OMNIPOL a. s.
Zpráva 2012
Report 2012
OBSAH
Část I. Skupina OMNIPOL
Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti OMNIPOL
Dceřiné společnosti
Konsolidovaná rozvaha
Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty
Konsolidovaná zpráva nezávislého auditora pro akcionáře
6
16
20
22
24
Část II. Společnost OMNIPOL a. s.
Společnost
Historie společnosti
Základní informace o společnosti
Rozhodující předmět podnikání
Majetkové účasti
Akcie společnosti
Organizační struktura
Orgány společnosti
Struktura výnosů
Rozvaha společnosti
Výkaz zisku a ztráty
Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře
Zpráva o činnosti dozorčí rady
Výsledek hospodaření
Kontakty
26
28
30
31
32
33
33
34
35
36
38
40
42
43
44
TABLE OF CONTENTS
Part I. The OMNIPOL Group
Initial word of the OMNIPOL Chairman of the Board
Daughter companies
Consolidated balance sheet
Consolidated profit/loss account
Consolidated auditor´s report to company shareholders
6
16
20
22
24
Part II. The OMNIPOL a. s. Company
The company
Company´s history
Basic information about the company
Scope of business
Ownership interests
Shares
Organizational structure
Statutory and supervisory bodies
Structure of revenues
Balance sheet
Profit/loss account
Auditor´s report to company shareholders
Report on the activities of the Supervisory Board
Distribution of profit
Contacts
26
28
30
31
32
33
33
34
35
36
38
40
42
43
44
OBSAH
Část I. Skupina OMNIPOL
Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti OMNIPOL
Dceřiné společnosti
Konsolidovaná rozvaha
Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty
Konsolidovaná zpráva nezávislého auditora pro akcionáře
6
16
20
22
24
Část II. Společnost OMNIPOL a. s.
Společnost
Historie společnosti
Základní informace o společnosti
Rozhodující předmět podnikání
Majetkové účasti
Akcie společnosti
Organizační struktura
Orgány společnosti
Struktura výnosů
Rozvaha společnosti
Výkaz zisku a ztráty
Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře
Zpráva o činnosti dozorčí rady
Výsledek hospodaření
Kontakty
26
28
30
31
32
33
33
34
35
36
38
40
42
43
44
TABLE OF CONTENTS
Part I. The OMNIPOL Group
Initial word of the OMNIPOL Chairman of the Board
Daughter companies
Consolidated balance sheet
Consolidated profit/loss account
Consolidated auditor´s report to company shareholders
6
16
20
22
24
Part II. The OMNIPOL a. s. Company
The company
Company´s history
Basic information about the company
Scope of business
Ownership interests
Shares
Organizational structure
Statutory and supervisory bodies
Structure of revenues
Balance sheet
Profit/loss account
Auditor´s report to company shareholders
Report on the activities of the Supervisory Board
Distribution of profit
Contacts
26
28
30
31
32
33
33
34
35
36
38
40
42
43
44
ČÁST I.
SKUPINA OMNIPOL
ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA
KE KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE SKUPINY OMNIPOL
Vážení akcionáři, vážení obchodní partneři,
v letošním roce Vám poskytujeme informaci o našem podnikání poprvé
formou konsolidované účetní závěrky skupiny OMNIPOL, která obsahuje informace o nejvýznamnějších společnostech naší skupiny. Kromě
OMNIPOL a. s. se tedy jedná o společnosti Česká letecká servisní a. s., ERA a. s. a Poličské strojírny a. s. Rozhodli jsme se, zcela
v souladu s českou legislativou, nezahrnovat do této konsolidace společnosti ve skupině, jejichž vliv
na celkové výsledky byl ve sledovaném období minimální. Ve skupině firem jsme zaměstnávali přibližně
620 zaměstnanců a celkový obchodní obrat skupiny roku 2012 činil 1 839 mil. Kč a zisk za toto účetní
období činil 72,4 mil. Kč.
OMNIPOL a. s.
Také loňský rok se nesl v ovzduší očekávání ukončení celosvětové ekonomické recese, ale počátek konjunktury, až na nemnohé vlaštovky, nenastal. Přetrvávaly problémy v Eurozóně i v ostatních členských
zemích EU. Také státní rozpočty v zemích našich tradičních obchodních partnerů nesly znaky úsporných
škrtů. V důsledku tohoto vývoje došlo k dalšímu posunutí realizace některých významných obranných
projektů. Přesto se naší společnosti podařilo v loňském roce podepsat významné kontrakty v asijském
teritoriu, které nám umožňují hledět do budoucnosti s optimismem.
Obchodní aktivity našich dceřiných společností, ať se jedná o firmy z oblasti vojenských elektronických
systémů (ERA a. s., Česká letecká servisní a. s.) nebo o výrobce munice a systémů pro čerpání PHM
a automobilový průmysl (Poličské strojírny a. s.), se dlouhodobě úspěšně rozvíjejí. Podařilo se nám zvý-
PART I.
THE OMNIPOL GROUP
INTRODUCTORY WORD BY THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS
ABOUT THE OMNIPOL GROUP CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
Dear business partners, dear shareholders,
This year for the first time we are providing you with information about our business activities through
an OMNIPOL Group consolidated financial statement that includes information about the most important
companies in our group, which include, aside from OMNIPOL a. s., Česká letecká servisní a. s., ERA a. s. and
Poličské strojírny a. s. In compliance with Czech legislation, we have decided not to include in this consolidation those companies whose impact on the overall results was negligible during the monitored period. We
employed approx. 620 employees in the group; the group’s total sales in 2012 equalled CZK 1.839 billion and
profit during this accounting period was CZK 72.4 million.
OMNIPOL a. s.
6
Last year was marked by the anticipated end of the global financial crisis, but the boom, despite a few early
successes, did not get underway. Problems in the Eurozone and the other EU Member States continued.
In the countries of our traditional business partners, the state budgets also showed signs of cost-saving cuts.
As a result of these developments, implementation of some important defence projects was further postponed. Nonetheless our company succeeded in concluding important contracts in Asia last year, which will
enable us to take an optimistic outlook.
šit synergie v této skupině, ať už při společném vývoji nových výrobků, tak při společném postupu vůči
různým dodavatelům energií či služeb (telekomunikace).
Udržet růstový trend naší společnosti v těchto podmínkách bylo velmi obtížné. Přetrvávala naše snaha dokončit nepříjemně se protahující obchodní případ dodávky dopravních letounů pro AČR a také vyřešit problém
související s neobdrženými vývozními licencemi do některých teritorií zasažených vlnou nestability v souvislosti s tzv. arabským jarem. Úspěšně se podařilo vyřešit problém uzavřené cesty do polských přístavů.
Je třeba konstatovat, že velké množství obchodních případů bylo řádně realizováno a inkasováno. Přesto
celkový obrat roku 2012 činil pouze 824,7 mil. Kč Je zcela pochopitelné, že jsme byli nuceni přizpůsobit také
výdajovou část našeho hospodaření tomuto snížení obratu. Díky tomu jsme byli schopni vykázat za účetní
období zisk ve výši 18,2 mil. Kč.
V průběhu celého roku 2012 se naše společnost snažila úspěšně o rozšiřování našich kontaktů a hledání nových teritorií a zákazníků. Přetrvává naše angažovanost v rovníkové Africe, dále se rozvíjí spolupráce se státy
severní Afriky i přes zmíněnou problematiku neklidné politické situace v tomto regionu a podařilo se uzavřít
další zakázky v zemích jihovýchodní Asie. Velmi nadějně se ukazuje intenzivní práce v Jižní Americe.
Our subsidiaries’ business – whether that of military electronic systems companies (ERA a. s., Česká letecká
servisní a. s.), or of manufacturers of munitions and systems for fuel pumping and the automotive industry
(Poličské strojírny a. s). – has been developing positively over the long-term. We were able to increase synergy
in this group, both in regard to joint development of new products and joint negotiations with some energy
suppliers and services (telecommunications).
Maintaining our company’s growth trend in these conditions was exceedingly difficult. Our efforts to conclude the unpleasantly lagging business deal concerning supply of cargo planes for the ACR continued, as well
as efforts to resolve problems with obtaining export licenses for territories impacted by a wave of Arab springrelated instability. We did succeed in resolving the issue of closed Polish port access.
It should be noted that a large portion of business was duly implemented and paid for. However, the total
sales for 2012 equalled only CZK 824.7 million. It is wholly understandable that we were forced to adapt
the expense section of our finances to these lower sales figures. As a result we were able to achieve a profit
of CZK 18.2 million during the period.
During 2012 our company tried to expand contacts and sought out new territories and customers. Our engagement in equatorial Africa continues, our collaboration with North African states is developing despite the
noted political instability in this region and we succeeded in concluding further contracts in Southeast Asia.
Our intensive work in South America looks very promising.
Our work in civil contracts continued successfully, as did financing of various projects in the Czech Republic.
During 2012 the company implemented several rather important food industry projects in the Russian Fede-
Úspěšně pokračovaly naše aktivity v oblasti civilních dodávek a to jak v oblasti exportu, tak v oblasti financování nejrůznějších projektů v rámci České republiky. Společnost realizovala i v průběhu roku 2012 několik
poměrně významných projektů v potravinářském průmyslu v Ruské federaci, zvláště v tradiční pivovarnické
technologii. Mnohé ruské pivovary pokračují v přípravě na příští zimní olympijské hry, které proběhnou v roce
2014. V Ruské federaci také pokračujeme v uplatnění našich zkušeností z minulých let při dodávkách obráběcích a tvářecích strojů, resp. technologických celků. Chceme zachytit nastupující konjunkturu, při níž dochází
k modernizaci nejrůznějších ruských firem, které byly původně vybaveny strojním zařízením zejména z ČSSR.
V průběhu roku 2012 pokračovala činnost společnosti OMNIPOL a. s. také na území České republiky. Lze
konstatovat, že OMNIPOL a. s. patří k významným financujícím institucím v oblasti obnovitelných zdrojů. Mezi
tyto projekty patří jak oblast již zmiňovaných bioplynových, tak i fotovoltaických elektráren. Zdárně pokračuje
financování různého technologického zařízení formou leasingových operací. Přes určitý útlum pokračuje také
leasing osobních i nákladních aut.
V průběhu 2012 došlo v rámci úpravy stylu nového korporátního designu k další modernizaci webových
stránek společnosti. Nová forma webových stránek je zpracována takovým způsobem, že umožňuje jejich
průběžné doplňování o technické podrobnosti, které mohou být účelově poskytovány pouze vybraným zákazníkům na základě poskytnutí přístupových hesel.
Také v roce 2012 proběhl, jako ostatně každý rok, audit řízení jakosti našich služeb dle norem ISO 9002.
Ty patří k základním pilířům naší činnosti. Při té příležitosti je třeba uvést, že se společnost nevěnuje výzkumu a vývoji. Tato činnost je uskutečňována ve spolupráci s dceřinými společnostmi (ERA a. s., Poličské
strojírny a. s. a Česká letecká servisní a. s.). Velký důraz při činnosti naší společnosti je kladen na dodržování
ekologických předpisů a zásad. (Omezování spotřeby papíru, energie, sběr baterií apod.)
Stav kmenových pracovníků se v průběhu roku 2012 v podstatě nezměnil a pohybuje se stále kolem 100
(z toho 2 zdravotně znevýhodnění). Máme platné povolení k zahraničně obchodní činnosti s vojenským materiálem a veškerá dokumentace a procesy, které společnost v současné době využívá, odpovídají pravidlům
stanoveným platnou normou ISO. V průběhu roku 2012 nedošlo k žádnému snížení počtu spolupracujících
ration, particularly in traditional brewery technology. Many Russian breweries continue to prepare for the next
winter Olympic games, which will take place in 2014. We are also continuing to apply our previous experience
with supply of cutting and shaping machinery and technology units in the Russian Federation. We aim to capture the emerging boom, which involves modernization of various Russian companies that were originally
equipped with machinery primarily from the former Czechoslovak Socialist Republic.
