KATALÓG
catalogue
14. – 16. 5. 2014
BRATISLAVA – SLOVAK REPUBLIC
www.letectvi.cz
www.atmonline.cz
žby
lu
s
a
y
t
k
u
d
o
r
p
Integrujeme
rvices
e
s
d
n
a
s
t
c
u
d
o
r
Integrating p
V spolupráci
s velením slovenských vzdušných síl
pripravujeme vydanie prvej
Ročenky
Vzdušných síl OS SR.
Termín vydania:
august 2014
www.press.sk
www.letectvo.sk
20
1993 - 2013
Hala B stred, stánok 100
ARM
Y
RE
ARMY
RECOGNITION
COGNITION
http://www.ArmyRecognition.com
Reach a Global Audience thanks
to our Online Technology
Online Marketing and Advertising for Defence & Security Industry
- Online Promotional - Marketing - Advertising Services for Defense &
Security industry
- Online defense & security magazine with daily news, focus, reports ...
- Official Online Show daily News for International Defence & Security
Exhibitions
- World Army and Military Equipment technical data sheets with 3D
animation
- Technically focused magazine dedicated to military equipment and
technology
- Online digital information database with pictures, magazines, data
sheets and videos
The new Army Recognition Defense & Security Web TV:
* Video to promote Defense & Security Industries & Products
* Official Defense & Security Exhibition Television
* New military and security equipment launches
* Industry leaders and Military officers interviews
* Press conferences
* Monthly Defense News coverage
Contact our marketing team now:
Army Recognition
Rue des Bourlottes, 5
1357 Ramillies
Belgium
TEL: +32 (0)81-56.73.67
FAX: +32 (0)81-56-73.67
MOBILE: +32 (0)474-79.16.01
Mail: [email protected]
http://www.armyrecognition.com
LO O K I N G F O R . . .
MARKET INTELLIGENCE?
I N - D E P T H N E W S A N A LY S I S ?
D E TA I L E D P R O D U C T D ATA ?
S H E P H A R D P LU S H AS I T COV E R E D
V I S I T S H E P H A R D P LU S . CO M
FOR MORE INFO OR SCAN
T H E Q R CO D E B E LOW
OBSAH / CONTENT
PRÍHOVORY
ADDRESSES
6
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
BASIC INFORMATION
13
ODBORNÝ SPRIEVODNÝ PROGRAM
PROFESSIONAL SIDE EVENTS PROGRAMME
19
VYSTAVOVATELIA PODĽA UMIESTNENIA
EXHIBITORS BY EXHIBITION AREA
27
NOMENKLATÚRA
NOMENCLATURE
37
VYSTAVOVATELIA PODĽA KRAJÍN
EXHIBITORS BY COUNTRIES
43
ABECEDNÝ ZOZNAM VYSTAVOVATEĽOV
ALPHABETICAL LIST OF EXHIBITORS
47
Pre veľtrh IDEB 2014 vydal / For IDEB 2014 published by:
MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o.
Zalomenie / Edited by:
Miriam Lukáčová
Vydavateľ neručí za vecnú správnosť podkladov dodaných na uverejnenie.
The publisher is not liable for the factual content of supplied materials.
Príhovor ministra obrany SR Martina Glváča
IDEB 2014 speech by SVK Minister of Defence Martin Glváč
PRÍHOVORY
ADDRESSES
6
Vážené dámy a páni,
srdečne vítam všetkých hostí, zahraničných i domácich vystavovateľov a návštevníkov medzinárodného veľtrhu obrannej techniky – IDEB 2014 v Bratislave, ktorého 5. ročník sa
koná pod záštitou Ministerstva obrany Slovenskej
republiky.
Koncom marca sme si pripomenuli 10. výročie vstupu
Slovenska do Severoatlantickej aliancie. Rád by som sa
pri tomto momente, ktorý mal a má pre našu krajinu
zásadný bezpečnostno-politický význam, zastavil.
O členstvo v elitnej bezpečnostnej komunite sveta sa
Slovenská republika usilovala od svojho vzniku v roku
1993. Samotnému vstupu samozrejme predchádzalo
množstvo politických rokovaní a prijatie radu dôležitých rozhodnutí. Naše ozbrojené sily odvtedy prešli
procesom mnohých zmien. Transformovali sa z armády „východného“ typu na plne profesionálnu armádu
21. storočia. Prijatím do aliančného zoskupenia sme
sa dostali do pozície, kde ako rovnocenný partner
spolurozhodujeme o otázkach, ktoré sa týkajú bezpečnosti sveta – nielen tej našej. Naša vlastná bezpečnosť sa jednoznačne posilnila. A práve bezpečnosť je
aj kľúčovou podmienkou pre prílev investícií a väčšiu
prosperitu celej spoločnosti.
10 rokov členstva Slovenskej republiky v NATO je
obdobím tvrdej práce. V nej musíme pokračovať aj
dnes a držať krok s partnermi pri reformách a modernizácii ozbrojených síl. Slovenskí vojaci a vojačky
si na medzinárodnej scéne vybudovali veľmi dobré
meno účasťou v operáciách Aliancie ešte pred naším
vstupom. Po prijatí Slovensko ako spoľahlivý a aktívny partner pokračovalo v koaličnej operácii KFOR
v Kosove a dodnes pôsobíme v Afganistane. Môžeme
byť právom hrdí na profesionálne výkony našich
špecialistov na nástražné výbušné systémy a nevybuchnutú muníciu z národného i aliančného centra,
vojenských chemikov zo Zemianskych Kostolian, na
príslušníkov špeciálnych síl zo Žiliny, ale aj na ostatné zložky ozbrojených síl.
Naše efektívne zapojenie do úloh Aliancie veľmi
úzko súvisí aj s vojenskou technikou a modernými
obrannými systémami. Uvedomujeme si, že naši vojaci potrebujú, aby ich schopnosti boli podporené aj
modernou výzbrojou a výstrojom. Zvýšili sme preto
objem financií určený na prezbrojenie a modernizáciu
ozbrojených síl. Pracujeme tiež na modernizácii bojového vozidla pechoty BVP-2 v projekte IFV Šakal či
na projektoch VTV – viacúčelového taktického vozidla
a BOV – bojového obrneného vozidla.
Práve podujatia ako IDEB 2014 sú priestorom, kde
sú prezentované výsledky a vízie modernej výzbroje
a techniky. Aby sme mohli aj v budúcnosti – nielen
v NATO – plniť svoje úlohy, musíme byť aj my aktívni,
prichádzať s návrhmi a riešeniami a zároveň sa aj naďalej podieľať na ich realizácii.
Martin Glváč
minister obrany SR
ADDRESSES
on the international scene by their engagement in
NATO operations, even still before our entry into
the Alliance. With our admission to the organization, Slovakia continued, as a reliable and active
partner, to operate in KFOR, a Coalition-led mission in Kosovo. Moreover, it has been operationally
committed in Afghanistan to date. We should be
deservedly proud of the professional accomplishments of our Explosive Ordnance Disposal (EOD)
specialists from the National EOD Centre and NATO
EOD COE, CBRN defence personnel from Zemianske
Kostoľany, members of the Special Operations
Forces (SOFs) from Žilina, as well as other military
units and components.
Our effective involvement in NATO tasks is also
closely connected with military equipment and advanced defence systems. We are well aware of the
necessity for our service personnel to be equipped
with sophisticated armaments and defence equipment. Therefore, we have increased the volume of
available funding for reequipping and modernizing
the SVK Armed Forces. We are now working on an
upgrade to the BVP-2 infantry fighting vehicle under the IFV Jackal project and on the MTV and CAV
projects - multi-purpose tactical vehicle and combat armoured vehicle.
Events such as IDEB 2014 provide ample opportunities for presenting the latest technological advances in and visions of cutting edge armaments and
technology. To be able to conduct missions even
in the future – not only in NATO – we must remain
active, come up with ideas and solutions, and last
but not least, participate in their implementation.
PRÍHOVORY
Dear Ladies and Gentlemen,
I avail myself of the opportunity to
cordially welcome all guests, foreign and domestic exhibitors, and visitors to the
International Defence Equipment Exhibition – IDEB
2014 in Bratislava, now in its fifth year under the
auspices of the Ministry of Defence of the Slovak
Republic.
At the end of March we marked the 10th anniversary of Slovakia's entry into the North Atlantic
Alliance. I would like to pause and reflect on this
momentum which was and still is of a powerful political and security significance to our country. The
Slovak Republic had sought to gain membership in
this security community since its establishment in
the year 1993. Of course, our entry into NATO had
been preceded by a number of political negotiations and a series of important decisions.
Since then our Armed Forces have undergone
tremendous changes. They have been transformed
from an army of the “Eastern“ type into the fully
professional armed forces of the 21st century.
Having been admitted to the NATO Alliance, we assumed the position of a full-fledged partner, one
co-deciding on the issues which have a bearing on
global security – not only on that of our country.
Hence, our national security has been unequivocally strengthened. It is especially security that is
the key prerequisite for greater investment and
prosperity in our society.
The 10 years of the Slovak Republic's membership in NATO has seen a lot of hard work. This
must be continued also today. We need to keep
abreast of defence sector reforms and modernization efforts in armed forces. Slovak servicemen
and women have gained a very good reputation
Martin Glváč
Minister of Defence of the Slovak Republic
7
Príhovor generálneho riaditeľa Incheby Alexandra Rozina
Speech by Incheba Director General Alexander Rozin
PRÍHOVORY
ADDRESSES
8
Vážené dámy, vážení páni,
som rád, že aktuálny ročník medzinárodného veľtrhu obrannej techniky pripadol
na rok, v ktorom si pripomíname 10. výročie vstupu
Slovenskej republiky do Severoatlantickej aliancie. Žijeme v dynamickom svete a existujúce inštitúcie musia
neustále reagovať na nové výzvy. Je preto podstatné
zadefinovať, akým smerom by sa mala uberať Európa, a reformovať dôležité inštitúcie, ktoré sa starajú
o našu ochranu aj v kontexte hospodárskeho rozvoja.
Obrana je dôležitou zložkou štátu a nemožno ju
opomínať. Aj aktuálna situácia u našich východných
susedov poukazuje na krehkosť mieru a dôležitosť
ochrany obyvateľstva a majetku. Práve veľtrh obrannej
techniky IDEB je platformou na podporu regionálnej
spolupráce v oblasti obrany, a to aj vzhľadom na to,
že sa uskutoční súbežne so Stredoeurópskym zahraničnopolitickým a bezpečnostným fórom GLOBSEC
v rámci nového projektu „Stredoeurópsky týždeň bezpečnosti“. Dovolím si tvrdiť, že spojenie oboch podujatí vytvorí synergický efekt a bude priestorom na
vzájomnú diskusiu, výmeny názorov a hľadanie riešení
v oblasti obrany, zahraničnej politiky a hospodárskej
ekonomiky. Vystavovatelia budú mať v rámci veľtrhu
IDEB jedinečnú príležitosť predstaviť svoju ponuku
predstaviteľom obranných rezortov a hľadať možnosti nadviazania spolupráce pri dôležitých investičných
zámeroch.
Na GLOBSEC-u budú dominovať témy z oblasti zahraničnej politiky, ekonomiky a bezpečnosti. Nosnou
témou na veľtrhu IDEB bude potrebná modernizácia
Ozbrojených síl SR, pričom výrazne zastúpená bude
aj oblasť bezpečnosti a riešenia krízových situácií.
Práve modernizácia ozbrojených síl patrí v súčasnosti
k najväčším výzvam rezortu obrany. Technika, ktorú
máme k dispozícii, je vo väčšine prípadov zastaraná.
Nielenže sa roky neinvestovalo do nákupu novej, ale
aj údržba v mnohých prípadoch nebola dostatočná.
Modernizácia si však v súčasnej ekonomickej situácii
poznamenanej hospodárskou krízou vyžaduje rozumné zváženie dostupných možností. Som presvedčený
o tom, že veľtrh IDEB bude vhodným miestom na diskusiu o možných riešeniach.
Jednou z tém IDEB-u bude aj otázka kybernetickej
bezpečnosti. Ozbrojené sily sa musia vyrovnať s novými hrozbami prichádzajúcimi z tohto prostredia. Hoci
tejto téme sa venuje veľká pozornosť, do budúcnosti bude potrebné neustále sa prispôsobovať vývoju,
dynamicky reagovať a hľadať nové formy spolupráce
z vnútroštátneho aj medzinárodného hľadiska.
Vo všetkých prípadoch však bude dôležitá spolupráca
v rámci V-4, ktorá sa osvedčila ako zoskupenie ekonomicky, historicky a kultúrne si blízkych krajín.
Na záver mi dovoľte vyjadriť presvedčenie, že prepojením veľtrhu IDEB so Stredoeurópskym zahraničnopolitickým a bezpečnostným fórom vstúpime do novej
fázy vzájomných vzťahov a posilníme možnosti hľadania riešení v oblasti bezpečnosti.
Ing. Alexander Rozin, CSc.
generálny riaditeľ
a predseda predstavenstva
Ladies and Gentlemen,
I am truly pleased to say that the current
international defence equipment exhibition correlates with the 10th anniversary of the Slovak
Republic's accession to the North Atlantic Alliance. We
are living in a dynamic world and the existing institutions need to constantly answer to new challenges.
Thus, it is vital to define the direction Europe should
ADDRESSES
that belongs to today's current topics, representing
the biggest challenge for Defence. Available equipment is mostly out-of-date and investment in new
one has not been made for years, not to mention insufficient maintenance. Modernization in the recent
economic situation, marked by depression, requires
reasonable evaluation of options available. I am convinced that the IDEB exhibition is going to be an ideal
place for discussions on various solutions.
One of IDEB's key themes is also the issue of cybernetic security. The Armed Forces need to cope with
new threats coming from this environment. Although
this topic has been given sufficient attention, it is vital
to constantly adapt oneself to the evolution of the cybernetic world, react dynamically and search for new
forms of cooperation, both national and international.
In this sense, cooperation within the V-4 countries,
which has proved to be an alignment of economically, historically and culturally related countries, will
be vital. Finally, let me express my conviction that by
connecting the IDEB exhibition and GLOBSEC - the
Leading Foreign Policy and Security Forum in Central
Europe, we are entering a new stage of mutual relationships and intensifying the search for solutions in
the security area.
Ing. Alexander Rozin, CSc.
Director General and Chairman of Board of Directors
PRÍHOVORY
take and reform the important institutions that provide for our security, even in the context of economic
development. Defence represents an important part of
the state and cannot be neglected. The current situation in our eastern neighbourhood reflects the true
fragility of peace and the importance of citizens and
property protection and security.
The IDEB defence equipment exhibition represents an
ideal platform for supporting regional cooperation in
the defence area, also due to the fact that it is being held together with GLOBSEC, the Leading Foreign
Policy and Security Forum in Central Europe, within
the framework of a new project entitled “Central European Safety Week”. I dare to say that a combination of
these two events will create a true synergistic effect,
offering a place ideal for mutual conversation, opinion
exchange and search for solutions in the areas of defence, foreign policy and economy. At the IDEB exhibition, visitors will gain a unique opportunity to present
their line of products to representatives of defence
ministries and to look for ways to build cooperation in
important investment plans.
GLOBSEC will be dominated by topics ranging from
foreign policy, through economy and security area.
The main theme of the IDEB exhibition is the vital
modernization of the SVK Armed Forces, while security
and crisis management issues will also be thoroughly
addressed. It is the modernization of the Armed Forces
9
Príhovor prezidenta ZBOP SR Mgr. Mariána Andraščíka
Speech by SVK SDIA President Mgr. Marián Andraščík
PRÍHOVORY
ADDRESSES
10
Vážení priatelia,
medzinárodný veľtrh obrannej techniky
IDEB 2014 je pre členské firmy Združenia
bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej
republiky (ZBOP SR) už tradične vynikajúcou príležitosťou na prezentáciu svojich výrobných schopností a, čo je pre nás obzvlášť potešujúce, najmä
na predstavenie technologických noviniek a modernizovaných obranných systémov. Akýkoľvek progres
v oblasti vývoja a výroby obrannej techniky v našej
krajine je výsledkom obrovského úsilia našich firiem,
ktoré sa museli prispôsobiť trendu limitovaných
rozpočtov armád, tvrdej medzinárodnej konkurencii a zabojovať o svoje miesto na trhu a niekedy aj
o vlastnú existenciu.
