ýíslicové indikace
polohy
pro ruþnČ ovládané
obrábČcí stroje
2010
Indikace polohy HEIDENHAIN nacházejí využití v mnoha aplikačních
oblastech. Patří sem například obráběcí stroje, posuvové osy pil a lisů,
stejně jako měřící zkušební přípravky, děličky, polohovací přípravky,
měřící stanice a výstupní kontroly.
Pro splnění nároků všech těchto
aplikací lze kombinovat indikace
polohy se všemi snímači firmy
HEIDENHAIN.
Především indikace polohy pro více
os naleznou své uplatnění na ručně
ovládaných obráběcích strojích. Při
frézování, vrtání, nebo soustružení
optimálně podporují obsluhu stroje
prakticky orientovanými cykly. Indikace zobrazují aktuální polohu a tak
umožňují výrazné zvýšení produktivity práce. Nejdůležitější lineární snímače, potřebné pro měření polohy na
ručně ovládaných obráběcích strojích, jsou v tomto katalogu, který Vám
předkládáme, rovněž uvedeny.
Další snímače a měřidla, připojitelná
k indikacím polohy naleznete na
našich českých internetových stránkách www.heidenhain.cz, nebo v
produktových katalozích pro lineární
snímače, dotyková měřidla, úhlové
snímače, nebo rotační snímač.
OBSAH
Indikace polohy HEIDENHAIN
- pro ručně ovládané stroje
4
ND 780
- univerzální indikace polohy pro až 3 osy
5
POSITIP 880
- programovatelná indikace polohy pro až 6 os
6
ND 780 a POSITIP 880
- funkce zobrazení zbytkové dráhy a sledování kontur
7
- funkce korekce nástroje
8
- pomocné funkce při práci na soustruhu
9
- funkce vrtání a pravoúhlé kapsy
10
- funkce určení vztažných bodů
11
- automatické najetí na polohu, konstantní řezná rychlost
12
- IOB 49 / 89
13
Typová řada ND 200
- indikace polohy pro jednu osu
14
Lineární snímače polohy HEIDENHAIN
- rozhodující pro přesnost
15
Montážní rozměry snímačů
- řada LS 300
17
- řada LS 600
18
- řada LS 400
19
- řada LS 100
20
- řada LB 382 do délky 30 040 mm (vícedílné pouzdro)
21
Přehled kabelů
- ND 780, POSITIP 880
22
- ND 28x
23
Konektory – zapojení signálů
23
Elektrická připojení
- kabelové adaptéry pro signály 1Vss
24
Příslušenství pro montáž indikací polohy
- ND 780 a POSITIP 880
25
- ND 28x
27
3
Indikace polohy HEIDENHAIN
– pro ručně ovládané obráběcí stroje
Zvýšená produktivita práce s indikacemi polohy HEIDENHAIN
Číslicové indikace polohy podstatně
zvyšují produktivitu práce na konvenčních obráběcích strojích nebo
měřicích zařízeních:
ušetříte čas, dosáhnete opakované
přesnosti rozměrů obráběných dílců a
práce se stane pohodlnější. Indikací
polohy je možno vybavit jak nové, tak
i starší stroje. Montáž je jednoduchá
a lze ji provést na jakýkoli stroj – bez
ohledu na technologii obrábění a
počet odměřovaných os.
Ušetřit čas a snížit náklady
Údaj o zbytkové dráze například
plynule přechází k další cílové poloze
po dosažení nuly. Hodnoty polohy se
zadávají rychle a bez přepočtu, postačí určit vztažné body na místech,
kde začíná obrábění.
Abyste mohli pracovat přímo podle
rozměrů uvedených ve výkresech,
nabízejí indikace polohy následující
podporu:
•
Přepínání rozměrů • absolutní/
inkrementální
•
Přepínání poloměr / průměr (pro
soustruhy)
•
Nastavení vztažných bodů dotykovou sondou.
Model POSITIP Vám pomůže při
výrobě malých sérií: opakované operace se ukládají jako program.
– Praktický význam
Univerzální indikace polohy: kromě
standardního frézování, vrtání a soustružení jsou vhodné i pro různé jiné
práce na obráběcích strojích, zkušebních přístrojích, měřicích zařízeních a speciálních strojích – jednoduše řečeno na všech strojích a zařízeních, kde se suport posunuje ručně.
4
Lineární snímače polohy firmy
HEIDENHAIN jsou základním prostředkem k přesnému určení polohy
Přesné a spolehlivé lineární snímače
polohy snímají opticky dráhu suportu
a mění ji na elektrické signály. Indikace polohy tyto signály vyhodnocuje
a zobrazuje dráhu na displeji
v číselných hodnotách. Vůle v kinematickém řetězci strojů nemá vliv na
přesnost
zobrazovaných
hodnot
polohy.
Téměř všechny snímače polohy
HEIDENHAIN jsou připojitelné k indikacím polohy.
Řešení podle Vašich požadavků
Indikace polohy jsou připraveny pro
jakékoli použití – i pro dlouhé dráhy
pojezdu 30 m a více. Zástupci společnosti HEIDENHAIN Vám ochotně
poradí. Seznámíte se s rozsáhlým
programem a jistě najdete vhodné
řešení pro Vaše potřeby.
ND 780
– univerzální indikace polohy pro až tři osy
Indikace polohy ND 780 je vhodná
zejména pro použití na frézkách,
vyvrtávačkách a soustruzích s odměřováním až 3 os.
