CZ_JT13
Nový globální transformační klíč
Pro přístroje a programy Leica Geosystems
Návod k zavedení a používání
Zastoupení Leica
Geosystems pro ČR
25.7.2012
1
Obsah
Úvod ........................................................................................................................................................ 3
Implementace v programech Leica Geosystems..................................................................................... 3
Nové formátové masky pro tvorbu protokolů pro předávání výsledků na KÚ ................................... 4
Zavedení CZ_JT13 v Leica SmartWorx I. .................................................................................................. 5
Stažení dat a jejich nahrání na CF kartu .............................................................................................. 5
Zavedení globálního souřadnicového systému CZ_JT13 do SmartWorx I........................................... 5
Formátové masky a tvorba zápisníku o GNSS měření ......................................................................... 7
Přenos formátových masek ............................................................................................................. 7
Tvorba protokolu ............................................................................................................................. 7
Zavedení CZ_JT13 v Leica SmartWorx Viva ............................................................................................. 8
Stažení dat a jejich nahrání na kartu ................................................................................................... 8
Zavedení souřadnicového systému CZ_JT13 do SmartWorx Viva ....................................................... 8
Tvorba zápisníku o GNSS měření ....................................................................................................... 10
Implementace nové formátové masky.......................................................................................... 10
Tvorba protokolu ........................................................................................................................... 10
Zavedení CZ_JT13 Leica Geo Office (LGO) ............................................................................................. 11
Příprava ............................................................................................................................................. 11
Zavedení souřadnicového systému CZ_JT13 do LGO ........................................................................ 11
Poznámky k tvorbě zápisníku (Fieldbook) ze zakázky ................................................................... 13
Technická podpora ................................................................................................................................ 14
2
Úvod
Od 1.7.2012 vychází dle pokynů ČÚZK v platnost nová zpřesněná globální transformace pro převod
souřadnic mezi systémy ETRS89 v realizaci ETRF2000 a S-JTSK. Tato nová zpřesněná globální
transformace se smí používat pro GNSS data pořízená od 1.7.2012. Zároveň 31.12.2012 skončí
platnost původní zpřesněné globální transformace, která platila od 2.1.2011, takže od 1.1.2013 bude
povoleno používat pouze tu novou globální transformaci.
Z nové zpřesněné globální transformace plyne zásadní výhoda – pro vyjmenovaných 18
triangulačních listů odpadne výjimka, podle které se v nich musela používat lokální transformace
spočítaná s volbou identických bodů pro přechodná stanoviska a body PBPP. Novou zpřesněnou
globální transformaci tedy můžete používat na celém území ČR pro podrobné měření, určování
přechodných stanovisek i určování bodů PBPP bez výjimek.
Implementace v programech Leica Geosystems
V polních i kancelářských programech Leica Geosystems jsou tyto transformace definovány v tzv.
„Souřadnicových systémech“, které se pak připojují k jednotlivým zakázkám nebo projektům. Tyto
souřadnicové systémy mají pojmenování:


CZ_JT10
Původní zpřesněná globální transformace bez volby identických bodů
Platnost: od 2.1.2011 do 31.12.2012
CZ_JT13
Nová zpřesněná globální transformace bez volby identických bodů
Platnost: od 1.7.2012
Nový souřadnicový systém CZ_JT13 se od předchozího CZ_JT10 liší pouze polohopisnou korekční
tabulkou – v Leica softwarech CSCS modelem. Původní CSCS model má název „CZ_JT10“, nový
„CZ_JT13“. Ostatní komponenty, tj. 3D transformace „CZ-JT10“, zobrazení „Czech JTSK“ a model
geoidu „CZ_Bpv10“ (= ČR2005), zůstaly stejné.
Díky tomu, že při této změně již nedošlo k žádné další modifikaci Křovákova zobrazení, není nutné pro
přechod ze souřadnicového systému CZ_JT10 na CZ_JT13 upgradovat verzi firmwaru nebo softwaru.
Souřadnicový systém CZ_JT13 lze tedy provozovat na následujících programech a jejich verzích:

Leica SmartWorx I.
