Březen 2011
Vítám Vás v březnovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika
zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Judikát Nejvyššího
správního soudu z prosince loňského roku týkající se souběhu výkonu funkce jednatele a
pracovněprávního poměru z hlediska předpisů o nemocenském pojištění vyvolal v médiích i
odborných kruzích poměrně rozsáhlou debatu. V tomto čísle reagujeme na některé otázky a
přinášíme zároveň publikovaná stanoviska Generálního finančního ředitelství, České správy
sociálního zabezpečení a záměr ministerstva spravedlnosti na legislativní řešení této otázky. Dále
upozorňujeme, že 1. března nabyla účinnosti technická novela daňového řádu. Komentář přinášíme
též k rozšíření působnosti nařízení EU pro sociální zabezpečení na občany třetích států, a to s
účinností od 1. ledna 2011. Z judikatury upozorňujeme na zajímavý judikát Nejvyššího správního
soudu v oblasti zneužití práva. Vaší pozornosti by neměl ujít článek shrnující základní kontury vládou
připravované důchodové reformy. S ní totiž souvisí i sjednocení sazby DPH na 20 %, které vláda
plánuje uskutečnit od posledního čtvrtletí letošního roku. Věříme, že i nadále bude naše pravidelná
publikace užitečným společníkem ve Vaší praxi.
•
•
DANĚ, POJIŠTĚNÍ
•
Doplňující informace k problematice souběhu výkonu funkce jednatele/člena
statutárního orgánu a pracovněprávního poměru
•
Rozšíření působnosti nového nařízení EU pro sociální zabezpečení na občany třetích
zemí
•
Technická novela daňového řádu nabyla účinnosti
•
Vláda schválila koncepci důchodové reformy
•
Nejvyšší správní soud k otázce zneužití práva
LEGISLATIVA
•
•
•
Právo minoritních akcionářů na soudní ochranu při squeeze-outu
EU a OECD
•
Evropská komise zveřejnila souhrnnou zprávu o diskusi o problémech dvojího
zdanění v EU
•
Omezení svobody pohybu kapitálu v judikatuře Soudního dvora Evropské unie
SLOVENSKO
•
•
Podávanie priznaní k dani z príjmu
JEDNOU VĚTOU
© 2011 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent
member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
DANĚ
Doplňující informace k problematice souběhu výkonu funkce
jednatele/člena statutárního orgánu a pracovněprávního
poměru
V únorovém vydání Finančních aktualit jsme upozorňovali na dopady rozhodnutí Nejvyššího
správního soudu ohledně souběhu výkonu funkce jednatele a pracovněprávního poměru z hlediska
předpisů o nemocenském pojištění. Vzhledem k tomu, že zmíněné rozhodnutí vyvolalo v řadách
veřejnosti i v odborných kruzích mnoho otázek, chtěli bychom shrnout nejnovější vývoj. K výše
uvedenému rozsudku vydala dne 10. února 2011 oficiální vyjádření Česká správa sociálního
zabezpečení (ČSSZ), které se však ve skutečnosti zabývá pouze pojištěním jednatelů ve společnosti
s ručením omezeným. Otázkou postupu v případě pojištění členů statutárních orgánů akciových
společností se stále zabývají úředníci ministerstva práce a sociálních věcí, bohužel zatím bez
jakéhokoli výsledku či návrhu řešení vzniklé situace.
ČSSZ ve své tiskové zprávě zdůraznila, že „i když je pracovní smlouva jednatele neplatná, jednatelé
jsou účastni důchodového pojištění z titulu výkonu své funkce. Tudíž by jim odpracované roky
většinou neměly chybět, pokud jim byl zúčtován započitatelný příjem alespoň ve výši rozhodného
příjmu (například v roce 2011 je to 6 200 Kč, v roce 2010 6 000 Kč, v roce 2009 činil 5 900 Kč).“ Tuto
informaci interpretujeme tak, že správa sociálního zabezpečení by měla příjem vyplacený jednateli na
základě neplatné pracovní smlouvy považovat z hlediska důchodového pojištění za odměnu jednatele.
