FD_PROGRAM + ABSTR:Sestava 1
1.11.2013
13:49
Stránka 1
XXXVIII.FLEBOLOGICKÉ DNY
s mezinárodní účastí
Institut klinické
a experimentální medicíny
(IKEM) Praha
8. – 9. listopadu 2013
pořádá
Česká flebologická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně
prezident konference
prim. MUDr. Jaroslav Strejček, CSc.
PROGRAM
ABSTRAKTA
www.phlebology.cz
FD_PROGRAM + ABSTR:Sestava 1
1.11.2013
13:49
Stránka 2
Generální sponzoři
Mediální partněři
P
f
1.11.2013
13:49
Stránka 1
Výbor České flebologické společnosti:
prim. MUDr. Jaroslav Strejček, CSc. (předseda)
prof. MUDr. Alena Pospíšilová, CSc. (vědecký sekretář)
prim. MUDr. Svatopluk Kašpar, Ph.D. (pokladník)
členové:
prim. MUDr. Georgios Karadzos
prim. MUDr. Karel Roztočil, CSc.
MUDr. Jaromír Seyček
prim. MUDr. Jiří Spáčil, CSc.
revizní komise:
doc. MUDr. Hana Čepeláková, CSc. (předseda)
prof. MUDr. Karel Benda, DrSc.
výbor České flebologické společnosti
FD_PROGRAM + ABSTR:Sestava 1
Vystavovatelé:
Alfa Wassermann Czech
Bioster
Covidien
Grada
IBI
Maxis
Medi
Servier
Organizační sekretariát:
Congress Business Travel, spol. s r o.
Monika Šenderová
Lidická 43/66
150 00 Praha 5
tel.: 224 942 575, 224 942 579
fax: 224 942 550
e-mail: [email protected]
1
místo konání / registrace
FD_PROGRAM + ABSTR:Sestava 1
1.11.2013
13:49
Stránka 2
Místo konání:
Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM)
Kongresový sál,
5. patro - budova A
Vídeňská 1958/9
140 21 Praha 4
Konference je zahrnuta do systému celoživotního vzdělávání
a ohodnocena kreditními body/certifikáty pro lékaře a sestry.
Každý účastník obdrží osvědčení o účasti u registrace.
Registrace:
Registrační poplatky uhrazené do 1. 9. 2013
členové ČFLS
850 Kč
sestry
600 Kč
ostatní
1 000 Kč
přednášející
0 Kč
společenský večer 8.11.
pro doprovázející osobu
500 Kč
Všechny registrační poplatky uhrazené po 1. 9. 2013
a na místě jsou ve výši 1 200 Kč.
Plný registrační poplatek zahrnuje:
účast na odborném jednání a výstavě firem
společenský večer 8. 11. 2013
2x oběd
občerstvení během přestávek
materiály konference (program, abstrakta, jmenovka, taška)
osvědčení o účasti
●
●
●
●
●
●
Vybavení k prezentaci:
Přednášející budou mít k dispozici prezentační techniku pro projekci z PC (Power Point).
Jednací jazyky:
2
Čeština, slovenština, angličtina bez simultánního tlumočení.
1.11.2013
13:49
Stránka 3
PROGRAM
8. listopadu 2013 / pátek
09.30 – 09.45 Slavnostní zahájení kongresu
Zpráva o činnosti České flebologické společnosti ČLS JEP
prim. MUDr. Jaroslav Strejček, CSc. – předseda České flebologické
společnosti ČLS JEP
Výsledky voleb do výboru a revizní komise České flebologické
společnosti ČLS JEP
MUDr. Helena Kestřánková – předsedkyně volební komise
program XXXVIII. flebologických dnů
FD_PROGRAM + ABSTR:Sestava 1
09.45 – 11.00 Žilní trombóza
Moderátoři: Roztočil K., Hirmerová J.
SOUČASNÉ MEZINÁRODNÍ KONSENSY A DOPORUČENÉ POSTUPY
PRO ŽILNÍ TROMBÓZU
Roztočil K.
NOVÁ ANTIKOAGULANCIA – ZMĚNÍ NAŠE POSTUPY
U LÉČBY TROMBÓZY HLUBOKÝCH ŽIL?
Hirmerová J.
INDIKACE ZAVEDENÍ KAVÁLNÍCH FILTRŮ V PRAXI INTERNISTY
Poklopová Z., Vaizová K., Chudáček Z.
INTERVENCE NA POVRCHNÍCH ŽÍLÁCH DOLNÍCH KONČETIN:
ZHODNOCENÍ RIZIKA A PREVENCE ŽILNÍHO TROMBOEMBOLISMU
Vlachovský R.
11.00 – 11.30 Přestávka / Coffee Break
11.30 – 12.00 Key Note Lecture
FOTOPLETYSMOGRAFIE – OD HERTZMANA V ROCE 1938 DO ROKU
2013. A DÁLE?
Blažek V.
3
program XXXVIII. flebologických dnů
FD_PROGRAM + ABSTR:Sestava 1
1.11.2013
13:49
Stránka 4
12.00 – 12.45 Žilní hemodynamika – vyšetřovací metody
Moderátoři: Reček Č., Blažek V.
HEMODYNAMIC PREREQUISITES TRIGGERING VENOUS REFLUX
AND REFLUX RECURRENCE
Reček Č.
VYBRANÉ GENETICKÉ POLYMORFIZMY ASOCIOVANÉ S ROZVOJOM
VARIXOV DOLNÝCH KONČATÍN
Mazuchová J., Péč M., Mazuch J.
LOWER LEG PERFORATORS: MYTH AND REALITY
Reček Č.
12.45 – 14.00 Oběd / Lunch Break
14.00 – 14.30 Key Note Lecture
ULTRAZVUKOVÉ VYŠETŘENÍ PO OPERACÍCH A INTERVENCÍCH NA
ŽILÁCH
Cholt M., Roček M.
14.30 – 15.30 Edém dolních končetin, komprese
Moderátor: Spáčil J., Seyček J.
PROBLEMATIKA COMPLIANCE U NEMOCNÝCH S OTOKY DK
Vlasák R.
