Bezpečnostní list 1907/2006
Název: Crystal Resin / Křišťálová pryskyřice
Verze 2.1 (03/01/2012)
Výrobce: PEBEO S A
BEZPEČNOSTNÍ LIST
1
IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU
1.1
Identifikace látky nebo přípravku
Název produktu: Křišťálová pryskyřice / Crystal Resin
Kód produktu: 776150 (150ml), 766334 (300ml), 766336 (750ml), 766151-155 (150ml - barevná)
1.2
Identifikace použití látky nebo přípravku
Malířské barvy & laky a doplňky pro výtvarníky
1.3
Identifikace společnosti / podniku
Registrovaný název firmy: PEBEO S A.
Adresa: 305 AVENUE DU PIC DE BERTAGNE - BP106 -.13881.GEMENOS CEDEX.FRANCE.
Telefon:33 (0) 4.42.32.08.08
Fax 33(0) 4.42.32.01.70.
[email protected]
www.pebeo.com
Sdružení/organizace: INRS/ORFILA http://www.centres-antipoison.net.
Toxikologické informační středisko ČR http://www.tis-cz.cz/
Toxikologické informační středisko ČR telefonický kontakt: +420 224 91 92 93
1.4
Použití látky/přípravku
Výtvarná činnost - malování / lakování
2
IDENTIFIKACE RIZIK
2.1
Klasifikace nebezpečnosti látky nebo směsi
V souladu s nařízením 67/548/EEC, 1999/45/EC a jejich změnami.
Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při
dlouhodobé expozici stykem s kůží.
Může dráždit oči a kůži.
Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
Tato směs nepředstavuje fyzické nebezpečí. Viz doporučení, pokud jde o jiné produkty v dané řadě.
2.2
Prvky označení
V souladu s nařízením 67/548/EEC, 1999/45/EC a jejich změnami.
Symboly nebezpečnosti:
Dráždivý.
Obsahuje:
603-074-00-8
Riziko:
R 51/53
R 43
R 36/38
Bezpečnostní fráze:
S2
S 24
S 29
S 37
S 46
S 13
Nebezpečný pro životní prostředí.
DÉRIVÉS ÉPOXYDIQUES
REACTION PRODUCT: BISPHENOL-A-(EPICHLORHYDRIN) EPOXY RESIN
(NUMBER AVERAGE MOLECULAR WEIGHT < 700)
Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním
prostředí.
Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.
Dráždí oči a kůži.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Zamezte styku s kůží.
Nevylévejte do kanalizace.
Používejte vhodné ochranné rukavice.
Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.
Bezpečnostní list 1907/2006
Název: Crystal Resin / Křišťálová pryskyřice
Verze 2.1 (03/01/2012)
Výrobce: PEBEO S A
Zamezte styku s očima.
Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou
pomoc.
Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej.
Při požití vypláchněte ústa velkým množstvím vody (pouze je-li postižený při
vědomí).
S 25
S 26
S 39
S 64
2.3
Další možná rizika
Žádné údaje.
3
SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH
3.1
Látky
Žádné látky obsažené v přípravku nesplňují kritéria uvedená v příloze části II nařízení REACH (ES)
č. 1907/2006.
3.2
Směs
Složení:
Identifikace:
INDEX: 603-074-00-8
CAS: 25068-38-6
EC: 500-033-5
REACH:
01-2119456619-26-0018
4
Jméno:
Klasifikace:
%
REACTION PRODUCT:
BISPHENOL-A(EPICHLORHYDRIN)
EPOXY RESIN (NUMBER
AVERAGE
MOLECULAR WEIGHT < 700)
GHS07, GHS09, Wng
Xi,N
H:319-315-317-411
R: 36/38-43-51/53
25 <= x % < 50
DÉRIVÉS ÉPOXYDIQUES
GHS07, GHS09, Wng
Xi,N
H:315-317-319-411
R: 36/38-43-51/53
10 <= x % < 25
PRVNÍ POMOC
V případě pochybností, nebo pokud přetrvávají příznaky, vyhledejte lékařskou pomoc.
V bezvědomí NIKDY nevyvolávat zvracení.
4.1
Postup poskytnutí první pomoci
Při kontaktu látky s očima:
Proplachujte oči čistou studenou vodou po dobu 15 minut.
V případě přímého kontaktu s pokožkou nebo jejím politím:
Odstraňte kontaminovaný oděv a potřísněnou pokožku důkladně omyjte mýdlem a vodou nebo vhodným
čisticím prostředkem.
Dávejte si pozor na všechny ostatní předměty umístěné mezi kůží a oděvem, hodinky, boty, atd.
V případě alergické reakce vyhledejte lékařskou pomoc.