Ve většině případů by tak u jednatelů dotčených souběhem neměly mít důchodové předpisy negativní
dopad. To znamená, že jednatelé by byli účastni důchodového pojištění i za roky dotčené souběhem.
Jak dále uvádí ČSSZ ve své tiskové zprávě, „přeplatek na pojistném by tak většinou vznikl pouze u
nemocenského pojištění, a to pouze počínaje rokem 2009. Do konce roku 2008 byli i jednatelé účastni
nemocenského pojištění. ČSSZ si neponechává pojistné odvedené za osoby, které nejsou účastny
pojištění. Takové přeplatky se automaticky vrací, jakmile se například při kontrole či požadavku firmy
zjistí, že k takové situaci došlo.“ Jednatelé by tak nebyli účastni pouze nemocenského pojištění až od
1. ledna 2009, od kdy jednatel dle platných předpisů již není povinně (a ani dobrovolně) účasten
nemocenského pojištění. Neuznání nemocenského pojištění se může nejvíce dotknout jednatelek –
žen, které by uplatňovaly nárok na dávky v mateřství odvíjející se od předchozí účasti na
nemocenském pojištění, případně jednatelů, kteří čerpali nemocenské v době od 1. ledna 2009 na
základě neplatné pracovní smlouvy.
Negativní dopady souběhu by ovšem mohly nejvíce postihnout členy statutárního orgánu akciové
společnosti a samotnou akciovou společnost. Z odměn členů představenstva se totiž nehradí pojistné
na důchodové pojištění a tyto osoby rovněž nejsou účastné nemocenského pojištění. Navíc do konce
roku 2007 nebyli členové statutárních orgánů pojištěni ani zdravotně. U členů představenstva proto v
důsledku souběhu hrozí riziko, že jejich účast na důchodovém a nemocenském pojištění, a do konce
roku 2007 ani zdravotním pojištění, z titulu neplatné pracovní smlouvy vůbec nevznikla.
Co se týče daňových dopadů vyplacených odměn dotčených souběhem, dle stanoviska GFŘ by měly
být daňově účinné odměny vyplacené jednateli za výkon funkce jednatele a za souběžný výkon
zaměstnání na základě pracovní smlouvy. V případě členů statutárních orgánů v akciové společnosti
by dle Generálního finančního ředitelství vydaného minulý týden (GFŘ) mohly být odměny za výkon
práce na základě pracovní smlouvy rovněž považovány za náklady daňově uznatelné, pokud z nich
byla plátcem odváděna daň ze závislé činnosti i zákonné odvody na sociální a zdravotní pojištění a
© 2011 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent
member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
pokud se jednoznačně a zcela neprokáže, že se jedná o odměnu za výkon funkce člena statutárního
orgánu a nikoliv za vykonávanou závislou činnost.
Z výše uvedeného se jeví, že jak ČSSZ, tak GFŘ se snaží uklidnit situaci a nalézt pragmatický přístup
k řešení souběhů do minulosti. S ohledem na stávající předpisy nicméně rozhodně doporučujeme
posoudit a případně přehodnotit do budoucna smluvní vztahy mezi společností a statutárním orgánem
nebo členy statutárních orgánů.
V této souvislosti považujeme za nutné upozornit na iniciativu ministerstva spravedlnosti, které
připravuje legislativní řešení výslovně dovolující souběh pracovněprávního poměru a výkonu funkce
jednatele nebo člena statutárních orgánů. Ministerstvo počítá s doplněním již existujícího návrhu malé
novely obchodního zákoníku o novelizaci paragrafů 134 a 192. Změna těchto ustanovení by byla
doprovázena přechodným ustanovením, které by potvrzovalo platnost pracovních smluv uzavřených
před účinností zmíněné novely. Podle našeho názoru by tato iniciativa mohla významně pomoci zvýšit
právní jistotu podnikatelské veřejnosti i v oblasti daní a sociálního zabezpečení. Její konkrétní
provedení je však stále předmětem odborné diskuse. O dalším vývoji Vás budeme informovat.