EFEKT SPECIÁLNÍCH KOMPRESIVNÍCH PUNČOCH NA ŽILNÍ HEMODYNAMIKU U ŠPIČKOVÝCH ZÁVODNÍKŮ V ALPSKÉM LYŽOVÁNÍ
Strejček J., Strejček Š.
24HODINOVÝ ŽILNÍ TLAK
Spáčil J.
15.30 – 16.00 Přestávka / Coffee Break
4
1.11.2013
13:49
Stránka 5
16.00 – 16.45 Varia
Moderátoři: Pospíšilová A., Strejček J.
ENDOPROTÉZA KOLENNÍHO KLOUBU A AKUTNÍ
BULLOSNĚ-HEMORRHAGICKÝ ERYSIPEL – LÉČBA HYÁZOU
Němcová D., Mateřánková A., Šimečková K., Flášar Z., Kümpel P.
PYODERMA GANGRAENOSUM – KAZUISTIKA Z KLINICKÉ PRAXE
Marušiaková T., Frydrychová D.
MOŽNÉ FAKTORY URČUJÍCÍ KVALITU ŽIVOTA U PACIENTŮ
S CHRONICKÝMI BÉRCOVÝMI VŘEDY
Slonková V.
program XXXVIII. flebologických dnů
FD_PROGRAM + ABSTR:Sestava 1
9. listopadu 2013 / sobota
09.30 – 10.30 Skleroterapie
Moderátoři: Strejček J., Žernovický F.
NATRIUM TETRADECYL SULFÁT – IDEÁLNÍ SKLEROTIZAČNÍ
PROSTŘEDEK K LÉČBĚ VARIXŮ
Strejček J.
NEKRÓZA KOŽE PO MAKRO- A MIKROSKLEROTHERAPII
Žernovický F.
JSOU DOPORUČENÉ POSTUPY VE FLEBOLOGII SKUTEČNĚ
POTŘEBNÉ?
Horváth D., Strejček J.
10.30 – 11.00 Firemní přednáška SERVIER
NOVÁ MEZINÁRODNÍ DOPORUČENÍ PRO LÉČBU CHRONICKÝCH
ŽILNÍCH CHOROB NA OBZORU
Karetová D.
5
program XXXVIII. flebologických dnů
FD_PROGRAM + ABSTR:Sestava 1
1.11.2013
13:49
Stránka 6
11.00 – 11.30 Přestávka / Coffee Break
11.30 – 12.00 Key Note Lecture
TREATMENT OF SUPERFICIAL VEINS:
WHERE DO WE COME FROM – WHERE DO WE GO?
Proebstle T.M.
12.00 – 13.15 Žilní chirurgie a endovenózní metody
Moderátoři: Kašpar S., Mazuch J.
SROVNÁNÍ EFEKTIVITY RFITT A PĚNOVÉ SKLEROTERAPIE
KMENOVÝCH ŽIL U PACIENTŮ S CHRONICKOU
ULCERACÍ ŽILNÍ ETIOLOGIE
Hnátek L.
TERAPIE AKCESSORNÍ SAFÉNY ENDOVENÓZNÍM LASEREM
Kašpar S.
ANGIOCHIRURGICKÉ ASPEKTY ULCUS CRURIS VENOSUM
Mazuch J., Mištuna D., Huľo E., Mazuchová J.
TŘI ROKY FOLLOW-UP S RFITT METODOU
NA 1000 SANOVANÝCH ŽILÁCH
Hnátek L.
13.30
6
Oběd / Lunch
1.11.2013
13:49
Stránka 7
ABSTRAKTA
NOVÁ ANTIKOAGULANCIA – ZMĚNÍ NAŠE POSTUPY U LÉČBY
TROMBÓZY HLUBOKÝCH A POVRCHOVÝCH ŽIL?
abstrakta
FD_PROGRAM + ABSTR:Sestava 1
Hirmerová J.
II. interní klinika LFUK a FN Plzeň
[email protected]
Základem farmakoterapie hluboké žilní trombózy je léčba antikoagulační. Podle současných platných doporučení je v iniciální fázi zahájena parenterálním preparátem – obvykle nízkomolekulárním
heparinem se současným podáváním warfarinu, až do dosažení stabilního antikoagulačního účinku warfarinu. Následné podávání
warfarinu pak pokračuje po dobu minimálně 3 měsíců, u pacientů
s vysokým rizikem recidivy i trvale.
Warfarin se vyznačuje dlouhým poločasem, úzkým terapeutickým oknem a výraznou interindividuální i intraindividuální variabilitou účinku. Jeho dávkování je nutné pravidelně adjustovat podle hodnoty INR.
V poslední dekádě nastupují do praxe nová antikoagulancia - přímé
inhibitory, cílené na specifický krok v koagulační kaskádě. Jsou určeny pro podávání ve fixních dávkách, bez nutnosti laboratorní monitorace. Jedná se o orální preparáty: dabigatran – inhibitor trombinu;
rivaroxaban a apixaban – inhibitory aktivovaného faktoru X. Jejich
účinnost a bezpečnost v indikaci žilního tromboembolizmu již byla
prověřena ve velkých randomizovaných klinických studiích, a to jak
v léčbě akutní příhody, tak i v dlouhodobé sekundární profylaxi.
Trombóza povrchových žil je v mnoha případech rovněž indikací
k antikoagulační léčbě. Nové preparáty však zatím v této indikaci
nemají výsledky z klinických studií.
Nástup nových antikoagulancií do praxe je spojen s velkým očekáváním a nadějemi. Mohl by znamenat usnadnění ambulantní léčby
trombózy, zlepšení spolupráce s pacientem a snad i snížení dlouhodobých komplikací žilní tromboembolické nemoci.
INDIKACE ZAVEDENÍ KAVÁLNÍCH FILTRŮ V PRAXI INTERNISTY
Poklopová Z., Vaizová K., Chudáček Z.
