Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje
Červený Kostelec (karta obce: CZ052_02110_02110_01)
A. NÁZEV OBCE
Červený Kostelec
Název části obce (ZSJ):
Kód části obce PRVK:
Název obce:
Kód obce (IČOB):
3605.5209.012.01
Červený Kostelec
02110 (573965)
Číslo ORP3 (ČSÚ):
Název ORP3:
5209 (5209)
Náchod
Kód OPOU2 ČSÚ:
52091
Název OPOU2:
Červený Kostelec
A.1
Značení dotčených částí obce (ZSJ)
Kód části obce PRVK:
3605.5209.012.01
Název části obce:
Červený Kostelec
Kód části
obce PRVK:
IČOB obce
obce ÚIR:
02110
573965
B. CHARAKTERISTIKA OBCE
B.1
ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)
Základní sídelní jednotky Červený Kostelec, Horní Kostelec, Lhota za Červeným Kostelcem a Stolín (407 – 433 m n.
m.) leží na katastrálních územích Červený Kostelec (621102), Horní Kostelec (621111), Lhota za Červeným
Kostelcem (621129) a Stolín (611145).
Trvale zde žije celkem 7654 obyvatel a cca 900 rekreantů. Obyvatel produktivních je 63 %, mladších 15-ti let je 17 %
a v postproduktivním věku je 20 % obyvatel.
V těchto základních sídelních jednotkách se eviduje celkem 1742 domů, z toho trvale obydlených je 1512 a
k rekreaci je využíváno 77 domů. Zástavba má radiokoncentrické uspořádání. Město obtéká řeka Olešnice. Ve
výhledu k roku 2015 se uvažuje s nárůstem cca 100 trvale bydlících obyvatel a cca 200 rekreantů.
Působí zde 9 podnikatelských subjektů s počtem zaměstnanců 50-99, 2 podniky s počtem zaměstnanců od 100-199
a 2 firmy s počtem zaměstnanců od 250-499. Mezi nejvýznamnější patří Saar Gummi Czech s.r.o. (pryžové výrobky),
VERNER a.s. (výroba topných těles a kotlů ústředního topení), Saurer Czech a.s. (výroba strojů pro textilní,
oděvnický a kožedělný průmysl).
C. PODKLADY
Dotazník k PRVK Informace MěÚ
Informace VODA Červený Kostelec s.r.o.
Informace ze Sčítání lidu, domů a bytů 2001 (Český statistický úřad)
Provozní řád vodovodu
Provozní řád kanalizace
Majetková evidence – vodovodní řady
Provozní evidence – vodovodní řady
Majetková evidence – stavba pro úpravu vody
Provozní evidence – stavba pro úpravu vody
Majetková evidence – kanalizační stoky
Provozní evidence – kanalizační stoky
Majetková evidence – čistírna odpadních vod
Provozní evidence – čistírna odpadních vod
Územní plán
D. VODOVODY
D.1
POPIS SOUČASNÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU
Vodovod - současný stav
Vodovod Červený Kostelec, který je součástí Skupinového vodovodu Červený Kostelec (viz Technická zpráva), je ve
vlastnictví Města Červený Kostelec. Jeho provozovatelem je společnost VODA Červený Kostelec s.r.o. Vodovod
zásobuje pitnou vodou obyvatele a ostatní odběratele v obci.
Počet zásobovaných trvale bydlících obyvatel: 7286
Počet zásobovaných rekreantů: není znám
Počet vodovodních přípojek: 1908
Vodovod Červený Kostelec je zásobován vodou z vrtů S-1, S-2, Větrník, V poli a Borek prostřednictvím čerpacích
stanic, vodojemů a zásobními řady dodávanou přímo ke spotřebiteli.
Zpracovatel PRVK:
Aktualizováno: 6.4.2010
Stránka 1 z 5
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje
Červený Kostelec (karta obce: CZ052_02110_02110_01)
Individuální zásobování vodou
Obyvatelé nenapojení na vodovod využívají vodu z domovních studní. Množství vody a její kvalita není známa.