Pokud se kontaminovaná oblast rozšíří a/nebo dojde k poškození kůže, kontaktujte lékaře nebo pacienta
převezte do nemocnice.
V případě požití:
Nepodávejte nic ústy.
Pokud je množství malé (ne více, než jedno polknutí), vypláchněte ústní dutinu vodou a vyhledejte lékaře.
Vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte etiketu.
Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte etiketu.
4.2
Nejdůležitější symptomy a účinky, akutní a ukazující se s odstupem času
Nejsou známy.
4.3
Lékářská pomoc a zvláštní ošetření je v některých případech nezbytně nutné.
Zdravotnická záchranná služba ZZS: 155
Toxikologické informační středisko ČR telefonický kontakt: +420 224 91 92 93
Bezpečnostní list 1907/2006
Název: Crystal Resin / Křišťálová pryskyřice
5
Verze 2.1 (03/01/2012)
Výrobce: PEBEO S A
PROTIPOŽÁRNÍ-BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Nehořlavé látky.
5.1
Způsob likvidace ohně
Vhodné způsoby likvidace ohně:
V případě požáru použijte:
- vodu ve spreji nebo hasicí přístroj s vodou
- pěnu
- univerzální prášek ABC
- BC prášek
- Oxid uhličitý (CO2)
Nevhodné způsoby likvidace ohně:
- proud vody
5.2
Zvláštní nebezpečí, které vyplývá z používání látky nebo směsi
Oheň bude často produkovat hustý, černý kouř. Přítomnost při rozkladu produktů může být zdraví
nebezpečná.
Nevdechujte kouř.
V případě požáru mohou vznikat následující látky:
- Oxid uhelnatý (CO)
- Oxid uhličitý (CO2)
5.3
Pokyny pro hasiče
Údaje nejsou k dispozici.
6
OPATŘENÍ NÁHODNÉHO ÚNIKU
6.1
Osobní bezpečnostní opatření
Podívejte se na bezpečnostní opatření v uvedených položkách 7 a 8.
Pro nehasiče:
Vyvarujte se kontaktu s kůží a očima.
Pro hasiče:
Hasiči budou vybaveni speciálními přístroji (viz bod 8).
6.2
Environmentální opatření
Kontrolujte netěsnosti při únicích, likvidujte odpad pomocí nehořlavých absorbčních materiálů jako je písek,
zemina, křemelina.
Zabraňte kontaminaci kanalizace nebo vodních toků materiálem.
6.3
Metody pro úklid
Čistit nejlépe čistícím prostředkem, nepoužívejte rozpouštědla.
6.4
Odkazy na další body
Nejsou známy.
7
MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ
Předpisy týkající se skladovacích prostor se vztahují na provozovny, kde jsou zpracovávány produkty.
Osoby s citlivou pokožkou nesmí s tímto produktem zacházet.
7.1
Preventivní opatření pro bezpečnou manipulaci
Vždy si po manipulaci s výrobkem umyjte ruce.
Odstraňte a vyperte znečištěný oděv, než ho znovu použijete.
Požární opatření:
Zamezte přístup nepovolaným osobám.
Bezpečnostní list 1907/2006
Název: Crystal Resin / Křišťálová pryskyřice
Verze 2.1 (03/01/2012)
Výrobce: PEBEO S A
Doporučené vybavení a postupy:
Osobní ochranné prostředky viz bod 8.
Dodržujte bezpečnostní opatření uvedené na štítku a také průmyslové bezpečnostní předpisy.
Zakázané vybavení a postupy:
Zákaz kouření, nikdy nejíst, nepít v oblastech, kde se směs používá.
7.2
Podmínky pro bezpečné skladování, včetně nekompatibility
Nejsou známy.
Skladování:
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Obal:
Směs uchovávejte v nádobě, vyrobené ze stejného materiálu, jako originální nádoba.
7.3
Specifický účel použití
Není znám.
8
ŘÍZENÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANY
8.1
Kontrolní parametry
Údaje nejsou k dispozici.
8.2
Kontrola expozice
Osobní ochranná opatření (např. osobní ochranné prostředky)
Piktogramy označující povinnost nosit osobní ochranné prostředky (OOP):
Používejte ochranné vybavení, které je čisté a řádně udržované.
Ukládejte osobní ochranné prostředky na čisté místo daleko od pracovní oblasti.
Nikdy nejezte, nepijte a nekuřte při používání výrobku. Odstraňte znečištěný oděv a řádně ho před dalším
použítím vyčistěte. Ujistěte se, že v uzavřených prostorách je dostatečná ventilace.
- Ochrana očí / obličeje
Vyhněte se kontaktu s očima.
Používejte ochranu očí určenou jako ochranu proti zasažení tekutinou.
