PCP
2012
Psychiatrické centrum Praha
Prague Psychiatric Center
2012
Psychiatrické centrum Praha
Prague Psychiatric Center
Klinická základna 3. lékařské fakulty
Univerzity Karlovy
Affiliated with 3rd Faculty of Medicine
Charles University
Národní ústav duševního zdraví
National Institute of Mental Health
© Psychiatrické centrum Praha 2013
ISBN 978-80-87142-23-3
Obsah / Contents
Úvod
Introduction
Organizaèní schéma
Flow Chart
Vedení
Management
Vìdecká rada
Scientific Board
Vìdeètí a odborní pracovníci
Scientific and Professional Staff
Národní ústav duševního zdraví
National Institute of Mental Health
Výzkumné projekty
Research Projects
Etická komise
Ethic Committee
Léèebná péèe
Medical Care
Výuka
Teaching
Publikace (odborné práce)
Publications (Scientific Papers)
Knihy vydané PCP
Books published by PPC
Ceny, ocenìní
Awards
Ekonomika a lidské zdroje
Economy and Human Resources
Úvod / Introduction
Dostáváte do ruky výroèní zprávu Psychiatrického centra Praha (PCP) za uplynulý rok, jež svou
formou neobráží ani tak obsah jako spíše objektivní situaci, v jaké se Psychiatrické centrum Praha
nalézá. Žije tak skromnì, že šetøí i na papíru, na poštovném, na tisku (proto vizualizace NUDZ a obrázky nejsou vícebarevné) a v neposlední øadì i na objemu. Loòský rok pokraèoval ve znamení
motta, které bychom si v posledních letech mohli dát do vývìsního štítu: více muziky za ménì penìz. To je vývoj, který je z hlediska ekonomického sice chvályhodný, ale obávám se, že dlouhodobì neudržitelný, zejména v souvislosti s voláním po návratu špièkových vìdcù zpìt do zemì, pøípadnì se snahou o pøilákání kreativních cizincù do naší kotliny. Nejdùležitìjší èástí zprávy je zøejmì seznam øešených projektù. Jejich názvy mohou poskytnout pomìrnì vyèerpávající pøehled
o tematice, kterou se PCP zabývá, a být tak inspirací pro spøátelená a spolupracující pracovištì
doma i v zahranièí. Výmluvná je také tabulka ukazující hodnocení výzkumných organizací pøímo øízených Ministerstvem zdravotnictví ÈR podle výsledkù výzkumu a vývoje v roce 2012. Hlavním
nedostatkem této tabulky je pøedevším to, že vùbec nebere v potaz velikost instituce a jejího financování. Mùže tak zapadnout pozoruhodný údaj, že Psychiatrické centrum Praha vykazuje témìø
o ètvrtinu „bodù“ víc než tøeba Nemocnice u Sv. Anny v Brnì, která je svou velikostí nesrovnatelná
(PCP by mohlo být jedním z jejích oddìlení), a to nemluvím o ostatních velkých nemocnicích, ať už
o Fakultní nemocnici v Olomouci, na Královských Vinohradech èi o takových institucích, jako je
Thomayerova nemocnice nebo Nemocnice na Bulovce. Pøísnì vzato, je celý vìdecký výstup PCP
vyprodukován v podstatì nìkolika jednotlivci. To je skuteènost, nad kterou by se organizátoøi vìdy
v naší zemi mìli zamyslet døív, než jim poslední ostrùvky psychiatrického výzkumu zmizí nenávratnì za oceán.
Další pozoruhodné údaje se týkají léèebné a preventivní péèe. Je nepochybné, že akutní psychiatrie je u nás stále podfinancována a že jediné pracovištì, na kterém se to naplno projeví, je
právì PCP, které okolo sebe nemá „obal“ ostatních oddìlení velkých nemocnic, která by tento defekt systému dokázala „upufrovat“. Na PCP jako jediném pracovišti v zemi je tedy vidìt, že akutní
psychiatrická péèe tak, jak je nastavena, se sama z pojišťovacího systému prostì neuživí.
Velmi rozsáhlá je také èinnost výuková, jež kromì nìkolika drobných nadúvazkù od 3. LF UK
nemá v PCP prakticky žádnou dotaci, aèkoliv ústav obsluhuje v rámci specializaèní pøípravy, celoživotního vzdìlání a univerzitní výuky rozsáhlé programy a jeho informaèní støedisko slouží oboru
po celé zemi. Je jenom škoda, že pøípadná dotace vzdìlávání není založena na evaluaci, která je
opakovanì ze strany studentù 3. lékaøské fakulty superlativní. Nicménì kromì dìkana, který si
udìlá èárku, to vlastnì nikoho nezajímá.
Vývoj v oboru jde tak rychle, že každá výroèní zpráva ve chvíli, kdy vychází, je již zastaralá, takže pøi pohledu na seznam postgraduálních studentù mìjme na pamìti, že mnozí z nich již mezitím
studium ukonèili. Pøi pohledu na citace a H-index si uvìdomme, že obojí už mezitím u podstatné
vìtšiny publikujících stouplo, a že prùmìrný mìsíèní plat od roku 2011 i nadále klesá. Rádi bychom se všichni zasadili o to, aby pøíznivé trendy bylo možné extrapolovat do budoucna a nepøíznivé zvrátit.
///
The physical form of this Annual Report of Prague Psychiatric Centre you hold in your hands does
not reflect its contents, but rather the objective situation Prague Psychiatric Centre is in. It survives
on resources so humble, it has to economize even on paper, postage, printing (that‘s why NIMH
visualisation and illustrations are black and white) and last but not least on volume. Last year, like
several before, was marked by the motto we could inscribe in the sign of our shop: a lot more music for a smaller pittance. This development may be commendable from purely economical point
of view, but in the long term unsustainable, especially as we need to attract top scientists back
home or even recruit creative foreigners.
The list of ongoing projects is apparently the most important part of this Report. Their names
can provide a relatively comprehensive overview of the subject matter that PPC deals with, and
4
Úvod / Introduction
therefore inspire allied and cooperating institutions home and abroad. A lot is also demonstrated
by the chart showing evaluation of research organizations operated by Czech Health Ministry
based upon research and development results in 2012. The biggest shortcoming of the chart lies
in the fact that it does not take the size of an institution and its funding into consideration. An important figure might therefore go unacknowledged, that Prague Psychiatric Centre shows a quarter „points“ more than e. g. Nemocnice u Svaté Anny in Brno, incomparable in size (PPC could be
one of its wards), not mentioning other big hospitals like Fakultní nemocnice in Olomouc and
Královské Vinohrady or institutions like Thomayerova nemocnice or Nemocnice na Bulovce.
Strictly speaking the entire scientific output of PPC is generated by a few individuals. Administrators of science in our country should take that into account before last islands of psychiatric research disappear overseas for good.
More figures worthy of note concern therapeutic and preventive care. It is beyond any doubt,
thet urgent psychiatry in our country is continually underfunded and that PPC is the only institution
that shows it plainly, as it, unlike big hospitals, has no „envelope“ of other wards capable of absorbing this flaw in the system. PPC, as the only institute in the country, shows that urgent psychiatric care in its present shape cannot make a living on health insurance only.
The very extensive educational activities get almost no funding in PPC (aside from several
part-time jobs at 3rd Faculty of Medicine at Charles University of Prague), although our institute
maintains extensive programmes in expert training, lifelong learning and university tution and its
information centre serves the whole country. It is a pity that any possible subsidy of education is
not based upon evaluation by students of 3rd Faculty of Medicine at Charles University of Prague,
which is constantly superlative, but of no interest to anyone but the Dean, for whom it is just a task
done.
The field progresses so fast that any annual report is obsolete on the date of publishing, so
while looking at the list of postgraduate students keep in mind that many of them will have already
finished their studies, and while looking at citations and H-index be aware that both numbers will
have risen in the cases of most researchers and that the average salary has been decreasing since
2011. We would all like to work in a way that will enable expanding of positive trends in the future
and reversing negative ones.
prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. FRCPsych.
øeditel / director
5
Organizaèní schéma / Flow Chart
6
Vedení / Management
Øeditel / Director
prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. FRCPsych.
Kolegium øeditele / Executive Committee
Alexandr Borovièka, DiS.
vedoucí Hospodáøsko technické správy, ekonomický námìstek øeditele
Head of Business Administration, Deputy Director
doc. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D.
zástupce pøednosty Kliniky psychiatrie a lékaøské psychologie 3. LF UK pro výuku
Vice-chairperson for Education, Department of Psychiatry and Medical Psychology,
3rd Faculty of Medicine, Charles University in Prague
MUDr. Martin Brunovský, Ph.D.
vedoucí EEG a Spánkové laboratoøe a koordinátor Výzkumného zámìru 3. LF UK
Head of EEG and Sleep Laboratory and 3rd Faculty of Medicine, Charles University in Prague
Institutional Research Project Coordinator
PhDr. Ladislav Csémy
vedoucí Laboratoøe sociální psychiatrie, zahranièní styky
Head of Laboratory of Social Psychiatry, international collaboration
prof. MUDr. Jiøí Horáèek, Ph.D.
námìstek øeditele pro vìdu
Deputy Director for Science
prof. PhDr. Jiøí Kožený, CSc.
vedoucí Laboratoøe psychometrických studií
Head of Laboratory of Psychometric Studies
Ing. Zdena Krištofiková, Ph.D.
pøedsedkynì Ústavní rady
President of Institute Council
doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.
vedoucí Klinického úseku, zástupce øeditele pro léèebnou péèi
Head of Clinical Division, Deputy Director for Medical Care
Marie Nováková
vrchní sestra
Head Nurse
PhDr. Alena Palèová
vedoucí Informaèního støediska
Head of Medical Library
7
Vedení / Management
Ing. Michal Prokeš
vedoucí Oddìlení výpoèetní techniky
Head of Information Technology Department
RNDr. Daniela Øípová, CSc.
vedoucí laboratoøe biochemie a patofyziologie mozku a AD Centra, vìdecký tajemník ústavu
Head of Laboratory of Biochemistry and Brain Pathophysiology and AD Center,
Scientific Secretary
Vìdecká rada / Scientific Board
Pøedseda / Chairman
prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. FRCPsych.
Èlenové / Members
plk. prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.
MUDr. Martin Brunovský, Ph.D.
PhDr. Ladislav Csémy
prof. MUDr. Jiøí Horáèek, Ph.D.
prof. PhDr. Jiøí Kožený, CSc.
prof. MUDr. Miloslav Kršiak, DrSc.
doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.
RNDr. Daniela Øípová, CSc.
prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.
8
Vìdeètí a odborní pracovníci / Scientific and Professional Staff
MUDr.
prof. MUDr.
Mgr.
MUDr.
Adamcová Katarína
Alda Martin, FRCPC
Androvièová Renáta
Bankovská Motlová Lucie, Ph.D.
MUDr.
doc. MUDr.
Ing. Mgr.
PhDr.
MUDr.
MUDr.
PhDr.
Mgr.
PhDr.
PhDr.
Mgr.
MUDr.
MUDr.
Bareš Martin
Bartoš Aleš, Ph.D.
Bìláèková Vendula
Blabolová Anna
Borovièka Alexandr, DiS.
Bravermannová (Slavíèková) Anna
Brunovský Martin, Ph.D.
Csémy Ladislav
Èeplová Zuzana
Èermáková (Kawaciuková) Radka
Dvorská Karolína
Fajnerová Iveta
Fujáková Michaela
Hájek Tomáš, Ph.D.
MUDr.
MUDr.
prof. MUDr.
prof. MUDr.
Hanka Jan
Hnídek David
Horáèek Jiøí, Ph.D.
Höschl Cyril, DrSc. FRCPsych.
Mgr.
MUDr.
Mgr.
Mgr.
MUDr.
MUDr. Mgr.
Mgr.
MUDr.
PhDr.
MUDr.
prof. PhDr.
Ing.
MUDr.
Mgr.
Ing.
Mgr.
Mgr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
Hromádková Lenka
Hynková Tereza
Karpíšková Petra
Kleteèková Lenka
Klírová Monika
Kohútová (Tišlerová) Barbora, Ph.D.
Koláøová Michala
Kopeèek Miloslav, Ph.D.
Kopøivová Jana, Ph.D.
Kosová Jiøina
Kožený Jiøí, CSc.
Krištofiková Zdenka, Ph.D.