Významnou podporou je způsob
najetí na požadovanou polohu pomocí grafického kurzoru v režimu zbytkové dráhy.
Komunikaci s obsluhou zajišťuje
dialog ND 780 formou textových
hlášení, který Vás podpoří při určování polohy a používání speciálních
funkcí přístroje. Údaje o poloze, dialog, zadávané údaje, grafické funkce
a grafická nápověda se zobrazují na
monochromatické ploché obrazovce.
Funkce pro konkrétní použití můžete
aktivovat v softmenu a snadno definovat zadáním parametrů. K dispozici
jsou i speciální funkce pro vrtací
obrazce (řady otvorů, roztečné kružnice). Vztažné body lze určit rychle a
velmi přesně pomocí dotykové sondy
KT 130. ND 780 nabízí již připravené
funkce pro definici vztažného bodu
pomocí hrany, osy dílce nebo středu
kruhu.
V režimu soustružení můžete snadno
přepínat z poloměru na průměr. I u
soustruhů se samostatnými horními
saněmi je zobrazení skutečné polohy
nástroje jednoduché: součtovým
údajem si můžete zobrazit společně
nebo samostatně podélný a nožový
suport. Pro stanovení vztažných bodů
označte soustružený kus a stanovte
polohu nástroje. Následně najeďte na
dílec a můžete začít sledovat skutečnou polohu.
Objednací Id.Nr. 520010-01
5
POSITIP 880
– programovatelná indikace polohy pro až 6 os
POSITIP 880 je univerzální indikace
polohy především pro frézky, vyvrtávačky a soustruhy až se 6 osami.
POSITIP nabízí kromě funkcí ND 780
navíc další možnosti.
snadno pochopitelných symbolů. Všechny druhy provozu, operace obrábění a
zobrazení na obrazovce jsou v případě
potřeby podrobně vysvětleny funkcí HELP
– nápověda, pokud je to nutné i graficky.
Podpoří Vás při jakékoli činnosti přehledným menu na optimálně velké barevné ploché obrazovce. A to i při práci
na velkých strojích. POSITIP 880 umožňuje dodatečné připojení další indikace
polohy, a proto můžete mít vždy k dispozici všechny hodnoty polohy i funkce i na
druhém pracovním stanovišti.
Další pomoc nabízí „INFO“, např. kapesní
kalkulačku, stopky, kalkulátor řezných
podmínek pro frézování nebo výpočet
kuželů při nastavování nožových saní při
soustružení. Parametry uživatele můžete
vkládat např. přepínáním poloměru a
průměru nebo můžete měnit jednotlivé a
součtové údaje dvou os.
Snadné používání
POSITIP se obsluhuje velmi snadno:
softklávesy uvádějí přístup k funkcím
s textovým popisem nebo pomocí
Výroba malých sérií pomocí programu
POSITIP je programovatelný a je proto
vhodný i pro výrobu malých sérií na
konvenčních obráběcích strojích: do
6
každého programu POSITIP lze uložit
až 999 programových bloků. Programy
lze buď postupně, krok za krokem,
„naťukat“ nebo sestavit převzetím
skutečných hodnot polohy (programování Teach-in). Pomocí techniky podprogramů zadáváte pracovní operace
pouze jednou. Pevně uložené cykly,
např. „roztečná kružnice“, „řady otvorů“
nebo „pravoúhlá kapsa“ (vrtání, frézování) a rovněž podélné obrábění
(soustruhy), výrazně zkracují programy
i čas programování.
Objednací Id.Nr. 368018-01
ND 780 a POSITIP 880
– funkce zobrazení zbytkové dráhy a sledování kontur
Zobrazení zbytkové dráhy při soustružení a frézování
Zobrazení zbytkové dráhy výrazně ulehčuje práci: od okamžiku, kdy obsluha
zadá následující žádanou polohu, ukazuje displej zbývající dráhu. Znamená to
tedy, že se obrábí do té doby, než se
objeví na indikaci hodnota nula.
Při frézování může přitom indikace kompenzovat rádius frézy. Bez přepočtů
může proto obsluha pracovat přímo
s rozměry uvedenými ve výkresu. Není
třeba brát v úvahu žádné komplikované
hodnoty.
Zobrazení zbytkové dráhy u POSITIPu je
navíc vybaveno pomůckou pro nájezd do
polohy: obsluha sleduje ujetou dráhu
nejenom jako číselný údaj displeje, ale i
jako polohu kurzoru až do okamžiku
dosažení cíle. Najíždění s kurzorem je
tak rychlejší a bezpečnější.
Namísto této pomůcky lze také například
při soustružení nechat zobrazit příslušné
absolutní hodnoty dané polohy.
S POSITIPem lze při soustružení také
zohlednit přídavky na míru a najíždět
pomocí zobrazení zbytkové dráhy na
nulovou hodnotu.
POSITIP:
Sledování kontur pro kontrolu manuálního 2D obrábění
Zvláště při 2D frézování a soustružení
zobrazí obsluze sledování kontury informaci o tom, zda se nástroj ještě nachází
uvnitř zvoleného tolerančního pole.
Funkce lupy navíc umožňuje zobrazit
druhé okno s detailem. To je užitečné
zejména při zadání relativně malých
tolerancí.
7
ND 780 a POSITIP 880
– funkce korekce nástroje
Korekce nástrojů u frézek
Indikace polohy ND 780 a POSITIP mohou ukládat data nástrojů, tj. průměr,
POSITIP dále také délku a osu použitého
nástroje. POSITIP 880 má k dispozici
tabulku 99 nástrojů pro uložení dat přednastavených, nebo na stroji změřených
nástrojů.
