Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje
Nejdek (karta obce: CZ041_0046_01)
A. NÁZEV OBCE
Název části obce (ZSJ):
Nejdek
Mapa A: Území obce
Přehledová mapka
Kód části obce PRVK:
Název obce:
Kód obce (IČOB):
CZ041.3403.4103.0046.01
Nejdek
10262 (555380)
Číslo ORP3 (ČSÚ):
Název ORP3:
4103 (4103)
Karlovy Vary
Kód OPOU2 ČSÚ:
41032
Název OPOU2::
Nejdek
Pozn: Přehledové mapky prezentují území celé obce, do které dotčená část obce spadá.
A.1
Značení dotčených částí obce (ZSJ)
Kód části obce PRVK:
CZ041.3403.4103.0046.0
Zpracovatel PRVK: KÚ Karlovarského kraje
Aktualizováno: 27.12.2013
Název části obce:
Nejdek
Kód části
obce PRVK:
IČOB obce
obce ÚIR:
40562
555380
Stránka 1 z 10
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje
Nejdek (karta obce: CZ041_0046_01)
B. CHARAKTERISTIKA OBCE
B.1
ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)
Město Nejdek se nachází na severu Karlovarského Kraje cca 10 km od hranice se spolkovou republikou Německo.
V obci je smíšená zástavba, venkovského i městského typu. Obcí protéká řeka Rolava a potoky Nejdecký,
Oldřichovický a Limnice. Obec se nachází v CHOPAV Krušné Hory.
Správní území města Nejdek sestává z 10 katastrálních území ( Bernov, Fojtov, Lesík, Lužec, Nejdek, Oldřichov,
Pozorka, Suchá, Tisová, Vysoká Štola). Celková výměra města činí 52,314 km2. Celkový počet obyvatel v rodinných
nebo bytových domech je 8.600 v 3.498 domácnostech. Ve městě se nachází základní občanská vybavenost.
Administrativně spadá pod Karlovarský kraj.
Nejdek byl a je průmyslovým městem. Do současnosti se zachovaly podniky na zpracování vlny – Vlnap a dále
výrobna hliníkových dílů – Metalis. Nově byla postavena továrna na výrobu autodílů – Witte. V Nejdku se dále
nachází tyto větší firmy: AYIN, Čistírna – prádelna Nejdek, Kovovýroba Nejdek, Nejdecká česárna vlny, Swissform,
ZPA Industry. Město Nejdek má městský úřad, stavební úřad, základní školy, střední odbornou školu, základní
uměleckou školu, městskou knihovnu. V Nejdku se rovněž nachází Léčebna dlouhodobě nemocných.
V Nejdku je Požární zbrojnice, útvar Městské policie a stanoviště Pohotovostní služby.
B.2
DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ
Počet obyvatel:
Nejdek
Počet trvale bydlících obyvatel
Počet osob s časově omezeným pobytem (ČOP)
2002
7 356
2005
7 398
2010
7 469
2015
7 540
56
56
56
56
7 412
7 454
7 525
7 596
Graf B2.1: Vývoj počtu obyvatel
Počet obyvatel
Celkový počet trvale bydlících obyvatel a obyvatel s ČOP
7 650
7 600
7 550
7 500
7 450
7 400
7 350
7 300
7 250
7 200
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
počet trvale bydlících obyvatel
počet obyvatel s ČOP
C. PODKLADY
Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
Nejdek-vodovod, vodovodní síť, VP Plzeň s.r.o., DSP, 1999
Kanalizační řád stokové sítě VLNAP a.s., Nejdek, 08/2003
Nejdek - pasport kanalizace, VP Plzeň s.r.o.