Kubešová Anna
Lampertová Andrea
Lhotková Eva
Lukavský Jiøí, Ph.D.
Marek Jakub
Melicher Tomáš
Mertlová Markéta
Mìšťáková (Pokorná) Kateøina
1.3.2006 –
1.4.2012 –
16.10.2012 –
1.12.1992 – 5.9.2002
1.8.2004 –
1.3.1995 –
1.4.2005 –
1.1.2012 –
1.8.2009 –
1.10.2009 –
1.1.2009 –
1.10.2000 –
1.6.1985 –
15.7.2011–
1.1.2006 –
1.1.2011–
1.4.2012 –
1.8.2009 –
1.2.2006 – 31.12.2008
1.5.2009 –
1.7.2010 –
1.10.2009 – 30.9.2012
10.7.1995 –
1.9.1974 – 31.3.1982
1.7.1986 – 31.12.1986
1.10.1989 –
1.8.2012–
1.11.2009 –
1.3.2011
1.4.2012 –
1.10.2005 –
1.10.2004 –
1.1.2011 –
1.2.1999 –
9.10.2006 –
19.9.1994 –
1.5.1978 –
1.7.1986 –
1.10.2010 –
1.3.2012 –
30.9.2012 –
1.4.2012 –
1.1.2010 – 31.12.2012
1.5.2012 –
1.1.2011 –
1.10.2010 –
9
Vìdeètí a odborní pracovníci / Scientific and Professional Staff
MUDr.
doc. MUDr.
Ing.
MUDr.
PhDr.
MUDr.
Mgr.
Mgr.
doc. PhDr.
Ing.
RNDr.
MUDr.
PhDr.
Ing.
RNDr.
RNDr.
MUDr.
MUDr.
Mgr.
Mgr.
MUDr. Ing.
MUDr.
PhDr.
RNDr.
Mgr.
MUDr.
prof. PhDr. RNDr.
MUDr.
Mgr.
MUDr.
Mgr.
PhDr.
10
Mikoláš Pavol
Mohr Pavel, Ph.D.
Nesibová Kamila
Novák Tomáš, Ph.D.
Palèová Alena
Páleníèek Tomáš, Ph.D.
Panenková Erika
Prajsová (Bartoòová) Jitka
Preiss Marek, Ph.D.
Prokeš Michal
Proška Jan
Raszka Michal, Ph.D.
Rodriguez Mabel, Ph.D.
Rùžièková (Jarošová) Zuzana
Øíèný Jan, CSc.
Øípová Daniela, CSc.
Seifertová Dagmar, CSc.
Stopková Pavla, Ph.D.
Šedivá Jolana
Šírová (Puskarèíková) Jana
Šóš Peter
Španiel Filip, Ph.D.
Štìpánková Hana
Tejkalová Hana, Ph.D.
Tišanská Lýdie
Tylš Filip
Vágnerová Marie, CSc.
Verébová Karina
Viktorinová Michaela, M.Sc.
Vimmerová Lattová Zuzana
Vrajová Monika, Ph.D.
Winkler Petr
1.10.2010 –
1.1.1994 –
1.11.2012–
1.10.2003 –
1.6.1975 –
1.10.2001 –
1.4.2012 –
15.8.2005 –
1.4.1999 –
1.6.1994 –
1.1.2011 –
1.10.2006 –
1.11.1996 –
1.2.2012 –
1.1.2007 –
1.4.1991 –
3.9.1979 –
1.9.2003 –
1.6.2005 –
17.5.2010 –
10.10.2005 –
1.9.1997 –
1.6.2005 –
1.3.1986 –
1.10.1990 –
1.1.2012 –
1.10.2004 – 31.12.2012
10.10.2006 –
1.5.2012 –
1.1.2011
1.9.2005 –
1.9.2011–
Vìdeètí a odborní pracovníci / Scientific and Professional Staff
Poèet vìdeckých pracovníkù a postgraduálních studentù 2008–2012
Number of Scientists and Postgradual Students 2008–2012
60
vìdci / scientists
PGS
50
40
30
20
10
0
2008
2009
2010
2011
2012
Vìdci a postgraduální studenti 2012 – muži a ženy
Scientist and Postgradual Students 2012 – men and women
PGS – muži
PGS – men
PGS – ženy
PGS – women
7
vìdci – ženy
scientists – women
11
17
16
vìdci – muži
scientists – men
Vìková struktura vìdeckých pracovníkù a postgraduálních studentù 2012
Age of Scientists and Postgradual Students 2012
14
PGS
12
vìdci / scientists
10
8
6
4
2
0
21–30
31–40
41–50
51–60
61+
roky / years
11
Národní ústav duševního zdraví / National Institute of Mental Health
Hlavním cílem projektu Národní ústav duševního zdraví (NUDZ) je vybudovat moderní výzkumnì
a klinicky orientované centrum, které se stane referenèním pracovištìm pro oblast duševního
zdraví v Èeské republice. Projekt je financován z Operaèního programu Výzkum a vývoj pro inovace, pøièemž realizaèní fáze bude ukonèena 31. 12. 2015.
V rámci projektu NUDZ se v roce 2012 naplno rozbìhla realizace. Za zásadní aktivity lze považovat nákup pozemkù pro výstavbu centra a intenzivní pøípravu výbìrového øízení na generálního
dodavatele stavby, které bylo vyhlášeno zaèátkem roku 2013 bezprostøednì po schválení zakázky
vládou ÈR. V souvislosti s tìmito úkony probíhala øada jednání jak se zøizovatelem (Ministerstvo
zdravotnictví), tak s poskytovatelem dotace (Ministerstvo školství, mládeže a tìlovýchovy) a dalšími dotèenými orgány.
Byly vytvoøeny webové stránky projektu a velká pozornost byla také vìnována propagaci projektu, který byl prezentován mimo jiné na Letních olympijských hrách v Londýnì.
Zároveò dochází k pøípravì všech 7 výzkumných programù, jejichž èinnost bude zahájena 1. ledna 2015. Již nyní je tøeba poøídit technologie nezbytné pro deklarovaný výzkum a zajistit lidské
zdroje pro jednotlivé výzkumné programy.
Realizaèní tým projektu se kromì výše uvedeného vìnuje administraci celého projetu v souladu se všemi pravidly operaèního programu. Dosavadní úspìšná realizace projektu byla také potvrzena externím auditorem.
12
Národní ústav duševního zdraví / National Institute of Mental Health
The general aim of the National Institute of Mental Health project is to build a modern clinical and
research institution, which will become a reference center for mental health in the Czech Republic.
The project is funded by the Operational Programme Research and Development for Innovation.
The full implementation of the project has started in 2012. Purchase of land for the construction of the center and intense preparation of a tender for general contractor can be considered
essential. The tender started in january 2013, immediately after this step was approved by the
Government of the Czech republic. There were lots of meetings with the founder (Ministry of
Health) and the donator (Ministry of Education, Youth and Sports) and other relevant authorities
which had to approve each step.
Website of the project was created and great attention was also paid to the promotion of the
project, which was presented among others at the Summer Olympics in London.
At the same time all 7 research programs are being developed. Research programs are going
to start during on January 1st, 2015. Already, it is important to ensure necessary technology for
the declared research and find human resources for individual research programs.
The project implementation team is mostly responsible for correct administration of the project
in accordance with all the rules of the operational program. Present successful implementation of
the project was also confirmed by an external auditor.
13
Výzkumné projekty / Research Projects
Projekty øešené v roce 2012 / Running Projects 2012
poskytovatel
client
kód
code
název
title
IGA MZÈR (Internal Grant Agency of The Ministry of Health of The Czech Republic)
IGA MZÈR
NT 11226
Mapování funkèních a anatomických korelátù
obsedantnì-kompulzivní poruchy a jejich vztahu
k závažnosti klinických symptomù
IGA MZÈR
NT 11225
IGA MZÈR
NT 12024-5
IGA MZÈR
NT13292
ITAREPS 2.0: Prospektivní, randomizovaná,
otevøená, kontrolovaná studie s programem
prevence relapsu schizofrenie podporovaným
informaèními a mobilními technologiemi
IGA MZÈR
NT13403
Úloha mTOR (mammalian target or rapamycin)
signální dráhy v antidepresivním úèinku
ketaminu a antidepresiv u pacientù s depresivní
poruchou: translaèní studie
IGA MZÈR
NT13843
Vliv imunitní dysregulace a latentní
toxoplazmózy na morfologické zmìny mozku
u schizofrenie: animální modely a prospektivní
volumometrická studie u pacientù
IGA MZÈR
NT13183
IGA MZÈR
NT13897
IGA MZÈR
NT13891
IGA MZÈR
NT13145
IGA MZÈR
NT13386
IGA MZÈR
NT13337
Krátké psychometrické metody ke vèasné
diagnostice Alzheimerovy nemoci u seniorské
populace
Animální a humánní serotonergní model
schizofrenie: validita hodnocená pomocí qEEG
a fMRI
Neuroanatomické rizikové faktory pro bipolární
poruchu
Národní normativní studie kognitivních
determinant zdravého stárnutí
Vývoj diagnostických testù pro stanovení
kognitivního deficitu u pacientù se schizofrenií
na základì studia narušení prostorové navigace
v animálním modelu onemocnìní
Rané markery bipolární afektivní poruchy:
od genetického rizika k prvním symptomùm
14
Diagnostika Alzheimerovy nemoci založená na
detekci komplexù peptidu amyloidu beta
s nìkterými endogenními látkami
v cerebrospinální tekutinì
Elektrofyziologické koreláty emoèních
neuronálních okruhù u deprese, bipolární
afektivní poruchy a zdravé populace
Výzkumné projekty / Research Projects
PCP spoluøešitel / PPC partner
název
title
øešitel / spoluøešitel
investigatior / project partner
doba øešení
duration
IGA MZÈR (Internal Grant Agency of The Ministry of Health of The Czech Republic)
PhDr. Jana Kopøivová, Ph.D.
2010–2012
Mapping of Functional and Anatomical
Correlates of Obsessive-Compulsive
Disorder and Their Relationship with Clinical
Symptoms Severity
Ing. Zdena Krištofiková, Ph.D.
2010–2013
Diagnosis of Alzheimer Disease Based on
Detections of Complexes of Amyloid Beta
Peptide and of Some Endogenous
Substances in Cerebrospinal Fluid
Electrophysiological Correlates of Emotional MUDr. Martin Brunovský, Ph.D. 2011–2015
Neurocircuits in Depression, Bipolar
Affective Disorder and Healthy Population
ITAREPS 2.0 study: Prospective,
Randomized, Open, Controlled Study with
Information and Telecommunication
Technology-Aided Relapse Prevention
Program in Schizophrenia
The Role of mTOR (Mammalian Target of
Rapamycin) Pathway in the Antidepressive
Effect of Ketamine and Antidepressive
Drugs in Patient with Depressive Disorder:
Translation Study
The Influence of Immune System
Dysregulation and Latent Toxoplasmosis on
Brain Morphology in schizophrenia: Animal
Models and a Prospective Volumetric Study
in Patients
Brief Psychometric Instruments for Early
Diagnosis of Alzheimer's Disease in Senior
Population
Animal and Human Serotonergic Model of
Schizophrenia: Validity Evaluated by qEEG
and fMRI
Neuroanatomical Risk Factor for Bipolar
Disorder
National Normative Study of Cognitive
Determinants of Healthy Aging
Development of Diagnostic Tests for
a Cognitive Deficit in Schizophrenic Patients
Based on Study of Spatial Navigation Deficit
in an Animal Model of the Disease
Early Markers of Bipolar Disorder: From
Genetic Risk to First Symptoms
MUDr. Filip Španiel, Ph.D.
2012–2014
MUDr. Peter Šóš
2012–2015
prof. MUDr. Jiøí Horáèek, Ph.D.
2012–2015
doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.
2012–2015
MUDr. Tomáš Páleníèek, Ph.D.
2012–2015
MUDr. Tomáš Novák, Ph.D.
2012–2015
MUDr. Miloslav Kopeèek, Ph.D.
2012–2015
Mgr. Iveta Fajnerová
2012–2015
MUDr. Tomáš Novák, Ph.D.