During 2012 OMNIPOL’s work in the Czech Republic also continued. OMNIPOL is an important financing
institution for renewable resources. These projects include both bio-gas and solar power plants. Financing
of various technological plants through leasing operations continues successfully. Despite a slight decrease,
leasing of personal and cargo vehicles also continues.
The company’s website was further updated in 2012 as part of work on the new corporate design. The new
website format enables intermittent addition of technological information that may be shared with a limited
pool of selected customers through provision of access passwords.
As every year, a quality audit of services pursuant to ISO 9002 norms took place in 2012. They are the basic
pillars of our work. At this opportunity it should be noted that the company does not engage in research and
development. Research and development is conducted in collaboration with our subsidiaries (ERA a. s., Poličské strojírny a. s. and Česká letecká servisní a. s.). Our company places great emphasis on adhering to environmental regulations and principles (limiting paper and energy consumption, battery collection, etc.).
8
The size of our core staff did not change significantly in 2012 and remains around 100 employees (2 of which
are disabled). We have valid permits for foreign trade with military material, all documentation and processes
currently used by the company comply with regulations stipulated by valid ISO norms. The number of contracted representatives did not decrease in 2012 nor were any business units established abroad. I firmly hope that
the global economic recession I mentioned in the beginning of this report will subside in the near future, which
would help our company fulfil the tasks assigned to it by our partners and shareholders.
zástupců a ani nedošlo ke vzniku žádné organizační složky společnosti v zahraničí. Pevně doufám, že mezinárodní ekonomická recese, o které jsem hovořil v úvodu této zprávy, v dohledné době postupně odezní, což
by mohlo pomoci, aby naše společnost splnila úkoly, které před ni postaví její partneři i akcionáři.
ERA a. s.
V průběhu sledovaného období (řádná účetní závěrka od 1. července 2011 do 31. prosince 2012) došlo
k zásadní změně v osobě majitele společnosti, kterým se v listopadu 2011 stala společnost OMNIPOL a. s.
nabytím 100 % akcií. Pro účely konsolidované účetní závěrky byly pro srovnatelnost použity údaje za období
kalendářního roku 2012.
Pod vlajkou nového vlastníka společnost prodělala řadu asanačních změn. V prvé řadě bylo potřeba nastavit
obchodní procesy bez externí spolupráce tak, aby byla zachována kontinuita vztahu se zahraničními zákazníky a aby nový obchodní tým zajistil minimálně stejný objem zakázek jako v předchozím období.
V tomto směru se podařilo v civilní oblasti nejen zachovat stejný objem, ale došlo i k mírnému nárůstu. Navíc
se společnosti podařilo dokončit kontraktační proces s vojenským zákazníkem a spustit realizaci projektu
VERA, což způsobilo výrazný přírůstek tržeb.
Další zásadní změnou po výměně vlastníka byly reformy v oblasti řízení společnosti. Byla vytvořena nová štíhlejší organizační struktura, která umožňuje delegování pravomocí a odpovědností na nižší řídící články a tím
vede k vyšší motivaci středního managementu. V rámci změn byl také nastaven nový odměňovací systém,
který vychází z principu odměny za příspěvek k celkovému hospodářskému výsledku společnosti.
Řízení projektů je jedním z klíčových realizačních procesů a proto jej bylo třeba také přizpůsobit novému
prostředí. Po změně organizační struktury se úspěšně podařilo transformovat projekty, které byly pod zahraničním vedením a nedošlo tak k narušení průběhu dodávek. Za hodnocené období se podařilo plnit milníky
dle původního časového harmonogramu a tím nedošlo k žádnému ohrožení plnění finančního plánu.
ERA a. s.
During the monitored period (due financial statement from 1 July, 2011 to 31 December, 2012) there was
a fundamental change in the company owner. In November 2011 OMNIPOL a. s. became the owner through
acquisition of 100 % of the shares. For the purposes of the consolidated financial statement the data for the
2012 calendar year were used for comparison.
Under the new owner, the company underwent many “cleansing” changes. First of all, business processes
without external collaboration had to be set up to ensure continuity of relationships with foreign customers and
to enable our new sales team to secure at least the same volume of contracts as in the previous period.
In this regard, we succeeded in maintaining the same volume and even slightly increasing it in the civil area.
Additionally, the company finished the contractual process with a military customer and launched implementation of the VERA project, which increased sales significantly.
Another essential change following the change in ownership were reforms in company management. A new,
leaner organizational structure was put in place, which that enables delegation of authority and responsibility
to lower levels leading to greater motivation among middle management. The changes also included establishment of a new compensation system, which is based on the principle of compensating contributions to the
company’s overall financial results.
Project management, as a key implementation process, also needed to be adapted to the new environment.
After the change in organizational structure, projects under foreign management were transformed without
any disruption of supply. The milestones in the original schedule were met during the monitored period, which
ensured that the financial plan was fulfilled.
Neustálá optimalizace nákladů je jedním ze základních úkolů managementu společnosti. Proto dochází k průběžnému přezkumu veškerých režijních smluv, revidují se dohody v oblasti nákupu, subdodávek a kooperací.
Další úspory lze spatřovat ve zlepšení procesů ve výrobě a logistice.
Po období několikaletého útlumu výzkumu a vývoje pod předchozím vlastníkem došlo ke znovuobnovení
těchto aktivit. Jedná se především o zintenzivnění vývoje nového směru prostředků alternativní radiolokace,
které se ukazují jako velmi perspektivní a důležité pro rozšíření produktového portfolia společnosti. K naplnění
těchto cílů je třeba neustále posilovat a stabilizovat oblast lidských zdrojů, která je relativně obtížně dostupná
díky svému technickému specifiku. V této souvislosti ERA a. s. buduje těsné vztahy s univerzitami technického zaměření, spolupracuje s nadějnými studenty a snaží se vzbudit zájem o obor radiolokace.
Společnost úspěšně prošla kontrolním auditem společnosti CERT a auditem Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti AQAP 2110. Shoda s ISO 9001 byla potvrzena. Platnost daných
certifikátů a osvědčení byla současně prodloužena. V posuzovaném období konsolidace vykázala společnost
celkem výnosy ve výši 740,427 mil. Kč a účetního zisku ve výši 184,414 mil. Kč. Společnost k 31. 12. 2012
vykazuje vlastní kapitál ve výši 359,434 mil. Kč. Celková změna vlastního kapitálu představuje přírůstek
o 188,909 mil. Kč. K 31. 12. 2012 společnost vykazuje úvěry vůči bankovním institucím. Celková hodnota úvěrů
je 30,168 mil. Kč, z toho 10,056 mil. Kč jsou úvěry krátkodobé. Ve sledovaném období nebyly pořízeny vlastní
akcie. V oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztazích se ERA a. s. řídí zákonnými normami. Účetní jednotka nemá organizační složku v zahraničí.
Z pohledu dosažených výsledků společnosti se ukazuje, že systém řízení a nastartované optimalizační procesy a opatření vedoucí k úsporám jsou nastaveny správně. V budoucím období se budeme dál držet tohoto
trendu a zásad, které bezpochyby vedou k prosperitě společnosti.
Ongoing optimization of expenses is one of the company management’s key tasks. Review of all overhead
contracts occurs intermittently, as does revision of purchasing, subcontract and collaboration contracts. Further cost savings can be achieved through improvements to manufacturing and logistics processes.
Following several years of decreased research and development under the previous owner, these activities
were revived. They are primarily focused on intensifying development in the new direction of alternative radiolocation devices, which is proving to be a very promising area that will be important to expansion of the
company’s product portfolio. Achieving these objectives requires continual strengthening and stabilization
of human resources, which is a relatively difficult area to access given the technical specificity at hand. In this
regard, ERA is building close relationships with technical universities, working with promising students and
striving to raise interest in the radiolocation sector.
The company successfully completed an inspection audit by CERT and an audit by the Office for Defence
Standardization, Catalogization and State Verification of Quality of AQAP 2110. Compliance with ISO 9001
was confirmed. The relevant certificates and attestations were extended. During the given consolidation period the company reported total revenues of CZK 740.427 million and the profit equalled CZK 184.414 million.
As at 31 December, 2012 the company’s equity was CZK 359.434 million. The total change in equity represents an increase of CZK 188.909 million. As at 31 December, 2012 the company had loans from banking
institutions. The total value of loans is CZK 30.168 million, of which CZK 10.056 million are short-term loans.
No treasury stock was acquired in the reporting period. In the area of environmental protection and labour relations ERA is governed by legal regulations. The accounting entity does not have any business units abroad.
From the perspective of the company’s results, the defined management system, initiated optimization processes and cost-savings measures have been set correctly. In the future, we will keep following this trend and
principles which undoubtedly lead to the company’s prosperity.
10
Česká letecká servisní a. s.
Pro společnost Česká letecká servisní a. s. byl šestnáctý rok činnosti společnosti rokem, kdy byl trh poznamenán dvěma faktory, které ovlivňují prosperitu – dopady celosvětové hospodářské recese na podnikání
v oblasti letectví a integrací leteckých výrobců.
Po velmi rychlém růstu v posledních pěti letech, kdy se zvýšil obrat téměř trojnásobně, se v roce 2012
dostavil pokles, který nebylo možné vyvážit ani rozšiřováním teritoriálního působení. Ve všech klíčových
teritoriích došlo k přesunu uzavírání kontraktů do pozdějších období a jeden z našich klíčových odběratelů
materiálu se stal součástí nadnárodní korporace, která odebírá materiál přímo od výrobců. Je skutečností, že v žádné teritoriální oblasti nedošlo k tomu, že by společnost ztrácela svůj podíl na trhu v důsledku
ztráty konkurenceschopnosti, spíše naopak, společnost neztratila žádnou větší zakázku, u které se setkala
s konkurencí.
Společnost vyvíjí kroky, které by měly vytvořit zázemí směřující k expanzi do zemí mimo evropský kontinent, kde je daleko lepší předpoklad pro další růst. Expanze do těchto teritorií si vyžádá nalezení vhodných
místních spolupracovníků.
Zastoupení výrobců pokrývá již všechny oblasti avioniky a příslušenství jak pro civilní, tak i pro vojenské
programy, je však nutné věnovat daleko větší kapacity technické podpoře prodeje a nové zakázky si vyžadují daleko více technické přípravy pro velmi sofistikovaná zařízení v nich obsažená.
Společnost postupně přechází z práce na modernizaci platforem východní provenience na techniku vyráběnou v západní Evropě a USA. Vhodnými smlouvami o spolupráci si společnost vytvořila velmi výhodné
podmínky k možnosti modifikací vrtulníků západoevropských a amerických výrobců, které budou předmětem modernizace v blízké budoucnosti. Tyto programy mohou tvořit značnou část obratu budoucích let.
Základem pro tyto nové programy budou projekty, na kterých společnost začala pracovat již v roce 2011,
a které ji technologicky výrazně posunuly.
Česká letecká servisní a. s.
For Česká letecká servisní a. s. the sixteenth year of business was a year when the market was affected by two
factors that affect prosperity – the impact of the global economic recession on business in the field of aviation
and the integration of aerospace manufacturers.
Following very rapid growth during the past five years, when sales increased almost threefold, a drop occurred
in 2012, which could not be offset even by territorial expansion. In all key territories contracting was postponed
to later periods and one of our key material customers became part of a multinational corporation that purchases material deliveries directly from manufacturers. The fact is that the company did not diminish its market
share in any of the covered territories due to loss of competitiveness. On the contrary, the company did not
lose any major contract where it faced competition.
