Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
 Žabovřeská 250, 156 27 Praha 5 - Zbraslav
 257 027 233, fax: 257 027 254, e-mail: [email protected]
www.vumop.cz
Průměrné ceny zemědělské půdy v ČR
Ing. Ivana Pírková
Oddělení půdní služba
Praha duben 2014
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
 Žabovřeská 250, 156 27 Praha 5 - Zbraslav
 257 027 233, fax: 257 027 254, e-mail: [email protected]
www.vumop.cz
Seznam katastrálních území s přiřazenými cenami zemědělské půdy vydává dle
§17 zákona ČNR č. 338/1992 Sb. Ministerstvo zemědělství České republiky po dohodě
s Ministerstvem financí.
Stanovení průměrné ceny zemědělských pozemků v katastrálních územích umožňují
sazby základních cen BPEJ v oceňovacích předpisech Ministerstva Financí. Průměrná
cena je vypočtena váženým aritmetických průměrem, tj. podílem součtu násobků výměr
jednotlivých BPEJ z aktualizačních karet (popř. výměr BPEJ evidovaných v katastru
nemovitostí ČR) a jejich základních cen dle platného ceníku základních cen BPEJ
z přílohy vyhlášky Ministerstva Financí a sumy výměr všech BPEJ v katastru.
Zpracování podkladů pro stanovení průměrných cen zemědělské půdy v katastrálním
území zajišťuje VÚMOP, v.v.i. na základě sazeb základních cen BPEJ v oceňovacích
předpisech Ministerstva financí a podkladů zpracovaných v numerické databázi BPEJ
VÚMOP, v.v.i. Stanovené průměrné ceny odráží výsledek aktualizace bonitačního
mapování zemědělských pozemků a výsledky aktualizace vstupů evidovaných
katastrálních území České republiky v souvislosti se změnami výměry zemědělské půdy
(zábor zemědělské půdy pro nezemědělské účely, převod rekultivovaných ploch do
zemědělských pozemků, obnova katastrálních operátů).
Meziroční porovnání průměrných základních cen pro aktualizovaná katastrální území je
vhodným měřítkem, jak posoudit míru změny kvality půdy v daném katastrálním území. K
navýšení či snížení ceny dochází například upřesněním sklonitosti, skeletovitosti, expozice
či hloubky půdy. Dále může dojít ke změně hlavní půdní jednotky a to např. vlivem
přehodnocení hydromorfních podmínek či zjištěním degradačních procesů, hlavně vodní
eroze.
V některých krajích ČR dochází k výraznému snižovaní ceny zemědělské půdy
a degradaci půdního pokryvu. Častým důvodem je proces eroze a intenzivní obdělávání
pozemků na svažitém a členitém území. Dochází např. k úbytku černozemí a jejich
přeřazení do černozemí smytých (HPJ 08) a k degradaci větší části původních
erodovaných lokalit HPJ 08 a jejich zařazení do regozemí a pararendzin (HPJ 19 a HPJ
22).
Dalším důvodem snižování průměrné ceny v katastrálním území je také zvyšování
zastavěných ploch.
