PCP
2013
Psychiatrické centrum Praha
Prague Psychiatric Center
Odborní pracovníci / Professional Staff
© Psychiatrické centrum Praha 2014
ISBN 978-80-87142-25-7
Obsah / Contents
Úvod
Introduction
Organizaèní schéma
Flow Chart
Vedení
Management
Vìdecká rada
Scientific Board
Vìdeètí a odborní pracovníci
Scientific and Professional Staff
Národní ústav duševního zdraví
National Institute of Mental Health
Výzkumné projekty
Research Projects
Etická komise
Ethic Committee
Léèebná péèe
Medical Care
Výuka
Teaching
Publikace (odborné práce)
Publications (Scientific Papers)
Knihy vydané PCP
Books Originated in PPC
Ceny, ocenìní
Awards
Ekonomika a lidské zdroje
Economy and Human Resources
Úvod / Introduction
Výroèní zpráva Psychiatrického centra Praha (PCP) za rok 2013, pøedposlední rok, kdy tato instituce sídlí ještì pod starým názvem v bohnickém areálu, pøináší øadu zajímavých souhrnných údajù, jež vypovídají o mimoøádném úsilí, které zamìstnanci tohoto výzkumného ústavu vynakládají
ve stále obtížnìjších podmínkách k udržení, rozvoji a mezinárodní konkurenceschopnosti èeského
výzkumu v oblasti neurobehaviorálních vìd. PCP je snad jediná „státní“ instituce v této zemi, která
nemá, nepoèítáme-li poloúèelové financování na rozvoj výzkumných institucí (RVO), jež nota bene v posledních nìkolika letech kleslo na polovinu – abruptnì z 23,2 mio Kè v roce 2011 na 11,4
v roce 2014, tj. skoro o 12 mio Kè!!!, žádné institucionální peníze, a to ani k udržení základního
chodu. Nezapomeòme, že klinika, z jejíž léèebné péèe by se „režie“ teoreticky mohla odvíjet, pøedstavuje pouze asi 20 % èinnosti ústavu, nemluvì o tom, že akutní péèe v psychiatrii se úhradami
od pojišťoven prostì neuživí. Zbylých 80 % živoøí pouze z tìžce vysoutìžených úèelových penìz
(grantù), jejichž prùmìrná celostátní úspìšnost se napø. u Grantové agentury Èeské republiky
(GAÈR) pohybovala v roce 2013 okolo 17 %. Agentura pro zdravotnický výzkum nebyla tou dobou
ještì založena a nové projekty v Interní grantové agentuøe (IGA) již nebyly vypsány. Pøežít v tìchto
podmínkách, navíc s rozdìlanou stavbou Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ) z projektu
EU OP VaVpI a za stálé buzerace byrokratù, kontrol, hlášení, šikany a absence jakékoli podpory
odkudkoli lze bez jakékoli nadsázky považovat za zázrak.
Pouèení z tohoto vývoje je, že tato spoleènost nevyhodnocuje odpovídajícím zpùsobem postavení psychiatrie mezi ostatními lékaøskými obory a neuvìdomuje si zásadní dùležitost psychiatrického výzkumu nejen pro duševní zdraví národa, ale ani pro umenšení socioekonomického bøemene, jež duševní poruchy pøedstavují. V každé rozumnìjší civilizované zemi se do výzkumu v té
které problémové oblasti investuje pøinejmenším nìkolik procent z nákladù, jež ona oblast generuje. Náklady na všechna onemocnìní mozku se v ÈR v roce 2010 odhadují na bezmála 200 miliard
Kè (Ehler et al. 2013). Z toho 60 % pøedstavují náklady v psychiatrii, 27 % v neurologii, 9 % pøedstavují demence (o ty peèuje nìkolik oborù) a 4 % neurochirurgie. Znamená to tedy, že duševní
poruchy generují v této zemi celkové náklady (pøímé medicínské, pøímé nemedicínské a nepøímé)
okolo 120 mld Kè roènì. Podle údajù European Brain Council bylo v Evropì na výzkum duševních
poruch vynaloženo v prùmìru celkem asi 1 % nákladù, které pøedstavují, což je podle EBC ostudnì
málo (u onkologických onemocnìní je to asi dvakrát tolik). I kdybychom toto, podle EBC ostudné
èíslo, aplikovali na naše souèasné pomìry, mìl by stát do psychiatrického výzkumu investovat
zhruba 2 miliardy Kè roènì. Takový rozpoèet nemá ani celá Agentura pro zdravotnický výzkum.
A rozpoèet GAÈR, která financuje základní výzkum v celém rozsahu vèetnì komentování bible, je
jen o málo vyšší. Z tohoto pohledu živoøení jediné instituce, exkluzivnì orientované na neuropsychiatrický výzkum, hranièí s politickou nezodpovìdností.
Aèkoliv projekt NUDZ bìží podle plánu a udržitelnost má naplánovánu realisticky, je problém
v katastrofálních systémových chybách ve financování PCP, jež je jeho investorem a zodpovídá za
plnìní indikátorù (mj. nábor vìdcù za evropsky kompetitivní platy). Pøitom je mu tak brutálnì sníženo financování, že sotva pøežívá, natož aby pøijalo dalších 140 lidí, což je jedním z povinných indikátorù projektu NUDZ. Pøipomeòme struènì historii tohoto projektu: V roce 2008 PCP zažádalo
o dotaci v rámci OP VaVpI na stavbu mezinárodního výzkumného centra v neuropsychiatrii. V roce
2010 obdrželo od MŠMT dopis, ve kterém je øídící orgán OP VaVpI (MŠMT) ujistil, že projekt bude
negociován. V následujícím roce PCP konèilo s projektem Centra neuropsychiatrických studií (dále jen CNS), kde bylo formou úèelové dotace PCP poskytováno cca 18 mio Kè roènì; projekt trval
deset let. Vzhledem k nadìjným informacím, že projekt NUDZ bude financován, jsme nemohli propouštìt vìdce, kteøí pracovali pro právì konèící projekt CNS, jenž nám pro tyto pracovníky poskytoval i mzdové náklady. Pokud bychom je propustili, nemìl by kdo naplòovat cíle a „indikátory“
projektu NUDZ v letech následujících. V letech 2010–2011 se zmìnila vláda a MŠMT nebylo
schopno øádnì administrovat projekty. Proces pøidìlení dotace pro NUDZ se tak protáhl až do konce roku 2011.
V téže dobì jsme byli zákonem donuceni navýšit mzdy sestrám a lékaøùm, což náš rozpoèet
zatížilo v øádu milionù i s ohledem na to, že nìkteré pojišťovny sice proplácely navýšení, ale až
4
Úvod / Introduction
zpìtnì a ne v plné výši. K tomu pøistoupily zmìny sazeb DPH a meziroèní nárùsty cen, což pojišťovny vùbec nevzaly v potaz a vícenáklady šly k tíži PCP.
Navzdory tomu projekt NUDZ s výší dotace 971 mio Kè bìží podle plánu (hrubá stavba už je
dokonèena). V kontrastu s tím se ke konci roku 2010 PCP dostalo do krizové situace, jejíž pøíèinou
byl náhlý, nepredikovatelný a významný pokles financování formou Výzkumného Zámìru/RVO
cestou MZÈR, a to nejménì o 12 mio Kè. K tomu navíc pøistoupily výdaje na pøedrealizaèní fázi
projektu NUDZ (cca 2 miliony) a zvýšené vlastní investice do léèby pacientù vinou špatnì nastaveného systému úhrad akutní péèe v psychiatrii (už tehdy 6,9 mio!). Nyní k tomu pøichází ještì zavedení DRG, jež psychiatrickou péèi znaènì deformuje. V roce 2012 pøichází jednak konec CNS
(ztráta pøíjmù o 13 mio oproti pøedchozímu roku, tj. na nulu!) a pokles „institucionálního“ financování RVO z MZÈR meziroènì o 10 milionù (!). Zároveò PCP dotuje z vlastních zdrojù léèbu pacientù, a to ve výši už 8,5 milionù Kè. V roce 2013 je trend krize již konstantní a celkové ztráty ve
výkazu zisku a ztrát jsou 7,5 mio Kè. Z reálného ekonomického pohledu má PCP definitivnì vyèerpané zdroje krytí z rezerv.
Dùležité je ale upozornit, že paralelnì s tímto vývojem série systémových chyb plynoucích z ignorance vrchnosti mìlo PCP s výjimkou posledního roku 24 let vyrovnaný rozpoèet, chovalo se
vždy racionálnì a ekonomicky, pøi klesajících dotacích mìlo rostoucí vìdecký výkon a produkci
PhD a vykazovalo podle hodnocení RVVI i absolutnì vìtší vìdecký výstup než nìkteré obøí mnohooborové fakultní nemocnice (Plzeò, FNKV aj.). Navíc bylo opakovanì hodnoceno pacienty na
pøedních místech v anketì Nejlepší nemocnice, což se nikdy žádnému samostatnému psychiatrickému zaøízení z povahy vìci nepovedlo.
Vývoj ekonomiky PCP je ukázkou toho, že kvalita péèe o pacienty, vìdecká excelence a efektivita (malý poèet zamìstnancù, kteøí vìdecký výstup generují) nejsou pøedpokladem k ekonomické
úspìšnosti, ba naopak, a zejména v psychiatrii jsme za péèi o pacienty trestáni. Nezapomeòme,
že PCP zavedlo do klinické praxe øadu aktivit a programù pro pacienty, jako psychoedukaci
a ITAREPS, jež jsou nyní všeobecnì i ve svìtì akceptovány jako pøínosné, avšak u nás jsou systémem úhrad zcela ignorovány. Zdùraznìme, že tato šikanovaná instituce je investorem témìø miliardového projektu EU, který za nezmìrného úsilí a navzdory státní byrokracii bìží prakticky podle
plánu a za výraznì nižších nákladù, než byly pùvodnì plánovány. I tato èinnost je trestána sankcemi, audity, zmìnami pravidel za pochodu, pokutami, omezováním, buzerací od státní byrokracie
a šikanou jednotlivcù (opakované vyžadování týchž dokumentù, výkazù, dokladù, povolení
apod.). Jde nyní pøedevším o to, abychom se spuštìní NUDZ doèkali v plánovaném termínu i rozsahu a aby se zajistila jeho udržitelnost. Ta je v projektu naplánována realisticky a dobøe, ovšem za
podmínek roku 2009–2010, kdy nikdo nemohl pøedpokládat, že stupidní systémové chyby budou
tak brutálnì namíøeny proti malým jednooborovým zaøízením a zasáhnou je tak drasticky. Náprava
by vlastnì mohla spoèívat pouze v uhrazení ztráty, dokud je ještì malá, a v navýšení financování
na úroveò let 2008–2010 plus nárùst DPH a cenových hladin energií apod. Rovnìž je tøeba zdùraznit, že pøedstava chodu mezinárodnì kompetitivní výzkumné instituce bez jakékoli (!) institucionální podpory je zcela iluzorní.
Pøesto neklesáme na duchu a „jedeme dál moèálem èerným kolem bílých skal“.
///
This annual Prague Psychiatric Centre‘s (PPC) progress report for 2013 – the last but one year to
see the institution working under the present name and on the premises of the Psychiatric Hospital
in Bohnice – brings many remarkable summarizing figures, which bear witness to extraordinary
efforts made by the scientific institute‘s employees in order to maintain and advance competitive
ability of Czech research in the field of neurobehavioural sciences under progressively worsening
conditions. PPC may be the only „state owned“ institution to have no public funding, not even
enough to keep up basic operation, apart from semi-specific financing through Research Institution Development which, on top of that, dropped by one half during last few years – from CZK 23.2
5
Úvod / Introduction
million in 2011 to 11.4 million in 2014, which is almost 12 million! Do not forget that our clinic,
which could theoretically cover the overheads from therapeutic fees, does just 20% of the institute‘s work, and psychiatric urgent care isn‘t covered sufficiently by the health insurance anyway.
The remaining 80% scratch out an existence on grants earned in fierce competition, grants which
mean national success rate was cca. 17% with the Czech Science Foundation (GAÈR) in 2013.
The Medical Research Foundation didn‘t work yet at the time and new projects in the Internal Grant
Agency (IGA) were not offered. To survive in such conditions - especially when still building the
National Institute of Mental Health (NIMH) from the EU‘s Operational Programme Research and
Development for Innovation, suffering bureaucratic bossing, inspections, reporting, bullying and
complete lack of support everywhere – can be considered a miracle.
This development teaches us the lesson that our society does not appropriately assess the position of psychiatry among medical disciplines and does not realize the fundamental importance of
psychiatric research not only for the nation‘s mental health, but also for reducing the
socioeconomical burden brought about by mental disorders. Every reasonable civilized country
invests at least a few percent of expenses generated by any given problem field into its research.
Overall costs connected with brain diseases in the Czech Republic were estimated at almost CZK
200 billion for the year 2010 (Ehler et al. 2013). 60% of that are expenses in psychiatry, 27% in
neurology, 9% in dementia (treated by several disciplines) and 4% in neurosurgery. This means
that mental disorders in the Czech Republic generate expenses (direct medical, indirect medical
and indirect) of about CZK 120 billion every year. According to European Brain Council data the research of mental disorders obtained 1% of the expenses on the average, which is in EBC‘s view lamentably insufficient (it is twice as much in case of oncological diseases). Even if we applied only
this – by EBC‘s standards lamentable – factor to our current circumstances, the state shoud invest about 2 billion CZK into psychiatric research every year, which is more than the whole budget
of the Medical Research Foundation. And the Czech Science Foundation, which finances all basic
research including biblical commentary, has a budget only marginally higher. In this perspective
the miserable existence of one institution exclusively focused on neuropsychiatric research borders on political irresponsibility.
Although the NIMH project keeps going as scheduled and its planned sustainability is realistic,
there is a problem in catastrophic system flaws in the funding of PPC, its investor responsible for
carrying out project indicators (i. a. recruitment of scientists for competitive European wages). At
the same time its funding is reduced so drastically, that it can hardly survive, let alone recruit 140
staff, which is one of the mandatory indicators of the NIMH project. Let us briefly sum up the history of the project: In 2008 PPC applied for a grant from EU‘s Operational Programme Research
and Development for Innovation to build an international neuropsychiatric research centre. In
2010 the Ministry of Education, Youth and Sports – the Operational Programme‘s superordinate
authority – assured PPC that the project will be negotiated. Next year PPC finished its Centre for
Neuropsychiatric Studies project (CNS), which provided PPC with CZK 18 million a year through
a block grant; the project ran for ten years. In consideration of the promising information about
prospective financing of the NIMH project we couldn‘t dismiss staff of the finishing CNS project,
whose wages were provided for by the project. Had we dismissed them, we would not have
people to fulfil the goals and „indicators“ of NIMH projects in subsequent years. In the years
2010–2011, after the change of government, the Ministry of Education, Youth and Sports was not
up to admistering projects properly. The process of grant approval for NIMH got delayed till the
end of 2011.
At the same time we were forced by law to raise doctors‘ and nurses‘ wages, which encumbered our expenses with extra millions, as not all health insurance companies covered the increase in wages, and if, then retroactively and not completely. They never compensated for the
changed VAT and price hike, extra expenses therefore had to be met by PPC.
