Leica e-mail 8/2011
11. 5. 2011
LEICA Geo Office (LGO) verze 8.1
LEICA Geo Office verze 8.1
Vážení přátelé,
9. května 2011 vyšla nová verze 8.1 programu Leica Geo Office, která přináší důležité a
zajímavé novinky, z nichž pro český trh je nejdůležitější podpora modifikovaného Křovákova
zobrazení. To umožňuje zavedení nového globálního klíče ETRS89 v realizaci rámce ETRF2000
do JTSK. V tomto dokumentu najdete i návod na zavedení tohoto klíče. Velmi zajímavou novinkou je propojení s Google Earth®. Přeji pěkné počtení.
Daniel Šantora
[email protected]
www.gefos-leica.cz
1/8
Leica e-mail 8/2011
11. 5. 2011
LEICA Geo Office (LGO) verze 8.1
Úvod
LEICA Geo Office (LGO) je kancelářský software, který doprovází nový systém LEICA Viva. Podporuje všechny typy měření (TPS, GNSS
a nivelace) a je ideálním nástrojem pro prohlížení, zpracování, kontrolu kvality a archivaci dat před následným odesláním do dalších mapovacích nebo inženýrských softwarových systémů. Kromě toho, že je
LEICA Geo Office perfektním partnerem pro Viva GNSS a TPS přístroje,
podporuje také totální stanice řady FlexLine a starší řady TPS, GNSS a
nivelačních přístrojů.
Co je nového ve verzi 8.1
LEICA Geo Office verze 8.1 obsahuje řadu vylepšení a oprav.
Přehled nejdůležitějších změn:
 Podpora modifikovaného Křovákova zobrazení pro nový globální klíč
 Prohlížení dat v Google Earth
 Import/export nové verze 3.01 výměnného formátu RINEX
 Nástroj pro hromadné přejmenování
 Další vylepšení
Softwarová údržba
LGO verze 8.1 vyžaduje softwarovou údržbu, která vám nevypršela dříve než
6. května 2011.
Datum konce softwarové údržby vaší licence LGO zjistíte následovně:
Z hlavního menu LGO otevřete Help > O programu > Zakoupeno > záložka Údržba
Pokud vám nestačí datum softwarové údržby pro získání této verze, prosím, kontaktujte
nás, uděláme vám nabídku na softwarovou údržbu. Jednotnou cenu zde nelze sdělit, protože
cena závisí na tom, jaké máte v LGO licenční moduly.
Získání LGO verze 8.1
Všechny soubory potřebné pro instalaci LGO v8.1 jsou na našem FTP serveru v adresáři:
http://www.gefos-leica.cz/ftp/PC_Software/Leica_Geo_Office/LGO_8.1/
Pokud vám již běží na počítači LGO v8.0 a zároveň máte platnou údržbu pro v8.1 stačí,
když odinstalujete v8.0 a nainstalujete v8.1.
Pokud máte platnou údržbu, ale stále používáte verzi 7.01 nebo starší, potřebujete od
nás získat tzv. licenční číslo nároku (Entitlement Id), které získáte zdarma, pokud vám stačí pevná licence na jeden počítač nebo za poplatek, pokud chcete síťovou plovoucí licenci.
Čeština do LGO v8.1
Na češtině samozřejmě pracujeme, odhadujeme její dokončení do 20. 5. 2011.
[email protected]
www.gefos-leica.cz
2/8
Leica e-mail 8/2011
11. 5. 2011
LEICA Geo Office (LGO) verze 8.1
Podporované operační systémy
 Windows 7
 Windows Vista (SP1 a vyšší)
 Windows XP (SP3 a vyšší)
LEICA Geo Office pracuje pod 32-bit i 64-bit verzemi operačních systémů.
Globální transformační klíč z ETRS89 v realizaci ETRF2000 do JTSK
Obecné informace
Do verze 8.0 nebylo možné tento nový globální klíč zavést, protože LGO nepodporovalo
nové modifikované Křovákovo zobrazení. Tento problém je ve verzi 8.1 překonán. LGO v8.1
obsahuje obě Křovákova zobrazení pod názvy:
 „Czech and Slovak“ nebo „Česko a Slovensko“: původní Křovákovo zobrazení
 „Czech JTSK“: nové modifikované Křovákovo zobrazení
Pro použití nového globálního klíče v LGO pro katastr nemovitostí jsme také nastartovali
proces certifikace u ČÚZK.