Při polohování v režimu zbytkové dráhy
berou indikace v úvahu rádius nástroje
v rovině obrábění (R+ nebo R-), POSITIP
také délku nástroje (delta L) v ose vřetena.
Změření a uložení korekce nástroje při
soustružení
Data nástroje, použitého pro obrábění
v revolverové hlavě, nebo rychloupínači
lze uložit v indikaci polohy. V případě ND
780 je kapacita 16, u POSITIP 99 nástrojů. To je možné buď:
•
Přímým zadáním polohy nástroje při
naškrábnutí, nebo
•
„Zmrazením“ momentální polohy,
odjetím nástroje, změřením obrobeného průměru a ručním zadáním
hodnoty do indikace.
Změna vztažného bodu
Při výměně nástroje, nebo při změně
vztažného bodu lze určit nový vztažný
bod. Data nástroje se pak budou automaticky vztahovat na tento nový bod a není
třeba je měnit.
8
ND 780 a POSITIP 880
– pomocné funkce při práci na soustruhu
Zobrazení průměru / poloměru
ND 780 a POSITIP 880 zobrazují
v režimu soustružení v příčné ose buď
hodnoty na průměr, nebo na poloměr.
Přepínání režimů je stiskem klávesy.
Součtový záznam podélných os
Číslicové indikace polohy ND 780 a
POSITIP 880 poskytuji funkci součtového
záznamu hlavních saní a nožového
suportu. Samozřejmě je možno polohu
obou suportů sledovat také samostatně:
•
•
Při samostatném záznamu se údaje
polohy vztahuji k nulovému bodu
obou sani samostatně. Tedy pohybuje-li se pouze hlavní suport, displej
nožových saní nemění údaje polohy.
Součtový záznam udává polohu osy
při pohybu nožových saní i hlavního
suportu součtově při zachování směru pohybu. Přitom je možno odečíst
absolutní polohu nástroje vůči nulovému bodu dílce bez přepočtů.
Soustružení kužele snadno a rychle
POSITIP 880 a ND 780 jsou vybaveny
podpůrnými funkcemi pro výpočet rozměrů kužele resp. úhlu kužele. Jednoduše
zadáte kuželovitost nebo oba průměry a
délku kuželu: okamžitě získáte hodnotu
úhlu kužele, který nastavujete natočením
nožových sani.
Hrubování
Při hrubování rotačních dílců stačí zadat
konečné rozměry dílce a POSITIP vypočte a zobrazí zbytkovou dráhu nástroje
v příčné i podélné ose, která představuje
požadovaný úběr materiálu. Počet třísek
určí obsluha stroje.
9
ND 780 a POSITIP 880
– funkce vrtání a pravoúhlé kapsy
Automatický výpočet polohy děr v
obrazcích při vrtání na frézkách a vyvrtávačkách
S indikacemi ND 780 a POSITIP 880 lze
v režimu frézování vrtat díry na roztečném kruhu (plný kruh nebo kruhový
segment) a v řetězcích bez únavných
výpočtů. Funkce ušetří čas a nedělá
chyby. Do připraveného dialogu zadáte
geometrické rozměry a počet děr z výkresu součásti. Indikace polohy vypočte ze
zadání polohu středů děr v pravoúhlém
souřadném systému v rovině obrábění.
Pak se jednoduše najíždí do nuly a vrtá.
Po odvrtání se automaticky zobrazí poloha následujícího otvoru. Zvlášť užitečné
je grafické zobrazení: všechna zadání
vrtacích předloh je možno zkontrolovat
před obráběním jejich grafickým zobrazením na displeji.
Frézování a vyhrubování pravoúhlých
kapes, automatické najíždění cílové
polohy
POSITIP Vám pomůže při frézování a
vyhrubování pravoúhlých kapes. Ze zadaných údajů vypočte číslicová indikace
polohy kroky polohování, které se pak
najíždějí proti nule. Je-li pohon stroje
vybaven frekvenčním měničem, pak lze
najíždět polohu automaticky s využitím
přídavné jednotky IOB 89.
10
ND 780 a POSITIP 880
– funkce určení vztažných bodů
Jednoduché vystředění pomocí funkcí
dotykové sondy
S použitím dotykové sondy HEIDENHAIN
KT se jednoduše a rychle určí poloha
vztažného bodu dílce: najedete sondou
na hranu dílce a dotykový hrot se při
styku s dílcem vychýlí. Indikace polohy
automaticky převezme přesnou polohu a
přitom zohlední směr najetí a rádius hrotu
dotykové sondy. Číslicové indikace polohy ND 780 a POSITIP v režimu frézování
pro tyto účely poskytují následující funkce
dotykové sondy:
•
Hrana dílce jako vztažná přímka
•
Osa dílce jako vztažná přímka
•
Střed kruhu jako vztažný bod.
Určení polohy vztažného bodu nástrojem
Pro určení vztažného bodu lze využit také
dotyk nástrojem resp. naškrábnutím povrchu dílce.
Zvláštní příslušenství:
dotyková sonda KT 130
3D-dotyková sonda pracuje na principu
rychlého spínače. Stopka je zakončena
válcovým dotykovým čepem ø 6mm. Do
tohoto čepu lze našroubovat dotykový
hrot s rubínovou kuličkou ø 8mm. Uložení
stopky v tělese sondy je odpruženo, takže
je možno snímat polohy ve třech směrech. Spínací signál se kabelem přenáší
do číslicové indikace polohy ND nebo
POSITIP. Sonda se dodává s plastovým
držákem, který lze připevnit na stroj.