2012–2015
15
Výzkumné projekty / Research Projects
poskytovatel
client
IGA MZÈR
kód
code
NT13890
název
title
Úloha neuroaktivních steroidù v etiopatogenezi
afektivních a úzkostných poruch
GA ÈR (Grant Agency of The Czech Republic)
GA ÈR
GAP407/10/1494
Psychologické pøedpoklady spoleèenské
reintegrace mladých bezdomovcù
GA ÈR
GAP407/10/0039
Empatie v léèebném kontextu
GA ÈR
GA309/09/0406
Mechanizmy regulace muskarinových receptorù
GA ÈR
GAP303/10/0580
Jaká je úloha mesolimbického systému odmìny
na dlouhodobý úèinek prenatální expozice
metamfetaminu u laboratorního potkana?
GAP304/12/G069
Projekt excelence v oblasti neurovìd
GA ÈR
EU (European Union)
MŠMT ÈR*
CZ.1.05/2.1.00/03.
0078
7. RP EU
KP7 242114
Evropská komise
European
Commission
FP7-HEALTH
University of
Copenhagen
JLS/2009-2010/DP
IP/AG
Národní ústav duševního zdraví (NUDZ)
Optimalizace léèby a managementu schizofrenie
v Evropì
Internetový screening a krátká intervence pro
dospívající, kteøí užívají návykové látky
278006
Vývoj nové FGL terapie a translaèních testù pro
regenerativní léèbu neurologických onemocnìní
VG20122015080
Vytvoøení standardù pro zjišťování míry
ovlivnìní øidièù po užití konopných drog:
hodnocení hladin kanabinoidù v krvi s ohledem
na dobu užití, psychomotorický výkon, vigilitu
a ovlivnìní aktivity mozku
Ministerstvo
vnitra ÈR
(Ministry of the
Interior of The
Czech Republic)
VG20122015075
Univerzita obrany
Brno (University
of Defence Brno)
MŠMT ÈR*
GAP303/11/1907
Nové syntetické drogy (NSD) – vytvoøení
komplexní toxikologické databáze, vývoj metodik
jejich detekce vèetnì rychlých
imunochemických testù, jejich behaviorální
farmakologie, farmakokinetika
a biotransformace u potkanù, epidemiologie
Nové inhibitory acetylcholinesterasy odvozené
od látky 7-MEOTA – Potenciální léèiva pro
Alzheimerovu nemoc
Zajištìní úèasti èeských psychologù v øídících
orgánech mezinárodních spoleèností oboru
psychologie
Ostatní / Others
Ministerstvo
vnitra ÈR
(Ministry of the
Interior of The
Czech Republic)
LG13051
*The Ministry of Education, Youth and Sports of The Czech Republic
16
Výzkumné projekty / Research Projects
název
title
The Role of Neuroactive Steroids in
Etiopathogenesis of Mood and Anxiety
Disorders
GA ÈR (Grant Agency of The Czech Republic)
Psychological Determinants of Social
Reintegration of Homeless Youth
Empathy in Medical Context
Muscarinic Receptor Regulation
What is the Role of Mesolimbic Reward
Circuit in the Long-Term Effect of Prenatal
Methamphetamine Exposure in Rats?
Project of Excellence in the Field of
Neuroscience
EU
National Institute of Mental Health
(NIMH-CZ)
Optimization of Treatment and Management
of Schizophrenia in Europe
Web-Based Screening and Brief Intervention
for Substance Using Teens (WISEteens)
Development of a Novel FGL Therapy and
Translational Tests for Regenerative
Treatment of Neurological Disorders
Ostatní / Others
Creation of Standards for the Evaluation of
the Eligibility to Drive After Cannabis
Consumption: Evaluation of Cannabinoid
Blood Levels Relevant to the Time of Use,
Psychomotor Performance, Vigility and
Changes in Brain Activity
New synthetic drugs (NSD) – Creation of
Toxicological Database, Development and
Validation of Detection Methods Including
Fast Imunochemical Tests, Behavioral
Pharmacology, Pharmacokinetics and
Biotransformation in Rats, Epidemiology
Novel Inhibitors of Acetylcholinesterase
Derived From 7-MEOTA – Potential
Alzheimer’s Disease Drugs
Participation of Czech Psychologists in
Boards of International Psychological
Societies
øešitel / spoluøešitel
investigatior / project partner
RNDr. Daniela Øípová, CSc.
doba øešení
duration
2012–2015
prof. RNDr. PhDr. Marie
Vágnerová, CSc.
prof. PhDr. Jiøí Kožený, CSc.
RNDr. Jan Øíèný, CSc.
Mgr. Monika Vrajová, Ph.D.
2010–2012
RNDr. Daniela Øípová, CSc.
2012–2018
prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc.
FRCPsych.
doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.
2011–2015
PhDr. Ladislav Csémy
2011–2013
MUDr. Tomáš Páleníèek, Ph.D.
2012–2014
MUDr. Tomáš Páleníèek, Ph.D.
2012–2015
MUDr. Tomáš Páleníèek Ph.D.
2012–2012
RNDr. Daniela Øípová, CSc.
2011–2015
PhDr. Hana Štìpánková
2012–2015
2010–2012
2009–2012
2010–2014
2011–2016
17
Výzkumné projekty / Research Projects
Poèty øešených projektù 2008–2012
Number of Projects Applied 2008–2012
Zadavatelé projektù øešených 2012
Clients of Projects Applied 2012
GA ÈR
30
5
EU
4
20
5
IGA
MZ ÈR
10
0
2008 2009
2010
13
2011 2012
Dotace na granty IGA MZ ÈR (mil. Kè) / Grants IGA MZ ÈR Subsidies (mil. CZK)
22
20
18
16
14
12
10
2008
2009
2010
2011
2012
Finanèní prostøedky na øešení výzkumných projektù 2008–2012 (mil. Kè)
Research Project Costs 2008–2012 (mil. CZK)
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2008
18
2009
2010
2011
2012
ostatní
others
Výzkumné projekty / Research Projects
Hodnocení výzkumných organizací pøímo øízených MZ ÈR podle výsledkù výzkumu a vývoje
v roce 2012 / Evaluation of Research Organizations Controlled by The Ministry of Health
of The Czech Republic by Research Results (publications) 2012
výzkumná organizace
research organization
výsledky*
results*
body
points
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze / General University
Hospital in Prague
1 336,856
29 190,194
Institut klinické a experimentální medicíny / Institute of Clinical
and Experimental Medicine (Prague)
875,769
22 027,488
Fakultní nemocnice v Motole / University Hospital at Motol
(Prague)
858,869
21 131,622
Fakultní nemocnice Hradec Králové / University Hospital in
Hradec Králové
698,837
11 337,365
Fakultní nemocnice Brno / University Hospital in Brno
443,356
8 767,633
Fakultní nemocnice Ostrava / University Hospital in Ostrava
417,873
5 557,351
Fakultní nemocnice Plzeò / University Hospital in Plzeò
412,120
7 136,295
Státní zdravotní ústav / The National Institute of Public Health
(Prague)
304,007
7 281,938
Ústav hematologie a krevní transfuze / Institute of Hematology
and Blood Transfusion (Prague)
264,848
6 939,299
Psychiatrické centrum Praha / Prague Psychiatric Center
232,972
4 030,530
Nemocnice na Homolce / Na Homolce Hospital (Prague)
224,287
5 756,709
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brnì / St. Anne’s University
Hospital in Brno
145,709
3 528,345
Endokrinologický ústav / Institute of Endocrinology (Prague)
138,465
2 208,600
Revmatologický ústav / Institute of Rheumatology (Prague)
130,074
3 542,958
Masarykùv onkologický ústav / Masaryk Memorial Cancer
Institute (Brno)
105,471
2 492,730
Thomayerova nemocnice / Thomayer´s Hospital (Prague)
74,014
1 079,177
Fakultní nemocnice Olomouc / University Hospital in Olomouc
73,546
883,757
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady / University Hospital
Královské Vinohrady (Prague)
68,513
1 396,551
Nemocnice Na Bulovce / Hospital Na Bulovce (Prague)
35,223
1 401,235
Institut postgraduálního vzdìlávání ve zdravotnictví /
Institute for Postgraduate Medical Education (Prague)
24,897
458,678
5,167
56,248
Ústav pro péèi o matku a dítì / Institute for the Care of Mother
and the Child (Prague)
* poèet výsledkù s bodovým hodnocením / number of results with point evaluation
19
Výzkumné projekty / Research Projects
Kontrahovaný výzkum / Pharmaceutical Industry-Sponsored Research
poskytovatel
client
Roche
kód
code
WN25305
název
title
III. fáze studie, multicentrické, randomizované,
12týdenní, dvojitì zaslepené, s paralelními
skupinami, placebem kontrolované, s cílem
vyhodnotit úèinnost a bezpeènost RO4917838
u stabilizovaných pacientù se suboptimálnì
kontrolovanými pøíznaky schizofrenie léèenými
antipsychotiky a následných 40 týdnù, s dvojitì
zaslepeným léèebným obdobím
Roche
WN25308
III. fáze studie, multicentrické, randomizované,
24týdenní, dvojitì zaslepené, s paralelními
skupinami, placebem kontrolované, s cílem
vyhodnotit úèinnost a bezpeènost RO4917838
u stabilizovaných pacientù s pøetrvávajícími,
pøevládajícími negativními pøíznaky schizofrenie
léèenými antipsychotiky a následných 28 týdnù,
s dvojitì zaslepeným léèebným obdobím
Sunovion
Pharmaceuticals, Inc.
monitor:
i3 research
D1050292
extenze 256
Randomizovaná, dvojitì slepá, placebem
kontrolovaná studie, s flexibilním dávkováním
u paralelních skupin, s pøídatnou léèbou lithia
nebo divalproexu jako prevence recidivy
u pacientù s bipolární poruchou typu I
Sepracor, Inc.
monitor:
Quintiles
D 1050292
Sunovion
Pharaceuticals, Inc.
D1050296
Randomizovaná, šestitýdenní, dvojitì slepá,
placebem kontrolovaná studie s flexibilním
dávkováním u paralelních skupin, s pøídatnou
léèbou lithia nebo divalproexu u pacientù
s bipolární depresí typu I, kteøí nevykazují
odpovìï na léèbu samotným lithiem nebo
divalproexem
Randomizovaná, dvojitì slepá, placebem
kontrolovaná studie, s flexibilním dávkováním
u paralelních skupin léèených lurasidonem
s pøídatnou léèbou lithia nebo divalporaxu jako
prevence recidivy u pacientù s bipolární
poruchou typu I
20
Výzkumné projekty / Research Projects
název
title
Phase III, Multi-Center, Randomized,
12-Week, Double-Blind, Parallel-Group,
Placebo-Controlled Study to Evaluate
the Efficacy and Safety of RO4917838
in Patients with Sub-Optimally
Controlled Symptoms of Schizophrenia
Treated with Antipsychotics Followed by
a 40-Week Double-Blind, Parallel Group,
Placebo-Controlled Treatment Period
Phase III, Multi-center, Randomized,
24 Week, Double-Blind, Parallel-Group,
Placebo-Controlled Study to Evaluate
Efficacy and Safety of RO4917838
in Stable Patients with Persistent,
Predominant Negative Symptoms
of Schizophrenia Treated with
Antipsychotics Followed by a 28 Week,
Double-Blind Treatment Period
A Randomized, Double-Blind,
Placebo-Controlled, Flexible Dose,
Paralel-Group Study of Lurasidone
Adjunctive to Lithium or Divalproex for
the Prevention of Recurrence in
Subjects with Bipolar I Disorder
A Randomized, 6-Week, Double-Blind,
Placebo-Controlled, Flexible-Dose,
Parallel-Group Study of Lurasidone
Adjunctive to Lithium or Divalproex for
the Treatment of Bipolar I Depression in
Subjects Demostrating Non-Response
to Treatment with Lithium or Divalproex
Alone
A Randomized, Double-Blind,
Placebo-Controlled, Flexible-Dose,
Parallel-Group Study of Lurasidone
Adjunctive to Lithium or Divalproex for
the Prevention of Recurrence in
Subjects with Bipolar Disorder I
øešitelé
investigators
MUDr. Dagmar Seifertová, CSc.
prof. MUDr. Jiøí Horáèek, Ph.D.
MUDr. Milan Kopeèek, Ph.D.
doba øešení
duration
2011–
MUDr. Dagmar Seifertová, CSc.
prof. MUDr. Jiøí Horáèek, Ph.D.
MUDr. Milan Kopeèek, Ph.D.
2011–
prof. MUDr. Jiøí Horáèek, Ph.D.
MUDr. Milan Kopeèek, Ph.D.