Návod na zavedení nového globálního klíče do LGO v8.1 a vyšší
Stáhněte a rozbalte tento zip soubor na váš počítač:
http://www.gefos-leica.cz/ftp/GPS/Globalni_klic_ETRF2000/LGO.zip
Tento archiv obsahuje tři soubory:
 TRFSET.DAT: základní definice souřadnicového systému včetně transformace
 CZ_JT10.csc: CSCS model – tabulka dodatečných polohopisných korekcí
 CZ_Bpv10.gem: model geoidu – tabulka dodatečných výškových korekcí
Zavedení globálního klíče do LGO krok za krokem:
1. V Management > Coordinate Systems > klikněte pravým tlačítkem myši na složku
CSCS models a v kontextovém menu zvolte New…
2. V okně „New CSCS model“ stiskněte tlačítko „…“ a vyberte soubor „CZ_JT10.csc“
3. Zadejte Name: CZ_JT10, případně nějakou poznámku Note:, OK.
[email protected]
www.gefos-leica.cz
3/8
Leica e-mail 8/2011
11. 5. 2011
LEICA Geo Office (LGO) verze 8.1
4. V Management > Coordinate Systems > klikněte pravým tlačítkem myši na složku
Geoids a v kontextovém menu zvolte New…
5. V okně „New Geoid model“ stiskněte tlačítko „…“ a vyberte soubor „CZ_Bpv10.gem“
6. Zadejte Name: CZ_Bpv10, případně nějakou poznámku Note:, OK.
7. V Management > Coordinate Systems > klikněte pravým tlačítkem myši na složku
Coordinate Systems a v kontextovém menu zvolte „Import Coordinate System“, vyberte stažený soubor „TRFSET.dat“ a stiskněte Open. Tímto krokem dojde ve složce
Coordinate Systems k vytvoření nového souřadnicového systému „CZ_JT10“.
8. Ve složce „Coordinate Systems“ klikněte pravým tlačítkem myši na „CZ_JT10“ a
v kontextovém menu vyberte Properties…
9. V okně „Coordinate System Properties“ musí být vybrány všechny položky podle následujícího obrázku. Pravděpodobně bude potřeba ručně vybrat model geoidu
„CZ_Bpv10“.
[email protected]
www.gefos-leica.cz
4/8
Leica e-mail 8/2011
11. 5. 2011
LEICA Geo Office (LGO) verze 8.1
10. Souřadnicový systém se do konkrétního projektu zavede následovně. V Management
> Projects klikněte na váš konkrétní projekt pravým tlačítkem myši a v kontextovém
menu vyberte Properties…
11. V záložce „Coordinates“ okna „Project Properties“ vyberte Coordinate System:
„CZ_JT10“.
12. Po otevření projektu můžete v záložce „Points“ nastavovat zobrazování různých typů
souřadnic a to pomocí nástrojové lišty „Coordinate Format“:
: WGS84 geodetické (zeměpisná šířka a délka, elips. výška)
: místní pravoúhlé (S-JTSK)
13. Pro zobrazení souřadnic WGS84 zajistěte, aby byly viditelné sloupce „Point Id“, „Latitude“, „Longitude“ a „Ellip. Hgt“. To se dělá tak, že na hlavičku sloupců kliknete pravým tlačítkem myši, z kontextového menu vyberete Columns… a v seznamu sloupců
si vyberete požadované položky.
[email protected]
www.gefos-leica.cz
5/8
Leica e-mail 8/2011
11. 5. 2011
LEICA Geo Office (LGO) verze 8.1
14. Pro zobrazení souřadnic JTSK zajistěte, aby byly viditelné sloupce „Point Id“,
„Easting“, „Northing“ a „Ortho. Hgt“. To se dělá tak, že na hlavičku sloupců kliknete
pravým tlačítkem myši, z kontextového menu vyberete Columns… a v seznamu
sloupců si vyberete požadované položky.