The company takes measures to facilitate expansion to countries outside the European continent where there are
much better conditions for further growth. Expansion to these territories will require finding suitable local partners.
The representation of manufacturers already covers all areas of avionics and accessories for both civil and
military programmes. It is however necessary to allocate many more resources to technical sales support while
new orders require much more technical preparation for the highly sophisticated equipment involved.
The company is gradually moving from modernization of platforms of “eastern” origin to technologies produced in Western Europe and the USA. Having concluded appropriate cooperation agreements, the company
has created particular conditions for modifying the Western European and US helicopters to be upgraded
in the near future. These programmes might constitute a significant part of sales in the coming years. These
new programmes will be based on projects which were launched in 2011 and which meant significant technological progress for the company.
Velmi slibně se rozvíjí práce v oblasti civilních programů, kde si společnost získala velmi dobré jméno technickými řešeními, kvalitou práce a vstřícností k zákazníkům. Obrat v tomto sektoru trvale roste a mohl by do tří let
tvořit přibližně jednu třetinu obratu společnosti za předpokladu, že by se společnosti podařilo přejít i na větší
letadla než je současná skladba nosných typů.
Zajištění kvality služeb a práce je stále na velmi vysoké úrovni. Společnost je svými zákazníky nadále vysoce
ceněna jako jedna z nejlepších na trhu a je to i důvod, proč se zákazníci vrací. Kvalita je dána nejenom zavedenými postupy řízení jakosti, ale i vnitřní motivací zaměstnanců. V této oblasti zaujímá společnost přední
místo mezi firmami ve svém oboru.
Celkový obrat společnosti za rok 2012 představuje 97,858 mil. Kč, se ztrátou 4,513 mil. Kč. Přestože došlo
k poměrně značnému poklesu obratu společnosti, který je odrazem současného stavu trhu, dá se předpokládat výrazné zlepšení v průběhu roku 2013, z důvodu rozpracování velkého množství projektů v celém teritoriu
střední a jižní Evropy.
Poličské strojírny a. s.
Hlavními oblastmi činností jsou:
1. strojírenské obory, z nichž nejvýznamnější jsou pneumatické systémy pro automobilní techniku, měřicí
a čerpací technika pohonných hmot a strojírenské kooperace zejména pro dodavatele automobilového
průmyslu.
2. speciální technika, která zahrnuje vojenskou munici a civilní pyrotechnické výrobky.
Prodej ve strojírenských oborech i ve speciální technice je zajišťován převážně přímo společností, v menším
rozsahu je prodej zajišťován prostřednictvím obchodních zástupců na základě smluvního vztahu. Do plánu
technického rozvoje bylo pro rok 2012 zařazeno 15 nových úkolů, převážně povahy studie a dalších 5 významných úkolů vyplývajících z požadavků zákazníků bylo doplněno v průběhu roku. U úkolu Zdviž pro tělesně postižené pro autobusy došlo na požadavek zákazníka k výraznému odlehčení a dalším dílčím úpravám.
Work in the area of civil programmes seems very promising. The company has gained a very good reputation
due to its technical solutions, high quality of work and responsiveness to customers. Sales in this segment
continue to grow and within three years they could generate approximately one third of the company’s sales
provided the company succeeds in moving to larger aircraft than currently.
The quality of service and work is still at a very high level. Customers continue to hold the company in high regard as one of the best of its kind on the market and this is one of the reasons why they come back. The quality
is determined not only by the company’s quality control procedures, but also internal motivation of employees.
In this area, the company occupies a leading position among companies in its field.
The company’s total 2012 sales were CZK 97.858 million, with a loss of CZK 4.513 million. Although there was
a fairly significant drop in sales, reflecting the current state of the market, we can expect significant improvement during 2013 due to the progress of a large number of projects throughout Central and Southern Europe.
Poličské strojírny a. s.
Its main areas of activity include:
1. Engineering, of which the most important are pneumatic systems for automotive technology, fuel measuring
and pumping equipment and engineering cooperation especially for automotive suppliers
2. Special technology involving military ammunition and civilian pyrotechnic products.
Sales in the fields of engineering and special technology are secured primarily by the company itself; to a lesser extent, sales are provided through contracted agents. The technical development plan for 2012 includes 15
new projects, mainly studies; another 5 major projects arising from customer requirements were added during
the year. In the Bus Lift for the Disabled project, weight was significantly reduced and other minor changes
12
Z realizovaných projektů jsou nejvýznamnější kompaktní odměrná skupina v oboru HEFA a modifikované
ovládací bloky v oboru MPS. Z technologických úkolů je významné zahájení osvojení kompletace dveřních
křídel autobusů. V průběhu roku bylo dále celkem 14 úkolů realizováno přímo cestou ověřovací série nebo
zavedení do výroby. Ukončeno bylo 6 úkolů technického rozvoje protokolem z oponentního řízení, další dílčí
úkoly byly ukončeny výrobou a validací vzorků nebo jiným zkráceným postupem. V oboru uvedených dveřních systémů byl v roce 2012 dokončen úkol „Nový dveřní systém“ v rámci programu TIP2. V rámci programu
TIP3 pokračoval úkol „Výzkum a vývoj hmotnostního měřiče průtoku“. Na úkolu spolupracuje VUT Brno.
V oblasti speciální výroby byly v roce 2012 dokončeny dva víceleté projekty v rámci programů TIP1 a TIP2.
Na úkolech spolupracovaly Univerzita Pardubice a Západočeská univerzita v Plzni. Dále byl zahájen projekt
částečně financovaný MVČR.
Poličské strojírny a. s. v roce 2012 pokračovaly v programu na odstraňování starých ekologických zátěží.
V návaznosti na zpracovanou „Analýzu rizika znečištěného horninového prostředí a podzemní vody“ vydanou v roce 2000 probíhala sanace podzemních vod v prostoru bývalé galvanovny a dále probíhá monitoring
podzemních vod v určených kontrolních místech areálu společnosti. Výsledné hodnoty z tohoto monitoringu
jsou vyhodnocovány a sledovány.
Odpadové hospodářství bylo a je vedeno v souladu se zákonem o odpadech. Odpadní vody, které procházely podnikovou čistírnou odpadních vod, byly na výstupu pravidelně měřeny a kontrolovány, předepsané
limitní hodnoty byly dodrženy. Část odpadních vod je filtrována v uzavřeném okruhu a vracena zpět jako
technologická voda k dalšímu použití.
V roce 2012 byla provedena dozorová prověrka k normě ČSN ISO 14 001 – systému enviromentálního řízení.
Při prověrce společností Bureau Veritas Certification nebylo shledáno porušení zásad ochrany životního prostředí. Všechny aspekty enviromentálního systému jsou pravidelně sledovány, vyhodnocovány, na základě
zjištění jsou prováděna opatření. Vyhodnocování souladu s plněním relevantních právních a jiných požadavků
v oblasti ochrany životního prostředí je prováděno pravidelně dvakrát ročně a výsledky požadovaných měření
a monitorování jsou ve shodě se stanovenými požadavky.
were made based on customer’s requirements. Out of completed projects, the most important are a compact
measuring assembly in the HEFA segment and modified control blocks in the MPS segment. Out of technological projects, initiation of implementation of bus door-wing assembly is significant. During the year, another
14 projects were implemented as test series or production launches. Six technological development projects
were terminated based on opposition procedure protocols; other subprojects were terminated by sample
production and validation or by another shortened procedure. In the segment of mentioned door systems, the
New Door System project was completed under the TIP2 programme in 2012. The Research and Development
of a Mass Flow Meter project continued under the TIP3 programme. The project is developed in cooperation
with the University of Technology in Brno.
In the area of special production, two multi-year projects were completed within the scope of the TIP1
and TIP2 programmes in 2012. The projects were developed in collaboration with the University of Pardubice and the University of West Bohemia in Pilsen. Furthermore, a project partly funded by the Czech
Ministry of the Interior was launched.
Poličské strojírny a.s. continued working on the programme of remediation of contaminated sites in 2012.
Following the Risk Analysis of Contaminated Soil and Groundwater released in 2000, remediation of contaminated groundwater was carried out in the area of the former plating shop and groundwater monitoring is still underway at designated check points on the company’s premises. The monitored values are
evaluated and closely examined.
Waste management has been and is conducted in accordance with the Waste Management Act. Waste
water that passed through the company’s sewage treatment plant was regularly measured and monitored at the output, the prescribed limit values were met. Part of the waste water is filtered in a closed
circuit and returned as process water for re-use.
V roce 2012 nebyly evidovány žádné právní spory týkající se ochrany životního prostředí, nebyly uplatněny žádné stížnosti na porušování zásad
ochrany životního prostředí.
Průměrný počet zaměstnanců v roce 2012 byl 293. V roce 2012 se činnostmi ve strojírenských oborech zabývalo průměrně 250 pracovníků,
činnostmi ve speciální výrobě 34 pracovníků a 9 pracovníků zajišťovalo
ostatní činnosti.
Během druhého pololetí musela akciová společnost řešit pokles poptávky ve strojírenských oborech. Opatření k úspoře nákladů zahájená
v předchozích letech pokračovala i v roce 2012. Nejdůležitějšími opatřeními bylo snížení nákladů na energie
a přísné limitování všech režijních nákladů. Obrat společnosti za rok 2012 představuje částku 321,08 mil. Kč.
Výsledkem hospodaření je zisk 10,2 mil. Kč.
Vedení společnosti věnuje trvalou pozornost zajištění kvality všech činností a rozvoji systému managementu
kvality. Poličské strojírny a. s. jsou držitelem certifikátů kvality podle normy EN ISO 9001, systému environmentálního řízení podle EN ISO 14001, certifikátu podle norem AQAP a pro oblast speciální výroby systému
BOZP podle ČSN OHSAS 18001.
Záměrem představenstva pro letošní rok je zajistit růst zisku podniku. Cílem je:
– zajistit zisk ve výši 11 mil. Kč
– rozvíjet nosné strojírenské obory a hledat nové obchodní partnery
– hledat nové aktivity pro speciální výrobu zejména v oblasti průmyslových aplikací
A supervisory review of ISO 14001 – Environmental Management System was conducted in 2012. During the
review Bureau Veritas Certification did not find any breach of the principles of environmental protection. All
aspects of the environmental system are regularly monitored and evaluated and measures are taken based
on the findings. Evaluation of compliance with the relevant legal and other environmental protection requirements is carried out twice a year and the results of the required measurements and monitoring are in compliance with the specified requirements.
No disputes relating to environmental protection were registered and no complaints about violations of the
principles of environmental protection were raised in 2012.
The average number of employees was 293 in 2012. On average 250 employees were engaged in engineering
activities, 34 workers were involved in special production and 9 workers secured other activities in 2012.
During the second half of the year the joint-stock company had to cope with a drop in demand in the engineering segments. The cost saving measures initiated in previous years continued also in 2012. The most important measures included reduction of energy costs and strict limitation of all overhead expenses. The company’s 2012 sales amounted to CZK 321.08 million. The operating result was a profit of CZK 10.2 million.
The company’s management pays ongoing attention to ensuring the quality of all activities and developing the
quality management system. Poličské strojírny a.s. holds quality certificates according to EN ISO 9001, the
environmental management system certificate according to EN ISO 14001, a certificate according to AQAP
and an OSH certificate for special production according to ČSN OHSAS 18001.
14
Vážení akcionáři a obchodní partneři, věřím, že výše uvedené informace přispějí k upevnění naší vzájemné
důvěry, která umožní našim společnostem další úspěšný rozvoj v příštích obdobích.
V Praze dne 2. ledna 2013
Ing. Michal Hon
předseda představenstva OMNIPOL a. s.