Projekce - Ing. Šinták
Zpracovatel PRVK: KÚ Karlovarského kraje
Aktualizováno: 27.12.2013
Stránka 2 z 10
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje
Nejdek (karta obce: CZ041_0046_01)
D. VODOVODY
D.1
POTŘEBA VODY Z BILANCE
Základní parametry:
Ozn.:
Rok:
Jednotky:
Nz
obyvatel
2002
7412
Voda vyrobená celkem
VVR
tis.m3/r
382
378
400
424
Voda fakturovaná celkem
VFC
tis.m3/r
298
287
298
310
Počet všech zásobených obyvatel
2005
7441
2010
7491
2015
7540
Voda fakturovaná pro obyvatele
VFD
tis.m3/r
271
260
271
282
Spec. potř. fakt. vody obyvatelstva
Qs,d
l/(os.den)
100,2
95,7
99,1
102,5
Qs
l/(os.den)
110,2
105,7
109
112,6
Spec. potř. fakt. vody
Spec. potř. vody vyrobené
Qs,v
l/(os.den)
141,2
139,2
146,3
154,1
Průměrná denní potřeba
Qp
m3/d
1046,6
1035,6
1095,9
1161,6
Max. denní potřeba
Qd
m3/d
1412,9
1398,1
1479,5
1568,2
Obec: Nejdek
Mapa D1: Vodovody - rozvody v obci
Trasování sítí, lokalizace vodojemů, zdrojů, ATS, ČS, ÚV, redukcí tlaku
Legenda: Vodovody
Čerpací stanice
Úpravny vody
stávající
stávající
stávající
navrhované
navržená
navržená
rekonstrukce
rekonstrukce
rekonstrukce
Vodojem věžový
Vodojem zemní
Studna, vrt
ATS
stávající
stávající
stávající
stávající
rekonstrukce
navržený
navržená
navržená
Zpracovatel PRVK: KÚ Karlovarského kraje
Aktualizováno: 27.12.2013
Stránka 3 z 10
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje
Nejdek (karta obce: CZ041_0046_01)
Graf D1.1: Počet zásobených obyvatel
Nejdek
Počet obyvatel
Celkový počet zásobovaných trvale bydlících obyvatel a obyvatel s ČOP
7 650
7 600
7 550
7 500
7 450
7 400
7 350
7 300
7 250
7 200
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
počet zásobených trvale bydlících
počet zásobených s ČOP
počet obyvatel celkem
Graf D1.2: Specifická potřeba vody
Nejdek
Specifická potřeba vody [l/os.r]
[l/os.r]
200
150
100
50
0
2002 2003
2004 2005 2006
fakturované vody
2007 2008 2009 2010
vody vyrobené
2011 2012 2013 2014 2015
fakturované vody obyvatelstva
Tab. D.1.3: Vodovody - časový přehled výstavby
Druh investice
[mil. Kč/r]:
Rok:
2003
0
2004
0
2005
0
2006
0
2007
0
2008
0
2009
7
2010
0
2011
0
2012
0
2013
0
2014
0
2015
0
rekon. řadů
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
rekon. ostatní
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Celkem [mil.Kč
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
nové investice
Nejdek
Graf D1.4: Vodovody - investice
Investiční náklady [mil. Kč/r]
Časový přehled výstavby [mil.Kč/r]
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
2003
2004
2005
nové investice [mil.Kč/r]
Zpracovatel PRVK: KÚ Karlovarského kraje
Aktualizováno: 27.12.2013
2006
2007
2009
2011
2008
rekonstrukce řadů [mil.Kč/r]
2010
2013
2012
2014
2015
rekonstrukce ostatní [mil.Kč/r]
Stránka 4 z 10
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje
Nejdek (karta obce: CZ041_0046_01)
D.2
POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU
Město Nejdek – místní část Nejdek (510 – 635 m. n. m.) má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, zařízení a
objekty na této síti jsou ve správě MěÚ Nejdek.
Prvním zdrojem pitné vody je úpravna vody Vysoká Pec s průměrným výkonem 78 l/s, maximální výkon 20 l/s.
Surová voda je přiváděna ze sběrných drenů v údolní nivě Rudného potoka v blízkosti ÚV a z vývěru ze štoly,
náhradním zdrojem je pak voda z koryta toku Rolava.
