MELİKGAZİ BELEDİYESİ
KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI
EYLEM PLANI
2015-2016
2
3
MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Kayseri Melikgazi Belediye Başkanlığı
”Kamu İç Kontrol
Standartları Revize Eylem Planı”
2015-2016
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Birimi Koordinatörlüğünde Hazırlanmıştır
4
5
İÇİNDEKİLER
6
Sunuş
Misyon & Vizyon & Kalite Politikamız
Künye
Tarihçe
Yetki Görev ve Sorumluluklar
İlçe Belediye Görev ve Yetkileri
Organizasyon Şeması
İç Kontrol Sistemi Genel Esasları
İç Kontrol Sistemi Bileşenleri
İç Kontrol Sisteminde Yetki ve Sorumluluk
Melikgazi'de İç Kontrol Uygulaması
Eylemler
8
10
12
14
20
32
38
40
46
50
52
58 - 137
7
SUNUŞ
8
5018 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin ikinci fıkrasında, Maliye Bakanlığı
tarafından malî yönetim ve iç kontrol süreçlerine ilişkin standartlar ve yöntemlerin
belirleneceği, geliştirileceği ve uyumlaştırılacağı ayrıca, sistemlerin koordinasyonunun
sağlanacağı ve kamu idarelerine rehberlik hizmeti verileceği hüküm altına alınmıştır.
İç kontrol; Kurumsal farkındalığı oluşturmaya ilişkin idarenin amaçlarına,
belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli
bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru
ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak
üretilmesini sağlamak, sürekli değişen çevre koşulları, hizmet alanların talepleri ve
öncelikleri ile gelecekte ortaya çıkabilecek tehdit unsuru olan veya fırsatlar yaratabilecek
risklerle başa çıkabilmeleri için kurumsal kapasiteyi artırmaya yönelik izlenmesi gereken bir
yoldur.
Bu kapsamda Melikgazi Belediyesi olarak 2009 yılında, “Kamu İç Kontrol
Standartlarına Uyum Eylem Planı” hazırlanarak Maliye Bakanlığına gönderilmişti.
Bu Eylem Planında belirtilmiş hususların en kısa sürede hayata geçirilmesi amacıyla
çalışmalara başlanmıştır. Bu çalışmalar çerçevesinde Belediyemiz de, iç kontrol sistemi ile
Kurumsal gelişim yönünde önemli adımlar atılmıştır.
Bu çerçevede Maliye Bakanlığı tarafından çalışmaları sürdürülen “Kamu İç Kontrol
Rehberinde“ belirtilen bazı esas ve yaklaşımlar dikkate alınarak Eylem Planımız revize
edilerek yeniden düzenlenmiş ve uygulamanın gerçekleştirilmesi amacıyla yayımlanmıştır.
Revize edilerek hazırlanan İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planımız,
uygulama sırasında gösterilecek kararlılıkla; birim müdürlerimizin ve personellerimizin bu
konudaki gösterecekleri hassasiyetle başarıya ulaşması temennisiyle, İlçemiz için hayırlı
olmasını dilerim.
Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ
7
Melikgazi Belediye Başkanı
MİSYON
&
VİZYON
&
KALİTE
POLİTİKAMIZ
10
Misyonumuz;
Melikgazi Belediyesi, İlçenin tarihsel mirasını ve dokusunu koruyarak; çağdaş kentsel dönüşüm için modern ve
estetik imar alanları açmayı, çevreye duyarlı kalmayı, kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak; hızla altyapı
hizmetlerini tamamlamayı, halkın ihtiyaçlarına öncelik vermeyi, kültürel ve sosyal değerlerine gönülden katılmayı,
insan merkezli bir sosyal belediyeciliği yüceltmeyi, daha yeşil, daha temiz ve sağlıklı yaşam alanları kurmayı, halkının
günlük hayatını kolaylaştırmayı, çalışanlarının niteliğini ve ufkunu sürekli geliştirmeyi ve yönetimde güven, adalet ve
şeffaflıktan ödün vermeden itibarlı ve istikrarlı bir duruşu, varlığının nedeni (misyonu) olarak görür.
Vizyonumuz;
Hizmette Referans Belediye
Kalite Politikamız;
Melikgazi Belediyesi olarak eğitimli personelimiz ile ilçemizde yaşayanların sosyal ve kültürel beklentilerini
karşılamak, kalite yönetim sistemi şartlarına uymak ve sürekli iyileştirmek, insan merkezli sosyal belediyecilik anlayışı
ile ilçemize temiz bir çevre ve kaliteli hizmeti en kısa sürede sunmak, referans belediyeciliğin lideri olmak ve bu
liderliği devam ettirmektir.
11
KÜNYE
12
Belediye
Belediye Başkanı
Adresi
Posta Kodu
Telefon
Fax
Kuruluş Tarihi
Rakım
Yüz Ölçümü
Kayseri İl Nüfusu (2013 Tuik)
İlçe Nüfusu (2013 Tuik)
Mahalle Sayısı
Melikgazi Belediyesi
Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ
Seyitgazi Mahallesi
Nuhnaci Yazgan Caddesi
No: 38 Melikgazi/KAYSERİ
38030
(0352) 207 21 00
(0352) 207 22 91
1989
1.050 m
5.240 Km²
1.295.355 Kişi
520.319 Kişi
81 Adet
MelikgaziBel
MelikgaziBel
Web Adresi
www.melikgazi.bel.tr
13
TARİHÇE
14
İlçe, adını Kayseri'nin Türklerin yurdu olmasını sağlayan, fethi gerçekleştiren Melik Mehmet Gazinin babası
Melikgazi’den almaktadır. Melikgazi, Danişmend'lilerdendir. Anadolu'nun Türkleşmesinde büyük payı olan ve
Kayseri'nin oğlu tarafından imar edilmesini sağlayan bir büyük kumandandır. 1988 yılında 3508 sayılı kanunla ilçe
kurulurken, bu ad bu yüzden verilmiştir.
Kayseri'nin doğudan batıya Sivas Caddesi İle İstanbul Caddesi'nin kestiği güney kısmında yer almaktadır.
5240 km2 yüzölçümü vardır. Orta Anadolu’nun Yukarı Kızılırmak bölümünde yer alan Melikgazi toprakları kıvrımlı
yapıda ve birbirine paralel üç dağ sırası ile bunların arasındaki platolar ve çöküntü havzaları ile biçimlenmiştir.
İlçenin yüzölçümü 5240 km2 dir. Türkiye’nin en yüksek dağlarından olan Erciyes Dağı da yakın zamana
değin volkanik püskürmelerle çevresindeki platoların yapısını etkilemiştir. İlçenin güneyinde tek bir kütle durumunda
yükselen Erciyes üçüncü zamanın ortalarından başlayarak çeşitli dönemlerde etkinlik gösteren lav ve tüf püskürten eski
bir yanardağdır. 3917 m. yüksekliğindeki Erciyes Dağı türlü yaşlardaki volkanlardan oluşuk bir küme olarak
nitelenmektedir.
İlçenin batısında İncesu, Hacılar ile Kocasinan ilçesinin bir kısmı, doğusunda Bünyan, güneyinde Talas,
kuzeyinde Kocasinan ilçesi bulunmaktadır. Kayseri'nin en önemli mesire yerlerinden birisi olan Gesi şehre 23 km.
mesafededir ve Kayseri'nin doğu kesimindedir. Bağları, özellikle de ceviziyle ve kuşluklarıyla meşhurdur.Kayseri
çevresindeki en eski yerleşme alanı , şehrin 20 km kuzey doğusunda bulunan Kaniş Höyüğü’dür. M.Ö. 2800 tarihinde
Helenistik Çağa kadar önemini koruyan merkezde Eski Tunç Devri, Asur Ticaret Konolonileri ve Hitit Çağları’na ait
bir çok belge bulunmuştur. Hititler’den sonra bölgenin Frig hakimiyetine geçmiş ,daha ziyade Kızılırmak Havzasında
egemen olan Frig’ler zamanında Mazaka ön plana çıkmıştır. M.Ö. 676 tarihinde Anadolu’ya gelen Kimmerler ‘in
Kaniş ve Mazaka’yı tahrip ederek Frig hakimiyetine son verdikleri tarihi kaynaklarda belirtilmektedir.
Kaniş’in önemini kaybetmesinden sonra,bölgenin kutsal dağı kabul edilen Argaios’un (Erciyes) kuzey
eteğindeki Mazaka ön plana çıkmıştır. Kimmerler’in Asur ve Lidyalılar tarafından Anadolu’dan atılmaları ile Mazaka,
Lidya ve Med hakimiyetine girmiş ve devrin önemli ticaret merkezi olmuştur. M.Ö. 590 yılında Pers Kralı Kyros’un
Lidya Kralı Krisos’u yenmesi ile bütün Anadolu ile birlikte Mazaka’da Pers hakimiyetine girmiştir. İran’dan bölgeye
göç eden halk ,kendi ülkelerine benzettikleri Argaios (Erciyes) ve çevresinde yerleşmişlerdir.
15
KAPADOKYA KRALLIĞI
M.Ö. 332 yıllarında Ariarathes I, ilk Kappadokia Kralı olarak bağımsızlığını ilan etmiştir. M.S. 17 tarihine
kadar 349 sene hüküm süren bu krallığın başkenti Mazaka iken, Ariarathes V zamanında şehrin adı Eusebia olarak
değiştirilmiştir. Nihayet takriben M.Ö. 8 yılı içinde tekrar bir değişiklik yapılarak Roma İmparatoru Ceasar’ın adına
izafeten CEASAREA ismi verilmiştir. O günden beri 2000 senedir şehir Kayseri adı ile anılmaktadır.
ROMA DÖNEMİ
M.S. 193-211 tarihleri arasında şehir stadyumu yapılmış ve önemli Roma şehirlerinde olduğu gibi bir çok
yarışmaların merkezi olmuştur. Şehir surları ise Roma İmparatoru Bordianus III zamanında (M.S. 241) yıllarında
yaptırılmıştır. 4.yy’ın başlarında halk tamamen Hiristiyanlaşmış ve Kayseri bu dinin ilmi merkezi haline gelmiştir.
Roma İmparatorluğunun doğu ve batı olarak ikiye bölünmesiyle Kayseri doğuda kaldığı için Bizans şehri
olmuştur. Bizans zamanında Arap ve İran ordularının yaptığı İstanbul seferleri sırasında Kayseri defalarca işgal
edilmiştir.
KAYSERİ’NİN TÜRKLEŞMESİ
Büyük Selçuklu Sultanı Alpaslan’ın 1071 tarihinde Malazgirt’te Bizans ordularını yenmesiyle Anadolu
kapıları Türklere açıldı. Bu tarihten 15 sene sonra, 1085 yıllarında Kayseri’yi artık bir Türk ve Müslüman şehri olarak
görmekteyiz. Müslüman Türklerin hakimiyetinde Kayseri’nin eski halkı olan Rum ve Ermeniler’in birer mahallede
toplandıkları, çarşı, Pazar ve ticarette yavaş yavaş hakimiyetlerini kaybettikleri görülmüştür.
Şehir süratle yapılan cami, han, medrese, hamam ve çeşmelerle kısa bir sürede tam bir İslam Şehri kimliği
kazanmıştır. Bir müddet Danişmendliler’e merkez olan Kayseri özellikle Selçuklu Sultanı Uluğ Keykubat (I.Alaeddin
Keykubat) zamanında Türkiye Selçuklu devletinin Konya ve Sivas ile beraber 3 baş şehrinden birisi olmuştur.
Danişmendi ve Selçuklu Yönetimleri zamanında yapılan görkemli yapıların en önemlileri olarak; Camii Kebir, Gülük
Camisi ve Hamamı,Hunat Küllüyesi, Şifaiye-Gıyasiye Medresesi,Hacı Kılıç Külliyesi,Lala Muhlisiddin
Camisi, Sahabiye Medresesi, Kale Surları ve Yoğunburç sayılabilir.
16
MOĞOL HAKİMİYETİ
Selçuklu ordusunun 1243 tarihinde yapılan Kösedağ Meydan Savaşı ile Moğol ordusuna yenilmesi Türk
tarihinde bir dönüm noktası olmuş ve artık Anadolu’da Moğol hakimiyeti başlamıştır. Gönderdikleri valiler ile
Anadolu’yu denetleyen Moğol’lar 150 sene müddetle Kayseri ve Anadolu’nun bütün maddi ve manevi kaynaklarını
yağmalamışlardır. Moğol sömürüsü altında ezilen Selçuklu Devleti, bütün gücünü kaybetmiş ve II.Mesud’dan sonra
dağılarak yerini beyliklere bırakmıştır.(1308)
ERATNA BEYLİĞİ VE KADI BURHANEDDİN
Selçuklu Devleti’nden sonra Kayseri, Eretna beyliğinin hakimiyetine geçti. Eretna sülalesine son veren
Kayseri Kadısı ve Vezir Kadı Burhaneddin Ahmet 1381 yılında kendi adıyla anılan devletini kurdu. Babası da Kayseri
kadısı olan Burhaneddin ,kuvvetli şahsiyete sahip bir hükümdardı. Kılıcı ve zekası gibi kalemi de çok güçlüydü. İyi bir
şair olan bu mücadeleci sultanın Kayseri sevgisi şu satırlarında ifadesini bulmaktadır.
“Gözlerümün yaşını ahıdub, ırmağ idüben Kayseri’yi dahi bu yaş ile Bağdat idelüm.”
Kadı Burhaneddin, 1397-98 tarihinde öldürülmüştür. Oğlu Alaeddin Ali Çelebi (Zeynel Abidin) kısa bir
müddet Sivas’ta tahta çıktı. O yıllarda yaklaşan Timur tehlikesine karşı birleşen Anadolu halkı Osmanlı Devleti’ne
İltihak kararı aldı. Önce Dulkadiroğlularına, sonrada Osmanlı devletine tabi olan Zeynel Abidin, halkın “İmam Sultan”
lakabıyla andığı bilgin bir devlet adamıydı. 1442 tarihinde Kayseri’de vefat eden Zeynel Abidin’in mezarı üzerine
Abdulhamid Han tarafından bugün ki türbesi yaptırıldı. Osmanlıların 1402 ‘de Ankara Savaşı’nda Timur ordularına
yenilmeleri ile başlayan “Fetret Devri’nde” Kayseri defalarca Dulkadiroğulları ile Karamanoğulları arasında el
değiştirdi.
OSMANLI DÖNEMİ
Fatih Sultan Mehmet zamanında Gedik Ahmet Paşa tarafından Karamanoğulları Beyliği’ne son verilerek
Karaman,Konya ve Kayseri bölgeleri Osmanlı toprağına katıldı.(1474) Kayseri’nin 476’dan itibaren eyaletine bağlı bir
sancak merkezi oldu. 1839 tarihinde Bozok eyaletinde 1867 tarihinde de bağımsız sancak merkezi olarak Osmanlı idari
taksimatında yerini aldı.
17
YAKIN DÖNEM
Cumhuriyet döneminde 1824 tarihinde yapılan yeni anayasa ile vilayet yapıldı. Bilinen en eski dönemlerinden
beri ticaret merkezi olan Kayseri’de devletin öncülüğünde sanayileşme başlatıldı. Sırayla Sümerbank dokuma
fabrikası, Teyyare Fabrikası, Ana Tamir Bakım Fabrikası, Asker Dikimevi kuruldu. 1850’den sonra Kayserili ticaretten
sağladığı tasarruflarını sanayiye dönüştürmeye başladı. Bugün Kayseri, ortalama büyüklükte bir ticaret ve sanayi
şehridir. Güçlenen üniversitesi ile giderek bir kültür merkezi haline gelerek eski ününü yakalama yolundadır.
KAYSERİ BELEDİYESİ
Kayseri’de ilk belediye teşkilatı 1869 yılında kuruldu. O tarihten 1926 yılına kadar Kayseri
“mutasarrıflık” (sancakbeyliği) olarak idare edildi. İlk belediye başkanı olan Mollaoğlu Mustafa Ağa’dan bugüne kadar
vekiller dahil 50 civarında belediye başkanı bu görevi yürüttü. Özellikle 1950-57 arasında başkanlık yapan Osman
Kavuncu’dan sonra modern şehirleşme alanında büyük adımlar atıldı. 1989 yılında büyükşehir statüsü kazanan Kayseri
Belediyesi bünyesinde Melikgazi ve Kocasinan olmak üzere 2 merkez ilçe bulunmaktadır.
KAYSERİ KÜLTÜR MİRASI
Selçuklular devrinde önemli bir merkez olan Kayseri’de o dönemden kalma çok sayıda camii, medrese, kümbet,
çeşme vardır. Bu yapıların günümüzdeki durumu, devrim sanat gücü hakkında fikir vermeye yeterlidir. Cami-i Kebir,
Hunat Camii, Hacı Kılıç Camii, Han Camii, Lale Camii abidevi Selçuklu Eserlerinden bazılarıdır. Ortak özellikleri
geniş mekanlı ,kitlesel,Loş ışıklı olmalarıdır. Portal (kapı) minber ve mihrapları özellikle belirtilmiştir. Portal ve
mihraplar taş işçiliğinin, minberler ağaç işçiliğinin şaheserleridir.Medrese yapılarından en önemlisi 1206 yılında
Selçuklu Hanım Sultanlarından Gevher Nesibe Adına yaptırılan şifahane isimli dünyanın ilk tıp medresesi(üniversitesi)
ve hastanesidir. Kare bir avlu etrafında sıralanmış odalardan meydana gelen,bitişiğindeki hastanede akıl hastalarının
bile tedavi edildiği,devrini aşan bir eserdir. Hunat Medresesi,Hacı Kılıç Medresesi,Sahabiye Medresesi, Seraceddin
Medresesi, Köşk Medresesi de aynı şekilde kare planlı yapılan ve abidevi portalleri ile devrin güzide
örnekleridir.Kümbet yapılarının çokluğu ve güzelliği yönünden Kayseri Ahlat’tan sonra ikinci sırayı alır. Döner
Kümbet Dünyaca tanınan nadir örneklerindendir. Hunat Kümbeti, Gevher Nesibe Kümbeti,Ali Cafer Kümbeti,Köşk
Kümbeti vs. aynı devrin güzel mimari örnekleridir. Kümbetler, Orta Asya Türk çadırları biçiminde,Piramit külahlı
çokgen gövdeli Abidevi mezar yapılarıdır. Mezar kaide kısmının içinde toprak kısımda bulunur.Osmanlı döneminden
kalabilenler, kale içinde Fatih Camii,Mimar Sinan’ın tek esiri Kurşunlu Camii,Kapalı Çarşı birkaç çeşme ve
18
bedestendir.
CAMİ KEBİR (ULU CAMİ)
Cami-i Kebir ,1134-1143 yılları arasında Kayseri’yi devletine başkent yapan Danişmendlilerin üçüncü
hükümdarı Melik Mehmet Gazi tarafından yaptırılmıştır. Caminin kuzey duvarının üzerindeki mermere çok kalın
sülüsle yazılı dört satırlık bir kitabe konulmuştur. Camii dikdörtgen planlı 42 kemer ayağına dayandırılan çatılı, taş
kaplamalı,iki kubbeli bir eserdir. Tuğla minaresi yüksek ve kalın inşa edilmiştir. Kıymetli,sanat değerine haiz ahşap
minberi yeniden tamir görmüştür. Camii kuzey kapısı üzerindeki Osmanlı Dönemi Kitabesinden anlaşıldığına göre
1722’deki depremden harap olmuş ve imar edilmiştir. Böylece dört adet olan kapılarda son tamirle bugünkü şekillerini
almışlardır.
HUNAT CAMİ
M.Ö.1238 yılında Selçuklu Hükümdarı I.Alaaddin Keykubat’ın karısı Mahberi Hatun tarafından yaptırılan
külliyenin bir kısmıdır. Caminin ortasındaki kubbeli ve minaresi sonradan inşa edilmiştir. Doğu ve batıdaki taç kapıları
Selçuklu taş işçiliğinin en güzel örneklerindendir. Ahşap minberi orjinaldir. Sağlam kesme taş işçiliği ve kaleyi andıran
duvarlarıyla dikkati çeker. “Huand” ismi halk arasında “Hunat” diye telaffuz edilmektedir. Ön kapı kemerinin
yukarısına yerleştirilen üç satırlık mermer kitabesinin Türkçe’si şöyledir.“Bu mübarek camii inşasını Keykubat oğlu ,
Yüce Sultan din ve dünyanın koruyucusu, fetihler sahibi, Keyhüsrev devrinde (Mayıs 1238)’ da,büyük alim,kanaatkar,
dünya ve dinin yüz akı,hayırlar fatihi Melike,oğluna emretti. Allah onun yüce varlığını devamlı kılsın,gücünü artırsın.”
HAN CAMİ
Şehrin merkezinde Talas caddesi üzerindedir şehrin dış surları kapandıktan sonra han görevi de gördüğü için
bu isimle anılmıştır. İyi yontulmuş iri kesme taşlarla yapılmıştır. Camiinin güney tarafında aynı isimli bir kümbet
vardır.
LALE CAMİ
Kayseri Lisesi arkasında Lale Mahallesinde Lala Muhlisiddin Paşa tarafından yaptırılan camii Selçuklu
Devrine aittir. Kare planlı, tonozlu camiinin orta bölümü üzerine sonradan muntazam bir kubbe inşa edilmiştir. Mihrap
kısmı aslına uygun olarak sonradan yapılmıştır. Selçuklu tarzındaki ahşap minberi ağaç oyma olup üzerinde Ayete’lKürsi dolaşır ve orijinaldir. Minaresi sonradan yapılan caminin, doğu tarafından bir kümbet ile kuzey tarafından bir
hamam bulunmaktadır.
19
YETKİ GÖREV VE
SORUMLULUKLAR
20
A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar
14 Aralık 1988 tarihli ve 20019 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3508 sayılı yasa ile Kayseri Belediyesi,
Büyükşehir Belediye statüsüne dönüştürülmüş ve aynı yasa ile Kayseri il merkezinde Melikgazi ve Kocasinan adı ile
iki ayrı ilçe ve aynı adlarla iki belediye kurulmasına karar verilmiştir.
Bu yasanın mali hükümleri 1 Ocak 1989 tarihinde, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yasanın
geçici 1. maddesinde, Melikgazi ve Kocasinan Belediye seçimlerinin İlk Genel Mahalli İdareler Seçimi ile birlikte
yapılması öngörüldüğünden 26 Mart 1989 tarihine kadar Kayseri Büyükşehir Belediyesi 3030 sayılı yasada yazılı ilçe
ve Büyükşehir Belediyesi'ne ait yetkileri kullanmış ve görevini yürütmüştür. Bu yasanın 2. maddesi ile Kayseri ili
Merkez İlçesi Bucağı'na bağlı Anbar ve Konaklar köylerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak Melikgazi Belediyesine
mahalle olarak bağlanmıştır.
26 Mart 1989 tarihinden hemen sonra ise Belediyemizin fiilen kurulması çalışmalarına başlamış, çok kısa zaman
içinde 3030 sayılı yasanın geçici 6. maddesinde öngörüldüğü şekilde organları teşekkül ettirilerek 13 Nisan 1989
tarihinde Melikgazi Belediye Meclisinin toplanması sağlanmıştır.
Daha sonra 22 Mart 2008 tarihli ve 26824 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5747 sayılı yasa ile Turan,
Büyükbürüngüz, Gesi, Mimarsinan, Gürpınar, Kıranardı ve Hisarcık İlk kademe belediyeleri 2009 Mahalli İdareler
seçimlerine müteakiben belediyemize mahalle olarak bağlanmıştır.
06.12.2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6360 sayılı 14 ilde Büyükşehir ve 27 ilçe
kurulması hakkındaki yasa ile Ağırnas Beldesi ve Sarımsaklı Köyü belediyemize mahalle olarak bağlanmıştır.
Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;
İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı,
temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar;
ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım,
nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir
belediyeleri ile nüfusu 100.000'inüzerindeki belediyeler kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açmak zorundadır.
Diğer belediyelerde durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri
21
açabilirler.
Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü
araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat
varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını
sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden
inşa edebilir. Gerektiğinde sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve
nakdi yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı
müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere
belediye meclisi kararıyla ödül verebilir, gıda bankacılığı yapabilir.
Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım bir
önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın binde yedisini geçemez.
Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak
belirlenir.
Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda
engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki
alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.
4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.
Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır;
a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve
girişimde bulunmak.
b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve
uygulamak, kanunlarda belirtilen cezalan vermek.
c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve
tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve
hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
22
e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun
uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını
işletmek veya işlettirmek.
f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu
taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.
g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile
ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları
içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar
üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
i) Borç almak, bağış kabul etmek.
j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve
iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
I) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar
satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası
ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde
geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.
n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli
yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını;
inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile
taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
23
p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet
ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve
benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların
belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.
r) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu,
26/09/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik
haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret
karşılığında yer seçim belgesi vermek,
(r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır.
Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.
(I) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi,
Büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.
Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay’ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla
süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel
oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67.
maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.
İl sınırları içinde Büyükşehir Belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu
10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su,
termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri
ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık,
eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle
amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere
indirimli bedelle yada ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler. Belediye, belde sakinlerinin belediye
hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.
24
Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale
Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.
Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen
kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.
Belediye zabıtası, beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli olup bu amaçla, belediye
meclisi tarafından alınan ve belediye zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara
uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygular.
Görevini yaparken zabıtaya karşı gelenler, kolluk kuvvetlerine karşı gelenler gibi cezalandırılır.
Belediye zabıta teşkilâtının çalışma usul ve esasları, çalışanların görev ve yetkileri, memurluğa alınması için
taşımaları gereken nitelikler, alacakları meslek içi eğitim, görevde yükselme, meslekten çıkarılma, giyecekleri kıyafet
ve savunma amaçlı olarak kullanacakları aletler ile zabıta teşkilâtında hizmet gereklerine göre oluşturulacak birimler,
İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Belediye, bu yönetmeliğe aykırı olmamak üzere ek
düzenlemeler yapabilir.
Zabıta hizmetleri kesintisiz olarak yürütülür. Zabıta personelinin çalışma süresi ve saatleri 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini
sağlayacak şekilde düzenlenir.
Belediye; yangın, sanayi kazaları, deprem ve diğer doğal afetlerden korunmak veya bunların zararlarını azaltmak
amacıyla beldenin özelliklerini de dikkate alarak gerekli afet ve acil durum plânlarını yapar, ekip ve donanımı hazırlar.
Acil durum plânlarının hazırlanmasında varsa il ölçeğindeki diğer acil durum plânlarıyla da koordinasyon
sağlanır ve ilgili bakanlık, kamu kuruluşları, meslek teşekkülleriyle üniversitelerin ve diğer mahallî idarelerin görüşleri
alınır.
Plânlar doğrultusunda halkın eğitimi için gerekli önlemler alınarak ikinci fıkrada sayılan idareler, kurumlar ve
örgütlerle ortak programlar yapılabilir.
Belediye, belediye sınırları dışında yangın ve doğal afetler meydana gelmesi durumunda, bu bölgelere gerekli
yardım ve destek sağlayabilir.
25
Belediyede belediye meclisinin, belediyeye bağlı kuruluşlarda yetkili organın kararı ile park, bahçe, sera, refüj,
kaldırım ve havuz bakımı ve tamiri; araç kiralama, kontrollük, temizlik, güvenlik ve yemek hizmetleri; makine-teçhizat
bakım ve onarım işleri; bilgisayar sistem ve santralleri ile elektronik bilgi erişim hizmetleri; sağlıkla ilgili destek
hizmetleri; fuar, panayır ve sergi hizmetleri; baraj, arıtma ve katı atık tesislerine ilişkin hizmetler; kanal bakım ve
temizleme, alt yapı ve asfalt yapım ve onarımı, trafik sinyalizasyon ve aydınlatma bakımı, sayaç okuma ve sayaç
sökme-takma işleri ile ilgili hizmetler; toplu ulaşım ve taşıma hizmetleri; sosyal tesislerin işletilmesi ile ilgili işler,
süresi ilk mahallî idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla üçüncü şahıslara
gördürülebilir.