Zhodnocení současného stavu
Množství vody z využívaných zdrojů je pro stávající i výhledový počet vodou zásobených obyvatel dostatečné.
Kvalita vody po úpravě na stripovacích kolonách a hygienickém zabezpečení v úpravnách vody je v souladu
s vyhláškou MZdr. č. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly,
která nabyla účinnosti dne 1.1.2001.
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
Současný stav vodovodních řadů neodpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti
manipulace na síti, vnitřních průměrů potrubí a zajištění požárního odběru.
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.
D.2
ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ
Zdroj vody
S ohledem na dostatečnou vydatnost a podmíněně příznivou jakost vody nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby
změnu současného stavu.
Úprava vody
Jakost vody při využití stávajícího způsobu úpravy na stripovacích kolonách umožňuje zachování současného stavu,
kdy je voda ve vodovodní síti upravována provzdušněním a hygienicky zabezpečována chlorací.
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení změnu
současného stavu.
Vodojemy
S ohledem na vyhovující stav vodojemů a dostatečnou minimálně 60 % zabezpečenost maximální denní potřeby
vody v roce 2015 nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby změnu současného stavu.
Vodovodní síť
Stávající nevyhovující stav potrubí vodovodu se navrhuje zlepšit výměnou azbestocementového trubního materiálu
za potrubí z PVC nebo v důležitých komunikacích tvárnou litinou. Jedná se o řady o celkové délce cca 2,9 km o DN
50 – DN 200. Dále navrhujeme běžnou provozní rekonstrukci částí řadů v rozsahu cca 1 % délky vodovodní sítě za
rok.
Všechna výše uvedená navrhovaná opatření jsou navržena k realizaci v letech 2005 až 2007.
D.3
NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU
ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)
V případě havárie na některém z jímacích objektů skupinového vodovodu Červený Kostelec bude nouzové
zásobování připojených obyvatel zajišťováno ostatními nepoškozenými zdroji. V případě větších poruch nebo havárií
na vodovodním systému bude nouzové zásobování připojených obyvatel pitnou vodou zajištěno dovozem pitné vody
cisternami z nejbližšího skupinového vodovodu, tj. Teplice n. M. – Náchod – Bohuslavice (konec vodovodního řadu
Horní Radechová, dovozová vzdálenost 5 km), příp. dovozem vody ze zdroje Petrovičky vrtu NV-15 (cca 12 km). Pro
nouzové zásobování budou využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i
v omezené kapacitě.
E. KANALIZACE A ČOV
E.1
POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU
Kanalizace - současný stav
Ve městě je vybudováno 38,74 km veřejné jednotné kanalizace. Vznikala postupně s rozvojem města; v roce 1996
byla zahájena výstavba kmenových stok pro odvádění odpadních vod na ČOV. Vlastníkem je Město Červený
Kostelec a provozovatelem je společnost VODA Červený Kostelec s.r.o.
Jednotná kanalizace celkem: 38,74 km
Rok uvedení do provozu: postupně Napojených trvalých obyvatel: 5 547
Napojených rekreantů: 263
Hlavní kostru celé sítě tvoří stoky „A“ a „B“. Kmenová stoka „A“ tvoří základ celé kanalizační sítě. Odvádí odpadní
vody z celého Červeného Kostelce, Horního Kostelce a části obce Stolín a ústí do areálu ČOV. Stoka „B“ odvádí
odpadní vody ze Lhoty za Červeným Kostelcem a je napojena na stoku „A“.
Na kanalizační síti jsou použity trouby o průměrech 300–1200 mm většinou betonové, ale je zde použito i potrubí
z kameniny, PVC, litiny nebo azbestocementu. V tomto případě se jedná o průměry od 250 do 500 mm.
