ODBORNÝ PROGRAM
Pátek 15. října 2010
8.30 - 8.45
Slavnostní zahájení
MUDr. Martin Wald, Ph.D.
prezident kongresu
prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc.
člen předsednictva České lékařské společnosti J. E. Purkyně
prof. MUDr. Oldřich Eliška, DrSc.
předseda České lymfologické společnosti ČLS JEP
MUDr. Petr Zajíc, MBA
prezident kongresu LYMPHO 2011, Ostrava
8.45 - 10.30
Anatomie, fyziologie a patofyziologie lymfatického systému
Předsedající: Eliška O., Michelini S., Křížová H.
1.
2.
Anatomie a patofyziologie lymfatického systému
Eliška O.
Anatomický ústav 1. LF UK, Praha
Physiology and Physiopathology of Lymphatic System
Michelini S.
San Giovanni Battista Hospital, Řím, Itálie
Zobrazovací metody
Předsedající: Eliška O., Michelini S., Křížová H.
3.
4.
5.
6.
4
Zobrazovací metody v diagnostice lymfedému
Benda K.
Radiologická klinika LF MU a FN Brno
Lymfoscintigrafie - zlatý standard
Křížová H.
Klinika nukleární medicíny 3. LF UK a FNKV, Praha
Mapování lymfatik - význam a technické aspekty drenáže
Šimša J.
Chirurgické oddělení, Oblastní nemocnice Kolín, a.s.
Ultrazvukový obraz lymfedému a lipedému
Muchová I.
Cévní a interní ordinace, Praha
LYMPHO 2010
7.
8.
Včasná detekce lymfedémů po operacích pro gynekologické malignity pomocí
multifrekvenční bioelektrické impedanční analýzy (MFBIA)
Nováčková M., Halaška M., Rob L.
Gynekologicko-porodnická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha
Možná genetická vyšetření v lymfologii
Maňasková D.
Centrum preventivní medicíny, Praha
10.30 - 11.00Kávová přestávka
11.00 - 13.00
Klasifikace lymfedému a diferenciální diagnostika
Předsedající: Benda K., Pavlasová V., Džupina A.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Diagnostika a diferenciální diagnostika lymfedému
Benda K.
Radiologická klinika LF MU a FN Brno
Klasifikácia lymfedémov
Džupina A.
Angiologická ambulancia, Bardejov, Slovensko
Periferní cévní anomálie u dětí
Faberová R.1, Charvátová M.2
1
Kožní oddělení Pediatrické kliniky, FN Brno
2
Dětská radiodiagnostická klinika, FN Brno
Kazuistika pacienta s primárním lymfedémem při syndromu Noonanové
Tomanová J.1, Kastnerová S.2, Poláková K.2
1
Kožní ambulance, Mulačova nemocnice, Plzeň
2
Rehabilitace, Mulačova nemocnice, Plzeň
Primárny lymfedém
Husarovičová E.1, Machová Husarovičová V.2, Poláková M.1, Topáková S.1
1
Fyziatricko rehabilitačné oddelenie, Národný onkologický ústav, Bratislava,
Slovensko
2
Praktický lekár pre dospelých , Bratislava, Slovensko
Diferenciální diagnostika nenádorových komplikací po operacích pro karcinom
prsu
Wald M.1, Adámek J.1, Křížová H.2, Váchová H.3
1
Chirurgická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha
2
Klinika nukleární medicíny 3. LF UK a FNKV, Praha
3
Klinika rehabilitace UK 2. LF a FN Motol, Praha
LYMPHO 2010
5
Chronické rány a lymfatický systém
Předsedající: Benda K., Pavlasová V., Džupina A.
15. Chronické rány a význam lymfatického systému
Pavlasová V.
Kožní oddělení, Nemocnice Třebíč, p.o.
16. Chronické otoky dolních končetin a jejich možné důsledky
Švestková S.
Dermatovenerologická klinika LF MU a FN Brno
17. Chybná substituce navrhovaných intervencí a materiálů procesu hojení
nepřispívá
Vlhová H.1, Červenka V.2
1
Centrum léčby ran a podiatrické péče, Bílovecká nemocnice, a.s., Bílovec
2
Interní oddělení, Bílovecká nemocnice, a.s., Bílovec
18. Sekundární lymfedém pravé dolní končetiny komplikovaný ileofemorální
trombózou a stenózou arteria iliaca
Slavíková Š., Vojáčková N.
Dermatovenerologická klinika UK 2. LF a FN Na Bulovce, Praha
19. Flebolymfedém a komprese
Flášarová V., Hladíková L., Hladká B., Veverová Z.
DERMI, s.r.o. - kožní ambulance, flebologie a lymfologie, Brno
13.00 - 14.00
Oběd
14.00 - 16.00Komplexní terapie lymfedému I
Předsedající: Schingale F.-J., Houdová H., Vojáčková N.
20. Standard terapie lymfedému v kostce
Houdová H.
Centrum pro terapii lymfedému, Pardubice
21. Firemní sdělení společnosti Maxis medi: Oedema Is an Excess of Interstitial Fluid
and Is an Important Sign of Ill Health in Clinical Medicine
Schingale F.-J.
Lympho-Opt Klinik, Pommelsbrunn, Německo
22. Terapeutická komprese v léčbě lymfedému - možnosti objektivního hodnocení
její indikace a aplikace
Navrátilová Z.
DermAngio s.r.o., Brno
23. Erysipel, klinické projevy, léčba, komplikace
Marešová V.