Před manipulací s výrobkem si nasaďte ochranné brýle v souladu s normou EN166.
V případě velkého nebezpečí či chraňte obličej obličejovým štítem.
Dioptrické brýle nejsou považovány za ochranné brýle.
Při práci, při které mohou být zaměstnanci vystaveni dráždivým parám, mají osoby, které nosí kontaktní
čočky, předepsáno nosit místo čoček brýle.
V místech, kde se s produktem manipuluje, musí být poskytnuta možnost vypláchnout si oči.
- Ochrana rukou
Používejte vhodné ochranné rukavice, které jsou odolné proti chemikáliím podle normy EN374.
Rukavice musí být zvoleny v závislosti na tom, jak budeme výrobek aplikovat a také na době používání na
pracovišti.
Ochranné rukavice musí být zvoleny podle jejich vhodnosti pro pracovní stanice v otázce:
ostatní chemické výrobky, se kterými při manipulaci můžeme přijít do styku; nezbytná fyzická ochrana
(řezání, píchání, tepelná ochrana), určitá úroveň zručnosti vyžadována.
Doporučené vlastnosti:
- Nepropusté rukavice v souladu s normou EN374
- Ochrana těla
Vyhněte se kontaktu s pokožkou.
Používejte vhodný ochranný oděv.
Vhodný typ ochranného oděvu:
Bezpečnostní list 1907/2006
Název: Crystal Resin / Křišťálová pryskyřice
Verze 2.1 (03/01/2012)
Výrobce: PEBEO S A
V případě závažného kontaktu s tělem musí být oblečení vodotěsné, aby ochránilo před chemickými riziky
(typu 3) v souladu s normou EN14605 k ochraně pokožky, aby se zabránilo kontaktu s kůží.
V případě možného rizika kontaktu s tělem, používejte ochranný oděv, který ochrání před chemickými riziky
(typu 6) v souladu s normou EN13034, aby se zabránilo kontaktu s kůží.
Pracovní oblečení, které nosí personál, musí být pravidelně práno.
Při styku s produktem musí být všechny části těla, které byly znečištěny, okamžitě očištěny.
9
9.1
FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI
Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
Obecné informace:
Fyzikální stav
viskózní kapalina
Důležité informace o bezpečnosti a ochraně zdraví a životního prostředí:
PH látky nebo přípravku:
není relevantní
PH a jeho hodnotu není možné změřit.
Bod varu / rozmezí bodu varu:
není relevantní
Bod vzplanutí:
není relevantní
Bod vzplanutí:
bod vzplanutí > 60°C
Tlak par:
pod 110 kPa (1,10 bar)
Hustota:
>1
Rozpustnost ve vodě:
nerozpustný
Bod tání / rozmezí bodu tání:
není relevantní
Teplota samovznícení:
není relevantní
Bod rozkladu / rozsah rozkladu:
není relevantní
9.2
Další informace
VOC (g / I):
Údaje nejsou k dispozici.
0.00
10 STABILITA, REAKTIVITA
10.1 Reaktivita
Údaje nejsou známy.
10.2 Chemická stabilita
Tato látka je stabilní za doporučených podmínek manipulace a skladování viz část 7.
10.3 Možnosti nebezpečných reakcí
Údaje nejsou známy.
10.4 Varování
10.5 Nekompatibilní materiály
10.6 Nebezpečné produkty rozkladu
Při tepelném rozkladu se mohou uvolňovat / formovat:
- Oxid uhelnatý (CO)
- Oxid uhličitý (CO2)
11 TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE
11.1 Informace o toxikologických účincích
Až 4 hodiny po expozici může přípravek způsobit nevratné poškození kůže, zejména zánět kůže nebo vznik
erytému a krusty nebo edému.
Opakovaný nebo dlouhodobý kontakt se směsí může způsobit odstranění přirozeného tuku z kůže,
nealergický zánět kůže, nebo vstřebání pokožkou.
Může mít reverzibilní účinky na oči, např. podráždění očí, které je zcela reverzibilní do 21 dnů.
Může vyvolat alergickou reakci při styku s kůží.
Vzhledem k vlastnostem složek epoxidové pryskyřice a na základě toxikologických údajů o podobných
přípravcích, může tento přípravek být dráždivý a způsobit senzibilizaci kůže a dýchacích cest.
Složky s nízkou molekulární hmotností dráždí oči, sliznice a kůži.
Bezpečnostní list 1907/2006
Název: Crystal Resin / Křišťálová pryskyřice
Verze 2.1 (03/01/2012)
Výrobce: PEBEO S A
V kombinaci s jinými exopidovými sloučeninami může způsobit opakovaný kontakt s kůží podráždění a
hypersenzibilitu.