Úloha domáceho obranného priemyslu je z hľadiska
štátu aj v podmienkach členstva v medzinárodných
obranných štruktúrach nenahraditeľná. Udalosti, ku
ktorým došlo v ostatných mesiacoch v krajine, s ktorou Slovensko bezprostredne susedí, ukázali, že ozbrojené konflikty nemusia zásadne vznikať len na teritóriách, od ktorých nás delia tisícky kilometrov. Členstvo
Slovenska v Severoatlantickej aliancii nám poskytuje
dôveru v ochranu spojencov v prípade ohrozenia našej
krajiny. Ambíciou slovenského obranného priemyslu je
aktívne sa podieľať na vytváraní technických predpokladov pre zabezpečenie obrany a bezpečnosti štátu.
Hľadanie možností, ako čo najviac zapojiť domáci priemysel pre napĺňanie potrieb slovenských ozbrojených
síl, je ťažiskovou témou komunikácie medzi ZBOP SR
a Ministerstvom obrany SR.
V tomto kontexte môžeme veľtrh IDEB označiť aj ako
fórum pre výmenu informácií, názorov a námetov
medzi vývojármi, výrobcami a obchodníkmi na jednej strane a užívateľmi, ktorí reprezentujú armády
jednotlivých krajín, na strane druhej. Z pozície členov
ZBOP SR očakávame, že IDEB 2014 nám tak ako po
minulé roky poskytne príležitosť pre stretnutia, ktoré
nám v konečnom dôsledku pomôžu zvýšiť účasť slovenských firiem v obstarávacích procesoch pre NATO,
efektívnejšie zapojiť našich vývojárov do projektov
EDA, využiť domáce vývojové a výrobné kapacity aj
z hľadiska zachovania a zvýšenia zamestnanosti pre
dodávky Ozbrojeným silám Slovenskej republiky a postúpiť od slov k činom v realizácii projektov regionálnej spolupráce krajín V4.
Napriek tomu, že uplynulé roky neboli vzhľadom na
limitované rozpočty práve najjednoduchšie, slovenský
obranný priemysel si dokázal udržať svoju akcieschopnosť a svojou produkciou stále dokazuje svoju opodstatnenosť a pripravenosť byť spoľahlivým partnerom
Ozbrojeným silám Slovenskej republiky tak, ako sú
Ozbrojené sily Slovenskej republiky spoľahlivým partnerom NATO.
Mgr. Marián Andraščík
prezident ZBOP SR
Dear Friends,
The International Defence Equipment
Exhibition Bratislava IDEB 2014 is traditionally viewed by member companies of the Slovak
Security and Defence Industry Association (SVK SDIA)
as an excellent opportunity to display their manufacturing capabilities. Moreover, what's exceptionally
pleasing for us is the fact that it presents technological novelties and state-of-the-art defence systems.
Whatever progress is made in the field of equipment
development and manufacture in our country, it is
an outcome of great efforts by our companies that
have had to adjust themselves to the trends of limited
Mgr. Marián Andraščík
SVK SDIA President
ADDRESSES
manufacturers and businesspeople on the one
hand, and end users, represented by specific militaries, on the other hand. From the position of the
SVK SDIA members, IDEB 2014 will, just as in the
past years, provide an opportunity for meetings,
increasing the chances of Slovak companies to
participate in NATO procurment processes, better
involving our developers in EDA projects, promoting
the domestic development and manufacturing capacities to preserve and increase employment levels
in delivering supplies for the Slovak Armed Forces,
and moving from words to action by implementing
projects of regional cooperation within the Visegrad
4 countries.
Despite the fact that the past years have been far
from simple with regard to overstretched defence
budgets, the Slovak defence industry has maintained its actionability, with its line of products
proving its justification and readiness to be a reliable partner of the Slovak Armed Forces, just as
the Slovak Armed Forces are a reliable partner for
NATO.
PRÍHOVORY
defence budgets, tough international competition,
and the struggle for their presence on the market and
sometimes even for their own existence.
Even under the conditions of our membership in
international defence organizations, the role of our
domestic defence industry is, from the viewpoint of
the state, irreplaceable. The developments that have
taken place over the past few months in the country with which Slovakia shares its border indicate
that armed conflicts do not necessarily arise only
in remote territories, thousands of kilometres away
from us. Slovakia's membership in the North Atlantic
Alliance gives us trust in the protection of our allies,
should our country be threatened. The ambition of
the Slovak defence industry is to actively participate
in developing technical prerequisites for securing
national defence and security. Finding solutions to
maximize the involvement of the domestic defence
industry in meeting the requirements of the Slovak
Armed Forces is at the core of communications between the SVK SDIA and the Defence Ministry of the
Slovak Republic.
Against this backdrop, IDEB Trade Fair may be
envisaged as a forum for exchanging information, opinions and inspirations among developers,
11
www.revistaalas.com.ar
Air Defense and
Homeland
Executive
Aviation
Industrie & Business
Commercial
Aviation
General Aviation
Space
Airports
Print & Digital Issues
Worldwide Online Webs
Free
Subscription
E-Marketing
of the Digital Version
Spanish- Portuguese- English Languages
[email protected]
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
BASIC INFORMATION
14. 5.
10.00 – 10.30
Slávnostné otvorenie
Otvorenie a prehliadka veľtrhu, vstup pre odbornú verejnosť,
pozvaných/registrovaných hostí
Miesto: voľna plocha (v prípade nepriaznivého počasia hala B0)
14. 5. 09.00 – 18.00
15. 5. 10.00 – 18.00
16. 5. 10.00 – 16.00
Vstup na IDEB 2014
Vstup pre návštevníkov, pozvaných hostí
Vstup pre návštevníkov, pozvaných hostí
Vstup pre návštevníkov, pozvaných hostí
Vstupné na jeden deň
Vstupné so zľavou
Voľný vstup na IDEB 2014
Parkovné
Parkovné pre autobusy
Katalóg vystavovateľov
Vstupné, parkovné, katalóg
10 €
5 € (len registrovaní)
majú všetci príslušníci MO SR a OS SR, MV SR a ZVJS
v uniforme, ako aj civilní zamestnanci týchto rezortov na základe služobných preukazov. Za rovnakých podmienok platí voľný vstup aj pre príslušníkov MO ČR a Armády ČR.
8€
15 €
3€
Predaj pri vstupe v pokladni.
Katalógy objednané vystavovateľmi im budú doručené
v prvý deň veľtrhu.
Hlavná stanica (ŽSR)
Most SNP
Autobusová stanica
Mlynské nivy
Doprava na výstavisko
– autobus č. 93 – na Zochovej ulici prestup na autobus č. 80
– výstup Einsteinova ulica
– autobus č. 82 alebo 88 – výstup Einsteinova ulica
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Incheba Expo Bratislava
Incheba, a. s., Viedenská cesta 3 – 7, 851 01 Bratislava 5
Tel.: +421 2 6727 2194, fax: +421 2 6727 2201
[email protected], www.ideb.sk, www.ideb-news.com
BASIC INFORMATION
Medzinárodný veľtrh obrannej techniky Bratislava
14. – 16. mája 2014
– autobus č. 50 – výstup NC AUPARK
13
Einsteinova ulica
Doprava do centra Bratislavy
– autobus č. 88 – na zastávke Most SNP prestup na električku č. 4
– výstup Kamenné námestie
Ďalšie informácie
MHD Bratislavawww.imhd.sk
Spojenia do/z Bratislavywww.cp.sk
Mesto Bratislavawww.bratislava.sk
Letiskowww.airportbratislava.sk
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Organizačné zabezpečenie veľtrhu
Manažér veľtrhu
Ing. Ľubomír Kopecký
T +421 2 6727 2194, F +421 2 6727 2201, M +421 911 963 344
[email protected]
Garanti hál
Miroslav Kolenička
(haly B0, B1 a voľná plocha / zahraniční vystavovatelia)
T +421 2 6727 3090, F +421 2 6727 2201, M +421 911 100 714
[email protected]
BASIC INFORMATION
14
Jana Ďuricová
(haly B0 a B1, voľná plocha)
T +421 2 6727 2510, F +421 2 6727 2201, M +421 911 100 702
[email protected]
Beata Michaliková
(haly B0, B stred / domáci a českí vystavovatelia)
T +421 2 6727 2510, F +421 2 6727 2201, M +421 911 100 702
[email protected]
Zbrojár veľtrhu
hala B1, 14. 5. (od 9.00) – 16. 5. (do 12.00)
Ing. Miloš Lazar, M +421 918 660 511, [email protected]
Press centrum
Informácie
Výstavný servis
Služby, kontakty
hala A1
hala A1
hala A1, poskytuje:
- faxovanie, kopírovanie – za úhradu v hotovosti
- nahlásenie a odstraňovanie porúch počas výstavnej akcie
T +421 2 6727 2691
M +421 911 103 629
Protipožiarna
a zdravotnícka služba
hala A1
International Defence Exhibition Bratislava
14 – 16 May 2014
14 May 09.00 – 18.00
15 May 10.00 – 18.00
16 May 10.00 – 16.00
Entry to IDEB 2014
Entry for visitors, invited guests
Entry for visitors, invited guests
Entry for visitors, invited guests
Ticket for single-day admission
Discounted tickets
Parking fee
Bus parking
Exhibitors' Catalogue
Admission ticket, parking fee, exhibitors’ catalogue
10 €
5 € (only registered visitors)
8€
15 €
3€
The Exhibitors' Catalogue is sold at the cash register.
Catalogues ordered by exhibitors will be delivered to their
exhibition stands on the first day of the trade show.
from the Main Railway
Station (ŽSR)
from “Most SNP”
(SNP Bridge)
Public transport to the exhibition grounds
– take bus no. 93, change at “Zochova ulica” for bus no. 80
– get off at “Einsteinova ulica”
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Opening Ceremony
14 May 10.00 – 10.30
Opening and trade show tour, entry for professionals
and invited / registered guests
Place of venue: Open area (or Hall B0 if the weather is not
unfavourable)
BASIC INFORMATION
Incheba Expo Bratislava
Incheba, a. s., Viedenská cesta 3 – 7, 851 01 Bratislava 5
Tel.: +421 2 6727 2194, fax: +421 2 6727 2201
[email protected], www.ideb.sk, www.ideb-news.com
– take bus no. 82 or 88 – get off at “Einsteinova ulica”
from the “Mlynské nivy”
Bus Terminal
– take bus no. 50 – get off at “AUPARK Shopping Mall”
from “Einsteinova ulica”
Public transport to the centre of Bratislava
– take bus no. 88, change at “Most SNP” for tram no. 4
– get off at “Kamenne namestie”
15
Other information
Transportation in Bratislavawww.imhd.sk
Transportation
to and from Bratislavawww.cp.sk
City of Bratislavawww.bratislava.sk
Airportwww.airportbratislava.sk
Organization support of the trade fair
Fair manager
Ing. Ľubomír Kopecký
T +421 2 6727 2194, F +421 2 6727 2201, M +421 911 963 344
[email protected]
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
BASIC INFORMATION
16
Hall sales managers
Miroslav Kolenička
(Halls B0, B1 and open area / foreign exhibitors)
T +421 2 6727 3090, F +421 2 6727 2201, M +421 911 100 714
[email protected]
Jana Ďuricová
(Halls B0, B1 and open area)
T +421 2 6727 2510, F +421 2 6727 2201, M +421 911 100 702
[email protected]
Beata Michaliková
(Halls B0, B Centre / national and Czech exhibitors)
T +421 2 6727 2510, F +421 2 6727 2201, M +421 911 100 702
[email protected]
Chief Armourer of IDEB 2014 Hall B1, 14 May (from 9.00) – 16 May (to 12.00)
Ing. Miloš Lazar, M +421 918 660 511, [email protected]
Press centre
Services, contacts
Hall A1
Information
Hall A1
Exhibition service centre
Hall A1, offers the following services:
- fax and copy – for payment in cash
- reporting and removal of malfunctions during the exhibition event
T +421 2 6727 2691
M +421 911 103 629
Fire and medical service
Hall A1
RLD
THE WO
RMS.
A
L
L
A
M
OF S
OPLE
E
P
M
O
FR
ST.
YOU TRU
EOPLE
P
M
O
R
F
W.
YOU KNO
m
al.co
ourn
ensej
.sadef
www
SMALL ARMS
DEFENSE
JOURNAL
10.00 – 10.30 Otvorenie veľtrhu  Miesto: voľná plocha (v prípade nepriaznivého počasia hala B0)
10.30 – 17.30
Konferencia  Miesto: Expo Club
ICMT´14 – Medzinárodná konferencia o vojenských technológiách
a špeciálnych technológiách 2014
Organizátor: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Hlavné tematické celky – sekcie:
A – Výzbroj, technika a materiály
B – Munícia, výbušniny a rakety
C – Elektronické a optoelektronické systémy
D – Iné súvisiace
E – Veterné a solárne systémy
11.00 – 15.00 Program MO ČR a Armády ČR  Miesto: Programové centrum 3 / B2 200
11.00 Prezentácia OVOV (Odznak všestrannosti olympijských víťazov) + beseda
so športovcami AŠC (Kateřina Neumanová, Eva Samková, bratia Antonín
a Lukáš Brožovci a František Halíř)
12.35 Tlačová konferencia ministra obrany a NGŠ
13.00 Prezentácia projektu „100 VELKÁ VÁLKA“
14.30 Premietanie filmu „STRÁŽ NA HRADĚ PRAŽSKÉM“ – k 95. výročiu Hradnej stráže
11.30 – 13.00
Prezentácia  Miesto: Programové centrum 2
Produkty hasičskej techniky, novinky SEI, ADSOLTEC – absolútna novinka na trhu
využívaná pri hasení alebo ekologických katastrofách
Organizátor: 3MON, s. r. o.
15. 5.
10.00 – 17.00 Konferencia  Miesto: Expo Club
Cyber Policy & Cyber Forensics – AFCEA TechNet Slovakia 2014
Organizuje slovenská pobočka AFCEA ako oficiálny odborný sprievodný program IDEB 2014
Hlavné témy:
a) Cyber Policy
b) Legislatíva a právné aspekty kybernetickej bezpečnosti
c) Bezpečnostné analýzy a Cyber Forensics
d) Ochrana kritickej infraštruktúry štátu
e) Vyšehrad-4, spolupráca v oblasti kybernetickej bezpečnosti
f) Budúcnosť kybernetickej bezpečnosti a obchodné príležitosti
Prednášajúci
• The Honorable Paul A. Schneider, Former Deputy Secretary & CIO of U.S.
Department of Homeland Security
• Mr. Chris Stace, European Defence Agency (EDA)
• Mr. Petr Jirásek, Chairman, Czech Cyber Security Working Group
ODBORNÝ SPRIEVODNÝ PROGRAM
14. 5.
PROFESSIONAL SIDE EVENTS PROGRAMME
ODBORNÝ SPRIEVODNÝ PROGRAM
PROFESSIONAL SIDE EVENTS PROGRAMME
19
ODBORNÝ SPRIEVODNÝ PROGRAM
• Dr. Radim Polčák, Masaryk University, Co-author Czech Cyber Law
• BGen. Boris Ďurkech, Rector, AOS Slovakia
• zástupca NATO NCIRC (pozvaný)
• zástupca NBÚ SK (pozvaný)
Konferenčné sekcie
Kybernetické výzvy a úspechy
Cyber Policy – praktické skúsenosti
Cyber Forensics – forenzné analýzy, nástroje a riešenia
Partneri
tbd
10.00 – 17.00 Medzinárodná konferencia  Miesto: Programové centrum 1
EOD Consequence Management
Organizátor: SEMPO MO SR
11.00 – 15.00 Program MO ČR a Armády ČR  Miesto: Programové centrum 3 / B2 200
11.00 Prezentácia OVOV + beseda so športovcami AŠC (Jakub Janda, Natália
Dianová a Ondřej Polívka)
12.00 Prezentácia projektu POKOS („Příprava občanů k obraně státu“)
+ beseda s príslušníkmi 74. lmopr o misiách a odbore vojenskej psychológie
13.00 Prezentácia projektu „100 VELKÁ VÁLKA“
14.30 Premietanie filmu „ATHOS 68/10 – PSÍ HRDINA Z AFGHÁNISTÁNU“
16. 5.