Belediye, görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak amacıyla aşağıda belirtilen usul ve esaslara
göre borçlanma yapabilir ve tahvil ihraç edebilir:
a) Dış borçlanma, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
hükümleri çerçevesinde sadece belediyenin yatırım programında yer alan projelerinin finansmanı amacıyla yapılabilir.
b) İller Bankasından yatırım kredisi ve nakit kredi kullanan belediye, ödeme plânını bu bankaya sunmak
zorundadır. İller Bankası hazırlanan geri ödeme plânını yeterli görmediği belediyenin kredi isteklerini reddeder.
c) Tahvil ihracı, yatırım programında yer alan projelerin finansmanı için ilgili mevzuat hükümleri uyarınca
yapılır.
d) Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketlerin,
faiz dâhil iç ve dış borç stok tutarı, en son kesinleşmiş bütçe gelirleritoplamının 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre
belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarını aşamaz. Bu miktar Büyükşehir Belediyeleri için bir buçuk
kat olarak uygulanır.
e) Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en
son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla
artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onunu
geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı ile
yapabilir.
26
f) Belediyelerin ileri teknoloji ve büyük tutarda maddî kaynak gerektiren alt yapı yatırımlarında Devlet Plânlama
Teşkilatı Müsteşarlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kabul edilen projeleri için yapılacak borçlanmalar (d)
bendindeki miktarın hesaplanmasında dikkate alınmaz. Dış kaynak gerektiren projelerde Hazine Müsteşarlığının
görüşü alınır.
Yukarıda belirtilen usul ve esaslara aykırı olarak borçlanan belediye yetkilileri hakkında, fiilleri daha ağır bir
cezayı gerektirmeyen durumlarda 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun görevi kötüye kullanmaya ilişkin hükümleri
uygulanır.
Belediye, varlık ve yükümlülüklerinin ayrıntılı bir şekilde yer aldığı malî tablolarını üçer aylık dönemler hâlinde
İçişleri Bakanlığına, Maliye Bakanlığına, Devlet Plânlama Teşkilatı Müsteşarlığına ve Hazine Müsteşarlığına gönderir.
Belediye; düzenli kentleşmeyi sağlamak, beldenin konut, sanayi ve ticaret alanı ihtiyacını karşılamak amacıyla
belediye ve mücavir alan sınırları içinde, özel kanunlarına göre korunması gerekli yerler ile tarım arazileri hariç imarlı
ve alt yapılı arsalar üretmek; konut, toplu konut yapmak, satmak, kiralamak ve bu amaçlarla arazi satın almak,
kamulaştırma yapmak, bu arsaları trampa etmek, bu konuda ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ve bankalarla iş
birliği yapmak ve gerektiğinde onlarla ortak projeler gerçekleştirmek yetkisine sahiptir.
Belediye, bu amaçla bütçesinden gerekli parayı ayırmak suretiyle işletme tesis edebilir.
Arsalar hariç üretilen konut ve işyerlerinin satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tâbi değildir. O
belediye ve mücavir alan sınırları içinde kendisine, eşine veya on sekiz yaşından küçük çocuklarına ait konutu olmayan
dar gelirli kişiler ile afete maruz kalanlara, sanayi bölgelerinden nakledileceklere ve üyelerinin tamamı bu durumda
olan kooperatiflere, bedeli 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre oluşturulan takdir komisyonu
tarafından belirlenecek tutardan aşağı olmamak üzere arsa tahsisi yapılabilir. Durumları 775 sayılı Gecekondu
Kanununun 25 inci maddesine uyan kimselere de bu maddeye göre arsa ve konut sağlanabilir. Bu fıkranın uygulama
esasları, İçişleri Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanacak çerçeve yönetmeliğe
uygun olarak belediye meclisleri tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.
Belediye kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre şirket kurabilir.
Belediye, özel gelir ve gideri bulunan hizmetlerini İçişleri Bakanlığının izniyle bütçe içinde işletme kurarak
yapabilir.
27
Belediye, belediye meclisi kararıyla; konut alanları, sanayi alanları, ticaret alanları, teknoloji parkları, kamu
hizmeti alanları, rekreasyon alanları ve her türlü sosyal donatı alanları oluşturmak, eskiyen kent kısımlarını yeniden
inşa ve restore etmek, kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak veya deprem riskine karşı tedbirler almak amacıyla
kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilir. Bir alanın kentsel dönüşüm ve gelişim alanı olarak ilan
edilebilmesi için yukarıda sayılan hususlardan birinin veya bir kaçının gerçekleşmesi ve bu alanın belediye veya
mücavir alan sınırları içerisinde bulunması şarttır. Ancak, kamunun mülkiyetinde veya kullanımında olan yerlerde
kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilebilmesi ve uygulama yapılabilmesi için belediyenin talebi Çevre ve
Şehircilik Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca bu yönde karar alınması şarttır.
Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı olarak ilan edilecek alanın; üzerinde yapı olan veya olmayan imarlı veya
imarsız alanlar olması, yapı yükseklik ve yoğunluğunun belirlenmesi, alanın büyüklüğünün en az 5 en çok 500 hektar
arasında olması, etaplar halinde yapılabilmesi hususlarının takdiri münhasıran belediye meclisinin yetkisindedir.
Toplamı 5 hektardan az olmamak kaydı ile proje alanı ile ilişkili birden fazla yer tek bir dönüşüm alanı olarak
belirlenebilir.
Büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde kentsel dönüşüm ve gelişim projesi alanı ilan etmeye
büyükşehir belediyeleri yetkilidir. Büyükşehir belediye meclisince uygun görülmesi halinde ilçe belediyeleri kendi
sınırları içinde kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilir.
Büyükşehir belediyeleri tarafından yapılacak kentsel dönüşüm ve gelişim projelerine ilişkin her ölçekteki imar
planı, parselasyon planı, bina inşaat ruhsatı, yapı kullanma izni ve benzeri tüm imar işlemleri ve 03.05.1985 tarihli ve
3194 sayılı İmar Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.
Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlarında bulunan yapıların boşaltılması, yıkımı ve kamulaştırılmasında
anlaşma yolu esastır. Kentsel dönüşüm ve gelişim projesi kapsamında bulunan gayrimenkul sahipleri ve belediye
tarafından açılacak davalar, mahkemelerde öncelikle görüşülür ve karara bağlanır.
Kentsel dönüşüm ve gelişim alanları içinde yer alan eğitim ve sağlık alanları hariç kamuya ait gayrimenkuller
harca esas değer üzerinden belediyelere devredilir. Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlarında yıkılarak yeniden
yapılacak münferit yapılarda ilgili vergi, resim ve harçların dörtte biri alınır.
28
Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlarındaki gayrimenkul sahipleri ve 24.02.1984 tarihli ve 2981 sayılı İmar
ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanuna istinaden, hak sahibi olmuş kimselerle anlaşmaları halinde kentsel
dönüşüm ve gelişim proje alanında hakları verilir. 2981 sayılı Kanun kapsamına girmeyen gecekondu sahiplerine enkaz
ve ağaç bedelleri verilir veya belediye imkanları ölçüsünde kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı dışında arsa veya
konut satışı yapılabilir. Bu kapsamda bulunanlara Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile işbirliği yapılmak suretiyle konut
satışı da yapılabilir. Enkaz ve ağaç bedelleri arsa veya konut bedellerinden mahsup edilir.
Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edilen yerlerde belediyelere ait gayrimenkuller ile belediyelerin anlaşma
sağladığı veya kamulaştırdıkları gayrimenkuller üzerindeki inşaatların tamamı belediyeler tarafından yapılır veya
yaptırılır. Belediye ile anlaşma yapmayan veya belediyece kamulaştırılmasına gerek duyulmayan gayrimenkul
sahiplerinden proje alanında kendilerine 3194 sayılı Kanunun 18 inci maddesine göre ayrı ada ve parselde imar hakkı
verilmemiş olanlar kamulaştırmasız el atma davası açabilir.
Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlarında yapılacak alt yapı ve rekreasyon harcamaları, proje ortak gideri
sayılır. Belediyelere ait inşaatların proje ortak giderleri belediyeler tarafından karşılanır. Kendilerine ayrı ada veya
parsel tahsis edilen gayrimenkul sahipleri ile kamulaştırma dışı kalan gayrimenkul sahipleri, sahip oldukları inşaatın
toplam metrekaresi oranında proje ortak giderlerine katılmak zorundadır. Proje ortak gideri ödenmeden inşaat ruhsatı,
yapılan binalara yapı kullanma izni verilemez; su, doğalgaz ve elektrik bağlanamaz.
Dönüşüm alanı sınırı kesinleştiği tarihte, bu sınırlar içindeki gayrimenkullerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine
kaydedilmek üzere tapu sicil müdürlüğüne, paftasında gösterilmek üzere kadastro müdürlüğüne bildirilir. Söz konusu
gayrimenkullerin kaydında meydana gelen değişiklikler belediyeye bildirilir.
Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edilen yerlerde; ifraz, tevhit, sınırlı ayni hak tesisi ve terkini, cins
değişikliği ve yapı ruhsatı verilmesine ilişkin işlemler belediyenin izni ile yapılır. Bu yerlerde devam eden inşaatlardan
projeye uygunluğu belediye tarafından kabul edilenler dışındaki diğer inşaatlar beş yıl süreyle durdurulur. Bu sürenin
sonunda durdurma kararının devam edip etmeyeceğine belediye tarafından karar verilir. Toplam durdurma süresi on
yılı geçemez.
Belediye, kentsel dönüşüm ve gelişim projelerini gerçekleştirmek amacıyla; imar uygulaması yapmaya, imar
uygulaması yapılan alanlardaki taşınmazların değerlerini tespit etmeye ve bu değer üzerinden hak sahiplerine
29
dağıtım yapmaya veya hasılat paylaşımını esas alan uygulamalar yapmaya yetkilidir.
Kentsel dönüşüm ve gelişim projelerinin uygulanması sırasında, tapu kayıtlarında mülkiyet hanesi açık olan veya
ayni hakları davalı olan taşınmazlar doğrudan kamulaştırılarak bedelleri mahkemece tayin edilen bankaya belli olacak
hak sahipleri adına bloke edilir. Belediye kentsel dönüşüm ve gelişim projelerinin uygulama alanında bulunan
taşınmazların kamulaştırılması sırasında veraset ilamı çıkarmaya veya tapudaki kayıt malikine göre işlem yapmaya
yetkilidir.
Büyükşehirlerde büyükşehir belediye meclisinin, il ve ilçelerde belediye meclislerinin salt çoğunluk ile alacağı
karar ile masrafların tamamı veya bir kısmı belediye bütçesinden karşılanmak kaydıyla kentin uygun görülen
alanlarında bina cephelerinde değişiklik ve yenileme ile özel aydınlatma ve çevre tanzimi çalışmaları yapılabilir. Cephe
değişikliği yapılacak binalarda telif hakkı sahibi proje müelliflerine talep etmeleri hâlinde, değiştirilecek cephe veya
cephelerin beher metrekaresi için bir günlük net asgari ücret tutarını geçmemek üzere telif hakkı ödenir. Büyükşehir
belediye meclisince uygun görülmesi hâlinde, büyükşehir belediyesi içindeki ilçe belediyeleri kendi sınırları içinde bu
fıkrada belirtilen iş ve işlemleri yapabilir.
Bina cephelerinde değişiklik ve yenileme ile özel aydınlatma ve çevre tanzimi çalışmaları için yapılması gereken
iş, işlem ve yetkilendirmeler, kat maliklerinin arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karara göre yapılır.
Büyükşehir belediyelerince, kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edilen alanlar ile 5366 sayılı Kanuna göre
yenileme alanı ilan edilen alanlarda veya bu Kanunun 75 inci maddesine göre kamu kurum ve kuruluşları ile protokol
yapmaları hâlinde, büyükşehir belediye meclisi kararı ile, yıkılan ibadethane ve yurtların yerine veya ihtiyaç duyulan
yerlerde ibadethane ve yurt inşa edilebilir.
Kentsel dönüşüm ve gelişim projesi kapsamındaki işler, kamu idareleriyle 75 inci madde çerçevesinde ortak
hizmet projeleri aracılığıyla gerçekleştirilebilir.
Belediye, belediye meclisinin kararına bağlı olarak görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararası
teşekkül ve organizasyonlara, kurucu üye veya üye olabilir.
Belediye bu teşekkül, organizasyon ve yabancı mahallî idarelerle ortak faaliyet ve hizmet projeleri
gerçekleştirebilir veya kardeş kent ilişkisi kurabilir.
30
Birinci ve ikinci fıkra gereğince yapılacak faaliyetlerin, dış politikaya ve uluslararası anlaşmalara uygun olarak
yürütülmesi ve önceden İçişleri Bakanlığının izninin alınması zorunludur.
Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına
giren konularda;
a) Mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli
veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak
aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre
sonuçlandırılır.
b) Mahallî idareler ile merkezî idareye ait aslî görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli aynî
ihtiyaçları karşılayabilir, geçici olarak araç ve personel temin edebilir.
c) Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, engelli dernek ve vakıfları,
Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu kapsamına
giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek olan
ortak hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekir.
d) Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak
mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmi beş yılı geçmemek üzere tahsis
edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması
hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür.
Kamu kurum ve kuruluşlarına belediyeler, bağlı kuruluşları ve belediye şirketlerince devir veya tahsis edilen
taşınmazlar, kamu konutu ve sosyal tesis olarak kullanılamaz.
Belediye; sağlık, eğitim, spor, çevre, sosyal hizmet ve yardım, kütüphane, park, trafik ve kültür hizmetleriyle
yaşlılara, kadın ve çocuklara, engellilere, yoksul ve düşkünlere yönelik hizmetlerin yapılmasında beldede dayanışma ve
katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla gönüllü kişilerin katılımına yönelik
programlar uygular.
Cadde, sokak, meydan, park, tesis ve benzerlerine ad verilmesi ve beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve
benzerlerinin tespitine ilişkin kararlarda; belediye meclisinin üye tam sayısının salt çoğunluğu, bunların
değiştirilmesine ilişkin kararlarda ise meclis üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı aranır. Bu kararlar mülkî
idare amirinin onayı ile yürürlüğe girer.
31
5216 SAYILI YASAYA
GÖRE İLÇE
BELEDİYELERİNİN
GÖREV VE YETKİLERİ–
BELEDİYE YÖNETİMİNİN
ORGANLARI
32
a) Kanunlarla münhasıran Büyükşehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan
görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
b) Büyükşehir katı atık yönetim planına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak.
c) Sıhhi işyerlerini ikinci ve üçüncü sınıf GSM müesseselerini, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini
ruhsatlandırmak ve denetlemek.
d) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri
kullanmak, otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve
çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; sağlık, eğitim, kültür
tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihi dokuyu korumak; kent tarihi
bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak.
e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.
f) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etmek ve yıkmak
g) Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette
bulunabilirler.
Belediye Yönetiminin Organları;
5393 sayılı Kanuna göre belediye idaresinin organları; belediye meclisi, belediye encümeni ve belediye
başkanından oluşmaktadır.
Belediye Başkanı Görev ve Yetkileri
Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Başkan, genel olarak
belediye teşkilâtının en üst amiri sıfatıyla, belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini
korumakla görevlidir.
Belediye Başkanının görev ve yetkileri şunlardır:
Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu
stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve
uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak
b) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak
33
ve menfaatlerini korumak
c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek
veya vekil tayin etmek
d) Meclise ve encümene başkanlık etmek.
e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.
i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
j) Belediye personelini atamak
k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
l) Şartsız bağışları kabul etmek
m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilere yönelik hizmetleri yürütmek ve
engelliler merkezini oluşturmak.
o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.
p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri
yapmak ve yetkileri kullanmak.
Belediye Meclisi
Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş
üyelerden oluşmaktadır. Belediye meclisinin görev ve yetkileri ise Kanunda şu şekilde sayılmıştır:
Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans
ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.
b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel
sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni
plânını kabul etmek. (Ek cümle: 1/7/2006-5538/29 md.) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il
çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi
tarafından onaylanır.
34
d) Borçlanmaya karar vermek.
e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir
taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve
süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.
f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için
uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.
g) Şartlı bağışları kabul etmek
h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin TL’den fazla dava konusu olan belediye
uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.
i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan
ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile
yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.
k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine
karar vermek.
m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması,
birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve
benzerlerini kabul etmek.
o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle
karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla
kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri
yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek
r) Fahrî hemşerilik payesi ve beratı vermek
s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak
t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek
u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek
35
Belediye Encümeni
Encümen, belediye başkanının başkanlığında; il belediyelerinde ve nüfusu 100.000'in üzerindeki
belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, malî hizmetler
birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden
oluşur.
Belediyenin günlük işlerini ve meclisçe alınan kararları yürütmekle görevli organı encümendir. Encümenin
başkanı belediye başkanıdır.
Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:
a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş
bildirmek.
b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek
f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine
karar vermek.
g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı
geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek
i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.
36
37
ORGANİZASYON
ŞEMASI
38
39
İÇ KONTROL
SİSTEMİNİN GENEL
ESASLARI ve
MEVZUATI
40
1. Tanım
5018 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde İç Kontrolün Tanımı:
İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve
verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak
tutulmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare
tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütünüdür.
2. Amaç
5018 sayılı Kanunun 56 ıncı maddesinde İç Kontrolün Amaçları:
• Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini,
• Kamu İdarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini,
• Her türlü mali karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini,
• Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini,
• Varlıkların kötüye kullanılması ve israfın önlenmek ve kayıplara karşı korunmasını sağlamak olarak
belirtilmiştir.
3. Yasal Çerçeve
Son yıllarda uygulamaya konulan planlı gelişim çalışmalarında İç kontrole ilişkin oldukça geniş bir yasal
düzenleme yer almıştır. İç kontrole ilişkin yasal çerçeve aşağıdaki mevzuatla düzenlenmiştir.
a. ) 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
Kanun TBMM’de 10 Aralık 2003 tarihinde kabul edilerek 24 Aralık 2003 tarih 25326 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanmıştır. 22 Aralık 2005 tarih ve 5436 sayılı Kanunla, 5018 sayılı Kanunda geçen bazı ifadelerde değişiklikler
yapılarak Kanunun uygulanabilirlik kapasitesi artırılmış, İç Kontrol Sistemi yeniden tanımlanarak daha kapsayıcı hale
getirilmiştir.
b. ) İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar
5018 sayılı Kanunun 55, 56, 57 ve 58’ inci maddelerine dayanılarak hazırlanan ve 31Aralık 2005 tarihli ve
26040 (3. mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan dokümanın “ İç Kontrol Standartları “ başlıklı 5’ inci
maddesinde, Kanuna ve iç kontrol standartlarına aykırı olmamak şartıyla, idarelerce görev alanları çerçevesinde her
türlü yöntem, süreç ve özellikli işlemlere ilişkin standartlar belirlenebileceği de belirtilmiştir.
41
c. Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
10 Aralık 2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesi ile 22 Aralık 2005 tarihli ve 5436 sayılı
Kanunun 15’inci maddesine dayanılarak hazırlanan Yönetmeliğin 9’ uncu maddesinde “ İç Kontrol “ mali hizmetler
fonksiyonu kapsamında yürütülecek işler arasında sayılmıştır.
d. Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği:
Kamu İç Kontrol Standartları; COSO modeli, INTOSAI Kamu Sektörü İç Kontrol Standartları Rehberi ve
Avrupa Birliği İç Kontrol Standartları çerçevesinde Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmiştir.
Bu kapsamda; Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 26 Aralık 2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan Tebliğ ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve
geliştirilmesi amacıyla 18 standart ve bu standartlar için gerekli 79 genel şart belirlenmiş bulunmaktadır.
e. Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi
Maliye Bakanlığı tarafından 04 Şubat 2009 tarihinde yayımlanmış olan Rehber; İç Kontrol Sistemlerini Kamu
İç Kontrol Standartları ile uyumlu hale getirmek için yapılması gereken çalışmaların belirlenmesi, bu çalışmalar için
eylem planı oluşturulması, gerekli prosedürler ve ilgili düzenlemelerin hazırlanması çalışmalarında kamu idarelerine
yol göstermek amacıyla hazırlanmış ve bu amaçla temel ilkeler belirlenmiştir.
f. İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
5018 sayılı Kanunun 65 inci maddesine dayanılarak hazırlanmış olup, Resmi Gazetenin 12 Temmuz 2006 tarih
ve 26226 sayısı ile yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin Amacı, İç Denetçilerin; kamu idareleri itibarıyla
sayılarını, niteliklerini, atanmalarını, çalışma usul ve esaslarını, sertifikalarının verilmesi ve derecelendirilmesi ile diğer
hususları düzenlemektir.
g. Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik
5018 sayılı Kanunun 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanmış olup, Resmi Gazetenin 17 Mart 2006 tarih ve
26111 sayısı ile yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Amacı, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli
idareler, sosyal güvenlik kurumları ile mahalli idarelerin faaliyet raporlarının hazırlanması, ilgili idarelere
gönderilmesi, kamuoyuna açıklanması ve bu işlemlere ilişkin süreler ile diğer usul ve esasları ortaya koymaktır.
42
h. Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik
5018 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmış olup, Resmi Gazetenin 05 Temmuz 2008 tarih
ve 26927 sayısı ile yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Amacı, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli
idareler, sosyal güvenlik kurumları ile mahalli idarelerin performans programlarının hazırlanması, ilgili idarelere
gönderilmesi, kamuoyuna açıklanması ve bu işlemlere ilişkin süreler ile diğer usul ve esasları ortaya koymaktır.
Unsurlar ve Genel Koşulları
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Dokümanının 7 inci maddesinde İç Kontrolün
unsurları ve genel koşulları beş ana başlık altında belirtilmiştir.
a. Kontrol Ortamı: İdarenin yöneticileri ve çalışanlarının iç kontrole olumlu bir bakış açısı sağlaması, etik
değerlere ve dürüst bir yönetim anlayışına sahip olması esastır. Performans esaslı yönetim anlayışı çerçevesinde görev,
yetki ve sorumlulukların uzmanlığa önem verilerek bilgili ve yeterli kişilere verilmesi ve personelin performansının
değerlendirilmesi sağlanır. İdarenin organizasyon yapısı ile personelin görev, yetki ve sorumlulukları açık bir şekilde
belirlenir.
b. Risk Değerlendirmesi: Mevcut koşullarda meydana gelen değişiklikler göz önünde bulundurularak
gerçekleştirilen ve süreklilik gösteren bir faaliyettir.
c. Kontrol Faaliyetleri: Önleyici, tespit edici ve düzeltici her türlü kontrol faaliyeti belirlenir ve uygulanır.
d. Bilgi ve İletişim: İdarenin ihtiyaç duyacağı her türlü bilgi uygun bir şekilde kaydedilir, tasnife tabi tutulur
ve ilgililerin iç kontrol ile diğer sorumluluklarını yerine getirebilecekleri bir şekilde ve sürede iletilir.
e. Gözetim: İç Kontrol sistem ve faaliyetleri sürekli olarak izlenir, gözden geçirilir ve değerlendirilir.
Temel İlkeler
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Dokümanının 6’ıncı maddesinde İç Kontrolün temel
ilkeleri olarak aşağıdaki hususlar belirtilmiştir.
43
a. İç Kontrol faaliyetleri idarenin yönetim sorumluluğu çerçevesinde yürütülür.
b. İç Kontrol faaliyet ve düzenlemelerinde öncelikle riskli alanlar dikkate alınır.
c. İç Kontrole ilişkin sorumluluk, işlem sürecinde yer alan bütün görevlileri kapsar.
d. İç Kontrol Mali ve Mali olmayan tüm işlemleri kapsar.
e. İç Kontrol Sistemi yılda en az bir kere değerlendirilir ve alınması gereken önlemler belirlenir.
f. İç Kontrol düzenleme ve uygulamalarında mevzuata uygunluk, saydamlık, hesap verilebilirlik, ekonomiklik,
etkinlik, etkililik gibi iyi mali yönetim İlkeleri esas alınır.
Kontrol Yapısı ve Uygulaması
5018 sayılı Kanunun 57’inci maddesinde kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrol sistemlerinin harcama
birimleri, muhasebe ve mali hizmetler ile ön mali kontrol ve iç denetimden meydana geldiği belirtilerek, yeterli ve
etkili bir kontrol sisteminin sağlanmasının gereği olarak aşağıda belirtilen hususlara yer verilmiştir.
a. Mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip olunması
b. Mali yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yönetici ile personele verilmesi
c. Belirlenmiş standartlara uyulmasının sağlanması
d. Mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesi
e. Kapsamlı bir yönetim anlayışı ile uygun bir çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanması bakımından, ilgili
idarelerin üst yöneticileri ile diğer yöneticileri tarafından görev, yetki ve sorumluluklar göz önünde bulundurularak
gerekli önlemlerin alınması
44
45
İÇ KONTROL
SİSTEMİNİN BİLEŞENLERİ
46
C. İç Kontrol Sisteminin Bileşenleri
Kamu İç Kontrol Standartları COSO modeli, INTOSAI Kamu Sektörü İç Kontrol Standartları Rehberi ve
Avrupa Birliği İç Kontrol Standartları çerçevesinde Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmiştir. Kamu İdarelerine
“Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği“ kapsamında yayımlanan Standartlar aşağıda belirtilen bileşenler esas alınarak
oluşturulmuştur.
• Kontrol Ortamı
• Risk Değerlendirmesi
• Kontrol Faaliyetleri
• Bilgi ve İletişim
• İzleme
Bahse konu bileşenler çerçevesinde; kamu idarelerinde İç Kontrol Sisteminin kurulması, uygulanması,
izlenmesi ve geliştirilmesi amacıyla genel nitelikte 18 Standart ve bu standartlara ilişkin olarak 79 genel şart
belirlenmiştir.
BİLEŞEN
Kontrol Ortamı
Risk Değerlendirmesi
Kontrol Faaliyetleri
STANDART
4
2
6
ŞART
26
9
17
Bilgi ve İletişim
İzleme
4
2
20
7
Toplam
18
79
47
İÇ KONTROL STANDARTLARI
1. Kontrol Ortamı Standartları
• Etik Değerler ve Dürüstlük
• Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler
• Personelin Yeterliliği ve Performansı
• Yetki Devri
2. Risk Değerlendirme Standartları
• Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
• Planlama ve Programlama
3. Kontrol Faaliyetleri
• Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
• Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi
• Görevler Ayrılığı
• Hiyerarşik Kontroller
• Faaliyetlerin Sürekliliği
• Bilgi Sistemleri Kontrolleri
4. Bilgi ve İletişim
• Bilgi ve İletişim
• Raporlama
• Kayıt ve Dosyalama Sistemi
• Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi
5. İzleme Standartları
• İç Kontrolün Değerlendirilmesi
• İç Denetim
48
İÇ KONTROL
SİSTEMİNDE YETKİ VE
SORUMLULUKLAR
50
Üst Yöneticilerin Sorumluluğu
5018 sayılı Kanunun 11’inci maddesinde Üst Yöneticilerin;
• İdarelerin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık programlara, stratejik plan ve
performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından,
• Sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını
sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanılmasının önlenmesinden,
• Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminin işleyişinin gözetilmesi ve izlenmesinden,
• 5018 sayılı Kanunda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden, sorumlu oldukları, Üst
Yöneticilerin bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, mali hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine
getirecekleri ifade edilmiştir. Bu kapsamda, üst yöneticilere; iç kontrol sisteminin kurulması ve gözetilmesi, iç kontrol
sisteminin gereği olarak yazılı prosedürlerin ve ilgili dokümanların oluşturulması sorumluluğu verilmiştir. Üst
Yöneticiler ayrıca her yıl Mali uygulamaların mevzuata uygun olarak gerçekleştirildiğini belirten “ İç Kontrol Güvence
Beyanını” düzenler ve idare faaliyet raporlarına eklerler.