Druhým zdrojem je prameniště Limnice (vybudováno v r. 1907 - 1908) s velmi kolísavou kapacitou 4-14 l/s. Toto
prameniště je systémem jímacích zářezů se 6-ti pramenními jímkami.
U ÚV Vysoká Pec je akumulační nádrž (50 m3, 653,00/651,00 m n.m.), která slouží jako vodojem pro horní tlakové
pásmo (I.). Z této nádrže je voda vedena do VDJ Žižkův vrch (750 m3, 634,00/629,00 m n.m.). Nedaleko vodojemu
je vybudována přerušovací komora (50 m3, 608,00/604,70 m n.m.).
Pro akumulaci vody ze zdroje Limnice slouží vodojem (2x150 m3, 627,88/624,33 m n.m.).
Vodovodní síť města Nejdek je rozdělena do čtyř tlakových pásem:
I. tlakové pásmo (580 - 615 m n.m.) - zásobováno z akumulační nádrže v ÚV Vysoká pec.
II.A tlakové pásmo (565 - 610 m n.m.) - zásobeno z VDJ Žižkův vrch, horní část přímo, spodní přes redukční ventil.
II.B tlakové pásmo (565 - 610 m n.m.) - zásobeno z VDJ Limnice.
III. tlakové pásmo (550 - 570 m n.m.) - jedná se o centrum města, zásobeno z VDJ Limnice.
Vodovodní sít města Nejdek má délku cca 26 187 m. Materiál je z větší části litina a z menší části plast.
D.3
ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ
Předmětem změny je dostavba vodovodní sítě města Nejdek a jeho částí v lokalitách dosud nezásobených pitnou
vodou. Dále změna plánovaných tras vodovodů.
Jedná se o významné rozšíření území zásobování pitnou vodou Nejdku v lokalitách Bernov, Suchá,Tisová a
Pozorka. Dále se jedná o rekonstrukci a změnu tras řadů.
Návrh vodovodního systému:
- Vodovod Bernov vč. vodojemu
- Vodovod Tisová vč. vodojemu
- Vodovod Suchá vč. vodojemu
- Rekonstrukce a výstavba řadů
- Odchlórování
- Čerpací stanice ve vodojemu Žižkův vrch, včetně el. Přípojky
Popis zásobování vodou jednotlivých lokalit:
1) Návrh vodovodu Bernov:
Lokalita představuje část města Nejdek Bernov, osídlení v údolí Nejdeckého potoka a dále ulice Kraslická, Luční a
část ulice Švermova na pravém břehu Nejdeckého potoka. Součástí vodovodních rozvodů bude rekonstrukce
vodovodu v ulici Komenského až k ulici B. Němcové, ulice Na Stráni.
Toto území bude zásobeno z vodojemu „Bernov“. Vodojem Bernov je umístěn na p.p.č. 994/12 k. ú. Nejdek,
navrhovaná velikost 2 x 25 m3, min. kóta hladiny cca 682/680 m n. m.
Vodojem bude zásoben výtlačným vodovodním řadem ze stávajícího vodojemu Žižkův vrch, kde bude osazena
vodárenská čerpací stanice.
2) Návrh vodovodu Suchá a Pozorka:
Území lokalit Suchá a Pozorka budou zásobeny z vodojemu u vodního zdroje Limnice, kde je stávající vodojem o
objemu 2 x 150 m3. Voda do Suché a Pozorky bude dopravována gravitačně. Při tom bude využíváno vodovodní sítě
pro sídliště v ulici Lipová a Okružní, kde je vedeno potrubí LT DN 100. Odtud bude vodovod veden v souběhu s
trasami kanalizace.
Po vyrovnání průtoků a zásobení objektů v Suché nad kótou 600 m n. m. bude v prostoru části obce „Stará Suchá“
realizován vodojem o velikosti 2 x 25 m3 s vodárenskou čerpací stanicí pro zabezpečení tlaku v horní části obce. V
lokalitě Pozorka dojde oproti původnímu plánu ke změně tras a k rozšíření rozsahu.