In spite of that the NIMH project, subsidized with CZK 971 million, continues as scheduled (the
building is structurally complete). On the other hand, by the end of 2010 PPC sank into crisis
6
Úvod / Introduction
caused by a sudden, unpredictable and substantial drop in funding from Research Intent/Research Institution Development through the Ministry of Education, Youth and Sports, a drop of not
less than 12 million CZK. Add to that the expenses of the preparatory phase of the NIMH project
(ca. 2 million) and own investments into patient care owing to incorrectly adjusted system of payments for psychiatric urgent care (6.9 million at that time already). At present the problem is augmented by the introduction of DRG, which significantly deforms psychiatric care. The year 2012
meant both the end of CNS (and a loss of CZK 13 million compared to previous year, which means
zero!) and a year-on-year decrease of „institutional“ funding through the Health Ministry Research
Institution Development fund by 10 million. At the same time PPC funds patient care from its own
budget with 8.5 million CZK. In 2013 the crisis course became constant and aggregate losses in
profit and loss account equal CZK 7.5 million. From a realistic economic standpoint PPC has
reached the bottom of its reserves.
It is important to point out that concurrently with the above described series of system blunders caused by notables‘ ignorance, PPC maintained a balanced budget (with the exception of last
years) for 24 years, always acted rationally and economically, despite decreasing funding kept
a growing scientific output and numbers of PhD graduates, and in Research, Development and
Innovation Council‘s rankings showed a larger scientific output (in absolute numbers) than some
big university hospitals like Plzeò, FNKV ond others. Furthermore, PPC has been again and again
put to the top positions in Best Hospital patients‘ survey, a feat never accomplished by
a stand-alone psychiatric institution.
The course of PPC‘s economics shows that patient care quality, scientific excellence and
effectivity (scientific output generated by limited staff) are no prerequisite for economic succes;
on the contrary, especially in psychiatry we are being punished for taking care of patients. Note
that PPC introduced many activities and programmes into clinical practice (e. g. psychoeducation
and ITAREPS - Information Technology Aided Relaps Prevention in Schizophrenia), which are
generally accepted worldwide, but completely ignored by local payment system. It is to be
stressed that our oppressed institution is the investor of an EU project worth nearly a billion
Crowns, that progresses almost as planned, but with considerably lower expenses, thanks to unmeasurable exertion and despite state beaurocracy. This activity too is being penalized by sanctions, audits, continuous changes of rules, fines, restraints, state beaurocracy harrassment and
bullying of individuals (repeated requests for the same documents, records, certificates, permits
and the like). Now the point is to start NIMH in extent intended, as scheduled, and to ensure its
sustainibility. It is planned realistically and correctly in the project, but with circumstances of
2009–2010 in mind, when no one could presume the drastic effects of stupid system blunders
aimed brutally at small one-branch institutions. The problem can be solved by paying the losses
off, while still small, and increasing funding to the 2008–2010 levels plus higher VAT and sums
like payments for more expensive electricity. We must
stress that the idea of a working, internationally competitive research institution without any (!) institutional support
is completely illusory.
Yet, we do not lose heart and believe that every cloud
has a silver lining.
Cyril Höschl
Literatura / Sources: Ehler E, Bednaøík J, Höschl C, Winkler P, Suchý M, Pátá M. Náklady na poruchy mozku v Èeské republice
[Cost of disorders of the brain in the Czech Republic]. Cesk Slov
Neurol N 2013; 76/109(3): 282–291.
7
Organizaèní schéma / Flow Chart
8
Vedení / Management
Øeditel / Director
prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. FRCPsych.
Kolegium øeditele / Executive Committee
Alexandr Borovièka, DiS.
vedoucí Hospodáøsko technické správy, ekonomický námìstek øeditele
Head of Business Administration, Deputy Director for Economy
doc. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D.
zástupce pøednosty Kliniky psychiatrie a lékaøské psychologie 3. LF UK pro výuku
Vice-chairperson for Education, Department of Psychiatry and Medical Psychology,
3rd Faculty of Medicine, Charles University in Prague
MUDr. Martin Brunovský, Ph.D.
vedoucí EEG a Spánkové laboratoøe
Head of EEG and Sleep Laboratory
PhDr. Ladislav Csémy
vedoucí Laboratoøe sociální psychiatrie, zahranièní styky
Head of Laboratory of Social Psychiatry, international collaboration
prof. MUDr. Jiøí Horáèek, Ph.D.
námìstek øeditele pro vìdu
Deputy Director for Science
prof. PhDr. Jiøí Kožený, CSc.
vedoucí Laboratoøe psychometrických studií
Head of Laboratory of Psychometric Studies
Ing. Zdena Krištofiková, Ph.D.
pøedsedkynì Ústavní rady
President of Institute Council
doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.
vedoucí Klinického úseku, zástupce øeditele pro léèebnou péèi
Head of Clinical Division, Deputy Director for Medical Care
Marie Nováková
vrchní sestra
Head Nurse
PhDr. Alena Palèová
vedoucí Informaèního støediska
Head of Medical Library
9
Vedení / Management
Ing. Michal Prokeš
vedoucí Oddìlení výpoèetní techniky
Head of Information Technology Department
RNDr. Daniela Øípová, CSc.
vedoucí Laboratoøe biochemie a patofyziologie mozku a AD Centra, vìdecký tajemník ústavu
Head of Laboratory of Biochemistry and Brain Pathophysiology and AD Center,
Scientific Secretary
Vìdecká rada / Scientific Board
Pøedseda / Chairman
prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. FRCPsych.
Èlenové / Members
plk. prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.
MUDr. Martin Brunovský, Ph.D.
PhDr. Ladislav Csémy
prof. MUDr. Jiøí Horáèek, Ph.D.
prof. PhDr. Jiøí Kožený, CSc.
prof. MUDr. Miloslav Kršiak, DrSc.
doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.
RNDr. Daniela Øípová, CSc.
prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.
10
Vìdeètí a odborní pracovníci / Scientific and Professional Staff
MUDr.
prof. MUDr.
Mgr.
doc. MUDr.
Adamcová Katarína
Alda Martin, FRCPC
Androvièová Renáta
Bankovská Motlová Lucie, Ph.D.
MUDr.
doc. MUDr.
Ing. Mgr.
PhDr.
MUDr.
MUDr.
PhDr.
Mgr.
PhDr.
PhDr.
Mgr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
Bareš Martin, Ph.D.
Bartoš Aleš, Ph.D.
Bìláèková Vendula
Blabolová Anna
Bravermanová (Slavíèková) Anna
Brunovský Martin, Ph.D.
Csémy Ladislav
Èeplová Zuzana
Èermáková (Kawaciuková) Radka
Dvorská Karolína
Fajnerová Iveta
Fujáková Michaela
Fürstová Petra
Hájek Tomáš, Ph.D.
MUDr.
prof. MUDr.
prof. MUDr.
Hanka Jan
Horáèek Jiøí, Ph.D.
Höschl Cyril, DrSc. FRCPsych.
Mgr.
MUDr.
Mgr.
Mgr.
MUDr.
MUDr. Mgr.
Mgr.
MUDr.
PhDr.
MUDr.
prof. PhDr.
Ing.
MUDr.
Mgr.
Ing.
Mgr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
doc. MUDr.
Hromádková Lenka
Hynková Tereza
Karpíšková Petra
Kleteèková Lenka
Klírová Monika, Ph.D.
Kohútová Barbora, Ph.D.
Koláøová Michala
Kopeèek Miloslav, Ph.D.
Kopøivová Jana, Ph.D.
Kosová Jiøina
Kožený Jiøí, CSc.
Krištofiková Zdenka, Ph.D.
Kubešová Anna
Lampertová Andrea
Lhotková Eva
Lukavský Jiøí, Ph.D.
Melicher Tomáš
Mertlová Markéta
Mìšťáková (Pokorná) Kateøina
Mikoláš Pavol
Mohr Pavel, Ph.D.
1.3.2006 –
1.4.2012 –
16.10.2012 –
1.12.1992 – 5.9.2002
1.8.2004 –
1.3.1995 –
1.4.2005 –
1.1.2012 –
1.8.2009 –
1.1.2009 –
1.10.2000 –
1.6.1985 –
15.7.2011–
1.1.2006 –
1.1.2011 –
1.4.2012 –
1.8.2009 –
1.1.2013 –
1.2.2006 – 31.12.2008
1.5.2009 –
1.7.2010 –
10.7.1995 –
1.9.1974 – 31.3.1982
1.7.1986 – 31.12.1986
1.10.1989 –
1.8.2012 –
1.11.2009 –
1.3.2011 –
1.4.2012 –
1.10.2005 –
1.10.2004 –
1.1.2011 –
1.2.1999 –
9.10.2006 – 11.2.2013
19.9.1994 –
1.5.1978 –
1.7.1986 –
1.10.2010 –
1.3.2012 –
30.9.2012 –
1.4.2012 –
1.5.2012 –
1.1.2011 –
1.10.2010 –
1.10.2010 –
1.1.1994 –
11
Vìdeètí a odborní pracovníci / Scientific and Professional Staff
Ing.
MUDr.
PhDr.
MUDr.
Mgr.
Mgr.
doc. PhDr.
Ing.
RNDr.
MUDr.
MUDr.
PhDr.
Ing.
PhDr.
RNDr.
RNDr.
MUDr.
MUDr.
Mgr.
Mgr.
MUDr. Ing.
MUDr
PhDr.
RNDr.
Mgr.
MUDr.
MUDr.
Mgr.
MUDr.
RNDr.
PhDr.
MUDr.
12
Nesibová Kamila
Novák Tomáš, Ph.D.
Palèová Alena
Páleníèek Tomáš, Ph.D.
Panenková Erika
Prajsová (Bartoòová) Jitka
Preiss Marek, Ph.D.
Prokeš Michal
Proška Jan
Protopopová Dita
Raszka Michal, Ph.D.
Rodriguez Mabel, Ph.D.
Rùžièková (Jarošová) Zuzana
Øasová Kamila, Ph.D.
Øíèný Jan, CSc.
Øípová Daniela, CSc.
Seifertová Dagmar, CSc.
Stopková Pavla, Ph.D.
Šedivá Jolana
Šírová (Puskarèíková) Jana
Šóš Peter, Ph.D.
Španiel Filip, Ph.D.
Štìpánková Hana
Tejkalová Hana, Ph.D.
Tišanská Lýdie
Tylš Filip
Verébová Karina
Viktorinová Michaela, M.Sc.
Vimmerová Lattová Zuzana, Ph.D.
Vrajová Monika, Ph.D.
Winkler Petr
Zach Petr, CSc.
1.11.2012 –
1.10.2003 –
1.6.1975 –
1.10.2001 –
1.4.2012 –
15.8.2005 –
1.4.1999 –
1.6.1994 –
1.1.2011 –
1.1.2013 –
1.10.2006 – 31.7.2013
1.11.1996 –
1.2.2012 –
1.2.2013 –
1.1.2007 –
1.4.1991 –
3.9.1979 –
1.9.2003 –
1.6.2005 –
17.5.2010 –
10.10.2005 –
1.9.1997 –
1.6.2005 –
1.3.1986 –
1.10.1990 –
1.1.2012 –
10.10.2006 –
1.5.2012 –
1.1.2011
1.9.2005 –
1.9.2011–
1.3.2009 –
Vìdeètí a odborní pracovníci / Scientific and Professional Staff
Poèet vìdeckých pracovníkù a postgraduálních studentù 2009–2013
Number of Scientists and Postgradual Students 2009–2013
60
50
PGS
vìdci / scientists
40
30
20
10
0
2009
2010
2011
2012
2013
Vìdci a postgraduální studenti 2013 – muži a ženy
Scientist and Postgradual Students 2013 – men and women
PGS – muži
PGS – men
PGS – ženy
PGS – women
5
vìdci – ženy
scientists – women
13
19
16
vìdci – muži
scientists – men
Vìková struktura vìdeckých pracovníkù a postgraduálních studentù 2013
Age of Scientists and Postgradual Students 2013
14
PGS
12
vìdci / scientists
10
8
6
4
2
0
21–30
31–40
41–50
51–60
61+
roky / years
13
Národní ústav duševního zdraví / National Institute of Mental Health
Hlavním cílem projektu Národní ústav duševního zdraví (NUDZ) je vybudovat moderní výzkumnì
a klinicky orientované centrum, které se stane referenèním pracovištìm pro oblast duševního
zdraví v Èeské republice. Projekt je financován z Operaèního programu Výzkum a vývoj pro inovace, pøièemž realizaèní fáze bude ukonèena 31. 12. 2015.
V projektu NUDZ v roce 2013 naplno probíhala realizace. Jednou z nejzásadnìjších aktivit projektu byl zaèátek výstavby nové budovy v Klecanech. V prùbìhu roku probíhaly také pøípravy pro
výbìrová øízení na poøízení nových technologií nezbytných pro deklarovaný výzkum.
Dne 18. 6. 2013 bylo oficiálnì pøedáno staveništì a zahájena výstavba nové budovy. Krátce po
zahájení výstavby byla na staveništi nalezena munice z 2. svìtové války, což si vyžádalo provedení
pyrotechnického prùzkumu a doèasné omezení stavebních prací. Provedení pyrotechnického prùzkumu zapøíèinilo dodateèné stavební práce. Na zaèátku stavby projektový tým rovnìž øešil provozní záležitosti spojené se stavbou, jako napø. napojení na elektrickou distribuèní soustavu nebo
èistírnu odpadních vod. Po zbytek roku probíhala stavba bez komplikací.
Se zaèátkem výstavby nové budovy vzrostla
potøeba propagace projektu NUDZ. Povinná
publicita byla u stavby
zajištìna prostøednictvím
umístìní informaèního
panelu u staveništì. Dne
30. záøí 2013 probìhlo
poklepání základního kamene. Této akce, která
se uskuteènila pøímo na
staveništi, se zúèastnili
zástupci PCP, MZÈR,
MŠMT a další významné
osoby.
Realizaèní tým projektu se kromì výše uvedeného vìnoval administraci celého projektu
v souladu se všemi pravidly operaèního programu. Dosavadní úspìšná realizace projektu byla
opìt potvrzena externím auditorem. V roce 2013 byl realizaèní tým posílen o manažera lidských
zdrojù, který zaèal pøipravovat strategii lidských zdrojù a vyhledávat nové výzkumníky pro jednotlivé výzkumné programy. Dalším dùležitým úkolem pro realizaèní tým byla pøíprava všech sedmi
výzkumných programù a pøíprava transformace stávajícího PCP na NUDZ.
14
Národní ústav duševního zdraví / National Institute of Mental Health
The main aim of the project National Institute of Mental Health (NIMH) is to build a modern research and clinic focused centre. The cente is going to be reference point for the research of Mental Health in the Czech Republic. The Project is co-financed by the Operational Programme Research and Development for Innovation (OP R & DI). The implementation part will be finished by
31. 12. 2015.
In 2013 was the implementation of project
NIMH in progress. To most important activities of the project was start of buiding a new
centre in Klecany. Call for tenders and preparation of advertising to buy new research
technologies was simultanoeusly running.
On 18. 6. 2013 a build ground was formal
set and building of a new centre was started.
The munition from WW2 had been found at
build ground. This led pyrotechnical examination and limitation of building work. Pyrotechnical examination caused extra building work.