I. infekční klinika UK 2. LF a FN Na Bulovce, Praha
6
LYMPHO 2010
24. Sekundární lymfedémy, erysipely a lymforea - mezioborový problém stále
řešitelný hyázou
Němcová D., Mateřanková A.
Dermatovenerologická ambulance Hlučín s.r.o., Kožní ambulance LRC Opava
25. Léčba pacientů s lymfedémem za hospitalizace
Vojáčková N., Slavíková Š.
Dermatovenerologická klinika UK 2. LF a FN Na Bulovce, Praha
26. Firemní sdělení společnosti MUCOS Pharma CZ, s.r.o.: O enzymoterapii troška
inak...
Zelenková H., Stracenská J.
Dermatovenerologické oddelenie sanatórneho typu, Svidník, Slovensko
16.00 - 16.30Kávová přestávka
16.30 - 18.00Komplexní terapie lymfedému II
Předsedající: Stracenská J., Bendová M., Vlasák R.
27. Chirurgická léčba lymfedému Wald M.1, Houdová H.2, Tomášek D.3, Jarolím L.4, Adámek J.1, Měšťáková S.1
1
Chirurgická klinika, UK 2. LF a FN Motol, Praha
2
Centrum pro terapii lymfedému, Pardubice
3
Klinika plastické chirurgie, 1. LF UK a FN Bulovka, Praha
4
Urologická klinika, UK 2. LF a FN Motol, Praha
28. Why and What Kind of Compression
Schingale F.-J.
Lympho-Opt Klinik, Pommelsbrunn, Německo
29. Neľahký život s lymfedémom. Na aké peňažné príspevky má pacient nárok?
Stracenská J.
Dermatovenerologické oddelenie sanatórneho typu, Svidník, Slovensko
30. Psychosomatika a lymfedém
Bendová M.
Ústav psychologie a psychosomatiky LF MU, Brno
31. Novinky v komplexní dekongestivní terapii nejen lymfedému
Vlasák R.
Centrum preventivní medicíny, Praha
32. Firemní sdělení: Kompresivní terapie lymfedému pomocí přístroje Lymfoven
Kopsa K.
LYMFOVEN, Klecany
20.00 - 24.00
LYMPHO 2010
Společenský večer
7
SOBOTA 16. října 2010
9.00 - 11.00
Praktická lymfologie
Předsedající: Houdová H., Feenstra C., Navrátilová Z.
V SEKCI „PRAKTICKÁ LYMFOLOGIE“ JE PŘÍSNÝ ZÁKAZ POŘIZOVÁNÍ FOTO A VIDEO
ZÁZNAMŮ
33. Informovaný souhlas v rámci medicínsko-právní prevence v lymfologii (studie u
dětských popálenin)
Loskotová A.1, Loskotová J.2
1
3. LF UK, preventivní medicína, Praha
2
Ministerstvo zdravotnictví ČR, odbor mezinárodní spolupráce a EU, Praha
34. Právní problematika v medicíně
Mach J.
Právní kancelář ČLK, Praha
35. Hlava a krk - praktická ukázka
Houdová H.
Centrum pro terapii lymfedému, Pardubice
36. Lymfedém prsu - praktická ukázka
Vlasák R. a kol.
Centrum preventivní medicíny, Praha
37. Possibilities of Lymfotaping - praktická ukázka
Feenstra C.
Naaldwijk, Nizozemí
38. Roly sestry a pacient s lymfedémom
Topáková S., Husarovičová E.
Fyziatricko rehabilitačné oddelenie, Národný onkologický ústav, Bratislava,
Slovensko
11.00 - 11.30Kávová přestávka
11.30 - 13.00
Varia
Předsedající: Vlasák R., Loskotová A., Benda K.
39. Myofasciální-manuální lymfodrenáž contra tlaková masáž v chirurgii,
traumatologii a rehabilitaci
Loskotová A.1, Loskotová J.2
1
LF MU, Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie, FN Brno-Bohunice
2
SALVE centrum - Klinika rehabilitace, Vysoké Mýto
40. Aktuální trendy v léčbě pooperačního otoku z pohledu „Rehabilitační a fyzikální
medicíny“
Prokešová M., Lipnerová J., Navrátilová D.
Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny, ÚVN Praha
8
LYMPHO 2010
41. Vliv kinesiotapu při léčbě hematomu
Vrbický D., Válka R.
Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny, ÚVN Praha
42. Klinicko-etiologicko-anatomicko-patofyziologická (CEAP) klasifikácia lymfedému
podľa sekcie angiológov SLK (Gavorník P., 2010)
Gubová G.1, Somorovská O.1, Šulanová M.2
1
II. Interná klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave,
Slovensko
2
Detská klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny, Detská fakultná
nemocnica s poliklinikou - Kramáre, Bratislava, Slovensko
43. Metabolický syndrom Y
Vlasák R.
Centrum preventivní medicíny, Praha
44. Lymfedém a volné radikály
Holeček V.
Oddělení klinické biochemie a hematologie, Mulačova nemocnice, s.r.o., Plzeň
45. Aditivně komplementární medikace v lymfologii Nohel P.
Centrum preventivní medicíny, Praha
46. Pohybové aktivity v kontextu celulitidy (lipohypertrofie)
Tichý P.
Soukromá praxe, Brno, Praha
47. Projekt evidence a akreditace lymfocenter v ČR
Benda K., Eliška O., Navrátilová Z., Pavlasová V., Vlasák R., Wald M.
Výbor České lymfologické společnosti ČLS JEP
13.00
Zakončení kongresu
13.15 - 14.00
Plenární schůze členů České lymfologické společnosti ČLS JEP
LYMPHO 2010
9
Download

Odborný program (PDF)