PROFESSIONAL SIDE EVENTS PROGRAMME
20
10.00 – 12.00 Program MO ČR a Armády ČR  Miesto: Programové centrum 3 / B2 200
10.00 Prezentácia projektu POKOS + ukážky Musado pripravené príslušníkmi 74. lmopr
11.30 Premietanie filmu „105 – OSUDY LIDICKÝCH DĚTÍ“
14 May
10.00 – 10.30 Opening ceremony  Place of Venue: Open area (or Hall B0, if the weather
is not in favour)
10.30 – 17.30
Conference  Place of Venue: Expo Club
ICMT´14 – International Conference on Military Technologies
and Special Technologies 2014
Organizer: Alexander Dubček University of Trenčín
Main sections:
A – Armament, equipment and materials
B – Ammunition, explosives, missiles
C – Electronic and optoelectronic systems
D – Other related
E – Wind & Solar Systems
Presentation  Place of Venue: Program center 2
Fire-fighting products, novelties from SEI, ADSOLTEC – absolute market novelties used for fire-fighting or ecological catastrophes
Organizer: 3MON, s. r. o.
15 May
10.00 – 17.00 Conference  Place of Venue: Expo Club
Cyber Policy & Cyber Forensics – AFCEA TechNet Slovakia 2014
Organized as a professional side events program of IDEB Defence Fair by
AFCEA Slovak Chapter
The main topics of the conference:
a) Cyber Policy
b) Legislation & Legal aspects
c) Cyber Analyses & Cyber Forensics
d) Protection of Critical State Infrastructure
e) Visegrad 4 Cooperation in Cyber Security
f) Future Cyber Security & Business Opportunities
Main speakers & chairmen
• The Honorable Paul A. Schneider, Former Deputy Secretary & CIO of U.S. Department
of Homeland Security
• MGen (Ret.) Klaus-Peter Treche, General Manager AFCEA Europe
• BGen. Boris Ďurkech, Ph.D., Rector, Armed Forces Academy of Gen. M.R. Štefánik,
Slovakia
• Mr. Petr Jirásek, Chairman, Czech AFCEA Cyber Security Working Group
• Dr. Radim Polčák, Masaryk University Brno, Czech Republic
• Mr. Chris Stace, European Defence Agency (EDA) – tbc
• Representative of NATO CIRC (invited)
• Representative of Slovak NSA (invited)
Conference sessions:
Cyber Challenges & Achievements
Cyber Policy – Lessons Learned
Cyber Forensics
Partners:
tbd
PROFESSIONAL SIDE EVENTS PROGRAMME
11.30 – 13.00
ODBORNÝ SPRIEVODNÝ PROGRAM
11.00 – 15.00 Czech MOD and Czech Armed Forces Programme  Place of Venue: Program
Center 3 / B2 200
11.00 Presentation of OWVB (Olympic Winner Versatility Badge) + discussions with
Czech Army sportsmen and women (Kateřina Neumanová, Eva Samková,
brothers Antonín and Lukáš Brožové and František Halíř)
12.35 Press conference by Czech Minister of Defence and Chief of Defence
13.00 Presentation of the project entitled “100 Great War”
14.30 Screening of the documentary film “GUARDS AT PRAGUE CASTLE” – to mark
the 95th anniversary of the Castle Guard
10.00 – 17.00 International Conference  Place of Venue: Program center 1
EOD Consequence Management
Organizer: SEMPO Slovak MoD
21
ODBORNÝ SPRIEVODNÝ PROGRAM
PROFESSIONAL SIDE EVENTS PROGRAMME
22
11.00 – 15.00 Czech MOD and Czech Armed Forces Programme  Place of Venue: Program
center 3 / B2 200
11.00 Presentation of OWVB (Olympic Winner Versatility Badge) + discussions with Czech Army sportsmen and women (Jakub Janda, Natália Dianová
a Ondřej Polívka)
12.00 Presentation of the CPND project ("Citizens Preparation for National Defence") + discussions with members of the 74th Light Mechanized Brigade on missions and specialized military psychology
13.00 Presentation of the project entitled “100 Great War”
14.30 Screening of the film "ATHOS 68/10 – HERO DOG FROM AFGHANISTAN“
16 May
10.00 – 12.00 Czech MOD and Czech Armed Forces Programme  Place of Venue: Program
center 3 / B2 200
10.00 Presentation of the CPND project ("Citizens Preparation for National Defence") + MUSADO demonstrations prepared by the 74th Light Mechanized Battalion
11.30 Screening of the film "105 – DESTINIES OF CHILDREN FROM LIDICE"
14. 5.
10.20
10.27
10.34
1. blok ukážok
Prelet formácie lietadiel (L-410 a 2 x MiG-29)
Zoskok príslušníkov 5. pšu z vrtuľníka Mi-17
Ukončenie ukážok
13.00
13.15
13.30
2. blok ukážok
Ochrana a sprevádzanie VIP osôb v konfliktnom priestore
Zadržanie unikajúceho páchateľa služobným psom a vyhľadávanie výbušnín
Ukončenie ukážok
14.15 Autogramiáda športovcov VŠC Dukla Banská Bystrica
15.00
15.15
15.30
3. blok ukážok
Ochrana a sprevádzanie VIP osôb v konfliktnom priestore
Zadržanie unikajúceho páchateľa služobným psom a vyhľadávanie výbušnín
Ukončenie ukážok
PROFESSIONAL SIDE EVENTS PROGRAMME
Program dynamických ukážok
11.30
11.50
12.15
12.30
14.15
15.00
15.20
15.55
16.10
1. blok ukážok
Ukážka weapon handling
Ukážka nastraženia pasce
Ukážka KATY a sebaobrany
Ukončenie ukážok
Autogramiáda športovcov VŠC Dukla Banská Bystrica
2. blok ukážok
Ukážka weapon handling
Ukážka nastraženia pasce
Ukážka KATY a sebaobrany
Ukončenie ukážok
16. 5.
11.30
11.45
12.05
14.30
14.45
15.05
1. blok ukážok
Show paráda Čestnej stráže OS SR
Show paráda Vojenskej hudby OS SR
Ukončenie ukážok
ODBORNÝ SPRIEVODNÝ PROGRAM
15. 5.
2. blok ukážok
Show paráda Čestnej stráže OS SR
Show paráda Vojenskej hudby OS SR
Ukončenie ukážok
23
Dynamic demonstrations programme
14 May
ODBORNÝ SPRIEVODNÝ PROGRAM
10.20
10.27
10.34
1st series of demonstrations
Fly-past by an L-410 and two MiG-29 aircraft
Mi-17 helidrop involving 5th Special Forces Regiment members
End of demonstrations
13.00
13.15
13.30
2nd series of demonstrations
VIP protection and escorting in an area of conflict
Capture of a fleeing suspect by a trained dog and search for explosives
End of demonstrations
14.15 Autograph signing with members of the Dukla BB Military Sports Club
15.00
15.15
15.30
3rd series of demonstrations
VIP protection and escorting in an area of conflict
Capture of a fleeing suspect by a trained dog and search for explosives
End of demonstrations
PROFESSIONAL SIDE EVENTS PROGRAMME
24
15 May
11.30
11.50
12.15
12.30
14.15
1st series of demonstrations
Weapon handling demonstration
Trap setting demonstration
KATA and self-defence demonstration
End of demonstrations
15.00
15.20
15.55
16.10
2nd series of demonstrations
Weapon handling demonstration
Trap setting demonstration
KATA and self-defence demonstration
End of demonstrations
11.30
11.45
12.05
14.30
14.45
15.05
Autograph signing with members of the Dukla BB Military Sports Club
16 May
1st series of demonstrations
Show parade by the SVK Armed Forces Honour Guard
Show parade by the SVK Armed Forces Military Band
End of demonstrations
2nd series of demonstrations
Show parade by the SVK Armed Forces Honour Guard
Show parade by the SVK Armed Forces Military Band
End of demonstrations
the world !
Throughout
s
n
o
i
t
a
c
i
l
b
u
Mönch P
Vol. XXXVIII · Issue 3 · 2014
ISSN 0722-3226
€ 15,00
US $ 25,00
Official Media Partner
Defence International
ISSN 0722-8880
$ 25,00/ €16,00
ENFORCETAC /
IWA FOCUS
NO.II/2014
Vol. XXXV
FIDAE
FOCUS
INTERNATIONAL
FORUM FOR
MARITIME POWER
DEFENCE
FOR AND
FROM
QATAR
NAVAL SATCOM
GLOBAL OPV UPDATE
COASTAL DEFENCE
ITEC
FORUM
SUBMARINE
AND AUV/
ROV
SIMULATION
English
Published monthly
F125 “BADEN-WÜRTTEMBERG” CLASS FRIGATE
INTERVIEW WITH REAR ADMIRAL ÖMER BAYRAM ÇETIN, DIRECTOR MARSEC COE
G 4949
Año 36
N° 1/2014
wehr
technik
ISSN 0043-2172
Arabic
Published bi-monthly
46. Jahrgang
I/2014
€ 14,-
I
English
Published bi-monthly
Interviews
mit Ministerialdirektor Detlef Selhausen,
Abteilungsleiter Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung
(AIN) im BMVg und
Generaloberstabsarzt
Dr. med.
Ingo Patschke,
Inspekteur
Sanitätsdienst
ISSN 0722-2904
$ 18,50 / £ 12,00 / SFR 20,00
Technisch-logistische
Einsatzprüfung
für den SPz PUMA
■ Einsatzinfrastruktur/Feldlager
Aviones de Combate en Latinoamérica
Proyectos y programas de la Fuerza Aérea y del Ejército de Chile
La Fuerza Aérea de Venezuela
Fuerzas Anfibias
Spanish
Published quarterly
l
ezia
Sp
Tac
rce
nfo
E
/
A
IW
■ Sachstand F125 & Marinetechnikschule
■ Instandsetzung in der Bundeswehr
German
Published bi-monthly
Mönch Verlagsgesellschaft mbH
Heilsbachstrasse 26
53123 Bonn
Germany
Phone:+49 (228) 64 83-0
Fax: +49 (228) 64 83-109
E-Mail: [email protected]
www.mpgbonn.de
Turkish
Published bi-monthly
Italian
Published monthly
ykurier.sk www.parlamentnykurier.sk www.parlamentnykurier.sk www.parlamentnykurier.sk www.pa
arlamentnykurier.sk www.parlamentnykurier.sk www.parlamentnykurier.sk www.parlamentnykurier
www.parlamentnykurier.sk www.parlamentnykurier.sk www.parlamentnykurier.sk www.parlamentny
ykurier.sk www.parlamentnykurier.sk www.parlamentnykurier.sk www.parlamentnykurier.sk www.pa
arlamentnykurier.sk www.parlamentnykurier.sk www.parlamentnykurier.sk www.parlamentnykurier
www.parlamentnykurier.sk www.parlamentnykurier.sk www.parlamentnykurier.sk www.parlamentny
ykurier.sk www.parlamentnykurier.sk www.parlamentnykurier.sk www.parlamentnykurier.sk www.pa
Lobujte
arlamentnykurier.sk www.parlamentnykurier.sk www.parlamentnykurier.sk www.parlamentnykurier
www.parlamentnykurier.sk www.parlamentnykurier.sk www.parlamentnykurier.sk www.parlamentny
ykurier.sk www.parlamentnykurier.sk www.parlamentnykurier.sk www.parlamentnykurier.sk www.pa
arlamentnykurier.sk www.parlamentnykurier.sk www.parlamentnykurier.sk www.parlamentnykurier
www.parlamentnykurier.sk www.parlamentnykurier.sk www.parlamentnykurier.sk www.parlamentny
ykurier.sk www.parlamentnykurier.sk www.parlamentnykurier.sk www.parlamentnykurier.sk www.pa
s 1. lobistickým
časopisom
na Slovensku
arlamentnykurier.sk
www.parlamentnykurier.sk
www.parlamentnykurier.sk
www.parlamentnykurier.
www.parlamentnykurier.sk www.parlamentnykurier.sk www.parlamentnykurier.sk www.parlamentny
ykurier.sk www.parlamentnykurier.sk www.parlamentnykurier.sk www.parlamentnykurier.sk www.pa
arlamentnykurier.sk www.parlamentnykurier.sk www.parlamentnykurier.sk www.parlamentnykurier.
www.parlamentnykurier.sk www.parlamentnykurier.sk www.parlamentnykurier.sk www.parlamentny
ykurier.sk www.parlamentnykurier.sk www.parlamentnykurier.sk www.parlamentnykurier.sk www.pa
arlamentnykurier.sk www.parlamentnykurier.sk www.parlamentnykurier.sk www.parlamentnykurier.
www.parlamentnykurier.sk www.parlamentnykurier.sk www.parlamentnykurier.sk www.parlamentny
ykurier.sk www.parlamentnykurier.sk www.parlamentnykurier.sk www.parlamentnykurier.sk www.pa
arlamentnykurier.sk www.parlamentnykurier.sk www.parlamentnykurier.sk www.parlamentnykurier.
www.parlamentnykurier.sk www.parlamentnykurier.sk www.parlamentnykurier.sk www.parlamentny
ykurier.sk www.parlamentnykurier.sk www.parlamentnykurier.sk www.parlamentnykurier.sk www.pa
arlamentnykurier.sk www.parlamentnykurier.sk www.parlamentnykurier.sk www.parlamentnykurier.
www.parlamentnykurier.sk www.parlamentnykurier.sk www.parlamentnykurier.sk www.parlamentny
ykurier.sk www.parlamentnykurier.sk www.parlamentnykurier.sk www.parlamentnykurier.sk www.pa
arlamentnykurier.sk www.parlamentnykurier.sk www.parlamentnykurier.sk www.parlamentnykurier
www.parlamentnykurier.sk www.parlamentnykurier.sk www.parlamentnykurier.sk www.parlamentny
ykurier.sk www.parlamentnykurier.sk www.parlamentnykurier.sk www.parlamentnykurier.sk www.pa
arlamentnykurier.sk www.parlamentnykurier.sk www.parlamentnykurier.sk www.parlamentnykurier
www.parlamentnykurier.sk www.parlamentnykurier.sk www.parlamentnykurier.sk www.parlamentny
ykurier.sk www.parlamentnykurier.sk www.parlamentnykurier.sk www.parlamentnykurier.sk www.pa
arlamentnykurier.sk www.parlamentnykurier.sk www.parlamentnykurier.sk www.parlamentnykurier
programové
centrum
EXHIBITORS BY EXHIBITION AREA
B0 100
VP
VYSTAVOVATELIA PODĽA UMIESTNENIA
SK
B1
MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, OS SR
MINISTRY OF DEFENCE OF THE SLOVAK REPUBLIC,
SLOVAK ARMED FORCES
programové centrum
B2
stred
MINISTERSTVO OBRANY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY, OS SR
B2
B0 100
HALA B0 / HALL B0
VYSTAVOVATELIA PODĽA UMIESTNENIA
EXHIBITORS BY EXHIBITION AREA
B0
27
405
403
404
505
206
504
303
304
402
203
204
105
302A
503 502A 502
401
302
202
103
501
301
102
400
201
300
101
500
200A
200
100
B1
programové
centrum 2
406
305
205
206A
106
B2
stred
306
207
107
EXHIBITORS BY EXHIBITION AREA
108
VYSTAVOVATELIA PODĽA UMIESTNENIA
28
HALA B1 / HALL B1
B2
B0
VP
29
FNSS SAVUNMA SISTEMLERI
GEMOR FASHION
GEOTECH BRATISLAVA
GLENAIR
GLOCK
GRAND POWER
GUMOTEX
HELLERMANN TYTON
ZDENĚK HOLOMÝ ELECTRONICS
HUSKY
INTERLINK CS
I-SFT
LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
LYNX
MAGNUM
MARS
MESIT HOLDING
MESIT PŘÍSTROJE
MSA SAFETY
MSM MARTIN
NBC-SYS
NEXANS
NIDES
NORITAKE ITRON
OBUV – ŠPECIÁL
PCS
PTR MESSTECHNIK
QUITTNER & SCHIMEK
RAYCHEM/TE CONNECTIVITY
REDNOT
RETIA
VYSTAVOVATELIA PODĽA UMIESTNENIA
3MON
SK B1 502
AERO TRADE
CZ B1 404
AGI
UK B1 101
AGUSTAWESTLAND
IT B1 302A
AIMPOINT
SE B1 305
AIRNESCO
UK B1 101
ALITER TECHNOLOGIES
SK B1 201
AMP/TE CONNECTIVITY
US B1 103
AMPHENOL
US B1 103
ANT
DE B1 101
ARCUS
BG B1 302
B&T
CH B1 305
BRADY
US B1 103
BRUKER DALTONIK
DE B1 305
COSEL
JP B1 103
CRISTANINI
IT B1 206A
CSBC
SK B1 403
ČESKÁ LETECKÁ SERVISNÍ
CZ B1 500
ČESKÁ ZBROJOVKA
CZ B1 401
DCOM – RADIO COMMUNICATION SYSTEMS CZ B1 303
DEVA
CZ B1 108
DICOM
CZ B1 404
DMC
US B1 103
DYNASAFE
SE B1 101
ELECTRONIC ASSEMBLY
DE B1 103
ERA
CZ B1 500
ERIK JV
SK B1 305
ESTERLINE/LEACH
US B1 103
EVPÚ
SK B1 301
EVPÚ DEFENCE
CZ B1 301
FN HERSTAL
BE B1 305
B1 100
SK B1 200
DE B1 402
SK B1 302
CZ B1 400
ES B1 205
BE B1 305
SK B1 107
US B1 103
SK B1 304
CZ B1 108
SKB1 502A
CZ B1 405
SKB1 206A
SK B1 207
DE B1 101
SK B1 302
CZ B1 204
CH B1 101
SK B1 406
SK B1 402
DE B1 202
SK B1 503
ZBROJÁR / ARMORER RHEINMETALL WAFFE MUNITION
S.M.S.