Angiologické pracoviště při odd. klin. farmakologie a radiodiagnostické odd.,
FN Plzeň
[email protected]
Rozhodování k indikaci zavedení kaválních filtrů (KF) ve spolupráci
s radiointervenčním odborníkem je obtížné. Konsesus odborných
abstrakta
FD_PROGRAM + ABSTR:Sestava 1
1.11.2013
13:49
Stránka 8
společností je jednoznačný jen v případě jasné kontraindikace či neschůdnosti antikoagulační léčby. Internista je však při rozhodování
většinou v méně zřetelně ohraničených klinických situacích. Pochybnosti o účelnosti použití KF přinesla zejména prospektivní studie
PREPIC u 400 pacientů, neboť malý profit nižšího počtu plicních embolií u pacientů s KF v druhém týdnu byl popřen po 2 letech častější
recidivou hl. žil. trombózy a po 8 letech žádným rozdílem v mortalitě. K podobným závěrům došla Cochranovská analysa a je i studie
s výsledkem častější mortality u pac. s KF po 3 letech u 1547 pacientů (Spencer 2010). Nicméně klinika motivuje použít tento způsob léčby jako mechanickou ochranu před plicní embolizací ve spojení
s trombolytickou léčbou (zejména při dostupnosti extrahovatelných
KF) a také i v jiných indikacích. Konsensus potencionálně podporuje
použití KF u kardiopulmonálně nestabilních pacientů nebo u vlajícího trombu. Použití v jiných indikacích, např. u pac. s nádorovým onemocněním, v rámci farmakologické nebo farmakomechanické trombolýzy a u chronicky imobilizovaných pacientů a dokonce i po
traumatu výsledky provedených studií většinou zavedení KF nepodporují. Odpověď snad přinese probíhající studie PRISMA 2.
Předkládáme vlastní nevelký soubor s použitím KF na našem angiologickém pracovišti za poslední 3 roky. Předložena bude i kazuistika muže, u kterého trombotická komplikace nad zavedeným filtrem byla řešena zavedením dalšího extrahovatelného KF
epirenálně.
INTERVENCE NA POVRCHNÍCH ŽÍLÁCH DOLNÍCH KONČETIN:
ZHODNOCENÍ RIZIKA A PREVENCE ŽILNÍHO
TROMBOEMBOLISMU
Vlachovský R.
II. chirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
[email protected]
8
Úvod: Z hlediska prevence žilní tromboembolie (VTE) u pacientů
podstupujících chirurgickou léčbu křečových žil neexistuje v současnosti mezi chirurgy jasný konsensus. Provedli jsme systematické
review dostupné literatury a guidelines.
Metody: Systematicky jsme vyhledávali v online databázích studie
o výskytu VTE a tromboprofylaxi v chirurgii křečových žil, prostudovali dostupná mezinárodní i národní doporučení a provedli malou dotazníkovou akci mezi českými pracovišti.
Výsledky: Výskyt VTE po intervencích na křečových žílách zůstává
nejasný. Většina studií referuje výskyt hluboké žilní trombózy (DVT)
po operacích na křečových žílách přibližně kolem 1 % (klinická diagnóza), nicméně některé prospektivní studie rutinně a systema-
1.11.2013
13:49
Stránka 9
ticky odhalující DVT prostřednictvím duplexního ultrazvuku ukázaly, že skutečný výskyt může být 5-10 krát vyšší.
Diskuse: K formulaci jasných klinických doporučení a potřebě pooperační tromboprofylaxe jsou nutná další klinická data o incidenci
VTE. Plně odůvodněné a žádoucí jsou mezinárodní kvalitní randomizované studie s velkým počtem pacientů, ideálně porovnávající profylaxi s placebem.
abstrakta
FD_PROGRAM + ABSTR:Sestava 1
HEMODYNAMIC PREREQUISITES TRIGGERING VENOUS REFLUX
AND REFLUX RECURRENCE
Reček Č.
Retired, formerly Department of Surgery, University Hospital, Hradec Králové
[email protected]
Calf pump activity is the driving force of the venous circulation; in varicose vein disease, it generates prerequisites for venous reflux and reflux recurrence. During the calf pump action, ambulatory pressure gradient of
37,4 +- 6,4mm Hg arises between thigh and lower leg veins; it triggers venous reflux, which induces ambulatory venous hypertension in the veins
of the lower leg and foot. Abolition of saphenous reflux is capable to remove the severest hemodynamic disturbance and to restore physiological hemodynamic and ambulatory pressure values, but at the same time
it induces pressure gradient between the femoral vein and incompetent
superficial veins in the thigh. This pressure gradient sets off physical and
biochemical chain of events creating new venous communications between deep and superficial veins in the thigh, which generates recurrent
reflux. This condition starting the same trouble while fixing the problem
has been called hemodynamic paradox. The ability of the human organism to restore centrifugal streaming is beneficial in arterial occlusions,
but it is harmful in varicose vein disease causing recurrent reflux.This hemodynamic mechanism that is activated by drainage of venous blood
from incompetent superficial thigh veins into the veins of the lower leg
can explain the tenacious tendency of varicose veins to recur.