Zpracovatel PRVK:
Aktualizováno: 6.4.2010
Stránka 2 z 5
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje
Červený Kostelec (karta obce: CZ052_02110_02110_01)
Některé úseky původní kanalizace svým technickým stavem, způsobem výstavby a průměrem neodpovídají
součastným požadavkům. Tento stav staré kanalizace je i příčinou výskytu balastních vod. Je využíváno i systémů
příkopů, struh a propustků.
Čištění odpadních vod - současný stav
Ve městě je vybudována centrální ČOV. Vlastníkem je Město Červený Kostelec a provozovatelem je společnost
VODA Červený Kostelec s.r.o. Mechanicko-biologická ČOV má kapacitu dle množství znečištění 8 000 EO, byla
vybudována na vstupní denní znečištění 400 kg BSK5 a na průměrný nátok 1700 m3.
Odpadní voda je na ČOV přivedena přes rozdělovací komoru do budovy s mechanickým čištěním. To se skládá z
hrubých česlí, dále pak z jemných samočisticích česlí a vedle objektu s mechanickým předčištěním je osazen lapák
písku. Odtud je odpadní voda svedena do čerpací komory, kde je pomocí čerpadel čerpána do biologického reaktoru
CITYCLAR, a to do denitrifikační zóny. Organické znečištění surové vody je využito jako zdroj uhlíku pro
denitrifikační pochody. Odtud odpadní voda natéká do aktivačního prostoru – nitrifikace, kde dochází k aerobnímu
odbourávání organického znečištění. V aktivačním prostoru reaktoru je vložena řada separačních elementů s fluidní
filtrací.
Po defosfatizaci je přebytečný kal odebírán z aktivace do zahušťovače biologického kalu, kde je homogenizován a
čerpán do zásobníku kalu. Odvodněný kal (20 % sušiny) vyhovuje parametrům kompostové normy č. ČSN 46 57 35
a je využíván v zemědělské činnosti jako surovina do kompostu. Vyčištěná odpadní voda z biologického reaktoru
odtéká přes měrný žlab do recipientu - Olešnice.
Základní data ČOV Červený Kostelec:
Povolení k vypouštění odpadních vod: 565/03/ŽP-Pl/B ze dne 14.4.2003
Platnost povolení k vypouštění odpadních vod: do 31. 12. 2012
PŘÍTOK
ODTOK
POVOLENÍ VHO
NAVRHOVANÉ HODNOTY
NAVRHOVANÉ HODNOTY
SKUTEČNÝ STAV
(rok 2003)
kg/den
t/rok
mg/l
t/rok
mg/l
t/rok
"P"
"m"
BILANCE
mg/l
mg/l
t/rok
BSK5
400
7,05
20,0
35,0
15,0
NL
10,4
20,0
50,0
15,0
CHSKCr
Zpracovatel PRVK:
Aktualizováno: 6.4.2010
Stránka 3 z 5
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje
Červený Kostelec (karta obce: CZ052_02110_02110_01)
23,6
45,0
90,0
35,0
N-NH4 +
Ncelk.
15,7
25,0
40,0
18,0
Pcelk.
2,6
3,0
6,0
2,2
"p" - přípustná hodnota
"m" - maximální hodnota (nepřekročitelná)
PŘÍTOK
PŘÍTOK
POVOLENÍ VHO
NAVRHOVANÉ HODNOTY
SKUTEČNÝ STAV
(rok 2003)
m3/den
m3/rok
m3/den
m3/rok
l/s
m3/rok
PRUTOK
1 700
666 360
60
1 000 000
EO
8 000
4 500
x
x
Odpadní vody z nemovitostí, které nejsou napojeny na kanalizační síť jsou ze septiků a jímek odváděny do
povrchových vod nebo likvidovány na městské ČOV. Počet septiků a jímek, jejich stáří ani technický stav není znám.
E.2
POPIS NÁVRHOVÉHO STAVU
Ve fázi prováděcí projektové dokumentace je odkanalizování ulice „Na Strži“, které vyřešilo danou problematiku
napojením kanalizačního řadu na stávající síť odvádějící odpadní vody na ČOV Červený Kostelec.