SAAB TECHNOLOGIES
SALTO SYSTEMS
SAT SIOEN
SELVIT
SENSATA TECHNOLOGIES
SEVOTECH
SIGMA
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÁ
SVOS
SYNTCHEM
TANAX TRUCKS
TELEROB
T-INDUSTRY
TRADE FIDES
VECTRONIX
VEMEX ENERGO
VÝVOJ MARTIN
W. L. GORE & ASSOCIATES
WEBASTO THERMO & COMFORT SLOVAKIA
ZBOP SR / ASSOCIATION OF THE SECURITY
AND DEFENCE INDUSTRY
OF THE SLOVAK REPUBLIC
EXHIBITORS BY EXHIBITION AREA
TR B1 306
SK B1 202
SK B1 102
US B1 103
AT B1 305
SK B1 105
CZ B1 108
UK B1 103
CZ B1 505
US B1 108
CZ B1 501
DE B1 103
SKB1 200A
SK B1 203
PL B1 504
CZ B1 302
CZ B1 404
CZ B1 404
SK B1 305
SK B1 504
FR B1 302
US B1 103
CZ B1 101
JP B1 103
SK B1 202
CZ B1 106
DE B1 103
CZ B1 103
US B1 103
SK B1 108
CZ B1 300
Catering point
104
103
EXHIBITORS BY EXHIBITION AREA
204
303
203
205
202
302
201B
201A
102
201
HALA B2 / HALL B2
301
200
101
300
100
VYSTAVOVATELIA PODĽA UMIESTNENIA
30
B2 201 A
B2 300
B2 104
B2 103
B2 101
B2 102
B2 300
B2 100
B2 202
B2 302
B2 200
B2 201
B2 103
B2 203
B2 204
B2 205
B2 301
B2 301
B2 102
B2 303
B2 201 B
B2 103
B2 205
B1
EXHIBITORS BY EXHIBITION AREA
CZ
CZ
CZ
CZ
HU
CZ
SK
FR CZ
SK
CZ
PL
SK
PL
PL
PL
DE
SK
CZ
SK
CZ
SK
PL
B2
stred
VYSTAVOVATELIA PODĽA UMIESTNENIA
AERO VODOCHODY AEROSPACE
AIRCRAFT INDUSTRIES
B.O.I.S. – FILTRY
EXCALIBUR ARMY
HM EI
KARBOX
MANIPUL
MBDA MEOPTA SYSTEMS
MERCEDES-BENZ SLOVAKIA
MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY
MINISTRY OF NATIONAL DEFENCE OF THE REPUBLIC OF POLAND
MSM MARTIN
MSPO 2014 KIELCE POLAND
PIAP
POLISH DEFENCE HOLDING
ROHDE & SCHWARZ
ŠPECIÁLNE SYSTÉMY A SOFTWARE
TATRA EXPORT
VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA
VOJENSKÝ TECHNICKÝ ÚSTAV
VOP SLOVAKIA
WOJSKOWE ZAKŁADY MECHANICZNE
B2
B0
VP
31
100A
104
103 102 101
100B
AEROMEDIA
ARMY RECOGNITION
EVGENI BELIAKOV
FAM – IKONOS PRESS
IDET – VELETRHY BRNO
MAGNET PRESS SLOVAKIA
MAGNUM-X
MEDIA/ST
MÖNCH PUBLISHING GROUP
PARLAMENTNÝ KURIÉR
REVISTA ALAS
SHEPHARD MEDIA
SMALL ARMS DEFENSE JOURNAL
WORLD OF BRAIN CZ
B CENTRE 100
BE
B CENTRE 103
SK B CENTRE 100 A
ES
B CENTRE 102
CZ
B CENTRE 100
SK
B CENTRE 100
PL
B CENTRE 100
SK
B CENTRE 100
DE B CENTRE 104
SK
B CENTRE 100
AR B CENTRE 100
UK B CENTRE 100
US B CENTRE 101
SK B CENTRE 100 B
B2
stred
100
EXHIBITORS BY EXHIBITION AREA
programové
centrum 3
VYSTAVOVATELIA PODĽA UMIESTNENIA
32
HALA B STRED / HALL B CENTRE
B2
B1
B0
VP
3
EXHIBITORS BY EXHIBITION AREA
VP/OA 3
SK
B1
VYSTAVOVATELIA PODĽA UMIESTNENIA
VP/OA 4
VP/OA 2
VP/OA 2
VP/OA 3
VP/OA 1
1
SK
SK
CZ
SK
SK
2
B2
stred
DHZ – POLE
EVPÚ
EVPÚ DEFENCE
RMC
TANAX TRUCKS
TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA
V TRENČÍNE, FAKULTA ŠPECIÁLNEJ TECHNIKY
4
VOĽNÁ PLOCHA (VP) / OPEN AREA (OA)
B2
B0
VP
33
Kovový model L-39C
legendárnej leteckej akrobatickej skupiny
Biele Albatrosy v mierke 1 : 72
Súčasťou balenia je stručná informačná
brožúrka o lietadle, skupine, jej pilotoch a zostavách
61,90 € / 1.549 Kč
49,50 € / 1.239 Kč
Hala B stred, stánok 100
Kovový model MiG-29UBS
slovenských vzdušných síl
v mierke 1 : 72
59,90 € / 1.499 Kč
47,90 € / 1.199 Kč
20
1993 - 2013
GRAND PRIX IDEB 2014
PRIHLÁŠKY / APPLICATION FORMS
Vystavovateľ  Exhibitor
AIRCRAFT INDUSTRIES
Produkt  Product
L 410 UVP-E20
Vystavovateľ  Exhibitor
ALITER TECHNOLOGIES
Produkt  Product
DCUmini – dátová rádiová brána
DCUmini – data radio gateway
Vystavovateľ  Exhibitor
CSBC
Produkt  Product
mLD - malý laserový prieskumný systém jednotlivca
mLD - small personal laser reconnaissance system
Vystavovateľ  Exhibitor
EVPÚ
Produkt  Product
Diaľkovo ovládaná zbraňová stanica
Remotely Controlled Weapons Station
Vystavovateľ  Exhibitor
GEOTECH BRATISLAVA
Produkt  Product
GAJT
Vystavovateľ  Exhibitor
MSM MARTIN
Produkt  Product
Navigačný rádiový systém / NARASYS M14
Navigation Radio Beacon System / NARASYS M14
Vystavovateľ  Exhibitor
PCS
Produkt  Product
AllClear
Vystavovateľ  Exhibitor
RETIA
Produkt  Product
ReVISOR – Radar krátkeho dosahu
ReVISOR – Short Range Radar
Vystavovateľ  Exhibitor
TANAX TRUCKS
Produkt  Product
Plnič pohonných hmôt AKTIS PPHM5
AKTIS PPHM5 tanker truck
: 201
d
n
a
t
2, S
Hall: B
fence
al De
ion
f Nat of Poland
o
y
r
t
c
Minis e Republi osci 218
of th iepodlegl oland
Al. N Warsaw, P 230
1
0
00-91 48 22 6 84 n.gov.pl
o
+
tel.:
[email protected] l
o
o
r
s
p
il: new .mon.gov.
a
m
e
www
Zbrane a munícia
1.01 Riadené strely a rakety, odpaľovacie
zariadenia
1.02 Delá, mínomety a delostrelecká munícia
1.03 Granátomety a granáty
1.04 Míny, zátarasy a odmínovacie prostriedky
1.05 Prostriedky riadenia paľby
1.06 Malokalibrové zbrane a strelivo
1.07 Športové a lovecké zbrane
1.08 Signálne a osvetľovacie strelivo
1.09 Výbušniny
1.10 Komponenty a príslušenstvo
2.0
Tanky, vozidlá a dopravné prostriedky
2.01 Tanky
2.02 Obrnené vozidlá
2.03 Špeciálne vozidlá
2.04 Ženijná technika
2.05 Cestné a terénne automobily
2.06 Cestné a terénne motocykle
2.07 Motorové člny a vznášadlá
2.08 Prostriedky pre zabezpečenie
dopravných prostriedkov proti krádeži
2.09 Skupiny a príslušenstvo
2.10 Ďalšie vojenské vozidlá a dopravné
prostriedky
3.0
Letecká technika
3.01 Lietadlá
3.02 Vrtuľníky
3.03 Elektrické vybavenie lietadiel
3.04 Letecká výzbroj
3.05 Letecké motory
3.06 Bezpilotné prostriedky
3.07 Ďalšie prostriedky leteckej techniky
4.0
Systémy velenia, spojenia a prieskumu
4.01 Automatizované systémy velenia
a riadenia
4.02 Zariadenia pre identifikáciu odpočúvania
4.03 Optické a elektromagnetické prenosy
4.04 Prieskumné a maskovacie prostriedky
4.04.1 Laserové diaľkomery
4.04.2 Digitálne goniometre
4.05 Systémy pre prieskum neprístupných
priestorov
4.06 Topografické prístroje a služby
4.07 Ďalšie prostriedky velenia a prieskumu
4.08 Systémy velenia a spojenia
4.08.1 Energetické zdroje a elektrocentrály,
rozvodné siete, batérie a akumulátory
5.0
Zabezpečovacia technika
5.01 Mechanické prostriedky zabezpečenia
5.02 Elektronické prostriedky zabezpečenia
5.02.1 Technologické komponenty zaisťujúce
ochranu informácií
5.02.2 19” EMC skrine
5.02.3 Elektromagnetické tienenia zaisťujúce
ochranu informácií
5.03 Prostriedky pre mobilnú bezpečnosť
5.04 Služby v oblasti zabezpečenia
5.05 Technické prostriedky vojenskej polície
5.06 Ďalšie prostriedky zabezpečenia
6.0
Pozorovacie značkovacie prostriedky
6.01 Prístroje pre nočné videnie
6.02 Optické zameriavacie systémy
a značkovače cieľov
6.03 Prístroje pre skryté pozorovanie
6.04 Prostriedky pre ochranu štátnych hraníc
6.05 Prostriedky pre kontrolu vstupu do
objektov
6.06 Ďalšie prostriedky
NOMENKLATÚRA
1.0
NOMENCLATURE
NOMENKLATÚRA
NOMENCLATURE
7.0
Prostriedky pre ošetrovanie a opravy
techniky a pre MTZ
7.01 Opravárenské prostriedky a technológie
7.02 Prostriedky na ošetrovanie a diagnostiku
37
7.02.1 Zariadenia na automatické čistenie
hlavní
7.02.2 Zariadenia na meranie vývrtu hlavní
7.03 Manipulačné prostriedky
7.04 Zásobovacie prostriedky a balenie
7.05 Prostriedky pre balenie a ochranu materiálu
7.06 Skladovacie prostriedky
7.07 Aplikácia vysokotlakového vodného
lúča
7.08 Ďalšie prostriedky
8.0
NOMENKLATÚRA
Prostriedky pre prípravu vojenských
a policajných profesionálov
8.01 Vzdelávacia sústava
8.02 Prostriedky riadenia výučby a výcviku
8.03 Simulačné prístroje a vyhodnocovacie
systémy
8.04 Trenažéry
8.05 Strelecké, vodičské, letecké a taktické
simulátory
8.06 Krízový manažment
8.07 Ďalšie prostriedky na výučbu a výcvik
9.0
NOMENCLATURE
38
Zabezpečenie a ochrana osôb
9.01 Prostriedky pre lekársku starostlivosť
9.02 Prostriedky proviantného
zabezpečenia
9.03 Prostriedky pre ubytovanie v poli
9.03.1 Dezinfekčné prostriedky na úpravu
znečistenej a kontaminovanej vody
9.04 Prostriedky pre ochranu proti zbraniam
hromadného ničenia
9.05 Prístroje a prostriedky pre manipuláciu
s rádioaktívnym materiálom
9.06 Výbava a prostriedky pyrotechnika
9.06.1 Kontajnery na prepravu výbušnín
a nebezpečných látok
9.06.2 Zariadenia na rezanie vodným lúčom
pre pyrotechnické aplikácie
9.06.3 Diaľkovo ovládané roboty pre
pyrotechnické aplikácie
9.07 Elektromagnetické tienenia zaisťujúce
ochranu osôb
9.08 Výbava a prostriedky potápačov
9.09 Ďalšie ochranné prostriedky
9.10 Výstrojné súčiastky
9.11 Vojenské uniformy, obuv, drobné
súčiastky
9.12 Maskovacie prostriedky osôb, objektov
a techniky
9.13 Nádrže na vodu Fireflex, zásobníky
vody a paliva, zapaľovacie systémy
a prostriedky na absorpciu všetkých
druhov olejov, ropy a na hasenie ohňa
10.0
Rádiolokátory a rádiotechnické systémy
10.01 Aktívna rádiolokácia
10.02 Pasívna rádiolokácia
10.03 Prieskumové, sledovacie a výstražné
rádiotechnické prostriedky a systémy
10.04 Prieskumové, sledovacie a výstražné
navigačné prostriedky a systémy
10.05 Radarové centrá
10.06 Rušiace prostriedky a systémy
10.07 Klamné prostriedky
10.08 Anténové systémy
10.09 Rádiotechnické prijímače a vysielače
10.10 Navigačné prijímače a vysielače
10.11 Súčiastky, dielce a komponenty
rádiolokátorov a rádiotechnických
prostriedkov
10.12 Rádiolokátory a rádiotechnické
prostriedky – iné
11.0
Systémy C4I2
11.01 Prostriedky záznamu dát a informácií
a ich spracovanie
11.02 Komunikačné siete na prenos dát
11.03 Komunikačné prostriedky na riadenie
a navádzanie
11.04 Rádioreléové zariadenia pre
stacionárne i mobilné telekomunikačné
siete
11.05 Satelitná komunikácia
11.06 Prostriedky a systémy GPS
11.07 Výpočtová technika (aj odolná) pre
systémy velenia a riadenia
11.08 Telekomunikačná technika
11.09 Informačné technológie a ich vývoj,
nasadzovanie a servis
11.10 Mapové interaktívne systémy
11.11 Výcvikové simulátory a trenažéry
12.0
Bezpečnosť a ochrana informácií
12.01 Technologické komponenty zaisťujúce
ochranu informácií
12.02 Ochrana informácií šifrovaním
12.03 Prostriedky na monitorovanie
bezpečnostnej situácie v počítačových
sieťach
12.04 Technologické komponenty na ochranu
informácií – iné
12.05 Fyzické prostriedky ochrany informácií,
prostriedky EMC, PEV, predpäťové
ochrany
12.06 Organizačné a legislatívne opatrenia na
zaistenie bezpečnosti a ochrany
12.07 Prvky bezpečnosti a ochrany informácií
– iné
13.02
13.03
13.04
13.05
Opravárenské a servisné centrá
Dielne, náradia, technické vybavenie
Metrologické centrá, meracie prístroje
Súčiastky, dielce a komponenty
elektronických zariadení
13.06 Prostriedky logistiky, servisu
a modernizácie – iné
14.0
Rôzne
14.01 Odborné knihy a časopisy,
vydavateľstvá
14.02 Obchodná a sprostredkovateľská
činnosť
14.03 Výbava protiteroristických jednotiek
14.04 Meteorologická podpora lokačných
a navigačných systémov
14.05 Asociácie a zväzy
14.06 Kancelárska technika
14.07 Iné
13.0
NOMENCLATURE
11.12 Systémy C4I2 – iné
11.13 Plánovací a informačný systém letectva
1.0
Weapons and ammunition
1.01 Missiles, rockets, launching equipment
1.02 Guns, mortars and relevant ammunition
1.03 Grenade launchers and grenades
ammunition
1.04 Mines, obstacles and devices for mine
clearance
1.05 Fire control systems
1.06 Smallbore weapons and ammunition
1.07 Sports and hunting fire arms
1.08 Signalling and illumination ammunition
1.09 Explosives
1.10 Other components and equipment
2.0
Tanks, vehicles and means of transport
2.01 Tanks
2.02 Armoured vehicles
2.03
2.04
2.05
2.06
2.07
2.08
2.09
2.10
Special vehicles
Engineer vehicles
Road and terrain automobiles
Road and terrain motorcycles
Motor boats and hovercraft
Anti-theft devices
Assemblies and accessories
Other military vehicles and means of
transport
NOMENKLATÚRA
Logistika, servis a modernizácia
13.01 HW a SW prostriedky logistiky
3.0
Aircraft
3.01 Airplanes
3.02 Helicopters
3.03 Electric equipment for airplanes
3.04 Armament and munitions
3.05 Aviation engines
3.06 Unmanned aerial vehicles (UAVs)
3.07 Other equipment and components of
air technology
39
4.0
NOMENKLATÚRA
Command and reconnaissance
4.01 Automatic systems of command and
control
4.02 Devices for monitoring identification
4.03 Optical and electromagnetic
transmission
4.04 Reconnaissance and Camouflage