In the beginning Implementation team solved
many operation tasks connected to building a
centre e.g. connection of electric wiring, sewerage plant. For the rest of the year the building project had been running easily.
The beginning of building a new centre was impuls to start PR of the project NUDZ. Compulsory Public logos was set by placing of informational banner by the build ground. On 30. 9. 2013
the tapping on cornerstone was
taking place at build ground.
Members of Psychiatric Centre
Prague, Ministry of Health, Ministry of Education, Youth and
Sports and other stakeholders
were participated to the tapping
on ceremony.
Implementation team of the
project had been administrating
all the documents and papers
acoording to rules of the Operational Programme. Implementation part of the project was recognized by the exterior auditor as
succesful. In 2013 the implementation team was extend in HR Manager. HR Manager started
preparation of documents in HR Strategy and seeking for new reserchers for research
programmes. The next important task for implementation team is preparation and facilitation all 7
research programmes to transformation from Psychiatric Centre Prague to NIMH.
15
Výzkumné projekty / Research Projects
Projekty øešené v roce 2013 / Running Projects 2013
poskytovatel
funded by
kód
code
název
title
IGA MZÈR (Interní grantová agentura Ministerstva zdravotnictví Èeské republiky)
IGA MZÈR
NT11225
Diagnostika Alzheimerovy nemoci založená na
detekci komplexù peptidu amyloidu beta
s nìkterými endogenními látkami
v cerebrospinální tekutinì
IGA MZÈR
NT12024
Elektrofyziologické koreláty emoèních
neuronálních okruhù u deprese, bipolární
afektivní poruchy a zdravé populace
IGA MZÈR
NT13292
ITAREPS 2.0: Prospektivní, randomizovaná,
otevøená, kontrolovaná studie s programem
prevence relapsu schizofrenie podporovaným
informaèními a mobilními technologiemi
IGA MZÈR
NT13403
Úloha mTOR (mammalian target or rapamycin)
signální dráhy v antidepresivním úèinku
ketaminu a antidepresiv u pacientù s depresivní
poruchou: translaèní studie
IGA MZÈR
NT13843
Vliv imunitní dysregulace a latentní
toxoplazmózy na morfologické zmìny mozku
u schizofrenie: animální modely a prospektivní
volumometrická studie u pacientù
IGA MZÈR
NT13183
IGA MZÈR
NT13897
IGA MZÈR
NT13891
IGA MZÈR
NT14287
Krátké psychometrické metody ke vèasné
diagnostice Alzheimerovy nemoci u seniorské
populace
Animální a humánní serotonergní model
schizofrenie: validita hodnocená pomocí qEEG
a fMRI
Neuroanatomické rizikové faktory pro bipolární
poruchu
Prediktory odpovìdi na antidepresivní léèbu
u pacientù s rezistentní depresí – integrativní
pøístup
IGA MZÈR
NT14291
IGA MZÈR
NT14387
16
Regionální strukturální, funkèní
a spektroskopické zmìny v oblasti insuly
u èasných epizod psychotického onemocnìní
Predikce relapsu bipolární afektivní poruchy
pomocí telemetrického sledování zmìn sociální
rytmicity
Výzkumné projekty / Research Projects
PCP spoluøešitel / PPC partner
název
title
øešitel / spoluøešitel
investigatior / project partner
doba øešení
duration
IGA MZÈR (Internal Grant Agency of The Ministry of Health of The Czech Republic)
Ing. Zdena Krištofiková, Ph.D.
2010–2013
Diagnosis of Alzheimer Disease Based on
Detections of Complexes of Amyloid Beta
Peptide and of Some Endogenous
Substances in Cerebrospinal Fluid
Electrophysiological Correlates of Emotional MUDr. Martin Brunovský, Ph.D. 2011–2015
Neurocircuits in Depression, Bipolar
Affective Disorder and Healthy Population
ITAREPS 2.0 study: Prospective,
Randomized, Open, Controlled Study with
Information and Telecommunication
Technology-Aided Relapse Prevention
Program in Schizophrenia
The Role of mTOR (Mammalian Target of
Rapamycin) Pathway in the Antidepressive
Effect of Ketamine and Antidepressive
Drugs in Patient with Depressive Disorder:
Translation Study
The Influence of Immune System
Dysregulation and Latent Toxoplasmosis on
Brain Morphology in Schizophrenia: Animal
Models and a Prospective Volumetric Study
in Patients
Brief Psychometric Instruments for Early
Diagnosis of Alzheimer's Disease in Senior
Population
Animal and Human Serotonergic Model of
Schizophrenia: Validity Evaluated by qEEG
and fMRI
Neuroanatomical Risk Factor for Bipolar
Disorder
The Predictors of Response to
Antidepressant Treatment in Patients with
Resistant Depression – An Integrative
Approach
Regional Structural, Functional and
Spectroscopic Changes in Insular Region
During an Early Stage of Psychotic Illness
Prediction of Relapse in Bipolar Affective
Disorder by Means of Telemetric Actigraphy
and Social Rhytmicity Assessment
MUDr. Filip Španiel, Ph.D.
2012–2014
MUDr. Peter Šóš, Ph.D.
2012–2015
prof. MUDr. Jiøí Horáèek, Ph.D.
2012–2015
doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.
2012–2015
MUDr. Tomáš Páleníèek, Ph.D.
2012–2015
MUDr. Tomáš Novák, Ph.D.
2012–2015
MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
2013–2015
MUDr. Filip Španiel, Ph.D.
2013–2015
MUDr. Filip Španiel, Ph.D.
2013–2015
17
Výzkumné projekty / Research Projects
poskytovatel
funded by
IGA MZÈR
kód
code
NT13145
IGA MZÈR
NT13386
IGA MZÈR
NT13337
IGA MZÈR
NT13890
název
title
Národní normativní studie kognitivních
determinant zdravého stárnutí
Vývoj diagnostických testù pro stanovení
kognitivního deficitu u pacientù se schizofrenií
na základì studia narušení prostorové navigace
v animálním modelu onemocnìní
Rané markery bipolární afektivní poruchy:
od genetického rizika k prvním symptomùm
Úloha neuroaktivních steroidù v etiopatogenezi
afektivních a úzkostných poruch
GA ÈR (Grantová agentura Èeské republiky)
GA ÈR
GAP303/10/0580
Jaká je úloha mesolimbického systému odmìny
na dlouhodobý úèinek prenatální expozice
metamfetaminu u laboratorního potkana?
GA ÈR
GAP303/11/1907
Nové inhibitory acetylcholinesterázy odvozené
od látky 7-MEOTA – potenciální léèiva pro
Alzheimerovu nemoc
GA ÈR
GBP304/12/G069
Projekt excelence v oblasti neurovìd
GA ÈR
GA13-23940S
Osobnost a spontánní mozková aktivita bìhem
klidu a sledování filmu: vzájemný vztah
a strukturní determinanty
GA ÈR
GA13-26601S
Tau v patologii centrálního nervového systému:
neurotoxická a autoimunní komponenta
MŠMT ÈR (Ministerstvo školství, mládeže a tìlovýchovy Èeské republiky)
MŠMT
LH13254
Vliv diety s nízkými hladinami látek s pokroèilou
glykací na pamìť a neuropatologii Alzheimerova
typu
MŠMT
LG13051
Zajištìní úèasti èeských psychologù v øídících
orgánech mezinárodních spoleèností oboru
psychologie
EU (Evropská unie)
OP VaVPI MŠMT CZ 1.05/21.00/03/
0078
ÈR (15 %
dofinancování)
7. RP EU
KP7 242114
Evropská komise
European
Commission
MŠMT ÈR
Program 7E
spolufin. ES
18
JLS/2009-2010/DP
IP/AG
278006
Národní ústav duševního zdraví (NUDZ)
Optimalizace léèby a managementu schizofrenie
v Evropì
Internetový screening a krátká intervence pro
dospívající, kteøí užívají návykové látky
Vývoj nové FGL terapie a translaèních testù pro
regenerativní léèbu neurologických onemocnìní
Výzkumné projekty / Research Projects
název
title
National Normative Study of Cognitive
Determinants of Healthy Aging
Development of Diagnostic Tests for
a Cognitive Deficit in Schizophrenic Patients
Based on Study of Spatial Navigation Deficit
in an Animal Model of the Disease
Early Markers of Bipolar Disorder: From
Genetic Risk to First Symptoms
The Role of Neuroactive Steroids in
Etiopathogenesis of Mood and Anxiety
Disorders
øešitel / spoluøešitel
investigatior / project partner
MUDr. Miloslav Kopeèek, Ph.D.
doba øešení
duration
2012–2015
Mgr. Iveta Fajnerová
2012–2015
MUDr. Tomáš Novák, Ph.D.
2012–2015
RNDr. Daniela Øípová, CSc.
2012–2015
GA ÈR (Czech Science Foundation)
Mgr. Monika Vrajová, Ph.D.
What is the Role of Mesolimbic Reward
Circuit in the Long-Term Effect of Prenatal
Methamphetamine Exposure in Rats?
RNDr. Daniela Øípová, CSc.
Novel Inhibitors of Acetylcholinesterase
Derived From 7-MEOTA – Potential
Alzheimer’s Disease Drugs
Project of Excellence in the Field of
RNDr. Daniela Øípová, CSc.
Neuroscience
prof. MUDr. Jiøí Horáèek, Ph.D.
Personality and Spontaneous Brain Activity
During Rest and Movie Watching: Relation
and Structural Determinants
Tau in Central Nervous System: Neurotoxic
RNDr. Jan Øíèný, CSc.
and Autoimmune Component
MŠMT ÈR (The Ministry of Education, Youth and Sports of The Czech Republic)
RNDr. Daniela Øípová, CSc.
Effects of Dietary Advanced Glycation End
Products in the Alzheimer’s Disease Mouse
Model Tg2576
PhDr. Hana Štìpánková
Participation of Czech Psychologists in
Boards of International Psychological
Societies
EU (European Union)
National Institute of Mental Health
(NIMH-CZ)
2010–2014
2011–2015
2012–2018
2013–2015
2013–2016
2013–2015
2013–2015
prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc.
FRCPsych.
2011–2015
Optimization of Treatment and Management
of Schizophrenia in Europe
Web-Based Screening and Brief Intervention
for Substance Using Teens (WISEteens)
doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.
2011–2016
PhDr. Ladislav Csémy
2011–2013
Development of a Novel FGL Therapy and
Translational Tests for Regenerative
Treatment of Neurological Disorders
MUDr. Tomáš Páleníèek, Ph.D.
2012–2014
19
Výzkumné projekty / Research Projects
poskytovatel
funded by
kód
code
název
title
10/13/NAP
Diagnostika kognitivního deficitu u Alzeimerovy
choroby
VG20122015080
Vytvoøení standardù pro zjišťování míry
ovlivnìní øidièù po užití konopných drog:
hodnocení hladin kanabinoidù v krvi s ohledem
na dobu užití, psychomotorický výkon, vigilitu
a ovlivnìní aktivity mozku
Ministerstvo
vnitra ÈR
(Ministry of the
Interior of The
Czech Republic)
VG20122015075
Univerzita
Karlova (Charles
University
in Prague)
PRVOUK P34
Nové syntetické drogy (NSD) – vytvoøení
komplexní toxikologické databáze, vývoj metodik
jejich detekce vèetnì rychlých
imunochemických testù, jejich behaviorální
farmakologie, farmakokinetika
a biotransformace u potkanù, epidemiologie
Psychoneurofarmakologický výzkum
Ostatní / Others
Ministerstvo
zdravotnictví ÈR
(Ministry of
Health of The
Czech Republic)
Ministerstvo
vnitra ÈR
(Ministry of the
Interior of The
Czech Republic)
Kontrahovaný výzkum / Pharmaceutical Industry-Sponsored Research
poskytovatel
funded by
University
Medical Center
Utrecht
Department of
Psychiatry,
The Netherlands
Roche
20
kód
code
KP7 242114
název
title
Optimalizace léèby a managementu schizofrenie
v Evropì, The OPTiMiSE Trial
WN25305
III. fáze studie, multicentrické, randomizované,
12týdenní, dvojitì zaslepené, s paralelními
skupinami, placebem kontrolované, s cílem
vyhodnotit úèinnost a bezpeènost RO4917838
u stabilizovaných pacientù se suboptimálnì
kontrolovanými pøíznaky schizofrenie léèenými
antipsychotiky a následných 40 týdnù, s dvojitì
zaslepeným léèebným obdobím
Výzkumné projekty / Research Projects
název
title
øešitel / spoluøešitel
investigatior / project partner
doba øešení
duration
Ostatní / Others
Diagnosis of a Cognitive Deficit
in Alzheimer's Disease
PhDr. Hana Štìpánková
2013
Creation of Standards for the Evaluation
of the Eligibility to Drive After Cannabis
Consumption: Evaluation of Cannabinoid
Blood Levels Relevant to the Time of Use,
Psychomotor Performance, Vigility and
Changes in Brain Activity
New Synthetic Drugs (NSD) – Creation of
Toxicological Database, Development and
Validation of Detection Methods Including
Fast Imunochemical Tests, Behavioral
Pharmacology, Pharmacokinetics and
Biotransformation in Rats, Epidemiology
Psychoneuropharmacological Research
MUDr. Tomáš Páleníèek, Ph.D.
2012–2015
MUDr. Tomáš Páleníèek, Ph.D.
2012–2015
Èlenové rady programu:
prof. MUDr. Jiøí Horáèek, Ph.D.
prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc.,
FRCPsych.
2012–2015
název
title
Optimization of Treatment and Management
of Schizophrenia in Europe
øešitelé
investigators
doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.
MUDr. Milan Kopeèek, Ph.D.
prof. MUDr. Jiøí Horáèek, Ph.D.
doba øešení
duration
2010–
Phase III, Multi-Center, Randomized,
12-Week, Double-Blind, Parallel-Group,
Placebo-Controlled Study to Evaluate the
Efficacy and Safety of RO4917838 in
Patients with Sub-Optimally Controlled
Symptoms of Schizophrenia Treated with
Antipsychotics Followed by a 40-Week
Double-Blind, Parallel Group,
Placebo-Controlled Treatment Period
MUDr. Dagmar Seifertová, CSc.
prof. MUDr. Jiøí Horáèek, Ph.D.
MUDr. Milan Kopeèek, Ph.D.