Pokud byste chtěli konzultovat tuto problematiku ve vztahu k Vaší společnosti, nebo posoudit a
případně upravit existující smluvní vztahy mezi statutárním orgánem a společností, kontaktujte prosím
autory článku nebo partnera či manažera naší společnosti, se kterým spolupracujete.
Radek Halíček, [email protected], tel.: +420 222 123 535
Jana Bartyzalová, [email protected], tel.: +420 222 123 437
Rozšíření působnosti nového nařízení EU pro sociální
zabezpečení na občany třetích zemí
V loňském roce vstoupilo v platnost nové nařízení EU č. 883/2004 (k 1. květnu 2010 zavádějící nová
koordinační pravidla v oblasti sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění občanů EU migrujících v
rámci Evropské unie (zaměstnanci i OSVČ). O základních změnách nového nařízení jsme Vás
informovali v listopadu 2009 a dubnu 2010.
Nová pravidla se doposud vztahovala pouze na občany EU migrující v rámci EU. Občané třetích zemí,
tj. cizinci, podléhali v případě migrace v EU i nadále staršímu nařízení EU č. 1408/71.
Od 1. ledna 2011 se nařízením EU 1231/2010 nová pravidla v oblasti sociálního zabezpečení a
zdravotního pojištění vztahují i na občany třetích zemí, a to za předpokladu, že jsou splněny
následující podmínky:
• cizinec pobývá na území EU legálně,
• cizinec se nachází v situaci, která obsahuje tzv. přeshraniční element, např. vyslání nebo
výkon práce ve více zemích EU.
Výjimku z výše uvedeného představují Velká Británie a Dánsko. Obě země nové nařízení EU
rozšiřující aplikaci nových pravidel i na občany třetích zemí nepřijaly. Velká Británie bude při vyslání
cizince v rámci EU postupovat v souladu se starším nařízením EU. U Dánska je situace zásadně
odlišná vzhledem k tomu, že tato země neaplikuje ani starší nařízení EU na občany třetích zemí, a
© 2011 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent
member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
tudíž Dánsko při vyslání takového cizince v rámci EU bude aplikovat své lokální předpisy, případně
bilaterální smlouvu o sociálním zabezpečení.
V této souvislosti bychom chtěli upozornit, že žádné z nových nařízení se prozatím nevztahuje na
státy Evropského hospodářského prostoru (Island, Lichtenštejnsko a Norsko) a ani na Švýcarsko. K
rozšíření působnosti je nutná úprava stávajících dohod mezi EU a EHS, resp. mezi EU a Švýcarskem,
o přijetí nového nařízení EU o sociálním zabezpečení a zdravotním pojištění a jeho aplikaci i na
cizince migrující v rámci EU.
Iva Krákorová, [email protected], tel.: +420 222 123 837
Maria Marhefková, [email protected], tel.: +420 222 123 498
Technická novela daňového řádu nabyla účinnosti
Jak jsme Vás již informovali v dřívějších vydáních Finančních aktualit, v legislativním procesu byla
připravována novela daňového řádu, který od 1. ledna tohoto roku upravuje správu daní. Novela byla
publikována jako zákon č. 30/2011 Sb. a nabyla účinnosti 1. března tohoto roku. Do praxe zavádí
kromě několika více méně technických zpřesnění i několik pozitivních změn.
Technická novela například vyjímá prokuristu ze skupiny zástupců daňového subjektu a zahrnuje ho
nově mezi osoby, které jsou oprávněny jednat přímo jménem obchodní společnosti, pokud tedy může
podle udělené prokury jednat samostatně. Tím je řešen problém s doručováním písemností, který
daňovým subjektům podle původního znění daňového řádu vznikal.