2. Mali Hizmetler Birim Yetkililerinin Sorumlulukları
5018 sayılı Kanunun 60, 61, 63 ve 64’üncü maddelerinde, Mali Hizmetler Birimi, Muhasebe Yetkilileri ve İç
denetçilerin iç kontrol kapsamındaki görev ve sorumlulukları belirtilmiştir. Bu çerçevede:
• Mali Hizmetler Birimi; İdarenin İç Kontrol Sisteminin kurulması, standartların hayata geçirilmesi ve
geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak ve ön mali kontrolden,
• Muhasebe Yetkilileri; Ödeme emri belgesi ve eklerinin kontrolünden, muhasebe işlemlerinin belirlenmiş
standartlara ve usullere uygun olarak kaydedilmesi, raporlanması, muhafazası ve denetime hazır olarak
bulundurulmasından,
• İç Denetçilerin; İdarelerin İç Kontrol Sistemlerinin denetlenmesinden ve geliştirilmesi yönünde teklif ve
önerilerde bulunmaktan sorumludurlar.
51
MELİKGAZİ BELEDİYE
BAŞKANLIĞI’NDA İÇ
KONTROL UYGULAMASI
52
1. Stratejik Plan
Kamu Mali Yönetimi Reformu kapsamında, bütçe sürecinde mali disiplinin sağlanması, kaynakların belirlenen
stratejik önceliklere göre dağıtılması, kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığının izlenmesi ve bu çerçevede hesap
verme sorumluluğu geliştirilmesi ana başlıklar olarak ön plana çıkmıştır. Bu doğrultuda, kamu idarelerinin planlı
hizmet sunumu, politika geliştirme, belirlenen politikaları somut programlara ve bütçelere dayandırma, uygulamayı
etkin olarak izleme ve değerlendirme bağlamında “ Stratejik Planlama “ temel bir araç olarak benimsenmiştir.
Stratejik Planlamanın: bir yandan kamu mali yönetimine etkinlik kazandırırken, diğer yandan da kurumsal
kültür ve kimliğin gelişimine ve güçlendirilmesine katkı sağladığı düşünülmektedir.
Bu süreçte Melikgazi Belediyesinde 5018 ve 5393 sayılı kanunlar gereğince katılımcı bir anlayışla Stratejik
Plan hazırlık çalışması başlatılmış, belediye yönetici ve çalışanlarının katkısı ile Melikgazi Belediyesi 2012 – 2016
Stratejik Planı hazırlanmıştır.
Melikgazi Belediyesi olarak iç ve dış çevre şartları analizinde elde edilen veriler ile Belediyemizin misyon,
vizyon ve ilkeleri değerlendirilmiş ve yasal mevzuatla tanımlanan görevleri kapsamında belediye çalışmalarında 3
stratejik amaç belirlenmiş ve bu amaçlar etrafında çalışmalar yürütülmektedir.
Planlama sürecinin anlatılması, tanıtılması ve sahiplenilmesi amacıyla Belediye personeline yönelik olarak
kapsamlı bir eğitim ve çalışma programı düzenlenmiştir. Vizyon ile Misyonumuzun belirlenmesi, faaliyet ve projelerin
ortaya konması amacıyla Üst Yönetimin plana ilişkin görüşleri alınmıştır. Bu çalışmalar kapsamında hazırlanan plan,
Belediye Meclisi toplantısına sunularak kabul edilmiş ve uygulamaya konmuştur.
Mahalli İdarelerce hazırlanan Stratejik Planlar asgari iki yıl uygulandıktan sonra revize edilebilmektedir. Bu
kapsamda ilgili personele yönelik bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Kurumumuzu bağlayıcı nitelikte olan mevzuat
irdelenerek analiz edilmiş bu kapsamda, temel hizmet ve ürünlerimiz belirlenmiş ve faaliyet alanlarımız analiz edilerek,
teşkilat şemamız tekrar gözden geçirilmiştir.
Uygulanmakta olan planımıza ilişkin görüşlerinin alınması ve önümüzdeki dönemde kurumumuzdan
beklentilerinin öğrenilmesi için iç ve dış paydaşlarımıza yönelik paydaş analizi yapılmış, gelen görüş ve öneriler
değerlendirilerek planımıza aktarılmıştır. Bu çalışmalar bağlamında faaliyetler ve projeler gözden geçirilerek yeniden
düzenlenmiştir. Plan, Belediye Meclis toplantısında görüşülerek kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Yeni plan İçişleri
Bakanlığı ile DPT Müsteşarlığına gönderilmiş ve Belediye İnternet Sitesine konularak kamuoyuna açıklanmıştır.
53
2.Performans Programı
Stratejik Planlar idarenin stratejik amaç ve hedeflerine ulaşabilmelerine imkan sağlayacak kararların alınması
ve stratejilerin belirlenmesi konusunda idareye yardımcı bir araçtır. Stratejileri faaliyete dönüştüren kararların
alınmasında ise Performans Programları kullanılmaktadır. Performans Programında belirlenen performans hedefleri
idarenin stratejik hedeflerine ulaşmak için gerçekleştirmeleri gerekli olan hedeflerdir. Bu hedefler stratejik planda yer
alan amaç ve hedeflerin yıllık bölümlerini oluşturur.
06.07.2013 tarih ve 28699 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan karar ile onaylanmış olan Onuncu
Kalkınma Planı ile mahalli idarelere ilişkin temel amaç ve hedefler şu şekilde belirlenmiştir.
Temel Amaç: Mahalli idarelerin daha etkin, hızlı ve nitelikli hizmet sunabilen, katılımcı, şeffaf, çevreye
duyarlı, dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını gözeten ve mali sürdürülebilirliği sağlamış bir yapıya kavuşturulmasıdır.
Temel Hedef: Vatandaşlara sunulan hizmetlerden duyulan memnuniyeti en üst düzeye çıkarmaktır.
Belediyemizin 2012-2016 dönemi Stratejik planında yer alan 3 stratejik alana orta ve uzun vadede ulaşılması
amacıyla 2015 mali yılı Performans Programı içinde gerekli değerlendirmelerin yapılarak;
1. Belirtilen stratejik amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla 19 stratejik hedef
2. Belirtilen stratejik hedeflerin hayata geçirilmesi amacıyla 61 performans hedefi
3. Performans hedeflerini oluşturan 61 adet faaliyet belirlendiği ve faaliyet maliyetleri toplamının stratejik
amaçlara göre yeniden belirlenmiştir.
Belediyemizde bu temel amaç ve hedefe ulaşma gayretiyle çalışmalarını sürdürmektedir.
3. Faaliyet Raporu
Faaliyet raporu stratejik plan, performans programı ve bütçede yer alan faaliyet, proje ve performans
hedeflerinin ne ölçüde gerçekleştirilip gerçekleştirilemediğini raporlamak amacıyla üretilmektedir. Faaliyet raporları bu
yönüyle performans denetimi ve değerlendirilmesiyle meclislerde hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmesi
sağlanmaktadır.
54
4. İç Kontrol Eylem Planı
a.
Eylem Planı Hazırlama Süreci:
2009 yılında Melikgazi Belediyesinde İç Kontrol Eylem Planının hazırlanması için çalışmaları koordine
edecek ve bizzat katılacak gruplar kurulmuştur. Bu kapsamda İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu ile Kamu İç
Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu teşkil edilmiştir. Plan hazırlanarak, Planın bir sureti
Maliye Bakanlığına gönderilmiştir.
Ayrıca Eylem Planında belirtilmiş hususların en kısa sürede hayata geçirilmesi amacıyla çalışmalara
başlanmıştır. Bu çalışmalar çerçevesinde Belediyemiz de, iç kontrol sistemi ile kişisel gelişim yönünde önemli adımlar
atılmıştır. Bununla birlikte, konuya ilişkin Maliye Bakanlığı yayınları dikkatle takip edilerek Eylem Planımızda
değişiklik yapılması ve revize edilmesi gerekliliği her zaman göz önünde bulundurulmuştur. Bu çerçevede Maliye
Bakanlığı tarafından çalışmaları sürdürülen “Kamu İç Kontrol Rehberinde” belirtilen bazı esas ve yaklaşımlar da
dikkate alınarak Eylem Planımız revize edilerek yeniden düzenlenmiştir. Revize edilerek yeniden hazırlanan
“Melikgazi Belediyesi 2015-2016 yılları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı” Üst Yöneticiye
sunularak, onayını müteakip yayımlanacak ve bir sureti Maliye Bakanlığına gönderilecektir.
b. Eylemlerin Plan İçindeki Dağılımı :
Kamu İç Kontrol Standartları 5 unsuru içeren 18 adet standart, 79 adet şart ve 224 adet belirlenen eylemlerden
oluşmaktadır. Unsurlara göre dağılım ve öngörülen eylem sayıları aşağıda gösterilmiştir.
55
Unsur
Genel
Şart
6
Standart Kodu ve Adı
1. Etik Değerler ve Dürüstlük
1. Kontrol
Ortamı
2. Risk
Değerlendirmesi
3. Kontrol
Faaliyetleri
2. Misyon, Organizasyon yapısı ve görevler
7
3. Personelin Yeterliliği ve performansı
8
4. Yetki devri
5
Toplam 26
5. Planlama ve programlama
6
6. Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi
3
Toplam 9
7. Kontrol Stratejileri ve yöntemleri
4
8. Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendiril.
3
16
17
4
9. Görevler ayrılığı
10. Hiyerarşik kontroller
11. Faaliyetlerin sürekliliği
12. Bilgi sistemlerinin kontrolleri
2
2
2
2
17
7
4
6
13
12
14
18
3
2
20
5
47
15
2
7
79
4
19
224
Toplam
4. Bilgi ve
iletişim
13. Bilgi ve iletişim
14. Raporlama
15. Kayıt ve dosyalama sistemi
16. Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların
bildirilmesi
Toplam
5. İzleme
17. İç Kontrolün Değerlendirilmesi
18. İç Denetim
Toplam
Genel TOPLAM
Belirlenen
Eylem
16
53
14
5
19
16
13
86
27
3
15
57
EYLEMLER
58
1- KONTROL ORTAMI
STANDART
KODU
KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI
KOS1
Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır.
KOS1.1
İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir.
MEVCUT
DURUM
Hazırlanmış bir İç Kontrol Uyum Eylem Planı mevcuttur. Hazırlanmasından bu yana 5 yıldan fazla zaman geçmiştir. Ancak iç
kontrol sistemi ve işleyişi konusunda yönetici ve personelde yeterli destek ve sahiplenme oluşturulamamıştır.
EYLEM KODU ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA DA EYLEMLER
SORUMLU
BİRİM
İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
BİRİM
ÇIKTI / SONUÇ
TAMAMLANMA
TARİHİ
Eğitim
Duyuruları,Seminer
Notları, Sunum
Çalışmaları, Kurum
İntranet ve Web
Uygulamaları ve
Duyuruları
31-12-2015
KOS1.1.1
İç kontrol sistemi ve işleyişi ve iç kontrolle
ilgili her türlü düzenleyici işlemler
ve
gelişmeler hakkında duyuru, seminer, tanıtıcı
doküman, broşür, web sayfasından bilgi
verilmesi vs. aracılığıyla bilgilendirme
faaliyetleri yapılacaktır.
Mali Hizmetler Mali Hizmetler
Müdürlüğü
Müdürlüğü
KOS1.1.2
Belediye intranet portalına iç kontrol bölümü
eklenecektir. Uyum Eylem Planları ile
bilgilendirme ve duyurular bu bölümde yer
alacaktır. Bölümdeki güncellemelerin
çalışanların posta kutularına düşmesi
sağlanacaktır.
Mali Hizmetler
İntranet ortamında İç
Md.- Bilgi
Tüm Birimler Kontrol Modülü, E-mail
İşlem Br.
örnekleri
KOS1.1.3
20015-2017 İç Kontrol Uyum Eylem Planı
hazırlanacak ve yürürlüğe konulacaktır.
Tüm Birimler
Uyum Eylem Planında yer alan eylemlere
yönelik eğitimler, sunumlar ve toplantılar
düzenlenecektir.
İnsan
Kaynakları ve
Eğitim Md. - Tüm Birimler
Mali Hizmetler
Md.
KOS1.1.4
Mali Hizmetler
Müdürlüğü
31-12-2015
İç Kontrol Uyum
Eylem Planı
31-12-2014
Eğitim Notları, Toplantı
Tutanakları, Sunumlar,
Eğitim Değerlendirme
Formu, Eğitim Katılım
Formu, Toplantı
Resimleri
Sürekli
AÇIKLAMA
1- KONTROL ORTAMI
STANDART
KODU
KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI
KOS1
Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır.
KOS1.2
İdarenin yöneticileri iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele örnek olmalıdır.
MEVCUT
DURUM
Belediyemiz üst yöneticilerine iç kontrol sisteminin uygulanması konusunda rehberlik teşkil edecek eğitimler verilmiş, personele
uygulamalarda örnek olunması konusunda gelişime açık alanlar mevcuttur.
EYLEM KODU ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA DA EYLEMLER
KOS1.2.1
Birim yöneticilerinin personellere, iç kontrol
sisteminin kuruma kazandıracağı etkinlik ve
verimlilik hakkında uygulama örnekleri
göstererek sahiplenilmesi konusunda motive
edici birim toplantıları düzenlenecektir.
SORUMLU
BİRİM
İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
BİRİM
ÇIKTI /
SONUÇ
TAMAMLANMA
TARİHİ
Tüm Birimler
Mali Hizmetler
Müdürlüğü
Toplantı
Tutanakları
Sürekli
AÇIKLAMA
1- KONTROL ORTAMI
STANDART
KODU
KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI
KOS1
Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır.
KOS1.3
Etik kurallar bilinmeli ve tüm faaliyetlerde bu kurallara uyulmalıdır.
MEVCUT
DURUM
13.4.2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin 29. maddesine istinaden Kurumumuz Etik Komisyonu oluşturulmuştur. Kurum
personelinin Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi kurallarını görev başlangıcından itibaren bilmesi ve imzalanarak özlük dosyalarında
saklanması temin edilmektedir. Belediyemiz Web sitesinde Etik Komisyonu Faaliyet Raporu yayınlanmaktadır.
EYLEM KODU ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA DA EYLEMLER
KOS1.3.1
Kurum personeline duyurusu yapılarak imza
karşılığı tebliği yapılmış "Kamu Görevlileri
Etik Sözleşmesi"nin personel davranışlarına
yansıması ve farkındalık düzeyinin arttırılması
amacıyla hizmet içi eğitim düzenlenmesi
sağlanacaktır.
KOS1.3.2
Hizmet alımı yoluyla istihdam edilen kurum
çalışanlarına Etik Kurallara Uyma
Yükümlülüğü getirilecektir.
SORUMLU
BİRİM
İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
BİRİM
ÇIKTI / SONUÇ
TAMAMLANMA
TARİHİ
İnsan
Kaynakları ve
Eğitim Md.
Eğitim Notları,
Toplantı Tutanakları,
Sunumlar, Eğitim
Değerlendirme
Tüm Birimler
Formu, Eğitim
Katılım Formu,
Toplantı Resimleri
Sürekli
İnsan
Kaynakları ve
Eğitim Md.
Tüm Birimler
Sürekli
Etik Kurallar
AÇIKLAMA
1- KONTROL ORTAMI
STANDART
KODU
KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI
KOS1
Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır.
KOS1.4
Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik sağlanmalıdır.
MEVCUT
DURUM
Kurumumuzun stratejik plan, faaliyet raporu, performans programı, bütçe, mali durum ve beklentiler raporu vb. diğer raporlar
kurum içi birimlere dağıtılmakta ve kurumumuz internet sitesinde yayımlanmaktadır. Gerçek ve tüzel kişilerin birimlerimize veya
Belediyemiz Beyaz Masa bürosuna başvurmaları halinde istedikleri bilgi ve belgelere 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nda
belirlenen istisnalar dışında ulaşabilmektedirler.
Kurumumuz ayrıca Sayıştay Başkanlığı ve diğer denetim organlarının denetimine açıktır.Belediyenin vizyon ve misyonu ile
birimlerin amaç ve hedefleri personel tarafından tam olarak bilinmemektedir. Belediyemizde bir Bilgi Yönetim Sistemi ve bununla
ilişkilendirilmiş bir Elektronik Belge Yönetim Sistemi yoktur. Geleneksel ortamda raporlama yapılmaktadır ancak tüm faaliyetleri
kapsayan bir rapor seti yoktur. Üretilen raporların kullanılabilirlik ve anlaşılabilirliği konularında geliştirmelere ihtiyaç vardır.
Hizmet Standartları Oluşturulmuştur. WEB sayfamızda yayımlanmaktadır.
EYLEM KODU ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA DA EYLEMLER
SORUMLU
BİRİM
İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
BİRİM
ÇIKTI /
SONUÇ
TAMAMLANMA
TARİHİ
Kamu Hizmet
Standartları
Tablosu
Sürekli
KOS1.4.1
Kamu Hizmet Standartları Çalışmaları
çerçevesinde tablolar Kurum teşkilat yapısında
ki değişikliklere göre sürekli güncellenecektir.
Mali Hizmetler
Tüm Birimler
Müdürlüğü
KOS1.4.2
Kurumun tüm faaliyetleri Elektronik İmza ve
Elektronik Belge Yönetimi Sistemleri
üzerinden yürütülecektir.
Yazı İşleri Md.
Elektronik
- Bilgi İşlem Tüm Birimler Belge Yönetim
Birimi
Sistemi
KOS1.4.3
Kurumun faaliyetleri ve bunlara ilişkin
gelişmeler ile proje ve ihaleler internet
sitesinde düzenli olarak yayınlanacaktır.
Bilgi İşlem
Birimi
Tüm Birimler
Web Sitesi ve
İnternet
Güncellemeleri
31.08.2015
Sürekli
AÇIKLAMA
1- KONTROL ORTAMI
STANDAR
T KODU
KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI
KOS1
Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır.
KOS1.5
İdarenin personeline ve hizmet verilenlere adil ve eşit davranılmalıdır.
MEVCUT
DURUM
Web sayfamızda vatandaş memnuniyeti konusunda belediyemizin sahip olduğu kalite yönetim sistemi standartları dokümanları arasında yer
alan anket sürekli olarak açıktır. Web sitemizde açık olan mevcut anketin sonuçlarının raporlanması hakkında gelişime açık alanlar mevcuttur.
Personel anketleri yine kalite yönetim sistemi gereğince çalışan memnuniyet anketi yıllık olarak yapılmaktadır. Ancak bu anket ve
değerlendirme sonuçlarının süreç yönetimi çalışmalarıyla bütünleşik bir yapıya taşınması gerekmektedir.
EYLEM
KODU
ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA DA EYLEMLER
SORUMLU
BİRİM
İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
BİRİM
ÇIKTI / SONUÇ
TAMAMLANMA
TARİHİ
KOS1.5.1
Gerek vatandaş memnuniyeti gerekse personel
memnuniyeti anketleri sonuçları ölçülebilir ve spesifik bir
şekilde raporlanarak, grafiklerle desteklenerek ve yönetici
masası modüllerinin mevcut yazılım sistemine dahil
edilmesiyle kurumsal anlamda analiz imkanı elde
edilmelidir.
Bilgi İşlem
Birimi -Mali
Hizmetler
Müdürlüğü
Tüm Birimler
Anket sonuçları ve
Yönetici Masası Modülü
31.12.2015
KOS1.5.2
Çalışanlara yönelik olarak “İletişim Teknikleri” eğitiminin
eğitim programına dahil edilerek ve personel
davranışlarının iyileştirilmesine yönelik eğitim çalışması
düzenlenecektir.
İnsan
Kaynakları ve Tüm Birimler
Eğitim Md.
Eğitim Notları, Toplantı
Tutanakları, Sunumlar,
Eğitim Değerlendirme
Formu, Eğitim Katılım
Formu, Toplantı Resimleri
31.07.2015
KOS1.5.3
Hizmetlerimizin sunumuna ilişkin hazırlanmış
standartların yeniden değerlendirilmesi yapılacak ve
internet sitesi ile hizmet binasında duyurulacaktır.
Bilgi İşlem Br.
- Mali
Hizmetler Md Tüm Birimler
- Basın Yayın
Md
Kamu Hizmetleri
Standartları Çizelgeleri,
Afiş, Belediye İnternet
Sitesi
Sürekli
İnsan
Kaynakları ve Tüm Birimler
Eğ. Md.
Performans Göstergeleri
Sürekli
Personel performans göstergeleri oluşturulacak, atama ve
KOS1.5.4 yer değiştirmelerde bu göstergeler dikkate alınacaktır
AÇIKLAMA
1- KONTROL ORTAMI
STANDART
KODU
KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI
KOS1
Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır.
KOS1.6
İdarenin faaliyetlerine ilişkin tüm bilgi ve belgeler doğru, tam ve güvenilir olmalıdır.
MEVCUT
DURUM
Kurumumuz faaliyetleri sonucunda üretilen bilgi ve belgeler, kamu kurumlarının tabi olduğu genel mevzuat hükümlerinin
gerektirdiği resmi şekil ve içerik şartlarını taşımaktadır. Melikgazi Belediyesi yıllık faaliyet raporunda Üst Yöneticinin verdiği
"İç Kontrol Güvence Beyanı" ve Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin "Genel Yönetim-Mali Kaynakların Yönetimi" konusundaki
beyanı bilgilerinin güvenilir, tam ve doğru olduğu teyit edilmektedir.
SORUMLU
BİRİM
İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
BİRİM
KOS1.6.1
Tüm Belediye faaliyet ve süreçlerini kapsayan
bir Elektronik Belge Yönetim Sistemi
kurulacaktır.
Yazı İşleri
Müdürlüğü Bilgi İşlem
Birimi
Elektronik
Tüm Birimler Belge Yönetim
Sistemi
KOS1.6.2
Tüm birimlerin ortak veri tabanı üzerinden bilgi
paylaşımı ve oluşturulması sağlanacaktır.
Bilgi İşlem
Birimi
EYLEM KODU ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA DA EYLEMLER
Tüm Birimler
ÇIKTI /
SONUÇ
Ortak Veri
Tabanı
TAMAMLANMA
TARİHİ
31.08.2015
Sürekli
AÇIKLAMA
1- KONTROL ORTAMI
STANDART
KODU
KOS2
KOS2.1
MEVCUT
DURUM
KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI
Misyon, organizasyon yapısı ve görevler: İdarelerin misyonu ile birimlerin ve personelin görev tanımları yazılı olarak belirlenmeli,
personele duyurulmalı ve idarede uygun bir organizasyon yapısı oluşturulmalıdır.
İdarenin misyonu yazılı olarak belirlenmeli, duyurulmalı ve personel tarafından benimsenmesi sağlanmalıdır.
Kurumumuzun misyon ve vizyonu belirlenerek Büyükşehir Belediyemiz resmi web sitesinde birimlerimizin ve kamuoyunun
bilgisine sunulmuştur. Ayrıca diğer çeşitli yazılı ve görsel iletişim araçları ile duyurusu yapılmıştır. Bu kapsamda kurumumuzda
çalışmaya başlayan her personel, hizmet içi oryantasyon eğitimleri çerçevesinde kurumun misyon ve vizyonu konusunda
bilgilendirilmektedir.
EYLEM KODU ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA DA EYLEMLER
SORUMLU
BİRİM
İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
BİRİM
ÇIKTI / SONUÇ
TAMAMLANMA
TARİHİ
Basın Yayın
KOS2.1.1
Panolar, İnternet sitesi,
Belediyenin misyonunu görsel temalarla dikkat çekici H. İlş. Md. Kurumsal Kimlik
hale getirecek, iç ve dış mekan panoları ile internet Bilgi İşlem Br. Tüm Birimler
öğeleri, Standart
- Kültür ve S.
sitesinde paylaşılacaktır.
Belgeler
Sürekli
İşl.Md.
Eğitim Notları, Toplantı
KOS2.1.2
Tutanakları, Sunumlar,
Belediyenin misyonu ile stratejik amaç, stratejik hedef
İnsan
Eğitim Değerlendirme
ve performans hedefleri arasındaki ilişki eğitim Kaynakları ve Tüm Birimler Formu, Eğitim Katılım
Eğitim Md.
programlarında ele alınacaktır.
Formu, Toplantı
Sürekli
Resimleri
Çalıştay - Eğitim
notları, Katılımcı
çizelgeleri, Afiş,
Tüm Birimler
İntranet ortam Çıktısı,
Web sitesi
KOS2.1.3
Yeni dönem Stratejik Planlama çalışmaları kapsamında;
Belediyemizin kurumsal misyonu; çalıştay, eğitim, web
sayfası, intranet, afiş…vb yöntemler ile
yaygınlaştırılacaktır.
KOS2.1.4
Kurum faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi sırasında
mümkün olduğunca eylemler ile kurumun misyon ve
vizyonu arasında ilişki kurulmasına çalışılacaktır. Bu
İnsan
amaçla sunumlarda, anlatımlarda, raporlarda,
Kaynakları ve Tüm Birimler
yazışmalarda ve yayınların önsözlerinde kurum Eğitim Md.
misyonu açık olarak vurgulanacaktır. Hizmet
binalarının uygun yerlerinde misyon ve vizyon
ifadelerinin kurum kimliğine uygun olarak tasarlanmış
Mali
Hizmetler
Müdürlüğü
Sunumlar,
Anlatımlar,
Raporlar,
Yazışmalar,
Pano,
Afiş
30.11.2016
Sürekli
AÇIKLAMA
1- KONTROL ORTAMI
STANDART
KODU
KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI
KOS2
Misyon, organizasyon yapısı ve görevler: İdarelerin misyonu ile birimlerin ve personelin görev tanımları yazılı olarak
belirlenmeli, personele duyurulmalı ve idarede uygun bir organizasyon yapısı oluşturulmalıdır.
KOS2.2
Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere idare birimleri ve alt birimlerince yürütülecek görevler yazılı olarak tanımlanmalı
ve duyurulmalıdır.
MEVCUT
DURUM
Genel olarak kurumumuz bünyesinde yer alan müdürlüklerin yürütmekte oldukları görev tanımları Belediye Meclisi onayından
geçmiş Müdürlük yönetmeliklerinde belirlenmiştir. Ancak, birimlerin görevleri ile Belediyenin misyonu arasındaki bağın ortaya
konulması gerekmekte, yapılan çalışmaların kurumumuzun bütün birimlerine yaygınlaştırılması, güncellenmesi, geliştirilmesi ve
dökümante edilmesi gerekmektedir.
EYLEM KODU ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA DA EYLEMLER
KOS2.2.1
Kurumumuz bünyesinde yeniden örgüt
analizleri ve iş analizleri yapılarak, birimlerin
ve alt birimlerin görev tanımlarına ilişkin
yönetmelik, yönerge hazırlanarak personele
tebliğ edilecektir. Ayrıca kurumumuz intranet
sisteminde birimlerin erişimine açılacaktır.
SORUMLU
BİRİM
İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
BİRİM
Bilgi İşlem
Birimi - İnsan
Tüm Birimler Kaynakları ve
Eğitim Md.