VYBRANÉ GENETICKÉ POLYMORFIZMY ASOCIOVANÉ
S ROZVOJOM VARIXOV DOLNÝCH KONČATÍN
Mazuchová J.1, Péč M.1, Mazuch J.2
1Ústav lekárskej biológie JLF UK v Martine, Slovensko
2Chirurgická klinika UNM a JLF UK v Martine, Slovensko
[email protected]
Výskyt varixov stúpa lineárne s vekom, pravdepodobnou príčinou je
oslabenie lýtkových svalov, ako muskulo-venóznej pumpy, a de-
9
abstrakta
FD_PROGRAM + ABSTR:Sestava 1
1.11.2013
13:49
Stránka 10
kompozícia zložiek matrixu cievnej steny. Hoci je úloha genetickej
predispozície všeobecne uznávaná, nie je detailne preskúmaná. Štúdium rodokmeňov vybraných rodín s hereditárnou asociáciou poukazuje na multifaktoriálny typ dedičnosti varixov. Táto hypotéza predpokladá, že na vzniku kŕčových žíl sa podieľa väčší počet nezávislých
génov s malým patogénnym účinkom, ktorých spolupôsobením dochádza k rozvoju ochorenia. Zvýšený venózny tlak a štrukturálne
a funkčné zmeny žilovej steny vedú k ďalšej žilovej dilatácii. Zvýšenie
napätia žilovej steny zvyšuje expresiu matrix metaloproteináz (MMP),
ktoré degradujú zložky extracelulárnej matrix (ECM) a majú vplyv na
štrukturálnu integritu žilovej steny. MMP ovplyvňujú cievny endotel
a hladké svalové bunky, čo spôsobuje zmeny kotraktilných a relaxačných vlastností žíl. K produkcii a sekrécii MMP dochádza len pri potrebe remodelácie tkanív a ich aktivita je prísne regulovaná na úrovni transkripcie, aktivácie pro-MMP aj inhibíciou pomocou
endogénných tkanivových inhibítorov MMP (TIMP). Súčasné štúdie
naznačujú, že iniciačným faktorom etiologického procesu môžu byť
práve zmeny v štruktúre cievnej steny. Kľúčovú úlohu zohráva narušenie rovnováhy expresie MMP a TIMP, ktoré boli preto zaradené
medzi kandidátne gény podieľajúce sa na vzniku varixov. Molekulová genetika popisuje DNA polymorfizmus ako variantu sekvencie
DNA, ktorej frekvencia v populácii je viac ako 1%. Väčšina genetických polymorfizmov nemá vplyv na fenotyp, iné vykazujú rôzne silné asociácie s viacerými ochoreniami. S kŕčovými žilami je spájaná
najmä aktivita MMP-1, MMP-2, MMP-3, MMP-7 a MMP-9 a TIMP-1,
TIMP-2 a TIMP-3. Jednoduchý bodový polymorfizmus génu pre MMP9 (substitúcia C ➝ T v promótorovej oblasti -1562) ovplyvňuje intenzitu transkripcie mRNA pre MMP-9 (Xu a kol., 2011). Za rizikový faktor
je považovaná -1562C alela MMP-9 génu. Výsledky PCR-RFLP analýz
naznačujú, že môže ísť o hodnotný marker, je však potrebné jeho ďalšie testovanie. Nemožno vylúčiť ani asociáciu ostatných MMP a TIMP
genotypov ako markerov rizika vzniku kŕčových žíl.
Xu HM, Zhao Y, Zhang XM, Zhu T, Fu WG. Polymorphisms in MMP-9
and TIMP-2 in Chinese patients with varicose veins. J Surg Res. 2011
Jun 1;168(1):e143-8.
LOWER LEG PERFORATORS: MYTH AND REALITY
Reček Č.
Retired, formerly Department of Surgery, University Hospital, Hradec Králové
[email protected]
10
Linton 1938 and Cockett and Jones 1953 hinted at the importance
of incompetent calf perforators for the development of chronic ve-
1.11.2013
13:49
Stránka 11
nous insufficiency and leg ulcers. This view was widely accepted
and has still nowadays many followers. According to this theory,
calf perforators in healthy people are competent enabling streaming of blood only in one direction from superficial into the deep
lower leg veins and precluding outward flow. If they become incompetent in the course of the pathological process, a huge
amount of blood is allegedly expressed via these incompetent perforators from deep lower leg veins into the superficial veins during
muscle contractions, which causes venous hypertension and evokes development of leg ulcers. Nevertheless, this theory is based
only on conjectures and presumptions; it has never been confirmed
by hard facts. On the contrary, some evidences are at odds with the
fundamental allegations of this theory. During calf pump activity,
there is no unidirectional but a bidirectional flow within calf perforators both in healthy people and in varicose vein patients; the vector of this bidirectional flow is oriented inward into the deep veins,
not outward. There is a physiological decrease in pressure in the posterior tibial vein, the great saphenous vein, and in large incompetent perforators themselves during calf pump activity as soon as
the saphenous reflux has been interrupted. Calf perforators do not
cause ambulatory venous hypertension, even if large and incompetent. They represent the outflow of saphenous reflux; they cannot be the source of reflux or recurrent reflux because they are connected with the lower pole of the ambulatory pressure gradient.
The systolic outward oriented component of the bidirectional flow
is no reflux but a physiological centripetal flow streaming via great
saphenous vein to the heart. The main function of calf perforators
is immediate transmission of pressure changes and blood displacement between deep and superficial veins of the lower leg; they
make deep and superficial veins of the lower leg conjoined vessels.
abstrakta
FD_PROGRAM + ABSTR:Sestava 1
ULTRAZVUKOVÉ VYŠETŘENÍ PO OPERACÍCH A INTERVENCÍCH
NA ŽILÁCH
Cholt M., Roček M.
Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol Praha,
přednosta doc. MUDr. Miloslav Roček, CSc.
[email protected]
Při ultrazvukovém vyšetření žil, na nichž byl proveden operační zákrok nebo intervenční výkon, jsou výhody a přednosti cévní sonografie zvlášť dobře využity. Nenáročné, snadno opakovatelné a neinvazivní vyšetření umožňuje zhodnocení výsledku a posouzení cévy,
na níž byl zákrok proveden i jejího okolí jak bezprostředně po výkonu, tak v pravidelných a je-li to potřeba i velmi krátkých intervalech
11
abstrakta
FD_PROGRAM + ABSTR:Sestava 1
1.11.2013
13:49
Stránka 12
po něm. Aby byly výsledky jednotlivých kontrolních vyšetření porovnatelné, je třeba vždy dodržet standardní postupy a zhotovit přehlednou a srovnatelnou dokumentaci. Pro zdárný výsledek vyšetření je nezbytné seznámit se s nálezem, pro který byl zákrok proveden
a získat dostatek informací o charakteru a rozsahu výkonu.
Sonografické vyšetření po žilních operacích a intervencích spočívá
v podrobném dvojdimenzionálním zobrazení terénu s barevným mapování krevního toku a v sestrojení spektrálních rychlostních křivek cév
v ošetřeném úseku s porovnáním průtokových poměrů proximálně
a distálně od místa zásahu. Bezprostředně po terapeutickém výkonu je
úkolem vyšetření zhodnotit výsledek zásahu, zjistit, jaký je stav tkání
v okolí cévy, posoudit krevní tok v místě výkonu i proximálně a distálně od něj a odhalit případné časné komplikace. Dalšími kontrolami se
pak zjišťuje trvanlivost zákroku a případné pozdní komplikace.
Obecně lze rozdělit terapeutické výkony na žilách na operační a intervenční. Mezi operační výkony počítáme především desobliterace, sutury a přemostění žilních lezí, stavy po operacích varixů a zakládání arteficiálních arteriovenózních píštělí pro dialýzu.