Pomoci dotykové sondy lze určit polohu
vztažného bodu rychleji a komfortněji bez
potřeby orýsování dílce.
KT 130
Objednací Id.Nr. 283273-01
Dotykový hrot s rubínovou kuličkou
o průměru 8mm
Objednací Id.Nr. 285067-01
11
ND 780 a POSITIP 880
– automatické najetí na polohu, konstantní řezná rychlost
Indikace polohy ND 780 i POSITIP 880
umožňují připojení externí jednotky vstupů a výstupů IOB a tak použít přídavné
funkce, závislé na dané aplikaci. Například lze automaticky najet na cílovou
polohu, nebo soustružit s konstantní
řeznou rychlostí.
IOB 49
4 spínací vstupy
Nulování osy 1 až 3 (režim frézování)
Rozeznání až 3 převodových stupňů (režim
soustružení)
Externí aktivování konstantní řezné rychlosti
(režim soustružení)
9 spínaných výstupů
8 výstupů pro nastavení zpomalovacích bodů
(režim frézování)
1 reléový výstup „připravenost“
1 analogový výstup
0 až 10 V (režim soustružení) pro konstantní
řeznou rychlost
Příslušenství:
Propojovací kabel
mezi IOB 49 a ND 780
Napájení
Přes ND 780
Objednací Id.Nr. 532899-xx
Délka kabelu
Do 15 m k ND 780
Rozdělovací kabel pro paralelní připojení IOB 49 a KT 130 k ND 780.
Skladovací teploty
Rozsah provozních teplot
-20°C až +70°C
0°C až 45°C
Jednotka IOB 49 pro ND 780
Jednotka vstupů/výstupů IOB 49 se
upevňuje na standardní profilovou lištu
NS 35 (EN 50 022 nebo DIN 46 227).
K ND 780 se připojuje na vstup dotykové
sondy KT. Stav napájení, vstupů/výstupů
a přenos dat jsou indikovány diodami
LED. Objednací Id.Nr. 532900-01
Objednací Id.Nr. 532909-01
Přídavné funkce ND 780 lze konfigurovat
pouze při napojené jednotce IOB 49.
Jednotka IOB 89 pro POSITIP
Jednotka vstupů/výstupů IOB 89 se
upevňuje stejným způsobem, jako IOB
49 na standardní profilovou lištu NS 35
(EN 50 022 nebo DIN 46 227). K indikaci
polohy POSITIP se připojuje prostřednictvím rozhraní AMI (Auxiliary Machining
Interface). Stav napájení, vstupů/výstupů
a přenos dat jsou i zde - podobně jako u
IOB 49 - indikovány diodami LED.
IOB 89
8 spínacích vstupů
Nulování osy 1 až 6
Zahájení přenosu dat
9 spínaných výstupů
8 výstupů pro nastavení zpomalovacích bodů
1 výstup POSITIP 880 připraven
Napájení
Přístroj: 24 V= +/- 20% / max 1 A
Vstupy: 5 V nebo 24 V= +/-20%
Délka kabelu
Max 10 m k POSITIP 880
Skladovací teploty
-20°C až +70°C
0°C až 45°C
Objednací Id.Nr. 532884-01
Příslušenství:
Propojovací kabel mezi IOB 89 a
POSITIP 880
Objednací Id.Nr. 532856-xx
12
Rozsah provozních teplot
ND 780 a POSITIP 880
– IOB 49 / 89
Funkční rozdíly mezi IOB 49 a IOB 89
Spínané výstupy
Spínané vstupy
IOB 49
Výstupní obvod jednotky tvoří relé:
Pro režim soustružení je IOB 49 vybavena jedním analogovým výstupem pro
řízení konstantní řezné rychlosti (CSS):
U jednotky IOB 49 jsou spínané vstupy
aktivní v úrovni H (úroveň nebo impulz).
Jsou potenciálově oddělené a lze je napájet externě i interně. Úrovně signálu:
0V ≤ UL ≤ 3,5V 4,5V ≤ UH ≤ 26V
tmin ≤ 100 ms
IL ≤ 25 mA
U jednotky IOB 89 je spínaný vstup aktivní v úrovni L (úroveň nebo impulz, vztaženo k 0V). Úrovně signálu:
-0,5V ≤ UL ≤ 0,9V při IL ≤ 6 mA
3,9V ≤ UH ≤ 15V
V režimu frézování lze pro každou osu
nadefinovat jednu nebo více vypínacích
oblastí, resp. spínacích bodů. Vypínací
oblasti leží symetricky k zobrazené hodnotě 0:
IOB 89
Výstupní obvod tvoří tranzistory (optokuplery):
Princip spínaných vstupů:
Signálová úroveň výstupů IOB 89:
UL ≤ 1,5 V při IL ≤ 100 mA
UH ≤ 24 V při IH ≤ 0,3 mA
Spínané vstupy při interním napájení:
V režimu spínacích bodů sepne výstupní
relé při dosažení naprogramované
polohy (automatické najetí do cílové
polohy).
Lze také nadefinovat vypínací oblasti,
které jsou symetrické vůči 0 a lze je libovolně přiřazovat osám (viz diagram u IOB
49). V režimu zobrazení zbytkové dráhy
(nájezd na 0) tak budou pro libovolnou
cílovou polohu generovány vypínací signály. Při práci se spínanými body se
přepne stav výstupu při dosažení programované polohy.