3) Návrh vodovodu Tisová:
Území Tisové se nachází na severním okraji Nejdku. Zásobování vodou je navrhováno z vodojemu Žižkův vrch.
Voda bude samostatným výtlakem tlačena do vodojemu Tisová. Vodojem o velikosti 2 x 25 m3 bude umístěn na
p.p.č. 301 k. ú. Tisová 780÷800 m n. m. Obec Tisová bude rozdělena na dvě tlaková pásma. Rozvody vody v
podstatě kopírují trasy navržených kanalizací.
4) Rekonstrukci a výstavbu řadů:
Jde o částečnou rekonstrukci a výstavbu řadů v ulicích Kollárova a Chodovská.
5) Odchlórování:
Je a bude prováděno předepsaným způsobem ve vodojemech.
6) Čerpací stanice ve vodojemu Žižkův vrch, včetně el. přípojky:
Zpracovatel PRVK: KÚ Karlovarského kraje
Aktualizováno: 27.12.2013
Stránka 5 z 10
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje
Nejdek (karta obce: CZ041_0046_01)
Ve stávajícím vodojemu Žižkův vrch je navržena vodárenská čerpací stanice pro zásobování vodojemů Tisová a
Bernov.
D.4
NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU
ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro
zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele
cisternami ze zdroje Nebanice. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
Zpracovatel PRVK: KÚ Karlovarského kraje
Aktualizováno: 27.12.2013
Stránka 6 z 10
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje
Nejdek (karta obce: CZ041_0046_01)
E. KANALIZACE A ČOV
E.1
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Rok:
Základní parametry:
Ozn.:
Jednotky:
Počet všech obyv. napoj. na kanal.
Nk
obyvatel
2002
7241
2005
7282
2010
7352
2015
7421
Ncov
obyvatel
7241
7282
7352
7421
Spec. produkce odp. vod obyv.
Qov
l/(os.den)
Produkce odpadních vod
Mov
m3/den
Počet obyv. napojených na ČOV
121
121
121
121
956,2
961,6
970,8
979,9
Obec: Nejdek
Mapa E1: Kanalizace - rozvody v obci
Trasování sítí, lokalizace ČOV, ČS, výústě, odlehčovací komory
Legenda: Kanalizace
ČOV
Čerpací stanice
stávající
stávající
stávající
navrhovaná
navrhované
navrhované
rekonstrukce
rekonstrukce
rekonstrukce
Zpracovatel PRVK: KÚ Karlovarského kraje
Aktualizováno: 27.12.2013
Aglomerace
hranice
aglomerací
kanalizace
Stránka 7 z 10
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje
Nejdek (karta obce: CZ041_0046_01)
Graf E1.1: Počet obyvatel napojených na kanalizaci
Nejdek
Celkový počet trvale bydlících obyvatel a obyvatel s ČOP napojených na kanalizaci
7 700
Počet obyvatel
7 600
7 500
7 400
7 300
7 200
7 100
7 000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
počet napojených trvale bydlících
počet napojených s ČOP
počet obyvatel celkem
Graf E1.2: Produkce odpadních vod
Nejdek
Specifická produkce odpadních vod obyv. [l/(os.den)] a celková produkce [m3/den]
985,0
980,0
975,0
970,0
965,0
960,0
955,0
950,0
945,0
940,0
120
100
80
60
40
20
0
Denní produkce [m3/den]
Specifická produkce
[l/(os.den)]
140
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
specifická produkce odpadních vod obyvatelstvo
produkce odpadních vod
Tab. E.1.3: Kanalizace - časový přehled výstavby
Druh investice
[mil. Kč/r]:
Rok:
2003
0
2004
0
2005
16,7
2006
16,7
2007
39
2008
0
2009
0
2010
0
2011
0
2012
0
2013
0
2014
0
2015
0
rek.stok.sítě
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
rekon. ostatní
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Celkem [mil.Kč
0
0
16,7
16,7
39
0
0
0
0
0
0
0
0
nové investice
Nejdek
Graf E1.4: Kanalizace - investice
Investiční náklady [mil. Kč/r]
Časový přehled výstavby [mil.Kč/r]
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
2007
2003
2004
nové investice [mil.Kč/r]
Zpracovatel PRVK: KÚ Karlovarského kraje
Aktualizováno: 27.12.2013
2005
2006
2012
2009
2008
rekonstrukce stok. sítě [mil.Kč/r]
2010
2011
2014
2013
2015
rekonstrukce ostatní [mil.Kč/r]
Stránka 8 z 10
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje
Nejdek (karta obce: CZ041_0046_01)
E.2
POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU
Ve správním území města Nejdek, byla vybudována systematická kanalizace pouze v městě Nejdek. Zbývající části –
Bernov, Fojtov, Lesík, Lužec, Pozorka, Oldřichov, Suchá, Tisová a Vysoká štola nemají vybudovanou systematickou
kanalizaci. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a odváženy na ČOV Vlnap nebo čištěny v
domovních čistírnách a vypouštěny do přilehlých recipientů.