Navrhované řešení
Navrhujeme prohlídku stávající kanalizační sítě. Její případné využití pro navrhované koncepční řešení odvedení
odpadních vod je podmíněno dobrým stavebně-technickým stavem. V případě nevyhovění stávající kanalizace
požadavkům ČSN 756114 (EN 1610) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení bude provedena
Zpracovatel PRVK:
Aktualizováno: 6.4.2010
Stránka 4 z 5
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje
Červený Kostelec (karta obce: CZ052_02110_02110_01)
rekonstrukce kanalizace, kdy propustné úseky budou vyvložkovány a nevyhovující vyměněny, čímž se zamezí
průniku podzemních vod do kanalizace. Pro dlouhodobé zajištění vyhovujícího stavu současně navrhujeme ročně
rekonstruovat cca 1 % délky kanalizačních řadů.
Dále navrhujeme rozšíření kanalizace o lokalitu „Na Strži“, kde se předpokládá výstavba nové jednotné kanalizace
s napojením na stávající kanalizaci. Navržená kanalizace z PVC DN 250 – 300 o celkové délce 0,608 km, bude
součástí jednotné kanalizační soustavy, přivádějící odpadní vody prostřednictvím skupinové kanalizace na stávající
ČOV Červený Kostelec. Současně je navržena intenzifikace ČOV Červený Kostelec. Trasa a hloubky uložení stok
jsou navrženy tak, aby v celé délce umožnily gravitační napojení stávající i výhledové zástavby. Doba realizace
stavby je v letech 2005-2007.
Pro sídelní jednotku Stolín o dané velikosti, struktuře zástavby a konfiguraci terénu není ekonomicky výhodné
budovat soustavnou kanalizační síť s centrálními způsoby likvidace odpadních vod. Z těchto důvodů navrhujeme
individuální způsoby nakládání a likvidace odpadních vod, které budou řešit nakládání s OV pouze pro jednotlivé
nemovitosti. V případě zájmu obce je možno realizovat čištění odpadních vod na lokálních ČOV.
Odpadní vodu od zbývajících obyvatel Červeného Kostelce a Stolína navrhujeme likvidovat na rekonstruovaných
stávajících nepropustných jímkách na vyvážení a v nově vybudovaných jímkách, ve stávajících septicích doplněných
zemními filtry tak, aby vyhověly ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenského a kanalizačního zařízení, u
septiků musí výstupní garantované parametry splňovat nařízení vlády č. 61/2003 Sb., kterým se stanoví ukazatele a
hodnoty přípustného stupně znečištění vod. Další alternativou je výstavba domovních biologických aktivačních nebo
duálních anaerobně-aerobních ČOV. Odpadní vody z jímek a kaly ze septiků a DČOV budou odváženy k likvidaci na
ČOV Červený Kostelec.
Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě.
V cílovém roce 2015 bude počet stávajících a nově napojených obyvatel:
na ČOV Červený Kostelec 5 778
na DČOV a septiky se zemním filtrem 1 190
na jímky 797
AKTUALIZACE 2010
V jihozápadní části místní části Stolín bude vybudována splašková gravitační kanalizace v délce 1993 m zakončená
čerpací stanicí. Z čerpací stanice bude veden výtlačný řad DN 80 do kanalizace a čistírny odpadních vod Červený
Kostelec v délce 620 m.
Pořizovací náklady dle Metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. 8114/2006 činí 12,4 mil. Kč.
Ostatní informace PRVK 2004 o odkanalizování města Červený Kostelec zůstávají v platnosti.
F. DODATEK
Datum aktualizace: 6. 4. 2010
Číslo usnesení:
ZK/12/851/2010
Datum schválení: 25. 3. 2010
Popis:
Aktualizace části E2
Datum
aktualizace:
Popis:
6.4.2010
Zpracovatel PRVK:
Aktualizováno: 6.4.2010
Stránka 5 z 5
Download

Červený Kostelec