Poznámky k tvorbě zápisníku (Fieldbook) ze zakázky
Díky zavedení nového globálního klíče do LGO můžete opět využívat funkci tvorby zápisníku při importu polní zakázky do LGO. Jedná se o funkci přístupnou přes Import > Raw data >
výběr zakázky > Import > Ikona Display Fieldbook (vlevo dole).
Pro vytvoření zápisníku s JTSK souřadnicemi z globálního klíče je bezpodmínečně nutné zajistit, aby před importem byly soubory obou korekčních tabulek „CZ_JT10.csc“ a
„CZ_Bpv10.gem“ nahrány ve stejném adresáři, ve kterém se nachází právě importovaná zakázka.
Obsah zápisníku lze nastavit v Management > Report Templates > složka Import > pravé
tl. myši na konkrétní masce > Properties (příp. New pro tvorbu nové masky).
[email protected]
www.gefos-leica.cz
6/8
Leica e-mail 8/2011
11. 5. 2011
LEICA Geo Office (LGO) verze 8.1
Google Earth
V LGO v8.1 lze provést vizualizaci vašich dat na družicových snímcích v aplikaci Google
Earth, která musí být na vašem počítači také nainstalována. Stiskem tlačítka se symbolem Google Earth v nástrojové liště LGO se spustí aplikace Google Earth a do ní se zobrazí vaše data
z otevřeného projektu. Takto lze zobrazit následující seznam typů objektů:
 Body, linie a plochy
 Observace (TPS, GPS)
 Povrchy (trojúhelníková síť, vrstevnice)
 Snímky s vazbou na objekty
RINEX verze 3.01
RINEX je zkratka z anglického výrazu „Receiver Independent Exchange format“, čili výměnný formát nezávislý na typu přijímače. LGO v8.1 umí exportovat i importovat data ve formátu RINEX i v nejnovější verzi 3.01. Pro export jsou také stále na výběr dvě různé verze formátu RINEX 2.11 a 3.01.
Vylepšení práce s obrázky
LGO v8.1 podporuje import obrázků i z jiných zdrojů, než jsou přístroje Viva. Navíc byly
zavedeny následující funkce:
 Připojování a odpojování obrázků
 Nový symbol v mapovém okně View/Edit indikující, že je k objektu připojen obrázek
 Informaci o připojeném obrázku lze nově protokolovat v polním zápisníku
 Informaci o připojeném obrázku lze nově exportovat do DXF souboru jako hyperlink
[email protected]
www.gefos-leica.cz
7/8
Leica e-mail 8/2011
11. 5. 2011
LEICA Geo Office (LGO) verze 8.1
Import ASCII
Byl vylepšen import geocentrických geodetických souřadnic (zeměpisná šířka a délka a
elipsoidická výška). Nyní existuje nový dialog, kterým lze nastavit, v jakém formátu jsou tyto
souřadnice ve vstupním textovém souboru (DD.DDDD, DD.MMSS, DD MM SS).
Upozornění na novou verzi
LGO nyní při každém startu kontroluje, zda není k dispozici nová verze, a pokud je, tak na
to upozorní.
Formátový manažer
Pro výstupní formátové masky pro Systém Viva a pro LGO nyní existují nové proměnné:
 Rozšířené informace o RTK: fyzická referenční stanice, názvy hlavní a pomocných
referenčních stanic MAC konceptu (síťová služba CZEPOS MAX).
 Proměnné vztahující se k pořízeným snímkům
Export s těmito novými proměnnými je podporován v polním softwaru SmartWorx Viva
od verze 3.5 a v kancelářském softwaru LGO od verze 8.1.
Závěr
Pevně doufáme, že jsou zde uvedené informace pro vás užitečné.
V případě dotazů nebo požadavků nás kdykoli kontaktujte.
Za GeoTeam zastoupení Leica Geosystems firmy GEFOS a.s.
Daniel Šantora
Tel.: 283 842 620, 284 007 034 Mob.: 724 031 261
E-mail: [email protected]
[email protected]
www.gefos-leica.cz
8/8
Download

Leica Geo Office - nová verze 8.1