Nová realizace ETRS89 v ČR
Digitalizace katastrálních map
Karel Štencel
Konference „Implementácia JTSK-03 do katastra nehnuteľností a digitalizácia
máp KN v praxi“
Trenčín, 15. 2. 2013
Obsah
 Nová realizace ETRS 89
 Transformace S-JTSK
ETRS
 Digitalizace a vedení katastrálních map
Trenčín,
15.2.2013
Stránka 2
Nová realizace ETRS 89, S-JTSK
ETRS
Nová realizace ETRS89
• Přijata k 2.1.2011 0:00:00 (GMT) - GPS Week 1617
• Zahrnuje nové souhrnné vyrovnání všech měření GNSS
vykonaných na TB a ZhB v letech 1996 – 2009
• Akceptuje doporučení IAG (Mezinárodní asociace geodézie)
nahradit v souř. systému ETRS89 jeho rámec ETRF89 novějším
rámcem ETRF2000
Trenčín,
15.2.2013
Stránka 3
Nová realizace ETRS 89, S-JTSK
ETRS
Postup:
•
zpracování dlouhodobých pozorování na stanicích sítě CZEPOS a dalších vybranych
stanicích
–
–
–
–
•
•
•
•
•
Trenčín,
15.2.2013
vyrovnáni sítě permanentnich stanic na vybrané stanice EPN (nejbližší ČR)
připojena měření v síti DOPNUL z let 1996 – 2007 a vyrovnáno
připojena měření na TB výběrové údržby z let 1997 – 2008 a vyrovnáno
do vzniklé kostry vyrovnána měření provedená KÚ na ZhB v 1996 – 2006 a 2008
celkem cca 46 000 bodů (perm.st.+TB+ZhB) se souřadnicemi v S-JTSK i v ETRS89
vytvořen nový souřadnicový systém s pracovním názvem S-JTSK/05 (neobsahuje
lokálni deformace)
mezi S-JTSK/05 a ETRS89 lze transformovat pomoci matematických rovnic
pro přechod mezi S-JTSK/05 a S-JTSK vytvořeny interpolační převodní tabulky
(kostra cca 46 000 bodů)
velikost oka interpolační mřížky 2,0 x 2,0 km
Stránka 4
Nová realizace ETRS 89, S-JTSK
ETRS
• Hlavní dopady přijetí nové realizace ETRS89:
• nové hodnoty souřadnic v ETRS89 všech bodů, kterým byly určeny a
byly uvedeny v DBP (databázi bodových polí),
• množina takových bodů rozšířena na 10-ti násobek (na cca 40 000
bodů),
• změny souřadnic v ETRS89 všech stanic sítě CZEPOS,
• je k dispozici zpřesněná globální transformace použitelná i pro body
PPBP
• pro transformaci mezi novou realizací ETRS89 a S-JTSK nelze použít
programy pro zpřesněnou globální transformaci ETRFJT01, ETRFJT07 a
všechny, které z nich vycházejí (jsou platné pro vztahy mezi konkrétní
realizací ETRS89 a S-JTSK).