Polní software přístrojů Systému 1200 (GPS i totální stanice), GPS900 a GS09
Verze: od 8.10, tj. v dnešní době 8.10, 8.11, 8.12, 8.50 a u totálních stanic TS30/TM30 navíc
8.55 a 8.56
Implementační data ke stažení:
http://gefos-leica.cz/ftp/GPS/Globalni_klic_CZ_JT13/CZ_JT13_pro_SmartWorx_I.zip

Leica SmartWorx Viva
Polní software přístrojů Leica Viva, tj. kontrolery CS10 a CS15 a totální stanice TS11, TS15 a
TS12 Lite
Verze: od 3.01, tj. v dnešní době 3.01, 3.03, 3.50, 3.52, 3.53, 4.00, 4.01, 4.03 a již brzy vyjde
4.50
3
Implementační data ke stažení:
http://gefos-leica.cz/ftp/GPS/Globalni_klic_CZ_JT13/CZ_JT13_pro_SmartWorx_Viva.zip

Leica Geo Office (LGO)
Kancelářský PC software, od verze 8.1, tj. v dnešní době 8.1 a 8.2
Implementační data ke stažení:
http://gefos-leica.cz/ftp/GPS/Globalni_klic_CZ_JT13/CZ_JT13_pro_LGO.zip
Starší verze než výše zmíněné nepodporují modifikované Křovákovo zobrazení a nelze je proto pro
souřadnicové systémy CZ_JT10 ani CZ_JT13 využít.
Nové formátové masky pro tvorbu protokolů pro předávání výsledků na
KÚ
Vzhledem k tomu, že stejné verze programů pracují s oběma souřadnicovými systémy CZ_J10 a
CZ_JT13, je nutné v polních zápisnících, které generují aparatury a kancelářský software, výslovně
zaznamenat, jaký byl použit souřadnicový systém – CZ_JT10 nebo nově CZ_JT13. Na to jsme mysleli
při tvorbě nových formátových masek, které obsahují údaje dle seznamu schválených
transformačních programů na webu ČÚZK:
Souřadnicový systém: CZ_JT13
Model geoidu: CZ_Bpv10
Tato skutečnost je zmíněna i na webu ČÚZK v sekci schválených transformačních programů:
http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=998&MENUID=0&AKCE=DOC:10-P3
a je tedy nutné toto dodržovat, aby úředník na KÚ přebírající vaše výsledky rozpoznal, jaký jste použili
transformační postup.
Výstupní formátové masky (soubory *.FRT), které toto zajišťují, jsou součástí dat ke stažení (odkazy
výše).
4
Zavedení CZ_JT13 v Leica SmartWorx I.
Program Leica SmartWorx I. je polní software používaný v následujícím výčtu Leica přístrojů:



System 1200
o GPS1200: kombinace přijímačů GX1230 s kontrolery RX1210/RX1220/RX1250
o SmartRover / SmartPole: Windows CE kontrolery v kombinaci s GNSS anténou
ATX1230
o SmartStation: totální stanice řady TPS1200 s nasazenou GNSS anténou ATX1230 /
GS09 nebo GS12
GPS900CS: rover s kontrolerem RX900CS a GNSS anténou ATX900
GS09: rover s kontrolerem CS09 a GNSS anténou GS09
Stažení dat a jejich nahrání na CF kartu
Stáhněte a na CF kartu přístroje rozbalte tuto datovou strukturu:
http://gefos-leica.cz/ftp/GPS/Globalni_klic_CZ_JT13/CZ_JT13_pro_SmartWorx_I.zip
Zachovejte prosím umístění jednotlivých souborů v adresářích.
Zavedení globálního souřadnicového systému CZ_JT13 do SmartWorx I.