Stránka 2 z 8
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
 Žabovřeská 250, 156 27 Praha 5 - Zbraslav
 257 027 233, fax: 257 027 254, e-mail: [email protected]
www.vumop.cz
Tabulka 1 Průměrné ceny ZP v krajích
NUTS 3
Kraj
Průměrná cena ZP v Kč/m2
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
CZ010
Hlavní město Praha
9,42
9,43
9,43
9,43
9,43
9,43
CZ020
Středočeský kraj
7,82
7,82
7,82
7,82
7,81
7,81
CZ031
Jihočeský kraj
4,06
4,06
4,06
4,06
4,06
4,06
CZ032
Plzeňský kraj
4,09
4,09
4,09
4,09
4,09
4,10
CZ041
Karlovarský kraj
3,37
3,37
3,37
3,37
3,37
3,37
CZ042
Ústecký kraj
6,50
6,50
6,50
6,50
6,50
6,50
CZ051
Liberecký kraj
4,47
4,46
4,47
4,48
4,48
4,48
CZ052
Královéhradecký kraj
7,31
7,32
7,32
7,32
7,32
7,32
CZ053
Pardubický kraj
6,47
6,47
6,47
6,47
6,47
6,47
CZ063
Kraj Vysočina
4,28
4,29
4,29
4,29
4,29
4,28
CZ064
Jihomoravský kraj
9,38
9,38
9,37
9,36
9,34
9,33
CZ071
Olomoucký kraj
8,32
8,31
8,30
8,29
8,29
8,29
CZ072
Zlínský kraj
6,93
6,90
6,88
6,87
6,86
6,86
CZ080
Moravskoslezský kraj
4,95
4,93
4,93
4,93
4,93
4,92
Stránka 3 z 8
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
 Žabovřeská 250, 156 27 Praha 5 - Zbraslav
 257 027 233, fax: 257 027 254, e-mail: [email protected]
www.vumop.cz
Tabulka 2 Cenové bilance a základ daně v krajích
NUTS 3
Kraj
CZ010
Hlavní město Praha
CZ020
Základ daně v Kč
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
1 896 687 920
1 899 299 334
1 899 299 334
1 897 860 306
1 898 104 976
1 899 059 194
Středočeský
51 806 710 618
51 792 042 655
51 790 952 242
51 773 892 460
51 768 875 491
51 764 896 795
CZ031
Jihočeský
19 915 378 685
19 924 231 891
19 930 213 456
19 926 792 369
19 925 332 887
19 926 500 821
CZ032
Plzeňský
15 514 785 909
15 518 169 028
15 521 033 966
15 525 339 468
15 525 923 007
15 535 741 086
CZ041
Karlovarský
4 179 719 346
4 179 805 058
4 178 570 448
4 178 211 559
4 178 810 219
4 177 144 639
CZ042
Ústecký
17 906 865 438
17 904 263 308
17 908 172 672
17 907 382 659
17 913 363 129
17 907 081 641
CZ051
Liberecký
6 250 210 891
6 241 460 423
6 254 143 651
6 265 770 967
6 266 907 025
6 268 075 571
CZ052
Královéhradecký
20 299 134 782
20 316 681 420
20 324 411 138
20 324 389 351
20 331 665 909
20 331 817 286
CZ053
Pardubický
17 570 192 967
17 558 450 200
17 558 858 470
17 568 290 979
17 569 337 900
17 565 925 338
CZ063
Kraj Vysočina
17 525 308 882
17 547 359 500
17 548 455 234
17 553 178 346
17 552 031 970
17 542 410 752
CZ064
Jihomoravský
39 962 624 695
39 951 875 366
39 934 975 937
39 882 620 760
39 802 614 523
39 733 761 279
CZ071
Olomoucký
23 242 842 180
23 202 378 741
23 173 928 270
23 167 913 526
23 159 660 304
23 151 700 389
CZ072
Zlínský
13 418 721 973
13 352 453 097
13 324 050 005
13 297 398 496
13 278 424 267
13 274 573 346
CZ080
Moravskoslezský
13 602 682 581
13 548 724 553
13 549 470 380
13 542 488 018
13 538 112 009
13 527 178 878
Stránka 4 z 8
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
 Žabovřeská 250, 156 27 Praha 5 - Zbraslav