The objective of the Board of Directors for this year is to increase company profits. The goal is:
– to ensure a profit of CZK 11 million
– to develop prospective engineering segments and search for new business partners
– to search for new contracts for special production especially in the field of industrial applications
Dear shareholders and business partners, I believe that the information provided above will help strengthen our
mutual trust which will allow our companies to continue to develop successfully in future periods.
Prague, 2 January, 2013
Ing. Michal Hon
Chairman of the Board of Directors of OMNIPOL a. s.
DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI
DAUGHTER COMPANIES
ERA a. s.
Sídlo
Průmyslová 387, 530 03 Pardubice
IČ/DIČ
60916427/CZ60916427
Obchodní rejstřík
Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1141
Den zápisu do obchodního rejstříku
8. listopadu 1994
Základní kapitál k 31. prosinci 2012
10 000 000 Kč
Vlastní kapitál k 31. prosinci 2012
359 434 000 Kč
Celkové výnosy za účetní období
857 343 000 Kč (účetní období 1. 7. 2011 – 31. 12. 2012)
Výsledek hospodaření za účetní období
85 534 000 Kč (účetní období 1. 7. 2011 – 31. 12. 2012)
Počet zaměstnanců k 31. prosinci 2012
194
Rozhodující předmět podnikání:
1.Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
2.Provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem v rozsahu povolení číslo R000195066 vydaného podle zákona č. 38/1994 Sb.
3.Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu
4.Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Hlavní výrobky a služby:
1.MSS (Multi-sensor Surveillance System) – systémy pro sledování a řízení letového provozu na bázi
multilaterace v oblastech Surface Multilateration a Wide Area Multilateration
2.VERA-NG (VERA New Generation) – pasivní mobilní/stacionární sledovací systém pro sledování primárně vzdušných cílů na bázi „vidět a nebýt viděn“
3.SQUID (Vehicle Tracking Unit) – mobilní zařízení umožňující snadnou identifikaci a sledování vozidel
na letištní ploše
4.MASTERCARE – program kompletních servisních služeb pro zákazníky s možností individuálního nastavení dle potřeb zákazníka
ERA a. s.
16
Address
Průmyslová 387, 530 03 Pardubice
Business ID/Tax ID
60916427/CZ60916427
Commercial register
MC in Hradec Králové, Section B, Insert 1141
Date of incorporation
8 November, 1994
Registered capital (as at 31 December, 2012)
CZK 10,000,000
Shareholders´ equity (as at 31 December, 2012)
CZK 359,434,000
Total revenues for the accounting period
CZK 857,343,000 (1 July, 2011 – 31 December, 2012)
Net income for the accounting period
CZK 85,534,000 (1 July, 2011 – 31 December, 2012)
Number of employees (as at 31 December, 2012)
194
Scope of Business:
1.Manufacture, installation and repair of electric machines and devices, electronic
and telecommunication equipment
2.Foreign trade with military material within the scope of Permit No. R000195066 issued pursuant
to Act No. 38/1994 Coll.
3.Purchase and sale, rental, development, manufacture, repair, modification, stowage, storage, transport, degradation and destruction of security material
4. Installation, repair, inspection and testing of electric equipment
Key Products and Services:
1.MSS (Multi-Sensor Surveillance System) – systems for air traffic monitoring and control based on multilateration in the areas of Surface Multilateration and Wide Area Multilateration
2.VERA-NG (VERA New Generation) – a passive mobile/stationary system for tracking primarily airborne
targets based on the “see and not be seen” principle
3.SQUID (Vehicle Tracking Unit) – a mobile device allowing easy identification and tracking
of vehicles on airfields
4.MASTERCARE – a programme of complete customer service with customization options
POLIČSKÉ STROJÍRNY a. s.
Sídlo
Bořiny 1145, Horní Předměstí, 572 01 Polička
IČ/DIČ
46504851/CZ46504851
Obchodní rejstřík
Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 647
Den zápisu do obchodního rejstříku
1. května 1992
Základní kapitál k 31. prosinci 2012
291 505 000 Kč
Vlastní kapitál k 31. prosinci 2012
357 256 000 Kč
Celkové výnosy za účetní období
319 598 000 Kč
Výsledek hospodaření za účetní období
10 217 000 Kč
Počet zaměstnanců k 31. prosinci 2012
296
Rozhodující předmět podnikání:
1.Vývoj a výroba pneumatických systémů
2.Velkosériová a středněsériová strojírenská výroba
3.Výroba náloží pro průmyslové použití
4.Delaborace, konverze a likvidace munice
Hlavní výrobky a služby:
1.Pneumatické prvky a příslušenství pneumatických systémů pro vozidla hromadné přepravy osob
(autobusy, trolejbusy, kolejová vozidla atd.)
2.Technologické celky a jejich komponenty pro skladování a distribuci pohonných hmot,
minerálních olejů a LPG
3.Strojírenské díly, lisovací nářadí, měřící a upínací přípravky, tlakové nádoby apod.
4.Výcvik a školení pro práci s výbušninami a pyrotechnikou
POLIČSKÉ STROJÍRNY a. s.
Address
Bořiny 1145, Horní Předměstí, 572 01 Polička
Business ID/Tax ID
46504851/CZ46504851
Commercial register
MC in Hradec Králové, Section B, Insert 647
Date of incorporation
1 May, 1992
Registered capital (as at 31 December, 2012)
CZK 291,505,000
Shareholders´ equity (as at 31 December, 2012)
CZK 357,256,000
Total revenues for the accounting period
CZK 319,598,000
Net income for the accounting period
CZK 10,217,000
Number of employees (as at 31 December, 2012)
296
Scope of Business:
1.Development and manufacture of pneumatic systems for transport and distribution of fuel
and mineral oils
2.Large-series and mid-size series of engineering products
3.Manufacture of ammunition and blasting charges for military and industrial purposes
4.Delaboration, conversion and liquidation of ammunition
Key Products and Services:
1.Pneumatic elements and pneumatic system accessories for public transport vehicles
(buses, street cars, light rail vehicles, etc.)
2.Technological systems and components for storage and distribution of fuel, mineral oils and LPG
3.Engineering parts, pressing equipment, measuring and clamping products, pressurized
containers, etc.
4.Training and education for work with explosives and pyrotechnics, igniting charges manufacture
ČESKÁ LETECKÁ SERVISNÍ a. s.
Sídlo
Mladoboleslavská ul., letiště Kbely,197 21 Praha 9
IČ/DIČ
25101137/CZ25101137
Obchodní rejstřík
Krajský soud v Praze, oddíl B, vložka 4510
Den zápisu do obchodního rejstříku
21. ledna 1997
Základní kapitál k 31. prosinci 2012
1 000 000 Kč
Vlastní kapitál k 31. prosinci 2012
48 603 000 Kč
Celkové výnosy za účetní období
97 857 000 Kč
Výsledek hospodaření za účetní období
-4 455 000 Kč
Počet zaměstnanců k 31. prosinci 2012
23
Rozhodující předmět podnikání:
1.Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
2.Vývoj, projektování a konstrukční změny letecké techniky v oblasti systémů
(palubní elektroniky, přístrojů a elektrických i elektronických letadlových celků)
3.Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
Hlavní výrobky a služby:
1.Projekce a realizace zástaveb radionavigačních systémů a speciálního vybavení civilních letounů všech
kategorií od ultralehkých až po malé dopravní a obchodní
2.Projekce a realizace zástaveb speciálního komunikačního a navigačního vybavení vojenských stíhacích
letounů
3.Údržba přístrojového a radionavigačního vybavení civilních i vojenských letadel a vrtulníků
ČESKÁ LETECKÁ SERVISNÍ a. s.
Address
Mladoboleslavská ul., letiště Kbely,197 21 Praha 9
Business ID/Tax ID
25101137/CZ25101137
Commercial register
MC in Prague, Section B, Insert 4510
Date of incorporation
21 January, 1997
Registered capital (as at 31 December, 2012)
CZK 1,000,000
Shareholders´ equity (as at 31 December, 2012)
CZK 48,603,000
Total revenues for the accounting period
CZK 97,857,000
Net income for the accounting period
CZK -4,455,000
Number of employees (as at 31 December, 2012)
23
Scope of Business:
1.Purchase of goods for sale and resale
2.Development, design and construction changes of avionics system technology
(navigation,
electronics, instruments and electric and electronic avionic units)
3.Manufacture, installation and repair of electronics
Key Products and Services:
1.Design and implementation of radio navigation systems and special civil aircraft equipment
in all categories, from ultralight to small passenger and commercial aircraft
2.Design and implementation of special communication and navigation equipment for military
fighter planes
3.Maintenance of instrument and radio navigation equipment for civil and military aircraft and helicopters
18
RAMET a. s.
Sídlo
Letecká 1110, 686 04 Kunovice
IČ/DIČ
25638891/CZ25638891
Obchodní rejstřík
Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2596
Den zápisu do obchodního rejstříku
6. ledna 1998
Základní kapitál k 31. prosinci 2012
1 000 000 Kč
Vlastní kapitál k 31. prosinci 2012
72 420 000 Kč
Celkové výnosy za účetní období
209 749 000 Kč
Výsledek hospodaření za účetní období
7 710 000 Kč
Počet zaměstnanců k 31. prosinci 2012
182
Rozhodující předmět podnikání:
1.Vývoj a výroba pasivních a aktivních radiolokačních systémů
2.Vývoj a výroba radarových měřičů rychlosti vozidel
3.Vývoj speciálního programového vybavení
Hlavní výrobky a služby:
1.Primární přehledový radar PSR MORAVA a sekundární přehledový radar M10SR
2.Stanice dalekého dosahu SDD
3.Radarový měřič rychlosti RAMER 10
4.Záruční a pozáruční servis výše uvedených výrobků
Do 1. 1. 2013 RAMET C.H.M. a. s., od téhož dne změna firmy (názvu) na RAMET a. s.
RAMET a. s.
Address
Letecká 1110, 686 04 Kunovice
Business ID/Tax ID
25638891/CZ25638891
Commercial register
MC in Brno, Section B, Insert 2596
Date of incorporation
6 January, 1998
Registered capital (as at 31 December, 2012)
CZK 1,000,000
Shareholders´ equity (as at 31 December, 2012)
CZK 72,420,000
Total revenues for the accounting period
CZK 209,749,000
Net income for the accounting period
CZK 7,710,000
Number of employees (as at 31 December, 2012)
182
Scope of Business:
1.Development and manufacture of passive and active radiolocation systems
2.Development and manufacture of road traffic speed radars
3.Development of special programme equipment
Key Products and Services:
1.PSR MORAVA primary surveillance radar and M10SR secondary surveillance radar
2.Long-range ESM station
3.RAMER 10 road traffic speed radar
4.Warranty and post-warranty service for these products
Till 1 January, 2013 RAMET C.H.M. a. s., change of the company trade name to RAMET a. s. effective since
the same date.
KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA SPOLEČNOSTI OMNIPOL a.s. KE DNI 31. PROSINCE 2012 (v tis. Kč)
CONSOLIDATED BALANCE SHEET OF OMNIPOL a. s. AS AT 31 DECEMBER, 2012
(in thousands of CZK)
Aktiva
Assets
31. prosince 2012
31 December, 2012
Aktiva celkem
Total assets
A
Pohledávky za upsaný základní kapitál
Receivables for capital subscription
B
Dlouhodobý majetek
Fixed assets
0
524 645
B
I.
Dlouhodobý nehmotný majetek
Long-term intangible assets
B
II.
Dlouhodobý hmotný majetek
Long-term tangible assets
494 086
B
III.
Dlouhodobý finanční majetek
Long-term financial assets
191 468
B
III. 1.
Podíly v ovládaných a řízených osobách
Majority shareholdings and participating interests (shareholdings > 20 %)
191 468
C
Oběžná aktiva
Current assets
1 590
2 157 825
C
I.