IOB 89 může přepínat stav výstupního
signálu při změně směru pohybu osy:
Je také možné nadefinovat zda výstup
má být sepnut trvale (permanentně) nebo
pouze určitou dobu (pulz) – viz obrázek
dole.
Spínané vstupy při externím napájení:
Výstupní signál „připravenost“ je v úrovni
L jestliže indikace polohy nemůže
z nějakého důvodu řídit IOB (přerušený
kabel, indikace není zapnuta apod.).
13
Typová řada ND 200
– indikace polohy pro jednu osu
Konstrukční řada ND 200 umožňuje
připojení jednoho snímače polohy.
Vzhledem k rozsahu funkcí je tato řada
předurčena pro měřící a zkušební pracoviště, hodí se ale také pro jednoduché úlohy, např. přistavení u okružní
pily, zdvih lisu nebo polohu přídavného
kruhového stolu obráběcího stroje.
Spínané vstupy / výstupy ND 287
umožňují také použití v prostředí s
jednoduchou automatizací. Výsledky
měření indikace ND 28x lze vypsat přes
sériové rozhraní na počítač nebo tisknout na tiskárně.
Standardní indikace polohy ND 280
nabízí základní funkce pro jednoduché
měřící úlohy. ND 287 je vybavena
mnoha funkcemi pro aplikace v technickém měření a statistické vyhodnocování naměřených hodnot, jako je třídění, určení minima / maxima a ukládání
řad měření. Z těchto měření lze určit
střední hodnoty a standardní odchylky
a zobrazit například histogramy. Díky
své modulární konstrukci umožňuje ND
287 připojení druhého snímače pro
rozdílová / součtová měření, anebo
analogového senzoru, například pro
teplotní kompenzaci.
Datová rozhraní
Indikace polohy řady ND 28x mají
seriová rozhraní pro přenos naměřených hodnot do PC nebo na tiskárnu,
pro vstup/výstup parametrů a seznam
kompenzačních
hodnot
a
pro
diagnostiku:
•
USB (UART)
•
RS 232C / V24
•
Ethernet 100BaseT (pouze jako
opce u ND 287)
14
Objednací Id.Nr. 636280-01
Objednací Id.Nr. 636287-01
Pro ND 280
Pro ND 287
Lineární snímače polohy HEIDENHAIN
– rozhodující pro přesnost
HEIDENHAIN vyrábí velmi přesné
optoelektronické snímače polohy v
různých variantách podle konstrukce
stroje – různé kroky, omezené prostorové podmínky, velké délky pojezdu.
Optoelektronické snímače polohy odměřují polohu přímo ze suportu. Vůle
kinematiky (vřeteno a převody) ani
chyba stoupání šroubu nemá vliv na
výsledek měření.
Pro typické případy použití na ručně
ovládaných obráběcích strojích – frézky, soustruhy – je postačující krok
měření 10 μm nebo 5 μm. Vhodnými
snímači pro tyto účely jsou LS 388C
event. LS 688C, které vykazují přesnost
lepší než ± 10 μm na metr pojezdové
dráhy.
Přesnost závisí rozhodujícím způsobem
na snímači polohy: snímače polohy LS
a LB jsou vybaveny přesnými optickými
měřítky DIADUR, resp. AURODUR.
Snímací vozík pojíždí plynule nad měřítkem. Pomocí spojky, která vyrovnává
příčné přesazení, je připevněn k montážní patce.
Souřadnicové vyvrtávačky, brusky a
rovněž aplikace pro měření vyžadují
zpravidla krok 1 μm a jemnější. Vhodné snímače polohy pro tyto speciální
požadavky vykazují typickou přesnost
ve třídě ± 5 μm na jeden metr pojezdové dráhy.
Schematické zobrazení LS 187C
Robustní konstrukce pro dlouholeté
použití
Lineární snímače polohy jsou robustní,
odolné vůči vibracím a mají dlouhou
životnost. U snímačů LS a LB chrání
měřítko a snímací hlavu před třískami,
prachem a stříkající vodou hliníkové
pouzdro. Elastické těsnicí lišty uzavírají
toto pouzdro směrem dolů. Fotoelektrické snímání pracuje bezdotykově a
nepodléhá tedy mechanickému opotřebení.
Referenční značky
Referenční značky na měřítku jsou
určeny k tomu, aby se po zapnutí stroje
nebo výpadku proudu znovu zobrazily
správné hodnoty polohy. Referenční
značky s kódovanou vzdáleností umístěné na lineárních snímačích LS a LB
potřebují pouze velmi krátkou dráhu a
proto naleznou referenční bod mimořádně rychle a jednoduše. Již po max.
20 mm (LS) event. 80 mm (LB) dráhy
ujeté libovolným směrem se hodnota
polohy, zobrazená na obrazovce indikace automaticky opět vztáhne k poslednímu platnému vztažnému bodu.
Právě u strojů s dlouhými pojezdy se
tím ušetří mnoho času.