2011–
21
Výzkumné projekty / Research Projects
poskytovatel
funded by
Roche
kód
code
WN25308
název
title
III. fáze studie, multicentrické, randomizované,
24týdenní, dvojitì zaslepené, s paralelními
skupinami, placebem kontrolované, s cílem
vyhodnotit úèinnost a bezpeènost RO4917838
u stabilizovaných pacientù s pøetrvávajícími,
pøevládajícími negativními pøíznaky schizofrenie
léèenými antipsychotiky a následných 28 týdnù,
s dvojitì zaslepeným léèebným obdobím
Servier
CL3-20098-089
Hodnocení úèinnosti a bezpeènosti agomelatinu
(25 mg dennì s možností zaslepeného zvýšení na
50 mg dennì) oproti escitalopramu (10 mg dennì
s možností zaslepeného zvýšení na 20 mg dennì)
po dobu 12 týdnù u ambulantních pacientù
s tìžkou gereralizovanou úzkostnou poruchou bez
deprese
Alkermes
ALK3831-302
Lubdbeck
14724A
Elán
ELND005-BPD201
Takeda
TAK-375SL_301
Randomizovaná, multicentrická studie fáze 2
hodnotící bezpeènost, snášenlivost a rozsah
dávek samidorfanu, složky látky ALKS 3831,
u dospìlých pacientù se schizofrenií léèených
olanzapinem
28týdenní randomizované otevøené klinické
hodnocení posuzující úèinnost aripiprazolu
podávaného jednou mìsíènì v porovnání
s paliperidon palmitátem u dospìlých pacientù
se schizofrenií
Prospektivní, randomizované, dvojitì zaslepené,
placebem kontrolované klinické hodnocení fáze 2
hodnotící bezpeènost a úèinnost perorálního
ELND005 v podpùrné udržovací léèbì pacientù
s bipolární poruchou typu I
Randomizovaná, dvojitì zaslepená studie fáze 3
kontrolovaná placebem, hodnotící úèinnost
a bezpeènost tablety TAK-375 (ramelteon)
užívané jednou dennì pod jazyk (tableta
TAK-375SL) v dávkách 0,1 mg a 0,4 mg,
podávané jako adjuvantní léèba pøi léèbì
akutních depresivních epizod spojených
s bipolární poruchou typu 1 u dospìlých pacientù
22
Výzkumné projekty / Research Projects
název
title
Phase III, Mulomized, 24 Weti-center,
Randek, Double-Blind, Parallel-Group,
Placebo-Controlled Study to Evaluate
Efficacy and Safety of RO4917838
in Stable Patients with Persistent,
Predominant Negative Symptoms
of Schizophrenia Treated with
Antipsychotics Followed by a 28 Week,
Double-Blind Treatment Period
Efficacy and Safety of Agomelatine
(25 mg/day with Blinded Potential
Adjustment to 50 mg/day) Versus
Escitalopram (10 mg/day with Blinded
Potential Adjustment to 20 mg/day) Given
Orally for 12 Weeks in Non-Depressed
Out-Patients with Severe Generalized
Anxiety Disorder. A 12-Week Randomised,
Double-Blind, Versus Escitalopram, 2-Arm
Parallel Groups, International Multicenter
Study with a 9-Month Extension Period
A Phase 2, Randomised, Multicenter,
Safety, Tolerability and Dose-Ranging Study
of Samidorphan, a Komponent of ALKS
3831, in Adults with Schizophrenia Treated
with Olanzapine
A 28-Week, Randomised, Open-Label Study
Evaluating The Effectiveness of Aripiprazole
Once-Monthly versus Paliperidone Palmitate
in Adult Patient with Schizophrenia
øešitelé
investigators
MUDr. Dagmar Seifertová, CSc.
prof. MUDr. Jiøí Horáèek, Ph.D.
MUDr. Milan Kopeèek, Ph.D.
doba øešení
duration
2011–
MUDr. Jiøina Kosová
2013–
MUDr. Dagmar Seifertová, CSc.
MUDr. Dita Protopopová
MUDr. Tomáš Melicher
2013–
MUDr. Jan Hanka
MUDr. Dita Protopopová
MUDr. Tomáš Melicher
MUDr. Ing. Peter Šóš, Ph.D.
2013–
A Prospective, Randomized, Double-Blind,
Placebo-Controlled, Phase 2 Safety
MUDr. Dagmar Seifertová, CSc.
MUDr. Tomáš Novák, Ph.D.
2013–
A Randomized, Double-Blind,
Placebo-Controlled, Phase 3 Study to
Evaluate the Efficacy and Safety of Once
a Day, TAK-375 (Ramelteon) Tablet for
Sublingual Administration (TAK-375SL
Tablet) 0.1 mg and 0.4 mg as an Adjunctive
Therapy in the Treatment of Acute
Depressive Episodes Associated with
Bipolar 1 Disorder in Adult Subjects
MUDr. Dagmar Seifertová, CSc.
MUDr. Tomáš Novák, Ph.D.
2013–
23
Výzkumné projekty / Research Projects
Poèty øešených projektù 2009–2013
Number of Running Projects 2009–2013
Zadavatelé projektù øešených 2013
Clients of Running Projects 2013
EU
GA ÈR
30
5
2
4
10
0
MŠMT ÈR
4
20
IGA
MZ ÈR
2009
2010
15
ostatní
others
2011 2012 2013
Dotace na granty IGA MZ ÈR 2009–2013 (mil. Kè) / Grants IGA MZ ÈR Subsidies (mil. CZK)
22
20
18
16
14
12
10
2009
2010
2011
2012
2013
Finanèní prostøedky na øešení výzkumných projektù 2009–2013 (mil. Kè)
Research Project Costs 2009–2013 (mil. CZK)
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
24
2009
2010
2011
2012
2013
Výzkumné projekty / Research Projects
Hodnocení výzkumných organizací pøímo øízených MZ ÈR podle výsledkù výzkumu a vývoje
v roce 2013 / Evaluation of Research Organizations Controlled by The Ministry of Health
of The Czech Republic by Research Results (publications) 2013
výzkumná organizace
research organization
výsledky*
results*
body
points
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze / General University
Hospital in Prague
1 226,983
29 005,896
Fakultní nemocnice v Motole / University Hospital at Motol
(Prague)
828,878
21 017,148
Institut klinické a experimentální medicíny / Institute of Clinical
and Experimental Medicine (Prague)
801,072
21 318,494
Fakultní nemocnice Hradec Králové / University Hospital
in Hradec Králové
757,143
12 419,580
Fakultní nemocnice Brno / University Hospital in Brno
519,340
10 369,005
Fakultní nemocnice Plzeò / University Hospital in Plzeò
411,748
6 974,013
Fakultní nemocnice Ostrava / University Hospital in Ostrava
396,051
6 779,960
Státní zdravotní ústav / The National Institute of Public Health
(Prague)
267,059
7 388,840
Ústav hematologie a krevní transfuze / Institute of Hematology
and Blood Transfusion (Prague)
247,376
7 059,870
Psychiatrické centrum Praha / Prague Psychiatric Center
205,421
4 497,527
Endokrinologický ústav / Institute of Endocrinology (Prague)
175,983
3 681,824
Nemocnice na Homolce / Na Homolce Hospital (Prague)
171,132
4 575,083
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brnì / St. Anne’s University
Hospital in Brno
162,380
4 300,653
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady / University Hospital
Královské Vinohrady (Prague)
152,637
3 339,175
Masarykùv onkologický ústav / Masaryk Memorial Cancer
Institute (Brno)
131,001
3 246,656
Revmatologický ústav / Institute of Rheumatology (Prague)
127,048
3 604,337
Thomayerova nemocnice / Thomayer´s Hospital (Prague)
119,734
2 015,166
Fakultní nemocnice Olomouc / University Hospital in Olomouc
87,690
1 413,743
Nemocnice Na Bulovce / Hospital Na Bulovce (Prague)
38,070
1 449,925
Institut postgraduálního vzdìlávání ve zdravotnictví /
Institute for Postgraduate Medical Education (Prague)
19,463
366,077
Ústav pro péèi o matku a dítì / Institute for the Care of Mother
and the Child (Prague)
14,903
247,609
* poèet výsledkù s bodovým hodnocením / number of results with point evaluation
25
Etická komise / Ethic Committee
Etická komise je nedílnou souèástí Psychiatrického centra Praha. Pracuje podle zásad Správné
klinické praxe a evropských èi národních zákonù a vyhlášek, které se dotýkají její èinnosti. Etická
komise je zapsána na seznamu etických komisí Státního ústavu pro kontrolu léèiv. Detaily o èinnosti etické komise jsou dostupné na webové stránce Psychiatrického centra Praha
(www.pcp.lf3.cuni.cz).
Etická komise v roce 2013 posoudila 13 nových návrhù grantových a jiných výzkumných projektù a 3 nové protokoly klinických hodnocení sponzorovaných farmaceutickými firmami èi v rámci akademického výzkumu. Komise monitorovala v roce 2013 kolem 38 výzkumných projektù
probíhajících v Psychiatrickém centru Praha èi spolupracujících institucích. V tomto roce výzkumníci a zadavatelé výzkumu kontaktovali Etickou komisi v 92 pøípadech – schválení projektù výzkumu, zmìny v projektech, zmìny v informacích pro pacienty, hlášení závažných nežádoucích událostí atd. Etická komise spolupracuje s etickými komisemi pro multicentrická klinická hodnocení
v Èeské republice.
///
The Ethic Committee is an integral part of the Prague Psychiatric Center. It is organized and operates according to the Good Clinical Practice and applicable European or Czech laws and regulations. The Ethic Committee is registered on the list of State Institute of Drug Control. The details on
the activities of the Ethics Committee are available on the website of Prague Psychiatric Center
(www.pcp.lf3.cuni.cz).
In 2013 the Ethic Committee reviewed and approved 13 new grant-funded and scientific projects and 3 protocols of clinical trials sponsored by pharmaceutical companies or in the framework of academic research. The Committee monitored 38 scientific and clinical projects running
at Prague Psychiatric Center and collaborating institutes. Investigators and sponsors of researches contacted the committee in 92 cases – reviews and approvals of new projects, amendments
of protocols, information for patients and informed consent forms, reports on serious adverse
events etc. The Ethic Committee cooperates with ethic committees for multicenter clinical trials in
the Czech Republic.
26
Léèebná péèe / Medical Care
27
Léèebná péèe / Medical Care
Výkony v bodech podle jednotlivých oddìlení 2009–2013
Output in Points According Particular Wards 2009–2013
2009
2010
2011
2012
2013
psychiatrie – lùžková péèe / psychiatry – inpatient care
21 427 960
23 303 962
22 644 009
21 307 804
20 335 546
denní stacionáøe / day hospitals
4 130 197
4 018 573
4 072 415
3 806 571
3 852 693
klinická psychologie / clinical psychology
*95 632
269 416
726 749
693 477
720 346
psychiatrie – ambulantní péèe / psychiatry – outpatient care
2 183 293
2 007 961
2 010 373
1 934 998
2 135 413
ostatní (arteterapie, balneoterapie…) / others (artetherapy, balneotherapy…)
555 427
711 205
1 214 391
1 138 876
1 221 463
EEG laboratoø / EEG laboratory
557 852
670 697
1 153 620
1 073 248
779 466
* Nezahrnuje výkony u hospitalizovaných pacientù, v letech 2009–2011 jsou zahrnuty v položce Lùžková
péèe. / Output for the impatients are not included; for the years 2009–2011 these are included in item inpatient care.
Celkový výkon v bodech a pøíjmy od pojišťoven 2009–2013
Summary Output in Points and Incomes from Health Insurance Companies 2009–2013
body / points
35 000 000
pøíjmy v Kè / incomes in CZK
30 000 000
25 000 000
20 000 000
15 000 000
28
2009
2010
2011
2012
2013
Léèebná péèe / Medical Care
Poèet pøijetí do denních stacionáøù a na lùžka 2009–2013
Number of Admissions – Day Hospitals and Beds 2009–2013
lùžka / beds
denní stacionáøe / day hospitals
2013
2012
2011
2010
2009
0
200
400
Prùmìrná doba hospitalizace na lùžku
(dny) 2009–2013 / Mean Duration of
Hospitalization (days) 2009–2013
600
Diagnózy propuštìných pacientù 2013
Diagnosis of Discharged Patients 2013
ostatní / others (6)
33
F0 (10)
F1 (10)
31
29
27
25
800
F5
(59)
2009
2010
F6
(39)
F2
F2(121)
(113)
2011 2012 2013
Obložnost 2009–2013
Utilization of Capacity 2009–2013
F4
(196)
F3
(166)
%
86
84
Ústavní znalecké posudky 2009–2013
Institutional Forensic Expertise 2009–2013
82
10
80
8
78
6
76
4
74
72
2
2009 2010
2011 2012
2013
0
2009
2010
2011
2012
2013
29
Výuka / Teaching
Psychiatrické centrum Praha je klinickou základnou 3. lékaøské fakulty Univerzity Karlovy. V magisterském studiu, obor Všeobecné lékaøství, zajišťuje výuku psychiatrie a vybraných témat
psychologie v èeštinì a angliètinì. V bakaláøském studiu se vyuèuje psychiatrie a psychologie
v oborech fyzioterapie, zdravotní vìdy, dentální hygiena a ošetøovatelství. Kromì regulérních
studentù 3. lékaøské fakulty se v Psychiatrickém centru Praha vìnujeme studentùm medicíny
v mezinárodním programu Erasmus. Oddìlení lékaøské psychologie 3. LF UK je spoleèným
pracovištìm fakulty a PCP.
Od roku 2012 zajišťuje Psychiatrické centrum Praha pro 3. LF UK rovnìž postgraduální specializaèní pøípravu, a to formou dvanáctihodinového povinného kurzu pro všechny specializaèní obory na téma Návykové látky. Vyuèující pøednášejí i ve specializaèním kurzu pro pøípravu k atestaci
z neurologie.
Magisterské studium, obor všeobecné lékaøství
Výuka psychiatrie a psychologie oboru Všeobecné lékaøství je zaøazena do ètvrtého a pátého roèníku. Od akademického roku 2013/2014 probíhá výuka psychiatrie a vybraných témat psychologie v reformovaném curriculu a je souèástí integrovaného modulu Neurobehaviorální vìdy I (ètvrtý
roèník) a II (pátý roèník). Lékaøská psychologie a patopsychologie se vyuèuje v samostatném kurzu ve ètvrtém a pátém roèníku.
4. roèník
Ve ètvrtém roèníku (Neurobehaviorální vìdy I) se vyuèují základní klinické aspekty neurologie,
neuroradiologie, psychiatrie, psychologie a ORL, podpoøené relevantními tématy z anatomie, patologie, patofyziologie a farmakologie.
Blok obsahuje 31 semináøù a 29 praktických cvièení v pìtitýdenním cyklu a 11 pøednášek, které probíhají bìhem celého semestru.
Studenti mají možnost výbìru nìkterého z povinnì volitelných kurzù. Ve školním roce 2013/2014
si mohli vybrat ze široké nabídky volitelných a povinnì volitelných kurzù: Hodnocení psychopatologie (L. Bankovská Motlová), Biologická psychiatrie (C. Höschl), Vztah mozku a chování (F. Koukolík), Psychopathology in Moving Pictures: Film and Mental Illness (P. Mohr) a Velké psychiatrické pøípady ze souèasného pohledu (J. Horáèek). F. Španiel organizoval kurz studentské vìdecké
aktivity.
Kurz Lékaøské psychologie a patopsychologie I.
Obranné mechanismy a jejich fungování ve zdravotnickém prostøedí, Kognitivní a komunikaèní
omyly lékaøù, kognitivní a komunikaèní omyly lékaøù – kazuistiky.
5. roèník
Modul Neurobehaviorální vìdy II obsahem navazuje na modul Neurobehaviorální vìdy I a tematicky jej rozšiøuje. V pátém roèníku se ve 172 hodinách vyuèují klinické aspekty psychiatrie, k nimž
se logisticky øadí nìkolik témat z psychologie a farmakologie, dále neurologie, neuroradiologie,
nukleární medicína a neurochirurgie. Blok obsahuje 17 semináøù a 54 praktických cvièení/stáží
v pìtitýdenním cyklu a 15 pøednášek bìhem zimního semestru.