Nově nebude nutno dokládat správci daně přijetí plné moci zmocněncem – k tomu, aby vůči správci
daně byla plná moc účinná, postačí její předložení. Pozor ovšem u plných mocí předložených v
mezidobí před účinností technické novely, tj. mezi 1. lednem a 28. únorem 2011. Na ně se nová
úprava ještě nevztahuje. Plné moci dále již není třeba před podpisem nových rušit – novela zavádí
mechanismus, kterým se v důsledku ustanovení nového zmocněnce v téže věci dosavadní plné moci
automaticky vypovídají.
V ustanoveních o pořadí úhrady daní je nově v souladu s potřebami daňových subjektů kladen důraz
na započítávání částek, které subjekt hradí na účet správce daně, na aktuálně splatnou daň.
Technická novela se možná překvapivě netýká jen daňového řádu, ale upravuje i některé jiné
předpisy. V zákoně o dani z nemovitostí například rozšiřuje možnost správců daně vyměřit daň
hromadným předpisným seznamem.
Petr Toman, [email protected], tel.: +420 222 123 602
Lucie Vinčálková, [email protected], tel.: +420 222 123 662
© 2011 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent
member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
Koncepce důchodové reformy
Ekonomičtí ministři se dohodli na konceptu důchodové reformy. O definitivním návrhu by vláda měla
jednat začátkem března. Reforma je rozdělena do dvou fází – tzv. malé a velké důchodové reformy.
Malá důchodová reforma musí být uskutečněna do 30. září letošního roku a je vynucena nálezem
Ústavního soudu, který prohlásil § 15 zákona o důchodovém pojištění za protiústavní, neboť je příliš
rovnostářský a u skupin obyvatelstva s vyššími příjmy je výsledný důchod relativně příliš nízký.
Malou důchodovou reformu již vláda schválila v podobě návrhu novely zákona, který předložila
Sněmovně. Navrhované změny zahrnují:
• snížení maximálního měsíčního vyměřovacího základu pro pojistné (tzv. zastropování) na
úrovni čtyřnásobku průměrné mzdy (dnes je to šestinásobek)
• postupné prodloužení rozhodného období pro výpočet důchodu z dnešních 25 let na
celoživotní
• změny v hodnotě redukčních hranic a procentního zápočtu
• změna principu valorizace důchodů – vládě bude odejmuta valorizační pravomoc a bude
zakotvena přímo v zákoně
• další zvyšování důchodového věku a zároveň urychlení tohoto procesu u důchodového věku
žen tak, aby ke sjednocení důchodového věku u žen a mužů došlo v roce 2041.
Velká důchodová reforma existuje zatím ve stadiu koncepce, do praxe by měla být uvedena v lednu
2013. Tato reforma spočívá v doplnění základního (průběžného) systému důchodového pojištění tzv.
kapitalizačním pilířem. Ten by spravovaly penzijní fondy, do nichž by se občané mohli dobrovolně
přihlásit. V takovém případě by 3 % ze současné pojistné platby 28 % byla hrazena do těchto fondů
s tím, že by další 2 % příjmů musel účastník spoření poslat na individuální účet u penzijního fondu
navíc. Tato volba, nazývaná též opt-out, bude dobrovolná. Z úspor na individuálních účtech budou pak
vypláceny doživotní penze nebo renty po dobu dvaceti let, nebude tedy možné úspory vybrat
jednorázově.
Jak současné penzijní fondy, tak nově vzniklé penzijní společnosti budou muset splnit určité podmínky
a získat licenci. Majetek správce fondu/společnosti bude povinně oddělen od majetku účastníků
spoření.
Zavedení kapitalizačního pilíře bude znamenat poměrně velký výpadek ve státním rozpočtu. Ten chce
vláda kompenzovat sjednocením daně z přidané hodnoty na 20 %, ovšem s určitými výjimkami. Toto
opatření vláda plánuje již od 4. čtvrtletí roku 2011, případně od 1. ledna 2012. Aby negativní dopad
nebyl příliš tvrdý na nízkopříjmové skupiny obyvatel a důchodce, hodlá vláda doprovodit toto opatření
valorizací důchodů, valorizací životního minima, případně dalšími opatřeními v daňové oblasti – jako
zvýšení slevy na jedno dítě o 250 Kč měsíčně.