Kanalizace ve městě Nejdek má dva kanalizační systémy – jednotná a oddílná kanalizace pro městské odpadní vody
a oddílná kanalizace pro průmyslové odpadní vody Nejdecké česárny vlny a.s. (NČV) a Vlnap a.s.
Městské i průmyslové odpadní vody jsou v současné době čištěny na Čistírně odpadních vod Vlnap a.s. Průměrné
množství splaškových městských odpadních vod za rok 2012 přivedených na ČOV Vlnap činilo cca 604 m3 . den-1 ,
to je cca 7 l s-1.
Kanalizační systémy města Nejdek:
- stoky A, D, E:
jednotná kanalizace, gravitační
- stoka B:
jednotná kanalizace, tlaková
- stoka C:
splašková kanalizace, gravitační
Splaškové odpadní vody městské kanalizace podle Kanalizačního řádu města Nejdek jsou:
•splaškové vody obyvatelstva,
•dešťové odpadní vody,
•balastní odpadní vody.
Splaškové vody průmyslové kanalizace podle Kanalizačního řádu Vlnap a.s. jsou:
• průmyslové odpadní vody,
• splaškové odpadní vody sociálního zařízení
Zatížení: Qmax,d = 11,66 m3/h, 116,5 mg BSK5/l, 21742 g BSK5/d.
E.3
POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU
Předmětem změny je dostavba splaškové kanalizace města Nejdek a jeho částí v lokalitách dosud
neodkanalizovaných. Dále změna plánovaných tras kanalizací. Současně dojde k výstavbě nové městské čistírny.
Jedná se o změnu logiky odkanalizování města Nejdek a významné rozšíření území odkanalizování Nejdku v
lokalitách Bernov, Suchá,Tisová a Pozorka. Dále se jedná o rekonstrukci a změnu tras řadů.
Návrh kanalizačního systému:
1.
Stávající jednotný systém kanalizace zůstane zachován.
2.
Nově navrhované kanalizace budou navrhovány jako oddílné, pokud to konfigurace terénu a přítomnost jiných
vodotečí dovolí
3.
Budou zrušeny čerpací stanice odpadních vod Kraslická, U Žáby (v areálu VLNAP), Okružní. Je navrženo svedení
těchto odpadních vod gravitačně na nově navrhovanou čistírnu odpadních vod.
4.
Město Nejdek bude mít novou čistírnu odpadních vod, která bude čistit městské odpadní vody. Kapacita ČOV je
navržena pro 8 150 EO
Dle požadavku MZe bude část městských odpadních vod i nadále přiváděna k likvidaci na ČOV Vlnap a.s.
5.