Program výuky psychiatrie staví na zvládnutí klinické propedeutiky a znalostí patofyziologie
duševních poruch. Pøedpokládá se schopnost samostatné práce s pacientem. Studenti rotují na
všech oddìleních Psychiatrického centra Praha, vèetnì ambulancí. V pøípadì potøeby absolvují
stáž na oddìlení intenzivní psychiatrické péèe v bohnické psychiatrické nemocnici. Kromì toho se
podle možnosti úèastní programù denních stacionáøù pro terapii psychóz a úzkostných poruch.
Studenti samostatnì pracují s klinickou dokumentací, zapisují vizity a psychiatrické vyšetøení,
úèastní se terapeutických aktivit a semináøe urèeného k pøehledu základních terapeutických postupù. Výuka je zakonèena Státní rigorózní zkouškou, jejíž souèástí je ústní zkouška z psychologie
30
Výuka / Teaching
a komisionální ústní zkouška z neurologie a psychiatrie. Ke komisionální zkoušce z neurologie
a psychiatrie mùže student pøistoupit až po úspìšném složení ústní zkoušky z psychologie.
Výuka psychiatrie pro bakaláøské obory
Ošetøovatelství (všeobecná sestra)
Obecná psychiatrie – psychopatologie, léèba v psychiatrii (farmakoterapie, biologické postupy,
psychoterapie); Speciální psychiatrie – psychotické poruchy, poruchy nálady, úzkostné poruchy,
organické poruchy, závislosti, poruchy pøíjmu potravy a pedopsychiatrie.
Prezenèní studium: 20 výukových hodin
Kombinované studium: 10 výukových hodin
Dentální hygiena
Základy psychiatrické diagnostiky a léèba a urgentní stavy v psychiatrii
10 výukových hodin
Fyzioterapie
Obecná psychiatrie – psychopatologie, léèba v psychiatrii (farmakoterapie, biologické postupy,
psychoterapie); Speciální psychiatrie – psychotické poruchy, poruchy nálady, úzkostné poruchy,
organické poruchy, závislosti, poruchy pøíjmu potravy a závislosti.
Praktická èást: 20 výukových hodin
Pøednášky: 14 výukových hodin
Výuka psychologie pro bakaláøské obory
Ošetøovatelství (všeobecná sestra)
Komunikace (komunikaèní dovednosti, devalvující a evalvující postoj, asertivita, empatie, iatrogenie), základní pojmy sociální psychologie, pøehled vývojové psychologie, intuitivní rodièovství
a jeho poruchy, úvod do poruch osobnosti – komunikace s problémovými typy lidí, psychologické
pojetí osobnosti – obranné mechanismy a jejich fungování, poruchy osobnosti (abnormální osobnostní vzorce), stres z psychologického hlediska, syndrom vyhoøení a jeho prevence, základy
psychoterapie pro zdravotní sestry, krizová intervence, úvod do komunikace, nonverbální komunikace, verbální komunikace, komunikace a autonomie pacienta, komunikace s dìtmi, seniory,
handicapovanými pacienty, komunikace s pacientem ve specifických ošetøovatelských situacích,
prezentace didaktického DVD, základy asertivity, syndrom burn-out, umírání a smrt, fáze smiøování se, klinické metody psychologické diagnostiky, kognitivnì behaviorální terapie, logoterapie
V. E. Frankla.
Dentální hygiena
Komunikace (komunikaèní dovednosti, devalvující a evalvující postoj, asertivita, empatie, iatrogenie, úloha humoru, sdìlování nepøíznivých zpráv), základní pojmy sociální psychologie, úvod do
poruch osobnosti (pøednáška, praktika) – komunikace s problémovými typy lidí v ordinaci DH, intuitivní rodièovství a jeho poruchy, pøehled vývojové psychologie pro DH, handicap vrozený, problematika dìtí s orofaciálním rozštìpem, psychologické pojetí osobnosti – obranné mechanismy
a jejich fungování, poruchy osobnosti (abnormální osobnostní vzorce v ordinaci DH), klinické metody psychologické diagnostiky, základy psychoterapie pro DH, kognitivnì-behaviorální terapie,
logoterapie V. E. Frankla, stres z psychologického hlediska, syndrom vyhoøení a jeho prevence
u DH, bolest v ordinaci DH, psychologická pøíprava na stomatologický zákrok, umírání a smrt, fáze
smiøování se, edukace v ordinaci DH.
31
Výuka / Teaching
Fyzioterapie
Základy komunikace pro fyzioterapeuty, sociální psychologie, základy vývojové psychologie, handicap, dítì se speciálními potøebami, intuitivní rodièovství a jeho poruchy, psychologie handicapu,
stres z psychologického hlediska a syndrom vyhoøení, základy psychoterapie pro fyzioterapeuty.
///
Study Programmes
The Prague Psychiatric Center is the clinical basis of the 3rd Faculty of Medicine, Charles University in Prague. It provides teaching and training of its medical students specialized in psychiatry
and psychology in the Czech and English languages, of bachelors specialized in physiotherapy,
health science, nursing care and dental hygiene. The Prague Psychiatric Center participates in the
international medical students programme Erasmus. Also, it participates in the programme of
neurosciences as well as in postgraduate courses in psychiatry. The Department of Clinical Psychology of the 3rd Faculty of Medicine, Charles University, is a common department of the faculty
and PPC. PPC occasionally participates in the training of nurses. Since 2012 Prague Psychiatric
Center participates in medicine specialization programmes, namely obligatory 12-hour course on
Drug Abuse. Also, teachers participate in neurology course.
General Medicine Programme
Psychiatry and Psychology are part of the curriculum in 4th and 5th year of study. Psychiatry is
covered in Neurobehavioural Sciences Module I (4th year) and II (5th year). Medical psychology
curriculum is in separate courses in 4th and 5th year.
4th Year General Medicine
Module Neurobehavioral Sciences I covers neurobehavioral diseases. In the fourth year (Neurobehavioral Sciences I) basic clinical aspects of neurology, neuroradiology, psychiatry, several
specific psychology topics concerning doctor-patient interaction, interviewing and assessment
methods, and ENT are covered, as well as relevant topics from anatomy, pathology, pathophysiology and pharmacology.
There are 31 seminars and 29 practices available during 5-week course and 11 lectures during
the whole semester.
English-speaking students can participate in elective course Psychopathology in Moving Pictures:
Film and Mental Illness (P. Mohr).
Course in Medical Psychology and Psychopathology I
The aim of the course is to help the students to understand the role of psychological processes in
shaping doctor-patient interaction and communication. The emphasis will be placed on empathy
and communication skills development.
Syllabus
Social cognition (attributions, stereotyping) and the ways how they affect doctor-patient interaction and communication, doctor-patient interaction and communication within patient-centered
approach, empathy in patient care, burn-out syndrome and stress management emotional, cognitive and behavioral responses to acute and chronic illnesses, adaptive and maladaptive coping
responses, life threatening illness, death, dying and bereavement, patients with physical and mental disabilities, interaction and communication with older patients, psychological interventions to
improve adaptation and coping with illness, crises intervention, defence mechanisms and their
functioning in medical environment, communication and cognitive miscarriages of doctors.
32
Výuka / Teaching
5th year General Medicine
Module Neurobehavioral Sciences II (MNV II, 5th year) follows MNV I. The main goal in the 5th
year is to achieve practical clinical skills with an emphasis on diagnostics and treatment of brain
disorders. There are 172 hours in MNV II covering clinical aspects of psychiatry, with relevant
topics from psychology and pharmacology, neurology (Kellerová), neuroradiology, nuclear medicine and neurosurgery. There are 17 seminars and 54 practices available during 5-week course in
both winter and summer semesters and 15 lectures once a year in winter semester.
Participation in Psychiatry course in the fifth year requires good psychiatric propedeutics skills
and knowledge of pathophysiology of mental disorders. During this course students are expected
to work with patients on thein own, under supervision. Students participace at various psychotherapeutical and psychosocial interventions, as well as on the interactive seminars. Students rotate
in all three departments of Prague Psychiatric Center including day treatment program for psychotic patients and for anxiety disorders and outpatient department. Work with clinical records is expected, including written reports on grand rounds; students perform clinical examination including
its written form; participation at the psychotherapeutic and other psychosocial interventions is required. Clinical seminars on therapy of psychiatric diseases are provided.
The final exam from MNV II is in the form of the State Exam from Neurobehavioural Sciences.
The exam consists of two parts. 1. Oral exam from Psychology and 2. Commisional oral exam
from Psychiatry and Neurology. Student is allowed to take part in the commisional psychiatry and
neurology part only after succesfull result in Psychology.
Psychiatry for Bachelor’s Programmes
Nursing
General psychiatry – psychopathology, therapy in psychiatry (psychopharmacotherapy, biological therapy, psychotherapy); Special psychiatry – psychotic disorders, mood disorders, anxiety
disorders, organic disorders, addictology, eating disorders, child psychiatry.
Full-time study: 20 hours
Part-time study: 10 hours
Dental hygiene
Basic skills in psychiatric diagnostics and treatment; emergency situations in psychiatry
Lectures: 10 hours
Physiotherapy
General psychiatry – psychopathology, therapy in psychiatry (psychopharmacotherapy, biological therapy, psychotherapy); Special psychiatry – psychotic disorders, mood disorders, anxiety
disorders, organic disorders, addictology, eating disorders, child psychiatry.
Practical training: 20 hours
Lectures: 14 hours
Psychology for other Master Studies
Nursing
Communication (communication skills, devolving and evolving attitudes, assertiveness, empathy, iatrogenic), principal terms of social psychology, evolutionary psychology overview, intuitive
parenthood and its disorders, introduction to personality disorders – communication with problem types of people, personality from psychological point of view – defensive mechanisms and
their functioning, personality disorders (abnormal personality formulae), stress from the psychological point of view, burn-out syndrome and its prevention,fundaments of psychotherapy for
33
Výuka / Teaching
nurses, emergency intervention, dying and the death, phase of reconciliation, clinical methods of
psychological diagnostics, cognitive behavioural therapy, logo therapy by V. E. Frankl.
Dental hygiene
Communication (communication skills, devolving and evolving attitudes, assertiveness, empathy, iatrogenic, humour importance, bad news communicating), principal terms of social psychology, introduction to personality disorders (a lecture, seminar) – communication with problem
types of people in DH surgeries, intuitive parenthood and its disorders, an overview of evolutionary psychology for DH, congenital handicap, orofacial clef problems, personality from psychological point of view – defensive mechanisms and their functioning, personality disorders (abnormal personality formulae in DH surgeries), clinical methods of psychological diagnostics,
fundamentals of psychotherapy for dental hygienists, cognitive behavioural therapy, logo therapy
by V. E. Frankl, stress from psychological point of view, burn-out syndrome and its prevention at
DH’s, pain at DH’s, psychological training before the stomatological treatment, dying and the
death, phase of reconciliation, education in DH surgery.
Physiotherapy
Communication principals for physiotherapists, social psychology, fundamentals of evolutionary
psychology, handicaps, child with specific needs, intuitive parenthood and its disorders, handicap
psychology, stress from psychological point of view, fundamentals of psychotherapy for physiotherapists.
Uèitelé / Teachers
prof. MUDr. Martin Alda, FRCPsych.
prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.
prof. MUDr. Jiøí Horáèek, Ph.D.
doc. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D.
doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.
MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
MUDr. Martin Brunovský, Ph.D.
MUDr. Jan Hanka
MUDr. Monika Klírová, Ph.D.
MUDr. Mgr. Barbora Kohútová, Ph.D.
MUDr. Miloslav Kopeèek, Ph.D.
MUDr. Jiøina Kosová
MUDr. František Koukolík, DrSc.
MUDr. Tomáš Novák, Ph.D.
MUDr. Tomáš Páleníèek, Ph.D.
MUDr. Pavla Stopková, Ph.D.
MUDr. Filip Španiel, Ph.D.
Oddìlení lékaøské psychologie
prof. PhDr. Jiøí Kožený, CSc.
PhDr. Miroslava Kolínová, Ph.D.
Mgr. Lýdie Tišanská
34
Výuka / Teaching
Stáže a praxe studentù na klinickém úseku 2009–2013
Internships and Students’ Trainings at the Clinical Division 2009–2013
120
studenti lékaøských fakult /
medical students
100
300
80
60
200
40
100
20
0
400
studenti psychologie /
psychology students
2009
2010 2011 2012 2013
stážisté / students
0
2009 2010 2011 2012 2013
dny / days
Postgraduální studenti / Postgraduate Students
Mgr. Renáta Androvièová
téma / thesis: Vliv endocannabinoidového systému na regulaci sexuální odpovìdi na vizuální
stimul / The Role of Endocannabinoid System in Regulation of Sexual Response to Visual Stimuli
školitel / tutor: prof. MUDr. Jiøí Horáèek, Ph.D.
prezenèní studium / day study: 3. LF UK / 3rd Faculty of Medicine, Charles University
in Prague, od /since 2012
MUDr. Bravermanová (Slavíèková) Anna
téma / thesis: Sluchové evokované kognitivní potenciály u schizofrenie a jejich vztah
k neuropsychologickým a funkènì-zobrazovacím abnormitám / Auditory Cognitive Evoked
Potentials in Schizophrenic Patients Correlated to Neuropsychological and Functional-Imaging
Abnormities
školitel / tutor: doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.
prezenèní studium / day study: 1. LF UK / 1st Faculty of Medicine, Charles University in Prague,
od / since 2007
PhDr. Zuzana Èeplová
téma / thesis: Neurokognitivní profily u pacientù se schizofrenií a jejich prediktivní hodnota pro
funkèní úroveò a kvalitu života pacientù / Neurocognitive Profiles in Schizophrenia Patients and
Their Predictive Value for Functional Level and Quality of Life
školitel / tutor: PhDr. Mabel Virginia Rodriguez Manchola, Ph.D.
kombinované studium / combined study: Filozofická fakulta UK, Faculty of Arts, Charles
University in Prague, od / since 2012
PhDr. Karolína Dvorská
téma / thesis: Vliv osobnostních faktorù na úspìšnost léèby deprese ketaminem / The Influence
of the Personality Factors on the Success Rate of the Ketamine Treatment of Depression
školitel / tutor: PhDr. Katarína Loneková, Ph.D.