MUDr. Tomáš Novák, Ph.D.
2011–
prof. MUDr. Jiøí Horáèek, Ph.D.
MUDr. Milan Kopeèek, Ph.D.
MUDr. Tomáš Novák, Ph.D.
2011–
MUDr. Tomáš Novák, Ph.D.
prof. MUDr. Jiøí Horáèek, Ph.D.
MUDr. Tomáš Páleníèek Ph.D.
2012–
21
Etická komise / Ethic Committee
Etická komise je nedílnou souèástí Psychiatrického centra Praha. Pracuje podle zásad Správné
klinické praxe a evropských èi národních zákonù a vyhlášek, které se dotýkají její èinnosti. Etická
komise je zapsána na seznamu etických komisí Státního ústavu pro kontrolu léèiv. Detaily o èinnosti etické komise jsou dostupné na webové stránce Psychiatrického centra Praha
(www.pcp.lf3.cuni.cz).
Etická komise v roce 2012 posoudila 21 nových návrhù grantových a jiných výzkumných projektù a 4 nové protokoly klinických hodnocení sponzorovaných farmaceutickými firmami. Komise
monitorovala v roce 2012 kolem více než 40 výzkumných projektù probíhajících v Psychiatrickém
centru Praha èi spolupracujících institucích. V tomto roce výzkumníci a zadavatelé výzkumu kontaktovali Etickou komisi ve 132 pøípadech – schválení projektù výzkumu, zmìny v projektech,
zmìny v informacích pro pacienty, hlášení závažných nežádoucích událostí atd. Etická komise
spolupracuje s etickými komisemi pro multicentrická klinická hodnocení v Èeské republice.
///
The Ethic Committee is an integral part of the Prague Psychiatric Center. It is organized and operates according to the Good Clinical Practice and applicable European or Czech laws and regulations. The Ethic Committee is registered on the list of State Institute of Drug Control. The details on
the activities of the Ethics Committee are available on the website of Prague Psychiatric Center
(www.pcp.lf3.cuni.cz).
In 2012 the Ethic Committee reviewed and approved 21 new grant-funded and scientific projects and 54 protocols of clinical trials sponsored by pharmaceutical companies. The Committee
monitored more than 40 scientific and clinical projects running at Prague Psychiatric Center and
collaborating institutes. Investigators and sponsors of researches contacted the committee in 132
cases – reviews and approvals of new projects, amendments of protocols, information for patients and informed consent forms, reports on serious adverse events etc. The Ethic Committee cooperates with ethic committees for multicenter clinical trials in the Czech Republic.
22
Léèebná péèe / Medical Care
23
Léèebná péèe / Medical Care
Výkony v bodech podle jednotlivých oddìlení 2008–2012
Performance in Points According Particular Wards 2008–20112
2008
2009
2010
2011
2012
psychiatrie – lùžková péèe / psychiatry – inpatient care
25 467 068
21 427 960
23 303 962
22 644 009
21 307 804
denní stacionáøe / day hospitals
3 879 368
4 130 197
4 018 573
4 072 415
3 806 571
klinická psychologie / clinical psychology
580 606
*95 632
269 416
726 749
693477
psychiatrie – ambulantní péèe / psychiatry – outpatient care
2 563 895
2 183 293
2 007 961
2 010 373
1 934 998
ostatní (arteterapie, balneoterapie…) / others (artetherapy, balneotherapy…)
1 114 316
555 427
711 205
1 214 391
1 138 876
EEG laboratoø / EEG laboratory
733 439
557 852
670 697
1 153 620
1 073 248
* Nezahrnuje výkony u hospitalizovaných pacientù, v letech 2009–2011 jsou zahrnuty v položce Lùžková
péèe. / Performances for the impatients are not included; for the years 2009–2011 these are included in
item inpatient care.
Celkový výkon v bodech a pøíjmy od pojišťoven 2008–2012
Summary Performance in Points and Incomes from Health Insurance Companies 2008–2012
body / points
35 000 000
pøíjmy v Kè / incomes in CZK
30 000 000
25 000 000
20 000 000
15 000 000
2008
24
2009
2010
2011
2012
Léèebná péèe / Medical Care
Poèet pøijetí do denních stacionáøù a na lùžka 2008–2012
Number of Admissions – Day Hospitals and Beds 2008–2012
lùžka / beds
denní stacionáøe / day hospitals
2012
2011
2010
2009
2008
0
200
400
Prùmìrná doba hospitalizace na lùžku
(dny) 2008–2012 / Mean Duration of
Hospitalization (days) 2008–2012
600
800
Diagnózy propuštìných pacientù 2012
Diagnosis of Discharged Patients 2012
ostatní / others (6)
F8 (3)
33
F0 (16)
F1 (2)
F7 (1)
31
29
F6
(38)
27
25
2008
2009
2010
2011 2012
F5
(74)
F2
(121)
F4
(178)
F3
(171)
Obložnost 2008–2012
Utilization of Capacity 2008–20112
%
86
84
Ústavní znalecké posudky 2008–2012
Institutional Forensic Expertise 2008–2012
82
11
80
9
78
7
5
76
2008
2009 2010 2011
2012
2008
2009
2010
2011
2012
25
Výuka / Teaching
Psychiatrické centrum Praha je klinickou základnou 3. lékaøské fakulty Univerzity Karlovy. V magisterském studiu, obor Všeobecné lékaøství, zajišťuje výuku psychiatrie a vybraných témat
psychologie v èeštinì a angliètinì. V bakaláøském studiu se vyuèuje psychiatrie v oborech fyzioterapie, zdravotní vìdy, dentální hygiena a ošetøovatelství. Kromì regulérních studentù 3. lékaøské
fakulty se v Psychiatrickém centru Praha vìnujeme studentùm medicíny v mezinárodním programu Erasmus. Oddìlení lékaøské psychologie 3. LF UK je spoleèným pracovištìm fakulty a PCP.
Od roku 2012 zajišťuje Psychiatrické centrum Praha pro 3. LF UK rovnìž postgraduální specializaèní pøípravu, a to formou dvanáctihodinového povinného kurzu pro všechny specializaèní obory na téma Návykové látky.
Magisterské studium, obor Všeobecné lékaøství
Výuka psychiatrie a psychologie oboru Všeobecné lékaøství je zaøazena do ètvrtého a pátého roèníku. Od akademického roku 2012/2013 probíhá výuka psychiatrie a vybraných témat psychologie v reformovaném curriculu a je souèástí integrovaného modulu Neurobehaviorálních vìd a samostatného kurzu Lékaøská psychologie a patopsychologie. Ve ètvrtém roèníku jsou psychiatrie
a dílèí otázky psychologie souèástí integrovaného pøedmìtu Neurobehaviorální vìdy I, od akademického roku 2013/2014 naváže v pátém roèníku modul Neurobehaviorální vìdy II, kurz Lékaøské
psychologie a patopsychologie bude pokraèovat.
4. roèník
Ve ètvrtém roèníku (Neurobehaviorální vìdy I) se vyuèují základní klinické aspekty neurologie,
neuroradiologie, psychiatrie, psychologie a ORL, podpoøené relevantními tématy z anatomie, patologie, patofyziologie a farmakologie.
Blok obsahuje 31 semináøù a 29 praktických cvièení v pìtitýdenním cyklu a 11 pøednášek, které probíhají bìhem celého semestru.
Studenti mají možnost výbìru nìkterého z povinnì volitelných kurzù. Ve školním roce
2012/2013 si mohli vybrat ze široké nabídky volitelných a povinnì volitelných kurzù: Hodnocení
psychopatologie (L. Bankovská Motlová), Biologická psychiatrie (C. Höschl), Vztah mozku a chování (F. Koukolík), Psychopathology in Moving Pictures: Film and Mental Illness (P. Mohr) a Velké
psychiatrické pøípady ze souèasného pohledu (J. Horáèek). F. Španiel organizoval kurz studentské vìdecké aktivity.
Kurz Lékaøské psychologie a patopsychologie I.
Obranné mechanismy a jejich fungování ve zdravotnickém prostøedí, Kognitivní a komunikaèní
omyly lékaøù, kognitivní a komunikaèní omyly lékaøù – kazuistiky.
5. roèník
Akademický rok 2012/2013 byl posledním rokem, v nìmž probíhala výuka podle pùvodních rozvrhù. Výuce psychiatrie bylo v pátém roèníku pøidìleno 50 hodin v modulu. Program staví na zvládnutí klinické propedeutiky a znalostí patofyziologie duševních poruch. Pøedpokládá se schopnost
samostatné práce s pacientem. Studenti rotují na všech oddìleních Psychiatrického centra Praha,
vèetnì ambulancí. Dále absolvují stáž na oddìlení intenzivní psychiatrické péèe v bohnické psychiatrické nemocnici. Kromì toho se podle možnosti úèastní programù denních stacionáøù pro terapii psychóz a úzkostných poruch. Studenti samostatnì pracují s klinickou dokumentací, zapisují
vizity a psychiatrické vyšetøení, úèastní se terapeutických aktivit a semináøe urèeného k pøehledu
základních terapeutických postupù.
Studium je zakonèeno státní rigorózní zkouškou, jejíž souèást je test z psychologie a ústní
zkouška z psychiatrie a neurologie.
26
Výuka / Teaching
Výuka psychologie pro bakaláøské obory:
Ošetøovatelství (všeobecná sestra)
Dentální hygiena
Fyzioterapie
///
Study Programmes
The Prague Psychiatric Center is the clinical basis of the 3rd Faculty of Medicine, Charles University in Prague. It provides teaching and training of its medical students specialized in psychiatry
and psychology in the Czech and English languages, of bachelors specialized in physiotherapy,
health science, nursing care and dental hygiene. The Prague Psychiatric Center participates in the
international medical students programme Erasmus. Also, it participates in the programme of
neurosciences as well as in postgraduate courses in psychiatry. The Department of Clinical Psychology of the 3rd Faculty of Medicine, Charles University, is a common department of the faculty
and PPC. PPC occasionally participates in the training of nurses. Since 2012 Prague Psychiatric
Center participates in medicine specialization programmes, namely obligatory 12-hour course on
Drug Abuse.
4th Year General Medicine
Since academic year 2012/2013 there is a new course on Neurobehavioural Science.
Module Neurobehavioral Sciences I covers neurobehavioral diseases. In the fourth year (Neurobehavioral Sciences I) basic clinical aspects of neurology, neuroradiology, psychiatry, several
specific psychology topics concerning doctor-patient interaction, interviewing and assessment
methods, and ORL are covered, as well as relevant topics from anatomy, pathology, pathophysiology and pharmacology.
There are 31 seminars and 29 practices available during 5-week course and 11 lectures during the
whole semester.
English-speaking students can participate in elective course Psychopathology in Moving Pictures:
Film and Mental Illness (P. Mohr).
Course in Medical Psychology and Psychopathology I
The aim of the course is to help the students to understand the role of psychological processes in
shaping doctor-patient interaction and communication. The emphasis will be placed on empathy
and communication skills development.
5th year General Medicine
Psychiatry course in the fifth year is part of Neuropsychiatry Course. It requires good psychiatric
propedeutics skills and knowledge of pathophysiology of mental disorders. During this 50-hour
course students are expected to work with patients on thein own, under supervision. Students
participace at various psychotherapeutical and psychosocial interventions, as well as on the interactive seminars. Students rotate in all three departments of Prague Psychiatric Center including
day treatment program for psychotic patients and for anxiety disorders and outpatient department.
Also they participate in the treatment programmes for drug and alcohol abuse and geriatric psychiatry in Bohnice psychiatric hospital. Work with clinical records is expected, including written
reports on grand rounds; students perform clinical examination including its written form; participation at the psychotherapeutic and other psychosocial interventions is required. Clinical seminars on therapy of psychiatric diseases are provided.
27
Výuka / Teaching
Psychology for other Master Studies
Nursing
Dental hygiene
Physiotherapy
Uèitelé / Teachers
prof. MUDr. Martin Alda, FRCPsych.
prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.
prof. MUDr. Jiøí Horáèek, Ph.D.
doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.
doc. MUDr. Lucie Bankovská-Motlová, Ph.D.
MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
MUDr. Martin Brunovský, Ph.D.
MUDr. Jan Hanka
MUDr. Monika Klírová, Ph.D.
MUDr. Mgr. Barbora Kohútová, Ph.D.
MUDr. Miloslav Kopeèek, Ph.D.