Equipment
4.04.1 Laser Range Finders
4.04.2 Digital Goniometre Devices
4.05 Systems for reconnaissance of
inaccessible areas
4.06 Topographic devices and services
4.07 Other means of command and
reconnaissance
4.08 Command and contact systems
4.08.1 Energy sources and power stations,
distribution networks, batteries and
accumulators
5.0
NOMENCLATURE
Security technology and services
5.01 Mechanical means of security
5.02 Electronic means of security
5.02.1 Technology components to protect
information
5.02.2 19” EMC boxes
5.02.3 Electromagnetic shielding systems for
information security
5.03 Means of mobile security
5.04 Security services
5.05 Military Police Technical Means
5.06 Other security means
6.0
Observation and marking equipment
6.01 Night Vision Devices
6.02 Optic aiming systems and marking of
targets
6.03 Equipment for hidden observation
6.04 State border protection equipment
6.05 Means for monitoring the entry to
buildings
6.06 Other security equipment
40
7.0
Maintenance, repairs of equipment and
supplies
7.01 Repair technologies and means
7.02. Maintenance and Diagnostic Devices
7.02.1 Automatic Barrel Cleaning Equipment
7.02.2 Gun Barrel Bore Gauge Devices
7.03 Material handling
7.04 Supplies
7.05 Means of packaging and protection of
materials
7.06 Storage
7.07 High pressure waterjet
7.08 Other means
8.0
Means for military and police
professional training
8.01 Education system
8.02 Means of direction for education and
training
8.03 Simulation devices and evaluation
systems
8.04 Training devices
8.05 Tactical shooting simulators
8.06 Crisis Management
8.07 Other means of education and training
9.0
Personal security and protection
9.01 Means of medical service
9.02 Means of food delivery
9.03 Means of accommodation in the field
9.03.1 Disinfectants for polluted and
contaminated water treatment
9.04 Protection against NBC weapons
9.05 Radioactive Material Handling Devices
and Means
9.06. Bomb Disposal
Technician’s Equipment and Devices
9.06.1 Container for Transporting Explosives
and Dangerous Substances
9.06.2 Waterjet Cutting for Bomb Disposal
Applications
9.06.3 Remote-Operated Robots for Bomb
Disposal
Radio locators and radio technical
system
10.01 Active radiolocation
10.02 Passive radiolocation
10.03 Radio-technical survey and warning
devices and systems
10.04 Survey, monitoring and warning
navigational systems
10.05 Radar centres
10.06 Jamming devices and systems
10.07 Deceptive devices
10.08 Antenna systems
10.09 Radio-technical receivers and
transmitters
10.10 Navigational receivers and transmitters
10.11 Components and parts of radiolocators and radio-technical systems
10.12 Radio-locators and radio-technical
systems – other
11.0
C4I2 systems
11.01 Data and information recording and
processing
11.02 Communication network for data
transmission
11.03 Communication means of control and
navigation
11.04 Radio relay devices for stationary and
mobile telecommunication networks
11.05 Satellite communication
11.06 GPS means and systems
11.07 Military computer technology
11.08 Telecommunication Equipment
12.0
Information security and data protection
12.01 Information security technological
means
12.02 Information security by coding
12.03 Means of monitoring security situation
in computer networks
12.04 Information security technological
means – other
12.05 Physical means of
information’s protection, EMC, PEV
means, over voltage protection
12.06 Organizational and legal aspects of
information security and protection
12.07 Information security systems – other
NOMENCLATURE
10.0
11.09 Information Technology –
Development, Deployment and Service
11.10 Map interactive systems
11.11 Training simulators
11.12 C4I2 systems – other
11.13 Planning and information system of air
service
13.0
Logistics, service and modernisation
13.01 HW and SW for logistics
13.02 Repair and service centres
13.03 Workshops, tools, technical equipment
13.04 Metrological centres, measuring
instruments
13.05 Elements and components of
electronic devices
13.06 Logistics, service, and modernisation
means – other
NOMENKLATÚRA
9.07 Electromagnetic shielding systems for
personal protection
9.08 Equipment and devices for divers
9.09 Other means of protection
9.10 Parts of equipment
9.11 Military uniforms, footwear, small item
9.12 Camouflage systems for people,
buildings and vehicles
9.13 Fireflex water tanks, water and fuel
storage tanks, incendiary systems and
devices for absorption all types of oils,
crude oil and extinguishing fires
14.0
Miscellaneous
14.01 Specialised books and magazines,
publishers
14.02 Trade and intermediary activity
14.03 Equipment of anti-terrorist groups
14.04 Meteorological support of location and
navigation systems
14.05 Associations and unions
14.06 Office technology
14.07 Other
41
...trendové informácie pre úspech a zisk už od roku 1997!
www.engineering.sk
VYSTAVOVATELIA PODĽA KRAJÍN
EXHIBITORS BY COUNTRIES
ARMY RECOGNITION
FN HERSTAL
SAT SIOEN
ARCUS
AT – RAKÚSKO – AUSTRIA
BE – BELGICKO – BELGIUM
BG – BULHARSKO – BULGARIA
CZ – ČESKO – CZECH REPUBLIC
AERO TRADE
AERO VODOCHODY AEROSPACE
AEROMEDIA
AIRCRAFT INDUSTRIES
B.O.I.S. – FILTRY
ČESKÁ LETECKÁ SERVISNÍ
ČESKÁ ZBROJOVKA
DCOM – RADIO COMMUNICATION SYSTEMS
DEVA
DICOM
ERA
EVPÚ DEFENCE
EXCALIBUR ARMY
GUMOTEX
ZDENĚK HOLOMÝ ELECTRONICS
IDET – VELETRHY BRNO
INTERLINK CS
KARBOX
MARS
MEOPTA SYSTEMS
MESIT HOLDING
MESIT PŘÍSTROJE
MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY
NIDES
PCS
QUITTNER & SCHIMEK
RETIA
B CENTRE 100
B1 305
B CENTRE 103
B1 305
B1 305
B1 302
B1 404
B2 201 A
B CENTRE 100
B2 300
B2 104
B1 500
B1 401
B1 303
B1 108
B1 404
B1 500
B1 301, VP/OA 2
B2 103
B1 108
B1 505
B CENTRE 100
B1 501
B2 102
B1 302
B2 202
B1 404
B1 404
B2 200
B1 101
B1 106
B1 103
B1 300
EXHIBITORS BY COUNTRIES
GLOCK
AR – ARGENTÍNA – ARGENTINA
VYSTAVOVATELIA PODĽA KRAJÍN
REVISTA ALAS
43
B1 400
B1 108
B1 405
B2 102
B1 204
B2 201 B
SAAB TECHNOLOGIES
SIGMA
SVOS
TATRA EXPORT
TRADE FIDES
VOJENSKÝ TECHNICKÝ ÚSTAV
VYSTAVOVATELIA PODĽA KRAJÍN
DE – NEMECKO – GERMANY
ANT
BRUKER DALTONIK
ELECTRONIC ASSEMBLY
I-SFT
MÖNCH PUBLISHING GROUP
PTR MESSTECHNIK
RHEINMETALL WAFFE MUNITION
ROHDE & SCHWARZ
TELEROB
W. L. GORE & ASSOCIATES
FAM – IKONOS PRESS
SALTO SYSTEMS
EXHIBITORS BY COUNTRIES
MBDA NBC-SYS
HM EI
B&T
VECTRONIX
AGUSTAWESTLAND
CRISTANINI
COSEL
NORITAKE ITRON
MAGNUM
MAGNUM-X
44
ES – ŠPANIELSKO – SPAIN
FR – FRANCÚZSKO – FRANCE
HU – MAĎARSKO – HUNGARY
CH – ŠVAJČIARSKO – SWITZERLAND
IT – TALIANSKO – ITALY
JP – JAPONSKO – JAPAN
PL – POĽSKO – POLAND
B1 101
B1 305
B1 103
B1 103
B CENTRE 104
B1 103
B1 402
B2 301
B1 101
B1 202
B CENTRE 102
B1 205
B2 100
B1 302
B2 101
B1 305
B1 101
B1 302 A
B1 206 A
B1 103
B1 103
B1 504
B CENTRE 100
SE – ŠVÉDSKO – SWEDEN
B1 305
B1 101
SK – SLOVENSKO – SLOVAK REPUBLIC
3MON
B1 502
ALITER TECHNOLOGIES
B1 201
CSBC
B1 403
DHZ – POLE
VP/OA 4
ERIK JV
B1 305
EVGENI BELIAKOV
B CENTRE 100 A
EVPÚ
B1 301, VP/OA 2
GEMOR FASHION
B1 202
GEOTECH BRATISLAVA
B1 102
GRAND POWER
B1 105
LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
B1 200 A
LYNX
B1 203
MAGNET PRESS SLOVAKIA
B CENTRE 100
MANIPUL
B2 300
MEDIA/ST
B CENTRE 100
MERCEDES-BENZ SLOVAKIA
B2 302
MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, OS SR
B0 100
MSA SAFETY
B1 305
MSM MARTIN
B1 504, B2 103
OBUV – ŠPECIÁL
B1 202
PARLAMENTNÝ KURIÉR
B CENTRE 100
REDNOT
B1 108
RMC
VP/OA 3
S.M.S.
B1 302
SELVIT
B1 107
SEVOTECH
B1 304
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÁ
B1 502 A
SYNTCHEM
B1 206 A
ŠPECIÁLNE SYSTÉMY A SOFTWARE
B2 301
TANAX TRUCKS
B1 207, VP/OA 1
T-INDUSTRY
B1 302
TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE,
FAKULTA ŠPECIÁLNEJ TECHNIKY
VP/OA 3
VEMEX ENERGO
B1 406
VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA
B2 303
EXHIBITORS BY COUNTRIES
AIMPOINT
DYNASAFE
B2 201
B2 203
B2 204
B2 205
B2 205
VYSTAVOVATELIA PODĽA KRAJÍN
MINISTRY OF NATIONAL DEFENCE OF THE REPUBLIC OF POLAND
MSPO 2014 KIELCE POLAND
PIAP
POLISH DEFENCE HOLDING
WOJSKOWE ZAKŁADY MECHANICZNE
45
VOP SLOVAKIA
B2 103
VÝVOJ MARTIN
B1 402
WEBASTO THERMO & COMFORT SLOVAKIA
B1 503
WORLD OF BRAIN B CENTRE 100 B
ZBOP SR / ASSOCIATION OF THE SECURITY AND DEFENCE INDUSTRY
OF THE SLOVAK REPUBLIC
B1 200
VYSTAVOVATELIA PODĽA KRAJÍN
EXHIBITORS BY COUNTRIES
46
FNSS SAVUNMA SISTEMLERI
TR – TURECKO – TURKEY
B1 306
UK – SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO – UNITED KINGDOM
AGI
B1 101
AIRNESCO
B1 101
HELLERMANN TYTON
B1 103
SHEPHARD MEDIA
B CENTRE 100
US – SPOJENÉ ŠTÁTY – UNITED STATES
AMP/TE CONNECTIVITY
B1 103
AMPHENOL
B1 103
BRADY
B1 103
DMC
B1 103
ESTERLINE/LEACH
B1 103
GLENAIR
B1 103
HUSKY
B1 108
NEXANS
B1 103
RAYCHEM/TE CONNECTIVITY
B1 103
SENSATA TECHNOLOGIES
B1 103
SMALL ARMS DEFENSE JOURNAL
B CENTRE 101
ABECEDNÝ ZOZNAM VYSTAVOVATEĽOV
ALPHABETICAL LIST OF EXHIBITORS
SK B1 502
ALPHABETICAL LIST OF EXHIBITORS
Galvaniho 12/B, 821 04 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: +421 2 4319 1643, +421 918 641 394
[email protected], www.3mon.sk
 9.13
Výhradne zastúpenie kanadskej spoločnosti SEI Industries Ltd.
Hasičská technika
Zariadenia určené na hasenie lesných požiarov z vrtuľníka – Bambi Bucket
Zariadenia určené na pozemné hasenie
Zásobníky a nádrže na vodu a palivo
Palivové a vodné systémy pre vojenské jednotky
Zapaľovacie systémy – Dragon Eggs
Exclusive sales representative of Canada-based company SEI Industries Ltd.
Fire-fighting equipment
Aerial firefighting with Bambi Bucket systems
Ground firefighting equipment
Fuel and water pumps and tanks
Military fuel and water systems
Fire ignition products – Dragon Eggs
AERO TRADE a. s.
CZ Beranových 130, 199 04 Praha 9 – Letňany, Česká republika
Tel.: +420 283 102 811, fax: +420 283 102 812
[email protected], www.aerotrade.cz
 3.0
B1 404
MESIT Group
Obchodná spoločnosť zaoberajúca sa vývozom a dovozom leteckých náhradných dielcov, leteckých
simulátorov, modernizáciou letísk, modernizáciou lietadiel a poradenstvom v danej oblasti.
A trading company involved in export and import of aircraft spare parts, flight simulators, airport
modernization, aircraft modernization, and consultancy in the given field.
Hlavný vystavovateľ/Main exhibitor:
MESIT HOLDING
AERO VODOCHODY AEROSPACE a. s.
CZ ABECEDNÝ ZOZNAM VYSTAVOVATEĽOV
3MON, s. r. o.
A
B2 201 A
U Letiště 374, 250 70 Odolena Voda, Česká republika
Tel: +420 255 762 578, fax: + 420 255 763 215
[email protected], www.aero.cz
 3.0
47
A
AEROMEDIA, a. s.
CZ B CENTRE 100
ABECEDNÝ ZOZNAM VYSTAVOVATEĽOV
Baranova 38, 130 00 Praha 3, Česká republika
Tel.: +420 222 718 814, fax: +420 222 718 814
www.aeromedia.cz, www.atmonline.cz, www.letectvi.cz
 14.01
• Vydavatel časopisů ATM, L+K, AERO HOBBY, MODELÁŘ, HOBBY HISTORIE a ročenek VZDUŠNÉ
SÍLY ARMÁDY ČR a VZDUŠNÉ SILY OS SR
• Distribuce v SR: viz www.press.sk
• Elektronické předplatné: viz www.epredplatne.sk
• Jeden z hlavních mediálních partnerů Dnů NATO v Ostravě, CIAF, Aviatické pouti a Memorial Air
Show
• Publisher magazines ATM, L+K, AERO HOBBY, MODELÁŘ, HOBBY HISTORIE and yearbooks:
CZECH AIR FORCE, SLOVAK AIR FORCE
• For distribution in Slovakia, please go to www.press.sk
• Electronic subscription, please go to www.epredplatne.sk
• One of the main media partners for NATO Days in Ostrava, CIAF, Aviation Pilgrimage and Memorial
Air Show
Hlavný vystavovateľ/Main exhibitor:
MAGNET PRESS SLOVAKIA
AGUSTAWESTLAND
IT B1 302 A
CZ B2 300
SK B1 201
Via Giovanni Agusta 520, 21017 Cascina Costa di Samarate (Varese), Italy
Tel.: +39 0331 229991, fax: +39 0331 229984
[email protected], www.agustawestland.com
 3.02
ALPHABETICAL LIST OF EXHIBITORS
AIRCRAFT INDUSTRIES, a. s.
Na Záhonech 1177, 686 04 Kunovice, Česká republika
Tel.: +420 572 816 111, fax: +420 572 816 112
[email protected], www.let.cz
 3.01
Spoluvystavovateľ/Co-exhibitor:
MANIPUL
ALITER TECHNOLOGIES, a. s.