ÇIKTI /
SONUÇ
TAMAMLANMA
TARİHİ
Örgüt Analizi,
İş Analizleri,
Görev
Tanımları,
Yönerge,
Yönetmelik,
İş Süreçleri
Akış Şeması,
Dağıtım
Listesi,
Yazılı
Bildirimler
31.07.2016
AÇIKLAMA
1- KONTROL ORTAMI
STANDART
KODU
KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI
KOS2
Misyon, organizasyon yapısı ve görevler: İdarelerin misyonu ile birimlerin ve personelin görev tanımları yazılı olarak belirlenmeli,
personele duyurulmalı ve idarede uygun bir organizasyon yapısı oluşturulmalıdır.
KOS2.3
İdare birimlerinde personelin görevlerini ve bu görevlere ilişkin yetki ve sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgesi
oluşturulmalı ve personele bildirilmelidir.
MEVCUT
DURUM
Kurumumuz birimlerinde personelin yürüteceği görevler ve bu görevlere ilişkin yetki ve sorumlulukları kapsayan görev dağılım
çizelgeleri kısmi olarak yazılı şekilde bulunmaktadır.
EYLEM KODU ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA DA EYLEMLER
KOS2.3.1
Birimler ve birimlerin görevlerine ilişkin
yetki ve sorumlulukları kapsayan görev
dağılım çizelgesi hazırlanması ve
eksikliklerin giderilerek personele tebliği
sağlanacaktır.
İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
BİRİM
ÇIKTI / SONUÇ
TAMAMLANMA
TARİHİ
Tüm Birimler Tüm Birimler
Görev Dağılım
Çizelgeleri
31.12.2015
SORUMLU
BİRİM
AÇIKLAMA
1- KONTROL ORTAMI
STANDART
KODU
KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI
KOS2
Misyon, organizasyon yapısı ve görevler: İdarelerin misyonu ile birimlerin ve personelin görev tanımları yazılı olarak belirlenmeli,
personele duyurulmalı ve idarede uygun bir organizasyon yapısı oluşturulmalıdır.
KOS2.4
İdarenin ve birimlerinin teşkilat şeması olmalı ve buna bağlı olarak fonksiyonel görev dağılımı belirlenmelidir.
MEVCUT
DURUM
Belediyenin yasal belirlemeler çerçevesinde oluşmuş bir teşkilat şeması vardır. Ancak fonksiyonel olarak değil hiyerarşik olarak
tasarlanmıştır. Birimlerin teşkilat şemaları da mevcut değildir. Dolayısıyla görev dağılımlarının fonksiyonel olarak
gerçekleştirilmesi mümkün olamamaktadır.
EYLEM KODU ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA DA EYLEMLER
SORUMLU
BİRİM
İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
BİRİM
ÇIKTI /
SONUÇ
TAMAMLANMA
TARİHİ
KOS2.4.1
Harcama birimlerinin teşkilat şemaları İç
Kontrol Sistemi çerçevesinde gözden
geçir iler ek gü ncelle me çalış maları
tamamlanacaktır.
Mali Hizmetler
Harcama
Md. - Hukuk
Birimleri
Tüm Birimler İşleri Md.- İnsan Organizasyon
Kaynakları ve Şeması, İdare
Eğitim Md.
teşkilat şeması
31.11.2015
KOS2.4.2
Müdürlüklerin birim içi organizasyon şemaları
hazırlanarak, intranette yayınlanacaktır.
Tüm Birimler
İnsan
Kaynakları ve
Eğitim Md.
31.09.2015
Fonksiyonel
Organizasyon
Şeması
AÇIKLAMA
1- KONTROL ORTAMI
STANDART
KODU
KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI
KOS2
Misyon, organizasyon yapısı ve görevler: İdarelerin misyonu ile birimlerin ve personelin görev tanımları yazılı olarak belirlenmeli,
personele duyurulmalı ve idarede uygun bir organizasyon yapısı oluşturulmalıdır.
KOS2.5
İdarenin ve birimlerinin organizasyon yapısı, temel yetki ve sorumluluk dağılımı, hesap verebilirlik ve uygun raporlama ilişkisini
gösterecek şekilde olmalıdır.
MEVCUT
DURUM
Belediyenin yasal belirlemeler çerçevesinde oluşmuş bir organizasyon yapısı vardır. Ancak mevcut organizasyonun hesap
verilebilirlik ve uygun raporlama ilişkisi yönünden gözden geçirilmesi gerekmektedir.
EYLEM KODU ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA DA EYLEMLER
KOS2.5.1
Kurumumuz teşkilat şeması ve birimlerin
teşkilat şeması temel yetki ve sorumluluk
dağılımı, hesap verebilirlik ve uygun
raporlama ilişkisini gösterecek şekilde
gözden geçirilerek revize edilecektir. Bazı
birimlerimiz için raporlama ilişkileri
tanımlanacaktır.
SORUMLU
BİRİM
İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
BİRİM
ÇIKTI / SONUÇ
Mali Hizmetler
Teşkilat Şeması
Md. - Bilgi
Çıktısı,
İşlem Birimi - Bilişim ve iletişim
Tüm Birimler
İnsan
teknolojileri vasıtası
Kaynakları ve
ile yayınlanacak
Eğitim Md.
raporların çıktıları
TAMAMLANMA
TARİHİ
31.07.2015
AÇIKLAMA
1- KONTROL ORTAMI
STANDART
KODU
KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI
KOS2
Misyon, organizasyon yapısı ve görevler: İdarelerin misyonu ile birimlerin ve personelin görev tanımları yazılı olarak belirlenmeli,
personele duyurulmalı ve idarede uygun bir organizasyon yapısı oluşturulmalıdır.
KOS2.6
İdarenin yöneticileri, faaliyetlerin yürütülmesinde hassas görevlere ilişkin prosedürleri belirlemeli ve personele duyurmalıdır.
MEVCUT
DURUM
Belediyede hassas görevlere ilişkin olarak geleneksel düzenlemeler dışında bir çalışma yürütülmemiştir.
EYLEM KODU ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA DA EYLEMLER
SORUMLU
BİRİM
İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
BİRİM
ÇIKTI / SONUÇ
TAMAMLANMA
TARİHİ
Tüm faaliyetler ve süreçlerde yer alan görevler
risk ya da zorluk değerlendirmesine tabi
tutulacaktır.
Mali Hizmetler
Md. - Hukuk İşleri
Md.- İnsan
Tüm Birimler
Kaynakları ve
Eğitim Md.- İç
Denetim Birimi
Risk
Değerlendirme
Raporları
30.03.2016
KOS2.6.2
Riskli ya da zorluk değeri yüksek olan görevler
hassas görevler olarak belirlenecektir.
Mali Hizmetler
Md. - Hukuk İşleri
Md.- İnsan
Tüm Birimler
Kaynakları ve
Eğitim Md.- İç
Denetim Birimi
Hassas Görevler
Listesi
30.03.2016
KOS2.6.3
Hassas görevler önem düzeyine göre
kategorilere ayrılarak yazılı prosedürler
belirlenerek personele tebliğ edilecektir.
Mali Hizmetler
Md. - Hukuk İşleri
Md. -İnsan
Tüm Birimler
Kaynakları ve
Eğitim Md. - İç
Denetim Birimi
Hassas Görev
Tanımları
30.03.2016
KOS2.6.1
AÇIKLAMA
1- KONTROL ORTAMI
STANDART
KODU
KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI
KOS2
Misyon, organizasyon yapısı ve görevler: İdarelerin misyonu ile birimlerin ve personelin görev tanımları yazılı olarak belirlenmeli,
personele duyurulmalı ve idarede uygun bir organizasyon yapısı oluşturulmalıdır.
KOS2.7
Her düzeydeki yöneticiler verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar oluşturmalıdır.
MEVCUT
DURUM
Belediyemizde faaliyet ve görevlere ilişkin olarak düzenli toplantılar yapılmaktadır. Bu toplantılar dışında verilen görevlerin
sonuçlarının izlenmesine yönelik Elektronik belge Yönetim sistemi (EBYS) uygulamasına geçilmesi ve bu uygulama üzerinden
kullanıcılara görev ataması yapılması gerekmektedir.
SORUMLU
BİRİM
İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
BİRİM
ÇIKTI / SONUÇ
TAMAMLANMA
TARİHİ
KOS2.7.1
Yöneticiler tarafından verilen tüm
görevlerin elektronik ortamda başlangıç ve
bitiş süreleri ile çıktılarının izleneceği bir
Elektronik belge Yönetim sistemi (EBYS )
sistemi oluşturulacaktır.
Bilgi İşlem
Birimi - Yazı
İşleri
Müdürlüğü
Tüm Birimler
Elektronik Belge
Yönetim Sistemi
31.08.2015
KOS2.7.2
Tüm yöneticilerin hiyerarşik anlamda ve
personelle periyodik olarak bir araya
gel me si n i sa ğla yaca k to p lantı lar
düzenlenecektir.
İnsan
Kaynakları ve Tüm Birimler
Eğitim Md.
Toplantı Kararları
Sürekli
EYLEM KODU ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA DA EYLEMLER
Aylık birim faaliyet raporlama sisteminin
KOS2.7.3 yerleştirilmesi sağlanacaktır.
Kurum iş akışları ve süreçlerin Elektronik
KOS2.7.4 Belge Yönetim Sistemi ile entegreli olarak
çalışması Sağlanacaktır.
Tüm Birimler
Bilgi İşlem
Birimi, Mali
İşler Md.
Aylık Birim Faaliyet
Raporları
Sürekli
Bilgi İşlem
Birimi -Yazı
İşleri Md.
Tüm Birimler
İş akış şemaları ve
Süreçler
30.04.2016
AÇIKLAMA
1- KONTROL ORTAMI
STANDART
KODU
KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI
KOS3
Personelin yeterliliği ve performansı: İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın
değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler almalıdır.
KOS3.1
İnsan kaynakları yönetimi, idarenin amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamaya yönelik olmalıdır.
MEVCUT
DURUM
Belediyemizde ihtiyaç duyulan insan kaynağı temini birim talepleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Bu doğrultuda insan
kaynakları yönetiminin kaynak planlama çalışmaları kurum genelinde yürütülmelidir.
EYLEM KODU ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA DA EYLEMLER
SORUMLU
BİRİM
İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
BİRİM
ÇIKTI /
SONUÇ
TAMAMLANMA
TARİHİ
KOS3.1.1
Kurum stratejileri ve hedefleri doğrultusunda
insan kaynakları ihtiyacının planlanması
yapılacaktır.
İnsan
Kaynakları ve Mali Hizmetler Kurum insan
Eğitim
Müdürlüğü
kaynağı planı
Müdürlüğü
31.12.2016
KOS3.1.2
İnsan Kaynakları Müdürlüğünce birimlerle
insan kaynağı ihtiyaç analizi yapılacak ve
personel görevlendirilmesinde söz konusu
analiz sonuçları dikkate alınacaktır
İnsan
İnsan Kaynağı
Kaynakları ve Mali Hizmetler
İhtiyaç
Eğitim
Müdürlüğü
Analizleri
Müdürlüğü
31.12.2016
AÇIKLAMA
1- KONTROL ORTAMI
STANDART
KODU
KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI
KOS3
Personelin yeterliliği ve performansı: İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın
değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler almalıdır.
KOS3.2
İdarenin yönetici ve personeli görevlerini etkin ve etkili bir şekilde yürütebilecek bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır.
MEVCUT
DURUM
Harcama birimleri bünyesinde yer alan müdürlüklerin çalışma yönetmeliklerinde, müdür, müdür yardımcısı ve şef personelin sahip
olması gereken eğitim formasyonu genel olarak belirlenmiştir. Atama ve yükselme işlemlerinde, personelin yeterli bilgi birikimine
sahip olmasının yanında, yeterli deneyim ve yeteneğe de sahip olması koşulları aranmaktadır. Hizmet içi eğitimler, günün değişen
koşullarına ve mevzuatta meydana gelen değişikliklere paralel olarak, mevcut personelin görevlerini etkin ve etkili
yürütebilmelerini sağlayacak şekilde programlanmaktadır.
EYLEM KODU ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA DA EYLEMLER
KOS3.2.1
Personelin çalıştığı konu ve mevzuat
değişiklikleri hakkında düzenli şekilde
eğitim alması, eksikliklerin tespit edilerek
giderilmesi sağlanacaktır. Bu amaca yönelik
olarak her yıl başında eğitim planlaması
yapılması için çalışma toplantıları tertip
edilerek belirli periyotlarla bu planların
güncellenmesi sağlanacaktır.
SORUMLU
BİRİM
İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
BİRİM
İnsan
Kaynakları ve
Tüm Birimler
Eğitim
Müdürlüğü
ÇIKTI / SONUÇ
TAMAMLANMA
TARİHİ
Eğitim Programı,
Toplantı Kararları
Sürekli
AÇIKLAMA
1- KONTROL ORTAMI
STANDART
KODU
KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI
KOS3
Personelin yeterliliği ve performansı: İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın
değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler almalıdır.
KOS3.3
Mesleki yeterliliğe önem verilmeli ve her görev için en uygun personel seçilmelidir.
MEVCUT
DURUM
Mevcut insan kaynakları yönetim sürecinde, mesleki yeterliliğe önem verilmektedir. Boşalan kadrolar ile ihtiyaç duyulan
pozisyonlara; mesleki eğitim formasyonuna ve yeterlilik kriterlerine sahip, uygun vasıfta personel istihdamı sağlanmaktadır.
EYLEM KODU ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA DA EYLEMLER
SORUMLU
BİRİM
İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
BİRİM
Her meslek
grubu için
oluşturulacak
parametreler,
Mesleki
Tüm Birimler
Yeterlilik
kriterleri
çizelgeleri,
Personel Talebi
Yazıları
KOS3.3.1
Her kademe yönetici/personel pozisyonları için
asgari mesleki bilgi ve yeterlilik kriterlerini
gösterir bir çizelge hazırlanacaktır. İş analizleri
ve çıkacak görev tanımlarına göre her meslek
grubu için parametreler oluşturulacaktır.
KOS3.3.2
Birimlerin talepleri doğrultusunda istihdam
İnsan
edilen personelin ihtiyaç sahibi birimler
tarafından personelden en yüksek verimi Kaynakları ve
Eğitim Md. Tüm Birimler
alabilmek için oryantasyon sürecine tabi
Bilgi İşlem
tutulmaları sağlanacaktır. Eğitim programları
Birimi - İç
personelin yetkinliğini geliştirecek şekilde Denetim Birimi
planlanacaktır.
İnsan
Kaynakları ve
Eğitim Md. Bilgi İşlem
Birimi
ÇIKTI /
SONUÇ
Oryantasyon
programı,
Eğitim
Sertifikaları,
Eğitim
Programları
TAMAMLANMA
TARİHİ
Sürekli
Sürekli
AÇIKLAMA
1- KONTROL ORTAMI
STANDART
KODU
KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI
KOS3
Personelin yeterliliği ve performansı: İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın
değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler almalıdır.
KOS3.4
Personelin işe alınması ile görevinde ilerleme ve yükselmesinde liyakat ilkesine uyulmalı ve bireysel performansı göz önünde
bulundurulmalıdır.
MEVCUT
DURUM
Belediyenin İnsan Kaynakları departmanında işe alınacak ya da görevde yükselecek personele ilişkin düzenlemeler vardır. Ancak
geliştirilmesi gerekmektedir.
EYLEM KODU ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA DA EYLEMLER
SORUMLU
BİRİM
İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
BİRİM
ÇIKTI / SONUÇ
TAMAMLANMA
TARİHİ
KOS3.4.1
Personelin işe alınması ile görevde ilerleme
ve yükselme mevzuatı liyakat ilkesi
çerçevesinde gözden geçirilecektir.
İnsan
Kaynakları ve
Tüm Birimler
Eğitim
Müdürlüğü
------
31.12.2016
KOS3.4.2
Bireysel performansların bilgi, çalışkanlık,
güven ve şeffaflık ilkesi doğrultusunda
değerlendirilmesi sağlanacaktır.
İnsan
Kaynakları ve
Tüm Birimler
Eğitim
Müdürlüğü
------
31.12.2016
AÇIKLAMA
1- KONTROL ORTAMI
STANDART
KODU
KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI
KOS3
Personelin yeterliliği ve performansı: İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın
değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler almalıdır.
KOS3.5
Her görev için gerekli eğitim ihtiyacı belirlenmeli, bu ihtiyacı giderecek eğitim faaliyetleri her yıl planlanarak yürütülmeli ve
gerektiğinde güncellenmelidir.
MEVCUT
DURUM
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, düzenli şekilde yürütmüş olduğu eğitim ihtiyaç analiz çalışmalarıyla kurumdaki
çalışanların mesleki ve bireysel eğitim ihtiyaçlarını, birimlerimizin aktif katılımıyla tespit ederek, bu analize uygun şekilde eğitim
hizmetlerini sunmaktadır.
EYLEM KODU ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA DA EYLEMLER
SORUMLU
BİRİM
İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
BİRİM
ÇIKTI /
SONUÇ
TAMAMLANMA
TARİHİ
Sürekli
Sürekli
KOS3.5.1
Birimlerle görüşme
ve anketler yoluyla
eğitim ihtiyaç analizi yapılacak ve mevcut
düzenlemenin geliştirilmesine yönelik
çalışmalar planlanacaktır.
İnsan
Kaynakları ve
Eğitim Md.
Tüm Birimler
Anketler,
Eğitim İhtiyaç
Analiz
Raporları
KOS3.5.2
Yıllık eğitim ihtiyaçları belirlendikten sonra
bu talepleri karşılayacak düzeyde eğitimler
planlanıp Yıllık Eğitim Planı oluşturulacaktır.
İnsan
Kaynakları ve
Eğitim Md.
Tüm Birimler
Yıllık Eğitim
Planı
KOS3.5.3
Stratejik Yönetim, Performans yönetimi,
Kalite Yönetimi ve süreç yönetimi gibi bütün
yönetim sistemlerini entegrasyonu sonucunda
oluşacak eğitim ihtiyaçları birleştirilerek
kurumsal gelişim sağlanacaktır.
İnsan
Kaynakları ve
Eğitim Md.Tüm Birimler Eğitim Planları
Mali Hizmetler
Md. - İç
Denetim Birimi
Sürekli
AÇIKLAMA
1- KONTROL ORTAMI
STANDART
KODU
KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI
KOS3
Personelin yeterliliği ve performansı: İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın
değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler almalıdır.
KOS3.6
Personelin yeterliliği ve performansı bağlı olduğu yöneticisi tarafından en az yılda bir kez değerlendirilmeli ve değerlendirme
sonuçları personel ile görüşülmelidir.
MEVCUT
DURUM
Kurumumuzdaki yöneticiler, kendisine bağlı personelin yıl içindeki performansına ilişkin bir değerlendirme ve bu
değerlendirmenin sonucuna ilişkin bir toplantı yapmamaktadır. 6111 sayılı yasa ile sicil raporu değerlendirme sistemi kaldırılmış
olup personel performansını değerlendirmeye yönelik yeni bir mevzuat merkezi hükümet tarafından yürürlüğe konulmamıştır.
Personelin performans ölçütleri birim amirlerince değerlendirilmektedir. 5393 Sayılı Yasa gereği 6 ayda bir (altı aylık ortalamayı
kapsayan) performans ortalaması belirlenmekte ve başarılı personel için mevzuatla belirlenen ödeme yapılmaktadır.
İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
BİRİM
ÇIKTI / SONUÇ
TAMAMLANMA
TARİHİ
KOS3.6.1
Personelin performans ve yeterliliğine
ilişkin yılda bir kez değerlendirme
yapılması ve sonuçlarının personelle
paylaşılması sağlanacaktır.
İnsan
Kaynakları ve Tüm Birimler
Eğitim Md.
Değerlendirme
raporları
Sürekli
KOS3.6.2
İnsan Kaynakları performans ölçme ve
değerlendirme yönergesi hazırlanacak ve
yayınlanacaktır.
İnsan
Kaynakları ve Tüm Birimler
Eğitim Md.
Personel
Performans
Ölçme ve
Değerlendirme
Yönergesi
30.11.2015
EYLEM KODU ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA DA EYLEMLER
SORUMLU
BİRİM
AÇIKLAMA
1- KONTROL ORTAMI
STANDART
KODU
KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI
KOS3
Personelin yeterliliği ve performansı: İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın
değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler almalıdır.
KOS3.7
Performans değerlendirmesine göre performansı yetersiz bulunan personelin performansını geliştirmeye yönelik önlemler alınmalı,
yüksek performans gösteren personel için ödüllendirme mekanizmaları geliştirilmelidir.
MEVCUT
DURUM
Bu işlemler geleneksel metotlarla yürütülmektedir
SORUMLU
BİRİM
İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
BİRİM
ÇIKTI / SONUÇ
TAMAMLANMA
TARİHİ
KOS3.7.1
Performansı yetersiz bulunan personel her yıl
yapılacak Eğitim analizlerine dahil edilecek ve
yetersiz olduğu hususlara ilişkin eğitim alması
sağlanacaktır.
İnsan
Kaynakları ve
Eğitim Md.
Tüm Birimler
Eğitim Planı
Her Yıl
KOS3.7.2
Eğitim programlarına katılmasına rağmen
takip eden yıl aynı alanlardaki performansı
yetersiz bulunan personel aynı birimde farklı
bir görevde değerlendirilecektir.
İnsan
Kaynakları ve
Eğitim Md.
Tüm Birimler
Görev Dağılımı
Değişiklik yazısı
Her Yıl
KOS3.7.3
Performans yetersizliği nedeniyle görevi
değiştirilen personelin bu görevdeki
performansının da geliştirilememesi halinde
görev yaptığı birim değiştirilecektir.
İnsan
Kaynakları ve
Eğitim Md.
Tüm Birimler
Yer Değiştirme
Yazısı
Her Yıl
KOS3.7.4
Yapılan performans değerlendirmelerinde
yüksek performans gösteren personelin
ödüllendirilmesine yönelik düzenlemeler
yapılacaktır.
İnsan
Kaynakları ve
Eğitim Md.
Tüm Birimler
Personel
Performans
Ölçme ve
Değerlendirme
Yönergesi
Her Yıl
EYLEM KODU ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA DA EYLEMLER
AÇIKLAMA
1- KONTROL ORTAMI
STANDART
KODU
KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI
KOS3
Personelin yeterliliği ve performansı: İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın
değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler almalıdır.
KOS3.8
Personel istihdamı, yer değiştirme, üst görevlere atanma, eğitim, performans değerlendirmesi, özlük hakları gibi insan kaynakları
yönetimine ilişkin önemli hususlar yazılı olarak belirlenmiş olmalı ve personele duyurulmalıdır.
MEVCUT
DURUM
Personel istihdamı, yer değiştirme, üst görevlere atanma, eğitim, performans değerlendirmesi, gibi insan kaynakları yönetimine
ilişkin hususlar mevcut düzenlemelerle belirlenmiştir. Ancak tüm personelin erişiminin sağlanması konusunda iyileştirmelere
ihtiyaç vardır.
EYLEM KODU ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA DA EYLEMLER
KOS3.8.1
Personel İstihdamı, yer değiştirme usulü,
üst görevlere atanma usulü, performans
değerlendirmesi, izin kullanma esasları,
yetki devri esasları ile konulardaki genel ve
kurum içi düzenlemeler Belediye İntranet
Portalı üzerinden yayınlanacaktır.
SORUMLU
BİRİM
İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
BİRİM
Bilgi işlem
servisi, Mali
İnsan
Hizmetler
Kaynakları ve
Md.- İç
Eğitim Md.
Denetim
Birimi
ÇIKTI / SONUÇ
TAMAMLANMA
TARİHİ
Personel El Kitabı,
Personel Mevzuat El
Kitabı, İntranet bilgi
erişimi
Sürekli
AÇIKLAMA
1- KONTROL ORTAMI
STANDART
KODU
KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI
KOS4
Yetki Devri: İdarelerde yetkiler ve yetki devrinin sınırları açıkça belirlenmeli ve yazılı olarak bildirilmelidir. Devredilen yetkinin
önemi ve riski dikkate alınarak yetki devri yapılmalıdır.
KOS4.1
İş akış süreçlerindeki imza ve onay mercileri belirlenmeli ve personele duyurulmalıdır.
MEVCUT
DURUM
Belediyemiz süreç iyileştirme çalışmaları doğrultusunda belirlenen süreçlerin iş akış şemaları üzerinde imza ve onay mercileri
belirlenmiş ve duyurulmuştur.
EYLEM KODU ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA DA EYLEMLER
SORUMLU
BİRİM
İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
BİRİM
ÇIKTI /
SONUÇ
TAMAMLANMA
TARİHİ
KOS4.1.1
İmza ve onay mercileri iş akış şemaları
üzerinde belirlenmiş olup güncel tutulacaktır.
Tüm Birimler
Mali Hizmetler
İş akış şemaları
Md.
Sürekli
KOS4.1.2
İş akış şemaları üzerinde yer alan süreçlerin
detaylı talimatları hazırlanarak imza ve onay
süreçleri vurgulanacak, personele
duyurulacaktır.
Tüm Birimler
Mali Hizmetler
Md.
Sürekli
Talimatlar
AÇIKLAMA
1- KONTROL ORTAMI
STANDART
KODU
KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI
KOS4
Yetki Devri: İdarelerde yetkiler ve yetki devrinin sınırları açıkça belirlenmeli ve yazılı olarak bildirilmelidir. Devredilen yetkinin
önemi ve riski dikkate alınarak yetki devri yapılmalıdır.
KOS4.2
Yetki devirleri, üst yönetici tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde devredilen yetkinin sınırlarını gösterecek şekilde yazılı olarak
belirlenmeli ve ilgililere bildirilmelidir.
MEVCUT
DURUM
Yetki ve imza devrine ilişkin ilke ve esaslar açık ve net bir şekilde belirlenmiş,” İmza Yetkileri Yönergesi” üst yönetici onayıyla
yayınlanmış, ilgililere duyurulmuştur.
EYLEM KODU ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA DA EYLEMLER
KOS4.2.1
İmza Yetkileri Yönergesi’nin yeni gelen
ilgililere bildirilmesi sağlanacak ve
gerektiğinde güncellenecektir.
SORUMLU
BİRİM
İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
BİRİM
ÇIKTI / SONUÇ
İnsan
Kaynakları ve
Güncel İmza
Tüm Birimler
Eğitim
Yetkilileri Yönergesi
Müdürlüğü
TAMAMLANMA
TARİHİ
Sürekli
AÇIKLAMA
1- KONTROL ORTAMI
STANDART
KODU
KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI
KOS4
Yetki Devri: İdarelerde yetkiler ve yetki devrinin sınırları açıkça belirlenmeli ve yazılı olarak bildirilmelidir. Devredilen yetkinin
önemi ve riski dikkate alınarak yetki devri yapılmalıdır.
KOS4.3
Yetki devri, devredilen yetkinin önemi ile uyumlu olmalıdır.
MEVCUT
DURUM
İmza Yetki Devri Yönergesinde devredilen tekinin önemine göre yetki devri yapılmış, devredilen yetkinin temel unsurları
belirlenmiştir.
EYLEM KODU ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA DA EYLEMLER
KOS4.3.1
Yetki, hiyerarşik kademeler içinde kademe
atlamadan devredilecektir. Yetki devirlerinin
standartlarda verilen genel şartlara
uygunluğunu kontrol etme yönteminin
geliştirilmesi gereklidir.