 257 027 233, fax: 257 027 254, e-mail: [email protected]
www.vumop.cz
Tabulka 3 Rozdíl cenových bilancí v letech 2009 – 2014
NUTS 3
CZ010
CZ020
CZ031
CZ032
CZ041
CZ042
CZ051
CZ052
CZ053
CZ063
CZ064
CZ071
CZ072
CZ080
ČR
Kraj
Hlavní město Praha
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Vysočina
Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Moravskoslezský kraj
Rozdíl ceny 2014-2013 [Kč]
954 217,18
-3 978 695,93
1 167 933,97
9 818 078,55
-1 665 580,72
-6 281 487,40
1 168 545,71
151 377,22
-3 412 562,30
-9 621 217,67
-68 853 243,35
-7 959 915,16
-3 850 921,68
-10 933 131,29
-103 296 602,87
Rozdíl ceny 2014-2009 [Kč]
2 371 273,16
-41 813 822,90
11 122 136,06
20 955 177,12
-2 574 707,34
216 203,84
17 864 680,20
32 682 504,26
-4 267 629,40
17 101 869,65
-228 863 415,69
-91 141 791,29
-144 148 627,12
-75 503 703,18
-485 999 852,62
Stránka 5 z 8
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
 Žabovřeská 250, 156 27 Praha 5 - Zbraslav
 257 027 233, fax: 257 027 254, e-mail: [email protected]
www.vumop.cz
Tabulka 4 Kvantifikace cenových bilancí dle katastrálních území – rok 2014
Název kraje
Kód ČSÚ Katastrální území
Cena Kč/m2
2013 2014
Výměra půdy v m2 (UHDP 01. 01. 2013)
ZP
TP
ZP-TP
Karlovarský kraj
917923 Albeřice u Hradiště
0,00
3,22
2 001 100
2 001 100
0
Jihočeský kraj
655244 Babice u Netolic
5,00
4,96
3 438 986
1 252 185
2 186 801
Olomoucký kraj
600954 Bartoňov
1,86
2,72
1 212 674
862 878
349 796
Plzeňský kraj
770655 Bezděkov u Třemešného
2,27
2,35
1 691 151
1 327 089
364 062
Ústecký kraj
604151 Bílence
8,25
7,85
6 404 807
102 556
6 302 251
Ústecký kraj
604208 Bílina
6,33
5,97
4 860 265
1 851 125
3 009 140
Liberecký kraj
620491 Boleslav
6,49
6,86
1 193 708
1 070 773
122 935
Jihomoravský kraj
609561 Bratčice
12,26 11,98
5 050 201
80 625
4 969 576
Karlovarský kraj
917931 Bražec u Doupova
0,00
2,02
2 153 500
2 153 500
0
Karlovarský kraj
990779 Bražec u Hradiště
2,03
1,89
4 954 435
4 954 435
0
Karlovarský kraj
930041 Bražec u Těšetic
0,00
2,00
1 422 100
1 422 100
0
Jihočeský kraj
658278 Broučkova Lhota
5,70
5,73
2 251 523
328 315
1 923 208
Plzeňský kraj
613517 Břasy
7,70
6,04
2 046 996
222 252
1 824 744
Karlovarský kraj
650838 Cetnov
4,99
5,44
1 108 267
375 095
733 172
Plzeňský kraj
650439 Chalupy
3,70
3,78
2 368 379
1 121 569
1 246 810
Plzeňský kraj
681351 Chockov
7,24
7,20
953 217
33 624
919 593
Ústecký kraj
760340 Chotovenka
5,90
4,09
268 223
198 189
70 034
Středočeský kraj
654027 Chrášťany u Rakovníka
7,42
6,60
7 035 277
175 056
6 860 221
Jihočeský kraj
655333 Chvalšiny
1,68
1,76
7 495 508
6 917 578
577 930
Středočeský kraj
655465 Chýně
7,86
8,88
3 937 407
147 735
3 789 672
Plzeňský kraj
667935 Čeliv
2,74
2,91
1 181 191
993 104
188 087
Ústecký kraj
794309 Černčice u Žalan
4,37
4,09
877 395
836 524
40 871
Kraj Vysočina
620131 Černíč
4,11
3,33
1 961 415
206 493
1 754 922
Jihočeský kraj
632562 Černíkov u Strakonic
5,00
4,45
1 404 150
236 694
1 167 456
Olomoucký kraj
624381 Čunín
3,39
2,76
1 945 677
878 852
1 066 825
Plzeňský kraj