MUDr. Jiøina Kosová
MUDr. František Koukolík, DrSc.
MUDr. Tomáš Novák, Ph.D.
MUDr. Tomáš Páleníèek, Ph.D.
MUDr. Dagmar Seifertová, CSc.
MUDr. Pavla Stopková, Ph.D
MUDr. Filip Španiel, Ph.D.
Oddìlení lékaøské psychologie / Department of Medical Psychology
prof. PhDr. Jiøí Kožený, CSc.
Mgr. Lýdie Tišanská
Stáže a praxe studentù na klinickém úseku 2008–20112
Interships and Occupational Training on Clinical Division 2008–2012
120
studenti lékaøských fakult /
medical students
250
100
200
80
150
60
100
40
50
20
0
28
studenti psychologie /
psychology students
2008 2009
2010 2011 2012
stážisté / students
0
2008 2009
dny / days
2010
2011 2012
Výuka / Teaching
Postgraduální studenti / Postgraduate Students
Mgr. Renáta Androvièová
téma / thesis: Vliv endocannabinoidového systému na regulaci sexuální odpovìdi na vizuální
stimul / The Role of Endocannabinoid System in Regulation of Sexual Response to Visual
Stimuli
školitel / tutor: prof. MUDr. Jiøí Horáèek, Ph.D.
prezenèní studium / day study: 3. LF UK / 3rd Faculty of Medicine, Charles University
in Prague, od /since 2012
MUDr. Martin Bareš
téma / thesis: Prospektivní, randomizované hodnocení úèinnosti monoterapií
antidepresivy a kombinací antidepresiv u pacientù s rezistentní depresí /
Prospective, Randomized Comparison of Efficacy of the Treatment with
Antidepressant Monotherapy and Combinations of Antidepressant in Patients with
Resistant Depression
školitel / tutor: prof. MUDr. Jan Libiger, CSc.
kombinované studium / combined study: Lékaøská fakulta v Hradci Králové /
Medical Faculty Hradec Králové, Charles University in Prague, od / since 2008
MUDr. Bravermannová (Slavíèková) Anna
téma / thesis: Sluchové evokované kognitivní potenciály u schizofrenie a jejich vztah
k neuropsychologickým a funkènì-zobrazovacím abnormitám / Auditory Cognitive Evoked
Potentials in Schizophrenic Patients Correlated to Neuropsychological and Functional-Imaging
Abnormities
školitel / tutor: doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.
prezenèní studium / day study: 1. LF UK / 1st Faculty of Medicine, Charles University in Prague,
od / since 2007
MUDr. Jan Èermák
téma / thesis: Detekce incipientního stadia schizofrenie / Detection of Incipient Stage
of Schizophrenia
školitel / tutor: prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. FRCPsych.
prezenèní studium / day study: 3. LF UK / 3rd Faculty of Medicine, Charles University
in Prague, od /since 2005
MUDr. Michaela Fujáková
téma / thesis: Animální modely psychóz – hodnocení EEG a hladin monoaminù v CNS
u potkana / Animal Models of Psychosis – Assessment of the Electroencephalography and
the Levels of Monoamines in the Central Nervous System of the Rat
školitel / tutor: prof. MUDr. Jiøí Horáèek, Ph.D.
prezenèní studium / day study: 3. LF UK / 3rd Faculty of Medicine, Charles University in
Prague, od /since 2009
29
Výuka / Teaching
MUDr. Jan Hanka
téma / thesis: Emoèní reaktivita na životní zátìž u schizofrenie a bipolární afektivní poruchy /
Emotional Reactivity to Daily Life Stressors in Patients with Bipolar Affective Disorder and
Schizophrenia
školitel / tutor: doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.
prezenèní studium / day study: 3. LF UK / 3rd Faculty of Medicine, Charles University in
Prague, od / since 2010
Mgr. Lenka Hromádková
téma / thesis: Antineuronální protilátky u Alzheimerovy nemoci / Antineuronal Antibodies in
Neuronal Disease
školitel / tutor: RNDr. Daniela Øípová, CSc.
prezenèní studium / day study: Pøírodovìdecká fakulty UK / Faculty of Science, Charles
University in Prague, od / since 2012
MUDr. Monika Klírová
téma / thesis: Navigace repetitivní transkraniální magnetické stimulace (rTMS) na základì
funkèního zobrazení mozku (výzkumná a klinická aplikace) / The Navigation of Repetitive
Transcranial Magnetic Stimulation (rTMS) Based on Functional Scan of Brain (Research and
Clinical Aplication)
školitel / tutor: prof. MUDr. Jiøí Horáèek, Ph.D.
prezenèní studium / day study: 3. LF UK / 3rd Faculty of Medicine, Charles University in
Prague, od / since 2006
Mgr. Michala Koláøová
téma / thesis: Tau protein a jeho varianty v diagnostice Alzheimerovy nemoci / Protein Tau and
its Variants in Alzheimer Disease
školitel / tutor: RNDr. Jan Øíèný, CSc.
prezenèní studium / day study: 3. LF UK / 3rd Faculty of Medicine, Charles University in
Prague, od / since 2011
MUDr. Jiøina Kosová
téma / thesis: Rozdíly „Default mode“ aktivity u úzkostných poruch, jejich vztah k závažnosti
symptomatologie a úprava po úspìšné léèbì / The Differences od Default Mode Activity in
Anxiety Disorders, Their Relationship with the Seriousness of Symptomathology, and Their
Improvement after Successfull Treatment
školitel / tutor: prof. MUDr. Jan Libiger, CSc.
kombinované studium / combined study: Lékaøská fakulta v Hradci Kralové /
Medical Faculty Hradec Králové, Charles University Prague, od / since 2010
MUDr. Anna Kubešová
téma / thesis: Neurobiologie behaviorální a elektrofyziologické odpovìdi v modelu schizofrenie
v závislosti na pohlaví / Neurobiology of Behavioral and Electrophysiological Responses in
a Model of Schizophrenia in Relation to Sex
školitel / tutor: prof. MUDr. Jiøí Horáèek, Ph.D.
30
Výuka / Teaching
prezenèní studium / day study: 3. LF UK / 3rd Faculty of Medicine, Charles University in
Prague, od / since 2010
MUDr. Alžbìta Kubištová (Kuncová)
téma / thesis: Imunologické markery u psychotických onemocnìní a jejich vztah ke
strukturálním abnormitám mozku / Immunological Markers in Psychotic Disorders and Their
Relationship to Structural Brain Changes
školitel / tutor: prof. MUDr. Jiøí Horáèek, Ph.D.
prezenèní studium / day study: 3. LF UK / 3rd Faculty of Medicine, Charles University in
Prague, od / since 2009
MUDr. Martin Matìjka
téma / thesis: Vliv farmakodynamických charakteristik antipsychotik na trajektorii
morfometrických zmìn šedé hmoty mozku u nemocných schizofrenií v èasném stadiu
onemocnìní / The Influence of Different Farmacodynamic Characteristics of Antipsychotic
Drugs on Morfometrical Trajectory in CNS Grey Matter in Early Stage of Schizophrenia
školitel / tutor: prof. MUDr. Jiøí Horáèek, Ph.D.
prezenèní studium / day study: 3. LF UK / 3rd Faculty of Medicine, Charles University in
Prague, od / since 2012
MUDr. Tomáš Melicher
téma / thesis: Vliv proinflamatorních cytokinù na abnormity bílé hmoty u nemocných
schizofrenií / Pro-inflammatory Cytokines and Their Influence on White Matter Abnormities in
Schizophrenia
školitel / tutor: doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.
prezenèní studium / day study: 3. LF UK / 3rd Faculty of Medicine, Charles University in
Prague, od / since 2011
Mgr. Markéta Mertlová
téma / thesis: Role metabolitù kynureninu v patofyziologii a morfometrii mozku u schizofrenie /
The Role of Metabolites of Kynurenine in Pathophysiology and Morphometry of Brain in
Schizophrenia
školitel / tutor: prof. MUDr. Jiøí Horáèek, Ph.D.
prezenèní studium / day study: 3. LF UK / 3rd Faculty of Medicine, Charles University in
Prague, od / since 2012
MUDr. Pavol Mikoláš
téma / thesis: Klinický výzkum v oblasti funkèního zobrazení mozku pomocí fMRI zamìøený na
výzkum pacientù s bipolární poruchou / Applications of fMRI to the Study of Patients with
Bipolar Disorder
školitel / tutor: prof. MUDr. Jiøí Horáèek, Ph.D.
prezenèní studium / day study: 3. LF UK / 3rd Faculty of Medicine, Charles University in
Prague, od / since 2010
31
Výuka / Teaching
MUDr. Kateøina Mìšťáková (Pokorná)
téma / thesis: Klinický výzkum v oblasti hodnocení vlivu schizofrenie matky a užívání
antipsychotik v tìhotenství a porodní parametry dìtí a jejich èasný neuropsychologický profil /
Clinical Research of the Impact of Maternal Schizophrenia and the Use of Antipsychotics During
Pregnancy on Birth Characteristics of Children and Their Early Neuropsychological Profile
školitel / tutor: prof. MUDr. Jiøí Horáèek, Ph.D.
prezenèní studium / day study: 3. LF UK / 3rd Faculty of Medicine, Charles University in
Prague, od / since 2010
Mgr. Erika Panenková
téma / thesis: Vývoj skríninkové baterie pro zjištìní aktuálního kognitivního stavu u starší
populace / Development of an Original Short Screening Battery for Assessment of Cognitive
State in Older Persons
školitel / tutor: doc. PhDr. Jiøí Šípek, CSc.
kombinované studium / combined study: Filozofická fakulta UK / Faculty of Arts, Charles
University in Prague, od / since 2012
RNDr. Jan Proška
téma / thesis: Mechanizmus alosterických interakcí na M2 podtypu muskarinového
acetylcholinového receptoru ve vztahu k farmakoterapii Alzheimerovy choroby /
The Mechanism of Allosteric Interactions on M2 Muscarinic Acetylcholine Receptors in
Relations to Pharmacology of Alzheimer Disease
školitel / tutor: Ing. Zdena Krištofiková, Ph.D.
prezenèní studium / day study: Pøírodovìdecká fakulta UK / Faculty of Science Charles
University in Prague, od / since 2010
Mgr. Jana Šírová (Puskarèíková)
téma / thesis: Farmakologické ovlivnìní NMDA receptoru v terapii neurodegenerativních
a psychiatrických onemocnìní / A Pharmacological Influence on NMDA Receptors in a Therapy
of Neurodegenerative and Psychiatric Disorders
školitel / tutor: Ing. Zdena Krištofiková, Ph.D.
prezenèní studium / day study: 3. LF UK / 3rd Faculty of Medicine, Charles University in
Prague, od / since 2011
MUDr. Ing. Peter Šóš
téma / thesis: Objektivní indikátory vigility a charakteristika osobnosti / Objective Indicators of
Vigilance and Personality Characteristic
školitel / tutor: prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych. (MUDr. Martin Brunovský, Ph.D.)
prezenèní studium / day study: 3. LF UK / 3rd Faculty of Medicine, Charles University in
Prague, od / since 2006
32
Výuka / Teaching
PhDr. Hana Štìpánková
téma / thesis: Vliv tréninku pracovní pamìti na fluidní inteligenci u mladších seniorù / The Effect
of Working Memoery Training on Fluid Intelligence in Young-old Adults
školitel / tutor: PhDr. Markéta Niederlová, Ph.D.
kombinované studium / combined study: Filozofická fakulta UK / Faculty of Arts, Charles
University in Prague, od / since 2010
MUDr. Filip Tylš
téma / thesis: Elektroencefalografické zmìny v animálních modelech psychóz – studieum EEG
konektivity mozku ve vztahu k chování / Electroencephalographic Changes in Animal Models of
Psychosis – Focus on EEG Connectivity of Brain in Relation to Behavior
školitel / tutor: MUDr. Tomáš Páleníèek, Ph.D.
prezenèní studium / day study: 3. LF UK / 3rd Faculty of Medicine, Charles University in
Prague, od / since 2012
MUDr. Karina Verébová
téma / thesis: Vliv funkèních kandidátních genù pro schizofrenii na fenotypovou variabilitu /
The Influence of Functional Candidate Genes for Schizophrenia on Phenotypic Variability
školitel / tutor: prof. MUDr. Jiøí Horáèek, Ph.D.
kombinované studium / combined study: 3. LF UK / 3rd Faculty of Medicine, Charles University
in Prague, od / since 2006
Mgr. Michaela Viktorinová, M.Sc.
téma / thesis: Evokované potenciály u pacientù s afektivními poruchami a rizikové populace
a jejich vztah k neuropsychologickým a funkènì-zobrazovacím nálezùm / Event-Related
Potentials in Patients with Affective Disorders and At-Risk Population and Their Relationship to
Neuropsychological and Functional Findings
školitel / tutor: MUDr. Martin Brunovský, Ph.D.
prezenèní studium / day study: 3. LF UK / 3rd Faculty of Medicine, Charles University in
Prague, od / since 2012
MUDr. Zuzana Vimmerová Lattová
téma / thesis: Endokrinní metabolické aspekty vybraných spánkových poruch / Endocrine and
Metabolic Aspects of Selected Sleep Disorders
školitel / tutor: MUDr. Martin Anders, Ph.D.
kombinované studium / combined study: 1. LF UK / 1st Faculty of Medicine, Charles
University in Prague, od / since 2005 (2006–2008 pøerušeno / interrupted)
PhDr. Petr Winkler
téma / thesis: Ekonomické aspekty psychiatrické nemocnosti v ÈR: trendy, regionální rozdíly
a spotøeba zdravotní péèe / Economic Aspects of Psychiatric Disability in the Czech Republic:
Trends, Regional Differences, and Health Care Consumption
školitel / tutor: doc. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.
prezenèní studium / day study: Pøírodovìdecká fakulta UK / Faculty of Science, Charles
University in Prague, od / since 2012
33
Výuka / Teaching
Studium úspìšnì ukonèili / Succesfully Finished Studies
MUDr. Mgr. Barbora Kohútová (Tišlerová), Ph.D.