SORUMLU
BİRİM
İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
BİRİM
ÇIKTI /
SONUÇ
TAMAMLANMA
TARİHİ
İnsan
Kaynakları ve
Eğitim
Müdürlüğü
Tüm Birimler
Yetki devrine
ilişkin yazı ve
onaylar
Sürekli
AÇIKLAMA
1- KONTROL ORTAMI
STANDART
KODU
KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI
KOS4
Yetki Devri: İdarelerde yetkiler ve yetki devrinin sınırları açıkça belirlenmeli ve yazılı olarak bildirilmelidir. Devredilen yetkinin
önemi ve riski dikkate alınarak yetki devri yapılmalıdır.
KOS4.4
Yetki devredilen personel görevin gerektirdiği bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır.
MEVCUT
DURUM
Kurumumuz bünyesinde yapılan yetki devri işlemlerinde, yetki devri yapılan kişinin, devredilen yetkinin gerektirdiği asgari bilgi,
beceri, deneyim ve yeteneğe sahip olması gerekir. Bu şartın sağlanması için genellikle yetki devri yapılan makam, yetki veren
makama yönetim kademesinde en yakın pozisyonda yer alan personel arasından seçilir.
EYLEM KODU ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA DA EYLEMLER
SORUMLU
BİRİM
İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
BİRİM
ÇIKTI / SONUÇ
TAMAMLANMA
TARİHİ
AÇIKLAMA
Bu genel şart ile
ilgili olarak
kurumumuzda
yeterli güvence
sağlanmaktadır
1- KONTROL ORTAMI
STANDART
KODU
KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI
KOS4
Yetki Devri: İdarelerde yetkiler ve yetki devrinin sınırları açıkça belirlenmeli ve yazılı olarak bildirilmelidir. Devredilen yetkinin
önemi ve riski dikkate alınarak yetki devri yapılmalıdır.
KOS4.5
Yetki devredilen personel, yetkinin kullanımına ilişkin olarak belli dönemlerde yetki devredene bilgi vermeli, yetki devreden ise bu
bilgiyi aramalıdır.
MEVCUT
DURUM
5018 sayı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 31. maddesi gereği harcama yetkisinin devredilmesi, yetki devredenin idari
sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Yetki devri işlemi, yetki devredenin yönetim sorumluluğunu ortadan kaldırmadığından,
devredilen yetki, yetkisini devreden makamın gözetim ve denetimi altında kullanılır.
EYLEM KODU ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA DA EYLEMLER
SORUMLU
BİRİM
İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
BİRİM
ÇIKTI /
SONUÇ
TAMAMLANMA
TARİHİ
AÇIKLAMA
Bu genel şart ile ilgili
olarak kurumumuzda
yeterli güvence
sağlanmaktadır.
2– RİSK DEĞERLENDİRME
STANDART
KODU
KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI
RDS5
Planlama ve Programlama:İdareler, faaliyetlerini, amaç, hedef ve göstergelerini ve bunları gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları
kaynakları içeren plan ve programlarını oluşturmalı ve duyurmalı, faaliyetlerinin plan ve programlara uygunluğunu sağlamalıdır.
RDS5.1
İdareler, misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını ölçmek, izlemek ve
değerlendirmek amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlamalıdır.
MEVCUT
DURUM
Belediyemizde mevzuatında öngörüldüğü üzere stratejik plan hazırlanmakta olup stratejik amaç ve hedefler ile belediye süreçleri
arasındaki bağın kurulmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
EYLEM KODU ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA DA EYLEMLER
SORUMLU
BİRİM
İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
BİRİM
ÇIKTI / SONUÇ
TAMAMLANMA
TARİHİ
RDS5.1.1
Stratejik Plan Hazırlama Kılavuzunda
stratejik amaçlar ve stratejik hedefler ile
veri haritası bağlantısına yer verilecektir.
Mali
Tüm Birimler
Hizmetler Md.
Stratejik Plan
Hazırlama Kılavuzu
30.06.2016
RDS5.1.2
Stratejik Planda yer alacak Performans
göstergeleri stratejik hedef-veri haritası
bağlantısına dayanılarak belirlenecek ve
performans göstergesi-veri haritası rapor
bağlantısı açıkça gösterilecektir.
Mali
Tüm Birimler
Hizmetler Md.
Stratejik Plan
Hazırlama Kılavuzu
30.06.2016
RDS5.1.3 çalışması sonucunda optimize edilmiş
Mali
Tüm Birimler
Hizmetler Md.
Stratejik Plan
Sürekli
Belediyenin web sayfasında ve intranet
sayfasında anketler düzenlenip tüm
paydaşların stratejik plana yönelik görüş ve
önerileri alınacaktır.
Mali
Hizmetler Md.
Tüm Birimler
-Bilgi İşlem
Birimi
Anketler ve web
sayfası, İntranet
Sayfası
30.03.2016
Stratejik amaç ve hedefler süreç yönetimi
süreçlerle ilişkilendirilecektir.
RDS5.1.4
AÇIKLAMA
2– RİSK DEĞERLENDİRME
STANDART
KODU
KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI
RDS5
Planlama ve Programlama:İdareler, faaliyetlerini, amaç, hedef ve göstergelerini ve bunları gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları
kaynakları içeren plan ve programlarını oluşturmalı ve duyurmalı, faaliyetlerinin plan ve programlara uygunluğunu sağlamalıdır.
RDS5.2
İdareler, yürütecekleri program, faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren
performans programı hazırlamalıdır.
MEVCUT
DURUM
Belediyemizde her yıl performans programı hazırlanmakta olup performans hedef ve göstergelerinin geliştirilmesine ihtiyaç
duyulmaktadır.
EYLEM KODU ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA DA EYLEMLER
SORUMLU
BİRİM
İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
BİRİM
ÇIKTI /
SONUÇ
TAMAMLANMA
TARİHİ
RDS5.2.1
Performans Programı Hazırlama Eğitimleri
düzenlenecektir.
İnsan
Mali Hizmetler
Kaynakları ve
Md.
Eğitim Md.
Eğitim
Programları
Her Yıl
RDS5.2.2
Stratejik Plan, Performans Programı, Yatırım
Programı ve Bütçe arasında kaynakların
ayrılması, performansın belirlenmesi,
ölçülebilir kriterlerin koyulması, uyum ve
tutarlılığın sağlanması konusunda çalışma
yapılacaktır.
Mali Hizmetler
Tüm Birimler
Md.
Performans
Programı
Her Yıl
AÇIKLAMA
2– RİSK DEĞERLENDİRME
STANDART
KODU
KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI
RDS5
Planlama ve Programlama:İdareler, faaliyetlerini, amaç, hedef ve göstergelerini ve bunları gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları
kaynakları içeren plan ve programlarını oluşturmalı ve duyurmalı, faaliyetlerinin plan ve programlara uygunluğunu sağlamalıdır.
RDS5.3
İdareler, bütçelerini stratejik planlarına ve performans programlarına uygun olarak hazırlamalıdır.
MEVCUT
DURUM
Belediyemizde performans maliyetleri esas alınarak bütçe hazırlığı yapılmaktadır. Ancak birimlerin Performans hedefleri ile bütçe
imkânları arasında uyumsuzluklar yaşanmaktadır.
EYLEM KODU ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA DA EYLEMLER
Bütçe Hazırlama Eğitimleri
RDS5.3.1 düzenlenecektir.
RDS5.3.2
Kurumun Stratejik Planı, Performans
Programı ve Yatırım Programıyla
belirlenen hedefler ile cari yıl harcama
birimi bütçe teklifleri arasında uyumu
sağlamaya yönelik analiz çalışmaları
yapılacaktır.
SORUMLU
BİRİM
İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
BİRİM
ÇIKTI / SONUÇ
İnsan
Mali Hizmetler
Kaynakları ve
Eğitim Programları
Md.
Eğitim Md.
Mali
Tüm Birimler
Hizmetler Md.
Ortak Kod Yapısı
Çalışması
Analiz Raporu
TAMAMLANMA
TARİHİ
Her Yıl
Her Yıl
AÇIKLAMA
2– RİSK DEĞERLENDİRME
STANDART
KODU
KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI
RDS5.4
Planlama ve Programlama:İdareler, faaliyetlerini, amaç, hedef ve göstergelerini ve bunları gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları
kaynakları içeren plan ve programlarını oluşturmalı ve duyurmalı, faaliyetlerinin plan ve programlara uygunluğunu sağlamalıdır.
Yöneticiler, faaliyetlerin ilgili mevzuat, stratejik plan ve performans programıyla belirlenen amaç ve hedeflere uygunluğunu
sağlamalıdır.
MEVCUT
DURUM
Faaliyetlerin ilgili mevzuat ve performans programıyla belirlenen amaç ve hedeflere uygunluğu bütçeler aracılığıyla sağlanmaya
çalışılmaktadır. Ancak bu konuda iyileştirmelere ihtiyaç duyulmaktadır.
RDS5
İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
BİRİM
ÇIKTI /
SONUÇ
TAMAMLANMA
TARİHİ
RDS5.4.1
Stratejik plan ve performans Programı
Mali
ko nular ında Yönetici Bilgilendirme
Hizmetler Md.
Toplantıları düzenlenecektir.
Tüm Birimler
Toplantı
Programı,
Toplantı
Tutanakları
Sürekli
RDS5.4.2
Stratejik plan döneminin sonunda tamamlanan
Mali
döneme ilişkin bir değerlendirme çalışması
Hizmetler Md.
yapılacaktır.
Tüm Birimler
RDS5.4.3
Faaliyetlerin, performans programına ve
bütçeye
uygun
gerçekleştirilip
gerçekleştirilmediğinin izlenmesi amacıyla
performans takip programı oluşturulacaktır. Bu
Mali
program performans programında yer alan her
Hizmetler Md.
hedef için performans göstergesi ve bütçe ile
bunlara ilişkin gerçekleşmelerin girilebileceği
araçlara ve değerlendirmeye yönelik
parametrik raporlama sistemine sahip olacaktır.
Tüm Birimler
RDS5.4.4
Faaliyetlerin, performans programına uygun
gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin
izlenmesi amacıyla Birim Faaliyet Raporları
hazırlanacak ve usulüne uygun olarak
kamuoyuna duyurulacaktır.
Mali Hizmetler
Faaliyet raporu
Md.
EYLEM KODU ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA DA EYLEMLER
SORUMLU
BİRİM
Tüm Birimler
Değerlendirme Biten Stratejik
Raporu
Plan Tarihi
Performans
Takip
Sistemi
Sürekli
Sürekli
AÇIKLAMA
2– RİSK DEĞERLENDİRME
STANDART
KODU
KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI
RDS5
Planlama ve Programlama:İdareler, faaliyetlerini, amaç, hedef ve göstergelerini ve bunları gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları
kaynakları içeren plan ve programlarını oluşturmalı ve duyurmalı, faaliyetlerinin plan ve programlara uygunluğunu sağlamalıdır.
RDS5.5
Yöneticiler, görev alanları çerçevesinde idarenin hedeflerine uygun özel hedefler belirlemeli ve personeline duyurmalıdır.
MEVCUT
DURUM
Kurumumuz Stratejik Planında, harcama birimlerimiz ve bağlı birimleri için belirlenen stratejik amaca uygun olarak özel hedefler
tespit edilmiş ve bunlara ulaşılmasına yönelik sayısallaştırılmış birim performans göstergeleri ile kaynak ihtiyacını gösteren Mali
Kaynak Tablosu, Performans Programında yer almış ve kurumumuz web sitesinde yayımlanmıştır.
Kurum bünyesinde yapılmakta olan Stratejik Plan çalışmalarında tüm birimler idarenin misyon ve vizyonu doğrultusunda kendi özel
hedeflerini de belirlemekte, performans göstergelerini de bu doğrultuda hazırlamaktadırlar. Mevcut Stratejik Plan ve Performans
Programı çalışmaları bu şartın gereklerini yerine getirmektedir. Birimler bazında proje bazlı alt hedef ve performanslar da
tanımlanabilinir.
EYLEM KODU ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA DA EYLEMLER
RDS5.5.1
Birim yöneticileri stratejik plandaki
hedeflere ulaşabilmek amacıyla personeli
için özel hedefler belirleyecek ve
personeline duyuracaklardır.
SORUMLU
BİRİM
İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
BİRİM
ÇIKTI / SONUÇ
TAMAMLANMA
TARİHİ
Tüm Birimler
Mali
Hizmetler Md.
Yazılı Duyurular,
Kalite Hedefleri,
Uygulama Planı
Sürekli
AÇIKLAMA
2– RİSK DEĞERLENDİRME
STANDART
KODU
KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI
RDS5
Planlama ve Programlama:İdareler, faaliyetlerini, amaç, hedef ve göstergelerini ve bunları gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları
kaynakları içeren plan ve programlarını oluşturmalı ve duyurmalı, faaliyetlerinin plan ve programlara uygunluğunu sağlamalıdır.
RDS5.6
İdarenin ve birimlerinin hedefleri, spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve süreli olmalıdır.
MEVCUT
DURUM
Birimlerin görev alanları çerçevesinde hedefler belirlemektedir. Ancak Hedeflerin ilgili ve süreli olması ve ölçülebilirlik
konularında iyileştirmelere ihtiyaç vardır.
EYLEM KODU ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA DA EYLEMLER
RDS5.6.1
SORUMLU
BİRİM
Mali
Stratejik Plan, Performans Programı ve Bütçe
Hizmetler Md.
arasında tutarlı ve sürekli bir ilişkinin - Bilgi İşlem
kurulması amacıyla çalışmalar yapılacaktır.
Br.
İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
BİRİM
ÇIKTI /
SONUÇ
TAMAMLANMA
TARİHİ
Tüm Birimler
Rapor
30.11.2016
AÇIKLAMA
2– RİSK DEĞERLENDİRME
STANDART
KODU
KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI
RDS6
Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi: İdareler, sistemli bir şekilde analizler yaparak amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini
engelleyebilecek iç ve dış riskleri tanımlayarak değerlendirmeli ve alınacak önlemleri belirlemelidir.
RDS6.1
İdareler, her yıl sistemli bir şekilde amaç ve hedeflerine yönelik riskleri belirlemelidir.
MEVCUT
DURUM
Belediyemiz uzun vadeli Stratejik Amaç ve hedeflerini tespit ederek, her yıl mali ve operasyonel performans hedeflerini belirleme
çalışmalarını yürütmekteyiz. Fakat bütüncül, etkin ve etkili risk analizi yönetimi uygulamalarına yönelik kurumsal kapasitenin
geliştirilmeye ihtiyacı vardır. Başkanlığımızda etkin ve etkili risk analizi yöntemi bulunmadığından, risklerin gerçekleşme olasılığı
ve muhtemel etkileri hakkında yapılması gereken analizlerin geliştirilmesi gerekmektedir. Risk yönetim sistemi temel bir ihtiyaç
olarak görülmektedir.
İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
BİRİM
ÇIKTI / SONUÇ
TAMAMLANMA
TARİHİ
RDS6.1.1
Kurumun amaç ve hedefleri doğrultusunda
Mali
ve iş akış süreçleri kapsamında yürütülen Hizmetler Md.
- İnsan
Tüm Birimler
risk analizi çalışmasının daha etkin devam
ettirilebilmesi için yönetici ve personele Kaynakları ve
Eğitim Md.
eğitim verilmesi sağlanacaktır.
Eğitim Programı,
Eğitim Notları,
Katılımcı listesi
30.06.2016
RDS6.1.2
Risk Yönetimi (Risk Belirlenmesi, Analizi Birimi - Bilgi
ve Değerlendirme) Sistemi Kurularak İşlem Birimi - Tüm Birimler
Mali
alınacak önlemler belirlenecektir.
Katılım listesi,
Toplantı raporları,
Risk Yönetim
Rehberi
30.06.2016
EYLEM KODU ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA DA EYLEMLER
SORUMLU
BİRİM
İç Denetim
Hizmetler Md.
AÇIKLAMA
2– RİSK DEĞERLENDİRME
STANDART
KODU
KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI
RDS6
Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi: İdareler, sistemli bir şekilde analizler yaparak amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini
engelleyebilecek iç ve dış riskleri tanımlayarak değerlendirmeli ve alınacak önlemleri belirlemelidir.
RDS6.2
Risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri yılda en az bir kez analiz edilmelidir.
MEVCUT
DURUM
İç denetim çalışmaları kapsamında risk gerçekleşmelerine yönelik bazı çalışmalar yapılmakla birlikte uygulamaya yönelik
sistemli bir risk analizi ve değerlendirmesi çalışması yapılmamaktadır.
EYLEM KODU ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA DA EYLEMLER
RDS6.2.1
RDS6.2.2
Birimler tarafından belirlenen riskler
doğrultusunda uygun risk analiz yöntemi
belirlenecek ve kurumun riskleri
sınıflandırılarak analiz edilecektir.
Birim içi çalıştaylar yapılarak risklerin
kategorize edilmesi sağlanacaktır.Birim öz
değerlendirme çalışmaları kapsamında
belirlenen risklerin analizleri yapılacaktır.
SORUMLU
BİRİM
İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
BİRİM
İç Denetim
Birimi
Tüm Birimler
İç Denetim
Birimi
Tüm Birimler
ÇIKTI / SONUÇ
Risk Analizi
Raporları
TAMAMLANMA
TARİHİ
30.06.2016
Katılım listesi,
Çalıştay kararları,
Toplantı raporları,
Öz Değerlendirme
30.06.2016
Raporu,
Öz Değerlendirme
Toplantı notları,
Risk Analiz Raporu
AÇIKLAMA
2– RİSK DEĞERLENDİRME
STANDART
KODU
KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI
RDS6
Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi: İdareler, sistemli bir şekilde analizler yaparak amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini
engelleyebilecek iç ve dış riskleri tanımlayarak değerlendirmeli ve alınacak önlemleri belirlemelidir.
RDS6.3
Risklere karşı alınacak önlemler belirlenerek eylem planları oluşturulmalıdır.
MEVCUT
DURUM
Belediyemizde faaliyetlere yönelik risklere ilişkin bir eylem planı bulunmamaktadır. İç kontrol çalışmaları kapsamında sistemli
bir şekilde amaç ve hedeflere yönelik risk belirleme çalışmaları yapılacaktır.
EYLEM KODU ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA DA EYLEMLER
RDS6.3.1
Harcama Birimleri bünyesinde alınabilecek
tedbirlerle giderilebileceği düşünülen
risklere karşı Harcama Birimi
Yöneticilerinin onayı ile eylem planı
oluşturulacaktır. Harcama Birimleri
bünyesinde alınabilecek tedbirlerle
giderilemeyeceği ve kurum düzeyinde
stratejik hedeflere ulaşılmasına engel teşkil
edeceği düşünülen risklere karşı İç Kontrol
İzleme ve Yönlendirme Kurulunun uygun
görüşü üzerine üst yöneticinin onayı ile
eylem planı oluşturulacaktır.
SORUMLU
BİRİM
İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
BİRİM
ÇIKTI / SONUÇ
TAMAMLANMA
TARİHİ
Tüm Birimler
Mali Hizmetler
Md.
Harcama Birimleri
Risk Önleme Eylem
Planı
30.06.2016
AÇIKLAMA
3- KONTROL FAALİYETLERİ
STANDART
KODU
KFS7
KFS7.1
MEVCUT
DURUM
KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI
Kontrol stratejileri ve yöntemleri: İdareler, hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve riskleri karşılamaya uygun kontrol strateji ve
yöntemlerini belirlemeli ve uygulamalıdır.
Her bir faaliyet ve riskleri için uygun kontrol strateji ve yöntemleri (düzenli gözden geçirme, örnekleme yoluyla kontrol,
karşılaştırma, onaylama, raporlama, koordinasyon, doğrulama, analiz etme, yetkilendirme, gözetim, inceleme, izleme v.b.)
belirlenmeli ve uygulanmalıdır.
Belediyemizde geleneksel kontroller uygulanmaktadır. Ancak bu kontrollerin süreçler üzerinden tanımlanması ve faaliyetlere
Uygulanması gerekmektedir.
EYLEM KODU ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA DA EYLEMLER
KFS7.1.1
KFS7.1.2
KFS7.1.3
KFS7.1.4
KFS7.1.5
KFS7.1.6
KFS7.1.7
Tüm birimlerin yürütmekte oldukları bütün
faaliyetleri kapsayan süreç dizinleri (temel, alt,
detay) oluşturulacaktır.
Süreç dizinlerinde yer alan her bir alt ve detay
süreç haritalandırılacaktır.
Belediyede sürdürülen iş ve işlemlere ilişkin
faaliyetler süreçler üzerinden tanımlanacaktır.
Süreç yönetimi çalışmasının sonuçları dikkate
alınarak faaliyetlerin çıktıları gözden
geçirilecek ve Hizmet standartları envanteri
güncellenecektir.
Faali yetler i n yür üt ül m esi sıras ınd a
gerçekleştirilecek raporlama noktaları süreçler
üzerinden tanımlanacaktır.
Risk Eylem Planında belirlenmiş olan kontrol
noktaları düzenli olarak gözden geçirilecek ve
raporlanacaktır.
Faaliyetler ve sonuçları ilgili Prosedürde
belirtilen raporlar, analizler, karşılaştırmalar,
gözetim ve incelemeler aracılığıyla düzenli
olarak kontrol edilecektir.
SORUMLU
BİRİM
İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
BİRİM
ÇIKTI /
SONUÇ
TAMAMLANMA
TARİHİ
Tüm Birimler
Mali Hizmetler
Süreç Dizinleri
Md.
28.02.2016
Tüm Birimler
Mali Hizmetler
Md.
Süreç
Haritaları
28.02.2016
Tüm Birimler
Mali Hizmetler
Md.
Faaliyet
Listeleri
28.02.2016
Tüm Birimler
Mali Hizmetler
Md.
Hizmet
Standardı
Envanteri
28.02.2016
Tüm Birimler
Mali Hizmetler
Kontrol Raporu
Md.
Tüm Birimler
Mali Hizmetler
Md.
Risk İzleme
Raporu
Her Yıl
Tüm Birimler
Mali Hizmetler
Md.
Kontrol
Faaliyetleri
Raporu
Her Altı Ayda
Bir
28.02.2016
AÇIKLAMA
3- KONTROL FAALİYETLERİ
STANDART
KODU
KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI
KFS7
Kontrol stratejileri ve yöntemleri: İdareler, hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve riskleri karşılamaya uygun kontrol strateji ve
yöntemlerini belirlemeli ve uygulamalıdır.
KFS7.2
Kontroller, gerekli hallerde, işlem öncesi kontrol, süreç kontrolü ve işlem sonrası kontrolleri de kapsamalıdır.
MEVCUT
DURUM
Belediyemizde kapsamlı mali kontroller uygulanmaktadır. Ancak bu gerçekleştirme sonrası kontrollerden oluşmaktadır.
Gerçekleşme öncesi ve süreç kontrolleri konularında sistem oluşturulması gerekmektedir.
EYLEM KODU ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA DA EYLEMLER
SORUMLU
BİRİM
İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
BİRİM
ÇIKTI /
SONUÇ
TAMAMLANMA
TARİHİ
KFS7.2.1
Ön mali kontrolü de kapsayan bir yönerge
yayımlanacaktır. Yönerge ekinde “Kontrol
Listeleri” yer alacaktır.
Mali Hizmetler
Tüm Birimler
Md.
Ön Mali
Kontrol
Yönergesi ve
ekleri
30.11.2015
KFS7.2.2
Ön mali kontrol birimi oluşturulacak gerekli
personel görevlendirmeleri yapılacaktır.
Mali Hizmetler İnsan Kay. ve
Md.
Eğitim Md.
Ön Mali
Kontrol Birimi
30.11.2015
KFS7.2.3
Ön mali kontrolün bilgi yönetim sistemi
üzerinden gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.
Mali Hizmetler
Md.- Bilgi
Tüm Birimler
İşlem Br.
Bilgi Yönetim
Sistemi
30.11.2015
AÇIKLAMA
3- KONTROL FAALİYETLERİ
STANDART
KODU
KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI
KFS7
Kontrol stratejileri ve yöntemleri: İdareler, hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve riskleri karşılamaya uygun kontrol strateji ve
yöntemlerini belirlemeli ve uygulamalıdır.
KFS7.3
Kontrol faaliyetleri, varlıkların dönemsel kontrolünü ve güvenliğinin sağlanmasını kapsamalıdır.
MEVCUT
DURUM
İlgili mevzuat çerçevesinde varlık ve yükümlülükler üzerinde kontrol faaliyetleri sürdürülmekte olup, taşınırların ve taşınmazların
elektronik ortamda ve mobil sistemlerle izleyecek bir sistem kurulmasına ihtiyaç vardır.
EYLEM KODU ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA DA EYLEMLER
KFS7.3.4
Taşınırların envanter kayıtlarının ve
sayımlarının gerçekleştirilebileceği mobil
(barkod veya chipli sistemler gibi) bir sistem
kurulacaktır.
Mevcut taşınırların sayım ve tespitleri
yapılarak sisteme aktarılacaktır. Gerekli
hurdaya ayırma, kayıttan düşme işlemleri de
gerçekleştirilerek mevcut durumun kayıtlar
uygunluğu sağlanacaktır.
Tüm birimlerde para ve benzeri kıymetli
evrakın ile taşınır ve tüm varlıkların
k o n t r o ll er i nd e n so r u ml u o la ca k l a r
belirlenecektir.
Para ve benzeri kıymetli evrak ile taşınır ve
tüm varlıklara ilişkin usul ve esaslar
tanımlanacaktır.
KFS7.3.5
Taşınma mal yönetmeliğine göre belediyemiz
bünyesinde bulunan bütün taşınmazların
taşınmaz kayıt birimi oluşturulmalıdır.
KFS7.3.1
KFS7.3.2
KFS7.3.3
SORUMLU
BİRİM
İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
BİRİM
ÇIKTI /
SONUÇ
TAMAMLANMA
TARİHİ
Destek
Tüm Birimler
Hizmetleri Md.
Taşınır Takip
Sistemi
30.08.2015
Destek
Tüm Birimler
Hizmetleri Md.
Taşınır
Listeleri
30.10.2015
İnsan Kay. ve
Eği. Md.
Tüm Birimler
Varlık
Sorumluları
Listeleri
30.08.2015
Destek Hiz.
Md. -Ruhsat
Denetim Md. Plan Proje Md.
Tüm Birimler
Varlık
Yönetimi
Yönergesi
30.07.2015
Destek Hiz.
Md. -Ruhsat
Den.Md. -Plan Tüm Birimler
Proje Md. Mali
Hizmetler Md.
Varlık
Yönetimi
Yönergesi
30.07.2015
AÇIKLAMA
3- KONTROL FAALİYETLERİ
STANDART
KODU
KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI
KFS7
Kontrol stratejileri ve yöntemleri: İdareler, hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve riskleri karşılamaya uygun kontrol strateji ve
yöntemlerini belirlemeli ve uygulamalıdır.
KFS7.4
Belirlenen kontrol yönteminin maliyeti beklenen faydayı aşmamalıdır.
MEVCUT
DURUM
Belediyemizde geleneksel kontrol yöntemleri uygulanmaktadır. Kontrol yöntemlerinin maliyetleri izlenemediğinden fayda maliyet
analizleri yapılamamaktadır
EYLEM KODU ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA DA EYLEMLER
KFS7.4.1
Belirlenen kontrol yönteminin veya alternatif
kontrol yönteminin fayda maliyet analizleri
yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak
şekilde uygulanacaktır.
SORUMLU
BİRİM
Tüm Birimler
İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
BİRİM
ÇIKTI /
SONUÇ
Mali Hizmetler Kontrol Strateji
Md.
yöntemleri
TAMAMLANMA
TARİHİ
30.06.2016
AÇIKLAMA
3- KONTROL FAALİYETLERİ
STANDART
KODU
KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI
KFS8
Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi: İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri için gerekli yazılı prosedürleri ve bu
alanlara ilişkin düzenlemeleri hazırlamalı, güncellemeli ve ilgili personelin erişimine sunmalıdır.