Trenčín,
15.2.2013
Stránka 5
Nová realizace ETRS 89, S-JTSK
ETRS
• Přesnost nově definované zpřesněné globální transformace:
mxy = 0,025 m (mp = 0,035 m)
• Transformační programy pro zpřesněnou globální transformaci


využívají dotransformace pomocí interpolace v mřížce tabulek opravných hodnot
tabulky jsou vždy vztaženy ke konkrétnímu souř. systému a jeho konkrétní realizaci
Je třeba volit program podle toho, ze které realizace ETRS89 a pomocí kterých
transformačních tabulek se přechází do S-JTSK pro zjednodušení vyřešeno
stanovením období jejich platnosti
a) programy platné pro data pořízená před 2.1.2011
b) programy platné pro data pořízená v období 2.1.2011 – 31.12.2012
c) programy platné pro data pořízená po 1.7.2012
Trenčín,
15.2.2013
Stránka 6
Nová realizace ETRS 89, S-JTSK
1990
1995
Kampaň EUREF-CS/H-91
3 body na území ČR
2000
2005
2010
Zaměření vybraných trig. bodů
1999 – 2006 3141 TB
NULRAD – 10 bodů
DOPNUL – 176 bodů
ETRS
Globální
transformace
Projekt „zhuštění“
cca 36 000 zhušť. bodů
Vyrovnání všech bodů (cca 40 000)
1.1.2011 - nová realizace ETRS89
Trenčín,
15.2.2013
Stránka 7
Nová realizace ETRS 89, S-JTSK
Globální transformační vztah ETRS89
Trenčín,
15.2.2013
S-JTSK/05
ETRS
S-JTSK
Stránka 8
Digitalizace katastrálních map
Klíčová otázka:
• Je možné při digitalizaci odstranit nejzávažnější
deformace, transformovat mapu do současného
souřadnicového systému (S-JTSK) a udržovat ji bez
deformování výsledků přesných měření ?
• Před 12 lety byla naše odpověď „NE“
 digitalizace v systému stabilního katastru, každé k.ú.
samostatně, vektorizace, doplnění chybějících
parcel
Trenčín,
15.2.2013
Stránka 9
Digitalizace katastrálních map
• Velká poptávka po digitální formě map v JTSK
• Proto následovalo několik let přípravy technologie
a ověřování.
Výsledek:
• Ve většině území je možné mapu přepracovat
tak, aby bylo možné změny zobrazit bez
deformování,
• Souvislé zobrazení katastrální mapy v národním
souřadnicovém systému S-JTSK
• Vektorový formát
•
Trenčín,
15.2.2013
Stránka 10
Digitalizace katastrálních map
• Využívání výsledků měření změn ke zpřesňování
mapy
• Digitalizace nyní intenzívně probíhá,
• Plánované tempo 2009 - 2014 je 8,5 % území ČR
ročně, pak postupně dokončování až do 2017.
Trenčín,
15.2.2013
Stránka 11
Stránka 12
Digitalizace katastrálních map
Hlavní problémy:
• Na 70% území mapy s původem v mapování v 1.
polovině 19. století (1:2880)
 jiný souřadnicový systém, grafická triangulace –
hlavní zdroj nehomogenity, přesnost ? m
 různé postupy aktualizace během 150 let – zdroj
mnoha technických problémů
Trenčín,
15.2.2013
Stránka 13
Digitalizace katastrálních map
Hlavní problémy:
• Chybějící parcely
 zemědělské a lesní pozemky vlastněné
soukromníky, ale užívané státem - nezakresleny
v katastrálních mapách
 zakresleny jen ve starých katastrálních mapách ,
v terénu hraniční znaky nejsou
 při digitalizaci doplňovány
Trenčín,
15.2.2013
Stránka 14
Doplňování parcel nezobrazených v katastrální mapě
Technologie přepracování sáhových map
1. Využití rastrů mapových listů aktualizovaných do 50. let
- eliminace srážky, vytvoření celistvé mapy k.ú.