15
Lineární snímače polohy HEIDENHAIN
– rozhodující pro přesnost
Doporučený
krok
10 μm, 5 μm
Měřené délky
LS 688C ~ 1 Vss
univerzální lineární snímač polohy
Přesnost
lepší než ±10 μm
LS 388C ~ 1 Vss
lineární snímač polohy
s malým profilem pro
zúžené prostorové podmínky
Rozměry
170 220 270
320 370 420 470 520
570 620 670 720 770
820 870 920 970 1020
1140 1240 1340 1440 1540
1640 1740 1840 2040 2240
2440 2640 2840 3040
70 120
320 370
570 620
820 870
1140 1240
170
420
670
920
220 270
470 520
720 770
970 1020
Přesnost
Lepší než ±10 μm
Doporučený
krok
1 μm, 0.5 μm
Měřené délky
LS 187C ~ 1 Vss
univerzální lineární snímač polohy
Přesnost
lepší než ±5 μm
nebo ±3 μm
LS 487C ~ 1 Vss
lineární snímač polohy
s malým profilem pro
zúžené prostorové podmínky
Přesnost
lepší než ±5 μm
nebo ±3 μm
10 μm, 5 μm,
1 μm
LB 382C ~ 1 Vss
lineární snímač polohy
pro délku měření do 30
m
Přesnost
lepší než ±5 μm
Rozměry
170 220 270
320 370 420 470 520
570 620 670 720 770
820 870 920 970 1020
1140 1240 1340 1440 1540
1640 1740 1840 2040 2240
2440 2640 2840 3040
70 120
320 370
570 620
820 870
1140 1240
170
420
670
920
220 270
470 520
720 770
970 1020
Pouze s montážní lištou:
1340 1440 1540 1640 1740
1840 2040
Od 440 mm do 3 040 mm
v krocích
po
200
mm
s jednodílným pouzdrem, od
3 240 mm do 30 040 mm
v krocích po 200 mm – skládané
provedení
Údaj přesnosti platí pro libovolný, max. 1 m dlouhý úsek měřené dráhy
16
Montážní rozměry snímačů
– řada LS 300
Rozměry v mm
= Začátek měřící délky
= Poloha referenční značky
Tolerance ISO 8015
ISO 2768-m H
< 6mm: ±0,2 mm
F = Vedení stroje
P = Kontrolní body pro vyrovnání
= Zákaznické připojovací rozměry
17
Montážní rozměry snímačů
– řada LS 600
Rozměry v mm
Tolerance ISO 8015
ISO 2768-m H
< 6mm: ±0,2 mm
18
Možnosti montáže
Vedení stroje
Kontrolní body pro vyrovnání
Kabelové připojení oboustranné
Přívod stlačeného vzduchu oboustranný
Zákaznické připojovací rozměry
Začátek měřící délky ML
Poloha referenční značky LS 6x8C
Montážní rozměry snímačů
– řada LS 400
Rozměry v mm
Tolerance ISO 8015
ISO 2768-m H
< 6mm: ±0,2 mm
Bez montážní lišty
Krátká koncovka jako náhrada za
předchozí typ s- a bez- montážní
lišty, při přímé montáži šrouby M4
omezené technické údaje
Vestavba pomocí montážní lišty
Vedení stroje
Kontrolní body pro vyrovnání
ML ≤ 820 P1 – P2
ML > 820 P1 – P3
Zákaznické připojovací rozměry
Přívod stlačeného vzduchu
Poloha referenčních značek LS 4x7
1 ref. značka uprostřed měřící délky
při ML = 70, dvě ref. značky pro ML
Začátek měřící délky ML
Směr pohybu snímací hlavy pro
výstupní signály dle popisu rozhraní
Montážní lišty
Poloha ref.značky LS 4x7C
19
Montážní rozměry snímačů
– řada LS 100
Rozměry v mm
Tolerance ISO 8015
ISO 2768-m H
< 6mm: ±0,2 mm
20
Možnosti montáže
Vedení stroje
Kontrolní body pro vyrovnání
Kabelový vývod oboustranný
Zákaznické připojovací rozměry
Přívod stlačeného vzduchu oboustranný
Poloha referenční značky LS 1xx
Poloha referenční značky LS 1xxC
Začátek měřící délky ML
Směr pohybu snímací hlavy pro výstupní signály dle popisu
rozhraní
Montážní rozměry snímačů
– řada LB 382 do délky 30 040 mm (vícedílné pouzdro)
Rozměry v mm
Tolerance ISO 8015
ISO 2768-m H
< 6mm: ±0,2 mm
Možnosti montáže
Vedení stroje
Zákaznické připojovací rozměry
Přívod stlačeného vzduchu oboustranný
Poloha referenční značky LB 3x2
Poloha referenční značky LB 3x2C
Začátek měřící délky ML
Směr pohybu snímací hlavy pro výstupní
signály dle popisu rozhraní
21
Přehled kabelů
– ND 780, POSITIP 880
1)
Pro servisní účely
1)
Pro servisní účely
22
Přehled kabelů
– ND 28x
Konektory - zapojení signálů
1)
pro servisní účely
pouze pro ND 287
3)
opce, pouze ND 287
2)
Zapojení konektorů pro snímače se signály 1Vss
23
Elektrická připojení
– kabelové adaptéry a kabely pro signály 1Vss
Adaptérové kabely
LS 388C, LS 688C
LS 187C , LS 487C
Adaptérový kabel s konektorem M23 (kolíky)
12-pin
Při prodloužení
ø 6mm
Adaptérový kabel v pancéřovce s konektorem M23 (kolíky) 12-pin
Při prodloužení
ø 10mm
Adaptérový kabel se sub-D konektorem
(kolíky) 15-pin
Pro ND 28x
ø 6mm
Adaptérový kabel se sub-D konektorem
(dutinky) 15-pin
Pro ND 780 a PT 880
ø 6mm
Adaptérový kabel v pancéřovce se sub-D
konektorem (dutinky) 15-pin
Pro ND 780 a PT 880
ø 10mm
LB 382C
344228-xx
310127-xx
344451-xx
310126-xx
387287-xx
------
360974-xx
298429-xx
539878-xx
-----
Dodávané délky kabelů: 1m / 3m / 6m / 9m
Propojovací kabely PUR ø 8mm
12-pol: [4(2 x 0,14 mm2) + (4 x 0,5 mm2)]
LS 388C, LS 688C
LS 187C , LS 487C
LB 382C
Kompletně zapojený
Se spojkou M23 (dutinky) 12-pin a konektorem
M23 (kolíky) 12-pin
Kompletně zapojený
Pro ND 28x se spojkou M 23 (dutinky) 12-pin a
sub-D konektor (kolíky) 15-pin
Kompletně zapojený
Pro ND 780 a POSITIP 880 se spojkou M23
(dutinky) 12-pin a sub-D konektorem (dutinky)
15-pin
Jednostranně zapojený
Se spojkou M23 (dutinky) 12-pin
298400-xx
309784-xx
309783-xx
298402-xx
Charakteristika kabelů:
24
2
2
Typ kabelu
Stíněný kabel HEIDENHAIN PUR [4(2 x 0,14 mm ) + (4 x 0,5 mm )]
Délka kabelu
Max 150 m při distribuované kapacitě 90pF/m
Zpoždění signálu
6 ns/m
Příslušenství pro montáž indikací polohy
– ND 780 a POSITIP 880
Pro indikace polohy a POSITIP je
k dispozici celá řada příslušenství usnadňující jejich montáž na stroj.