PhDr. Jana Kopøivová, Ph.D.
Mgr. Monika Vrajová, Ph.D.
PhDr. Mabel Rodriguez, Ph.D.
Poèet postgraduálních studentù 2008–2012
Number of Postgradual Students 2008–2012
34
Vìk postgraduálních studentù 2012
Age of Postgradual Students 2012
Publikace (odborné práce) / Publications (Scientific Papers)
Knihy, sborníky / Books
Bankovská Motlová L, Dragomirecká E, Španiel F, Blabolová A. Psychoedukace u schizofrenie.
Praha : Psychiatrické centrum Praha, 2012. 71 s. ISBN: 978-80-87142-16-5.
Èikošová E, Preiss M. Parental Bonding Instrument. Otrokovice : Propsyco, 2012. 40 s.
Orlíková H. Minisada pro trénink pamìti. Editor: Aleš Bartoš. Brno : Grifart, 2012. 26 s. ISBN:
978-80-260-2253-4.
Kapitoly v knihách a sbornících / Chapters in Books and Proceedings
Bareš M, Novák T, Brunovský M, Stopková P, Höschl C. Predikce odpovìdí na antidepresivní
intervence u pacientù s bipolární depresí – zmìna QEEG kordance. In IV. sjezd Psychiatrické
spoleènosti ÈLS JEP. Praha : Tribun EU s.r.o., 2012; s. 116–118.
Fujáková M, Krištofiková Z. Spánková deprivace jako rizikový faktor pro patogenezi Alzheimerovy
choroby. In Stárnutí / Ageing 2012. Praha : Psychiatrické centrum Praha, 2012; s. 30–32.
Höschl C. Èím budeme léèit za deset let depresi a úzkost? In IX. sjezd Psychiatrické spoleènosti
ÈLS JEP. Praha : Tribun EU 2012, 2012; s. 18–20.
Panenková E, Štìpánková H, Kopeèek M. Národní normativní studie kognitivních determinant
zdravého stárnutí. In Stárnutí / Ageing 2012. Praha : Psychiatrické centrum Praha, 2012;
s. 96–100.
Štìpánková H, Jaeggi M, Lukavský J, Buschkuehl M. Poèítaèový trénink pracovní pamìti
u starších lidí. In Stárnutí / Ageing 2012. Praha : Psychiatrické centrum Praha, 2012;
s. 154-160.
Viktorinová M, McPartland J. Encyclopedia of Autism Spectrum Disorders. In Volkmar. Heidelberg : Springer, 2012, (neèíslováno).
Vrajová M. Autofagocytóza jako biochemický fenomén stárnutí. In Stárnutí / Ageing 2012. Praha :
Psychiatrické centrum Praha, 2012; s. 166–169.
Èlánky v èasopisech / Articles
Alda M, Hájek T. Loose ends of psychiatric research. Journal of Psychiatry & Neuroscience,
2012; 37(6): 367–368. (IF 5,342)
Baghai T, Blier P, Baldwin D, Bauer M, Goodwin G, Fountoulakis K, Kasper S, Leonard B, Malt U,
Stein D, Versiani M, Möller H, Höschl C. Executive summary of the report by the WPA section
on pharmacopsychiatry on general and comparative efficacy and effectiveness of antidepressants in the acute treatment of depressive disorders. European Archives of Psychiatry and
Clinical Neuroscience, 2012; 262(1): 13–22. (IF 3,494)
Bareš M, Novák T, Kopeèek M, Stopková P, Kožený J, Höschl C. The early improvement of depressive symptoms as a potential predictor of response to antidepressants in depressive patients who failed to respond to previous antidepressant treatments. Analysis of naturalistic
data. European Psychiatry, 2012; 27(7): 522–527. (IF 2,766)
Bareš M, Novák T, Brunovský M, Kopeèek M, Stopková P, Krajèa V, Höschl C. The change of
QEEG prefrontal cordance as a response predictor to antidepressive intervention in bipolar depression. A pilot study. Journal of Psychiatric Research, 2012; 46(2): 219–225. (IF 4,664)
Bartoš A. Kdy vlastnì zaèíná Alzheimerova nemoc – nová kritéria mírné kognitivní poruchy
a Alzheimerovy nemoci. Èeská a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2012; 75(1):
108–109. (IF 0,279)
Bartoš A, Øípová D. Vaskulární demence a vaskulární kognitivní porucha. Neurologie pro praxi,
2012; 13(2): 72, 74–77.
Bartoš A, Èechová L, Švarcová J, Øíèný J, Øípová D. Likvorový triplet (tau proteiny a beta-amyloid) v diagnostice Alzheimerovy-Fischerovy nemoci. Èeská a slovenská neurologie
a neurochirurgie, 2012; 75(5): 587–594. (IF 0,279)
35
Publikace (odborné práce) / Publications (Scientific Papers)
Bartoš A, Fialová L, Švarcová J, Øípová D. Patients with Alzheimer disease have elevated
intrathecal synthesis of antibodies against tau protein and heavy neurofilament. Journal of
Neuroimmunology, 2012; 252(1–2): 100–105. (IF 2,959)
Breznošèáková D, Höschl C. Depresia a diabetes mellitus – spoloèný výskyt, rizikové faktory
a patofyziologické mechanizmy. Psychiatrie, 2012; 16(1): 14–18.
Brunerová L, Potoèková J, Horáèek J, Kopøivová H, Øehula M, Andìl M. Sublingual apomorphine
as a neuroendocrine probe. Psychiatry Research, 2012; 198(2): 297–299. (IF 2,524)
Brunovský M. Optimalizace léèby inhibitory cholinesteráz u pacientù s Alzheimerovou chorobou.
Farmakoterapie, 2012; 8(3): 274–276, 278–279.
Csémy L, Winkler P. Alkohol v Èeské republice: spotøeba, zdravotní dùsledky a ekonomické
náklady spoleènosti. Psychiatrie, 2012; 16(4): 210–216.
Csémy L, Sovinová H, Procházka B. Alcohol consumption and marijuana use in young adult
Czechs. Central European Journal of Public Health, 2012; 20(4): 244–247.
Csémy L, Pecinovská O, Heller J, Pøikrylová L, Popov P. Komplexní program léèby závislosti na
alkoholu au žen v Apolináøi: analýza výsledkù léèby po 12 mìsících a tøech letech.
Alkoholizmus a drogové závislosti, 2012; 47(4): 195–205.
Csémy L, Zábranský T, Grohmannová K, Dvoøáková Z, Brenza J, Janíková B. Dospívající uživatelé
heroinu a pervitinu po 14 letech: analýza psychosociálních charakteristik. Èeskoslovenská
psychologie, 2012; 56(6): 505–517. (IF 0,087)
Fialová L, Švarcová J, Bartoš A, Malbohan I. Avidity of anti-neurocytoskeletal antibodies in
cerebrospinal fluid and serum. Folia Microbiologica, 2012; 57(5): 415–419. (IF 0,677)
Fialová L, Bartoš A, Švarcová J, Malbohan I. Tau protein and anti-tau antibodies in patients with
multiple sclerosis. Èeská a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2012; 75(3): 310–313.
(IF 0,279)
Flegr J, Hampl R, Èernochová D, Preiss M, Bièíková M, Sieger L, Pøíplatová L, Kaòková Š, Klose J.
The relation of cortisol and sex hormone levels to results of psychological, performance, IQ
and memory tests in military men and women. Neuroendocrinology Letters, 2012; 33(2):
224–235. (IF 1,296)
Fujáková M, Kopeèek M. Antidepresiva – od teorie ke klinické praxi. Klinická farmakologie
a farmacie, 2012; 26(1): 29–32, 34–37.
Gáll J, Skrha J, Buchal R, Sedláèková E, Verébová K, Pláteník J. Induction of the mitochondrial
permeability transition (MPT) by micromolar iron: Liberation of calcium is more important than
NAD(P)H oxidation. Biochimica et Biophysica Acta-Bioenergetics, 2012; 1817(9):
1537–1549. (IF 4,843)
Garcia-Sierra F, Basulto J, Krištofiková Z, Majer E, Binder LI, Øípová D. Ubiquitin is associated
with early truncation of tau protein at aspartic acid421 during the maturation of neurofibrillary
tangles in Alzheimer´s disease. Brain Pathology, 2012; 22(2): 240–250. (IF 3,995)
Hájek T, Cullis J, Novák T, Kopeèek M, Höschl C, Blagdon R, O´Donovan C, Bauer M, Young LT,
MacQueen G, Alda M. Hippocampal volumes in bipolar disorders: opposing effects of illness
burden and lithium treatment. Bipolar Disorders, 2012; 14(3): 261–270. (IF 5,289)
Hájek T, Bauer M, Pfennig A, Cullis J, Ploch J, O'Donovan C, Bohner G, Klingebiel R, Young TL,
MacQueen GM, Alda M. Large positive effect of lithium on prefrontal cortex N-acetylaspartate
in patients with bipolar disorder: 2-centre study. Journal of Psychiatry & Neuroscience, 2012;
37(3): 185–192. (IF 5,342)
Hájek T, Kopeèek M, Höschl C, Alda M. Smaller hippocampal volumes in patients with bipolar
disorder are masked by exposure to lithium: a meta-analysis. Journal of Psychiatry & Neuroscience, 2012; 37(5): 333–343. (IF 5,342)
Hájek T, Kopeèek M, Höschl C. Reduced hippocampal volumes in healthy carriers of brain-derived neurotrophic factor Val66Met polymorphism: Meta-analysis. World Journal of Biological Psychiatry, 2012; 13(3): 178–187. (IF 2,385)
36
Publikace (odborné práce) / Publications (Scientific Papers)
Harris S, Csémy L, Sherritt L, Starostova O, Van Hook S, Johnson J, Boulter S, Brooks T, Carey P,
Kossack R, Kulig J, Van Vranken N, Knight J. Computer-facilitated substance use screening
and brief advice for teens in primary care: an international trial. Pediatrics, 2012; 129(6):
1072–1082. (IF 5,437)
Horáèek J, Flegr J, Tintìra J, Verébová K, Španiel F, Novák T, Brunovský M, Bubeníková-Valešová V, Holub D, Páleníèek T, Höschl C. Latent toxoplasmosis reduces gray matter density in schizophrenia but not in controls: Voxel-based-morphometry (VBM) study. World Journal of Biological Psychiatry, 2012; 13(7): 501–509. (IF 2,385)
Horáèek J. Schizoafektivní porucha: kritický pøehled souèasných poznatkù a otevøených otázek.
Psychiatrie, 2012; 16(2): 88–96.