KFS8.1
İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri hakkında yazılı prosedürler belirlemelidir.
MEVCUT
DURUM
Belediyemizde süreç yönetimi çalışmaları sürdürülmektedir. Hali hazırda yürütülen faaliyetlere ilişkin belediyemizin sahip olduğu
TSE-ISO-EN-9001-2008 kalite yönetim sistemi planı tanımlanmış 6 adet prosedür bulunmaktadır. Belediyemizin tüm faaliyetlerini
kapsayan yazılı prosedürler mevcut değildir.
EYLEM KODU ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA DA EYLEMLER
KFS8.1.1
KFS8.1.2
KFS8.1.3
KFS8.1.4
Süreçler ve bunlara ilişkin faaliyetlerin
birbirleriyle olan ilişkilerini de gösteren
hiyerarşik dizinler oluşturulacaktır.
Süreçler üzerinden yürütülen faaliyetlere
ilişkin iç ve dış mevzuat (kanun, KHK, tüzük,
yönetmelik, yönerge, genelge, genel yazı,
talimat, yazı, standart formlar, belgeler,
listeler vs.) belirlenip listelenecektir.
Söz konusu mevzuat (prosedürler) faaliyet ve
süreç
bazında
(fonksiyonel)
gruplandırılacaktır.
Analiz sonuçlarına göre tüm faaliyetler ile
mali karar ve işlemlere ilişkin yazılı
prosedürler oluşturulacaktır.
SORUMLU
BİRİM
İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
BİRİM
ÇIKTI /
SONUÇ
TAMAMLANMA
TARİHİ
Tüm Birimler
Mali Hizmetler
Md.
Faaliyet
Dizinleri
28.02.2016
Tüm Birimler
Hukuk İşleri
Md.
Mevzuat
Listeleri
28.02.2016
Tüm Birimler
Hukuk İşleri
Md.
Prosedür
Grupları
28.02.2016
Tüm Birimler
Mali Hizmetler
Md.
Yazılı
Prosedürler
28.02.2016
AÇIKLAMA
3- KONTROL FAALİYETLERİ
STANDART
KODU
KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI
KFS8
Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi: İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri için gerekli yazılı prosedürleri ve
bu alanlara ilişkin düzenlemeleri hazırlamalı, güncellemeli ve ilgili personelin erişimine sunmalıdır.
KFS8.2
Prosedürler ve ilgili dokümanlar, faaliyet veya mali karar ve işlemin başlaması, uygulanması ve sonuçlandırılması aşamalarını
kapsamalıdır.
MEVCUT
DURUM
Belediyemizdeki prosedürlerin detay ve süreç aşamalarına yönelik olarak gözden geçirilmesine ihtiyaç vardır.
EYLEM KODU ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA DA EYLEMLER
KFS8.2.1
Süreçlerin iş akışları üzerinden faaliyetlerin ise
talimatlar üzerinden işlem adımları
oluşturulacaktır.
KFS8.2.2
Gerçekleştirilen her bir işlem adımına ilişkin
mevcut prosedürler (iç ve dış mevzuat)
belirlenecektir.
KFS8.2.3
Prosedürler başlama, uygulama ve
sonuçlandırma aşamalarını kapsayacak
biçimde, mevzuat ve ilgili dokümanları da
içerecek şekilde belirlenecektir.
SORUMLU
BİRİM
İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
BİRİM
ÇIKTI /
SONUÇ
TAMAMLANMA
TARİHİ
Tüm Birimler
Mali Hizmetler Prosedür İşlem
Md.
Listeleri
28.02.2016
Tüm Birimler
Mali Hizmetler
Md. - Hukuk
İşleri
Mevzuat
Listeleri
28.02.2016
Tüm Birimler
Mali Hizmetler
Md.
Prosedür
Setleri
28.02.2016
AÇIKLAMA
3- KONTROL FAALİYETLERİ
STANDART
KODU
KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI
KFS8
Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi: İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri için gerekli yazılı prosedürleri ve bu
alanlara ilişkin düzenlemeleri hazırlamalı, güncellemeli ve ilgili personelin erişimine sunmalıdır.
KFS8.3
Prosedürler ve ilgili dokümanlar, güncel, kapsamlı, mevzuata uygun ve ilgili personel tarafından anlaşılabilir ve ulaşılabilir
olmalıdır.
MEVCUT
DURUM
İlgili prosedürler hazırlanmadığı için yayınlanmamıştır.
EYLEM KODU ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA DA EYLEMLER
SORUMLU
BİRİM
İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
BİRİM
ÇIKTI /
SONUÇ
TAMAMLANMA
TARİHİ
KFS8.3.1
Hazırlanacak prosedürlerin her yıl gözden
geçirilmesi sağlanacaktır.
Tüm Birimler
Mali Hizmetler
Prosedür
Md.
Güncellemeleri
KFS8.3.2
Hazırlanacak Prosedürlerin gözden geçirme
çalışmasının sorumluları belirlenecektir.
İnsan
Kaynakları ve
Eğitim Md.
Tüm Birimler
Prosedür
Çalışma Grubu
28.02.2016
KFS8.3.3
Gözden geçirme çalışmalarının
düzenli olarak raporlanacaktır.
Tüm Birimler
Prosedür
Mali Hizmetler
Değerlendirme
Md.
Raporu
28.02.2016
KFS8.3.4
Prosedürlerin personel tarafından anlaşılabilir
ve uygulanabilir olması için uygun bulunan
prosedürlerde pilot uygulamalar yapılacaktır.
Mali Hizmetler
Tüm Birimler
Md.
Prosedür Pilot
Uygulama
Sonuçları
28.02.2016
KFS8.3.5
Yazılı prosedürlerin
sayfasına konulması
sağlanacaktır
Belediye intranet
ve güncellenmesi
Bilgi İşlem Br.
Tüm Birimler
Prosedürler
Modülü
Sürekli
KFS8.3.6
Yazılı Prosedürler, oryantasyon eğitimlerine
ve düzenli eğitim programlarına eklenmelidir.
İnsan
Kaynakları ve
Eğitim Md.
Tüm Birimler
Prosedür
Eğitim
Programı
Sürekli
sonuçları
Her Yıl
AÇIKLAMA
3- KONTROL FAALİYETLERİ
STANDART
KODU
KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI
KFS9
Görevler ayrılığı:Hata, eksiklik, yanlışlık, usulsüzlük ve yolsuzluk risklerini azaltmak için faaliyetler ile mali karar ve işlemlerin
onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrol edilmesi görevleri personel arasında paylaştırılmalıdır.
KFS9.1
Her faaliyet veya mali karar ve işlemin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrolü görevleri farklı
kişilere verilmelidir.
MEVCUT
DURUM
Her faaliyet veya mali karar ve işlemin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrolü görevleri farklı kişilere verilmeye
çalışılmaktadır. İç kontrol kapsamında bu görevlere ilişkin nitelikler ve prosedürler yeniden gözden geçirilmelidir.
EYLEM KODU ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA DA EYLEMLER
KFS9.1.1
KFS9.1.2
KFS9.1.3
KFS9.1.4
KFS9.1.5
KFS9.1.6
KFS9.1.7
KFS9.1.8
Süreçlere dayalı olarak iş yükü analizleri
yapılacaktır.
İş yükü analizlerine dayalı olarak “Görevler
Aylığı Listeleri” oluşturulacaktır.
Görev tanımlarında iş yükü analizleri, hassas
görevler ve görevler ayrılığı çerçevesinde
gerekli düzenlemeler yapılacaktır.
Görev ve çalışma yönetmeliklerinde iş yükü
analizleri, hassas görevler ve görevler ayrılığı
çer çevesind e ger ekli d üzenlemeler
yapılacaktır.
Hassas Görevler Listesinde yer alan görevler
bir kişide birleştirilmemelidir.
Hassas Görevler Listesinde yer alan görevler,
(yöneticiler dışında) ikinci görev olarak
verilmemelidir.
Hassas Görevler Listesinde yer alan görevleri
yürüten kişilere (yöneticilik dışında) ikinci bir
görev verilmemelidir.
Tüm birimlerin personel ihtiyacı belirlenirken
hassas görevler, iş yükü analizleri ve görevler
ayrılığı dikkate alınacaktır.
SORUMLU
BİRİM
İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
BİRİM
ÇIKTI / SONUÇ
TAMAMLANMA
TARİHİ
İnsan Kay. ve Mali Hizmetler
İş Yükü Analizleri
Eğitim Md.
Md.
30.04.2016
İnsan Kay. ve Mali Hizmetler
Eğitim Md.
Md.
Görevler Ayrılığı
Listeleri
30.04.2016
İnsan Kay. ve Mali Hizmetler
Eğitim Md.
Md.
Görev Tanımı
30.04.2016
İnsan Kay. ve
Eğitim Md.
Tüm Birimler
Görev ve Çalışma
Yönetmelikleri
Revizyonu
30.06.2015
İnsan Kay. ve
Eğitim Md.
Tüm Birimler
Hassas Görevler
Yönetmeliği
30.03.2016
İnsan Kay. ve
Eğitim Md.
Tüm Birimler
Hassas Görevler
Yönetmeliği
30.03.2016
İnsan Kay. ve
Eğitim Md.
Tüm Birimler
Hassas Görevler
Yönetmeliği
30.03.2016
İnsan Kay. ve
Eğitim Md.
Tüm Birimler
İnsan Kaynakları
Yönetmeliği çıktısı
30.10.2015
AÇIKLAMA
3- KONTROL FAALİYETLERİ
STANDART
KODU
KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI
KFS9
Görevler ayrılığı:Hata, eksiklik, yanlışlık, usulsüzlük ve yolsuzluk risklerini azaltmak için faaliyetler ile mali karar ve işlemlerin
onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrol edilmesi görevleri personel arasında paylaştırılmalıdır.
KFS9.2
Personel sayısının yetersizliği nedeniyle görevler ayrılığı ilkesinin tam olarak uygulanamadığı idarelerin
yöneticileri risklerin farkında olmalı ve gerekli önlemleri almalıdır.
MEVCUT
DURUM
Makul güvence verilememektedir.
EYLEM KODU ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA DA EYLEMLER
SORUMLU
BİRİM
İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
BİRİM
ÇIKTI /
SONUÇ
TAMAMLANMA
TARİHİ
KFS9.2.1
Hassas Görevler Listesindeki görevler için,
yürütülen her bir faaliyet bazında, optimal
çalışan sayıları belirlenecektir.
İnsan
Optimal
Mali Hizmetler
Kaynakları ve
Çalışan Sayısı
Md.
Eğitim Md.
Listeleri
30.05.2016
KFS9.2.2
Görevler Ayrılığı Listesindeki görevler için,
yürütülen her bir faaliyet bazında, optimal
çalışan sayıları belirlenecektir.
İnsan
Optimal
Mali Hizmetler
Kaynakları ve
Çalışan Sayısı
Md.
Eğitim Md.
Listeleri
30.05.2016
KFS9.2.3
İş yükü analizi sonuçları çerçevesinde
yürütülen her bir faaliyet bazında, optimal
çalışan sayıları belirlenecektir.
İnsan
Optimal
Mali Hizmetler
Kaynakları ve
Çalışan Sayısı
Md.
Eğitim Md.
Listeleri
30.05.2016
KFS9.2.4
Yöneticiler birimlerinde optimal çalışan
sayılarına ulaşılamaması nedeniyle oluşacak
risklere karşı bir eylem planı hazırlanacaktır.
Tüm Birimler
İnsan
Yönetici Eylem
Kaynakları ve
Planları
Eğitim Md.
30.06.2016
KFS9.2.5
Birimlerin görev ve çalışma yönetmeliklerinde
ve organizasyonlarında çalışan sayısı, iş yükü,
hassas görevler ve görevler ayrılığı
çerçevesinde yeniden düzenlemeler
yapılacaktır.
İnsan
Kaynakları ve
Eğitim Md.
Görev ve
Çalışma
Tüm Birimler
Yönetmelikleri
Revizyonu
30.06.2015
AÇIKLAMA
3- KONTROL FAALİYETLERİ
STANDART
KODU
KFS10
KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI
Hiyerarşik kontroller:Yöneticiler, iş ve işlemlerin prosedürlere uygunluğunu sistemli bir şekilde kontrol etmelidir.
KFS10.1
Yöneticiler, prosedürlerin etkili ve sürekli bir şekilde uygulanması için gerekli kontrolleri yapmalıdır.
MEVCUT
DURUM
Yöneticiler tarafından mevcut iş yapma biçimleri üzerinden bazı kontroller yapılmakla birlikte henüz kontrol mekanizmaları ve
bunlara ilişkin prosedürler tanımlanmamıştır.
İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
BİRİM
ÇIKTI /
SONUÇ
TAMAMLANMA
TARİHİ
KFS10.1.1
Süreç yönetimi çalışmaları kapsamında
yapılan iş analizleri sonuçlarına göre mevcut
prosedürler gözden geçirilecektir.
Mali Hizmetler
Tüm Birimler
Md.
Gözden
Geçirme
Raporu
30.06.2016
KFS10.1.2
Yöneticiler prosedürler üzerindeki
kontrollerini özel hedef ve iş dağılım listeleri
üzerinden yapılacak aylık toplantılarla
gerçekleştirilecektir.
Tüm Birimler
Toplantı
Tutanakları
Sürekli
KFS10.1.3
Yöneticiler prosedürler üzerindeki
kontrollerini özel hedef ve iş dağılım listeleri
üzerinden yapılacak aylık toplantılarla
gerçekleştirilecektir.
İnsan Kay. ve
Tüm Birimler Eğt. Md. - Mali
Hizmetler Md.
Toplantı
Tutanakları
Sürekli
İnsan Kay. ve
Tüm Birimler Eğt. Md. - Mali
Hizmetler Md.
Yönetici
Kontrolleri
Prosedürleri
30.06.2016
İnsan Kay. ve
Tüm Birimler Eğt. Md. - Mali
Hizmetler Md.
Yönetici
Kontrolleri
Prosedürleri
30.06.2016
SORUMLU
BİRİM
EYLEM KODU ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA DA EYLEMLER
Kontrol
prosedürleri
KFS10.1.4 güncellenecektir.
iş
akışlarına
göre
Yöneticilerin kontrol prosedürleri birim ve
KFS10.1.5 kurum risk haritalarına göre güncellenecektir.
KFS10.1.6
Kontrol prosedürleri güncellemeleri ve
gözden geçirme sonuçlarına göre birimlerin
görev ve çalışma yönetmelikleri revize
edilecektir.
İnsan
Kaynakları ve
Eğitim Md.
İnsan
Kaynakları ve
Eğitim Md.
Görev ve
Çalışma
Tüm Birimler
Yönetmelikleri
Revizyonu
30.11.2016
AÇIKLAMA
3- KONTROL FAALİYETLERİ
STANDART
KODU
KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI
KFS10
Hiyerarşik kontroller:Yöneticiler, iş ve işlemlerin prosedürlere uygunluğunu sistemli bir şekilde kontrol etmelidir.
KFS10.2
Yöneticiler, personelin iş ve işlemlerini izlemeli ve onaylamalı, hata ve usulsüzlüklerin giderilmesi için gerekli talimatları vermelidir.
MEVCUT
DURUM
Yöneticiler personelin iş ve işlemlerini izlemekte ve onaylamaktadır. İç kontrol çalışmalarının izlenmesi ve hata ve usulsüzlüklerin
önlenmesi konusunda iyileştirmeye açık alanlar mevcuttur.
EYLEM
KODU
ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA DA EYLEMLER
KFS 10.2.1
KFS 10.2.2
KFS 10.2.3
KFS 10.2.4
KFS 10.2.5
KFS 10.2.6
SORUMLU
BİRİM
Yönetici kontrolleri için oluşturulan prosedürler
personel tarafından yürütülen her bir iş ve işlem için
kontrol listeleri haline getirilecektir.
Yöneticiler personelin iş ve işlemlerinin prosedürlere
uygunluğunu kontrol listeleri üzerinden örneklem
yöntemiyle kontrol edecektir.
Yöneticiler iş ve işlemlerin özel hedefler ve iş
dağılımlarına uygun yürütüldüğünü yapılacak
izleme toplantılarıyla düzenli olarak kontrol
edeceklerdir.
Yöneticiler kendi sorumluluklarında olan iç kontrol
çalışmalarını, Eylem Planında yer alan eylemler,
çıktılar ve süreler üzerinden kontrol edecekler ve
sonuçlarını İzleme ve Değerlendirme Kuruluna
raporlayacaklardır.
Yöneticilerin tespitleri İzleme ve Değerlendirme
Kurulu tarafından Eylem Planında yer alan eylemler
bazında konsolide edilecek ve sonuçları Üst
Yöneticiye düzenli olarak raporlanacaktır.
Hata usulsüzlük ve yolsuzlukları
yönelik bir eylem planı geliştirilecektir.
engellemeye
İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
BİRİM
ÇIKTI / SONUÇ
TAMAMLANMA
TARİHİ
İnsan Kay. Ve
Tüm Birimler Eği. Md. - Mali
Hizmetler Md.
Prosedür Kontrol
Listeleri
30.06.2016
Tüm Birimler
Mali Hizmetler
Md.
İç Kontrol Eylem
Planı
Sürekli
Tüm Birimler
Mali Hizmetler
Md.
Toplantı
Tutanakları
Sürekli
Tüm Birimler
İzleme ve
Değerlendirme
Kurulu
İç kontrol Eylem
Raporu
Her Altı Ayda
Bir
İzleme ve
Mali Hizmetler
Değerlendirme
Md.
Kurulu
İç Kontrol İzleme
Raporu
Her Altı Ayda
Bir
İnsan
Kaynakları ve
Eğitim Md.
Hata, Usulsüzlük ve
Yolsuzlukları
Tüm Birimler
Önleme Eylem
Planı
30.03.2016
AÇIKLAMA
3- KONTROL FAALİYETLERİ
STANDART
KODU
KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI
KFS11
Faaliyetlerin sürekliliği:İdareler, faaliyetlerin sürekliliğini sağlamaya yönelik gerekli önlemleri almalıdır.
KFS11.1
Personel yetersizliği, geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma, yeni bilgi sistemlerine geçiş, yöntem veya mevzuat
değişiklikleri ile olağanüstü durumlar gibi faaliyetlerin sürekliliğini etkileyen nedenlere karşı gerekli önlemler alınmalıdır.
MEVCUT
DURUM
Bu genel şart kapsamında kurumumuzda faaliyetlerin sürekliliğini engelleyecek bir durum yaşanmamıştır. Ancak belli içerik ve
şekil standartlarının belirlenmesi gerekmektedir.
İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
BİRİM
ÇIKTI / SONUÇ
TAMAMLANMA
TARİHİ
Tüm Birimler
Görev Tanımları
30.10.2015
Tüm Birimler
Görev Dağılım
Tabloları
30.10.2015
Hukuk İşleri
Md.
Mevzuat Takip
Sorumluları Listesi
30.06.2015
Hukuk İşleri
Md.
Tüm Birimler
Mevzuat
Güncelleme
Prosedürü
Sürekli
İnsan
Kaynakları ve
Eğitim Md.
Tüm Birimler
Mesleki Yetkinlik
Eğitim Programı
Sürekli
KFS11.1.6 sistemin çalışmasına ilişkin olarak eğitim
Bilgi İşlem Br.
İnsan
Kaynakları ve
Eğitim Md.
Mesleki Yetkinlik
Eğitim Programı
Sürekli
KFS11.1.7
İnsan
Kaynakları ve
Eğitim Md.
Tüm Birimler
Çalışma Programı
Sürekli
EYLEM KODU ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA DA EYLEMLER
Görev tanımları yapılırken yedek sorumluları
KFS11.1.1 belirlenmesi gereken görevler belirtilecektir.
Görev Dağılımı Tablolarında ilgili personelin
KFS11.1.2 yedek görevleri de belirtilecektir.
Her birimde Mevzuat Takip Sorumluları
KFS11.1.3 görevlendirilecektir.
KFS11.1.4
KFS11.1.5
Mevzuat değişikliklerinin mevzuat takip
sorumluları tarafından takip edilip
duyurulmasına ilişkin prosedürler
oluşturulacaktır.
Personel için iş değişikliği durumu olduğunda
oryantasyon eğitimi sağlanacaktır.
SORUMLU
BİRİM
İnsan
Kaynakları ve
Eğitim Md.
İnsan
Kaynakları ve
Eğitim Md.
İnsan
Kaynakları ve
Eğitim Md.
Yeni bilgi sistemlerine geçiş halinde ilgili
düzenlenmesi
Tüm müdürlüklerde birim içinde rotasyona
dayalı alternatif bir çalışma sistemi
kurulacaktır.
AÇIKLAMA
3- KONTROL FAALİYETLERİ
STANDART
KODU
KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI
KFS11
Faaliyetlerin sürekliliği:İdareler, faaliyetlerin sürekliliğini sağlamaya yönelik gerekli önlemleri almalıdır.
KFS11.2
Gerekli hallerde usulüne uygun olarak vekil personel görevlendirilmelidir.
MEVCUT
DURUM
Uygulama bu yönde devam etmekte olup yazılı prosedürler oluşturulması gerekmektedir.
SORUMLU
BİRİM
İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
BİRİM
ÇIKTI /
SONUÇ
TAMAMLANMA
TARİHİ
Süreç çalışmaları sonunda görevlere ilişkin
İnsan
Kaynakları ve
Eğitim Md.
Tüm Birimler
Yetkinlikler
Listesi
30.06.2016
KFS11.2.2 hangi durumlarda vekil görevlendirileceği bir
Yetki Devri Yönergesinde vekâlet şartları ve
İnsan
Kaynakları ve
Eğitim Md.
Tüm Birimler
Yetki Devri
Yönergesi
30.06.2016
Yetki Devri Yönergesinde görevin
gerektirdiği nitelik ve yetkinliklerin vekilde
de aranması bir prosedür olarak
tanımlanacaktır.
İnsan
Kaynakları ve
Eğitim Md.
Tüm Birimler
Yetki Devri
Yönergesi
30.06.2016
EYLEM KODU ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA DA EYLEMLER
KFS11.2.1 nitelik ve yetkinlikler belirlenecektir.
prosedür olarak tanımlanacaktır.
KFS11.2.3
AÇIKLAMA
3- KONTROL FAALİYETLERİ
STANDART
KODU
KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI
KFS11
Faaliyetlerin sürekliliği:İdareler, faaliyetlerin sürekliliğini sağlamaya yönelik gerekli önlemleri almalıdır.
KFS11.3
Görevinden ayrılan personelin, iş veya işlemlerinin durumunu ve gerekli belgeleri de içeren bir rapor hazırlaması ve bu raporu
görevlendirilen personele vermesi yönetici tarafından sağlanmalıdır
MEVCUT
DURUM
Makul güvence verilememektedir.
SORUMLU
BİRİM
İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
BİRİM
ÇIKTI /
SONUÇ
TAMAMLANMA
TARİHİ
İnsan
Kaynakları ve
Eğitim Md.
Tüm Birimler
Yetki Devri
Yönergesi
30.06.2016
KFS11.3.2
Yetki Devri Yönergesinde görevden ayrılan
ya da iş değişikliği olan personelin üzerindeki
işleri görevi yürütecek personele devretmesi
bir prosedür olarak tanımlanacaktır.
İnsan
Kaynakları ve
Eğitim Md.
Tüm Birimler
Yetki Devri
Yönergesi
30.06.2016
KFS11.3.3
Görevden ayrılan ya da iş değişikliği olan
personel tarafından rapor hazırlanarak yönetici
aracılığıyla görevlendirilen personele
iletilmesi sağlanacaktır.
İnsan
Kaynakları ve
Eğitim Md.
Tüm Birimler
Devir Raporu
30.06.2016
Teslim
Tutanakları
Sürekli
EYLEM KODU ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA DA EYLEMLER
Görevden
ayrılan
personelin
yapacağı
KFS11.3.1 devirlere ilişkin prosedürler belirlenecektir.
Yöneticiler
görev
değişikliklerinde
işlere
KFS11.3.4 ilişkin bilgi ve belgeler ile devir raporunun
teslimini sağlayacak tedbirleri alacaklardır.
İnsan
Kaynakları ve
Eğitim Md. Destek
Tüm Birimler
Hizmetleri MdMali Hizmetler
Md
AÇIKLAMA
3- KONTROL FAALİYETLERİ
STANDART
KODU
KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI
KFS12
Bilgi sistemleri kontrolleri:İdareler, bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlamak için gerekli kontrol
mekanizmaları geliştirmelidir.
KFS12.1
Bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlayacak kontroller yazılı olarak belirlenmeli ve uygulanmalıdır.
MEVCUT
DURUM
Makul güvence verilememektedir
EYLEM KODU ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA DA EYLEMLER
KFS12.1.1
Belediye faaliyetlerine ilişkin bilgi ve belgeler
ile bunların oluşturulması süreçlerini kapsayan
Bilgi Envanteri çalışması yapılacaktır.
Bilgi ve belgelerin oluşturulması süreçlerinin
KFS12.1.2 sürekliliği ve güvenilirliğine ilişkin kontrol
faaliyetleri tanımlanacaktır.
Bilgi Envanterinde yer alan yazılım ve
güvenilirliğine ilişkin
prosedürler tanımlanacaktır.
KFS12.1.3 donanımların
KFS12.1.4
Bilgi Envanterinde yer alan yazılım ve
donanımların sürekliliğine ilişkin prosedürler
tanımlanacaktır.
KFS12.1.5
Kurumda yazılım ve donanımların
güvenilirliği ve sürekliliğine ilişkin
prosedürleri de içeren Bilgi Sistemleri
Yönergesi yayımlanacaktır.
SORUMLU
BİRİM
Bilgi İşlem Br.
- Yazı İşleri
Md- İç
Denetim - Mali
Hizmetler Md.
Bilgi İşlem Br.
- Yazı İşleri
Md- İç
Denetim - Mali
Hizmetler Md.
Bilgi İşlem Br.
- Yazı İşleri
Md- İç
Denetim - Mali
Hizmetler Md.
Bilgi İşlem Br.
- Yazı İşleri
Md- İç
Denetim - Mali
Hizmetler Md.
Bilgi İşlem Br.
- Yazı İşleri
Md- İç
Denetim - Mali
Hizmetler Md.
İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
BİRİM
ÇIKTI /
SONUÇ
TAMAMLANMA
TARİHİ
Tüm Birimler
Bilgi Sistemleri
Envanteri
30.06.2016
Tüm Birimler
Kontrol
Faaliyetler
Listesi
30.06.2016
Tüm Birimler
Bilgi Sistemleri
Güvenirlik
Prosedürü
30.06.2016
Tüm Birimler
Bilgi Sistemleri
Süreklilik
Prosedürü
30.06.2016
Tüm Birimler
Bilgi Sistemleri
Yönergesi
30.06.2016
AÇIKLAMA
3- KONTROL FAALİYETLERİ
STANDART
KODU
KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI
KFS12
Bilgi sistemleri kontrolleri:İdareler, bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlamak için gerekli kontrol mekanizmaları
geliştirmelidir.
KFS12.2
Bilgi sistemine veri ve bilgi girişi ile bunlara erişim konusunda yetkilendirmeler yapılmalı, hata ve usulsüzlüklerin önlenmesi, tespit
edilmesi ve düzeltilmesini sağlayacak mekanizmalar oluşturulmalıdır.