Turčianska 16, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: +421 2 5564 6350, fax: +421 2 5564 6351
[email protected], www.aliter.sk
 11.02
Aliter Technologies, a.s. je privátna technologická spoločnosť s vlastným programom vývoja. Medzi
jej riešenia patria mobilný komunikačný systém COMTAG® – MANET vo VKV rádiových sieťach
a COMTANET® – rýchlo nasaditeľný IKT systém pre miesta velenia a riadenia operácií.
Aliter Technologies, a.s. is a privately held technology company with its own R&D program. Its major
solutions of special systems are COMTAG® – MANET over VHF radio networks and COMTANET® –
rapid deployable ICT system for command posts of crises response operations.
48
ARCUS Co.
BG B1 302
Č
ARMY RECOGNITION
BE B CENTRE 103
Rue des Bourlottes 5, 1357 Ramillies, Belgium
Tel.: +32 (0) 81-56 73 67, fax: +32 (0) 81-56 73 67
[email protected], www.armyrecognition.com
 14.01
B.O.I.S. – FILTRY, spol. s r. o.
CZ B2 104
IT B1 206 A
SK B1 403
CZ B1 500
Staňkova 103/18, 602 00 Brno, Česká republika
Tel.: +420 516 410 560, fax: +420 516 410 562
[email protected], www.bois-filtry.cz
 9.04, 9.12
CRISTANINI S. p. A.
Via Porton N. 15, Rivoli Veronese, Italy
Tel.: +390456269400, fax: +390456269411
[email protected], www.cristanini.it
 9.04
Hlavný vystavovateľ/Main exhibitor:
SYNTCHEM
CSBC spol. s r. o.
Roľnícka 10, 831 07 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: +421 44 557 01 41, fax: +421 44 557 01 43
[email protected], www.csbc.sk
 10.01
ČESKÁ LETECKÁ SERVISNÍ a. s.
Mladoboleslavská ul., Letiště Kbely, 197 21 Praha 9, Česká republika
Tel.: +420 286 019 321, fax: +420 286 856 367
[email protected], [email protected], www.ceslet.cz
 3.0
ABECEDNÝ ZOZNAM VYSTAVOVATEĽOV
Hlavný vystavovateľ/Main exhibitor:
S.M.S.
ALPHABETICAL LIST OF EXHIBITORS
219, Vassil Levski Str., 5140 Lyaskovets, Bulgaria
Tel.: +359 (619) 2 31 34, fax: +359 (619) 2 21 23
[email protected], www.arcus-bg.com
 1.0
Hlavný vystavovateľ/Main exhibitor:
ERA
49
Č
ČESKÁ ZBROJOVKA a. s.
B1 401
ABECEDNÝ ZOZNAM VYSTAVOVATEĽOV
Svatopluka Čecha 1283, 688 27 Uherský Brod, Česká republika
Tel.: +420 572 651 111, fax: +420 572 633 665
[email protected], www.czub.cz
 1.03, 1.06, 1.07, 6.01, 6.02
Česká zbrojovka a. s., tradičný výrobca ručných zbraní, predstavuje pre rok 2014 novú pištoľ
štandardnej veľkosti s veľkokapacitným zásobníkom 19 + 1, CZ P-09. Navštívte stánok B1 401
a vyskúšajte túto novinku v kalibri 9 × 19 mm, ktorej hlavnou prednosťou je strelecký komfort,
presnosť a vysoká miera stability aj pri rýchlej streľbe.
In 2014, Česká zbrojovka a. s., a traditional manufacturer of hand firearms, presents a new standard
size pistol CZ P-09 with a high capacity magazine 19+1. Visit our display stand B1 401 and try this new
product cal. 9x19, whose main advantages include shooting comfort and a high degree of stability even
during fast shooting.
DCOM, spol. s r.o., RADIO COMMUNICATION SYSTEMS
ALPHABETICAL LIST OF EXHIBITORS
CZ B1 303
SK VP/OA 4
CZ B1 404
Kšírova 32, 619 00 Brno, Česká republika
Tel.: +420 543 255 191, fax: +420 543 255 189
[email protected], www.dcom.cz
 10.09; 11.08
DHZ – POLE, o. z.
Dobrovoľné hasičské združenie – POLE
Farárske 27, 917 01 Trnava, Slovenská republika
Tel.: +421 905 574 415
[email protected], www.dhztt.sk
 9.0
DICOM, spol. s r. o.
Sokolovská 573, 686 01 Uherské Hradiště, Česká republika
Tel.: +420 572 522 798, fax: +420 572 522 836
[email protected], www.dicom.cz
 4.0, 4.08
Hlavný vystavovateľ/Main exhibitor:
MESIT HOLDING
50
CZ ERA a. s.
CZ B1 500
SK B1 305
E
ERIK JV s. r. o.
Strečnianska 4, 851 05 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: +421 903 718 709, fax: +421 624 124 21
[email protected], www.zbrane-strelivo.sk
 1.0, 1.06, 1.10
Prezentované značky/Presented brands:
AIMPOINT (SE)
B&T (CH)
BRUKER DALTONIK (DE)
FN HERSTAL (BE)
GLOCK (AT)
MSA SAFETY (SK)
SAT SIOEN (BE)
EVGENI BELIAKOV
SK B CENTRE 100 A
Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
[email protected]
EVPÚ a. s.
SK B1 301, VP/OA 2
Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica, Slovenská republika
Tel.: +421 42 4409111, fax: +421 42 4431145
[email protected], www.evpu.sk
 1.05, 6.04
EVPÚ DEFENCE, a. s.
CZ B1 301, VP/OA 2
ABECEDNÝ ZOZNAM VYSTAVOVATEĽOV
Spoluvystavovateľ/Co-exhibitor:
ČESKÁ LETECKÁ SERVISNÍ
ALPHABETICAL LIST OF EXHIBITORS
Member of Omnipol Group
Průmyslová 387, 530 03 Pardubice, Česká republika
Tel.: +420 467 004 253, fax: +420 467 004 555
[email protected], www.era.aero
 10.0
Sadová 1358, 909 05 Uherské Hradiště, Česká republika
Tel.: +420 572 557 542, fax: +420 572 550 050
[email protected], www.evpudefence.com
 6.0
51
E
EXCALIBUR ARMY spol. s r. o.
CZ B2 103
ABECEDNÝ ZOZNAM VYSTAVOVATEĽOV
Kodaňská 521, Praha 10, 101 00, Česká republika
Tel.: +420 585 083 111
[email protected], www.excaliburarmy.cz
 1.01,1.02,2.01,2.02,2.03,2.04,2.10,7.01,7.02,13.02
Obchod s vojenskou technikou a náhradnými dielcami
Výroba, opravy, servis, modernizácia, logistika vojenskej techniky a náhradných dielcov
Výroba zbraní a munície
Sale of military vehicles and spare parts
Manufacture, repair, maintenance, modernization, logistics, military vehicles and spare parts
Manufacture of weapons and ammunition
Hlavný vystavovateľ/Main exhibitor:
MSM MARTIN
FAM – FUERZAS MILITARES DEL MUNDO
ES B CENTRE 102
IKONOS PRESS, S. L.
Apartado de correos 62.132 - 28080 Madrid, Spain
Tel.: +34 628 705 127, fax: +34 91 469 57 65
[email protected], www.ikonospress.com, www.fuerzasmilitares.com
 14.01
FNSS SAVUNMA SISTEMLERI A. Ş.
TR B1 306
ALPHABETICAL LIST OF EXHIBITORS
Oğulbey Mahallesi, Oğulbey Küme Evleri 441/A, B, 06830 Gölbaşı, ANKARA, Turkey
Tel.: +90 (312) 497 43 00, fax: +90 (312) 497 43 01-02
[email protected], www.fnss.com.tr
GEMOR FASHION, s. r. o.
SK B1 202
SK B1 102
Košická 44, 080 01 Prešov, Slovenská republika
Tel.: +421 905 283 712, fax: +421 51 77 64068
[email protected]; [email protected]
 9.11
GEOTECH BRATISLAVA s. r. o.
Černyševského 26, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: +421 903 443 981, fax: +421 2 62 41 08 23
[email protected], www.geotech.sk
 3.06, 10.10, 11.06, 11.07
GPS/GNSS technológie, inerciálne navigačné systémy, UAV bezpilotné prostriedky, laserové
diaľkomerné systémy, odolné mobilné zariadenia
GPS/GNSS technology, inertial navigation systems, UAV unmanned aerial vehicles, laser distance
measurement systems, ruggedized mobile devices
52
GRAND POWER, s. r. o.
SK B1 105
HU B2 101
I
Spoločnosti obranného priemyslu Ministerstva obrany Maďarskej republiky
Rýchlo nasaditeľné diagnostické laboratórium
Schopnosti: analýza patogénnych látok, prípravné procesy pre špeciálne vzorky, 24-hodinová
autonómna prevádzka, 4. úroveň biologickej bezpečnosti (BSL 4), nasaditeľnosť do 1 hod., príprava
20. vzoriek do 2 hod., nadstavba kontajnera, efektívna dodávka elektrickej energie.
Defence industry companies of the Hungarian Ministry of Defence
Deployable Rapid Diagnostic Laboratory
Capabilities: Analysis of pathogen agents, Special sample preparation processes, 24 h selfsustaninability, Biosafety level 4 (BSL 4), Deployment within 1 hour , Preparation of 20 samples within 2
hours, Expandable container, Effective energy supply.
ZDENĚK HOLOMÝ ELECTRONICS
CZ B1 505
Hemy 829, 757 01 Valašské Meziříčí, Česká republika
Tel.: +420 571 685 970, fax: +420 571 685 979
[email protected], www.holomy.cz
IDET – VELETRHY BRNO, a. s.
CZ B CENTRE 100
Výstaviště 1, 647 00 Brno, Česká republika
Tel.:+420 541 152 944, fax: +420 541 153 044
[email protected], www.idet.cz
14.0
Hlavný vystavovateľ/Main exhibitor:
MAGNET PRESS SLOVAKIA
INTERLINK CS, spol. s r. o.
CZ B1 501
ABECEDNÝ ZOZNAM VYSTAVOVATEĽOV
HM EI Zrt.
H-1101 Budapest, Salgótarjáni út 20, Hungary
Tel.: +36 1 431 2904, fax: +36 1 431 2901
[email protected], www.hmei.hu
 4.01, 4.04, 9.04, 11.03
ALPHABETICAL LIST OF EXHIBITORS
Poľovnícka 29, 974 01 Banská Bystrica – Šalková, Slovenská rpublika
Tel.: +421 48 414 87 53, fax: +421 48 414 87 54
[email protected], www.grandpower.eu
 1.07
Lomená 9, 162 00 Praha 6, Česká republika
Tel.: +420 233 343 220, fax: +420 224 318 916
[email protected], www.interlikncs.cz
 3.03, 7.01, 9.06.3, 10.08, 10.09, 10.10, 11.04, 11.05
53
K
KARBOX s. r. o.
ABECEDNÝ ZOZNAM VYSTAVOVATEĽOV
B2 102
SK B1 200 A
SK B1 203
Havlíčkova 648, 508 01 Hořice, Česká republika
Tel.: +420 493 651 111, fax: 00420 493 621 144
[email protected], www.karbox.cz
 2.03
Hlavný vystavovateľ/Main exhibitor
TATRA EXPORT
LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN, a. s.
Legionárska 160, 911 04 Trenčín, Slovenská republika
Tel.: +421 32 6565 200, fax: +421 32 6581 810
[email protected], www.lotn.sk
 3.01, 3.02, 3.04, 13.02, 13.04
LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Gavlovičova 9, 040 17 Košice, Slovenská republika
Tel.: +421 557271717, fax: +421 557288555
[email protected], www.lynx.sk
12.0
MAGNET PRESS, SLOVAKIA s. r. o.
ALPHABETICAL LIST OF EXHIBITORS
Šustekova 8, 851 04 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: +421 2 67 20 19 11, fax: +421 2 67 21 19 10
[email protected], www.press.sk,
www.epredplatne.sk, www.letectvo.sk
 14.01
• Mediálny partner výstavy IDEB 2014
• Vydavateľská, mediálna a prezentačná činnosť
• Distribúcia časopisov a kníh
• Elektronické časopisy a publikácie
• Media partner of IDEB 2014 Exhibition
• Publishing, media, and presentation activities
• Distribution of magazines and books
• Electronic magazines and publications
Spoluvystavovateľ/Co-exhibitor:
AEROMEDIA (CZ)
IDET – Veletrhy Brno (CZ)
MAGNUM-X (PL)
MEDIA/ST (SK)
PARLAMENTNÝ KURIÉR (SK)
REVISTA ALAS (AR)
SHEPHARD MEDIA (UK)
54
CZ SK B CENTRE 100
MAGNUM-X
PL B CENTRE 100
M
Hlavný vystavovateľ/Main exhibitor:
MAGNET PRESS SLOVAKIA
MANIPUL, s. r. o.
SK B2 300
CZ B1 302
FR B2 100
K výstavisku 15, 912 50 Trenčín, Slovenská republika
Tel.: +421 905 640 661, fax: +421 32 744 51 17
[email protected]
 3.1
Hlavný vystavovateľ/Main exhibitor:
AIRCRAFT INDUSTRIES
MARS, a. s.
Okružní II 239, 569 43 Jevíčko, Česká republika
Tel.: +420 461 353 841, fax: +420 461 353 843
[email protected] , www.m2aad.com, www.marsjev.com
 3.07
ALPHABETICAL LIST OF EXHIBITORS
Nowa Technika Wojskowa; Technika Wojskowa Historia; Lotnictwo; Morze,
Statki i Okręty; Poligon; Strzał
Magnum X Sp. z o.o., al. Stanów Zjednoczonych 59, 04-028 Warszawa, Poland
Tel.: (0 22) 810 05 24, 810 05 37, 810 05 67
[email protected], www.magnum-x.pl
 14.01
MBDA
1, Avenue Réaumur, 92350 Le Plessis Robinson, France
Tel.: +33 1 71541000, fax: +33 1 71540031
[email protected], www.mbda-systems.com
• Spoločnosť MBDA je popredným svetovým lídrom v oblasti raketových systémov s komplexným
sortimentom produktov navrhnutých pre splnenie požiadaviek na pozemné, námorné a vzdušné
riadené raketové systémy všetkých zložiek ozbrojených síl.
• Spoločnosť MBDA je v spoluvlastníctve spoločností AIRBUS GROUP (37,5 %), BAE SYSTEMS
(37,5 %) a FINMECCANICA (25 %).
• MBDA is a world leading missile systems company with a comprehensive product range designed to
meet the land, naval and airborne guided weapon system requirements of each of the armed forces.
• MBDA is jointly owned by AIRBUS GROUP (37.5%), BAE SYSTEMS (37.5%) and FINMECCANICA (25%).
MEDIA/ST s. r. o.
STROJÁRSTVO/STROJÍRENSTVÍ
Moyzesova 35, 010 01 Žilina, Slovenská republika
Tel.: +421 41 564 03 70, fax: +421 41 564 03 71
[email protected], www.engineering.sk
 14.01
SK B CENTRE 100
ABECEDNÝ ZOZNAM VYSTAVOVATEĽOV
Hlavný vystavovateľ/Main exhibitor:
S.M.S.
Hlavný vystavovateľ/Main exhibitor:
MAGNET PRESS SLOVAKIA
55
M
MEOPTA SYSTEMS, s. r. o.
ABECEDNÝ ZOZNAM VYSTAVOVATEĽOV
ALPHABETICAL LIST OF EXHIBITORS
B2 202
SK B2 302
CZ B1 404
CZ B1 404
CZ B2 200
SK B0 100
PL B2 201
Kabelíkova 1, 750 02 Přerov, Česká republika
Tel.: +420 581 241 111, fax: +420 581 242 222
[email protected], www.meopta.com
 6.01, 6.03, 6.06
MERCEDES-BENZ SLOVAKIA s. r. o.
Tuhovská 5, 831 07 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: +421 2 4929 4555, Fax: +421 2 4929 4929
[email protected], www.mercedes-benz.sk
 2.05
MESIT HOLDING a. s.
Sokolovská 573, 686 01 Uherské Hradiště, Česká republika
Tel.: +420 572 522 100
[email protected], www.mesit.cz
 3.0, 4.0, 11.0
Spoluvystavovateľ/Co-exhibitor:
AERO TRADE
DICOM
MESIT PŘÍSTROJE
MESIT PŘÍSTROJE spol. s r. o.