602728 Dehetná
4,95
5,29
1 917 393
445 231
1 472 162
Zlínský kraj
750069 Divnice
3,64
3,54
2 907 040
1 173 853
1 733 187
Olomoucký kraj
626708 Dluhonice
13,38 13,26
3 472 189
84 184
3 388 005
Zlínský kraj
628522 Dolní Bečva
2,16
1,75
4 036 017
2 596 454
1 439 563
Hlavní město Praha
629952 Dolní Počernice
7,81
7,79
2 487 807
135 228
2 352 579
Moravskoslezský kraj
630021 Dolní Povelice
5,34
5,06
4 129 924
546 405
3 583 519
Plzeňský kraj
630853 Domažlice
4,26
4,91
14 050 335
2 684 498
11 365 837
Karlovarský kraj
990833 Doupov u Hradiště
2,83
2,72
594 600
594 600
0
Karlovarský kraj
917940 Doupovské Hradiště
0,00
2,28
2 999 700
2 999 700
0
Jihočeský kraj
632571 Droužetice
3,56
3,91
2 442 041
285 227
2 156 814
Pardubický kraj
787868 Dřevíkov
4,00
3,88
1 609 414
486 455
1 122 959
Ústecký kraj
633097 Dřínov u Komořan
0,00
3,60
80 406
80 406
0
Ústecký kraj
636398 Habrovany u Řehlovic
5,27
5,17
2 038 686
620 468
1 418 218
Liberecký kraj
721573 Haratice
1,62
1,61
1 652 018
809 881
842 137
Jihočeský kraj
789127 Hlásná Lhota
1,52
1,54
1 292 717
1 274 607
18 110
Středočeský kraj
658294 Hleďsebe
4,40
7,34
326 078
8 526
317 552
Jihomoravský kraj
639435 Hlohovec
6,95
6,45
4 014 480
85 118
3 929 362
Plzeňský kraj
639443 Hlohovice
4,93
5,36
4 646 285
176 417
4 469 868
Jihočeský kraj
639915 Hlupín
4,16
3,91
3 482 954
1 024 491
2 458 463
Jihomoravský kraj
640417 Hodonín
6,89
6,93
11 491 622
725 588
10 766 034
Liberecký kraj
640735 Holany
6,46
6,36
8 505 716
3 049 909
5 455 807
Liberecký kraj
688223 Horní Maxov
1,27
1,32
1 286 697
1 250 445
36 252
Stránka 6 z 8
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
 Žabovřeská 250, 156 27 Praha 5 - Zbraslav
 257 027 233, fax: 257 027 254, e-mail: [email protected]
www.vumop.cz
Název kraje
Kód ČSÚ Katastrální území
Cena Kč/m2
2013 2014
Výměra půdy v m2 (UHDP 01. 01. 2013)
ZP
TP
ZP-TP
Jihomoravský kraj
646377 Hovorany
10,73
5,80
13 933 291
534 575
13 398 716
Pardubický kraj
648299 Hrochův Týnec
14,59 14,27
4 713 301
188 167
4 525 134
Ústecký kraj
658472 Jenišův Újezd
6,73
6,80
416 380
5 201
411 179
Jihočeský kraj
660973 Jiřetice u Čepřovic
2,41
3,31
1 459 677
405 515
1 054 162
Liberecký kraj
744689 Jítrava
4,14
4,38
4 443 801
2 190 142
2 253 659
Karlovarský kraj
670383 Kámen u Kraslic
1,91
1,89
1 128 197
1 128 197
0
Jihočeský kraj
629120 Kladruby
5,45
4,68
2 462 875
417 087
2 045 788
Liberecký kraj
667285 Koberovy
2,27
2,18
1 223 734
851 462
372 272
Jihomoravský kraj
611026 Komárov
10,66 10,22
345 881
1 629
344 252
Středočeský kraj
669512 Korkyně
5,39
5,23
1 896 090
218 811
1 677 279
Karlovarský kraj
670391 Kostelní
1,45
1,51
1 467 322
1 458 114
9 208
Karlovarský kraj
673927 Krásný Les
2,45
2,35
3 826 772
2 846 817
979 955
Moravskoslezský kraj
674737 Krnov-Horní Předměstí
6,52
5,27
7 995 507
1 685 959
6 309 548
Středočeský kraj
792349 Křekovice
5,90
6,00
1 053 602
58 025
995 577
Zlínský kraj
677353 Kunovice
5,24
5,20
6 032 433
969 410
5 063 023
Jihomoravský kraj
678058 Kuželov
4,10
7,42
6 883 528
1 765 205