Horáèek J, Páleníèek T, Málek J, Scigel V, Kurzová A, Hess L. The influence of clonidine on oral
ketamine-midazolam premedication in intellectually disabled patients indicated for dental procedures: Double-blind comparison of two sedation regimes. Neuroendocrinology Letters,
2012; 33(4): 380–384. (IF 1,296)
Hosák L, Preiss M, Bažant J, Tibenská A, Èermáková R, Èermáková E. Comparison of Wisconsin
Card Sorting Test results between czech subjects dependent on methamphetamine versus
healthy volunteers. Psychiatria Danubina, 2012; 24(2): 188–193. (IF 0,444)
Höschl C. Zpráva ze zasedání FEAM. Revue Èeské lékaøské akademie, 2012; 8(8): 40.
Höschl C. Bedrich Smetana – art and disease. Psychiatria Danubina, 2012; 24(Suppl. 1):
"S176"–"S178". (IF 0,444)
Höschl C. Editorial. Psychiatrie, 2012; 16(3): 130.
Höschl C, Fialová L. European Psychiatric Association guidance on the conflicts of interest. European Psychiatry, 2012; 27(2): 142–146. (IF 2,766)
Höschl C, Winkler P, Pìè O. The state of psychiatry in the Czech Republic. International Review of
Psychiatry, 2012; 24(4): 278–285. (IF 1,798)
Höschl C. Bedøich Smetana – choroba a tvorba. Lekársky Obzor, 2012; 61(Suppl. 1): 2–4.
Höschl C. Editorial. Psychiatrie, 2012; 16(4): 185.
Höschl C. Agomelatin – antidepresivum, jež obnovuje cirkadiánní rytmy. Remedia, 2012; 22(3):
186–193.
Chvala V, Trapková L, Novák T, Lattová Z. Family therapy in the Czech Republic. International Review of Psychiatry, 2012; 24(2): 157–161. (IF 1,798)
Janù L, Racková S, Horáèek J. Regional cerebellar metabolism ((18)FDG PET) predicts the clinical outcome of the short-term inpatient treatment of alcohol addiction. Neuroendocrinology
Letters, 2012; 33(4): 419–424. (IF 1,296)
Jobert M, Wilson F, Ruigt G, Brunovský M, Prichep L, Drinkenburg W. Guidelines for the recording
and evaluation of pharmaco-EEG data in man: The international pahrmaco-EEG society (IPEG).
Neuropsychobiology, 2012; 66(4): 201–220. (IF 2,675)
Koláøová M, Garcia-Sierra F, Bartoš A, Øíèný J, Øípová D. Structure and pathology of tau protein
in Alzheimer disease. International Journal of Alzheimer´s Disease, 2012; 2012(Online 29
May): Article ID 731526.
Kopeèek M, Höschl C. Teoretické a klinické aspekty podávání dlouhodobì pùsobících injekèních
antipsychotik. Psychiatrie, 2012; 16(4): 188–197.
Kopeèek M. Aktualizované klinické a teoretické aspekty podávání antipsychotik. Klinická
farmakologie a farmacie, 2012; 26(1): 18–28.
Krámská L, Preiss M, Hradil J. Mìøení kognitivního deficitu u pacientù po ošetøení mozkových
aneuryzmat. Èeská a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2012; 75(2): 185–190. (IF 0,279)
Krištofiková Z, Køíž Z, Øípová D, Koèa J. Interactions of Amyloid beta Peptide 1-40 and
Cerebrosterol. Neurochemical Research, 2012; 37(3): 604–613. (IF 2,240)
Kubešová A. Vliv kofeinové terapie u pøedèasnì narozených dìtí na neuroprotekci. Psychiatrie,
2012; 16(2): 120.
37
Publikace (odborné práce) / Publications (Scientific Papers)
Kubešová A, Bubeníková-Valešová V, Mertlová M, Páleníèek T, Horáèek J. Impact of psychotropic drugs on adult hippocampal neurogenesis. Neuroscience Research, 2012; 73(2):
93–98. (IF 2,250)
Kubištová A, Horáèek J, Novák T. Increased interleukin-6 and tumor necrosis factor alpha in first
episode schizophrenia patients versus healthy controls. Psychiatria Danubina, 2012;
24(Suppl.1): S153–S156. (IF 0,444)
Matsuo K, Kopeèek M, Nicoletti M, Hatch J, Watanabe Y, Nery F, Zunta-Soares G, Soares J. New
structural brain imaging endophenotype in bipolar disorder. Molecular Psychiatry, 2012;
17(4): 412–420. (IF 13,668)
Mestak O, Mestak J, Pokorná K, Bruna J, Sukop A. Unusual regression of severe recurrent lymphatic malformation of a face after contraception and pregnancy. Gynecological Endocrinology, 2012; 28(10): 764–766. (IF 1,581)
Mikoláš P, Vyhnánek J, Škoch A, Horáèek J. Analysis of fMRI time-series by entropy measure.
Neuroendocrinology Letters, 2012; 33(5): 471–476. (IF 1,296)
Mohr P, Hnídek D, Hanka J, Èermák J, Bravermanová A, Melicher T. Psychofarmaka
v tìhotenství a laktaci. Postgraduální medicína, 2012; 14(1): 17–23.
Mohr P, Volavka J. Adherence and long-acting injectable antipsychotics in schizophrenia: an update. Dusunen Adam, 2012; 25(4): 285–296.
Mohr P. Praktická vodítka k použití paliperidon palmitátu v léèbì schizofrenie. Farmakoterapie,
2012; 8(6): 577–578.
Mohr P. Ziprasidon a riziko prodloužení korigovaného QTc intervalu: souhrn dostupných údajù. AT
Mediprint, s.r.o., 2012; 1–4.
Mohr P. Pøevod z dlouhodobé terapie benzodiazepiny na pregabalin v léèbì generalizované
úzkostné poruchy. AT Mediprint, s.r.o., 2012; 1–4.
Mohr P. Schizofrenie: diagnostika a souèasné terapeutické možnosti. Medicína pro praxi, 2012;
9(8–9): 342–346.
Mohr P, Höschl C, Volavka J. Jak èíst kriticky odborné èlánky. Èasopis lékaøù èeských, 2012;
151(10): 476–479.
Mohr P, Bravermanová A, Melicher T, Rodriguez M, Èeplová Z, Kopøiva J. Funkèní schopnosti
a spokojenost s léèbou pacientù se schizofrenií v Èeské republice: prùøezová studie. Èeská
a slovenská psychiatrie, 2012; 108(6): 279–285.
Mohr P, Látalová K, Masopust J. Varovné pøíznaky relapsu schizofrenie a bipolární poruchy.
Èeská a slovenská psychiatrie, 2012; 108(3): 122–124, 127–130.
Mohr P, Höschl C, Volavka J. Teaching critical appraisal of articles on psychopharmacology.
Academic Psychiatry, 2012; 36(2): 114–117. (IF 0,810)
Möller H, Bitter I, Bobes J, Fountoulakis K, Höschl C, Kasper S. Position statement of the European
Psychiatric Association (EPA) on the value of antidepressants in the treatment of unipolar depression. European Psychiatry, 2012; 27(2): 114–128. (IF 2,766)
Mrzilková J, Zach P, Bartoš A, Tintìra J, Øípová D. Volumetric analysis of the pons, cerebellum
and hippocampi in patients with Alzheimer´s disease. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders, 2012; 34(3–4): 224–234. (IF 2,141)
Nawka A, Raszka M, Pacherová L, Vimmerová Lattová Z, Kmoch V, Nawková L, Šóš P,
Bednárová B, Novák T. Report from the congress: Future of psychiatry and psychiatric training
– 19th European dederation of psychiatric trainees forum in Prague. Prague Medical Report,
2012; 113(1): 66–71.
Netuka D, Kramáø F, Belšán T, Hrabal P, Èernotová I, Ostrý S, Bradáè O, Preiss M, Beneš V.
Význam biologického chování nitrolebních meningiomù pro jejich dlouhodobý management.
Rozhledy v chirurgii, 2012; 91(6): 322–326.
Novák T, Páleníèek T, Španiel F, Minárik M, Horáèek J. Vliv polymorfizmù genu pro metabotropní glutamátový receptor 3 (GRM3) na klinické a neuroanatomické charakteristiky
u pacientù se schizofrenií. Psychiatrie, 2012; 16(2): 74–82.
38
Publikace (odborné práce) / Publications (Scientific Papers)
Praško J, Vyskoèilová J, Šlepecký M, Novotný M. Principles of supervision in cognitive behavioural therapy. Biomedical Papers-Olomouc, 2012; 156(1): 70–79. (IF 0,702)
Preiss M, Preiss J, Krámská L, Èeplová Z. Nedostateèná snaha podat dobrý výkon. Psychiatrie,
2012; 16(4): 202–209.
Preiss M. Hrdinství a ctnosti (nejen) v lékaøské profesi. Interní medicína pro praxi, 2012; 14(11): 1.
Preiss M, Nohavová A, Dvorská K. Podvádìli ve škole. A co v práci? Psychologie dnes, 2012;
18(6): 56–59.
Preiss M, Maèudová G. Publikaèní aktivita a citovanost èeských docentù a profesorù v oboru
psychologie. E-Psychologie, 2012; 6(4): 14–26.
Preiss M, Netuka D, Koblihová J, Bernardová L, Charvát F, Beneš V. Cognitive functions before
and 1 year after surgical and endovascular treatment in patients with unruptured intracranial
aneurysms. British Journal of Neurosurgery, 2012; 26(4): 514–516. (IF 0,884)
Preiss M. Lékaøská psychologie. (Recenze) Èeskoslovenská psychologie, 2012; 56(3): 289–290.
Preiss M, Nedvìd J, Lenová J, Fiury L, Èikošová E. Mìøení vnímané vazby k rodièùm – validizaèní
studie dotazníku Parental Bonding Instrument. Psychiatrie, 2012; 16(2): 83–87.
Preiss M, Netuka D, Koblihová J, Bernardová L, Charvát F, Kratochvílová D, Beneš V. Quality of life
1 year after aneurysmal subarachnoid hemorrhage in good outcome patients treated by clipping or coiling. Journal of Neurological Surgery. Part A: Central European Neurosurgery, 2012;
73(4): 217–223.
Preiss M, Waidingerová I, Steinová D. Subjektivní efektivita kombinovaného tréninku (trénování
pamìti a tìlesného cvièení) u seniorù se šestimìsíèním odstupem. Psychiatrie, 2012; 16(1):
4–7.
Preiss M, Koblihová J, Netuka D, Bernardová L, Charvát F, Beneš V. Verbal memory capacity after
treatment for ruptured intracranial aneurysm – the outcomes of three psychological tests:
within a month, 1 year after and 5–7 years after treatment. Acta Neurochirurgica, 2012;
154(3): 417–422. (IF 1,520)
Raszka M. Zpráva ze zasedání psychiatrické sekce UEMS. Èeská a slovenská psychiatrie, 2012;
108(2): 98–107.
Rukavina T, Nawka A, Brboroviè O, Javanoviè N, Kuzman M, Nawková L, Bednárová B, Žuchová
S, Hrodková M, Lattová Z. Development of the PICMIN (picture of mental illness in newspapers): instrument to assess mental illness stigma in print media. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 2012; 47(7): 1131–1144. (IF 2,696)
Seifertová D. Psychické poruchy v tìhotenství. Moderní gynekologie a porodnictví, 2012; 21(3):
315–323.
Sheardová K, Hort J, Rektorová I, Rusina R, Línek V, Bartoš A. Dementia diagnosis and treatment
in Czech neurological and psychiatric practices. Èeská a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2012; 75(2): 208–211. (IF 0,279)
Soukup O, Krištofiková Z, Jun D, Tambor V, Øípová D, Kuèa K. The interaction of standard oxime
reactivators with hemicholinium-3 sensitive choline carriers. Toxicology Letters, 2012; 212(3):
315–319. (IF 3,230)
Španiel F, Hrdlièka J, Novák T, Kožený J, Höschl C, Mohr P, Bankovská Motlová L. Effectiveness of the information technology-aided program of relapse prevention in schizophrenia
(ITAREPS): a randomized, controlled, double-blind study. Journal of Psychiatric Practice,
2012; 18(4): 269–280. (IF 2,156)
Španiel F. Mozek v prùbìhu seniorského vìku a psychofarmaka. Postgraduální medicína, 2012;
14(1): 6–9.