Endovaskulární intervenční výkony jsou zavádění žilních katetrů,
lokální trombolýzy, žilní angioplastiky a zavádění žilních stentů.
Provádějí se i kombinované zákroky, ať už primární, kdy se programově spojují operace s intervencí, nebo vynucené, kdy se operačně dořešují nedostatečné či neúspěšné intervence, případně se intervenčním zákrokem doplňuje neefektivní operační výkon.
V kazuistické části sdělení jsou prezentovány ultrazvukové obrazy
po různých žilních operacích a intervencích.
PROBLEMATIKA COMPLIANCE U NEMOCNÝCH S OTOKY DK
Vlasák R.
Centrum preventivní medicíny, Praha
[email protected]
12
Pro lege artis vedenou léčbu hyperosmolárních otoků se vžil termín komplexní dekongestivní terapie. Jedná se o komplexní léčebnou metodu s širokou perspektivou multidisciplinárního využití. Při jejím rozvoji jsme svědky nových diagnostických i léčebných
možností, kdy limitujícím faktorem lepších výsledků léčby se ukazuje problematika compliance respektive noncompliance ze strany nemocných, ale i zdravotníků.
Compliance je vysvětlována jako souhlas nemocného s léčebným
režimem, který mu byl naordinován a hlavně s jeho dodržováním.
Nejčastěji je spojována s užíváním léků, ale jedná se o obecný význam v širším slova smyslu použitelný také u zdravotnických pomůcek (např. kompresivních punčoch), režimových doporučení
1.11.2013
13:49
Stránka 13
apod. Nedodržování compliance představuje závažný medicínský,
ale i socioekonomický problém, který má negativní dopad jak na
pacienty, tak i na poskytovatele zdravotní služby.
Aktivní a systematická komunikace lékaře s pacientem je většinou
doporučována jako řešení daného problému, ale v současných podmínkách českého zdravotnictví je těžko realizovatelná. Určitou perspektivou může být rozvoj IT v rámci e-health, ale hlavní roli dřív
nebo později sehrají finance.
Na základě dvacetileté zkušenosti s léčbou hyperosmolárních otoků,
prosazujeme cestu pozitivní motivace před restrikcí. Pozitivní výsledky v dodržování compliance přinesl i náš bonifikační systém zaměřený na prevenci obezity jako hlavní komorbidity u našich nemocných.
abstrakta
FD_PROGRAM + ABSTR:Sestava 1
ENDOPROTÉZA KOLENNÍHO KLOUBU A AKUTNÍ BULLOSNĚ HEMORRHAGICKÝ ERYSIPEL - LÉČBA HYÁZOU
Němcová D.1, Mateřanková A.1, Šimečková K.1, Flášar Z.2, Kümpel P.3
1Dermatovenerologická ambulance Hlučín s.r.o., Hlučín
1Kožní ambulance léčebného a rehabilitačního centra s.r.o., Opava
2Odd. ortopedie, Slezská Nemocnice Opava
3Odd. infekčních chorob, Slezská Nemocnice Opava
[email protected]
U 66-letého pacienta (celkem 2x TEN kolenního kloubu a 1x TEN kyčelního kloubu) došlo během pobytu v Rehabilitačním ústavu
k akutnímu bullosně hemorrhagickému erysipelu LDK, s celkovou
alterací stavu. Vyvíjel se hemorrhagicko-bullosní erysipel s maximem na zadní straně bérce, vznikl exterémně bolestivý otok kolene v prostoru endoprotézy z lymfostázy a pacient přestal chodit, rehabilitace byla nemožná.
Přeložen na odd infekčních chorob, kde po adekvátní infusní terapii krystalickým PNC 20 mil.j. denně a s Dalacinem - C 600mg 4x
denně per os se celkový stav mírně zlepšil, ne však lokální nález. Od
4. dne zahájeny obstřiky hyázou drnně po etážích, punkce výpotku
kolena celkem 3x, zpočátku jen žlutozeleně opaleskující tekutina
s leukocyty a opakovaně sterilní nálezy mikrobiologické. RTG neprokázalo uvolnění endoprotézy.
Během týdne stav natolik zlepšen, že pacient mohl začít opět rehabilitovat na lůžku, záhy i s chodítkem a 13. den mohl s francouzskými berlemi opět do ambulantního léčení, kde do 2 týdnů dokončena série hyázových obstřiků.
Kontrola po 9 měsících - plně zachovaná hybnost postižené končetiny, jizva klidná endoprotéza pevně fixovaná.
Obdobná kasuistika s kombinovanými metodami nebyla nikde
u nás ani ve světe dosud publikována.
13
abstrakta
FD_PROGRAM + ABSTR:Sestava 1
1.11.2013
13:49
Stránka 14
PYODERMA GANGRAENOSUM – KAZUISTIKA Z KLINICKÉ PRAXE
Marušiaková T., Frydrychová D.
Dermatovenerologické oddělení, Krajská nemocnice Liberec
[email protected]
Pyoderma gangrenosum je chronické onemocnění charakterizované tvorbou ulcerací převážně na dolních končetinách. Postihuje nejčastěji dospělé pacienty. Často bývá sdruženo se systémovými chorobami (např. morbus Crohn). Etiologie onemocnění je nejasná,
možný je podíl poruchy buněčné imunity s abnormální odpovědí
na vnější podněty (infekční, traumatické, apod.). Onemocnění začíná jako začervenalý hrbol nebo pustula, která se nekroticky rozpadá za vzniku silně bolestivé ulcerace s lividním podminovaným
okrajem na periferii. Vředy mohou být i mnohočetné. Diagnoza je
založena na klinickém vzhledu, histologický obraz je nespecifický.
Lékem první volby je celkové podání kortikosteroidů. Při neúčinnosti léčby další možností terapie je podání azathioprinu nebo cyklosporinu A. Kazuistika popisuje případ 39ti letého muže, který byl
hospitalizován na našem oddělení k léčbě nehojící se ulcerace na
pravém bérci, klinicky vzhledu pyoderma gangraenosum. V osobní
anamnéze morbus Crohn. Za hospitalizace zahájena terapie Prednisonem s dobrým efektem, v léčbě pokračováno ambulantně. Na
terapii ulcerace kompletně zhojena.