Zásoby
Inventory
507 299
C
II.
Dlouhodobé pohledávky
Long-term receivables
252 922
C
III.
Krátkodobé pohledávky
Short-term receivables
1 064 041
C
IV.
Krátkodobý finanční majetek
Short-term financial assets
D
I.
Časové rozlišení
Accruals
Konsolidační celek zahrnuje mateřskou společnost OMNIPOL a. s. a dceřiné společnosti ERA a. s., Poličské strojírny a. s.
a Česká letecká servisní a. s.
Consolidated unit includes mother company OMNIPOL a. s. and daughter companies ERA a. s., Poličské strojírny a. s.
and Česká letecká servisní a. s.
20
2 702 949
333 563
20 479
Pasiva
Liabilities
31. prosince 2012
31 December, 2012
Pasiva celkem
Total shareholder´s equity and liabilities
A
2 702 949
Vlastní kapitál
Shareholder´s equity
746 702
A
I.
Základní kapitál
Registered capital
201 000
A
II.
Kapitálové fondy
Capital funds
277 520
A
III.
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku
Funds created from profit
A
IV.
Výsledek hospodaření minulých let
Retained earnings
A
V.
Konsolidovaný výsledek hospodaření běžného účetního období
Consolidated result of current accounting period
A
VI.
Konsolidační rezervní fond
Consolidation reserve fund
B
Cizí zdroje
Liabilities
26 983
168 757
72 442
0
1 871 818
B
I.
Rezervy
Reserves
B
II.
Dlouhodobé závazky
Long-term liabilities
49 955
B
III.
Krátkodobé závazky
Short-term liabilities
794 955
B
IV.
Bankovní úvěry a výpomoci
Bank loans and short-term notes
883 663
B
IV. 1.
Bankovní úvěry dlouhodobé
Long-term bank loans
339 298
C
I.
Časové rozlišení
Accruals
D
I.
Menšinový vlastní kapitál
Minority equity
Konsolidační celek zahrnuje mateřskou společnost OMNIPOL a. s. a dceřiné společnosti ERA a. s., Poličské strojírny a. s.
a Česká letecká servisní a. s.
Consolidated unit includes mother company OMNIPOL a. s. and daughter companies ERA a. s., Poličské strojírny a. s.
and Česká letecká servisní a. s.
143 245
79 083
5 346
KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY KE DNI 31. PROSINCE 2012 (v tis. Kč)
CONSOLIDATED PROFIT/LOSS ACCOUNT AS AT 31 DECEMBER, 2012 (in thousands of CZK)
leden až prosinec 2012
January to December
2012
I.
A
469 336
Náklady vynaložené na prodané zboží
Cost of goods sold
385 398
+
Obchodní marže
Gross margin
II.
Výkony
Operation
B
83 938
1 186 824
Výkonová spotřeba
Consumption from operation
675 697
Přidaná hodnota
Value added
595 065
C
Osobní náklady
Personnel expenses
379 808
D
Daně a poplatky
Taxes and fees
E
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Depreciation of long-term intangible and tangible assets
96 146
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
Revenues from intangible and tangible assets and material sold
10 360
F
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
Net book value of intangibles, tangibles and material sold
9 986
G
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti
Change in operational reserves and provisions
-1 593
Ostatní provozní výnosy
Other operational revenues
61 631
Ostatní provozní náklady
Other operational expenses
72 201
+
III.
IV.
H
9 559
*
Konsolidovaný provozní výsledek hospodaření
Consolidated operating income
VI.
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
Revenues from sales of securities and deposits
0
Prodané cenné papíry a podíly
Sold securities and deposits
0
VII.
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
Revenues from long-term financial investments
0
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
Revenues from short-term financial investments
J
22
Tržby za prodej zboží
Revenues from goods sold
K
Náklady z finančního majetku
Expenses on financial investments
M
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti
Change in financial reserves and provisions
112 179
2 510
0
315
leden až prosinec 2012
January to December
2012
X.
N
XI.
O
XII.
P
*
Výnosové úroky
Interest revenues
33 224
Nákladové úroky
Interest expenses
53 871
Ostatní finanční výnosy
Other financial revenues
74 770
Ostatní finanční náklady
Other financial expenses
92 926
Převod finančních výnosů
Transfer of financial revenues
0
Převod finančních nákladů
Transfer of financial expenses
0
Konsolidovaný finanční výsledek hospodaření
Consolidated financial result
Q
Daň z příjmů za běžnou činnost
Income tax on ordinary activities
-36 608
3 619
**
Konsolidovaný výsledek hospodaření za běžnou činnost
Consolidated profit from ordinary activities
XIII.
Mimořádné výnosy
Extraordinary revenues
0
Mimořádné náklady
Extraordinary expenses
0
Konsolidovaný mimořádný výsledek hospodaření
Consolidated extraordinary profit
0
Převod podílu na výsledku hospodaření partnerům
Income distribution to partners
0
R
*
T
71 952
***
Konsolidovaný výsledek hospodaření za účetní období
Consolidated profit the accounting period
71 952
****
Konsolidovaný výsledek hospodaření před zdaněním
Consolidated profit before tax
72 442
Konsolidační celek zahrnuje mateřskou společnost OMNIPOL a. s. a dceřiné společnosti ERA a. s., Poličské strojírny a. s.
a Česká letecká servisní a. s.
Consolidated unit includes mother company OMNIPOL a. s. and daughter companies ERA a. s., Poličské strojírny a. s.
and Česká letecká servisní a. s.
ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA PRO AKCIONÁŘE SPOLEČNOSTI
Tel.: +420 241 046 111
Fax: +420 241 046 221
www.bdo.cz
BDO Audit s. r. o.
Olbrachtova 1980/5
Praha 4
140 00
ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI
OMNIPOL A. S.
Provedli jsme audit konsolidované účetní závěrky společnosti OMNIPOL a. s., se sídlem Nekázanka 11, č. p. 880,
Praha 1, identifikační číslo 250 63 138, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2012, výkazu zisku a ztráty za období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 a přílohy této konsolidované účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace.
Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za konsolidovanou účetní závěrku
Statutární orgán společnosti OMNIPOL a. s. je odpovědný za sestavení konsolidované účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení konsolidované účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.
Odpovědnost auditora
Naší odpovědností je vyjádřit na základě provedeného auditu výrok k této konsolidované účetní závěrce. Audit jsme
provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky
a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že konsolidovaná účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných
v konsolidované účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné nesprávnosti údajů uvedených v konsolidované účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení konsolidované účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit
se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením a dále posouzení celkové prezentace konsolidované účetní závěrky.
Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.
Výrok auditora
Podle našeho názoru konsolidovaná účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti
OMNIPOL a. s. k_31. 12. 2012 a_nákladů a výnosů a_výsledku jejího hospodaření za období od 1. 1. 2012
do 31. 12. 2012, v souladu s českými účetními předpisy.
Zdůraznění skutečností
Upozorňujeme na bod 3. obecné informace konsolidované účetní závěrky, kde je uvedeno, že konsolidovaná účetní závěrka společnosti neobsahuje srovnatelné údaje za minulé účetní období včetně zdůvodnění. Tato
skutečnost nepředstavuje výhradu.
Zpráva o ověření konsolidované výroční zprávy
Ověřili jsme též soulad konsolidované výroční zprávy společnosti OMNIPOL a. s. s konsolidovanou účetní závěrkou, která je v této konsolidované výroční zprávě obsažena. Za správnost konsolidované výroční zprávy je
zodpovědný statutární orgán společnosti OMNIPOL a. s. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu konsolidované výroční zprávy s konsolidovanou účetní závěrkou.
Ověření jsme provedli v souladu s mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami
Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby
získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené v konsolidované výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež
jsou též předmětem zobrazení v konsolidované účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou konsolidovanou účetní závěrkou. Jsme přesvědčení, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora.
Podle našeho názoru jsou informace uvedené v konsolidované výroční zprávě společnosti OMNIPOL a. s. k_31.
12. 2012 ve všech významných ohledech v souladu s uvedenou konsolidovanou účetní závěrkou.
V Praze dne 20. června 2013
BDO Audit s. r. o., auditorské oprávnění č. 018, zastoupená partnery:
Ing. Eva Knyplová
auditorské oprávnění č. 1521
Ing. Vlastimil Hokr
auditorské oprávnění č. 0071
BDO Audit s. r. o., česká společnost s ručením omezeným (IČ 45 31 43 81, registrovaná u Rejstříkového soudu Praha, oddíl a vložka C. 7279, auditorské oprávnění
Komory auditorů ČR č. 018) je členem BDO International Limited (společnosti s ručením omezeným ve Velké Británii) a je součástí mezinárodní sítě nezávislých členských
firem BDO.
24
AUDITOR’S REPORT TO COMPANY SHAREHOLDERS
Tel.: +420 241 046 111
Fax: +420 241 046 221
www.bdo.cz
BDO Audit s. r. o.
Olbrachtova 1980/5
Praha 4
140 00
Czech Republic
THE INDEPENDENT AUDITOR‘S REPORT TO THE SHAREHOLDERS
We have audited the consolidated financial statements of OMNIPOL a. s., based in Nekázanka 11, č. p. 880,
Praha 1, identification number 250 63 138, which comprise the balance sheet as of 31. 12. 2012, the income statement for the period from 1. 1. 2012 to 31. 12. 2012 and enclosure to this consolidated financial statements with a summary of significant accounting policies and other explanatory notes.
Statutory Body´s Responsibility for the Consolidated Financial Statements
The Statutory Body of OMNIPOL a. s. is responsible for the preparation of consolidated financial statements that
give a true and fair view in accordance with Czech accounting regulations and for such internal control as statutory body determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free
from material misstatement, whether due to fraud or error.
Auditor´s Responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. We
conducted our audit in accordance with the Act on Auditors and International Standards on Auditing and the related application guidelines issued by the Chamber of Auditors of the Czech Republic. Those laws and regulations require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor´s judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity´s preparation
of the consolidated financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that
are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness
of the entity´s internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used
and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
audit opinion.
Opinion
In our opinion, the consolidated financial statements give a true and fair view of the financial position
of OMNIPOL a. s. as of 31. 12. 2012, and of its financial performance for the period from 1. 1. 2012
to 31. 12. 2012 in accordance with Czech accounting regulations.
Note
We would like to point out Item 3 of the General Information of the consolidated financial statement which states that the Company´s consolidated financial statement does not contain comparable data from the past accounting period, including a justification. This fact does not constitute a reservation.
Report on the Audit of the Consolidated Annual Report
We have also audited the consolidated annual report of OMNIPOL a. s. for consistency with the consolidated
financial statements for the period ended 31. 12. 2012 which are included in the consolidated annual report.
The correctness of the consolidated annual report is the responsibility of OMNIPOL a. s.´s statutory body. Our
responsibility is to express an opinion on the consistency of the consolidated annual report and the consolidated financial statements based on our audit.
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing and the related application guidelines issued by the Chamber of Auditors of the Czech Republic. Those standards require that the auditor plan
and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the information included in the consolidated annual report describing matters that are also presented in the consolidated financial statements is, in all
material respects, consistent with the relevant consolidated financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
In our opinion, the information included in the consolidated annual report of OMNIPOL a. s. for the period ended
31. 12. 2012 is consistent, in all material respects, with the consolidated financial statements referred to above.
Prague, 20 June 2013
BDO Audit s. r. o., Certificate No. 018, represented by partners:
Ing. Eva Knyplová
Certificate No. 1521
Ing. Vlastimil Hokr
Certificate No. 0071
BDO Audit s. r. o., a Czech limited company (registration Number 45 31 43 81, registered in Praha, No. C. 7279, certificate of Chamber of auditors No. 018)
is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international BDO network of independent member firms.
