)
Ing. I. Galko – Chief designer – technical support ISKE, a.s.
Ing. R. Pazdera – Chief Structural Designer
Ing. E. Sirová – Designer – technical support ISKE, a.s.
Bc. P. Tóth – Designer – EPS agenda- productivity evidence
Ing. P. Halúz – Designer – technical support ISKE, a.s.
Ing. M. Blahová – Designer – project schedule and databases
Ing. J. Kořenek – Technologic designer – technical support ISKE, a.s.
M. Sigmundová – Distribution documentation and formation
Ing. A. Líšková – Chief designer – technical support ISKE, a.s.
Ing. I. Mrhálková – Designer – graphic work (general rules) and drawing checking
Ing. Z. Cucíková – Designer – technical support ISKE, a.s.
Ing. Z. Mlčoch – Designer – graphic work (general rules) and drawing checking
E. Haršányiová – Designer – technical support ISKE, a.s.
Bc. R. Borovský – Designer – graphic work (general rules) and drawing checking
I. Belovičová – Designer – technical support ISKE, a.s.
Z. Krajčovič – Designer – graphic work (general rules) and drawing checking
I. Verbičová – Designer – technical support ISKE, a.s.
A. Halodová – Asistant designer – archive – searching of drawings
I. Verbičová – Assistant designer – technical support ISKE, a.s.
M. Lekešová – Assistant designer – graphic work (general rules) and drawing checking
M. Marek – Assistant designer – graphic work (general rules) and drawing checking
4. NI civil part
Ing. L. Bedeová –Designer – technical support ISKE, a.s.
2. Project management and coordination on site
L. Blahová – Assistant designer – technical support ISKE, a.s.
Ing. K. Sloboda – Project manager and coordinator on site
F. Endrödy - graphic work (general rules) and drawing checking
21
Dostavba 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Mochovce
5.7 Koordinace projektových prací - PRIMAVERA

Textová část


Activity ID, Funkční celek, Titulní list, Typ TL, Náročnost, Počet dnů na zpracování TL, Tým, Číslo
týmu, Start, Finish, Termín DDR k připomínkování
Grafická část





Titulní listy (činnosti) a milníky v časové ose Month/Week
Vazby (předchůdci, následovníci)
Obdrţené DPV5 (zelený milník), neobdrţené DPV5 (červený milník)
Činnosti
 Ţlutá - odevzdané titulní listy
 Světle modrá – rozpracované titulní listy
 Zelená – kritická cesta, titulní listy s poţadavkem expedice
Data Date
22
Dostavba 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Mochovce
Příklad harmonogramu – tým č.3
23
Dostavba 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Mochovce
Celkový harmonogram EGPI (bez milníků)
24
Dostavba 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Mochovce
25
Download

ARCHICAD II. - EGP INVEST, spol. s ro