NEKRÓZA KOŽE PO MAKRO- A MIKROSKLEROTHERAPII
Žernovický F.
Angio, Bratislava, Slovensko
[email protected]
14
Ako všetky liečebné metódy, aj sklerotherapia varixov a „metličiek“
má svoje komplikácie.
Tieto komplikácie môžu byť závažné: hlboká žilná trombóza, varikoflebitída, intraarteriálna injekcia a alergická reakcia.
Nie fatálne, ale zato nepríjemné sú: pigmentácie, záchvat migrény,
vizuálne fenomény a nekróza kože.
V materiáli autora (8680 sklerotherapií) nedošlo ani k jednej hlbokej žilnej trombóze, v 8 % sa vyskytla rozsiahlejšia povrchná varikoflebitída, nedošlo ani k jednej intraarteriálnej injekcii a alergická reakcia zvládnutá ambulantne sa dostavila po 0,03 % sklerotizácií.
Pigmentácie sa vyskytli po 15 % sklerotizácií, na migrénu si sťažovalo 0,01 % pacientov, vizuálne poruchy udávalo 0,05 % pacientov.
U našich 8680 pacientov došlo 8x k nekróze kože (0,09 %). 1x išlo
o subkutánny varix, 3x o malý tenkostenný modravý varix, 5x
u „metličiek“.
1.11.2013
13:49
Stránka 15
Po lege artis vykonanej makrosklerotherapii je nekróza kože extrémne zriedkavá.
Riskantné sú tenkostenné modropresvitajúce distálne varixy.
Najčastejšie však autori zaznamenali nekrózu kože po sklerotizácii
teleangiektázií.
Konkrétnu príčinu nekrózy kože nepoznáme, paravenózne podanie
sklerotizačnej látky to pravdepodobne nie je. AV skraty v teleangiektáziách sú možné, ale ťažko dokázateľné.
Mali by sme sa snažiť o prevenciu: aplikovať čo najmenej sklerotizačnej látky, najnižšej koncentrácie a nízkym tlakom. Otvorená ostáva otázka, či je bezpečnejšia sklerotizácia tekutinou, alebo penou.
Liečba nekrózy je konzervatívna a časove náročná, kozmetický výsledok však nakoniec môže byť uspokojivý.
abstrakta
FD_PROGRAM + ABSTR:Sestava 1
NOVÁ MEZINÁRODNÍ DOPORUČENÍ PRO LÉČBU CHRONICKÝCH
ŽILNÍCH CHOROB NA OBZORU
Karetová D.
II. interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN, Praha
[email protected]
Nová doporučení pro diagnostiku a léčbu chronických žilních onemocnění (CHŽO) jsou finalizována a měla by být publikována ještě
v tomto roce v časopisu International Angiology, jak avizoval v září
prof. Nicolaides na XVII. Světovém kongresu Mezinárodní flebologické unie (UIP) v Bostonu. Revidováno bylo všech 20 kapitol textu
„Doporučení“ z roku 2008. Kromě výrazného pokroku v chirurgické
léčbě varixů novými technikami je velkým tématem význam ovlivnění symptomů žilního onemocnění. Z celosvětového výzkumu
v rámci Vein Consult Programu (šetřeno 95 000 subjektů) vzešlo, že
80 % screenovaných jedinců trpělo symptomy žilního onemocnění, přičemž nejčastěji šlo o pocit tíhy v končetinách a bolest. Ukázalo se také celosvětově, že lékaři prvé linie jen zlomek těchto
symptomatických nemocných odesílají ke specialistům, přičemž dle
dotazníků kvality života jsou tito nemocní zásadně omezeni. Pro
většinu z nich je třeba nastolit konzervativní principy léčby, u části
zvážit metody eliminace zdrojů žilní hypertenze. V medikamentózní léčbě bylo na kongresu řečeno, že mikronizovaná purifikovaná
flavonoidní frakce – MPFF (Detralex) si nadále udrží vedoucí pozici
venoaktivního léku s nejprůkaznějšími daty o účinku na zmírnění
symptomů žilní nemoci a na zrychlení hojení ulcerací.
15
abstrakta
FD_PROGRAM + ABSTR:Sestava 1
1.11.2013
13:49
Stránka 16
TREATMENT OF SUPERFICIAL VEINS:
WHERE DO WE COME FROM – WHERE DO WE GO?
Proebstle T.M.
Dept. of Dermatology, University Medical Center of Mainz, Mainz,
Privatklinik Proebstle, Mannheim, Germany
[email protected]
15 Years ago high ligation with stripping and liquid sclerotherapy in
combination with miniphlebectomy have been the only relevant
approaches to treatment of incompetent superficial veins and SEPS has drawn great attention for abolition of refluxing perforators.
Since then, in many developed countries endothermal ablation and
ultrasound-guided foam sclerotherapy have become the predominant technologies for treatment of saphenous and perforator veins. Concomitantly, in-hospital treatment and general anesthesia
have been widely replaced by outpatient treatment under tumescent local anesthesia with quicker return to normal life and better
procedure related Quality of Life. Remarkably, today we are able to
handle even complex recurrent varicose vein situations without traditional phlebo-surgery. The skilled phlebologist or phlebosurgeon just takes advantage of variable combinations of these new
technologies to tailor the best fitting individual treatment to the
patient.
Currently, we go further down the road of minimally invasive procedures with the introduction of embolizing devices and substances like cyanoacrylate glue, methods which neither need tumescent anesthesia nor need postinterventional compression
treatment anymore.
We can summarize, that treatment of vein disease has become
much more complex due to the high number of available treatment technologies, however, if used by the skilled phlebologist,
the patients takes advantage with excellent clinical results in combination with maintained high levels of periprocedural Quality of
Life.
SROVNÁNÍ EFEKTIVITY RFITT A PĚNOVÉ SKLEROTERAPIE
KMENOVÝCH ŽIL U PACIENTŮ S CHRONICKOU ULCERACÍ
ŽILNÍ ETIOLOGIE
Hnátek L.
Angiocor s.r.o., Zlín
[email protected]
16
Úvod: S rozvojem endvaskulárních technik, dochází též k čím dál
většímu jejich uplatnění při léčbě nejvyšších stádií CVI. V těchto si-
1.11.2013
13:49
Stránka 17
tuacích se tyto postupy dokonce jeví efektivnější, než klasická operace.