ČÁST II.
SPOLEČNOST OMNIPOL a. s.
SPOLEČNOST
OMNIPOL byl založen v roce 1934 jako prodejní organizace umožňující především realizaci barterových obchodů s výrobky z koncernu
Škodových závodů Plzeň. Rozsáhlá zahraniční síť působící koncem
30. let ve více než 60 zemích všech kontinentů umožňovala úspěšné
obchodování i s jinými komoditami rychle se rozvíjející československé ekonomiky. Druhá světová válka přerušila činnost společnosti
a po omezení obchodních aktivit koncem 40. let došlo teprve ve druhé polovině 50. let k jejich oživení. Předmětem činnosti se stal nákup a prodej všech komodit tvořícího
se leteckého průmyslu a zařízení pro letecký provoz a dále obor loveckých a sportovních zbraní. Později
byl OMNIPOL zmocněn provádět pod dohledem vlády i obchody se zbožím sloužícím k obraně a bezpečnosti státu. Od počátku 90. let se rozšiřují aktivity a komodity tvořící obchodní nabídku společnosti,
přičemž vývoz a dovoz vojenské a letecké techniky i v současnosti tvoří podstatnou část aktivit společnosti. Nedílnou součást předmětu podnikání tvoří i finanční leasing technologických zařízení a vozidel, financování výstavby bioplynových stanic a ekologických projektů, vývoz potravinářských a strojírenských
technologií a zařízení.
Více než sedmdesát pět let zkušeností a odborných schopností umožňuje společnosti OMNIPOL být
spolehlivým obchodním partnerem pro mnoho výrobců z České republiky reprezentujícím jejich obchodní zájmy na mezinárodních trzích. OMNIPOL je tradičním dodavatelem špičkových výrobků a souvisejících služeb určených pro obranu, policii a civilní ochranu zahraničním vládním agenturám a smluvním
dodavatelům. OMNIPOL je také dlouhodobým nezávislým partnerem armády, letectva a policie České
republiky a podílí se na mnoha jejich nákupních a modernizačních programech. Statut registrovaného
dodavatele pro Agenturu NATO pro technické zabezpečení a zásobování NSPA je základním předpokladem pro úzkou a dlouhodobou spolupráci s členskými zeměmi Severoatlantické aliance.
PART II.
THE OMNIPOL a. s. COMPANY
THE COMPANY
OMNIPOL was founded in the year 1934 as a trading company, focusing mainly on barter operations
related to activities of “Škodovy závody” in Pilsen. An extensive network in more than 60 foreign countries
on all continents enabled successful trading at the end of the 1930´s also in other commodities of a quickly
developing Czechoslovak economy. World War II interrupted these activities and after a short development
of trading activities after the war and subsequent reduction at the end of the 1940´s, their continuing revival
began in the second half of the 1950’s. The company focused on purchase and sale of all commodities
of the emerging aerospace industry and equipment for air traffic as well as hunting and sports arms. Later,
under the supervision of the government, OMNIPOL was authorised to trade in defence and security
goods. Since the early 1990’s OMNIPOL has broadened its activities and portfolio of commodities, while
export and import of military and air force equipment still represent a significant part of its activities. Also,
financial leasing of technological equipment and vehicles, financing of construction of biogas facilities and
environmental projects, export of food processing and mechanical engineering equipment and technologies
are an inseparable part of its business at present time.
More than seventy five years of experience and professional workmanship and know-how enable OMNIPOL
to be a reliable business partner for several dozens companies from the Czech Republic representing their
commercial interests on international markets. OMNIPOL is traditional supplier of high-quality defence,
police and public security related products and services to Government agencies and contractors abroad,
OMNIPOL is also a long-term independent partner to the Czech Army, Air Force and Police and is involved
26
OMNIPOL je rovněž registrovaný v seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeném Ministerstvem pro
místní rozvoj České republiky podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
OMNIPOL je jedním ze zakládajících členů Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky (AOBP). Společnost je dále členem Hospodářské komory ČR, Smíšené obchodní komory „Východ“, Česko-arabské obchodní komory a Česko-arabské podnikatelské rady.
in many of their purchase and modernisation programmes. The status of registered supplier for the NATO
Support Agency (NSPA) is the basic condition for close, long-term cooperation with member countries of the
North Atlantic Alliance. OMNIPOL is also registered in the List of Qualified Suppliers kept at the Ministry for
Regional Development of the Czech Republic under the Public Procurement Act No. 137/2006 Coll.
OMNIPOL is one of the founding members of the Association of the Defence and Security Industry of the
Czech Republic (AOBP). The company is further a member of the Chamber of Commerce of the Czech
Republic, Mixed Chamber of Commerce “East”, Czech-Arab Chamber of Commerce and Czech-Arab
Business Council.
HISTORIE SPOLEČNOSTI
Po celou dobu své existence trvající již více než 75 let byla činnost společnosti OMNIPOL zaměřena na zahraniční obchod, a to především
související s technikou určenou pro obranu a bezpečnost. Společnost
OMNIPOL prošla několika rozdílnými etapami vývoje, kdy patřila k nejvýznamnějším společnostem v rámci národního hospodářství, ale také
kdy se potácela na hraně mezi přežitím a likvidací. Všechna úskalí, vyplývající ze složitého politického a ekonomického vývoje uplynulých
75 let, ale přečkala bez zásadní úhony a její stabilita založená na tradici, zkušenostech a schopnostech jejích
zaměstnanců jí umožňuje být pevným článkem ekonomiky České republiky i v současné době.
22. října
1934
1940 – 1945
1945
Založení firmy OMNIPOL, obchodní společnost s r. o.
Během druhé světové války začlenění do německého výrobního koncernu,
přerušení aktivit ve smyslu předválečného stylu
Znárodnění společnosti
1946 – 1949
Obnovení obchodních aktivit, vzápětí jejich pozvolný útlum s ohledem
na vnitrostátní a mezinárodní situaci
1950 – 1956
Omezení činnosti na dokončování dřívějších kontraktů, rozvoj nových
obchodních aktivit nebyl žádoucí
COMPANY HISTORY – MILESTONES
During its long existence continuing more than 75 years, the company concentrated on foreign trade, mainly in the spheres of defence and security technology. OMNIPOL has been though several different stages
of development, including being one of the most important companies within the framework of a centralised
economy, but also when it found itself poised between survival and liquidation. However, it successfully weathered all of the storms of the complex political and economic developments of the last 75 years, and its
stability, founded on the tradition, experience and knowhow of its employees, has allowed it to become a firm
element of the Czech economy to this day.
22 October
1934
1940 – 1945
1945
28
Foundation of OMNIPOL, Trading Company Ltd.
Incorporation into the German military production trust,
interruption of all company’s pre-war activities
Nationalization of the company
1946 – 1949
Revival of trading activities, their subsequent reduction
with respect to the domestic and international political situation
1950 – 1956
Reduction of activities for completion of existing contracts, development
of new businesses was not required
Reklamní slogany z konce 30. let
1956 – 1990
Státní podnik zahraničního obchodu s výhradním zaměřením na vývoz
a dovoz sportovních a loveckých zbraní, střeliva k nim, jakož
i sportovních a civilních letadel
1991
Změna předmětu podnikání na vývoz a dovoz věcí včetně vojenské
a bezpečnostní techniky
září
1996
Dokončení privatizace společnosti
8. září
2004
Převzetí veškerého jmění společnosti OMNIPOL a. s. jejím majoritním
akcionářem společností OMNYX, a. s., a současná změna obchodní firmy
(názvu) OMNYX, a. s. na OMNIPOL a. s.
1956 – 1990
State-owned foreign trade company with exclusive responsibility for export
and import of sports and civil aircraft as well as sports and hunting arms
and ammunition
1991
Change of the scope of business for general trading activities
with various products inclusive defence and security equipment
September
1996
Completion of the privatisation of the company
8 September
2004
Takeover of all the assets of OMNIPOL a. s. by its majority shareholder
OMNYX, a. s., accompanied by the change of the company’s trade name
to OMNIPOL a. s.
ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI
Název společnosti
OMNIPOL a. s.
Právní forma
akciová společnost
Sídlo
Nekázanka 880/11
112 21 Praha 1
Telefon
+420 224 011 111
Telefax
+420 224 012 241
Datová schránka
rtkfhhf
E-mail
[email protected]
Internet
http://www.omnipol.com
IČ
25063138
DIČ
CZ25063138
Obchodní rejstřík
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4152
Den zápisu do obchodního rejstříku
8. července 1996
Základní kapitál k 31. prosinci 2012
201 000 000 Kč
Vlastní kapitál k 31. prosinci 2012
574 172 000 Kč
Počet zaměstnanců k 31. prosinci 2012
99
Průměrný počet zaměstnanců v roce 2012
98
BASIC INFORMATION ABOUT THE COMPANY
30
Trade Name
OMNIPOL a. s.
Legal Form
joint-stock company
Address
Nekázanka 880/11
112 21 Prague 1, Czech Republic
Telephone
+420 224 011 111
Fascimile
+420 224 012 241
E-mail
[email protected]
Website
http://www.omnipol.com
Business ID
25063138
Tax ID
CZ25063138
Commercial Register
Prague Municipal Court – Section B, Insert 4152
Date of Incorporation
8 July, 1996
Registered Capital (as at 31 December, 2012)
CZK 201,000,000
Shareholders‘ Equity (as at 31 December, 2012)
CZK 574,172,000
Number of Employees (as at 31 December, 2012)
99
Average Number of Employees in 2012
98
ROZHODUJÍCÍ PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ (KE DNI 31. PROSINCE 2012)
–provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem v rozsahu povolení vydaného podle zákona
č. 38/1994 Sb. v platném znění
–ničení, zneškodňování, nákup a prodej výbušnin
–nákup, prodej a přeprava bezpečnostního materiálu
–vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej,
půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní a střeliva
–výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách
č. 1 až 3 živnostenského zákona v platném znění
SCOPE OF BUSINESS (AS AT 31 DECEMBER, 2012)
–Foreign trade with military material within the scope
of the authorisation issued in accordance with
Act No. 38/1994 Coll., as amended
–The destruction, disablement, purchase and sale
of explosives
–The purchase, sale and transportation of security
material
–The development, production, repairs, modification,
transportation, purchase, sale, lease, storage,
disablement and disposal of weapons
and ammunition
–Production activities, trading and services not specified in Appendices 1 to 3 of the Trade Act,
as amended
MAJETKOVÉ ÚČASTI (KE DNI 31. PROSINCE 2012)
Obchodní firma a sídlo společnosti
Předmět činnosti
% ze
základního
jmění
ERA a. s., Pardubice
vývoj a výroba elektronických systémů
100,00 %
Poličské strojírny a. s., Polička
strojírenská výroba, delaborace
a likvidace munice
100,00 %
Kámen Hudčice s. r. o., Hudčice
těžba a zpracování kamene
100,00 %
AUTOPOL spol. s r. o., Praha
pronájem nemovitostí
100,00 %
OMNIPEX s. r. o., Praha
obchodní činnost
100,00 %
SLOMEX a. s., Bratislava *
obchodní činnost
100,00 %
Česká letecká servisní a. s., Praha
modernizace leteckých radionavigačních
systémů
89,00 %
ENERGO 2000 a. s., Praha
projekční činnost v oblasti energetiky
48,79 %
RAMET C.H.M. a. s., Kunovice **
vývoj a výroba elektronických systémů
50,00 %
RAMET s. r. o., Kunovice
správa nemovitostí
50,00 %
* Společnost v likvidaci
** Do 1. 1. 2013 RAMET C.H.M. a. s., od téhož dne změna firmy (názvu) na RAMET a. s.
OWNERSHIP INTERESTS (AS AT 31 DECEMBER, 2012)
32
Company‘s trade name and registered office
Scope of business
% of
registered
capital
ERA a. s., Pardubice
Development and production
of electronic systems
100.00 %
Poličské strojírny a. s., Polička
Engineering production, dismantling
and liquidation of ammunition
100.00 %
Kámen Hudčice s. r. o., Hudčice
Stone mining and processing
100.00 %
AUTOPOL spol. s r. o., Praha
Real-estate rentals
100.00 %
OMNIPEX s. r. o., Praha
Trade activities
100.00 %
SLOMEX a. s., Bratislava *
Trade activities
100.00 %
Česká letecká servisní a. s., Praha
Modernisation of radio navigation
systems
89.00 %
ENERGO 2000 a. s., Praha
Project activities in the energy sector
48.79 %
RAMET C.H.M. a. s., Kunovice **
Development and production
of electronic systems
50.00 %
RAMET s. r. o., Kunovice
Real-estate management
50.00 %
* Company in liquidation
** Till 1 January, 2013 RAMET C.H.M. a. s., change of the company trade name to RAMET a. s. effective since the same date
AKCIE SPOLEČNOSTI
Základní kapitál společnosti OMNIPOL a. s. ke dni 31. 12. 2012 činí 201 000 000 Kč a dělí se na 100 kusů
kmenových akcií na jméno v listinné podobě. Jmenovitá hodnota každé akcie je Kč 2 010 000. Akcie společnosti nejsou veřejně obchodovatelné.