5 118 323
Královéhradecký kraj
678813 Labouň
12,17 11,75
1 527 697
226 953
1 300 744
Jihomoravský kraj
680699 Letonice
8,09
9,62
8 932 078
116 262
8 815 816
Plzeňský kraj
681369 Lhotka u Radnic
7,12
7,56
1 745 162
289 699
1 455 463
Karlovarský kraj
681610 Libá
3,53
3,18
3 740 604
1 434 999
2 305 605
Ústecký kraj
682969 Libkovice u Mostu
6,00
6,07
1 366 774
225 039
1 141 735
Jihočeský kraj
683655 Ličov
2,64
2,73
1 662 210
797 670
864 540
Liberecký kraj
688258 Lučany nad Nisou
1,33
1,40
3 926 466
3 398 976
527 490
Karlovarský kraj
688550 Luh nad Svatavou
4,27
3,87
2 302 752
933 944
1 368 808
Jihočeský kraj
735892 Malčice-Osek
1,70
1,68
2 379 449
2 336 903
42 546
Plzeňský kraj
754641 Mchov
4,54
4,29
3 023 562
216 939
2 806 623
Středočeský kraj
692727 Měchnov
6,07
5,37
3 220 497
439 301
2 781 196
Kraj Vysočina
698059 Mohelno
8,54
7,55
9 740 839
665 297
9 075 542
Ústecký kraj
648205 Mrzlice
5,23
5,82
957 806
585 867
371 939
Kraj Vysočina
620149 Myslůvka
3,64
3,93
1 644 609
302 629
1 341 980
Plzeňský kraj
652300 Neblažov
2,63
2,74
2 053 121
1 177 760
875 361
Královéhradecký kraj
754765 Nevratice
12,68 12,47
2 842 012
134 948
2 707 064
Olomoucký kraj
753670 Nová Červená Voda
4,28
3,32
3 993 668
1 572 571
2 421 097
Středočeský kraj
705373 Nová Ves u Postupic
4,43
3,63
4 123 384
933 589
3 189 795
Středočeský kraj
706582 Nové Ouholice
7,18
7,52
2 083 164
23 231
2 059 933
Karlovarský kraj
698296 Nový Žďár
1,94
1,94
837 100
724 979
112 121
Jihočeský kraj
721115 Pištín
4,57
4,92
3 996 969
429 957
3 567 012
Olomoucký kraj
721166 Pivín
15,35 14,19
6 179 918
136 710
6 043 208
Olomoucký kraj
660388 Pleče
1,72
2,11
1 129 791
754 889
374 902
Karlovarský kraj
930059 Podbořanský Rohozec u Hradiště I
0,00
1,72
155 400
155 400
0
Karlovarský kraj
930075 Podbořanský Rohozec u Hradiště II
0,00
3,05
228 100
228 100
0
Královéhradecký kraj
724939 Pohoří u Dobrušky
7,67
7,70
5 498 128
689 968
4 808 160
Zlínský kraj
725251 Polešovice
10,36 10,22
10 304 374
50 053
10 254 321
Karlovarský kraj
681628 Pomezná
3,80
3,72
1 391 351
396 040
995 311
Zlínský kraj
726885 Pozlovice
3,26
3,20
3 438 023
2 031 039
1 406 984
Jihomoravský kraj
604950 Prosatín
4,44
3,90
1 074 800
144 437
930 363
Moravskoslezský kraj
720364 Prstná
4,01
3,95
2 040 509
631 102
1 409 407
Olomoucký kraj
660396 Pusté Žibřidovice
1,38
1,73
4 576 149
3 326 818
1 249 331
Královéhradecký kraj
737453 Radeč
3,55
3,83
6 033 850
1 814 049
4 219 801
Stránka 7 z 8
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
 Žabovřeská 250, 156 27 Praha 5 - Zbraslav
 257 027 233, fax: 257 027 254, e-mail: [email protected]
www.vumop.cz
Název kraje
Kód ČSÚ Katastrální území
Cena Kč/m2
2013 2014
Výměra půdy v m2 (UHDP 01. 01. 2013)
ZP
TP
ZP-TP
Ústecký kraj
633518 Radejčín
5,52
5,88
2 723 531
471 164
2 252 367
Karlovarský kraj
930067 Radonice u Hradiště
0,00
8,05
13 000
13 000
0
Karlovarský kraj
991244 Radošov u Hradiště
2,63
2,47
1 888 573
1 888 573
0
Jihomoravský kraj
738905 Rájec nad Svitavou
8,85
8,22
5 016 361