Otočný podstavec (výkyvný kloub)
Tento podstavec (kloub) umožňuje naklápění a natáčení indikace polohy. Podstavec lze připevnit šroubem M8 k části
stroje, nebo k montážnímu rameni.
Objednací Id.Nr. 520011-01
Pro ND 780
Objednací Id.Nr. 382891-01
Pro POSITIP 880
Montážní rameno
S pomocí montážního ramena lze jednoduše nastavit indikaci polohy do nejvhodnější pracovní pozice. K tělesu stroje se
otočně připevňuje buď držákem, nebo
šestihranným šroubem. Samotná indikace může být k ramenu připevněna otočným podstavcem (viz výše). Montážní
rameno se dodává ve dvou provedeních,
a to jako přímé, nebo zalomené.
Objednací Id.Nr. 382893-01
(přímé provedení)
.
Objednací Id.Nr. 382929-01
(zalomené provedení)
25
Příslušenství pro montáž indikací polohy
– ND 780 a POSITIP 880
Sklopný podstavec
S tímto podstavcem je možné naklopit
indikaci polohy o 20° vpřed a vzad. Připevňuje se pomocí šroubů M5.
Objednací Id.Nr. 281619-01
Pro ND 780
Objednací Id.Nr. 382892-01
Pro POSITIP 880
Držadlo (pouze pro ND 780)
Pod indikaci polohy ND 780 lze umístit
držadlo pro pohodlné natáčení, například
na otočném rameni.
Objednací Id.Nr. 520012-01
Vestavný rámeček (pouze pro ND 780)
Tento rámeček slouží k zástavbě ND 780
do skříně nebo ovládacího panelu.
Objednací Id.Nr. 532811-01
26
Příslušenství pro montáž indikací polohy
– ND 28x
Indikace polohy řady ND 28x jsou koncipovány jako stolní přístroje a je možné
je jednoduše stohovat. Prohlubně na
horní straně ND 28x zabraňují posunutí
stohovaných přístrojů.
Díky závitu na spodní straně lze přišroubovat ND 28X pomocí šroubů M4 k držáku (montážní desce). Vzhledem k tomu,
že dvě indikace ND 28x ležící vedle sebe,
zabírají prostor pro 19“ skříň o výšce 2
jednotek, je možné objednat jako příslušenství montážní desku pro upevnění do
této 19“ skříně.
Objednací Id.Nr. 654020-01
Montážní deska pro 19“ skříň.
27
CS Serbia and Montenegro
-> BG
CZ HEIDENHAIN s.r.o.
102 00 Praha 10, Czech Republic
+420 272658131
E-mail: [email protected]
DK TP TEKNIK A/S
2670 Greve, Denmark
+45 (70) 100966
E-mail: [email protected]
DE
HEIDENHAIN Technisches Büro Nord
12681 Berlin, Deutschland
(030) 54705-240
E-Mail: [email protected]
HEIDENHAIN Technisches Büro Mitte
08468 Heinsdorfergrund, Deutschland
(03765) 69544
E-Mail: [email protected]
HEIDENHAIN Technisches Büro West
44379 Dortmund, Deutschland
(0231) 618083-0
E-Mail: [email protected]
ES FARRESA ELECTRONICA S.A.
08028 Barcelona, Spain
+34 934092491
E-mail: [email protected]
FI HEIDENHAIN Scandinavia AB
02770 Espoo, Finland
+358 (9) 8676476
E-mail: [email protected]
FR HEIDENHAIN FRANCE sarl
92310 Sèvres, France
+33 0141143000
E-mail: [email protected]
GB HEIDENHAIN (G.B.) Limited
Burgess Hill RH15 9RD, United Kingdom
+44 (1444) 247711
HEIDENHAIN Technisches Büro Südwest
E-mail: [email protected]
70771 Leinfelden-Echterdingen,
Deutschland
GR MB Milionis Vassilis
(0711) 993395-0
17341 Athens, Greece
E-Mail: [email protected]
+30 (210) 9336607
E-mail: [email protected]
HEIDENHAIN Technisches Büro Südost
83301 Traunreut, Deutschland
HK HEIDENHAIN LTD
(08669) 31-1345
Kowloon, Hong Kong
E-Mail: [email protected]
+852 27591920
E-mail: [email protected]
AR NAKASE SRL.