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Generální ředitel
Obchodní úsek
Ekonomicko-správní
úsek
Odbor řízení lidských zdrojů
a jakosti
Obchodní skupina 2200
Vojenská technika
Odbor financí a controllingu
Sekretariát GŘ
Obchodní skupina 2400
Civilní komodity a leasing
Účtárny
Personalistika a mzdy
Odbor podpory obchodu
Technicko-hospodářský
odbor
Odbor správy majetkových
účastí
Právní odbor
Pokladna
STOCK SHARES
The registered capital of the OMNIPOL a. s. company amounting to CZK 201,000,000 on 31 December, 2012
consisted of 100 pieces of primary bearer shares in the form of share certificates with a nominal value
of CZK 2,010,000 each. Company’s stock shares are not negotiable on the public markets.
ORGANIZATIONAL STRUCTURE
Managing Director
Trade Division
Economic-Administration
Division
Human Resources
and Quality Management
Department
Trade Group 2200
Military Equipment
Financial Group
Managing Director
Secretariat
Trade Group 2400
Civil Commodities and Leasing
Accounting Departments
Personnel Affairs
and Wages
Trade Support Group
Technical Management
Department
Treasury
Equity Management
Department
Legal Department
ORGÁNY SPOLEČNOSTI (KE DNI 31. PROSINCE 2012)
STATUTÁRNÍ ORGÁN – PŘEDSTAVENSTVO
V období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012 pracovalo představenstvo společnosti OMNIPOL a. s. v následujícím složení:
Předseda:
Ing. Michal Hon
Členové:
Ing. Jiří Řezáč
Ing. Milan Faltus
Ing. Milan Jurek, MBA
Ing. Jaroslav Trávníček
V průběhu roku 2012 nedošlo ke změně ve složení představenstva společnosti.
KONTROLNÍ ORGÁN – DOZORČÍ RADA
V období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012 pracovala dozorčí rada společnosti OMNIPOL a. s. v následujícím složení:
Předseda:
Ing. Pavel Roubal
Členové:
Ing. Jozef Piga
Vratislav Ondráček – člen zvolený zaměstnanci společnosti
V průběhu roku 2012 nedošlo ke změně ve složení dozorčí rady společnosti.
STATUTORY AND SUPERVISORY BODIES (AS AT 31 DECEMBER, 2012)
STATUTORY BODY – BOARD OF DIRECTORS
The following persons worked at the Board of Directors of OMNIPOL a. s. in the period from 1 January, 2012
to 31 December, 2012:
Chairman:
Mr. Michal Hon
Directors:
Mr. Jiří Řezáč
Mr. Milan Faltus
Mr. Milan Jurek, MBA
Mr. Jaroslav Trávníček
During the year 2012, no changes occured in the composition of the company´s Board of Directors.
SUPERVISORY BODY – SUPERVISORY BOARD
The following persons worked at the Supervisory Board of OMNIPOL a. s. in the period from 1 January, 2012
to 31 December, 2012:
Chairman:
Mr. Pavel Roubal
Members:
Mr. Jozef Piga
Mr. Vratislav Ondráček – Member elected by the company´s employees
During the year 2012, no changes occured in the composition of the company´s Supervisory Board.
34
STRUKTURA VÝNOSŮ V ROCE 2012
STRUCTURE OF REVENUES IN THE YEAR 2012
Celkové výnosy / Total Revenues
tis. Kč
CZK thousands
%
391 028
47,41
63 604
7,71
Tržby z prodeje ostatních služeb
Revenues from sales of other services
141 790
17,19
Ostatní výnosy** / Other revenues**
228 282
27,69
Celkem / Total
824 704
100,00
Obchodní činnost – tržby za prodej zboží*
Trading activities – revenues from sales of goods*
Tržby za pronájem – leasing
Leasing – rent revenues
* vývoz, dovoz, reexport, tuzemsko / * export, import, re-export, inland
** zúčtování opravných položek a rezerv, tržby z prodeje DHM a NHM, tržby
z prodeje finančního majetku, náhrady škod, ostatní finanční výnosy
** accounting for adjustments and reserves, sale of fixed and financial assets,
compensation for damages, other financial revenues
Obchodní činnost – tržby za prodej zboží (bez služeb) / Trading Revenues – Sales of Goods (without Services)
tis. Kč
CZK thousands
%
Vývoz / Export
223 570
57,17
Dovoz / Import
113 729
29,08
50 582
12,94
3 147
0,81
391 028
100,00
tis. Kč
CZK thousands
%
180 759
80,85
Afrika / Africa
25 711
11,50
Evropa / Europe
17 100
7,65
Celkem / Total
223 570
100,00
tis. Kč
CZK thousands
%
101 088
88,88
Severní Amerika / Northern America
8 830
7,77
Evropa – ostatní státy / Europe excluding EU
3 811
3,35
113 729
100,00
Tuzemsko / Inland
Reexport / Re-export
Celkem / Total
Vývoz podle kontinentů / Export by Continents
Asie / Asia
Dovoz podle kontinentů / Import by Continents
Evropa – členské státy EU / European Union
Celkem / Total
ROZVAHA SPOLEČNOSTI KE DNI 31. PROSINCE 2012 (v tis. Kč)
BALANCE SHEET AS AT 31 DECEMBER, 2012 (in thousands of CZK)
Aktiva
Assets
Aktiva celkem
Total assets
A
Pohledávky za upsaný základní kapitál
Receivables for capital subscription
B
Dlouhodobý majetek
Fixed assets
31. prosince 2011
31 December, 2011
2182897
2 498 105
0
0
793 453
817 938
62
184
B
I.
Dlouhodobý nehmotný majetek
Long-term intangible assets
B
II.
Dlouhodobý hmotný majetek
Long-term tangible assets
179 527
217 671
B
III.
Dlouhodobý finanční majetek
Long-term financial assets
613 864
600 083
B
III. 1.
Podíly v ovládaných a řízených osobách
Majority shareholdings and participating interests
(shareholdings > 20 %)
613 864
524 383
1 375 200
1 662 217
C
36
31. prosince 2012
31 December, 2012
Oběžná aktiva
Current assets
C
I.
Zásoby
Inventory
190 388
166 267
C
II.
Dlouhodobé pohledávky
Long-term receivables
250 744
424 665
C
III.
Krátkodobé pohledávky
Short-term receivables
852 507
954 793
C
IV.
Krátkodobý finanční majetek
Short-term financial assets
81 561
116 492
D
I.
Časové rozlišení
Accruals
14 244
17 950
Pasiva
Liabilities
31. prosince 2012
31 December, 2012
31. prosince 2011
31 December, 2011
2 182 897
2 498 105
Vlastní kapitál
Shareholder´s equity
574 172
571 187
Pasiva celkem
Total shareholder´s equity and liabilities
A
A
I.
Základní kapitál
Registered capital
201 000
201 000
A
II.
Kapitálové fondy
Capital funds
277 521
277 741
A
III.
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku
Funds created from profit
22 184
21 193
A
IV.
Výsledek hospodaření minulých let
Retained earnings
55 261
51 415
A
V.
Výsledek hospodaření běžného účetního období
Result of current accounting period
18 206
19 838
1 533 330
1 801 457
106 646
116 504
B
Cizí zdroje
Liabilities
B
I.
Rezervy
Reserves
B
II.
Dlouhodobé závazky
Long-term liabilities
44 198
78 086
B
III.
Krátkodobé závazky
Short-term liabilities
589 741
566 773
B
IV.
Bankovní úvěry a výpomoci
Bank loans and short-term notes
792 745
1 040 094
B
IV. 1.
Bankovní úvěry dlouhodobé
Long-term bank loans
309 863
456 778
C
I.
Časové rozlišení
Accruals
75 395
125 461
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY KE DNI 31. PROSINCE 2012 (v tis. Kč)
PROFIT/LOSS ACCOUNT AS AT 31 DECEMBER, 2012 (in thousands of CZK)
I.
A
leden až prosinec 2011
January to December
2011
Tržby za prodej zboží
Revenues from goods sold
391 028
455 126
Náklady vynaložené na prodané zboží
Cost of goods sold
329 026
376 339
62 002
78 787
+
Obchodní marže
Gross margin
II.
Výkony
Operation
205 394
229 120
Výkonová spotřeba
Consumption from operation
167 471
218 004
Přidaná hodnota
Value added
99 925
89 903
C
Osobní náklady
Personnel expenses
91 689
78 363
D
Daně a poplatky
Taxes and fees
7 426
1 006
E
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Depreciation of long-term intangible and tangible assets
60 925
86 155
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
Revenues from intangible and tangible assets and material sold
4 022
241 640
F
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
Net book value of intangibles, tangibles and material sold
4 529
113 736
G
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti
a komplexních nákladů příštích období
Change in operational reserves and provisions
-34 942
30 388
Ostatní provozní výnosy
Other operational revenues
31 296
23 785
Ostatní provozní náklady
Other operational expenses
62 025
62 805
-56 409
-17 125
B
+
III.
IV.
H
*
Provozní výsledek hospodaření
Net operating income
VI.
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
Revenues from sales of securities and deposits
0
0
Prodané cenné papíry a podíly
Sold securities and deposits
0
0
J
38
leden až prosinec 2012
January to December
2012
VII.
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
Revenues from long-term financial investments
5 671
1 870
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
Revenues from short-term financial investments
2 337
367
K
Náklady z finančního majetku
Expenses on financial investments
0
0
M
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti
Change in financial reserves and provisions
0
0
X.
N
XI.
O
XII.
P
*
leden až prosinec 2012
January to December
2012
leden až prosinec 2011
January to December
2011
Výnosové úroky
Interest revenues
33 184
43 419
Nákladové úroky
Interest expenses
51 494
48 806
Ostatní finanční výnosy
Other financial revenues
151 774
176 719
Ostatní finanční náklady
Other financial expenses
62 650
102 101
Převod finančních výnosů
Transfer of financial revenues
0
0
Převod finančních nákladů
Transfer of financial expenses
0
0
78 822
71 468
4 207
34 505
18 206
19 838
Finanční výsledek hospodaření
Net income (net loss) from financial activities
Q
Daň z příjmů za běžnou činnost
Income tax on ordinary activities
**
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
Net income (net loss) from ordinary activities
XIII.