Nová koncepce kanalizace města Nejdek je realizována v letech 2013 – 2015. Po dostavbě kanalizace a výstavbě
nové městské čistírny odpadních vod bude umožněno:
•
gravitační napojení sídla Bernov
•
gravitační napojení sídla Pozorka
•
gravitační napojení sídla Tisová
•
gravitační napojení části sídla Suchá (Dolní Suchá, Stará Suchá)
•
přivedení splaškových odpadních vod sídla Suchá (čerpací stanice odpadních vod (ČSOV) + výtlak)
•
přivedení splaškových odpadních vod sídla Fojtov s využitím ČSOV a výtlaku do gravitační kanalizace sídla Pozorka
a následně na ČOV Nejdek
Dostavba páteřní stoky kanalizace města Nejdek:
Jde o změnu logiky odkanalizování severozápadní části města (ulice Závodu Míru, ulice Letná), kdy dojde ke zrušení
plánované čerpací stanice odpadních vod. Jedná se o dostavbu stoky A, která pokračuje dále do Tisové a rozšíření
jejích podružných stok (stoky A, AP, AP1, AP2, AP3).
Dostavba oddílné kanalizace v Nejdku:
Lokalita Tisová:
Lokalita Tisová se nachází na úpatí Tisovského vrchu (977 m n. m.) Území je nakloněno k jihu až k jihozápadu a lze
předpokládat, že bude oblíbeným místem pro stavbu nových rodinných domů.
Lokalita je na městskou kanalizaci napojena stokou A, AR, AS, AT, AW.
Do lokality Tisové je přiřazena i zástavba na levém břehu Rolavy – ulice Jiřího z Poděbrad.
Počet obyvatel Tisové je 110.
Lokalita Bernov:
Městská část Bernov se nachází na západním okraji města při komunikaci Kraslická a podél potoka Rodišovka a
jeho přítoků. Kanalizace je vedena v ulicích a vychází z návrhu stoky E, která je vedena ulicí Nádražní k nádrži
Zpracovatel PRVK: KÚ Karlovarského kraje
Aktualizováno: 27.12.2013
Stránka 9 z 10
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje
Nejdek (karta obce: CZ041_0046_01)
Bernov a dále ulicí Kraslická.
Území části Bernov je pak odkanalizováno dvěma větvemi kanalizace E (EI a EJ) – lokalita Starý Dvůr a EE –
lokalita blíže k městu.
Bernov má cca 228 obyvatel.
Lokalita Pozorka:
Část města Nejdek, Pozorka, se nachází na východním okraji města, na území, které je dáno plochou mezi silnicí
II/220 a korytem řeky Rolavy. Pozorka se nachází v blízkosti navrhované městské čistírny odpadních vod a je
odkanalizována stokami A a AK, AL.
Počet obyvatel Rolavy je 271.
Lokalita Suchá:
Městská část Suchá se nachází na jižním okraji města Nejdek. Suchá má zástavbu u koryta Rolavy (dolní Suchá),
také na úpatí údolí říčky Rolavy (stará Suchá) v nadmořské výšce 660 m n. m. Suchá je odkanalizována stokou J.
Celkový počet obyvatel Suché je 311, počet napojených cca 120.
Rekonstrukce kanalizace v centrální části města:
S ohledem na stav kanalizace a použité trubní materiály doporučujeme provést postupnou rekonstrukci na základě
předchozí prohlídky kamerou.
F. DODATEK
MZe ve svém stanovisku ze dne 11.9.2008 č.j.: 21732/2008-15130 nesouhlasí s předloženým navrhovaným
technickým řešením zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod z důvodu velmi vysokého
podílu nákladů na jednoho trvale zásobeného a současně jednoho trvale odkanalizovaného obyvatele.
AKTUALIZACE - poznámky:
Datum
aktualizace:
Popis:
27.12.2013
aktuální stav 2013
20.8.2004
PRVK - základní verze, srpen 2004, Hydroprojekt CZ a.s.
Zpracovatel PRVK: KÚ Karlovarského kraje
Aktualizováno: 27.12.2013
Stránka 10 z 10
Download

Nejdek - Karlovarský kraj