B1653AOX Villa Ballester, Argentina
+54 (11) 47684242
E-mail: [email protected]
AT HEIDENHAIN Techn. Büro Österreich
83301 Traunreut, Germany
+49 (8669) 31-1337
E-mail: [email protected]
AU FCR Motion Technology Pty. Ltd
Laverton North 3026, Australia
+61 (3) 93626800
E-mail: [email protected]
BE HEIDENHAIN NV/SA
1760 Roosdaal, Belgium
+32 (54) 343158
E-mail: [email protected]
BG ESD Bulgaria Ltd.
Sofi a 1172, Bulgaria
+359 (2) 9632949
E-mail: [email protected]
BR DIADUR Indústria e Comércio Ltda.
04763-070 – Săo Paulo – SP, Brazil
+55 (11) 5696-6777
E-mail: [email protected]
BY Belarus
-> RU
PH Machinebanks` Corporation
Quezon City, Philippines 1113
+63 (2) 7113751
E-mail: [email protected]
PL APS
02-489 Warszawa, Poland
+48 228639737
E-mail: [email protected]
PT FARRESA ELECTRÓNICA, LDA.
4470 - 177 Maia, Portugal
+351 229478140
E-mail: [email protected]
RO Romania -> HU
RU OOO HEIDENHAIN
125315 Moscow, Russia
+7 (495) 931-9646
E-mail: [email protected]
SE HEIDENHAIN Scandinavia AB
12739 Skärholmen, Sweden
+46 (8) 53193350
E-mail: [email protected]
SG HEIDENHAIN PACIFIC PTE LTD.
Singapore 408593,
+65 6749-3238
E-mail: [email protected]
SK Slovakia -> CZ
HU HEIDENHAIN Kereskedelmi Képviselet
1239 Budapest, Hungary
+36 (1) 4210952
E-mail: [email protected]
SL Posredništvo HEIDENHAIN
SAŠO HÜBL s.p.
2000 Maribor, Slovenia
+386 (2) 4297216
E-mail: [email protected]
ID PT Servitama Era Toolsindo
Jakarta 13930, Indonesia
+62 (21) 46834111
E-mail: [email protected]
IL NEUMO VARGUS MARKETING LTD.
Tel Aviv 61570, Israel
+972 (3) 5373275
E-mail: [email protected]
IN HEIDENHAIN Optics & Electronics
India Private Limited
Chennai – 600 031, India
+91 (44) 3023-4000
E-mail: [email protected]
IT HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l.
20128 Milano, Italy
+39 02270751
E-mail: [email protected]
JP HEIDENHAIN K.K.
Tokyo 102-0073, Japan
+81 (3) 3234-7781
E-mail: [email protected]
KR HEIDENHAIN LTD.
Gasan-Dong, Seoul, Korea 153-782
+82 (2) 2028-7430
E-mail: [email protected]
CH HEIDENHAIN (SCHWEIZ) AG
8603 Schwerzenbach, Switzerland
+41 (44) 8062727
E-mail: [email protected]
MK Macedonia -> BG
28
NO HEIDENHAIN Scandinavia AB
7300 Orkanger, Norway
+47 72480048
E-mail: [email protected]
HR Croatia ->SL
CA HEIDENHAIN CORPORATION
Mississauga, Ontario L5T2N2, Canada
+1 (905) 670-8900
E-mail: [email protected]
CN DR. JOHANNES HEIDENHAIN
(CHINA) Co., Ltd.
Beijing 101312, China
+86 10-80420000
E-mail: [email protected]
NL HEIDENHAIN NEDERLAND B.V.
6716 BM Ede, Netherlands
+31 (318) 581800
E-mail: [email protected]
MX HEIDENHAIN CORPORATION MEXICO
20235 Aguascalientes, Ags., Mexico
+52 (449) 9130870
E-mail: [email protected]
MY ISOSERVE Sdn. Bhd
56100 Kuala Lumpur, Malaysia
+60 (3) 91320685
E-mail: [email protected]
TH HEIDENHAIN (THAILAND) LTD
Bangkok 10250, Thailand
+66 (2) 398-4147-8
E-mail: [email protected]
TR T&M Mühendislik San. ve Tic. LTD. STI.
34728 Ümraniye-Istanbul, Turkey
+90 (216) 3141111
E-mail: [email protected]
TW HEIDENHAIN Co., Ltd.
Taichung 40768, Taiwan R.O.C.
+886 (4) 23588977
E-mail: [email protected]
UA Ukraine -> RU
US HEIDENHAIN CORPORATION
Schaumburg, IL 60173-5337, USA
+1 (847) 490-1191
E-mail: [email protected]
VE Maquinaria Diekmann S.A.
Caracas, 1040-A, Venezuela
+58 (212) 6325410
E-mail: [email protected]
VN AMS Advanced Manufacturing Solutions
HCM City, Vięt Nam
+84 (8) 9123658 - 8352490
E-mail: [email protected]
ZA MAFEMA SALES SERVICES C.C.
Midrand 1685, South Africa
+27 (11) 3144416
E-mail: [email protected]
Celé adresy – viz www.heidenhain.cz
2010 – Printed in Czech Republic
Změny vyhrazeny!
Download

Ćíslicové indikace polohy