Mimořádné výnosy
Extraordinary revenues
0
0
Mimořádné náklady
Extraordinary expenses
0
0
Mimořádný výsledek hospodaření
Net income from extraordinary activities
0
0
Převod podílu na výsledku hospodaření partnerům
Income distribution to partners
0
0
R
*
T
***
Výsledek hospodaření za účetní období
Net income for the accounting period
18 206
19 838
****
Výsledek hospodaření před zdaněním
Net income before taxes
22 413
54 343
ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA PRO AKCIONÁŘE SPOLEČNOSTI
Tel.: +420 241 046 111
Fax: +420 241 046 221
www.bdo.cz
BDO Audit s. r. o.
Olbrachtova 1980/5
Praha 4
140 00
ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA AKCIONÁŘŮM SPOLEČNOSTI OMNIPOL A. S.
Provedli jsme audit účetní závěrky společnosti OMNIPOL a. s., se sídlem Nekázanka 11, č. p. 880, Praha 1,
identifikační číslo 250 63 138, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2012, výkazu zisku a ztráty za období
od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace.
Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku
Statutární orgán společnosti OMNIPOL a. s. je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý
obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro
sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.
Odpovědnost auditora
Naší odpovědností je vyjádřit na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory
auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných
v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné nesprávnosti
údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto
posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením a dále posouzení celkové prezentace účetní závěrky.
Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.
Výrok auditora
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti OMNIPOL a. s.
k 31. 12. 2012 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012,
v souladu s českými účetními předpisy.
Zpráva o ověření konsolidované výroční zprávy
Ověřili jsme též soulad výroční zprávy společnosti OMNIPOL a. s. s účetní závěrkou, která je v této výroční
zprávě obsažena. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán společnosti OMNIPOL a. s. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.
Ověření jsme provedli v souladu s mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami
Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby
získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčení, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora.
Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti OMNIPOL a. s. k 31. 12. 2012
ve všech významných ohledech v souladu s uvedenou účetní závěrkou.
V Praze dne 21. května 2013
BDO Audit s. r. o., auditorské oprávnění č. 018, zastoupená partnery:
Ing. Eva Knyplová
auditorské oprávnění č. 1521
Ing. Vlastimil Hokr
auditorské oprávnění č. 0071
BDO Audit s. r. o., česká společnost s ručením omezeným (IČ 45 31 43 81, registrovaná u Rejstříkového soudu Praha, oddíl a vložka C. 7279, auditorské oprávnění
Komory auditorů ČR č. 018) je členem BDO International Limited (společnosti s ručením omezeným ve Velké Británii) a je součástí mezinárodní sítě nezávislých členských
firem BDO.
40
AUDITOR’S REPORT TO COMPANY SHAREHOLDERS
Tel.: +420 241 046 111
Fax: +420 241 046 221
www.bdo.cz
BDO Audit s. r. o.
Olbrachtova 1980/5
Praha 4
140 00
Czech Republic
THE INDEPENDENT AUDITOR‘S REPORT TO THE SHAREHOLDERS
We have audited the financial statements of OMNIPOL a. s., based in Nekázanka 11, č. p. 880, Praha 1, identification number 250 63 138, which comprise the balance sheet as of 31. 12. 2012, and the income statement for the period from 1. 1. 2012 to 31. 12. 2012, and a summary of significant accounting policies and
other explanatory notes.
Statutory Body´s Responsibility for the Financial Statements
The Statutory Body of OMNIPOL a. s. is responsible for the preparation of financial statements that give a true
and fair view in accordance with Czech accounting regulations and for such internal control as statutory body
determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
Auditor´s Responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our
audit in accordance with the Act on Auditors and International Standards on Auditing and the related application guidelines issued by the Chamber of Auditors of the Czech Republic. Those laws and regulations require
that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements are free from material misstatement.
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor´s judgment, including the assessment of the
risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk
assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity´s preparation of the financial statements
that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but
not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity´s internal control. An audit also
includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
audit opinion.
Opinion
In our opinion, the financial statements give a true and fair view of the financial position of OMNIPOL a. s.
as of 31. 12. 2012, and of its financial performance for the period from 1. 1. 2012 to 31. 12. 2012 in accordance with Czech accounting regulations.
Report on the Audit of the Annual Report
We have audited the annual report of OMNIPOL a. s. for consistency with the financial statements for
the period ended 31. 12. 2012 which are included in the Annual Report. The correctness of the annual report is the responsibility of OMNIPOL a. s.´s statutory body. Our responsibility is to express
an opinion on the consistency of the annual report and the financial statements based on our audit.
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing and the related application guidelines issued by the Chamber of Auditors of the Czech Republic. Those standards require that the auditor plan
and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the information included in the annual report describing matters that are also presented in the financial statements is, in all material respects, consistent with the relevant financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
In our opinion, the information included in the annual report of OMNIPOL a. s. for the period ended 31. 12. 2012
is consistent, in all material respects, with the financial statements referred to above.
Prague, 21 May 2013
BDO Audit s. r. o., Certificate No. 018, represented by partners:
Ing. Eva Knyplová
Certificate No. 1521
Ing. Vlastimil Hokr
Certificate No. 0071
BDO Audit s. r. o., a Czech limited company (registration Number 45 31 43 81, registered in Praha, No. C. 7279, certificate of Chamber of auditors No. 018)
is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international BDO network of independent member firms.
ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZORČÍ RADY V ROCE 2012
Dozorčí rada společnosti vykonávala kontrolní činnost v roce 2012 podle schváleného plánu práce v souladu
se zákony a stanovami společnosti.
Hlavní důraz v činnosti dozorčí rady byl kladen na kontrolu uskutečňování podnikatelské činnosti a výkon
působnosti představenstva. Dozorčí rada se rovněž zabývala dosaženými hospodářskými výsledky a strategickými otázkami s důrazem na efektivitu hospodaření dceřiných společností.
Dozorčí rada přezkoumala řádnou účetní závěrku společnosti OMNIPOL a. s. za rok 2012, návrh představenstva na rozdělení zisku za účetní období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012 a vzala na vědomí Zprávu
auditora o ověření řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31. prosince 2012. Na základě této zprávy doporučila valné hromadě přijmout zprávu představenstva o hospodaření společnosti a jeho návrh na rozdělení zisku
za období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012.
Dozorčí rada dále projednala a přezkoumala konsolidovanou účetní závěrku společností OMNIPOL a. s.,
ERA a. s., Česká letecká servisní a. s. a Poličské strojírny a. s. za období od 1. ledna 2012 do 31. prosince
2012. Konsolidační celek dosáhl obchodního obratu ve výši 1 839 mil. Kč a zisku ve výši 72,4 mil. Kč při průměrném počtu 620 zaměstnanců.
Ing. Pavel Roubal
předseda dozorčí rady OMNIPOL a. s.
REPORT ON THE ACTIVITIES OF THE SUPERVISORY BOARD IN THE YEAR 2012
In 2012 the Supervisory Board performed all its activities according to plan and in compliance with applicable
law and the company’s Articles of Association.
In its activities the Supervisory Board focused mainly on supervising the business activities and performance
of the Board of Directors´ tasks. The Supervisory Board also addressed the Company´s economic results and
strategic issues, with particular focus on the economic efficiency of subsidiaries.
The Supervisory Board reviewed the regular financial statements of the OMNIPOL company for 2012 and the
Board of Directors’ proposal for distribution of profit generated in the accounting period between 1 January,
2012 and 31 December, 2012, and acknowledged the Auditor’s Report verifying the regular financial statements compiled as at 31 December, 2012. On the basis of this report the Supervisory Board recommended
that the General Assembly adopt the Board of Directors’ report on the Company’s financial standing and
proposal for distribution of profit generated in the period between 1 January, 2012 and 31 December, 2012.
The Supervisory Board also reviewed the consolidated financial statements of the companies OMNIPOL a. s.,
ERA a. s., Česká letecká servisní a. s. a Poličské strojírny a. s. for the period between 1 January, 2012 and
31 December, 2012. The consolidated group recorded sales of CZK 1.186 billion and a profit of CZK 72.4 million with an average number of 620 employees.
42
Mr. Pavel Roubal
Chairman of the Supervisory Board of OMNIPOL a. s.
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ
Společnost OMNIPOL a. s. dosáhla za účetní období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012 zisku ve výši:
18 205 736,67 Kč. Valná hromada akcionářů společnosti konaná dne 27. června 2013 rozhodla o následujícím
rozdělení zisku:
základní příděl do rezervního fondu (5 %)
910 286,80 Kč
dividendy akcionářům
8 000 000,00 Kč
nerozdělený zisk
9 295 449,87 Kč
Valná hromada dále rozhodla o rozdělení části nerozděleného zisku z minulých let, a to v částce
12 000 000,00 Kč na dividendy z celkové hodnoty nerozděleného zisku 55 260 878,71 Kč.
DISTRIBUTION OF PROFIT GENERATED IN THE ACCOUNTING PERIOD
In the accounting period from 1 January, 2012 to 31 December, 2012, OMNIPOL a. s. generated profit
amounting to CZK 18,205,736.67. The general assembly of shareholders held on 27 June, 2013 decided
to use the generated profit as follows:
Basic allocation to the reserve fund (5 %)
CZK
910,286.80
Dividends for the shareholders
CZK
8,000,000.00
Retained profit
CZK
9,295,449.87
Furthermore, the general assembly decided to use the retained profit from previous periods amounting
to CZK 12,000,000 for dividends for the shareholders from the total retained earnings of CZK 55,260,878.71.
KONTAKTY
CONTACTS
OMNIPOL a. s.
Nekázanka 880/11
112 21 Praha 1
Česká republika / Czech Republic
telefon: +420 224 011 111
telefax: +420 224 012 241
email: [email protected]
www.omnipol.com
čn
Revolu
í
í
oříč
Na P
náměstí
Republiky
Paříž
s
ká
Staroměstské
náměstí
Celetná
Př
íko
pě
ážná
Senov
sk
á
ká
išs
dř
tí
ěs
ám
én
Jin
.ř
28
Po
l
iti
vá
žo
íjn
a
Rů
sk
lav
Jungmannovo
náměstí
c
Vá
í
odn
Nár
ck
ýc
h
vě
z
ňů
ČESKÁ LETECKÁ SERVISNÍ a. s.
Mladoboleslavská ulice, letiště Kbely
197 21 Praha 9
Česká republika / Czech Republic
telefon: +420 286 019 318
telefax: +420 286 856 367
email: [email protected]
www.ceslet.cz
ERA a. s.
Průmyslová 387
530 03 Pardubice
Česká republika / Czech Republic
telefon: +420 467 004 253
telefax: +420 467 004 555
email: [email protected]
www.era.aero
POLIČSKÉ STROJÍRNY a. s.
Bořiny 1145, Horni Předměstí
572 01 Polička
Česká republika / Czech Republic
telefon: +420 461 751 111
telefax: +420 461 751 105
email: [email protected]
www.pos.cz
RAMET a. s.
Letecká 1110
686 04 Kunovice
Česká republika / Czech Republic
44
telefon: +420 572 415 251
telefax: +420 572 415 251
email: [email protected]
www.rametchm.cz
Op
lém
za
u
á
tk
sk
ůs
ru
Je
M
n
Pa
Na
leta
a
lov
a
nk
Na
za
ká
Ne
Senovážné
náměstí
OMNIPOL a. s.
Nekázanka 880/11
112 21 Praha 1
www.omnipol.com
design © BOHEMIA WERBUNG, s.r.o.
Download

Výroční zpráva 2012