Štìpánková H, Jarolímová E, Dragomirecká E, Sobotková I, Šulová L, Bezdíèek O, Nikolai T,
Pulkrabková A, Bergerová M, Vácha T, Kolda P, Holmerová I. On geropsychology in the Czech
Republic. GeroPsych, 2012; 25(3): 161–166.
Štìpánková H, Lukavský J, Kopeèek M, Steinová D, Øípová D. Modification of subjective cognitive outcomes in older persons through memory training. GeroPsych, 2012; 25(3): 117–125.
39
Publikace (odborné práce) / Publications (Scientific Papers)
Švestka J, Látalová K, Masopust J, Pøikryl R, Mohr P. Aktuální poznatky o léèbì bipolární poruchy
aripiprazolem: konsenzus expertù 2012. Psychiatrie, 2012; 16(2): 111–119.
Švestka J, Mohr P. Agomelatin, melatoninové a noradrenalin/dopaminové antidepresivum: mechanismus úèinku a klinické dùsledky. Farmakoterapie, 2012; 8(3): 151–158.
Tišanská L, Kožený J. Mìøení empatické citlivosti èeských lékaøù. Èeskoslovenská psychologie,
2012; 56(6): 518–528. (IF 0,087)
Tišanská L, Kožený J. Vývoj a psychometrická analýza Dotazníku empatie – DE14. Èeskoslovenská psychologie, 2012; 56(2): 157–166. (IF 0,087)
Vágnerová M, Csémy L, Marek J. Osobnost mladých bezdomovcù. Psychiatrie, 2012; 16(1):
8–13.
Valeš K, Rambousek L, Holubová K, Svoboda J, Bubeníková-Valešová V, Chodounská H,
Vyklický L, Stuchlík A. 3 alpha 5 beta-Pregnanolone glutamate, a use-dependent NMDA antagonist, reversed spatial learning deficit in an animal model of schizophrenia. Behavioural Brain
Research, 2012; 235(1): 82–88. (IF 3,417)
Vavreèka M, Gerla V, Lhotská L, Brunovský M. Frames of reference and their neural correlates
within navigation in a 3D environment. Visual Neuroscience, 2012; 29(3): 183–191. (IF 2,233)
Vrajová M, Šlamberová R. Pohlavní rozdíly ve farmakologickém pùsobení metamfetaminu.
Psychiatrie, 2012; 16(4): 198–201.
Vyhnálek M, Bartoš A, Dostál V, Franková V, Holmerová I, Laczó J, Línek V, Rektorová I, Ressner
P, Rusina R, Sheardová K, Vališ M, Hort J. Diagnostikujeme a léèíme demence správnì
a vèas? Výsledky prùzkumu ve svìtle nových doporuèení. Psychiatrie pro praxi, 2012; 13(1):
19–20, 22, 24.
Winkler P. Co víme o vztahu pracovního života a psychiatrické nemocnosti. Psychiatrie, 2012;
16(1): 23–28.
Èlánky v èasopisech s IF 2008–2012
Articles with IF 2008–2012
40
Typy publikací 2012
Types of Publications 2012
Publikace (odborné práce) / Publications (Scientific Papers)
Poèet citací a h-index podle Web of Science (vztaženo k publikacím vzniklým v PCP)
Number of Citations by Web of Science (publications created in PCP)
800
600
400
200
0
0
5
10
15
záøí / september 2013
1000
41
Knihy vydané PCP / Books Published by PPC
Psychiatrické centrum Praha 2011.
Prague Psychiatric Center 2011.
Praha: PCP, 2012. 59 s. ISBN 978-80-87142-17-2
Stárnutí • Ageing 2012.
Sborník pøíspìvkù • Conference Proceedings (on-line).
Praha: PCP, 2012. 170 s. ISBN 978-80-87142-20-2
Dostupné na: http://starnuti2012.cz/rep/sbornik.pdf;
http://www.pcp.lf3.cuni.cz/pcpout/dokumenty/
sbornik_starnuti_2012.pdf
Sborník pøíspìvkù z mezioborové konference o stárnutí.
3. lékaøská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
26.–27. øíjna 2012 (on-line).
Conference Proceedings of the Interdisciplinary Conference about Ageing.
3rd Faculty of Medicine, Charles University in Prague, October 26–27, 2012 (on-line)
Ed. Hana Štìpánková. Praha: PCP, 2013. 221 s.
Dostupné na: http://starnuti2012.cz/rep/Nerecenzovany_sbornik_vsech_prispevku.pdf
Bankovská Motlová L. a kol.
Psychoedukace u schizofrenie.
Psychoeducation in Schizophrenia.
Praha: PCP, 2012. 71 s. ISBN 978-80-87142-16-5
Papežová H.
Zaèarovaný kruh anorexie, bulimie a psychogenního
pøejídání a cesty ven?!
The Vicious Circle of Anorexia, Bulimia and Binge Eating
and the Way Out?!
Praha: PCP, 2012. 148 s. ISBN 978-80-87142-18-9
Preiss M., Bartoš A., Èermáková R., Nondek M.,
Benešová M., Rodriguez M., Raisová M., Laing H., Maèudová G.,
Bezdíèek O., Nikolai T.
Neuropsychologická baterie Psychiatrického centra Praha.
Klinické vyšetøení základních kognitivních funkcí.
3. pøeprac. vyd.
Neuropsychological Battery of Prague Psychiatric Center. Clinical
Assessment of Basic Cognitive Functions.
3th edition.
Praha: PCP, 2012. 158 s. ISBN 978-80-87142-19-6
42
Ceny, ocenìní / Awards
MUDr. Martin Bareš
Cena ÈNPS za originální odbornou práci klinickou (54. èesko-slovenská psychofarmakologická
konference, Láznì Jeseník 2012) / The Czech Neuropsychopharmacological Society Award for
the best original clinical issue (54th Czech-Slovak Neuropsychopharmacology Congress, Jeseník
Spa 2012): Bareš M, Novák T, Brunovský M, Kopeèek M, Stopková P, Krajèa V, Höschl C: The
change of QEEG prefrontal cordance as a response predictor to antidepressive intervention in bipolar depression. A pilot study. Journal of Psychiatric Research, 2012; 46(2): 219–225.
spoluautoøi z PCP / coauthors from PPC: MUDr. Tomáš Novák, Ph.D., MUDr. Martin Brunovský,
Ph.D., MUDr. Miloslav Kopeèek, Ph.D., MUDr. Pavla Stopková, Ph.D., prof. MUDr. Cyril
Höschl, DrSc. FRCPsych.
MUDr. Michaela Fujáková
3. cena Alzheimerova nadaèního fondu (Studentská vìdecká konference Stárnutí 2012, Praha) /
3rd prize of The Alzheimer’s Endowment Fund (Student’s Academic Conference Ageing 2012,
Prague): Fujáková M, Krištofiková Z. Spánková deprivace jako rizikový faktor pro patogenezi
Alzheimerovy choroby (Sleep deprivation as a risk factor for pathogenesis of Alzheimer disease)
spoluautor z PCP / coauthor from PPC: Ing. Zdena Krištofiková, Ph.D.
MUDr. Anna Kubešová
Cena za nejlepší nový výzkum (54. èesko-slovenská psychofarmakologická konference, Láznì
Jeseník 2012) / The Best New Research Award (54th Czech-Slovak Neuropsychopharmacology
Congress, Jeseník Spa 2012): Kubešová A, Bubeníková-Valešová V, Horáèek J. Vliv selektivních
serotoninových inhibitorù reuptaku (SSRI) a 3,4-methylenedioxymethamphetaminu (MDMA) na
neurogenezi v dospìlém hippokampu u potkanù (The influence of selective serotonin reuptake inhibitors (SSRI) and 3,4-methylendioxymethamphetamine (MDMA) on neurogenesis in the adult
rat hippocampus)
spoluautor z PCP / coauthor from PPC: prof. MUDr. Jiøí Horáèek, Ph.D.
Mgr. Jana Puskarèíková
Cena za nejlepší poster (54. èesko-slovenská psychofarmakologická konference, Láznì Jeseník
2012) / The Best Poster Award (54th Czech-Slovak Neuropsychopharmacology Congress, Jeseník Spa 2012): Puskarèíková J, Bubeníková-Valešová V, Vrajová M. Úèinek agonisty serotoninových 1A receptorù tandospironu na expresi N-methyl-D-aspartátových receptorù a na kognitivní
funkce u potkana (The effect of 5-HT (1A) receptor agonist tandospirone on expression of
N-methyl-D-aspartate receptor subunits and cognitive function in rats)
spoluautor z PCP / coauthor from PPC: Mgr. Monika Vrajová
Ing. Lukáš Rambousek
Cena ÈNPS za nejlepší publikaci (54. èesko-slovenská psychofarmakologická konference, Láznì
Jeseník 2012) / The Czech Neuropsychopharmacological Society Award for the best issue (54th
Czech-Slovak Neuropsychopharmacology Congress, Jeseník Spa 2012): Rambousek L, Bubeníková-Valešová V, Kaèer P, Syslová K, Kenney J, Holubová K, Najmanová V, Zach P, Svoboda J,
Stuchlík A, Chodounská H, Kapras V, Adamusová E, Borovská J, Vyklický L, Valeš K. Cellular
and behavioural effects of a new steroidal inhibitor of the N-methyl-d-aspartate receptor 3α5ß-pregnanolone glutamate. Neuropharmacology, 2011; 61(1–2): 61–68.
spoluautor z PCP / coauthor from PPC: MUDr. Petr Zach, CSc.
43
Ekonomika a lidské zdroje / Economy and Human Resources
Pøíjmy 2008–2012 (v milionech Kè)
Income 2008–2012 (in millions CZK)
Investièní náklady 2008–2012 (v milionech Kè)
Investment Costs 2008–2012 (in millions CZK)
120
70 000
100
60 000
50 000
80
40 000
60
30 000
40
20 000
20
10 000
0
0
2008 2009 2010 2011 2012
úèelové dotace / single-purpose subsidies
zdravotní pojišťovny / health insurance
companies
ostatní / others
Celkové a osobní náklady 2008–2012
(v milionech Kè) / Total and Personal Costs
2008–2012 (in millions CZK)
2008 2009 2010 2011 2012
vlastní zdroje / in-house resources
úèelová dotace / single-purpose
subsidies
Prùmìrný mìsíèní hrubý plat 2008–2012
(Kè) / Average Monthly Gross Salary
2008–2012 (CZK)
120 000
34 000
100 000
32 000
80 000
30 000
60 000
28 000
40 000
26 000
20 000
0
2008 2009 2010 2011
celkové náklady / total costs
z toho osobní náklady
out of this personal costs
44
24 000
2012
2008 2009 2010 2011 2012
Ekonomika a lidské zdroje / Economy and Human Resources
Stavy pracovníkù 2008–2012 / Staff Numbers 2008–2012
160
140
120
100
80
60
40
20
0
2008
2009
lékaøi / doctors
ostatní VŠ / other graduates
SŠ / high school graduates
Struktura zamìstnancù – muži a ženy 2012
Staff Structure – Men and Women – 2012
2010
2011
SZP / nurses
THP / maintenance & services
dìlníci / auxiliary
Vìková struktura zamìstnancù 2007–2012
Staff Structure – Age – 2007–2012
30
30
roky/years
60
25
25
50
20
20
40
15
15
30
10
10
20
55
10
00
21
21––30
30 31
31––40
40 41
41––50
50 51
51––60
60 60+
60+
ženy
/
women
muži
/
men
ženy / women
muži / men
2012
0
2008 2009 2010 2011 2012
21–30
51–60
31–40
61+
41–50
45
Ekonomika a lidské zdroje / Economy and Human Resources
Vzdìlání zamìstnancù 2012 / Staff Structure – Education 2012
vysokoškolské
university degree
9
75
3
45
8
vyšší odborné
higher specialized
46
základní+vyuèen
elementary+vocational training
úplné støední / secondary with graduation
úplné støední odborné
higher professional
Odborní pracovníci / Professional Staff
Psychiatrické centrum Praha 2012
Prague Psychiatric Center 2012
Vydalo Psychiatrické centrum Praha, 181 03 Praha 8-Bohnice
1. vydání • 2013 • 46 stran
Redakce: PhDr. Alena Palèová
Grafika úprava a DTP sazba: Jana Vašková
Tisk: PROTISK Èeské Budìjovice
ISBN 978-80-87142-23-3
Download

Psychiatrické centrum Praha Prague Psychiatric Center