1) Smazání původního souřadnicového systému CZ_JT10:
Korekční polohopisné tabulky (CSCS modely) a modely geoidu jsou objemná data a je tedy
vzhledem ke kapacitě systémové RAM paměti smazat staré souřadnicové systémy a jejich
komponenty:
a. Smazání nepotřebných souřadnicových systémů:
Správce… > Souřadnicové systémy > tlačítkem F4 DEL smažte všechny nepotřebné
souřadnicové systémy.
b. Smazání nepotřebných komponent souřadnicových systémů:
Ve správě souřadnicových systémů zvolte F2 NOVÝ
i. Transformace:
Rozbalte seznam Transform a tlačítkem F4 DEL smažte nepotřebné
transformace. Zachovejte transformaci CZ-JT10, která je využívána i v novém
souřadnicovém systému CZ_JT13.
ii. Modely geoidu:
Rozbalte seznam Model geoidu a tlačítkem F4 DEL smažte nepotřebné
modely geoidu, zejména se bude jednat o „CZ_Bpv“. Model „CZ_Bpv10“
zachovejte!
iii. CSCS modely:
Rozbalte seznam CSCS Model a tlačítkem F4 DEL smažte nepotřebné CSCS
modely, zejména se bude jednat o „CZ_JT10“ nebo dokonce o ještě starší
„CZ_JTSK“.
c. Vraťte se do hlavního menu klávesou ESC.
2) Přenos CSCS modelu:
Nástroje > 2 Přenos (objektů…) > CSCS soubory >
V okně nastavte: Z CF karta, Do Systém RAM, vyberte
Soubor: CZ_JT13 > F1 POKR
5
3) Přenos modelu geoidu (pokud ho ještě nemáte
z původního klíče CZ_JT10):
Nástroje > 2 Přenos (objektů…) > Geoid soubory >
V okně nastavte: Z CF karta, Do Systém RAM,
Soubor: CZ_Bpv10 > F1 POKR
4) Přenos souřadnicového systému:
Nástroje > 2 Přenos (objektů…) > Souřadnicové
systémy > V okně nastavte: Z CF karta, Do Systém
RAM, Souř. Syst.: CZ_JT13 > F1 POKR
5) Kontrola jednotlivých komponent souřadnicového
systému:
Správce… > Souřadnicové systémy > najet kurzor na
CZ_JT13 > F3 EDIT
Nastavení položek musí být přesně takové, jako na
obrázku níže:
Pokud je nastavení jiné, uveďte ho do stavu dle
obrázku a stiskněte F1 ULOŽ.
6) Použití souřadnicového systému:
Souřadnicový systém CZ_JT10 se připojuje do vašich
zakázek.
Správce… > Zakázky > buďto F2 NOVÝ nebo na
stávající zakázce F3 EDIT > v záložce „Souř.sys“ musí
být vybrán Souř. sys CZ_JT10 > zkontrolujte
komponenty dle obrázku a stiskněte F1 ULOŽ.
6
Formátové masky a tvorba zápisníku o GNSS měření
Přenos formátových masek
Nástroje > 2 Přenos (objektů…) > Formátové masky >
V okně nastavte: Z CF karta, Do Systém RAM. Postupně
přeneste formátové soubory „RTK_I_Glob_2013“ a
„Prumerne_sour“.
Tvorba protokolu
Zde je popsán postup tvorby zápisníku o GNSS měření, který můžete dát jako přílohu k protokolu o
předání GPS měření na katastrální úřad.
Konverze… > Export dat > Export ASCII
Vyberte zakázku. Vyberte Formátový soubor:
RTK_I_Glob_2013.FRT. Po stisku F1 POKR se protokol
vytvoří na CF kartě ve zvoleném adresáři, typicky „Data“.
7
Zavedení CZ_JT13 v Leica SmartWorx Viva
Program Leica SmartWorx Viva je polní software používaný ve všech přístrojích profesionálního
geodetického systému Leica Viva. Jedná se zejména o:


Kontrolery Viva CS10 a CS15, které se používají v kombinaci se všemi Viva GNSS přijímači a
pro dálkové ovládání totálních stanic.
Totální stanice Viva TS11 / TS15: Na tyto totální stanice lze nasadit GNSS přijímače Viva
GS12 nebo GS15, čímž vzniká přístroj SmartStation.
Stažení dat a jejich nahrání na kartu
Stáhněte a na CF nebo SD kartu nebo USB flash paměť přístroje rozbalte tuto datovou strukturu:
http://gefos-leica.cz/ftp/GPS/Globalni_klic_CZ_JT13/CZ_JT13_pro_SmartWorx_Viva.zip
Zachovejte prosím umístění jednotlivých souborů v adresářích.