Dalším z parametrů důchodové reformy, jímž se zabývala porada ekonomických ministrů, je tzv.
mezigeneračí solidarita. Ministři navrhují, aby lidé měli možnost asignace jednoho procenta mzdy,
resp. vyměřovacího základu ve prospěch svých rodičů, kteří jsou ve starobním důchodu.
Podrobněji o koncepci důchodové reformy viz tisková zpráva MSPV na http://www.mpsv.cz/cs/10405
Ladislav Malůšek, [email protected], tel.: +420 222 123 521
Lenka Fialková, [email protected], tel.: +420 222 123 536
© 2011 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent
member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
Nejvyšší správní soud k otázce zneužití práva
Nejvyšší správní soud se v nedávné době zabýval otázkou zneužití práva v oblasti DPH (2 Afs
83/2010-68 ze dne 26. ledna 2011). Vzhledem k možným praktickým dopadům tohoto rozhodnutí na
určité transakce uspořádané s ohledem na jejich ekonomickou i daňovou efektivitu Vám přinášíme
shrnutí tohoto rozsudku.
Předmětem daného sporu bylo uplatnění nároku na odpočet DPH v souvislosti s pořízením
nemovitosti. Plátce DPH, který nemovitost pořídil a při pořízení uplatnil plný nárok na odpočet DPH,
pronajal tuto nemovitost jinému plátci DPH, který ji využíval pro svoji ekonomickou činnost. Na tento
pronájem byla uplatněna DPH. Nájemce nemovitost dále podnajal fyzické osobě – neplátci DPH.
Tento podnájem byl osvobozen od DPH bez nároku na odpočet.
Finanční úřad zpochybnil nárok na odpočet DPH uplatněný majitelem nemovitosti v souvislosti s jejím
pořízením. Uspořádání celé transakce považoval totiž za zneužití práva, k čemuž vedly dle finančního
úřadu následující skutečnosti: Podnájemce využíval danou nemovitost soustavně před i po výše
uvedeném převodu a poskytl pořizovateli nemovitosti půjčku v částce odpovídající nabývací ceně
nemovitosti. Všechny tři subjekty byly určitým způsobem propojeny.
Nejvyšší správní soud závěr finančního úřadu potvrdil a své rozhodnutí opřel mimo jiné o rozhodnutí
Soudního dvora EU ve věci Halifax C-255/02 a Part Service C-425/06. V těchto rozsudcích Soudní
dvůr uvádí, že ke zneužití práva dochází, pokud jsou splněny obě následující podmínky:
• Přestože byly splněny formální podmínky stanovené relevantními ustanoveními šesté
směrnice a vnitrostátních předpisů, bylo výsledkem dotčených plnění získání daňového
zvýhodnění, jehož poskytnutí je v rozporu s cílem sledovaným těmito ustanoveními.
• Ze všech objektivních okolností musí vyplývat, že hlavním (nikoliv jediným) účelem dotčených
plnění je získání daňového zvýhodnění.
Pořizovatel nemovitosti splnil formální podmínky pro uplatnění nároku na odpočet, nicméně
uspořádání transakce neodpovídalo jednání daných subjektů v rámci jejich běžných obchodních
transakcí. Při rozumném uspořádání obchodních vztahů by majitel nemovitosti pronajal nemovitost
přímo fyzické osobě – neplátci (tj. pronájem osvobozený od DPH bez nároku na odpočet), a neměl by
tedy nárok na odpočet DPH v souvislosti s pořízením nemovitosti. Nárok na odpočet DPH uplatněný
majitelem nemovitosti proto není podle Nejvyššího správního soudu v souladu s cílem daných
ustanovení.