Trenčín,
15.2.2013
Stránka 16
3. Technologie přepracování sáhových map
Celje,
24.5. 2012
Digitalizace katastrálních map v ČR
Stránka 17
3. Technologie přepracování sáhových map
Celje,
24.5. 2012
Digitalizace katastrálních map v ČR
Stránka 18
Technologie přepracování sáhových map
2. Spojení ostrovních map k.ú. do celku, souvislý rastr
• transformace rastru z původního do současného
souřadnicového systému – 1200 geodetických
bodů užitých v obou systémech
Trenčín,
15.2.2013
Stránka 19
3. Technologie přepracování sáhových map
Celje,
24.5. 2012
Digitalizace katastrálních map v ČR
Stránka 20
Technologie přepracování sáhových map
3. Využití všech výsledků
předchozích měření
Trenčín,
15.2.2013
Stránka 21
3. Technologie přepracování sáhových map
Trenčín,
15.2.2013
Stránka 22
Technologie přepracování sáhových map
4. Vyhledání, označení a zaměření dostatečného počtu
identických bodů, kterých je využito pro transformace
rastrového obrazu mapy před vektorizací
 Zásadní vliv na přesnost výsledku přepracování sáhové
mapy
Trenčín,
15.2.2013
Stránka 23
4. Technologie přepracování sáhových map
4. Transformace rastrových obrazů map do S-JTSK
 Přehled identických bodů
 Porovnání výsledků transformace s ortofotomapou
 Detekce výsledků zeměměřických činností s chybným
polohovým určením
Stránka 24
Technologie přepracování sáhových map
5. Vektorizace parcel z transformovaného rastru
 Parcely vzniklé z geometrických plánů nízké kvality
nebo bez plánů jsou vektorizovány ze současných
katastrálních map
Trenčín,
15.2.2013
Stránka 25
Vektorizace rastrových obrazů při tvorbě KMD
Pec pod Sněžkou,
15.5. 2009
Digitalizace sáhových katastrálních map v ČR
Karel Štencel - ČÚZK
Stránka 26
Zpřesňování map při jejich aktualizaci
•
•
•
Trenčín,
15.2.2013
Popsaný postup digitalizace vede k tomu, že digitální
katastrální mapa obsahuje často polohopis
evidovaný s různou polohovou přesností.
Vlastníci mají možnost si kvalitu evidovaných údajů
ověřit a poté případně evidované údaje zpřesnit.
Ke zpřesnění je třeba předložit spolu se zaměřením
hranic i listinu podepsanou všemi vlastníky, že se
zpřesněním hranic souhlasí.
Stránka 27
Zpřesňování map při jejich aktualizaci
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
Praha,
28.11.2012
Stránka 28
Varianta I
Varianta II
Varianta III
69-2956
Trenčín,
15.2.2013
Stránka 29
Zpřesňování map při jejich aktualizaci
•
Bez vlastníků tyto problémy nemůžeme řádně
vyřešit.
=>
Dvoje souřadnice
1. obraz v mapě
2. měřené
Trenčín,
15.2.2013
Stránka 30
Zpřesňování map při jejich aktualizaci
•
Bez vlastníků tyto problémy nemůžeme řádně
vyřešit.
=>
Trenčín,
15.2.2013
Stránka 31
Digitalizace a vedení katastrálních map
• Vládou uloženo dokončit digitalizaci do roku 2017


Původně 2015, posun kvůli škrtům v rozpočtu
Na KÚ se v současné době věnuje digitalizaci přibližně 1200
zaměstnanců + 20 mil. na veřejné zakázky
K 31.12.2012 bylo dokončeno 70% katastr. území.
•
•
•
•
Trenčín,
15.2.2013
Digitální mapa 37%, přesnost ± 14 cm
Digitalizovaná mapa (v S-SK) 8%
Digitalizovaná mapa (v S-JTSK) 23%
Kombinace 2%.
} ±1m
Stránka 32
Závěry k digitalizaci katastrálních map
•
Digitalizace starých map do vektorové formy je
nákladná
•
Digitalizované mapy chceme užívat mnoho let a
zpřesňovat je na základě geometrických plánů
•
Některá k.ú. bude nutné nově zmapovat, protože
mapy jsou příliš nekvalitní ( cca 3-5%)
•
Trenčín,
15.2.2013
Na KÚ cca 450 zaměstnanců v odborech katastrálního mapování, které
chceme zachovat i po dokončení digitalizace map, tj. po roce 2017
Stránka 33
Závěry k digitalizaci katastrálních map
Trenčín,
15.2.2013
Stránka 34
Děkuji za Vaši pozornost.
Trenčín,
15.2.2013
Stránka 35
Download

Digitalizace katastrálních map