MEVCUT
DURUM
Belediyede kullanılan bilgi yönetim sisteminde modüller bazında veri girişi, sorgulama ve raporlama kullanıcı tanımlı olarak
işletilmektedir. Tüm kullanıcılar için erişim yetkileri tanımlanmakta ve yetkisiz erişimler engellenmektedir.
SORUMLU BİRİM
İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
BİRİM
ÇIKTI /
SONUÇ
TAMAMLANMA
TARİHİ
Bilgi İşlem Br. - Yazı
İşleri Md- İç Denetim Mali Hizmetler Md.
Tüm Birimler
Hasta Bildirim
Raporları
30.06.2016
Değerlendirme sonuçları çerçevesinde uygun
Bilgi İşlem Br. - Yazı
İşleri Md- İç Denetim Mali Hizmetler Md.
Tüm Birimler
Bilgi Sistemleri
Yönergesi
30.06.2016
KFS12.2.3 tanımları ve yetkilendirmelere ilişkin kriterler
Bilgi
Tüm Birimler
Bilgi Sistemleri
Yönergesi
30.06.2016
belirlenecektir.
Bilgi İşlem Br. - Yazı
İşleri Md- İç Denetim Mali Hizmetler Md.
Yetkisiz erişim girişimleri ve hata kayıtları
olarak dosyalanacak ve
raporlanacaktır.
Bilgi İşlem Br. - Yazı
İşleri Md- İç Denetim Mali Hizmetler Md.
Tüm Birimler
Hata Bildirim
Raporları
Sürekli
KFS12.2.5 bildirim raporları çerçevesinde düzenli olarak
Kullanılan bilgi sistemleri iş akışları ve hata
Tüm Birimler
gözden geçirilecektir.
Bilgi İşlem Br. - Yazı
İşleri Md- İç Denetim Mali Hizmetler Md.
Gözden
Geçirme
Raporu
Her Altı Ayda
Bir
Gözden geçirme sonuçları çerçevesinde
düzeltici önlemler geliştirilecek ve ilgili
prosedürlere uygulanacaktır.
Bilgi İşlem Br. - Yazı
İşleri Md- İç Denetim Mali Hizmetler Md.
Tüm Birimler
Düzeltici ve
Düzenleyici
Önlemler
Eylem Planı
Her Altı Ayda
Bir
EYLEM KODU ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA DA EYLEMLER
Bilgi Envanterinde yer alan sistemler iş
KFS12.2.1 akışları çerçevesinde ortaya çıkabilecek hata
ve usulsüzlükler açısından değerlendirilecektir.
KFS12.2.2 kontrol mekanizmaları oluşturulacaktır.
sistemleri
yönergesinde
kullanıcı
KFS12.2.4 d ü z e n l i
KFS12.2.6
AÇIKLAMA
3- KONTROL FAALİYETLERİ
STANDART
KODU
KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI
KFS12
Bilgi sistemleri kontrolleri:İdareler, bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlamak için gerekli kontrol mekanizmaları
geliştirmelidir.
KFS12.3
İdareler bilişim yönetişimini sağlayacak mekanizmalar geliştirmelidir.
MEVCUT
DURUM
Belediye faaliyetlerinin bilgi teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilmesi için kapsamlı ve bütünleşik bir proje hedeflenmektedir.
SORUMLU
BİRİM
İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
BİRİM
ÇIKTI /
SONUÇ
TAMAMLANMA
TARİHİ
KFS12.3.1 bildirilmesine yönelik bir iletişim kanalı
Bilgi İşlem
Birimi
Tüm Birimler
Hata Bildirim
Modülü
30.06.2016
KFS12.3.2
Mevcut sistemlerdeki aksaklıklara ilişkin
değerlendirmeler çerçevesinde sistemlerde
gerekli düzenlemeler yapılacaktır.
Bilgi İşlem
Birimi
Tüm Birimler
Düzeltici
Faaliyetler
Formu
Sürekli
KFS12.3.3
Bildirilen aksaklıklar giderildikten sonra,
sistem iyileştirme ve gelişim konusunda
değerlendirilecektir.
Bilgi İşlem
Birimi
İnsan
Kaynakları ve
Eğt. Md. - Mali
Hizmetler Md.Yazı İşleri Md.
Düzeltici
Faaliyetler
Formu
Sürekli
KFS12.3.4 ve bu veri tabanı üzerinden tüm faaliyetler
Bilgi İşlem
Birimi
Tüm Birimler
Jenerik
Faaliyetler
Sürekli
Kullanılan yazılımlar bu modellere göre
Bilgi İşlem
Birimi
Tüm Birimler
Yazılım
Güncellemeleri
Sürekli
Bilgi İşlem
Birimi
Tüm Birimler
Bilgi Sistemleri
Her Altı Ayda
İş Geliştirme
Bir
Raporu
EYLEM KODU ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA DA EYLEMLER
Mevcut bilişim sistemlerinin aksaklıklarının
oluşturulacaktır.
Prosedürler elektronik veri tabanına işlenecek
modellenecektir.
KFS12.3.5 gözden geçirilecek ve geliştirilecektir.
KFS12.3.6
Belediye hizmetleri çerçevesinde yeni hizmet
alanları geliştirilmesi (iş geliştirme) için bilgi
teknolojilerinin kullanılması konusunda analiz
çalışmaları yapılacaktır.
Gerekli eylemler Elektronik Belge Yönetim
KFS12.3.7 Sistemi (EBYS) kurulacaktır.
Yazı İşleri Md.
(Bilgi İşlem
Tüm Birimler
Birimi)
EBYS
31.08.2015
AÇIKLAMA
4- BİLGİ VE İLETİŞİM
STANDART
KODU
KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI
BİS13.1
İdareler, birimlerinin ve çalışanlarının performansının izlenebilmesi, karar alma süreçlerinin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi ve
hizmet sunumunda etkinlik ve memnuniyetin sağlanması amacıyla uygun bir bilgi ve iletişim sistemine sahip olmalıdır.
İdarelerde, yatay ve dikey iç iletişim ile dış iletişimi kapsayan etkili ve sürekli bir bilgi ve iletişim sistemi olmalıdır.
MEVCUT
DURUM
Yöneticiler ve personel, görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli ve yeterli bilgiye zamanında ulaşabilmeleri için bilişim
sistemlerinin geliştirilmesine ihtiyaç vardır.
BİS13
EYLEM KODU ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA DA EYLEMLER
SORUMLU BİRİM
İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
BİRİM
ÇIKTI / SONUÇ
31.08.2015
TAMAMLANMA
AÇIKLAMA
TARİHİ
BİS13.1.1
Beyaz Masa daha aktif hale getirilecek, Elektronik
Belge Yönetim Sistemine işlemlerin gerçekleşme
bilgisinin verilebileceği bir modül eklenecek ve
İnternet sitesinden iş ve işlemler izlenebilecektir.
Yazı İşleri Md. Basın Yayın ve
Halkla İlş. Md. Bilgi İşlem Br.
Tüm Birimler
Beyaz Masa
Raporlamaları,
Yönetici Analiz
Modülü, EBYS
Raporları
BİS13.1.2
Kurumsal intranet portalı oluşturulacaktır. İntranet
portalı üzerinde Kurumla ilgili tüm duyuru ve
haberler yer alacaktır.
Bilgi İşlem Birimi
Tüm Birimler
İntranet Portalı
Duyurular Modülü
30.11.2016
BİS13.1.3
İntranet portalı üzerinde belediye iş ve işlemlerinin
yürütülmesine yönelik araçlar oluşturulacaktır.
Bilgi İşlem Birimi
Tüm Birimler
İntranet Portalı
Uygulamalar
Modülü
30.11.2016
BİS13.1.4
İntranet portalı üzerinde kurum çalışanlarının
katılabileceği iş geliştirmeye yönelik forumlar
oluşturulacaktır.
BİS13.1.5
İntranet portalı üzerinde anketler düzenlenecektir.
BİS13.1.6
BİS13.1.7
BİS13.1.8
BİS13.1.9
İntranet portalı üzerinde Kurumun teşkilat şeması
ve personel iletişim bilgileri yer alacaktır.
Kurum çalışanlarının kurumsal mail adresleri
oluşturulacak ve intranet portalı ile çalışanların
kurumsal mail hesabının bütünleşik çalıştığı bir
uygulama geliştirilecektir.
İletişim, toplantı düzeni, zaman yönetimi gibi
konularda eğitim programları düzenlenecektir.
Telefon Santral sisteminin çağrı merkezine
dönüştürülmesi yapılacaktır.
Bilgi İşlem Br. İnternet Portalı
İnsan Kaynakları ve Tüm Birimler
Forum Modülü
Eğitim Md.
İnsan Kaynakları ve
İnternet Portalı
Eğitim Md. -Mali Bilgi İşlem Br.
Anketler Modülü
Hizmetler Md.
İnsan Kaynakları ve
İnternet Portalı
Bilgi İşlem Br.
Eğitim Md.
İletişim Modülü
Bilgi İşlem Birimi
Tüm Birimler
İnsan Kaynakları ve
Tüm Birimler
Eğitim Md.
Bilgi İşlem Birimi
Tüm Birimler
30.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
İnternet Portalı
Kurumsal Mail
Modülü
30.11.2016
Eğitim Programı,
Eğitim Notları
Sürekli
Çağrı Merkezi
Sistemi
30.09.2015
4- BİLGİ VE İLETİŞİM
STANDART
KODU
BİS13
BİS13.2
MEVCUT
DURUM
KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI
Bilgi ve iletişim: İdareler, birimlerinin ve çalışanlarının performansının izlenebilmesi, karar alma süreçlerinin sağlıklı bir şekilde
işleyebilmesi ve hizmet sunumunda etkinlik ve memnuniyetin sağlanması amacıyla uygun bir bilgi ve iletişim sistemine sahip
olmalıdır.
Yöneticiler ve personel, görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli ve yeterli bilgiye zamanında ulaşabilmelidir.
Yöneticiler ve personel, görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli bilgiye geleneksel yöntemlerle ulaşabilmektedir. Bilgi
yönetimi konusunda yeni stratejiler belirlenmesine ve uygulanmasına ihtiyaç vardır.
EYLEM KODU ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA DA EYLEMLER
Bilgi güvenliği ve yönetimi konusunda Kurum
oluşturulacak ve prosedüre
bağlanacaktır.
2017-2021 Stratejik Planında kurumun
stratejik hedefleri arasında bütünleşik bir bilgi
yönetimi sistemi oluşturulması yer alacaktır.
Belediyenin amaç ve hedefleri, o yılın
program öncelikleri, yıllık hedefler, bütçe
yapma kuralları ve kısıtları, ödenek imkânları
zamanında ve düzenli bir şekilde tüm
çalışanlara bildirilecektir.
Mevzuat Takip Sorumluları tarafından
belirlenen mevzuat değişiklikleri Belediye
Otomasyon Sistemi üzerinden personele
duyurulacaktır.
Mevzuat değişiklikleri tüm birim ve
çalışanlara düzenli ve hızlı bir biçimde
duyurulması için Mevzuat Bilgi Bankası
oluşturulacaktır.
BİS13.2.1 stratejisi
BİS13.2.2
BİS13.2.3
BİS13.2.4
BİS13.2.5
BİS13.2.6
Mevcut sistemlerle üretilebilecek çözümlerle
karşılanabilecek bilgi ihtiyaçları ivedilikle
karşılanacaktır.
SORUMLU
BİRİM
İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
BİRİM
ÇIKTI /
SONUÇ
TAMAMLANMA
TARİHİ
Bilgi İşlem
Birimi
Tüm Birimler
Bilgi Sistemleri
Yönergesi
30.06.2016
Stratejik Plan
31.05.2016
Mali Hiz. Md. Tüm Birimler
Bilgi İşlem Br.
Kurum İçi
Mali Hizmetler
İntarnet Portalı
Tüm Birimler
İletişim
Müdürlüğü
Modülü
Sürekli
Hukuk İşleri
Müdürlüğü
Bilgi İşlem
Birimi
İntarnet Portalı
Mevzuat
Modülü
Sürekli
Hukuk İşleri
Müdürlüğü
Bilgi İşlem
Birimi
Mevzuat Bilgi
Bankası
30.10.2016
Talep Formları
30.06.2015
Bilgi İşlem Br.
- Mali Hiz. Md.
Tüm Birimler
-İnsan
Kaynakları Md.
AÇIKLAMA
4- BİLGİ VE İLETİŞİM
STANDART
KODU
KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI
BİS13.3
Bilgi ve iletişim: İdareler, birimlerinin ve çalışanlarının performansının izlenebilmesi, karar alma süreçlerinin sağlıklı bir şekilde
işleyebilmesi ve hizmet sunumunda etkinlik ve memnuniyetin sağlanması amacıyla uygun bir bilgi ve iletişim sistemine sahip
olmalıdır.
Bilgiler doğru, güvenilir, tam, kullanışlı ve anlaşılabilir olmalıdır.
MEVCUT
DURUM
Bilgilerin sistematik ve uygun bir biçimde güncellenememesi ve sorumlularının belirlenmemiş olması nedeniyle bilgilerin tam ve
güvenilir olması konusunda iyileştirmelere ihtiyaç duyulmaktadır.
BİS13
SORUMLU
BİRİM
İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
BİRİM
ÇIKTI /
SONUÇ
TAMAMLANMA
TARİHİ
BİS13.3.1
Tüm birimlerde güncellenecek bilgilerin tespiti
amacıyla Bilgi Güncelleme Formları
oluşturulacak ve doldurulacaktır.
Tüm Birimler
Mali Hizmetler
Md. -Bilgi İşlem
Br- Hukuk İşleri
Md. - İnsan
Kaynak. Ve
Eğitim Md.
Bilgi
Güncelleme
Formları
30.06.2016
BİS13.3.2
Tüm Birim yöneticileri yürüttükleri
faaliyetlere ilişkin bilginin temini ve
güncellenmesi konusunda görevlendirilecektir.
İnsan
Kaynakları ve
Eğitim Md. Bilgi İşlem Br.
Tüm Birimler
Bilgi Sistemleri
Yönergesi
30.06.2016
BİS13.3.3
Müdürlüklerde bilgilere ulaşılmasından
sorumlu personel görevlendirilecektir.
İnsan
Kaynakları ve
Eğitim Md.
Tüm Birimler
Görevlendirme
30.03.2016
EYLEM KODU ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA DA EYLEMLER
AÇIKLAMA
4- BİLGİ VE İLETİŞİM
STANDART
KODU
KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI
BİS13.4
Bilgi ve iletişim: İdareler, birimlerinin ve çalışanlarının performansının izlenebilmesi, karar alma süreçlerinin sağlıklı bir şekilde
işleyebilmesi ve hizmet sunumunda etkinlik ve memnuniyetin sağlanması amacıyla uygun bir bilgi ve iletişim sistemine sahip olmalıdır.
Yöneticiler ve ilgili personel, performans programı ve bütçenin uygulanması ile kaynak kullanımına ilişkin diğer bilgilere zamanında
erişebilmelidir.
MEVCUT
DURUM
Müdürlükler mevcut sistem üzerinden bütçelerine ve bütçe uygulama sonuçlarına ulaşabilmektedirler. Ancak performans programı ve bütçe
ilişkisini izleyen ve raporlayan bütünleşik sistemlerin oluşturulmasına ve bilgilerin tüm personel ile paylaşılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
BİS13
EYLEM KODU ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA DA EYLEMLER
BİS13.4.1
Belediye Otomasyon Sistemi Üst Yönetim ve
Harcama birimlerinin performans programı ve
bütçenin uygulanması ile kaynak kullanımına
ilişkin bilgilere (yönetim muhasebesi) zamanında
erişebilmelerini
sağlayacak
şekilde
geliştirilecektir.
Üst Yönetici Bütçe çağrısında tüm bütçe kısıtlarını
BİS13.4.2 ve imkânlarını (bütçe tavanları vs.) belirtecektir.
BİS13.4.3
BİS13.4.4
BİS13.4.5
BİS13.4.6
Mayıs ayı sonunda üst yönetim ve harcama
yetkilileri ertesi yıl önceliklerini belirleyerek bunu
tüm personele duyuracaklardır.
Belediye Otomasyon Sistemi bütçe uygulama
sonuçlarını performans hedeflerine ilişkin
göstergeler ile ilişkilendirilebileceği biçimde
tasarlanacaktır.
Belediye Otomasyon Sistemi performans
hedeflerine ilişkin göstergelerin gerçekleşme
durumlarının ilgili harcama birimi tarafından
girilebileceği biçimde tasarlanacaktır.
Harcama birimlerinin geçmiş yıllar bütçeleri ve
bütçe uygulama sonuçları bütçe çağrısı ekinde yer
alacaktır.
SORUMLU
BİRİM
İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK BİRİM
ÇIKTI / SONUÇ
TAMAMLANMA
TARİHİ
Mali Hizmetler Md. Bilgi İşlem Br Yönetim Muhasebesi
Tüm Birimler
Destek Hiz. Md. Modülü
Fen İşleri Md.
30.06.2016
Mali Hizmetler
Md.
Tüm Birimler
Bütçe Çağsısı
30.05.2015
Mali Hizmetler
Md.
Tüm Birimler
Mali Beklentiler
Raporu -Öncelikli
Stratejik Amaç ve
Hedefler Tablosu
30.06.2015
Mali Hizmetler
Md. - Bilgi
İşlem Br.
Tüm Birimler
Performans Modülü
30.06.2015
Mali Hizmetler
Md. - Bilgi
İşlem Br.
Tüm Birimler
Performans Modülü
30.06.2015
Mali Hizmetler
Md.
Tüm Birimler
Bütçe Çağrısı
30.05.2015
AÇIKLAMA
4- BİLGİ VE İLETİŞİM
STANDART
KODU
KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI
BİS13
Bilgi ve iletişim: İdareler, birimlerinin ve çalışanlarının performansının izlenebilmesi, karar alma süreçlerinin sağlıklı bir şekilde
işleyebilmesi ve hizmet sunumunda etkinlik ve memnuniyetin sağlanması amacıyla uygun bir bilgi ve iletişim sistemine sahip
olmalıdır.
BİS13.5
Yönetim bilgi sistemi, yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve raporları üretebilecek ve analiz yapma imkanı sunacak şekilde
tasarlanmalıdır.
MEVCUT
DURUM
Yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve raporları üretebilecek ve analiz yapma imkanı sunabilecek sağlıklı ve modern bir
yönetim bilgi sistemi, mevcut otomasyon yazılımı ile entegre çalışacak şekilde tasarlanacaktır.
EYLEM KODU ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA DA EYLEMLER
BİS13.5.1
Yönetim bilgi sistemleri kurumsal ihtiyaçların
gerektirdiği bilgi ve raporları üretebilecek ve
analiz yapma imkanı sunacak şekilde
tasarlanacaktır.
SORUMLU
BİRİM
İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
BİRİM
Mali Hizmetler
Md. - Bilgi
Tüm Birimler
İşlem Br
ÇIKTI /
SONUÇ
TAMAMLANMA
TARİHİ
Yönetim Bilgi
Sistemi
30.03.2016
AÇIKLAMA
4- BİLGİ VE İLETİŞİM
STANDART
KODU
KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI
BİS13
Bilgi ve iletişim: İdareler, birimlerinin ve çalışanlarının performansının izlenebilmesi, karar alma süreçlerinin sağlıklı bir şekilde
işleyebilmesi ve hizmet sunumunda etkinlik ve memnuniyetin sağlanması amacıyla uygun bir bilgi ve iletişim sistemine sahip
olmalıdır.
BİS13.6
Yöneticiler, idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde beklentilerini görev ve sorumlulukları kapsamında personele
bildirmelidir.
MEVCUT
DURUM
Kurumumuz Stratejik Planında yer alan amaç ve hedeflerinin tespiti birim personelinin katılımı ile sağlanmıştır. Bu kapsamda,
performans hedeflerine ulaşılmasına yönelik ilgili birim personeli ile görev ve sorumlulukları kapsamında görüşülmektedir.
EYLEM KODU ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA DA EYLEMLER
BİS13.6.1
İdarenin misyon, vizyon, stratejik plan ve
performans programının kurum geneline
yayılımı, görev ve sorumlulukların bildirimi
periyodik toplantılar ve eğitim çalışmaları ile
sağlanacaktır.
Hazırlanacak olan görev
dağılım çizelgelerinde personelden beklentiler
belirtilecektir.
SORUMLU
BİRİM
İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
BİRİM
ÇIKTI /
SONUÇ
Görev Dağılım
Çizelgeleri,
Toplantı
Mali Hizmetler Tutanakları,
Md. - İnsan
Bilgi
Tüm Birimler
Kaynakları Md. Değerlendirme
Anketi, Kalite
Politika
Belgesi
TAMAMLANMA
TARİHİ
30.03.2016
AÇIKLAMA
4- BİLGİ VE İLETİŞİM
STANDART
KODU
KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI
BİS13
Bilgi ve iletişim: İdareler, birimlerinin ve çalışanlarının performansının izlenebilmesi, karar alma süreçlerinin sağlıklı bir şekilde
işleyebilmesi ve hizmet sunumunda etkinlik ve memnuniyetin sağlanması amacıyla uygun bir bilgi ve iletişim sistemine sahip
olmalıdır.
BİS13.7
İdarenin yatay ve dikey iletişim sistemi personelin değerlendirme, öneri ve sorunlarını iletebilmelerini sağlamalıdır.
MEVCUT
DURUM
Belediyemizde düzenli yönetici ve personel toplantıları düzenlenmektedir. Yatay ve dikey iletişim sisteminin personelin
değerlendirme, öneri ve sorunlarını iletebilmelerini sağlayacak şekilde geliştirilmesine ihtiyaç vardır.
EYLEM KODU ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA DA EYLEMLER
BİS13.7.1
Birim personelinin; değerlendirme, öneri ve
sorunlarının belirlenebilmesi için öneri ve
şikayet kutusu, anket çalışmaları, yüz yüze
görüşmeyi sağlayacak toplantılar yapılacaktır.
Bu konularla ilgili iletişim kanallarının açık
tutulabilmesi için elektronik ortamdan azami
derecede istifade edilmesi sağlanacaktır.
SORUMLU
BİRİM
Tüm Birimler
İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
BİRİM
ÇIKTI /
SONUÇ
Bilgi İşlem Br. - Anket, Toplantı
İnsan
Tutanakları,
Kaynakları Md. Öneri Çıktıları
TAMAMLANMA
TARİHİ
Sürekli
AÇIKLAMA
4- BİLGİ VE İLETİŞİM
STANDART
KODU
KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI
BİS14
Raporlama:İdarenin amaç, hedef, gösterge ve faaliyetleri ile sonuçları, saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda
raporlanmalıdır.
BİS14.1
İdareler, her yıl, amaçları, hedefleri, stratejileri, varlıkları, yükümlülükleri ve performans programlarını kamuoyuna açıklamalıdır.
MEVCUT
DURUM
Mevzuat hükümleri doğrultusun performans programı hazırlanmakta ve kamuoyuna sunulmakta olup bu şarta makul güvence
verilmektedir
EYLEM KODU ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA DA EYLEMLER
-
-
SORUMLU
BİRİM
İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
BİRİM
ÇIKTI /
SONUÇ
TAMAMLANMA
TARİHİ
-
-
-
-
AÇIKLAMA
Bu genel şart ile ilgili
olarak kurumumuzda
yeterli güvence
sağlanmaktadır
4- BİLGİ VE İLETİŞİM
STANDART
KODU
KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI
BİS14
Raporlama:İdarenin amaç, hedef, gösterge ve faaliyetleri ile sonuçları, saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda
raporlanmalıdır.
BİS14.2
İdareler, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kamuoyuna
açıklamalıdır.
MEVCUT
DURUM
Belediyemiz, bütçesinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kamuoyuna
açıklamaktadır.
EYLEM KODU ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA DA EYLEMLER
-
-
SORUMLU
BİRİM
-
İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
BİRİM
-
ÇIKTI /
SONUÇ
-
TAMAMLANMA
TARİHİ
-
AÇIKLAMA
Bu genel şart ile ilgili
olarak kurumumuzda
yeterli güvence
sağlanmaktadır
4- BİLGİ VE İLETİŞİM
STANDART
KODU
KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI
BİS14
Raporlama:İdarenin amaç, hedef, gösterge ve faaliyetleri ile sonuçları, saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda
raporlanmalıdır.
BİS14.3
Faaliyet sonuçları ve değerlendirmeler idare faaliyet raporunda gösterilmeli ve duyurulmalıdır.
MEVCUT
DURUM
Mevzuat hükümleri doğrultusun faaliyet raporu hazırlanmakta ve kamuoyuna sunulmaktadır.
EYLEM KODU ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA DA EYLEMLER
SORUMLU
BİRİM
İdare Faaliyet Raporu süreç/faaliyet bazında
BİS14.3.1 sonuç ve değerlendirmeleri içerecek bir
biçimde hazırlanacaktır.
Tüm Birimler
İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
BİRİM
ÇIKTI /
SONUÇ
TAMAMLANMA
TARİHİ
Mali Hizmetler İdare Faaliyet Her Yıl (Nisan
Müdürlüğü
Raporu
Ayı)
AÇIKLAMA
4- BİLGİ VE İLETİŞİM
STANDART
KODU
KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI
BİS14
Raporlama:İdarenin amaç, hedef, gösterge ve faaliyetleri ile sonuçları, saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda
raporlanmalıdır.
BİS14.4
Faaliyetlerin gözetimi amacıyla idare içinde yatay ve dikey raporlama ağı yazılı olarak belirlenmeli, birim ve personel, görevleri ve
faaliyetleriyle ilgili hazırlanması gereken raporlar hakkında bilgilendirilmelidir.
MEVCUT
DURUM
Belediyemizde mevzuat gereği düzenlenmesi gereken raporlar ile geleneksel raporlar hazırlanmaktadır. Ancak süreçlere dayalı bir
raporlama stratejisi oluşturulmalıdır. Birimler tarafından kullanılacak standart rapor prosedürleri ve esnek bir raporlama seti
oluşturulmasına ihtiyaç vardır.
EYLEM KODU ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA DA EYLEMLER
BİS14.4.1
Müdürlüklerden gelecek münferit raporlama
talepleri değerlendirilerek standart hale
getirilebilecek talepler Yönetim Bilgi
Sistemine eklenecektir.
BİS14.4.2
Eğitim programlarına bilgi yönetimi
raporlama konuları dahil edilecektir.
ve
SORUMLU
BİRİM
İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
BİRİM
ÇIKTI /
SONUÇ
TAMAMLANMA
TARİHİ
Bilgi İşlem
Birimi
Tüm Birimler
Bilgi Sistemi
Raporlama
Modülü
Sürekli
Bilgi Ve
Raporlama
Eğitim
Programı
Sürekli
İnsan
Kaynakları ve
Tüm Birimler
Eğt. Md. - Bilgi
İşlem Birimi
AÇIKLAMA
4- BİLGİ VE İLETİŞİM
STANDART
KODU
KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI
BİS15
Kayıt ve dosyalama sistemi:İdareler, gelen ve giden her türlü evrak dahil iş ve işlemlerin kaydedildiği, sınıflandırıldığı ve
dosyalandığı kapsamlı ve güncel bir sisteme sahip olmalıdır.
BİS15.1
Kayıt ve dosyalama sistemi, elektronik ortamdakiler dahil, gelen ve giden evrak ile idare içi haberleşmeyi kapsamalıdır.
MEVCUT
DURUM
Kurumumuzda Yazı işleri ve kararlar Müdürlüğü tarafından Standart Dosya Planı sistemi geliştirilmiş ve tüm birimlere
duyurulmuştur. Devlet Teşkilatı Veri Tabanı (DTVT) kapsamında idari Birim Kimlik Kodlarının kullanımına geçilmiştir.