Cíl: Cílem studie bylo srovnat efektivitu RFITT (Radio Fraquent Thermo-Theapy) a sonograficky navigované skleroterapie při eliminaci
refluxu u pacientů s klinickým stádiem CVI C6.
Materiál a metodika: K léčbě CVI ve stádiu C6 byla použita RFITT
metoda u 78 pacientů, sono navigovaná pěnová skleroterapie u 85.
Doba sledování od zákroku byla 2 roky. Ve skupině s RFITT byla u 77
pacientů etiologie CVI primární a u jednoho sekundární. Ve skupině s pěnovou skleroterapií byla primární etiologie CVI u 73 probandů a u 12 sekundární. U těchto 12 případů byla kompletní rekanalizace hlubokého žilního systému popsána na duplexní
sonografii u 9 jedinců, u zbylých třech pak byl popsán perzistující
obtékající trombus.
Při RFITT byla aplikována energie na žilní stěnu větší jak 35 J/cm
u sanace kmenových žil. V případě perforátorů byla tato hodnota
25-30 J/cm. K pěnové skleroterapii byl použit polydokanol v koncentracích 0,5 %, 1 %, 2 % a 3 % v závislosti na typu sklerotizované
žíly. Pěna byla vytvářena systémem DSS.
Výsledky: Obě metody vedly ke zkrácení doby hojení rány. Nebyl
nalezen statisticky významný rozdíl mezi oběma skupinami ve
smyslu vlivu na hojení chronického defektu. Efektivita ve skupině
s RFITT byla 88,7 % a u sklerotizovaných pacientů 89,4 %. Byl však
nalezen statisticky signifikantní rozdíl ve smyslu rizika rekanalizace.
RFITT je spojena se signifikantně nižším tímto rizikem, p= 0,0036,
hodnoceno nepárovým T-testem. Ve skupině se skleroterapií byl nalezen signifikantně významný vliv etiologie na riziko rekanalizace.
Sekundární etiologie CVI je spojena s vyšším rizikem rekanalizace,
p= 0,0325, hodnoceno X2 testem.
Závěr: Obě metody se ukázaly jako snadno proveditelné, rychlé
a efektivní. Při léčbě chronické žilní ulcerace je však nutno postupovat komplexně a nelze opomíjet ani další terapeutické postupy
spojené s touto diagnózou.
abstrakta
FD_PROGRAM + ABSTR:Sestava 1
TERAPIE AKCESSORNÍ SAFÉNY ENDOVENÓZNÍM LASEREM
Kašpar S.
Flebocentrum Hradec Králové
Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice and Chirurgická klinika
Krajské nemocnice Pardubice
[email protected]
Úvod: Endovenózní laserová ablace velké safény (VSM) představuje rutinně zavedenou techniku radikální terapie varikózní choroby
dolních končetin s výbornými dlouhodobými výsledky. Na druhé
1
abstrakta
FD_PROGRAM + ABSTR:Sestava 1
1.11.2013
13:49
Stránka 18
straně však laserová ablace akcessorní safény (AS) je stále spíše výjimečnou v každodenní chirurgické praxi. Tato studie hodnotí účinnost této metody.
Materiál a metodika: V období od dubna 2003 do prosince 2012
jsme provedli endovenózní laserovou ablaci 125 AS. Všichni nemocní byli před výkonem vyšetřeni barevným ultrazvukem a byl
stanoven typ refluxu a změřen průměr žíly (3,5 až 22,8mm). Endovenózní výkon byl proveden za použití laserů o vlnové délce 980
nm (diodový) nebo 1320 nm (Nd:YAG) kombinovaných s 600 mikronovým laserovým vláknem s tupým zakončením. Během followup (1 měsíc až 10 let po operaci) byli pacienti vyšetřeni klinicky
a znovu i barevným ultrazvukovým přístrojem.
Výsledky: V pooperačním období jsme nezaznamenali žánou hlubokou žilní trombózu ani plicní embolii. U většiny pacientů se objevily krevní výrony a zatvrdnutí v operované oblasti - tyto projevy
však spontánně ustoupily během 2 až 3 týdnů. Jedenkrát jsme registrovali neovaskularizaci v třísle a celkové procento uzávěrů AS
bylo 92 %.
Závěr: I když je endovenózní laserová léčba AS technicky delikátnější , může být provedena naprosto bezpečně a s výborným efektem, který je srovnatelný se spolehlivě zavedenou terapií VSM.
ANGIOCHIRURGICKÉ ASPEKTY ULCUS CRURIS VENOSUM
Mazuch J.1, Mištuna D.1, Huľo E.1, Mazuchová J.2
1Chirurgická klinika JLF UK a UNM Martin, Slovensko
2Ústav lekárskej biológie JLF UK v Martine, Slovensko
[email protected]
18
Ulcus cruris venosum alebo venostaticum (UCV) predstavuje aj v súčasnosti stále závažný medicínsky, estetický a socio-ekonomický
problém. Odhaduje sa, že až 1 % obyvateľov v strednej Európe má
ulcus cruris venóznej etiológie. UCV je najzávažnejšou komplikáciou chronickej venóznej insuficiencie (CHVI) a zo všetkých vredov
predkolenia ich výskyt je až v 72 %. CHVI môže byť spôsobená primárnymi varixami alebo posttrombotickým syndrómom (PTS). PTS
je však najčastejšou príčinou venózneho vredu – ulcus cruris venosum posttromboticum. CHVI je všeobecným pojmom venóznej nedostatočnosti, ktorý zahŕňa poruchu venóznej makrocirkulácie
a mikrocirkulácie. Hlavnými patogenetickými činiteľmi CHVI sú: vaskulárna inkompetencia na rôznych úrovniach venózneho systému
(povrchový, hĺbkový a spojovací) a z toho rezultujúce venózne refluxy a venózna hypertenzia. Venózna hypertenzia významne zhoršuje mikrocirkuláciu. Dochádza k zvýšeniu kapilárneho filtračného
tlaku, naruší sa rovnováha medzi hydrostatickým a koloidne osmo-
1.11.2013
13:49
Stránka 19
tickým tlakom a vzniká edém. Venózna hypertenzia spôsobí dilatáciu kapilár a venúl a zvýši sa ich permeabilita. Dochádza tiež k dysfunkcii endotelu a zvýšenej expresii adhezívnych molekúl na endotelových bunkách i na leukocytoch, pohyb leukocytov sa spomalí
a dochádza k zvýšenej aktivácii a adhézii leukocytov na povrch endotelu. Adhézia, migrácia a aktivácia leukocytov vedie k uvoľneniu
škodlivých látok ako sú: cytokiníny, leukotriény, voľné kyslíkové radikály, proteínové enzýmy a faktor aktivujúci trombocyty (PAF), ktoré významne poškodzujú mikrocirkuláciu, adherované leukocyty
spôsobujú parciálnu obštrukciu kapilárneho lúmenu, zníži sa perfúzia, postupne dochádza ku kapilárnej trombóze, čím vzniká tkanivová hypoxia a malnutrícia, ktorá vyvoláva klinický korelát kožných zmien až ulcus cruris.