35
Výuka / Teaching
kombinované studium / combined study: Filozofická fakulta UK / Faculty of Arts, Charles
University in Prague, od /since 2012
MUDr. Michaela Fujáková
téma / thesis: Animální modely psychóz – hodnocení EEG a hladin monoaminù v CNS
u potkana / Animal Models of Psychosis – Assessment of the Electroencephalography
and the Levels of Monoamines in the Central Nervous System of the Rat
školitel / tutor: prof. MUDr. Jiøí Horáèek, Ph.D.
prezenèní studium / day study: 3. LF UK / 3rd Faculty of Medicine, Charles University
in Prague, od /since 2009
Mgr. Lenka Hromádková
téma / thesis: Antineuronální protilátky u Alzheimerovy nemoci / Antineuronal Antibodies
in Neuronal Disease
školitel / tutor: RNDr. Daniela Øípová, CSc.
prezenèní studium / day study: Pøírodovìdecká fakulta UK / Faculty of Science, Charles
University in Prague, od / since 2012
Mgr. Michala Koláøová
téma / thesis: Tau protein a jeho varianty v diagnostice Alzheimerovy nemoci / Protein Tau
and its Variants in Alzheimer Disease
školitel / tutor: RNDr. Jan Øíèný, CSc.
prezenèní studium / day study: 3. LF UK / 3rd Faculty of Medicine, Charles University
in Prague, od / since 2011
MUDr. Jiøina Kosová
téma / thesis: Rozdíly „Default mode“ aktivity u úzkostných poruch, jejich vztah k závažnosti
symptomatologie a úprava po úspìšné léèbì / The Differences od Default Mode Activity in
Anxiety Disorders, Their Relationship with the Seriousness of Symptomathology, and Their
Improvement after Successfull Treatment
školitel / tutor: prof. MUDr. Jan Libiger, CSc.
kombinované studium / combined study: Lékaøská fakulta v Hradci Králové /
Faculty of Medicine in Hradec Králové, Charles University in Prague, od / since 2010
MUDr. Anna Kubešová
téma / thesis: Neurobiologie behaviorální a elektrofyziologické odpovìdi v modelu schizofrenie
v závislosti na pohlaví / Neurobiology of Behavioral and Electrophysiological Responses
in a Model of Schizophrenia in Relation to Sex
školitel / tutor: prof. MUDr. Jiøí Horáèek, Ph.D.
prezenèní studium / day study: 3. LF UK / 3rd Faculty of Medicine, Charles University in
Prague, od / since 2010
MUDr. Alžbìta Kubištová (Kuncová)
téma / thesis: Imunologické markery u psychotických onemocnìní a jejich vztah ke
strukturálním abnormitám mozku / Immunological Markers in Psychotic Disorders and Their
Relationship to Structural Brain Changes
36
Výuka / Teaching
školitel / tutor: prof. MUDr. Jiøí Horáèek, Ph.D.
prezenèní studium / day study: 3. LF UK / 3rd Faculty of Medicine, Charles University
in Prague, od / since 2009
MUDr. Martin Matìjka*
téma / thesis: Vliv farmakodynamických charakteristik antipsychotik na trajektorii
morfometrických zmìn šedé hmoty mozku u nemocných schizofrenií v èasném stadiu
onemocnìní / The Influence of Different Farmacodynamic Characteristics of Antipsychotic
Drugs on Morfometrical Trajectory in CNS Grey Matter in Early Stage of Schizophrenia
školitel / tutor: prof. MUDr. Jiøí Horáèek, Ph.D.
prezenèní studium / day study: 3. LF UK / 3rd Faculty of Medicine, Charles University
in Prague, od / since 2012
MUDr. Tomáš Melicher
téma / thesis: Vliv proinflamatorních cytokinù na abnormity bílé hmoty u nemocných
schizofrenií / Pro-inflammatory Cytokines and Their Influence on White Matter Abnormities
in Schizophrenia
školitel / tutor: doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.
prezenèní studium / day study: 3. LF UK / 3rd Faculty of Medicine, Charles University
in Prague, od / since 2011
Mgr. Markéta Mertlová
téma / thesis: Role metabolitù kynureninu v patofyziologii a morfometrii mozku u schizofrenie /
The Role of Metabolites of Kynurenine in Pathophysiology and Morphometry of Brain
in Schizophrenia
školitel / tutor: prof. MUDr. Jiøí Horáèek, Ph.D.
prezenèní studium / day study: 3. LF UK / 3rd Faculty of Medicine, Charles University
in Prague, od / since 2012
MUDr. Kateøina Mìšťáková (Pokorná)*
téma / thesis: Klinický výzkum v oblasti hodnocení vlivu schizofrenie matky a užívání
antipsychotik v tìhotenství a porodní parametry dìtí a jejich èasný neuropsychologický profil /
Clinical Research of the Impact of Maternal Schizophrenia and the Use of Antipsychotics During
Pregnancy on Birth Characteristics of Children and Their Early Neuropsychological Profile
školitel / tutor: prof. MUDr. Jiøí Horáèek, Ph.D.
prezenèní studium / day study: 3. LF UK / 3rd Faculty of Medicine, Charles University
in Prague, od / since 2010
MUDr. Pavol Mikoláš
téma / thesis: Klinický výzkum v oblasti funkèního zobrazení mozku pomocí fMRI zamìøený na
výzkum pacientù s bipolární poruchou / Applications of fMRI to the Study of Patients with
Bipolar Disorder
školitel / tutor: prof. MUDr. Jiøí Horáèek, Ph.D.
prezenèní studium / day study: 3. LF UK / 3rd Faculty of Medicine, Charles University
in Prague, od / since 2010
37
Výuka / Teaching
MUDr. Lucia Pacherová*
téma / thesis: Mapování faktorù urèujících klinickou stabilitu èasných stadií schizofrenie jako
podklad pro vytvoøení komplexního léèebnì-preventivního programu / Early Stages of
Schizophrenia and Factors of Clinical Stability as a Base For Prevention and Complex
Management Strategies
školitel / tutor: doc. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D.
kombinované studium / combined study: 3. LF UK / 3rd Faculty of Medicine, Charles University
in Prague, od / since 2006
Mgr. Erika Panenková
téma / thesis: Vývoj skríninkové baterie pro zjištìní aktuálního kognitivního stavu u starší
populace / Development of an Original Short Screening Battery for Assessment of Cognitive
State in Older Persons
školitel / tutor: doc. PhDr. Jiøí Šípek, CSc.
kombinované studium / combined study: Filozofická fakulta UK / Faculty of Arts, Charles
University in Prague, od / since 2012
MUDr. Petr Pokorný*
téma / thesis: Vztah mezi dlouhodobou klinickou stabilitou a farmakologickou intervencí
u schizofrenie / Relationship between Long-Term Clinical Stability and Pharmacological
Intervention in Schizophrenia
školitel / tutor: doc. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D.
kombinované studium / combined study: 3. LF UK / 3rd Faculty of Medicine, Charles University
in Prague, od / since 2013
RNDr. Jan Proška
téma / thesis: Mechanizmus alosterických interakcí na M2 podtypu muskarinového
acetylcholinového receptoru ve vztahu k farmakoterapii Alzheimerovy choroby /
The Mechanism of Allosteric Interactions on M2 Muscarinic Acetylcholine Receptors
in Relations to Pharmacology of Alzheimer Disease
školitel / tutor: Ing. Zdena Krištofiková, Ph.D.
prezenèní studium / day study: Pøírodovìdecká fakulta UK / Faculty of Science Charles
University in Prague, od / since 2010
MUDr. Dita Protopopová (Kalnická)
téma / thesis: Metody stanovení kardiometabolického rizika u pacientù se schizofrenií /
Methods of Cardiometabolic Risk Assessment in Patients with Schizophrenia
školitel / tutor: doc. MUDr. Jiøí Masopust, Ph.D.
kombinované studium / combined study: Lékaøská fakulta v Hradci Králové /
Faculty of Medicine in Hradec Králové, Charles University in Prague, od / since 2011
MUDr. Andrea Slováková*
téma / thesis: Prùbìhové charakteristiky schizofrenie a jejich predikce pomocí klinických
a demografických promìnných / Course of Schizophrenia Features: Clinical and Demographic
Predictors
školitel / tutor: doc. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D.
38
Výuka / Teaching
kombinované studium / combined study: 3. LF UK / 3rd Faculty of Medicine, Charles University
in Prague, od / since 2013
Mgr. Jana Šírová (Puskarèíková)
téma / thesis: Farmakologické ovlivnìní NMDA receptoru v terapii neurodegenerativních
a psychiatrických onemocnìní / A Pharmacological Influence on NMDA Receptors in a Therapy
of Neurodegenerative and Psychiatric Disorders
školitel / tutor: Ing. Zdena Krištofiková, Ph.D.
prezenèní studium / day study: 3. LF UK / 3rd Faculty of Medicine, Charles University
in Prague, od / since 2011
PhDr. Hana Štìpánková
téma / thesis: Vliv tréninku pracovní pamìti na fluidní inteligenci u mladších seniorù / The Effect
of Working Memoery Training on Fluid Intelligence in Young-old Adults
školitel / tutor: PhDr. Markéta Niederlová, Ph.D.
kombinované studium / combined study: Filozofická fakulta UK / Faculty of Arts, Charles
University in Prague, od / since 2010
MUDr. Filip Tylš
téma / thesis: Elektroencefalografické zmìny v animálních modelech psychóz – studieum EEG
konektivity mozku ve vztahu k chování / Electroencephalographic Changes in Animal Models
of Psychosis – Focus on EEG Connectivity of Brain in Relation to Behavior
školitel / tutor: MUDr. Tomáš Páleníèek, Ph.D.
prezenèní studium / day study: 3. LF UK / 3rd Faculty of Medicine, Charles University
in Prague, od / since 2012
Mgr. Michaela Viktorinová, M.Sc.
téma / thesis: Evokované potenciály u pacientù s afektivními poruchami a rizikové populace
a jejich vztah k neuropsychologickým a funkènì-zobrazovacím nálezùm / Event-Related
Potentials in Patients with Affective Disorders and At-Risk Population and Their Relationship
to Neuropsychological and Functional Findings
školitel / tutor: MUDr. Martin Brunovský, Ph.D.
prezenèní studium / day study: 3. LF UK / 3rd Faculty of Medicine, Charles University
in Prague, od / since 2012
PhDr. Petr Winkler
téma / thesis: Ekonomické aspekty psychiatrické nemocnosti v ÈR: trendy, regionální rozdíly
a spotøeba zdravotní péèe / Economic Aspects of Psychiatric Disability in the Czech Republic:
Trends, Regional Differences, and Health Care Consumption
školitel / tutor: doc. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.
prezenèní studium / day study: Pøírodovìdecká fakulta UK / Faculty of Science, Charles
University in Prague, od / since 2012
* není zamìstnanec PCP / he/she is not employee of PPC
39
Výuka / Teaching
Studium úspìšnì ukonèili / Graduated
MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
MUDr. Monika Klírová, Ph.D.
MUDr. Peter Šóš, Ph.D.
MUDr. Zuzana Vimmerová Lattová, Ph.D.
Poèet postgraduálních studentù 2009–2013
Number of Postgradual Students 2009–2013
Vìk postgraduálních studentù 2013
Age of Postgradual Students 2013
2013
Školitelé / Tutors
doc. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D., 3. LF UK – Neurovìdy / Neurosciences
MUDr. Martin Bareš, Ph.D., 3. LF UK – Neurovìdy / Neurosciences
doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D., 3. LF UK – Neurovìdy / Neurosciences
MUDr. Martin Brunovský, Ph.D., 3. LF UK – Neurovìdy / Neurosciences
prof. MUDr. Jiøí Horáèek, Ph.D., 3. LF UK – Neurovìdy / Neurosciences
prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. FRCPsych., 3. LF UK – Neurovìdy / Neurosciences
Ing. Zdena Krištofiková, Ph.D., 3. LF UK – Neurovìdy / Neurosciences
doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D., 3. LF UK – Neurovìdy / Neurosciences
MUDr. Tomáš Páleníèek, Ph.D., 3. LF UK – Neurovìdy / Neurosciences
doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D., Pedagogická fakulta UK / Faculty of Education – Pedagogická
psychologie / Pedagogic Psychology
PhDr. Mabel Rodriguez, Ph.D., Filozofická fakulta UK / Faculty of Arts – Klinická psychologie /
Clinical Psychology
RNDr. Øíèný Jan, CSc., 3. LF UK – Biologie a patologie buòky / Biology and Pathology of the Cell
RNDr. Daniela Øípová, CSc., Pøírodovìdecká fakulta UK / Faculty of Science – Fyziologie živoèichù / Physiology of the Animals
MUDr. Španiel Filip, Ph.D., 3. LF UK – Neurovìdy / Neurosciences
40
Publikace (odborné práce) / Publications (Scientific Papers)
Knihy, sborníky / Books
Bankovská Motlová, L., Španiel, F. Schizofrenie: Jak pøedejít relapsu aneb terapie pro 21. století.
2. vyd. Praha: Mladá fronta, 2013. 109 s. Aeskulap. ISBN: 978-80-204-2494-5
Vágnerová, M., Csémy, L., Marek, J. Bezdomovectví jako alternativní existence mladých lidí.
1. vyd. Praha: Karolinum, 2013. 339 s. ISBN: 978-80-246-2209-5
Winkler, P., Španiel, F., Csémy, L., Janoušková, M., Krejníková, L. Reforma systému
psychiatrické péèe: mezinárodní politika, zkušenost a doporuèení. [online]. 1. vyd. Praha:
Psychiatrické centrum Praha, 2013. 69 s. ISBN: 978-80-87142-21-9. Dostupné z: http://
www.pcp.lf3.cuni.cz/pcpout/is/publikace_vydane/Reforma_systemu_psychiatricke_pece.pdf.
Kapitoly v knihách a sbornících / Chapters in Books and Proceedings
Bartoš, A., Jirák, R. Posuzovací škály a testy používané v gerontopsychiatrii. In: Jirák, R.
Gerontopsychiatrie. Praha: Galén, 2013, s. 47–68. ISBN: 978-80-7262-873-5
Bartoš, A., Raisová, M., Øípová, D. Alzheimer’s disease. In: Kuèerová, H., Preiss, M. ed. Cognitive Deficit in Mental and Neurological Disorders. New York: Nova Science Publishers, 2013,
s. 191–219. ISBN: 978-1-60741-957-0
Csémy, L. Duševní zdraví mladých bezdomovcù. In: Vágnerová, M., Csémy, L., Marek, J.
Bezdomovectví jako alternativní zpùsob existence mladých lidí. Praha: Karolinum, 2013,
s. 189–204. ISBN: 978-80-246-2209-5
Csémy, L., Sovinová, H. Kouøení cigaret, pití alkoholických nápojù a užívání marihuany mezi
èeskými dìtmi školního vìku. In: Kalman, M., Vašíèková, J. Zdraví a životní styl dìtí a školákù.
Olomouc: Univerzita Palackého, 2013, s. 123–135. ISBN: 978-80-244-3409-4
Fujáková, M., Krištofiková, Z. Spánková deprivace jako rizikový faktor v patogenezi Alzheimerovy
choroby [online]. In: Sborník pøíspìvkù z mezioborové konference o stárnutí. Praha:
Psychiatrické centrum Praha, 2013, s. 37–39. Dostupné z: http:// www.pcp.lf3.cuni.cz/
pcpout/is/publikace_vydane/starnuti_nerecenz_sbornik_komplet.pdf.
Miovská, L., Miovský, M., Klempová, D., Kubù, P., Nešpor, K., Páleníèek, T. Substance use disorder. In: Kuèerová, A., Preiss, M. ed. Cognitive Deficit in Mental and Neurological Disorders.
New York: Nova Science Publishers, 2013, s. 89–124. ISBN: 978-1-60741-957-0
Mohr, P. Pharmacological management of cognitive deficit in schizophrenia. In: Kuèerová, H.,
Preiss, M. ed. Cognitive Deficit in Mental and Neurological Disorders. New York: Nova Science Publishers, 2013, s. 139–151. ISBN: 978-1-60741-957-0
Panenková, E., Štìpánková, H., Kopeèek, M. Národní normativní studie kognitivních determinant
zdravého stárnutí [online]. In: Sborník pøíspìvkù z mezioborové konference o stárnutí. Praha:
Psychiatrické centrum Praha, 2013, s. 127–131. Dostupné z: http:// www.pcp.lf3.cuni.cz/
pcpout/is/publikace_vydane/starnuti_nerecenz_sbornik_komplet.pdf.