Yazı ,işleri ve kararlar müdürlüğü tarafından mevcut otomasyon yazılım sistemi üzerinden elektronik ortamda idare içi gelen giden
evrak kayıtları ileti şeklinde birimlere ulaştırılmaktadır. Elektronik belge yönetim sistemi (EBYS) kurulmaya yönelik çalışmalar
başlanmıştır. Ancak uygulamaya geçilememiştir.
EYLEM KODU ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA DA EYLEMLER
BİS15.1.1
Kurumun tüm faaliyet ve süreçlerini
kapsayacak ve tüm birimler tarafından ortak
veri tabanı üzerinde kullanılacak Elektronik
Arşiv ve Belge Yönetim Sistemi kurulacaktır.
Dijital imza ve Elektronik Belge Yönetim
BİS15.1.2 Sistemine geçilecektir.
BİS15.1.3
Elektronik Arşiv Sistemi ve Belge Yönetim
Sisteminin tüm faaliyet ve süreçlerin
yürütüldüğü sistemler ile entegrasyonu
sağlanacaktır.
Mevcut Birim ve Kurum arşivleri ile Dijital
BİS15.1.4 Arşiv Elektronik Arşiv Sistemi altında
aktarma yapılarak birleştirilecektir.
SORUMLU
BİRİM
İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
BİRİM
ÇIKTI / SONUÇ
TAMAMLANMA
TARİHİ
Yazı İşleri Md. Bilgi İşlem Br.
Elektronik Arşiv
Sistemi
30.06.2016
Yazı İşleri Md. Tüm Birimler
Dijital İmza
Sertifikaları
30.08.2015
30.10.2016
30.10.2016
Bilgi İşlem Br.
- Yazı İşleri
Md.
Tüm Birimler
EBYS, Elektronik
Arşiv ve Belediye
Otomasyon Sisteminin
Entegre olduğu olduğu
Ortak Sistem
Bilgi İşlem Br.
- Yazı İşleri
Md.
Tüm Birimler
Aktarma Listeleri
AÇIKLAMA
4- BİLGİ VE İLETİŞİM
STANDART
KODU
KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI
BİS15
Kayıt ve dosyalama sistemi:İdareler, gelen ve giden her türlü evrak dahil iş ve işlemlerin kaydedildiği, sınıflandırıldığı ve
dosyalandığı kapsamlı ve güncel bir sisteme sahip olmalıdır.
BİS15.2
Kayıt ve dosyalama sistemi kapsamlı ve güncel olmalı, yönetici ve personel tarafından ulaşılabilir ve izlenebilir olmalıdır.
MEVCUT
DURUM
Kurumumuz Yazışma Yönergesi ve Standart Dosya Planına İlişkin Genelge hükümleri uyarınca yapılmakta olan kayıt ve
dosyalama işlemlerinde, bütün kamu kurumlarının ortak kullanımına tahsis edilen güncel konu kodları kullanılarak dosya ve
arşivleme çalışmalarında standardizasyon tam anlamıyla sağlanamamıştır. Kurum genelinde yönetici ve ilgili personel gerekli
belgelere ulaşabilmektedir.
EYLEM KODU ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA DA EYLEMLER
BİS15.2.1
Elektronik Belge
sağlanacaktır.
sistemine
geçilmesine
SORUMLU
BİRİM
İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
BİRİM
ÇIKTI /
SONUÇ
TAMAMLANMA
TARİHİ
Bilgi İşlem Br.
- Yazı İşleri
Md.
Tüm Birimler
EBYS
30.08.2015
AÇIKLAMA
4- BİLGİ VE İLETİŞİM
STANDART
KODU
KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI
BİS15
Kayıt ve dosyalama sistemi:İdareler, gelen ve giden her türlü evrak dahil iş ve işlemlerin kaydedildiği, sınıflandırıldığı ve
dosyalandığı kapsamlı ve güncel bir sisteme sahip olmalıdır.
BİS15.3
Kayıt ve dosyalama sistemi, kişisel verilerin güvenliğini ve korunmasını sağlamalıdır.
MEVCUT
DURUM
Tüm birimler tarafından aktarılan veriler, Bilgi İşlem servisi tarafından günlük olarak yedeklenmektedir. Ayrıca verilerin güvenliği
için de mevcut bir program bulunmaktadır. Kurumumuz kayıt ve dosyalama sistemi, tabi olduğu mevzuat hükümlerine uygun
olarak kişisel verilerin güvenliği ve korunması için gizli niteliğine sahip yazı ve belgelerin birim kayıtlarına alınması, gönderilmesi
ve saklanması konularında düzenleyici hükümlere uygun olarak işletilmektedir.
EYLEM
KODU
ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA DA EYLEMLER
-
-
SORUMLU
BİRİM
-
İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
BİRİM
-
ÇIKTI /
SONUÇ
-
TAMAMLANMA
TARİHİ
AÇIKLAMA
-
Bu genel şart ile ilgili
olarak kurumumuzda
yeterli güvence
sağlanmaktadır
4- BİLGİ VE İLETİŞİM
STANDART
KODU
KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI
BİS15
Kayıt ve dosyalama sistemi:İdareler, gelen ve giden her türlü evrak dahil iş ve işlemlerin kaydedildiği, sınıflandırıldığı ve
dosyalandığı kapsamlı ve güncel bir sisteme sahip olmalıdır.
BİS15.4
Kayıt ve dosyalama sistemi belirlenmiş standartlara uygun olmalıdır.
MEVCUT
DURUM
Kayıt ve Dosyalama 2005/7 sayılı Başbakanlık genelgesi ile Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün (DAGM) hazırlamış olduğu
Standart Dosya Planı (SDP) çerçevesinde yapılmaktadır. Ancak bazı birimlerin evrak dosyalama sistemlerinde sorunlar
bulunmaktadır.
EYLEM KODU ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA DA EYLEMLER
BİS15.4.1
Standart dosya planı ve uygulanması
konusunda tüm kullanıcılara yönelik eğitimler
düzenlenecektir.
BİS15.4.2
Standart dosya plan ve kodları mevcut
yazılımların üzerinde ve oluşturulacak intranet
portalında ulaşıma açılacaktır.
SORUMLU
BİRİM
İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
BİRİM
İnsan
Kaynakları Md.
- Bilgi İşlem Tüm Birimler
Br. - Yazı İşleri
Md.
Bilgi İşlem
Birimi
ÇIKTI /
SONUÇ
TAMAMLANMA
TARİHİ
Eğitim
Programları
Sürekli
Yazı İşleri Md. İntranet Portalı
30.06.2016
AÇIKLAMA
4- BİLGİ VE İLETİŞİM
STANDART
KODU
BİS15
BİS15.5
MEVCUT
DURUM
KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI
Kayıt ve dosyalama sistemi:İdareler, gelen ve giden her türlü evrak dahil iş ve işlemlerin kaydedildiği, sınıflandırıldığı ve
dosyalandığı kapsamlı ve güncel bir sisteme sahip olmalıdır.
Gelen ve giden evrak zamanında kaydedilmeli, standartlara uygun bir şekilde sınıflandırılmalı ve arşiv sistemine uygun olarak
muhafaza edilmelidir.
Kurumumuz genelinde kullanılan mevcut yazılım programında gelen giden evrak zamanında kayıt edilmektedir. İçeriğin
görüntülenmediği sadece özet bilgilerin yer aldığı doküman bilgileri ileti şeklinde kayıt altına alınmaktadır. Her müdürlük görev
ve faaliyet konuları ile ilgili belgeleri standart doya planına uygun bir biçimde dosyalanmasında makul bir güvence
sağlanamamıştır. Mevzuata uygun arşivleme ve dosyalama sistemine ilişkin bilgiler, Yazı işleri Müdürlüğü tarafından tüm
birimlere hizmet içi eğitimlerle aktarılmıştır.
EYLEM KODU ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA DA EYLEMLER
Gelen ve Giden Evrak modüllerinin yer aldığı
BİS15.5.1 Elektronik belge yönetim sistemine geçilecektir.
BİS15.5.2
BİS15.5.3
Gelen ve giden evrakın kaydı, sınıflandırılması,
muhafazası standart dosya planına uygun bir
şekilde yapılacaktır.
Konuları itibariyle müdürlük bünyesinde saklanma
süresi dolan evrak ve dosyalar, ilgili mevzuatın
öngördüğü süre zarfında saklanmak ve kurumun
bütün birimlerinin istifadesine sunulmak üzere
kurum arşivi hizmeti sunan Dijital Arşiv servisine
devri sağlanacaktır.
Kurum arşivinde saklanma süresi dolan arşiv
BİS15.5.4 belgeleri, ilgili mevzuatı gereği Devlet Arşivleri
Genel Müdürlüğüne teslimi sağlanacaktır.
BİS15.5.5
Belge yönetim sistemi üzerinde performans
bilgisini sağlayan bir modül oluşturulacaktır.
SORUMLU
BİRİM
İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
BİRİM
ÇIKTI /
SONUÇ
TAMAMLANMA
TARİHİ
Yazı İşleri Md. Bilgi İşlem Br.
EBYS
30.08.2015
Yazı İşleri Md.
Tüm Birimler
-Bilgi İşlem Br.
Gelen Giden
Evrak Kayıt
Modülleri
30.09.2015
Tüm Birimler
Yazı İşleri Md.
Arşiv Aktarma
Listeleri
Sürekli
Dijital Arşiv
Br.
Yazı İşleri Md.
Teslim
Tutanakları
Her Yıl
Belge Yönetim
Sistemi
Performans
Raporları
Sürekli
İnsan
Yazı İşleri Md.
Kaynakları ve
-Bilgi İşlem Br.
Eğt. Md.
AÇIKLAMA
4- BİLGİ VE İLETİŞİM
STANDART
KODU
KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI
BİS15
Kayıt ve dosyalama sistemi:İdareler, gelen ve giden her türlü evrak dahil iş ve işlemlerin kaydedildiği, sınıflandırıldığı ve
dosyalandığı kapsamlı ve güncel bir sisteme sahip olmalıdır.
BİS15.6
İdarenin iş ve işlemlerinin kaydı, sınıflandırılması, korunması ve erişimini de kapsayan, belirlenmiş standartlara uygun arşiv ve
dokümantasyon sistemi oluşturulmalıdır.
MEVCUT
DURUM
Mevcut durum yeterli değil ve makul güvence sağlamamaktadır
EYLEM KODU ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA DA EYLEMLER
SORUMLU
BİRİM
BİS15.6.1
Kurumumuzdaki mevcut dijital arşiv
çalışmaları TSE 13298 lisansına sahip Yazı İşleri Md.
-Dijital Arşiv
dokümantasyon sistemine uyumlu hale
Birimi
getirilecektir.
BİS15.6.2
Kurum ve birimlerin arşivlerine erişim yetki ve
kuralları tanımlanacaktır.
BİS15.6.3
Arşivlere yapılan erişim ve sorgulamalar
kaydedilip raporlanacaktır.
İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
BİRİM
ÇIKTI / SONUÇ
TAMAMLANMA
TARİHİ
Bilgi İşlem
Birimi
TSE 13298
lisansına uyumlu
dokümantasyon
sistemi
30.10.2015
Arşiv Erişim
Yetki ve
Kuralları
30.03.2016
Yazı İşleri Md. Dijital Arşiv Br.
Tüm Birimler
- Bilgi İşlem
Md.
Bilgi İşlem
Birimi
Dijital Arşiv Br. Erişim Raporları
30.04.2016
AÇIKLAMA
4- BİLGİ VE İLETİŞİM
STANDART
KODU
KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI
BİS16
Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi:İdareler, hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların belirlenen bir düzen içinde bildirilmesini
sağlayacak yöntemler oluşturmalıdır.
BİS16.1
Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim yöntemleri belirlenmeli ve duyurulmalıdır.
MEVCUT
DURUM
Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirildiği ve gerekli incelemelerin yapıldığı Teftiş Kurulu Müdürlüğünce etkin olarak
çalışmaktadır. İhbar ev şikayet yöntemleri tam olarak belirlenememiş ve personele tam olarak duyurulamamıştır.
SORUMLU
BİRİM
İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
BİRİM
ÇIKTI /
SONUÇ
TAMAMLANMA
TARİHİ
BİS16.1.1
Kurum içerisinde hata usulsüzlük ve
yolsuzlukların bildirilmesine dair yöntemler
belirlenecektir.
İnsan
Kaynakları ve
Eğitim Md.
Hukuk İşleri
Md.- Teftiş
Kurulu Md. Bilgi İşlem
Hata ve
Usulsüzlük
Bildirim
Sistemi
30.04.2016
BİS16.1.2
Kurum içerisinde hata usulsüzlük ve
yo l s uz l u kla r ı n b ild ir i m yö nte ml eri
belirlendikten sonra personele duyurulacaktır.
İnsan
Kaynakları ve
Eğitim Md.
Hukuk İşleri
Md.- Teftiş
Kurulu Md. Bilgi İşlem
Duyuru Listesi
30.05.2016
EYLEM KODU ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA DA EYLEMLER
AÇIKLAMA
4- BİLGİ VE İLETİŞİM
STANDART
KODU
KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI
BİS16
Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi:İdareler, hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların belirlenen bir düzen içinde
bildirilmesini sağlayacak yöntemler oluşturmalıdır.
BİS16.2
Yöneticiler, bildirilen hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar hakkında yeterli incelemeyi yapmalıdır.
MEVCUT
DURUM
Kurum genelinde usulsüzlük ve yolsuzluklar ile ilgili görev yetkiler mevzuata uygun olarak belirlenmiş olup; Teftiş Kurulu
Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülmektedir. Kurumumuz birimleri ile Teftiş Kurulu Müdürlüğü işbirliğini belirleyen
düzenlemeler kurumumuz içerisinde mevcuttur. Birim içerisinde tespit edilen veya Teftiş Kurulu Müdürlüğünce başlatılan bir
inceleme söz konusu olduğunda, ilgili birim yöneticisi tarafından gerekli işlemler yapılmaktadır.
EYLEM KODU ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA DA EYLEMLER
-
-
SORUMLU
BİRİM
-
İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
BİRİM
-
ÇIKTI /
SONUÇ
-
TAMAMLANMA
TARİHİ
AÇIKLAMA
-
Bu genel şart ile
ilgili olarak
kurumumuzda yeterli
güvence
sağlanmaktadır.
4- BİLGİ VE İLETİŞİM
STANDART
KODU
KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI
BİS16
Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi:İdareler, hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların belirlenen bir düzen içinde bildirilmesini
sağlayacak yöntemler oluşturmalıdır.
BİS16.3
Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları bildiren personele haksız ve ayırımcı bir muamele yapılmamalıdır.
MEVCUT
DURUM
Konusu suç teşkil eden ya da etmeyen, hata, usulsüzlük veya yolsuzlukları, bir kamu personelinin uymakla yükümlü olduğu etik
kurallar çerçevesinde bildiren personel, haksız ve ayrımcı bir muameleye tabi tutulamaz. Ayrıca kurumumuzun her türlü iş ve
işlemlerine karşı adli ve idari yargı mercilerine başvuru yolu açıktır. Bu genel şartta belirtilen istenmeyen durumların oluşmasından
ilgili birim yöneticileri sorumludur.
EYLEM KODU ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA DA EYLEMLER
-
-
SORUMLU
BİRİM
-
İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
BİRİM
-
ÇIKTI /
SONUÇ
-
TAMAMLANMA
TARİHİ
AÇIKLAMA
-
Bu genel şart ile
ilgili olarak
kurumumuzda yeterli
güvence
sağlanmaktadır.
5– İZLEME
STANDART
KODU
KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI
İS 17
İç kontrolün değerlendirilmesi:İdareler iç kontrol sistemini yılda en az bir kez değerlendirmelidir.
İS 17.1
İç kontrol sistemi, sürekli izleme veya özel bir değerlendirme yapma veya bu iki yöntem birlikte kullanılarak
değerlendirilmelidir.
MEVCUT
DURUM
Belediyemizde iç kontrol süreci yasal gerekliliklere uygun olarak süresi içerisinde başlatılmıştır. İç kontrol uyum eylem planının
uygulamaya konulması ile birlikte bu konudaki çalışmalar daha etkin olarak devam ettirilecektir.
EYLEM KODU ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA DA EYLEMLER
SORUMLU
BİRİM
İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
BİRİM
ÇIKTI /
SONUÇ
TAMAMLANMA
TARİHİ
Tüm Birimler
Mali Hizmetler
Müdürlüğü
İS 17.1.1
İç Kontrol Uyum Eylem Planında yer alan
eylemlere ve çıktılara yöneticilerin
değerlendirme toplantılarında “iç kontrol”
başlığı altında yer verilecektir.
Değerlendirme
Toplantı
Tutanakları
Sürekli
İS 17.1.2
İç Kontrol Uyum Eylem Planında yer alan
eylemler ve çıktılar strateji geliştirme birimi Mali Hizmetler
Değerlendirme
Tüm Birimler
tarafından 6 ayda bir izlenerek, üst yöneticiye
Müdürlüğü
raporu
sunulacaktır.
Sürekli
İS 17.1.3
İç Kontrol Uyum Eylem Planında yer alan
eylemler ve çıktılar iç kontrol değerlendirme ve
izleme ve değerlendirme kurulu tarafından
yılda bir incelenecektir.
Sürekli
İç Kontrol
değerlendirme
ve İzleme
kurulu
Tüm Birimler
Kurul İnceleme
raporları
AÇIKLAMA
5– İZLEME
STANDART
KODU
KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI
İS 17
İç kontrolün değerlendirilmesi:İdareler iç kontrol sistemini yılda en az bir kez değerlendirmelidir.
İS 17.2
İç kontrolün eksik yönleri ile uygun olmayan kontrol yöntemlerinin belirlenmesi, bildirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması
konusunda süreç ve yöntem belirlenmelidir.
MEVCUT
DURUM
Kurumumuzda iç kontrolle ilgili öz değerlendirme çalışmalarının yapılabilmesi için öncelikle gerekli görülen eylemlerin
tamamlanması ve kurum çalışanlarının aktif katılımı gerekmektedir.
EYLEM KODU ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA DA EYLEMLER
İS 17.2.1
İS 17.2.2
İS 17.2.3
İS 17.2.4
İS 17.2.5
Yıllık öz değerlendirme takvimi belirlenecektir.
"İç Denetim Rehberi" ve ilgili diğer mevzuat dikkate
alınarak sistem denetiminin yapılışı hakkında bir
prosedür belirlenecek ve iş akışlarında yer alacaktır.
Süreç kontrol yönetimi, eksikliklerin bildirimi, önlem
alınmasını ve takibini de kapsayacaktır.
İç kontrol sisteminin değerlendirilmesi neticesinde
ortaya çıkan eksiklikler, uygun olmayan kontrol
yöntemleri
için önlemler alınacak ve bunların
giderilmesi sağlanacaktır.
Periyodik süreçlerde harcama birimi bünyesinde
değerlendirme toplantılarının yapılması ve bu alanda
kurumumuzda uzman kişiler ile iletişim halinde
olunması sağlanacaktır.
Anket, şikayet, yıllık faaliyet raporları, stratejik
planlar, iç ve dış denetim raporlarının izlenmesi ve
değerlendirilmesi sonucunda tespit edilen
uygunsuzluğa ilişkin düzeltici ve önleyici kontroller
sağlanıp buna ilişkin raporlar düzenlenecektir.
SORUMLU
BİRİM
İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
BİRİM
Mali Hizmetler
İnsan
Md. - İç
Kaynakları ve
Denetim
Eğt. Md.
İç Denetim
Tüm Birimler
Mali Hizmetler
Md. - İç
Tüm Birimler
Denetim
ÇIKTI /
SONUÇ
TAMAMLANMA
TARİHİ
Öz
değerlendirme
takvimi
31.12.2015
İş Akış
Şemaları,
Prosedürler
30.06.2016
Kontrol
Aktiviteleri,
Çözüm
Önerileri
30.06.2016
Tüm Birimler
Mali Hizmetler
Md. - İç
Denetim
Toplantı
Kararları
30.06.2016
Tüm Birimler
Mali Hizmetler
Md. - İç
Denetim
Anket
Sonuçları,
Raporlar
30.06.2016
AÇIKLAMA
5– İZLEME
STANDART
KODU
KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI
İS 17
İç kontrolün değerlendirilmesi:İdareler iç kontrol sistemini yılda en az bir kez değerlendirmelidir.
İS 17.3
İç kontrolün değerlendirilmesine idarenin birimlerinin katılımı sağlanmalıdır.
MEVCUT
DURUM
İç Kontrol standartlarına uyum konusunda yasal zorunluluklardan da öte kurumsal gelişim kaliteli yönetim ve hedeflere ulaşmada
katılımcı yaklaşımla müdürlükler tarafından iç kontrol sisteminin sürekli olarak takip edildiği ve değerlendirildiği bir yapı mevcut
değildir.
EYLEM KODU ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA DA EYLEMLER
SORUMLU
BİRİM
İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
BİRİM
ÇIKTI /
SONUÇ
TAMAMLANMA
TARİHİ
İnsan
İS 17.3.1
Eğitim
Yöneticiler için iç kontrol görev ve Kaynakları Md.
Programı,
- Mali
Tüm Birimler
sorumlulukları kazanmaları konusunda eğitim
Değerlendirme
Hizmetler Md.
ve çalışmalar yapılacaktır.
Raporu
Sürekli
- İç Denetim
İS 17.3.2
Birimlerin İç Kontrol Eylem planımıza kolay
erişim sağlayabilmeleri amacıyla Eylem
planımız kitap haline getirilerek, birimlere
dağıtımı yapılacaktır.
Mali Hizmetler
Tüm Birimler
Müdürlüğü
Eylem Planı
Kitabı
30.01.2015
İS 17.3.3
Birimlerin katılımlarının sağlanması ve bu
konuya bilincin arttırılması amacıyla afiş
bastırılarak belediyemizin muhtelif yerlerine
asılacaktır.
Mali Hizmetler
Tüm Birimler
Müdürlüğü
Afişler
Her Altı Ayda
Bir
AÇIKLAMA
5– İZLEME
STANDART
KODU
KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI
İS 17
İç kontrolün değerlendirilmesi:İdareler iç kontrol sistemini yılda en az bir kez değerlendirmelidir.
İS 17.4
İç kontrolün değerlendirilmesinde, yöneticilerin görüşleri, kişi ve/veya idarelerin talep ve şikâyetleri ile iç ve dış denetim
sonucunda düzenlenen raporlar dikkate alınmalıdır.
MEVCUT
DURUM
Yapılan işlerin ilerleyişi ile ilgili birim içinde ve üst yönetimle toplantılar gerçekleştirilmektedir. Ancak bu toplantılar iç kontrol
sisteminin değerlendirilmesine yönelik değildir.
EYLEM KODU ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA DA EYLEMLER
İS 17.4.1
Üst yönetim tarafından üçer aylık yapılacak “iç
kontrol” konulu toplantılarla yöneticilerin
görüşlerinin alınması sağlanacaktır.
İS 17.4.2
Kuruma gelen tüm öneri ve şikâyetler
değerlendirilirken iç kontrol standartları da göz
önünde bulundurulacaktır.
İS 17.4.3
Belediyemizde iç ve dış denetim raporları ve
sorumluların cevapları iç kontrol açısından
değerlendirilecektir.
SORUMLU
BİRİM
İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
BİRİM
ÇIKTI /
SONUÇ
TAMAMLANMA
TARİHİ
Özel Kalem
Müdürlüğü
Tüm Birimler
Toplantı
Tutanakları
Her Üç Ayda
Bir
Öneri ve
Şikayet
Değerlendirme
Listeleri
Sürekli
Değerlendirme
Raporları
Sürekli
Yazı İşleri Md.
- Basın Yayın
Tüm Birimler
ve Halkla
İlişkiler Md.
Mali Hizmetler
Md. - İç
Denetim Tüm Birimler
Teftiş Kurulu
Md.
AÇIKLAMA
5– İZLEME
STANDART
KODU
KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI
İS 17
İç kontrolün değerlendirilmesi:İdareler iç kontrol sistemini yılda en az bir kez değerlendirmelidir.
İS 17.5
İç kontrolün değerlendirilmesi sonucunda alınması gereken önlemler belirlenmeli ve bir eylem planı çerçevesinde uygulanmalıdır.
MEVCUT
DURUM
Şu ana kadar Belediyemizde 2009 yılında iç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı hazırlanmıştır. Söz konusu eylem planı
ihtiyacımız doğrultusunda revize edilerek Maliye Bakanlığı'na gönderilmektedir.
EYLEM KODU ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA DA EYLEMLER
İS 17.5.1
SORUMLU
BİRİM
İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
BİRİM
ÇIKTI /
SONUÇ
Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme
kurulunun inceleme raporlarına istinaden
Eylem planı
Tamamlanan eylemler plandan çıkarılacak; Mali Hizmetler
Değerlendirme
Tüm Birimler
Raporu - revize
Müdürlüğü
tamamlanamayan eylemler ise Revize eylem
Eylem Planı
planı ile yeniden planlanacaktır.
TAMAMLANMA
TARİHİ
31.12.2016
AÇIKLAMA
5– İZLEME
STANDART
KODU
KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI
İS 18
İç denetim:İdareler fonksiyonel olarak bağımsız bir iç denetim faaliyetini sağlamalıdır.
İS 18.1
İç denetim faaliyeti İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen standartlara uygun bir şekilde yürütülmelidir.
MEVCUT
DURUM
Kurumumuzda 1 adet iç denetçi bulunmaktadır.
EYLEM KODU ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA DA EYLEMLER
SORUMLU
BİRİM
İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
BİRİM
ÇIKTI /
SONUÇ
TAMAMLANMA
TARİHİ
İS 18.1.1
Yıllık Denetim Planı Hazırlanacaktır.
İç Denetim
Birimi
Tüm Birimler
Denetim Planı
Her Yıl
İS 18.1.2
Yıllık Faaliyet Raporu Hazırlanacaktır.
İç Denetim
Birimi
Tüm Birimler
Faaliyet
Raporu
Her Yıl
İS 18.1.3
Hizmet İçi Eğitimler Verilecektir.
İç Denetim
Birimi
Tüm Birimler
Eğitim Notları
ve Çıktıları
Sürekli
AÇIKLAMA
5– İZLEME
STANDART
KODU
KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI
İS 18
İç denetim:İdareler fonksiyonel olarak bağımsız bir iç denetim faaliyetini sağlamalıdır.
İS 18.2
İç denetim sonucunda idare tarafından alınması gerekli görülen önlemleri içeren eylem planı hazırlanmalı, uygulanmalı ve
izlenmelidir.
MEVCUT
DURUM
Kurumumuzda 1 adet iç denetçi bulunmaktadır.
EYLEM KODU ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA DA EYLEMLER
İS 18.2.1
Denetim sonuçlarının izlenmesi, İç Denetim
Koordinasyon Kurulu tarafından çıkarılan
"Kamu İç Denetim Raporlama Standartları"
çerçevesinde üst yönetici ve İç Denetim Birimi
Başkanlığı tarafından yürütülecektir.
SORUMLU
BİRİM
İç Denetim
Birimi
İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
BİRİM
ÇIKTI /
SONUÇ
TAMAMLANMA
TARİHİ
Tüm Birimler
Birimlerin İç
Kontrol Eylem
Planları ve
Eylem Planı
Uygulama
Raporları
Sürekli
AÇIKLAMA
O N A Y
31/12/2014
Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ
Belediye Başkanı
Melikgazi Belediyesi Kamu İç Kontrol Standartları Eylem Planı Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi Sorumlusu GÜRAY GÜLENTÜRK tarafından hazırlanmıştır.
Download

Eylem Planı - Melikgazi Belediyesi