Co se týče druhé podmínky, ze skutečného obsahu a významu dotčených plnění vyplývá, že jejich
hlavním účelem bylo získání daňové výhody ve formě uplatnění nadměrného odpočtu. Majitel
nemovitosti navíc nebyl schopen zdůvodnit dané uspořádání z ekonomického nebo obchodního
hlediska. I druhou podmínku tedy Nejvyšší správní soud považoval za splněnou.
Povinnost majitele nemovitosti odvádět DPH z nájemného a případná povinnost upravit nárok na
odpočet DPH nemá podle Nejvyššího správního soudu vliv na závěr, že se jedná o zneužití práva v
oblasti DPH.
Petr Toman, [email protected], tel.: +420 222 123 602
Klára Kameníková, [email protected], tel.: +420 222 123 499
© 2011 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent
member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
LEGISLATIVA
Právo minoritních akcionářů na soudní ochranu při
squeeze-outu
Dne 10. února 2011 rozhodl Evropský soud pro lidská práva ve věci Minarik proti ČR a konstatoval
porušení práva na soudní ochranu. Potvrdil tak dřívější závěry, ke kterým dospěl ve věci Kohlhofer a
Minarik proti České republice dne 15. října 2009. V obou případech se jednalo o situaci, v níž majoritní
akcionář rozhodl v rámci valné hromady o zrušení společnosti a převodu jmění, respektive o tzv.
nepravém squeeze-outu. Minoritní akcionáři podali žalobu na neplatnost usnesení valné hromady,
avšak mezitím došlo k výmazu společnosti z obchodního rejstříku. Tím bylo znemožněno, aby soud
přezkoumal námitky minoritních akcionářů k usnesení valné hromady, na jehož základě byla
společnost zrušena.
Ministerstvo spravedlnosti připravuje návrh novely příslušných ustanovení, který si klade za cíl uvést
českou úpravu squeeze-outu do souladu s Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod.
Martin Kofroň, [email protected], tel.: +420 222 123 745
Zuzana Potočková, [email protected], tel.: +420 222 123 466
EU
Evropská komise zveřejnila souhrnnou zprávu o diskusi o
problémech dvojího zdanění v EU
Evropská komise zveřejnila v lednu 2011 souhrnnou zprávu o výsledcích veřejné diskuse o smlouvách
o zamezení dvojího zdanění a vnitřním trhu.
Z výsledků diskuse mimo jiné vyplývá, že pouze 6 % poplatníků daně z příjmů právnických osob
účastnících se diskuse se nesetkalo s problémem v oblasti dvojího zdanění u přeshraničních
transakcí. Spory v rámci dvojího zdanění nejčastěji vznikají z důvodu převodních cen mezi
spřízněnými osobami a dále z důvodu rozdílnosti při kvalifikaci příjmu z daňového pohledu a
následném uplatnění srážkové daně.
Výsledky diskuse potvrzují, že problémy dvojího zdanění v rámci Evropské unie identifikované
Evropskou komisí v roce 2001 stále přetrvávají. Mezi další zjištěné problémy patří nedostatečné
nástroje na vyloučení dvojího zdanění (například rozsah Směrnice o společném systému zdanění
úroků a licenčních poplatků nezahrnuje nepřímé holdingy) a nesprávné fungování existujících nástrojů
(například nekonzistentní interpretace smluv o zamezení dvojího zdanění mezi členskými státy EU).
© 2011 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent
member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
Na základě výsledků veřejné diskuse vydá Evropská komise ve druhém čtvrtletí 2011 sdělení, jehož
součástí mohou být i doporučení případných změn zákonných předpisů Evropské unie.
Martin Houska, [email protected], tel.: +420 222 123 843
Jana Ptáčková, [email protected], tel.: +420 222 123 746
Smlouvy o výměně informací s daňovými ráji
Ministerstvo financí se chystá v nejbližších dnech předložit vládě první dvě dohody o výměně
informací v daňových záležitostech s jurisdikcemi s preferenčním daňovým režimem (tzv. daňovými
ráji). Smluvními stranami jsou Státy Guernsey (States of Guernsey) a Ostrov Man (Isle of Man). Obě
dohody budou muset projít standardním legislativním procesem v ČR i v zemích smluvních partnerů.