Panenková, E., Štìpánková, H., Kopeèek, M., Lukavský, J. Národní normativní studie
kognitivních determinant zdravého stárnutí. In: Psychologické dny 2012, Prostor v nás a mezi
námi – respekt, vzájemnost, sdílení. Sborník z konference XXX. Psychologické dny, 12.–14.
záøí 2012, Olomouc. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013, s. 206–211. ISBN:
978-80-244-3492-6
Preiss, M. Depression and performance – Cognitive performance during the periods of remission
of depressive illness. In: Kuèerová, H., Preiss, M. ed. Cognitive Deficit in Mental and Neurological Disorders. New York: Nova Science Publishers, 2013, s. 3–25. ISBN:
978-1-60741-957-0
Provazníková, H., Csémy, L. Dítì a jeho sociální prostøedí. In: Kalman, M., Vašíèková, J. Zdraví
a životní styl dìtí a školákù. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013, s. 21–33. ISBN:
978-80-244-3409-4.
Rodriguez, M., Benešová, M., Èermáková, R. Non-psychopharmacological cognitive interventions for neuropsychiatric disorders. In: Kuèerová, H., Preiss, M. ed. Cognitive Deficit in Men-
41
Publikace (odborné práce) / Publications (Scientific Papers)
tal and Neurological Disorders. New York: Nova Science Publishers, 2013, s. 153–187. ISBN:
978-1-60741-957-0.
Štìpánková, H., Jaeggi, Ms., Lukavský, J., Buschkuehl, M. Poèítaèový trénink pracovní pamìti
u starších lidí [online]. In: Štìpánková, H. ed. Sborník pøíspìvkù z mezioborové konference
o stárnutí. Praha: Psychiatrické centrum Praha, 2013, s. 140–146. Dostupné z: http://
www.pcp.lf3.cuni.cz/pcpout/is/publikace_vydane/starnuti_nerecenz_sbornik_komplet.pdf.
Štìpánková, H., Smolík, F., Panenková, E., Nikolai, T., Vyhnálek, M. Propozièní èetnost
u zdravých seniorù a u osob s mírnou kognitivní poruchou a poèínající Alzheimerovou
demencí. In: Psychologické dny 2012, Prostor v nás a mezi námi – respekt, vzájemnost,
sdílení. Sborník z konference XXX. Psychologické dny, 12.–14. záøí 2012, Olomouc.
Olomouc: Univerzita Palackého, 2013, s. 212–216. ISBN: 978-80-244-3492-6.
Vrajová, M. Autofagocytóza jako biochemický fonomén stárnutí [online]. In: Sborník pøíspìvkù
z mezioborové konference o stárnutí. Praha: Psychiatrické centrum Praha, 2013, s. 9–12.
Dostupné z: http:// www.pcp.lf3.cuni.cz/pcpout/is/publikace_vydane/
starnuti_nerecenz_sbornik_komplet.pdf.
Èlánky v èasopisech / Papers
Bankovská Motlová, L., Dragomirecká, E., Blabolová, A., Španiel, F., Slováková, A., Pokorný, P.
Psychoedukace u schizofrenie oèima pacientù: prùzkum názorù pacientù na psychoedukaci
v Èeské republice v roce 2009. Psychiatrie. 2013, 17(3), 122–128.
Bareš, M., Novák, T., Kopeèek, M., Stopková, P., Èermák, J., Kožený, J., Höschl, C. Antidepressant monotherapy compared with combinations of antidepressants in the treatment of resistant depressive patients: A randomized, open-label study. International Journal of Psychiatry
in Clinical Practice. 2013, 17(1), 35–43. (IF 0,448)
Bartoš, A., Èermáková, P., Orlíková, H., Al-Hajjar, M., Øípová, D. Soubor jednoznaènì
pojmenovatelných obrázkù k hodnocení a léèbì jazykových a kognitivních deficitù. Èeská
a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2013, 76(4), 453–462. (IF 0,372)
Bartoš, A., Martínek, P., Øípová, D. Hodnocení sobìstaènosti u pacientù s mírnou kognitivní
poruchou a demencí. Psychiatrie. 2013, 17(1), 23–26.
Bièíková, M., Hill, M., Øípová, D., Mohr, P., Hampl, R. Determination of steroid metabolome as
a possible tool for laboratory diagnosis of schizophrenia. Journal of Steroid Biochemistry and
Molecular Biology. 2013, 133(January), 77–83. (IF 3,984)
Brunerová, L., Potoèková, J., Horáèek, J., Suchý, J., Andìl, M. Central dopaminergic activity influences metabolic parameters in healthy men. Neuroendocrinology. 2013, 97(2), 132–138.
(IF 3,537)
Csémy, L., Kabíèek, P., Dvoøáková, Z. Krátké intervence pediatra zamìøené na redukci užívání
návykových látek u adolescentù: úèinnost potvrdily dvì nezávislé studie. Vox pediatriae:
èasopis praktických dìtských lékaøù. 2013, 13(6), 28–30.
Csémy, L., Nešpor, K. Kolik dospívajících je v Èesku ohroženo postižením mozku pøi zneužívání
alkoholu? Cognitive Remediation Journal. 2013, 2(2), 6–12.
Csémy, L., Nešpor, K. Kolik dospívajících je v Èesku ohroženo postižením mozku pøi zneužívání
alkoholu? Èesko-slovenská pediatrie. 2013, 68(6), 380–384.
Csémy, L., Nešpor, K. Kolik dospívajících je v Èesku ohroženo postižením mozku pøi zneužívání
alkoholu? Psychiatrie. 2013, 17(3), 161–163.
Csémy, L., Starostová, O., Hrachovinová, T., Èáp, P. Agresivní chování ve škole, jak je vnímají
pedagogové. Psychologie pro praxi. 2013, 3–4(48), 79–88.
Csémy, L., Winkler, P. Alkohol v Èeské republice: spotøeba, zdravotní škody a ekonomické ztráty
spoleènosti. Revue Èeské lékaøské akademie. 2013, 9(9), 8–10.
Ehler, E., Bednaøík, J., Höschl, C., Winkler, P., Suchý, M., Pátá, M. Náklady na poruchy mozku
v Èeské republice. Èeská a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2013, 76(3), 282–291.
(IF 0,372)
42
Publikace (odborné práce) / Publications (Scientific Papers)
Fialová, L., Bartoš, A., Švarcová, J., Zimová, D., Kotouèová, J. Serum and cerebrospinal fluid
heavy neurofilaments and antibodies against them in early multiple sclerosis. Journal of
Neuroimmunology. 2013, 259(1–2), 81–87. (IF 3,033)
Fialová, L., Bartoš, A., Švarcová, J., Zimová, D., Kotouèová, J., Malbohan, I. Serum and
cerebrospinal fluid light neurofilaments and antibodies against them in clinically isolated syndrome and multiple sclerosis. Journal of Neuroimmunology. 2013, 262(1–2), 113–120.
(IF 3,033)
Flegr, J., Preiss, M., Klose, J. Toxoplasmosis-associated difference in intelligence and personality in men depends on their rhesus blood group but not ABO blood group. PLoS One. 2013,
8(4), e61272. (IF 3,73)
Fountoulakis, KN., Höschl, C., Kasper, S., Lopez-Ibor, J., Muller, H. The media and intellectuals’
response to medical publications: the antidepressants’ case. Annals of General Psychiatry.
2013, 12(Art. Nr. 11), 1–9. (IF 1,569)
Fricová, J., Klírová, M., Masopust, V., Novák, T., Verébová, K., Rokyta, R. Repetitive transcranial
magnetic stimulation in the treatment of chronic orofacial pain. Physiological Research. 2013,
62(Suppl. 1), S125–S134. (IF 1,531)
Hájek, T., Alda, M., Hájek, E., Ivanoff, J. Functional neuroanatomy of response inhibition in bipolar
disorders - Combined voxel based and cognitive performance meta-analysis. Journal of Psychiatric Research. 2013, 47(12), 1955–1966. (IF 4,066)
Hájek, T., Cullis, J., Novák, T., Kopeèek, M., Blagdon, R., Propper, L., Stopková, P., Duffy, A.,
Höschl, C., Uher, R., Paus, T., Young, Lt., Alda, M. Brain structural signature of familial predisposition for bipolar disorder: replicable evidence for involvement of the right inferior frontal
gyrus. Biological Psychiatry. 2013, 73(2), 144–152. (IF 9,247)
Hájek, T., Kopeèek, M., Alda, M., Uher, R., Höschl, C. Why negative meta-analyses may be
false? European Neuropsychopharmacology. 2013, 23(10), 1307–1309. (IF 4,595)
Hájek, T., Vernon, A.C. Effects of lithium on magnetic resonance imaging signal might not preclude increases in brain volume after chronic lithium treatment. Biological Psychiatry. 2013,
74(12), E39–E40. (IF 9,247)
Holub, D., Flegr, J., Dragomirecká, E., Rodriguez, M., Preiss, M., Novák, T., Èermák, J.,
Horáèek, J., Kodym, P., Libiger, J., Höschl, C., Bankovská Motlová, L. Differences in onset of
disease and severity of psychopathology between toxoplasmosis-related and
toxoplasmosis-unrelated schizophrenia. Acta Psychiatrica Scandinavica. 2013, 127(3),
227–238. (IF 4,857)
Horáèek, J. Escitalopram: nové klinické poznatky. Psychiatrie pro praxi. 2013, 14(1), 22, 24–25.
Horáèek, J. Souèasné postavení moclobemidu v antidepresivní léèbì. Farmakoterapie. 2013,
9(6), 619–625.
Höschl, C. 26. Kongres ECNP (European College of Neuropsychopharmacology) Barcelona,
Španìlsko, 5.-.9.10.2013. Psychiatrie. 2013, 17(4), 203–204.
Höschl, C. American Psychiatric Association 166th Annual Meeting 18. –23.5.2013, San Francisco, USA. Psychiatrie. 2013, 17(2), 100–101.
Höschl, C. Editorial. Psychiatrie. 2013, 17(2), 56.
Höschl, C. Editorial. Psychiatrie. 2013, 17(4), 168–169.
Höschl, C. Konference Healthy Brain – Healthy Europe. Psychiatrie. 2013, 17(3), 156–158.
Höschl, C. Prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc. 75 let. Psychiatrie. 2013, 17(1), 45.
Jarero-Basulto, J.J., Luna-Muòoz, J., Mena, R., Krištofiková, Z., Øípová, D., Perry, G., Binder,
L.I., Garcia-Sierra, F. Proteolytic cleavage of polymeric tau protein by caspase-3: implications
for Alzheimer disease. Journal of Neuropathology and Experimental Neurology. 2013, 72(12),
1145–1161. (IF 4,345)
Jobert, M., Wilson, FJ., Roth, T., Ruigt, GS., Anderer, P., Drinkenburg, WH., Brunovský, M. Guidelines for the recording and evaluation of pharmaco-sleep studies in man: The international
pharmaco-EEG society (IPEG). Neuropsychobiology. 2013, 67(3), 127–167. (IF 2,371)
43
Publikace (odborné práce) / Publications (Scientific Papers)
Kamarádová, D., Praško, J., Brunovský, M., Grambal, A., Diveky, T., Látalová, K. What are demographic and EEG differences between responding and non-responding panic disorder patients.
Neuroendocrinology Letters. 2013, 34(2), 162–171. (IF 0,932)
Klírová, M., Horáèek, J., Novák, T., Èermák, J., Španiel, F., Škrdlantová, L., Mohr, P., Höschl, C.
Individualized rTMS neuronavigated according to regional brain metabolism ((18)FGD PET)
has better treatment effects on auditory hallucinations than standard positioning of rTMS:
a double-blind, sham-controlled study. European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience. 2013, 263(6), 475–484. (IF 3,2)
Kopeèek, M. Dlouhodobì pùsobící injekèní antipsychotika ve zkratce. Psychiatrie pro praxi. 2013,
14(2), 89–91.
Kopeèek, M. Pøehled dlouhodobì pùsobících antipsychotik. Farmakoterapie. 2013, 9(3),
291–297.
Kopeèek, M., Látalová, K., Dvoøáková, D., Papežová, S., Zemanová, M., Tuèek, J., Mohr, P.
Struèný kognitivní test (SCOT): skríninkový nástroj k mìøení kognitivního postižení u pacientù
se schizofrenií a bipolární afektivní poruchou (pilotní data). Psychiatrie. 2013, 17(1), 5–12.
Kopøivová, J., Congedo, M., Raszka, M., Praško, J., Brunovský, M., Horáèek, J. Prediction of
Treatment Response and the Effect of Independent Component Neurofeedback in Obsessive-Compulsive Disorder: A Randomized, Sham-Controlled, Double-Blind Study.
Neuropsychobiology. 2013, 67(4), 210–223. (IF 2,371)
Kopøivová, J., Horáèek, J., Raszka, M., Brunovský, M., Praško, J. Standardized low-resolution
electromagnetic tomography in obsessive-compulsive disorder – A replication study. Neuroscience Letters. 2013, 548( 26 August), 185–189. (IF 2,026)
Kožený, J., Höschl, C., Tišanská, L. Komorbidita migrény a deprese - metaanalytická studie.
Èeská a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2013, 76(6), 712–716. (IF 0,372)
Kožený, J., Tišanská, L. The structure of the Jefferson Scale of physician empathy in Czech physicians. Èeskoslovenská psychologie. 2013, 57(6), 521–532. (IF 0,244)
Kožený, J., Tišanská, L., Höschl, C. Assessing empathy among Czech medical students:
A cross-sectional study. Èeskoslovenská psychologie. 2013, 57(3), 246–254. (IF 0,244)
Krištofiková, Z., Øípová, D., Bartoš, A., Bocková, M., Hegnerová, K., Øíèný, J., Èechová, L.,
Vrajová, M., Homola, J. Neuroinflammation and complexes of 17 beta-hydroxysteroid
dehydrogenase type 10-amyloid beta in Alzheimer’s disease. Current Alzheimer Research.
2013, 10(2), 165–173. (IF 3,676)
Krištofiková, Z., Øípová, D., Hegnerová, K., Šírová, J., Homola, J. Protein tau-mediated effects
on rat hippocampal choline transporters CHT1 and tau-amyloid beta interactions.
Neurochemical Research. 2013, 38(9), 1949–1959. (IF 2,125)
Krištofiková, Z., Vrajová, M., Šírová, J., Valeš, K., Petrásek, T., Schönig, K., Tews, B., Schwab,
M., Bartsch, D., Stuchlík, A., Øípová, D. N-methyl-D-aspartate receptor – nitric oxide synthase
pathway in the cortex of Nogo-A-deficient rats in relation to brain laterality and schizophrenia.
Frontiers in Behavioral Neuroscience. 2013, 7(Art. Nr. 90), 1–8. (IF 4,758)
Køíž, Z., Klusák, J., Krištofiková, Z., Koèa, J. How ionic strength affects the conformational behavior of human and rat beta amyloids – a computational study. PLoS One. 2013, 8(5), e62914.