Zavedení souřadnicového systému CZ_JT13 do SmartWorx Viva
Přenos CSCS modelu:
Uživatel > Nástroje a utility.. > Přenos uživ. objektů > Objekt
k nahrání: Polní CSCS soubor > V okně nastavte: Z: USB nebo CF
nebo SD karta, Do: Vnitřní paměť, Polní CSCS soubor: CZ_JT13 > OK.
Přenos modelu geoidu (pokud ho ještě nemáte z původního klíče
CZ_JT10):
Uživatel > Nástroje a utility.. > Přenos uživ. objektů > Objekt
k nahrání: Polní soubor geoidu > V okně nastavte: Z: USB nebo CF
nebo SD karta, Do: Vnitřní paměť, Polní soubor geoidu: CZ_Bpv10 >
OK.
8
Přenos souřadnicového systému:
Uživatel > Nástroje a utility.. > Přenos uživ. objektů > Objekt
k nahrání: Souřadnicový syst. > V okně nastavte: Z: USB nebo CF
nebo SD karta, Do: Vnitřní paměť, Souřadnicový systém: CZ_JT13 >
OK.
Kontrola jednotlivých komponent souřadnicového systému:
Zakázky, data > Vlastnosti zakázky > záložka Souř systém >
Souřadnicový systém: CZ_JT13 a další parametry dle obrázku níže:
Použití souřadnicového systému:
Souřadnicový systém CZ_JT10 se připojuje do vašich zakázek.
Zakázky, data > Vlastnosti zakázky > záložka Souř systém >
Souřadnicový systém: musí být CZ_JT10 > zkontrolujte komponenty
dle obrázku a stiskněte ULOŽ.
9
Tvorba zápisníku o GNSS měření
Implementace nové formátové masky
Uživatel > Nástroje a utility.. > Přenos uživ. objektů > Objekt
k nahrání: Souřadnicový syst. > V okně nastavte: Z: USB nebo CF
nebo SD karta, Do: Vnitřní paměť, Souřadnicový systém: CZ_JT13 >
OK.
Tvorba protokolu
Níže popsaným způsobem můžete vytvořit textový zápisník o GNSS měření, který slouží jako příloha
k protokolu o předání GPS měření na katastrální úřad.
Zakázky, data > Exprt a kopír. dat.. > Export ASCII dat (s ikonou popsanou „ASCII FRT“) nebo od verze
4.50 Export dat dle formátů.
Nastavte filtr: Filtr.. > Řadit podle: Čas vpřed, Filtrovat podle: Bez filtru.
Vyberte zakázku. Vyberte paměťové médium pro výsledný protokol (Export do:), Vyberte formátový
soubor „RTK_Viva_Glob_2013.FRT
Filtr.. >
Po stisku OK se na zvoleném paměťovém médiu v adresáři data vytvoří zápisník, který můžete předat
jako přílohu k protokolu o GPS měření na katastrální úřad.
10
Zavedení CZ_JT13 Leica Geo Office (LGO)
Program Leica Geo Office (LGO) je kancelářský software podporující všechny přístroje Leica.
Příprava
Stáhněte si na PC tento balík dat:
http://gefos-leica.cz/ftp/GPS/Globalni_klic_CZ_JT13/CZ_JT13_pro_LGO.zip
Zavedení souřadnicového systému CZ_JT13 do LGO
Stažený archiv obsahuje čtyři soubory:




TRFSET.DAT: základní definice souřadnicového systému včetně transformace
CZ_JT13.csc: CSCS model – tabulka dodatečných polohopisných korekcí
CZ_Bpv10.gem: model geoidu – tabulka dodatečných výškových korekcí
RTK_Viva_Glob_2013: výstupní formátová maska pro vytvoření protokolu
1. Ve Správa > Souřadnicové systémy > klikněte pravým tlačítkem myši na složku CSCS
modely a v kontextovém menu zvolte Nový…
2. V okně „Nový CSCS model“ stiskněte tlačítko „…“ a vyberte soubor „CZ_JT13.csc“
3. Zadejte Název: CZ_JT13, případně nějakou poznámku, OK.
Kroky 4 – 6 proveďte pouze nemáte-li ještě načten geoid „CZ_Bpv10“ z původního klíče „CZ_JT10“:
4. Ve Správa > Souřadnicové systémy > klikněte pravým tlačítkem myši na složku Geoidy a
v kontextovém menu zvolte Nový…
5. V okně „Nový model geoidu“ stiskněte tlačítko „…“ a vyberte soubor „CZ_Bpv10.gem“
6. Zadejte Název: CZ_Bpv10, případně nějakou poznámku, OK.
11
7. Ve Správa > Souřadnicové systémy > klikněte pravým tlačítkem myši na složku
Souřadnicové systémy a v kontextovém menu zvolte „Importovat souř. systém“, vyberte
stažený soubor „TRFSET.dat“ a stiskněte Otevřít. Tímto krokem dojde ve složce
Souřadnicové systémy k vytvoření nového souřadnicového systému „CZ_JT13“.
8. Ve složce „Souřadnicové systémy“ klikněte pravým tlačítkem myši na „CZ_JT13“ a
v kontextovém menu vyberte Vlastnosti…
9. V okně „Vlastnosti souřadnicového systému“ musí být vybrány všechny položky podle
následujícího obrázku. Pravděpodobně bude potřeba ručně vybrat model geoidu
„CZ_Bpv10“.
10. Souřadnicový systém se do konkrétního projektu zavede následovně. Ve Správa >
Projekty klikněte na Váš konkrétní projekt pravým tlačítkem myši a v kontextovém menu
vyberte Vlastnosti…
11. V záložce „Souřadnice“ okna „Vlastnosti projektu“ vyberte Souřadnicový systém:
„CZ_JT13“.
12
12. Po otevření projektu můžete v záložce „Body“ nastavovat zobrazování různých typů
souřadnic a to pomocí nástrojové lišty „Formát souřadnic“:
: WGS84 geodetické (zeměpisná šířka a délka, elips. výška)
: místní pravoúhlé (S-JTSK)
13. Pro zobrazení souřadnic WGS84 zajistěte, aby byly viditelné sloupce „Point Id“,
„Zem.šířka“, „Zem.délka“ a „Elip. výška“. To se dělá tak, že na hlavičku sloupců kliknete
pravým tlačítkem myši, z kontextového menu vyberete Sloupce… a v seznamu sloupců si
vyberete požadované položky.
14. Pro zobrazení souřadnic JTSK zajistěte, aby byly viditelné sloupce „Point Id“, „Y(E)“,
„X(N)“ a „Orto. výš.“. To se dělá tak, že na hlavičku sloupců kliknete pravým tlačítkem
myši, z kontextového menu vyberete Sloupce… a v seznamu sloupců si vyberete
požadované položky.
Poznámky k tvorbě zápisníku (Fieldbook) ze zakázky
Díky zavedení nového globálního klíče do LGO můžete opět využívat funkci tvorby zápisníku při
importu polní zakázky do LGO. Jedná se o funkci přístupnou přes Import > Raw data > výběr zakázky >
Import > Ikona Zobrazit zápisník (vlevo dole).
13
Pro vytvoření zápisníku s JTSK souřadnicemi z globálního klíče je bezpodmínečně nutné zajistit, aby
před importem byly soubory obou korekčních tabulek „CZ_JT13.csc“ a „CZ_Bpv10.gem“ nahrány ve
stejném adresáři, ve kterém se nachází právě importovaná zakázka.
Obsah zápisníku lze nastavit v Správa >Šablony protokolů > složka Import > pravé tl. myši na
konkrétní masce > Vlastnosti (příp. Nový pro tvorbu nové masky).
Technická podpora
V případě dotazů nás prosím kontaktujte:
GEFOS a.s., zastoupení Leica Geosystems AG pro ČR
Kundratka 17, 180 82 Praha 8 – Libeň
Tel.: 283 842 620
e-mail: [email protected]
Internet: http://www.gefos-leica.cz
14
Download

CZ_JT13