Tento typ dohod je významným nástrojem v boji proti daňovým únikům. Na základě těchto smluv je
možné obdržet informace potřebné pro účely správy daní, tj. zejména je možné prověřit, zda příjem
nebo majetek českých daňových subjektů byl řádně zdaněn.
Česká republika tak navazuje na pozitivní zkušenosti s tímto druhem mezinárodní spolupráce
doposud realizované především na základě smluv o zamezení dvojímu zdanění a Směrnice Rady
77/799/EHS z 19. prosince 1977 o vzájemné pomoci příslušných orgánů členských států v oblasti
přímých daní a pojistného a memorand o porozumění.
Vláda v březnu minulého roku schválila Vzorový návrh směrnice pro expertní jednání o dohodách o
výměně informací v daňových záležitostech a návrh Dohody o výměně informací v daňových
záležitostech. Oba dokumenty slouží jako koncepční základ pro vyjednávání o příslušných dohodách,
jejichž cílem je účinná spolupráce tuzemské daňové správy s daňovou správou států aplikujících
preferenční daňový režim, který umožňuje unikání daňových příjmů z České republiky.
Martin Houska, [email protected], tel.: +420 222 123 843
Lenka Homolková, [email protected], tel.: +420 222 123 953
SLOVENSKO
Podávanie priznaní k dani z príjmu
Po skončení roka 2010 vznikla pomerne veľkému počtu fyzických osôb ako i väčšine právnických
osôb povinnosť podať priznanie k dani z príjmu. V tejto súvislosti je veľmi dôležité, aby boli daňové
priznania podané v zákonom stanovenej lehote a spôsobom predpísaným zákonom.
Ako podať daňové priznanie?
Daňové priznanie môže byť podané elektronicky (prostredníctvom e-mailu, internetu a pod.), faxom,
poštou alebo doručené osobne správcovi dane (napr. daňovníkom, kuriérom a pod.).
V prípade, že bude daňové priznanie podávané elektronickými prostriedkami, musí byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom. Povinnosť podpísania elektronicky podávaného daňového
priznania zaručeným elektronickým podpisom nevzniká v prípade:
© 2011 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent
member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
•
•
ak bude originál daňového priznania doručený správcovi dane do piatich pracovných dní od
jeho odoslania alebo podania faxom,
ak sa elektronické podanie uskutoční v súlade s podmienkami dohodnutými so správcom
dane v písomnej dohode uzavretej pred podaním priznania.
Bez ohľadu na spôsob podania daňového priznania je nevyhnutné, aby bolo daňové priznanie podané
na oficiálnom vzore tlačiva, zverejnenom Ministerstvom financií Slovenskej republiky vo svojom
Finančnom spravodajcovi.
V akom termíne treba priznanie podať?
Daňové priznanie by malo byť miestne príslušnému správcovi dane podané do troch kalendárnych
mesiacov po skončení zdaňovacieho obdobia. Túto lehotu je možné predĺžiť o ďalšie tri mesiace na
základe oznámenia podaného príslušnému správcovi dane v lehote na podanie daňového priznania.
Ak je súčasťou príjmov daňovníka príjem zo zdrojov v zahraničí, lehotu je možno predĺžiť až o šesť
mesiacov.
Daňovníkom v konkurze alebo v likvidácii môže byť lehota na podanie priznania predĺžená iba na
základe písomnej žiadosti, podanej správcovi dane najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie
priznania.
Osobitné pravidlá sa vzťahujú na daňovníkov, ktorí prestali existovať pred koncom zdaňovacieho
obdobia, napríklad z dôvodu účasti v podnikovej kombinácii, ukončením činnosti alebo z dôvodu
úmrtia.