(IF 3,73)
Kubešová, A., Horáèek, J. Vliv psychotropních látek na neurogenezi v dospìlém savèím
hipokampu. Psychiatrie. 2013, 17(1), 19–22.
Manchia, M., … Alda, M. Assessment of response to lithium maintenance treatment in bipolar
disorder: a consortium on lithium genetics (ConLiGen) report. PLoS One. 2013, 8(6, Article ID
e65636), 1–9. (IF 3,73)
Mátlová, M., Holmerová, I., Bartoš, A. Dny pamìti 2008–2012. Výsledky pìti let testování pamìti
v ÈR. Geriatrie a Gerontologie. 2013, 2(3), 108–110.
Mohr, P., Anders, M., Pøikryl, R., Masopust, J., Praško, J., Höschl, C. Konsensus ÈNPS
o diagnostice a léèbì ADHD v dospìlosti. Psychiatrie. 2013, 17(4), 189–202.
44
Publikace (odborné práce) / Publications (Scientific Papers)
Nešpor, K., Csémy, L. Alkohol u závislých na jiných látkách a jiné látky u závislých na alkoholu:
závažný problém a velké riziko. Alkoholizmus a drogové závislosti. 2013, 48(2), 109–112.
Nešpor, K., Csémy, L. Hazard a obec. Èeskoslovenská pediatrie. 2013, 68(4), 278–280.
Nešpor, K., Csémy, L. Impulzívne správanie a jeho lieèba. Socialna Prevencia. 2013, (1), 4–5.
Nešpor, K., Csémy, L. Impulzivní chování a jeho léèba. Cognitive Remediation Journal. 2013,
2(2), 2–5.
Nešpor, K., Csémy, L. Kolik dospívajících je v Èeské republice ohroženo trvalým poškozením
poznávacích funkcí v dùsledku kouøení marihuany? Praktický lékaø. 2013, 93(1), 21–22.
Nešpor, K., Csémy, L. Prevence problémù pùsobených alkoholem v rodinì – nová zjištìní.
Praktický lékaø. 2013, 93(2), 57–58.
Nešpor, K., Csémy, L. Tìlesná aktivita a návykové nemoci: pøekvapivá zjištìní. Èesko-slovenská
pediatrie. 2013, 68(1), 57–60.
Nešpor, K., Csémy, L. Tìlesná aktivita a návykové nemoci: pøekvapivá zjištìní. Alkoholizmus
a drogové závislosti. 2013, 48(1), 37–42.
Palèová, A. Open access – otevøený pøístup k vìdeckým informacím – podstata, pro a proti.
Psychiatrie. 2013, 17(2), 102–105.
Páleníèek, T., Fujáková, M., Brunovský, M., Horáèek, J., Gorman, I., Balíková, M., Rambousek,
L., Syslová, K., Kaèer, P., Zach, P., Bubeníková-Valešová, V., Tylš, F., Kubešová, A.,
Puskarèíková, J., Höschl, C. Behavioral, neurochemical and pharmaco-EEG profiles of the
psychedelic drug 4-bromo-2,5-dimethoxyphenethylamine (2C-B) in rats. Psychopharacology. 2013, 225(1), 75–93. (IF 4,061)
Peisker, T., Musil, L., Høebíèek, M., Vlášková, H., Cihelková, I., Bartoš, A. Clinical spectrum in
CADASIL family with a new mutation. Biomedical Papers-Olomouc. 2013, 157(4), 379–382.
(IF 0,99)
Preiss, J., Preiss, M. Assessing neuropsychological impairment using Reitan and Wolfson’s
screening battery. Archives of Clinical Neuropsychology. 2013, 28(5), 492–498. (IF 2,00)
Preiss, M., Klein, H.A., Levenburg, N.M., Nohavová, A. A cross-country evaluation of cheating in
academia – A comparison of data from the US and the Czech Republic. Journal of Academic
Ethics. 2013, 11(2), 157–167.
Preiss, M., Maèudová, G. Dotazník žádoucího stylu odpovídání (BIDR-CZ). Psychiatrie. 2013,
17(2), 59–64.
Preiss, M., Nohavová, A., Stuchlíková, I. Poctivost a podvádìní bìhem vysokoškolského studia.
E-Psychologie. 2013, 7(1), 1–18.
Preiss, M., Shatil, E., Èermáková, R., Cimermanová, D., Ram, I. Personalized cognitive training in
unipolar and bipolar disorder: a study of cognitive functioning. Frontiers in Human Neuroscience. 2013, 7(108), 1–10. (IF 2,906)
Øíèný, J. Overlooked Alzheimer’s smoking gun? Neurochemical Research. 2013, 38(9),
1774–1776. (IF 2,125)
Slavíková, B., Bujons, J., Matyáš, L., Vidal, M., Babot, Z., Krištofiková, Z., Sunol, C., Kasal, A.
Allopregnanolone and pregnanolone analogues modified in the C ring: synthesis and activity.
Journal of Medicinal Chemistry. 2013, 56(6), 2323–2336. (IF 5,614)
Šóš, P., Klírová, M., Novák, T., Kohútová, B., Horáèek, J., Páleníèek, T. Relationship of
ketamine’s antidepressant and psychotomimetic effects in unipolar depression.
Neuroendocrinology Letters. 2013, 34(4), 287–293. (IF 0,932)
Španiel, F. Editorial. Psychiatrie. 2013, 17(1), 1–2.
Teunissen, C., … Bartoš, A. Consensus definitions and application guidelines for control groups
in cerebrospinal fluid biomarker studies in multiple sclerosis. Multiple Sclerosis Journal.
2013, 19(13), 1802–1809. (IF 4,472)
Widhiarso, W., Kožený, J. Applying confirmatory factor analysis to evaluate the fit of measurement models in education and psychological assessment. Journal of Educational Sciences &
Psychology. 2013, III (LXV)(2), 78–88.
45
Publikace (odborné práce) / Publications (Scientific Papers)
Winkler, P. Julian Leff o svých zkušenostech s deinstitucionalizací v Anglii a Walesu. Psychiatrie.
2013, 17(4), 210–215.
Winkler, P. Julian Leff on his experiences with deinstitutionalization in England and Wales.
Psychiatrie. 2013, 17(4), 205–209.
Winkler, P. Na reformní frontì klid. Èeská a slovenská psychiatrie. 2013, 109(6), 273–274.
Winkler, P., Csémy, L. Systémy psychiatrické péèe v Evropì II: Komparace jednotlivých
komponent. Psychiatrie. 2013, 17(4), 172–176.
Winkler, P., Janoušková, M. Systémy psychiatrické péèe v Evropì I: popis reformních procesù
ve 12 zemích EU. Psychiatrie. 2013, 17(2), 65–69.
Èlánky v èasopisech s IF 2009–2013
Papers with IF 2009–2013
Typy publikací 2013
Types of Publications 2013
140
120
120
100
100
80
80
60
60
40
40
20
20
0
2009
2010
2011
2012 2013
IF (celkem / total)
poèet èlánkù / number of papers
46
0
èlánky
papers
domácí / Czech
knihy
books
kapitoly
chapters
zahranièní / abroad
Publikace (odborné práce) / Publications (Scientific Papers)
Poèet citací a h-index podle Web of Science (vztaženo k publikacím vzniklým v PCP)
Number of Citations by Web of Science (publications originated in PPC)
1000
800
citace / citations
600
400
200
0
0
5
h-index
10 15
Alda Martin
duben / april 2014
47
Knihy vydané PCP / Books Originated in PPC
Sborník pøíspìvkù z mezioborové konference o stárnutí
3. lékaøská fakulta Univerzity Karlovy v Praze 26.–27. øíjna 2012 [online].
Conference Proceedings of the Interdisciplinary Conference about Ageing. 3rd Faculty
of Medicine, Charles University in Prague, October 26–27, 2012 [online].
Ed. Hana Štìpánková. Praha: PCP, 2013. 221 s.
Dostupné na: http://www.pcp.lf3.cuni.cz/ pcpout/is/publikace_vydane/
starnuti_nerecenz_sbornik_komplet.pdf
Winkler, P., Španiel, F., Csémy, L., Janoušková, M., Krejníková, L.
Reforma systému psychiatrické péèe: mezinárodní politika, zkušenost a doporuèení
[online]. Praha: PCP, 2013. 69 s. ISBN 978-80-87142-21-9
Dostupné na: http://www.pcp.lf3.cuni.cz/pcpout/is/publikace_vydane/
Reforma_systemu_psychiatricke_pece.pdf
Nikolai, T., Vyhnálek, M., Štìpánková, H., Horáková, K.
Neuropsychologická diagnostika kognitivního deficitu u Alzheimerovy choroby
Praha: PCP, 2013. 64 s. ISBN 978-80-87142-25-7
Psychiatrické centrum Praha 2012
Praha: PCP, 2013. 46 s. ISBN 978-80-87142-23-3
Psychiatøi ÈR 2013. Adresáø
Praha: PCP, 2013. 188 s. ISBN 978-80-87142-22-6
48
Ceny, ocenìní / Awards
doc. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D.
„Syllabova køída“ za nejoblíbenìjšího pedagoga 4. roèníku magisterského studia medicíny,
3. LF UK / „Sylaba Chalk“ award for favorite pedagogue of the 4th year general medicine
Mgr. Iveta Fajnerová
Cena ÈNPS za nejlepší ústní sdìlení v oblasti Nový výzkum / The Czech Neuropsychopharmacological Society Award for the best oral Presentation in the categoy of new research (55 the
Czech-Slovak Neuropsychopharmacology Congress, Jeseník Spa 2013): Fajnerová I, Rodriguez
M, Horáèek J, Mikoláš P, Dvorská K, Konrádová L, Vlèek K, Stuchlík A, Levèík D, Brom C. Vývoj
virtuálních prostorových testù pro sledování kognitivního výkonu u schizofrenního onemocnìní
s ohledem na vliv užívaných psychofarmak
spoluautoøi z PCP / coauthors from PPC: PhDr. Mabel Rodriguez, Ph.D., prof. MUDr. Jiøí Horáèek, Ph.D., MUDr. Pavol Mikoláš, PhDr. Karolína Dvorská
Mgr. Iveta Fajnerová
Cena NPF za nejlepší poster (II. konference Nuropsychiatrického fóra, Praha 2013) / The Neuropsychiatrc Forum Award for the best poster: Konrádová L, Fajnerová I, Dvorská K, Levèík D, Mikoláš P, Viktorinová M, Èeplová Z, Kulišťák P, Rodriguez M: Visuospatial functions in schizophrenia
spoluautoøi z PCP / coauthors from PPC: PhDr. Karolína Dvorská, MUDr. Pavol Mikoláš,
Mgr. Michaela Viktorinová, M.Sc., Mgr. Zuzana Èeplová, PhDr. Mabel Rodriguez, Ph.D.
prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. FRCPsych.
Award of „EPA Leaders involved in the Historical change in EPA Statutes“
prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. FRCPsych.
Èestný èlen spoleènosti pro biologickou psychiatrii / Honorary member of The Association for
Biological Psychiatry
prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. FRCPsych.
„Syllabova køída“ za celoživotní pøínos výuce medicíny / „Sylaba Chalk“ – Award for lifetime contribution to the teaching of medicine
MUDr. Monika Klírová, Ph.D.
Cena ÈNPS za originální odbornou práci klinickou (55. èesko-slovenská psychofarmakologická
konference, Láznì Jeseník 2013) / The Czech Neuropsychopharmacological Society Award for
the best original issue (55the Czech-Slovak Neuropsychopharmacology Congress, Jeseník Spa
2013): Klírová M, Horáèek J, Novák T, Èermák J, Španiel F, Škrdlantová L, Mohr P, Höschl C: Individualized rTMS neuronavigated acording to regional brain metabolism (18FGD PET) has better
treatment effects on auditory hallucination. European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience, 2013, 263(6), 475–483.
spoluautoøi z PCP / coauthors from PPC: prof. MUDr. Jiøí Horáèek, Ph.D., MUDr. Tomáš Novák,
Ph.D., MUDr. Filip Španiel, Ph.D., doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D., prof. MUDr. Cyril Höschl,
DrSc. FRCPsych.
PhDr. Jana Kopøivová, Ph.D.
Bolzanova cena v kategorii lékaøské / Bolzan Award in category of medicine: Kopøivová J.
Functional-imaging and electrophysiologcal correlates of obsessive compulsive disorder and
their potential use in neurofeedback intervention (disertaèní práce / dissertation)
49
Ekonomika a lidské zdroje / Economy and Human Resources
Pøíjmy 2009–2013 (v milionech Kè)
Revenue 2009–2013 (in millions CZK)
Investièní náklady 2009–2013 (v milionech Kè)
Investment Costs 2009–2013 (in millions CZK)
120
70 000
100
60 000
50 000
80
40 000
60
30 000
40
20 000
20
10 000
0
2009 2010 2011 2012
0
2013
2009 2010 2011 2012 2013
vlastní zdroje / in-house resources
úèelová dotace / single-purpose
subsidies
Celkové a osobní náklady 2009–2013
(v milionech Kè) / Total and Personal Costs
2009–2013 (in millions CZK)
Prùmìrný mìsíèní hrubý plat 2009–2013
(Kè) / Average Monthly Gross Salary
2009–2013 (CZK)
120 000
30
100 000
25
80 000
20
60 000
15
40 000
10
5
20 000
0
0
2009
2010
2011
2012
celkové náklady / total costs
z toho osobní náklady
out of this personal costs
50
2013
21–30 31–40 41–50 51–60 60+
ženy / women
muži / men
Ekonomika a lidské zdroje / Economy and Human Resources
Stavy pracovníkù 2009–2013 / Staff Numbers 2009–2013
160
140
120
100
80
60
40
20
0
2009
2010
lékaøi / doctors
ostatní VŠ / other graduates
SŠ / high school graduates
Struktura zamìstnancù – muži a ženy 2013
Staff Structure – Men and Women – 2013
2011
2012
SZP / nurses
THP / maintenance & services
dilníci / auxiliary
Vìková struktura zamìstnancù 2009–2013
Staff Structure – Age – 2009–2013
30
60
25
50
20
40
15
30
10
20
5
10
0
21–30 31–40 41–50 51–60 60+
ženy / women
muži / men
2013
0
2009 2010 2011 2012
21–30
51–60
31–40
61+
2013
41–50
51
Ekonomika a lidské zdroje / Economy and Human Resources
Vzdìlání zamìstnancù 2013 / Staff Structure – Education 2013
vysokoškolské
university degree
9
5
81
46
8
vyšší odborné
higher specialized
52
základní+vyuèen
elementary+vocational training
úplné støední / secondary
with graduation
úplné støední odborné
higher professional
Psychiatrické centrum Praha 2013
Prague Psychiatric Center 2013
Vydalo Psychiatrické centrum Praha, 181 03 Praha 8-Bohnice
1. vydání • 2014 • 52 stran
Redakce: PhDr. Alena Palèová
Grafická úprava a DTP sazba: Jana Vašková
Tisk: PROTISK Èeské Budìjovice
ISBN 978-80-87142-25-7
ISBN 978-80-87142-25-7
Download

2013 - Psychiatrické centrum Praha