Sokolovská 573, 686 01 Uherské Hradiště, Česká republika
Tel.: +420 572 522 200, fax: +420 572 522 602
[email protected], www.mesit.biz
 4.08, 3.03
Hlavný vystavovateľ/ Main exhibitor:
MESIT HOLDING
MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY
Tychonova 1, 160 01 Praha 6 – Dejvice, Česká republika
Tel.: +420 973 201 111
[email protected], www.army.cz
MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, OS SR
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, Slovenská republika
Vojenská linka: +421 960 11 22 33, fax: +421 2 442 532 42
Komunikačný odbor: +421 960 312 126, [email protected]
www.mosr.sk
MINISTRY OF NATIONAL DEFENCE OF THE REPUBLIC OF POLAND
MINISTERSTVO NÁRODNEJ OBRANY POĽSKEJ REPUBLIKY
Al. Niepodleglosci 218, 00-911 Warsaw, Poland
Tel.: +48 226 840 230, fax: +48 226 840 224
[email protected], www.mon.gov.pl
56
CZ MÖNCH PUBLISHING GROUP
DE B CENTRE 104
M
MSM MARTIN, s. r. o.
SK B1 504, B2 103
Thurzova 16, 036 01 Martin, Slovenská republika
Tel.: +421 46 5180 181, fax: +421 46 5180 211
[email protected], www.msm.sk
 1.0, 2.0, 10.0
MSM Martin, s.r.o., je zbrojárska spoločnosť pôsobiaca v oblasti strojárstva a chémie, orientovaná
ako na civilný, tak na obranný priemysel. Vyvíjame, vyrábame a dodávame produkty pre výrobcov
a dodávateľov v automobilovom, elektrotechnickom, strojárskom a obrannom priemysle. Výrobné
závody MSM sú umiestnené v Novákoch, Trenčíne a Banskej Bystrici.
MSM Martin, s.r.o., is an armaments company involved in the fields of engineering and chemistry,
oriented towards the civilian as well as defence industry sectors. We develop, manufacture and supply
products for manufacturers and suppliers of automotive, electrotechnical, engineering and defence
industries. MSM's manufacturing facilities are based in Nováky, Trenčín and Banská Bystrica.
ALPHABETICAL LIST OF EXHIBITORS
Heilsbachstrasse 26, 53123 Bonn, Germany
Tel.: +49 228 6483, fax: +49 228 6483 109
[email protected], www.mpgbonn.de
 14.01
Prezentovaná značka/Presented brand
MAGNUM (PL)
MSPO 2014 KIELCE POLAND
PL B2 203
Zakladowa 1, 25-672 Kielce, Poland
Tel.: +48 41 3651249, fax: +48 41 3651425
[email protected]; [email protected], www.mspo.pl
 14.07
MSPO 2014 – 22. medzinárodná výstava obranného priemyslu
• Tretia najväčšia výstava obrannej techniky v Európe
• Pod záštitou prezidenta Poľskej republiky pána Bronisława Komorowského
• Viac ako 5700 vystavovateľov v priebehu 21 rokov
• Na výstavu v roku 2013 zavítali početné skupiny odborníkov z 57 krajín a 32 oficiálnych zahraničných
delegácií
• Ako vedúca krajina na rok 2014 je potvrdené Francúzsko
MSPO 2014 – 22nd International Defence Industry Exhibition
• The 3rd largest defence exhibition in Europe
• Under the auspices of the President of Poland Mr. Bronisław Komorowski
• Over 5700 exhibitors in the course of 21 years
• Visited by numerous groups of specialists from 57 countries and 32 official foreign delegations in
2013
• In 2014 France is confirmed as a Lead Nation
ABECEDNÝ ZOZNAM VYSTAVOVATEĽOV
Spoluvystavovateľ/Co-exhibitor:
EXCALIBUR ARMY
VOP SLOVAKIA
57
N
NBC-SYS
FR B1 302
8, rue Maurice Bonnevialle, CS 10226, 42408 Saint-Chamond Cedex, France
www.nbc-sys.com
 9.0
ABECEDNÝ ZOZNAM VYSTAVOVATEĽOV
Hlavný vystavovateľ/Main exhibitor:
S.M.S.
NIDES s. r. o.
B1 101
Šumavská 31a, 602 00 Brno, Česká republika
Tel.: +420 773 222 626, fax: +420 532 093 279
[email protected], www.nides.cz
 4.04.1, 4.04.2, 6.01, 6.02, 7.02.1, 7.02.2, 9.06.1, 9.06.2, 9.06.3
Společnost NIDES s.r.o. je autorizovaným distributorem významných světových výrobců systémů
a zařízení pro civilní, zejména však pro vojenské a policejní použití:
• VECTRONIX AG, Switzerland
• TELEROB GmbH, Germany
• AGI Aeronautical & General Instruments Limited, United Kingdom
• AIRNESCO Ltd., United Kingdom
• ANT Applied New Technologies AG, Germany
• DYNASAFE AB, Sweden
ALPHABETICAL LIST OF EXHIBITORS
NIDES Ltd. becomes the authorized distributor of worldwide well-known producers of the equipment
and systems for civilian, military and police employment:
• VECTRONIX AG, Switzerland
• TELEROB GmbH, Germany
• AGI Aeronautical & General Instruments Limited, United Kingdom
• AIRNESCO Ltd., United Kingdom
• ANT Applied New Technologies AG, Germany
• DYNASAFE AB, Sweden
OBUV – ŠPECIÁL, spol. s r. o.
SK B1 202
Dukelská 19, 085 01 Bardejov, Slovenská republika
Tel./fax: +421 54 488 0 611/612
[email protected], www.obuvspecial.sk, www.bosp.sk
 9 .11
PARLAMENTNÝ KURIÉR
Časopis z Národnej rady Slovenskej republiky
Bôrik, Buková 5/A, 811 02 Bratislava 1, Slovenská republika
Tel./fax: +421 2 54 41 45 46
[email protected], www.parlamentnykurier.sk
 14.01
Hlavný vystavovateľ/Main exhibitor:
MAGNET PRESS SLOVAKIA
58
CZ SK B CENTRE 100
PCS, spol. s r. o.
CZ B1 106
PL B2 204
PL B2 205
P
Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warsaw, Poland
Tel.: +48 22 874 03 26, fax: +48 22 874 03 40
[email protected], www.antiterrorism.eu
POLISH DEFENCE HOLDING
Al. Jana Pawła II No. 11, 00-828 Warsaw, Poland
Tel.: + 48 22 311 2512, fax: +48 22 311 2658
[email protected], www.pho.pl
POLISH DEFENCE HOLDING
(bývalý Bumar sp. z o. o.)
POLISH DEFENCE HOLDING (bývalý Bumar sp. z o. o.) je najväčším dodávateľom obranných výrobkov
v Poľsku a jedným z najväčších dodávateľov obranných výrobkov v strednej a východnej Európe.
Členské spoločnosti združené pod logom holdingu s červeným a bielym trojuholníkom ponúkajú
takmer všetky druhy produktov na zabezpečenie obranného systému krajiny vrátane:
• moderných rádiolokačných, protilietadlových a protiraketových systémov,
• optoelektroniky,
• zbraní,
• balistického výstroja,
• prieskumných a veliteľských systémov,
• obrnených vozidiel,
• munície a rakiet,
• inovatívnych riešení pre výcvik vojakov, výcvikových trenažérov.
POLISH DEFENCE HOLDING
(former Bumar sp. z o. o.)
Polish Defence Holding (former Bumar sp. z o. o.) is the biggest supplier of defence products in Poland
and one of the biggest in Central and Eastern Europe.
The member companies embraced by the Holding´s red and white triangle logo offer nearly all types of
products related to the country´s defence system including:
• modern radiolocation, anti-aircraft and anti-missile systems,
• optoelectronics,
• arms,
• ballistic equipment,
• surveillance & command systems,
• armoured vehicles,
• ammunition and missiles,
• innovative solutions for training of soldiers, training simulators.
ABECEDNÝ ZOZNAM VYSTAVOVATEĽOV
PIAP
ALPHABETICAL LIST OF EXHIBITORS
Na Dvorcích 18, 140 00 Praha 4, Česká republika
Tel.: +420 296 796 152, fax: +420 737 283 470
[email protected], www.pcs.cz
 5.0, 9.0
Hlavný vystavovateľ/Main exhibitor:
WOJSKOWE ZAKŁADY MECHANICZNE
59
Q
QUITTNER & SCHIMEK s. r. o.
ABECEDNÝ ZOZNAM VYSTAVOVATEĽOV
ALPHABETICAL LIST OF EXHIBITORS
B1 103
SK B1 108
CZ B1 300
Komenského 304, 509 01 Nová Paka, Česká republika
Tel.: +420 493 766 111, fax: +420 493 721 107
[email protected], www.qscomp.cz
 10.11, 13.05
Prezentované značky/Presented brands:
AMP/TE CONNECTIVITY (US)
AMPHENOL (US)
BRADY (US)
COSEL (JP)
DMC (US)
ELECTRONIC ASSEMBLY (DE)
ESTERLINE/LEACH (US)
GLENAIR (US)
HELLERMANN TYTON (UK)
I-SFT (DE)
NEXANS (US)
NORITAKE ITRON (JP)
PTR MESSTECHNIK (DE)
RAYCHEM/TE CONNECTIVITY (US)
SENSATA TECHNOLOGIES (US)
REDNOT, spol. s r. o.
Hasičská a záchranárska technika – OUTDOOR
Zarevúca 250/19, 034 01 Ružomberok, Slovenská republika
Prevádzka: Zlievarenská 8130, 917 01 Trnava
Tel.: +421 944 376 326
[email protected], www.rednot.sk
 9.0
Prezentované značky/Presented brands:
DEVA (CZ)
GUMOTEX (CZ)
HUSKY (US)
SIGMA (CZ)
RETIA, a. s.
Pražská 341, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, Česká republika
Tel.: +420 466 852 111
[email protected], www.retia.cz
 4.01, 10.0, 11.0
REVISTA ALAS
ALAS Magazine
[email protected], www.revistaalas.com.ar
 14.01
Hlavný vystavovateľ/ Main exhibitor:
MAGNET PRESS SLOVAKIA
60
CZ AR B CENTRE 100
RHEINMETALL WAFFE MUNITION GmbH
DE B1 402
SK VP/OA 3
DE B2 301
S
Heinrich-Ehrhardt-Strasse 2, D-29346 Unterlüß, Germany
Tel.: +49-5827-8001, fax: +49-5827-1090
[email protected], www.rheinmetall.com
Trenčianska 863/33, 018 51 Nová Dubnica, Slovenská republika
Tel.: +421 42 4455611, fax: +421 42 4434175
[email protected], www.rmc.sk
 4.08.1
ROHDE & SCHWARZ GmbH & Co. KG
Muehldorfstr. 15, D-81671 Munich, Germany
Tel.: +49 89 4129-12345, fax: +49 89 4129-13777
[email protected], www.rohde-schwarz.com
 10.01, 10.02, 10.08, 10.09, 11.02, 11.08, 12.02
Rohde & Schwarz predstavuje už viac ako 80 rokov symbol kvality a technologickej inovácie v oblasti
meracích a testovacích zariadení, rozhlasového a televízneho vysielania, vojenskej a leteckej
rádiokomunikácie, ako aj monitoringu a zameriavania rádiových vysielačov.
Rohde & Schwarz dodáva interoperabilné a výkonné komunikačné systémy pre použitie v misiách
a pri krízových situáciách, vhodné pre koordináciu civilných, vládnych a vojenských zložiek. Použitie
moderných metód kryptovania spĺňa najvyššie bezpečnostné štandardy na národnej a medzinárodnej
úrovni. Rádiostanice s funkciami definovanými interným softwarom zabezpečujú úplnú flexibilitu
a dlhodobú morálnu životnosť. Sú využívané v prevádzke na celom svete.
Rohde & Schwarz has stood for quality and innovation for more than 80 years in the fields of testing and
measurement devices, radio and TV broadcasts, military and air force radio communications, as well as
radio monitoring and radar transmitters.
Rohde & Schwarz supplies interoperable and powerful communications systems which can be used in
missions or crises for the timely coordination of civil, governmental and military forces. Using modern
encryption methods, the company's solutions fulfil the highest security standards at the national and
international levels. Software defined radios help to ensure the greatest possible flexibility and are in
operation around the globe.
Spoluvystavovateľ/Co-exhibitor:
ŠPECIÁLNE SYSTÉMY A SOFTWARE
S.M.S., spol. s r. o.
Supplier of Military Systems
Pionierska 423, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovenská republika
Tel.: +421 42 4424003, fax: +421 42 4421150
[email protected], www.smsdefence.sk
 14.02
SK B1 302
ABECEDNÝ ZOZNAM VYSTAVOVATEĽOV
RMC s. r. o.
ALPHABETICAL LIST OF EXHIBITORS
Hlavný vystavovateľ/Main exhibitor:
VÝVOJ MARTIN
Spoluvystavovateľ/Co-exhibitor:
ARCUS
MARS
NBC-SYS
T-INDUSTRY
61
S
SAAB TECHNOLOGIES s. r. o.
ABECEDNÝ ZOZNAM VYSTAVOVATEĽOV
CZ B1 400
ES B1 205
SK B1 107
SK B1 304
Sokolovská 79/192, 186 00 Praha 8, Česká republika
Tel.: +420 234 703 811, fax: +420 234 703 822
[email protected], www.saabczech.cz
 1.0, 3.0, 4.0, 5.0, 8.0, 10.0, 11.0
SALTO SYSTEMS, S.L.
Arkotz 9, Poligono Lanbarren 20180, Oiartzun, Spain
Tel.: +34 943 344 550, fax. +34 943 341 621
[email protected], www. saltosystems.com
 5.02
SELVIT s. r. o.
Tichá 15A, 010 01 Žilina, Slovenská republika
Tel.: +421 41 50 77 991-9, fax: +421 41 50 06 106
[email protected], www.selvit.sk
 9.0
SEVOTECH s. r. o.
ALPHABETICAL LIST OF EXHIBITORS
SNP 23, 916 01 Stará Turá, Slovenská republika
Tel.: +421 32 7484461, fax: +421 32 7484461
[email protected], www.sevotech.sk
 6.01, 11.0
Dodávateľ a integrátor špeciálnych komunikačných systémov a optických systémov nočného videnia.
Tactical communication systems and night-vision systems supplier, support and integrator.
SHEPHARD MEDIA
UK B CENTRE 100
Digital Battlespace, Land Warfare International
268 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 4DX, United Kingdom
Tel: +44 (0) 1753 727001, fax: +44 (0) 1753 727002
[email protected], www.shephardmedia.com
 14.01
Hlavný vystavovateľ/Main exhibitor:
MAGNET PRESS SLOVAKIA
SMALL ARMS DEFENSE JOURNAL
www.sadefensejournal.com
 14.01
62
US B CENTRE 101
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÁ SK B1 502 A
CZ B1 405
T
SVOS je výrobcem integrovaných řešení pancéřování a to jak pro vojenský, tak i pro civilní vozidla
a systémy. Na základě dlouholeté zkušenosti, společnost SVOS nabízí uživatelům svých výrobků
nejvyšší úroveň balistické a anti-explosivní ochrany. Základními produkty SVOS vojenské výroby
jsou: kolový pancéřovaný transportér typu „MRAP“ – VEGA, lehká bojová průzkumná vozidla, lehká
pancéřovaná terénní vozidla, pancéřované ambulance, pancéřovaná protidemonstrační vozidla,
pancéřované nákladní vozidla atd.
SVOS company is a producer of integrated armoring solutions for both military and civilian platforms
or systems. With large experience, SVOS incorporates the highest level of ballistic and blast protection
in the products. The key products of SVOS military program are: wheeled armoured carrier “MRAP”
– VEGA, light combat reconnaissance vehicles, light armoured cross-country vehicles, armoured
ambulances, armoured anti-riot vehicles, armoured trucks etc.
SYNTCHEM, spol. s r. o.
SK B1 206 A
SK B2 301
972 32 Chrenovec-Brusno 198, Slovenská republika
Tel.: +421 46 5471210, fax: +421 46 5471255
[email protected], www.syntchem.sk
 9.04, 14.03
Spoluvystavovateľ/Co-exhibitor:
CRISTANINI
ŠPECIÁLNE SYSTÉMY A SOFTWARE, a. s.
Líščie údolie 29, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: +421 2 65422488, fax: +421 2 65420768
[email protected], www.special.sk
Hlavný vystavovateľ/Main exhibitor:
ROHDE & SCHWARZ
TANAX TRUCKS a. s.
ABECEDNÝ ZOZNAM VYSTAVOVATEĽOV
SVOS, spol. s r. o.