Pretrvávaním venóznej hypertenzie dochádza k negatívnemu
ovplyvneniu metabolizmu kože a podkožia, a taktiež vzniká aj ireverzibilné postihnutie lymfatického systému. Výsledkom je ulcus
cruris venostaticum, čo sa považuje za viditeľný prejav dekompenzovanej venóznej hypertenzie.
Cieľom liečby CHVI a ulcus cruris venosum je odstrániť alebo znížiť
venóznu hypertenziu, odstrániť varixy a refluxné body chirurgickou
intervenciou, zlepšiť mikrocirkuláciu venofarmakami, lokálne vyčistiť spodinu ulkusu, podporiť granuláciu a epitelizáciu vredu. Nevyhnutnou súčasťou komplexnej liečby je kompresívna terapia.
Autori uvádzajú výsledky chirurgickej liečby u 78 pacientov a ulcus
cruris venosum, kde bola evidentná CHVI s venóznou hypertenziou.
Príčinou venóznej hypertenzie bola hlavne valvulárna inkompetencia na úrovni povrchového venózneho systému (VSM a SFJ
100 %, VSP 21, 8 %). Perforátorový systém bol insuficientný hlavne
na úrovni Cockettových perforátorov: Cockett I 14 (17,9 %), Cockett
II 50 (64,1 %), Cockett III 12 (15 %).
Z chirurgických výkonov boli realizované nasledovné výkony: crossectomia s vysokou ligatúrou VSM a stripping VSM 78, stripping VSP
17, Cockettova operácia a jej modifikácia 71, excízia ulkusu 10,
transplantácia kože 3. V jednom prípade bola vykonaná valvuloplastika VFS podľa Raju, kde bola dokázaná valvulárna inkompetencia VFS pri descendentnej flebografii. Nevyhnutnou súčasťou
liečby bola kompresívna terapia a venofarmaká (mikronizovaný diosmín). U všetkých venostatických ulkusov došlo po chirurgickej intervencii a komplexnej liečbe k zhojeniu v priebehu 2-3 mesiacov.
Významný bol aj kozmetický efekt liečby.
abstrakta
FD_PROGRAM + ABSTR:Sestava 1
19
abstrakta
FD_PROGRAM + ABSTR:Sestava 1
1.11.2013
13:49
Stránka 20
TŘI ROKY FOLLOW-UP S RFITT METODOU
NA 1000 SANOVANÝCH ŽILÁCH
Hnátek L.
Angiocor s.r.o., Zlín
[email protected]
Úvod: RFITT metoda je celosvětově používána v klinické praxi od
roku 2007. Avšak je jen málo publikací hodnotící tuto metodu s delší dobou sledování.
Cíl: Cílem práce je prezentovat efektivitu a riziko recidivy varikozit
u pacientů, kde k eliminaci insuficietních žil byla použita RFITT metoda s dobou sledování od zákroku 3 roky.
Materiál a metodika: Mezi lednem 2007 a dubnem 2010 byla
použita RFITT metoda k sanaci 1029 kmenových žil na 862 končetinách. VSM byla sanována v 65,68 %, VSP ve 22,56 %, ve zbylých
11,76 % byly sanovány jiné interfasciálně lokalizované žíly. V souladu s protokolem studie, byli jednotliví pacienti vyšetřováni duplexní sonografií v intervalu 1 týden, 1 měsíc, 6 měsíců, 1, 2 a 3 roky.
V případě nalezené rekanalizace byla k jejímu řešení použita opět
RFITT nebo pěnová skleroterapie. Recidivující varikozity byly řešeny pěnovou skleroterapií.
Výsledky: V případě doby sledování jeden rok byla efektivita RFITT
metody 96,3 % (počet rekanalizací/počet sanovaných žil). U intervalu 3 roky od zákroku byla tato hodnota 93,78 %. Pokud označíme případy rekanalizace do jednoho roku jako časné selhání metody a pro další hodnocení je nezakalkulujeme dostaneme
efektivitu metody 97,38 %. Statistickým hodnocením (software Cat
mode SAS) však při srovnání všech třech hodnot nenalezneme žádný statisticky významný rozdíl. VSM byla zrekanalizována ve 44 případech (68,75 %), VSP v 17 (26,56 %) a VSAA ve 3 případech
(4,69 %). Typ sanované žíly nemá na riziko rekanalizace vliv. Recidivující varikozity se objevily u 23 pacientů, na 31 končetinách.
V 64,5 % (20 končetin) byl zdroj recidivy rekanalizovaná kmenová žíla. Ve 35,4 % (11 končetin) se jednalo o nový zdroj refluxu do varikozit. V sedmi případech to byla VSAA, která byla primárně suficientní a ve 4 případech byl zdroj refluxu do varikozit insuficientní
perforátor.
Závěr: Pokud nedojde k časnému selhání metody (rekanalizace do
1 roku), můžeme počítat s 97,38 % jistotou, že náš zákrok byl úspěšný.
20
FD_PROGRAM + ABSTR:Sestava 1
1.11.2013
13:49
Stránka 21
FD_PROGRAM + ABSTR:Sestava 1
1.11.2013
13:49
Stránka 22
medi
Download

Sestava 1 - Česká flebologická společnost