Daňové priznanie je považované za podané v lehote ak je podané správcovi dane osobne alebo
elektronicky najneskôr v posledný deň (predĺženej) lehoty. Daňové priznania, ktoré budú podávané
správcovi dane poštou, budú považované za podané včas ak budú najneskôr v posledný deň lehoty
odovzdané na poštovú prepravu.
Robert Kolár, [email protected], tel.: +421 2 599 84 314
JEDNOU VĚTOU
•
•
•
•
•
Do 1. března 2011 byl povinen plátce daně (zaměstnavatel) předložit příslušnému správci
daně Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 včetně příloh (tj.
daně z příjmů za zaměstnance odváděné formou záloh). Pokud však plátce toto Vyúčtování
podává elektronicky, posunuje se lhůta až na 21. března 2011.
Prezident nepodepsal návrh zákona o Úřadu práce České republiky, který se tak vrací zpět do
Sněmovny. Ta o něm bude hlasovat na nejbližší schůzi.
Sněmovna schválila novelu zákona o spotřebních daních, která od příštího roku zdraží
tabákové výrobky.
Finanční úřady spustily akci proti desítkám tisíc firem, které bojkotují povinnost posílat výkazy
o svém hospodaření do obchodního rejstříku.
Generální finanční ředitelství publikovalo na stránkách České daňové správy Pokyn GFŘ-D-2
k vyjasnění pochybností a sjednocení postupu při výpočtu daně z příjmů právnických osob a
vyplnění tiskopisu daňového přiznání za zdaňovací období, které započalo v roce 2010, u
poplatníků, kteří v průběhu zdaňovacího, resp. účetního období odpisují majetek metodou
komponentního odpisování.
© 2011 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent
member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
Ministerstvo financí uveřejnilo na svých stránkách Doplňující informace k vyúčtování a k
žádostem o daňové bonusy.
• Ministr průmyslu a obchodu doporučil vládě zrušit zákon o významné tržní síle, který od
loňského února reguluje vztahy mezi obchodníky a dodavateli.
• Generální finanční ředitelství vydalo sdělení k aplikaci ustanovení čl. I bodu 2 a čl. II bodu 2
zákona č. 402/2010 Sb. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, v němž
vysvětluje povinnosti poplatníka odvodu – výrobce sluneční energie – a plátce odvodu –
distributora.
• Na webových stránkách české daňové správy byly zpřístupněny Daňové kalkulačky
2011/2010, s jejichž pomocí si každý může vypočítat z čisté mzdy pro rok 2009, 2010 a 2011
mzdu hrubou a orientačně spočítat daň z příjmů fyzických osob za rok 2010. Viz
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/ceska_danova_sprava_4522.html?year=0
• Přehled platných smluv o zamezení dvojímu zdanění uzavřených Českou republikou
aktualizovaný k 1. lednu 2011 byl zveřejněn na stránkách ministerstva financí:
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/prehled_smluv_3762.html
• Vláda schválila návrh novely zákona o kolektivním investování.
• Vláda schválila návrh na zavedení trestní odpovědnosti právnických osob, který by mohl začít
platit již v letošním roce.
• Evropská komise zveřejnila shrnující zprávu k veřejné konzultaci na téma zjednodušení
výběru DPH ve vztahu k celním procedurám. Viz
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/consultations/tax/vat_ce
ntra_clear_summ_report_en.pdf
Evropská komise zahájila veřejnou diskusi ke zdanění finančního sektoru. Konzultace je otevřena do
19. dubna 2011. Viz
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/2011_02_financial_sector_taxation_e
n.htm
•
Informace zde obsažené jsou obecného charakteru a nejsou určeny k řešení situace konkrétní osoby či subjektu.
Ačkoliv se snažíme zajistit, aby poskytované informace byly přesné a aktuální, nelze zaručit, že budou odpovídat
skutečnosti k datu, ke kterému jsou doručeny, či že budou platné i v budoucnosti. Bez důkladného prošetření
konkrétní situace a řádné odborné konzultace by neměla být na základě těchto informací činěna žádná opatření.
© 2011 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent
member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
Download

Březen 2011