Chrudimská 1663, 535 01 Přelouč, Česká republika
Tel.: +420 466 955 743, fax: +420 466 955 742
[email protected], www.armsvos.cz
 2.02, 2.03, 2.05, 2.10
ALPHABETICAL LIST OF EXHIBITORS
Nitrianska cesta 61, 940 01 Nové Zámky, Slovenská republika
Tel.: +421 915 716 730
[email protected]
 14.00
SK B1 207, VP/OA 1
Červeňova 28, 811 03 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: +421 2 5935 5400, fax: +421 2 5935 5740
[email protected], www.tanaxtrucks.sk
 2.0
63
T
TATRA EXPORT, s. r. o.
B2 102
ABECEDNÝ ZOZNAM VYSTAVOVATEĽOV
Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice, Česká republika
Tel.: +420 556 491 111, fax: +420 556 492 050
[email protected], www.tatratrucks.com
 2.02, 2.03, 2.05
Vyše 80 rokov skúseností v obrane, dokonalý výkon v teréne, spoľahlivosť a mobilita, odolnosť voči
namáhaniu v krútení a ohybe, ochrana hnacej jednotky, pohodlie a nadštandardný užitočný náklad
vďaka podvozku TATRA, nákladné vozidlá s pohonom kolies od 4x4 do 12x12, vyslobodzovacie
vozidlá, podvozky typu MRAP a M-ATV (Titus zo spoločnosti Nexter, Astros zo spoločnosti Avibras
Industries atď.).
80+ year experience in defence, perfect off-road performance, reliability and mobility, twist and bend
resistance, powertrain protection, comfort and superior payload thanks to unique TATRA chassis. 4x4
to 12x12 logistic trucks, recovery vehicles, MRAPs and M-ATVs chassis (Titus by Nexter, Astros by
Avibras Industries etc.).
Spoluvystavovateľ/Co-exhibitor:
KARBOX
T-INDUSTRY, s. r. o.
ALPHABETICAL LIST OF EXHIBITORS
SK B1 302
CZ B1 204
Hoštáky 910/49, 907 01 Myjava, Slovenská Republika
Tel.: +421 34 654 1003, +421 907 712 955
[email protected], www.tind.sk
 8.05
Hlavný vystavovateľ/Main exhibitor:
S.M.S.
TRADE FIDES, a. s.
Dornych 57, 617 00 Brno, Česká republika
Tel.: +420 545 536 111, fax: +420 545 536 520
[email protected], www.fides.cz
 5.0
Společnost Trade FIDES, a. s. patří k nejvýznamnějším dodavatelům komplexních bezpečnostních
technologií a služeb pro ochranu osob a majetku v České republice. Máme ty nejlepší reference
z oblasti armády, finančních institucí, energetiky, kultury, průmyslu i veřejného sektoru.
Trade FIDES JSC ranks among the most important suppliers of comprehensive security technologies
and services, protecting persons and property in the Czech Republic. We build on the best references
from armed forces, financial institutions, energy business, culture, industrial and public sectors.
TRENČIANSKA UNIVERZITA A. DUBČEKA V TRENČÍNE
FAKULTA ŠPECIÁLNEJ TECHNIKY
Pri parku 19, 911 06 Trenčín, Slovenská republika
Tel.: +420 32 7400 201
[email protected], www.fst.tnuni.sk
 14.00
64
CZ SK VP/OA 3
VEMEX ENERGO, s. r. o.
SK B1 406
SK B2 303
CZ B2 201 B
SK B2 103
SK B1 402
DE B1 202
SK B1 503
W
Krajná 27, 821 04 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: +421 2 48 20 77 03, fax: +421 2 48 20 77 19
[email protected], www.vhu.sk
VOJENSKÝ TECHNICKÝ ÚSTAV, s. p.
Mladoboleslavská 944, 197 06 Praha 9 – Kbely, Česká republika
Tel.: +420 222 282 111, fax: +420 284 817 086
[email protected], [email protected], www.vtusp.cz
 1.02, 1.03, 2.03, 3.06, 4.01, 4.03, 4.04, 4.05, 4.07, 4.08, 6.01, 6.02, 6.03,
7.01, 7.02, 10.03, 10.04, 10.08, 10.09, 10.10, 11.01, 11.02, 11.03, 11.07,
11.09, 12.01, 12.05, 13.02, 13.03, 13.04
VOP SLOVAKIA, s. r. o.
Duklianska 60, 972 71 Nováky, Slovenská republika
Tel.: +421 46 5180 111, fax: +421 46 5180 201
info@vop-slovakia.sk, www.vop-slovakia.sk
 1.0
Hlavný vystavovateľ/Main exhibitor:
MSM MARTIN
VÝVOJ MARTIN, a. s.
Komenského 19, 036 01 Martin, Slovenská republika
Tel.: +421 43 4132 005, fax: +421 43 4133 024
info@vyvoj.sk, www.vyvoj.sk
 2.0
Spoluvystavovateľ/Co-exhibitor:
RHEINMETALL WAFFE MUNITION
W. L. GORE & ASSOCIATES, GmbH
Hermann-Oberth-Strasse 22, 85640 Putzbrunn, Germany
Tel.: +49 (0) 80 63 80-10, fax: +49 (0) 80 63 80-18 50
servicefabrics_de.wlgore.com
WEBASTO THERMO & COMFORT SLOVAKIA s. r. o.
ABECEDNÝ ZOZNAM VYSTAVOVATEĽOV
VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA
ALPHABETICAL LIST OF EXHIBITORS
Moyzesova 5, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: +421 2 3211 2661, fax: +421 2 3266 0555
obchod@vemexenergo.sk, www.vemexenergo.sk
Galgovecká 3, 040 11 Košice 11, Slovenská republika
Tel.: +421 55 787 10 00, fax: +421 55 787 10 17
info@webasto.sk, www.webasto.sk
 2.09, 14.07
65
W
ABECEDNÝ ZOZNAM VYSTAVOVATEĽOV
ALPHABETICAL LIST OF EXHIBITORS
66
WOJSKOWE ZAKŁADY MECHANICZNE S.A.
PL B2 205
5/7 Powstanców Street, 41-100 Siemianowice Śląskie, Poland
Tel.: + 48 32 228 19 81, Fax: + 48 32 228 12 52
wzms@wzms.pl, www.wzms.pl
 2.02
Hlavným rysom vozidla Rosomak 8x8 AMV je jeho modulárna konštrukcia, dovoľujúca umiestnenie
rôznych veží, zbraní a všetkých senzorov na jednu platformu. Medzi mimoriadne vlastnosti Rosomaka
patrí vynikajúca protimínová ochrana, pohyblivosť, rýchlosť a pohodlie posádky. Rosomak je spôsobilý
pre všetky druhy terénu, klimatických podmienok a je obojživelný.
The main feature of the Rosomak 8x8 AMV is its modular design which allows the use of various
turrets, weapons, sensors all on the one platform. The outstanding features of the Rosomak are that it
has superior mine protection, mobility, speed and crew comfort. The Rosomak operates in all kinds of
terrain, climatic conditions and is amphibious.
Spoluvystavovateľ/Co-exhibitor:
POLISH DEFENCE HOLDING
WORLD OF BRAIN
SK B CENTRE 100 B
Z
Ponúkame dlhodobé programy, ktorých súčasťou je konzulting a koučing pracovných problémov,
merateľné výstupy a sledovanie progresu, diagnostika a rozvoj kognitívnych funkcií mozgu so zameraním na postreh, rozhodovanie, reakčný čas, pamäť, periférne videnie.
World of Brain is the biggest training center focusing on brain in Slovakia and Czech Republic. We
specialize in training of armed and security forces by using the latest neurotechnologies.
We offer long-term programs involving consulting and coaching of business issues, measurable
outcomes and tracking progress, diagnosis, and development of cognitive functions of the brain,
focusing on perception, decision making, reaction time, memory, peripheral vision.
ZDRUŽENIE BEZPEČNOSTNÉHO A OBRANNÉHO PRIEMYSLU SR
Association of the Security and Defence Industry of the Slovak Republic
Hurbanova 42, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
Tel.: +421 32 64 212 59
info@zbop.sk, www.zbop.sk
 14.05
SK B1 200
ABECEDNÝ ZOZNAM VYSTAVOVATEĽOV
World of Brain je najväčšie tréningové a školiace centrum pre prácu s mozgom na Slovensku a v Česku. Špecializujeme sa na tréning ozbrojených a bezpečnostných zložiek pomocou najnovších neurotechnológií.
ALPHABETICAL LIST OF EXHIBITORS
Námestie 1. mája 11, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: +421 948 330 424
info@wob.sk, www.wob.sk
 8.07
67
reliable source of information and analysis
ST
Aravis/Żbik z Siemianowic  Modułowa Kusza
18
RO
0
N
WRZESIEŃ
Nr 9/2013
w tym 8% VAT
KWIECIEŃ
INowości PHO i Grupy WB IBóbr z AMZ Kutno
IUzbrajenie F-35 ICTM dla obronności państwa
IModernizacja MW RP a francuskie doświadczenia
F/A-18 Super Hornet
M-346 Master
zatwierdzony
ZAPRASZAMY
NA STOISKO
B-59
Następcy
śmigłowców
US Army?
4/2014
ISSN 1732-5323
Polish Defence
Yearbook 2014
ISSN 1732-5323
INDEX 343625
Cena: 12,99 zł
w tym 5% VAT
– MAGAZYN MIŁOŚNIKÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO, CYWILNEGO I KOSMONAUTYKI
www.magnum-x.pl
INDEX 382-620
ISSN 1230-1655
Bezpieczeństwo
Wojsko
Przemysł
50 lat Beechcraft King Air
4/2014
Cena 9,90 zł
28
Polskie porty lotnicze 2013
40
Tupolew Tu-22M
88
Luftwaffe 1933-1936
Volume VIII 2014 (1)
ISSN 1896-2386
Nr 2 (43)
Industry, Armed Forces and Security Services
ISSN 1895-3344
Nr 2 (43) MARZEC-KWIECIEŃ 2014
Cena: 14,50 PLN (VAT 5%)
Marzec-Kwiecień 2014
ISSN 1895-3344
Magnum X Sp. z o.o.
al. Stanów Zjednoczonych 59
04-028 Warszawa
tel.: (0 22) 810 05 24, 810 05 37, 810 05 67
e-mail: magnum@magnum-x.pl
www.magnum-x.pl
9 771895 334112
02>
SyNaj 1973 CZ. ii • ZaTRZyMaĆ „BaGRaTiON” • uaZ 469 i 31512 – TESTy LEGENDaRNyCH ŁaZiKÓW
Polish Defence Yearbook 2014 – Industry, Armed Forces and Security Services
Pancerne kolosy
w II wojnie światowej
WARTHUNDER.COM
Zdobądź przewagę w powietrzu, na lądzie oraz na morzu tocząc bitwy
II wojny światowej, dzięki wielokrotnie nagradzanej międzyplatformowej
grze MMO następnej generacji na PC, Mac oraz konsole PS4!
INDEX 210455
 Zatrzymać „Bagration”  US Marine Corps i śmigłowce
 UAZ 469 i 31512 – testy legendarnych łazików  Buffel
 Synaj 1973 (cz. II)  Białystok – zapomniany obóz
KALENDÁR VÝSTAV 2014
ITF SLOVAKIATOUR
30. 1. - 2. 2.
20. medzinárodný veľtrh cestovného ruchu
POĽOVNÍCTVO A ODDYCH
30. 1. - 2. 2.
21. medzinárodná špecializovaná výstava
WELLNESS A FITNESS
30. 1. - 2. 2.
6. medzinárodná špecializovaná výstava
CAMERA SLOVAKIA
1. - 2. 2.
11. festival cestovateľských filmov
DANUBIUS GASTRO
30. 1. - 2. 2.
21. medzinárodný veľtrh gastronómie
EXPOSHOP
30. 1. - 2. 2.
14. výstava strojov a technológií pre obchody
GASTROPACK
30. 1. - 2. 2.
13. výstava obalových materiálov a baliacej techniky
INTERBEAUTY
14. - 15. 2.
CONECO
35. medzinárodný veľtrh stavebníctva
26. - 29. 3.
RACIOENERGIA
26. - 29. 3.
24. medzinárodný veľtrh energetickej efektívnosti
a racionalizácie využitia energie
SLOVMEDICA
STAVEBNÁ MECHANIZÁCIA
26. - 29. 3.
5. výstava stavebných strojov a mechanizácie
NON-HANDICAP
CLIMATHERM
26. - 29. 3.
18. medzinárodná špecializovaná výstava klimatizácie
a vzduchotechniky
MODDOM
CONECOINVEST
7. prezentácia investičných zámerov
26. - 29. 3.
SLOVREALINVEST
9. veľtrh nehnuteľností
26. - 29. 3.
14. - 15. 2.
DIEŤA A RODINA
14. - 16. 2.
2. veľtrh služieb a produktov pre dieťa a rodinu
PROFESIA DAYS
5. - 6. 3.
5. veľtrh práce pre všetkých
MOTOCYKEL
13. - 16. 3.
14. medzinárodná výstava motocyklov a príslušenstva
BOAT SHOW
13. - 16. 3.
15. - 19. 10.
19. medzinárodný veľtrh nábytku, bytových doplnkov
a interiérového designu
TZB
15. - 19. 10.
TECHDOM
15. - 19. 10.
15. medzinárodná výstava domácich elektrospotrebičov
AUTOSALÓN
24. medzinárodný salón automobilov
8. - 13. 4.
AUTOSERVIS
20. špecializovaná výstava autopríslušenstva
a servisnej techniky
8. - 13. 4.
EXCLUSIVE SALON
4. Výstava luxusných tovarov a služieb
8. - 13. 4.
a potrieb pre domácnosť
CLEANTECH
15. - 19. 10.
16. medzinárodná výstava čistiacej techniky, čistiacich
prípravkov, pomôcok a služieb
15. - 19. 10.
15. medzinárodná výstava svietidiel, skla,
keramiky a porcelánu
FLÓRA BRATISLAVA
1. - 4. 5.
35. ročník medzinárodného veľtrhu kvetín a záhradníctva
ART
IDEB
14. - 16. 5.
5. medzinárodný veľtrh obrannej techniky Bratislava
BIBLIOTéKA
BRATISLAVSKé ZBERATEĽSKé DNI
11. medzinárodný zberateľský veľtrh
PEDAGOGIKA
6. - 7. 6.
15. - 19. 10.
13. medzinárodná výstava výtvarného umenia
6. - 9. 11.
22. medzinárodný knižný veľtrh
6. - 9. 11.
19. výstava vzdelávania a didaktickej techniky
SLOVENSKé DENTÁLNE DNI
25. - 27. 9.
15. špecializovaná výstava stomatologických a zubotechnických
prístrojov, nástrojov a materiálov
INTERBEAUTY
27. medzinárodný veľtrh kozmetiky
2. - 4. 10.
RYBÁRSTVO, POĽOVNÍCTVO A VOĽNÝ ČAS 13. - 16. 3.
ESOTERIKA
7. vzdelávací a zábavný veľtrh
2. - 4. 10.
INCHEBA, a.s., Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava, SR
T 00421 2 6727 1111 • F 00421 2 6727 2254
E incheba@incheba.sk • W www.incheba.sk
15. - 17. 10.
12. výstava pre zdravotne postihnutých ľudí
22. medzinárodná výstava technických zariadení budov
11. medzinárodná výstava lodí a príslušenstva
11. výstava rybárskych a poľovníckych potrieb
15. - 17. 10.
16. výstava zdravotníctva
LUXDOM
9. kontraktakčno - predajný veľtrh
2. - 4. 10.
7. veľtrh zdravej výživy, ekológie a zdravého životného štýlu
26. medzinárodný veľtrh kozmetiky
SVADOBNÝ VEĽTRH
BIOSTYL
HODINY A KLENOTY
7. - 9. 11.
18. medzinárodná výstava hodín a šperkov
MINERÁLY BRATISLAVA
7. - 9. 11.
3. výstava minerálov, drahých kameňov a fosílií
DNI VIANOC V INCHEBE
3. - 21. 12.
25. ročník predajnej výstavy spotrebného tovaru
MEDZINÁRODNÝ VEĽTRH
OBRANNEJ TECHNIKY BRATISLAVA
MODERNÉ OBRANNÉ TECHNOLÓGIE
NOVÉ PARTNERSTVÁ
10. – 12. 5. 2016
BRATISLAVA – SLOVENSKÁ REPUBLIKA
www.ideb.sk
www.ideb-news.com
Download

Katalóg IDEB 2014