132 346
4 884 015
Jihomoravský kraj
738913 Ráječko
7,81
6,20
2 939 331
105 299
2 834 032
Liberecký kraj
636649 Rybnice
2,14
2,15
3 177 112
1 601 882
1 575 230
Olomoucký kraj
745588 Říkovice u Přerova
14,09 14,01
3 252 721
Středočeský kraj
778095 Sedlečko u Veliše
Středočeský kraj
747769 Sibřina
Moravskoslezský kraj
747971 Skalice u Frýdku-Místku
3,86
Plzeňský kraj
654680 Skelná Huť
3,13
Jihomoravský kraj
748404 Skoronice
Karlovarský kraj
785903 Skřipová
Liberecký kraj
3 253 190
469
3,95
1 050 724
320 866
729 858
10,92 10,87
2 257 186
71 876
2 185 310
3,83
6 554 063
1 831 727
4 722 336
3,37
2 903 772
1 538 566
1 365 206
8,78
6,25
4 782 902
113 827
4 669 075
5,40
5,57
1 966 473
448 051
1 518 422
749028 Skuhrov u Železného Brodu
2,44
2,42
2 466 228
1 882 812
583 416
Moravskoslezský kraj
640891 Spálené
1,15
1,20
1 876 999
1 647 045
229 954
Kraj Vysočina
793884 Spytice
10,51 10,55
1 945 685
137 913
1 807 772
Olomoucký kraj
753939 Stará Ves u Přerova
12,02 12,45
7 670 903
510 299
7 160 604
Královéhradecký kraj
754773 Staré Smrkovice
10,53 10,66
4 180 558
1 237 257
2 943 301
Pardubický kraj
648311 Stíčany
15,30 14,11
1 253 365
127 586
1 125 779
Plzeňský kraj
613550 Stupno
4,42
3,97
2 182 197
690 013
1 492 184
Středočeský kraj
759244 Suchomasty
4,29
4,21
4 461 562
596 369
3 865 193
Ústecký kraj
759376 Sukorady
8,79
9,01
2 466 236
541 245
1 924 991
Olomoucký kraj
760285 Svébohov
2,56
2,36
3 678 383
1 369 696
2 308 687
Kraj Vysočina
760668 Světnov
2,57
2,68
6 311 631
1 770 687
4 540 944
Jihomoravský kraj
760943 Svitávka
10,11
9,21
5 813 182
1 165 499
4 647 683
Pardubický kraj
787906 Svobodné Hamry
3,64
2,98
979 997
419 380
560 617
Ústecký kraj
604160 Škrle
9,71
9,07
5 216 923
320 108
4 896 815
Středočeský kraj
767620 Tmaň
4,07
4,29
3 815 468
638 117
3 177 351
Ústecký kraj
769606 Třebenice
9,39
8,97
5 532 422
285 814
5 246 608
Středočeský kraj
770523 Třebsko
3,02
2,91
2 943 052
514 074
2 428 978
Plzeňský kraj
771121 Třískolupy pod Přimdou
3,17
3,26
2 806 544
1 304 328
1 502 216
Karlovarský kraj
990329 Tureč u Hradiště
2,93
2,94
812 800
812 800
0
Karlovarský kraj
992399 Valeč u Hradiště
0,00
3,23
507 800
507 800
0
Olomoucký kraj
782009 Vilémov u Litovle
7,84
7,62
4 060 137
69 138
3 990 999
Jihočeský kraj
698156 Záhorkovice
3,42
3,76
1 076 770
18 560
1 058 210
Středočeský kraj
791245 Zavidov
5,23
5,28
2 358 835
184 582
2 174 253
Jihočeský kraj
793272 Zliv u Českých Budějovic
5,36
5,08
4 258 908
1 443 001
2 815 907
Jihomoravský kraj
610470 Žabovřesky
10,06
7,58
1 350 299
41 732
1 308 567
Karlovarský kraj
990388 Žďár u Hradiště
2,67
2,60
1 066 200
1 066 200
0
Ústecký kraj
774677 Želechovice
9,65
9,58
1 514 664
16 752
1 497 912
Ústecký kraj
789402 Želénky
8,66
7,36
909 174
315 044
594 130
Ústecký kraj
796999 Žim
5,67
5,81
3 191 493
1 688 544
1 502 949
Ústecký kraj
797197 Žitenice
6,53
7,46
4 192 595
409 976
3 782 619
Olomoucký kraj
797804 Žulová
3,77
3,34
3 237 234
686 357
2 550 877
4,15
Stránka 8 z 8
Download

Průměrné ceny zemědělské půdy v ČR