11.1.1 Látky
Pro tuto látkou nejsou k dispozici žádné toxikologické údaje.
11.1.2 Směs
Pro tuto směs nejsou k dispozici žádné toxikologické údaje.
Senzibilizace dýchacích cest nebo kůže
Obsahuje epoxidové sloučeniny. Může vyvolat alergickou reakci.
12 EKOLOGICKÉ INFORMACE
Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Tento produkt nesmí být vypuštěn do kanalizace nebo vodních toků.
12.1 Toxicita
12.1.1 Látky:
Údaje nejsou k dispozici.
12.1.2 Směs:
Údaje nejsou k dispozici.
12.2 Persistence a rozložitelnost
Údaje nejsou k dispozici.
12.3 Bioakumulační potenciál
Údaje nejsou k dispozici.
12.4 Mobilita v půdě
Údaje nejsou k dispozici.
12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB
Údaje nejsou k dispozici.
12.6 Jiné nepřiznivé účinky
Údaje nejsou k dispozici.
13 LIKVIDACE
Správné nakládání se vzniklým odpadem ze směsi / nebo jejím obalem musí být stanoveno v souladu
se směrnicí 2008/98/ES.
13.1 Způsoby nakládání s odpadem
Nevylévejte do kanalizace nebo vodních toků.
Odpady:
Nakládání s odpady se provádí bez ohrožení lidského zdraví a bez poškozování životního prostředí a
zejména bez ohrožení vod, ovzduší, půdy, rostlin a živočichů.
Recyklace nebo likvidace odpadů se provádí v souladu s platnými právními předpisy, přednostně
prostřednictvím certifikovaného sběratele odpadu nebo společnosti sloužící k tomuto účelu.
Při dodržení předpisů nemůže dojít ke kontaminaci půdy nebo vody nebo k ničení životního prostředí.
Znečištěné obaly:
Obaly by se měly zcela vyprázdnit. Udržujte štítek na obalu.
Použité obaly, připravené k likvidaci, dejte certifikovanému dodavateli.
Kódy odpadů (rozhodnutí 2001/573/ES, směrnice 2006/12/EEC, směrnice 94/31/EEC o nebezpečných
odpadech):
20 01 27 * Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyříce obsahující nebezpečné látky
15 01 02 Plastové obaly
Bezpečnostní list 1907/2006
Název: Crystal Resin / Křišťálová pryskyřice
Verze 2.1 (03/01/2012)
Výrobce: PEBEO S A
14 DOPRAVNÍ INFORMACE
Transport produktu v souladu s ustanoveními ADR pro silniční dopravu, RID pro železnici, IMDG pro moře
a ICAO/IATA pro leteckou přepravu (ADR 2011 - IMDG 2010 - ICAO/IATA 2011).
14.1 UN číslo
3316
14.2 UN pojmenování pro přepravu
UN3316=CHEMICKÁ SADA nebo SADA PRVNÍ POMOCI
14.3 Dopravní třídy nebezpečnosti
- Klasifikace:
9
14.4 Obalová skupina
III
14.5 Nebezpečí pro životní prostředí
- Nebezpečné matriály pro životní prostředí
14.6 Zvláštní opatření pro uživatele
ADR/RID
IMDG
Třída
Kód
Balení gr.
Nálepka
Ident.
LQ
9
M11
III
9
-
0
LQ
EMS
Provis
EQ
Viz
SP251
F-A,S-P
251 340
Viz
SP340
Náklad
Náklad
Poznámka
EQ
Třída
9
IATA
Třída
2°nálepka Balení gr.
-
-
2°nálepka Balení gr. Passager Passager
Provis
EQ Cat.
251 340 E0
3
Tunel
E
9
-
-
960
10 kg
960
10 kg
A44
A163
E0
9
-
-
Y960
1 kg
-
-
A44
A163
E0
14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL73/78 a předpisu IBC
Údaje nejsou k dispozici.
15 INFORMACE O PŘEDPISECH
15.1 Bezpečnostní předpisy a předpisy na ochranu zdraví a životního prostředí / specifické právní
předpisy týkající se látky nebo směsi
- Zvláštní ustanovení:
Bezpečnostní list 1907/2006
Název: Crystal Resin / Křišťálová pryskyřice
Verze 2.1 (03/01/2012)
Výrobce: PEBEO S A
Žádné údaje nejsou k dispozici.
-
Standardizovaný americký systém pro identifikaci nebezpečí, která výrobek představuje
s ohledem na nouzové postupy (NFPA 704):
NFPA 704, označení: zdraví=2, hořlavost=3, reaktivita/stabilita=1, další rizika=žádná
15.2 Posouzení chemické bezpečnosti
Údaje nejsou k dispozici.
16 DALŠÍ INFORMACE
Protože pracovní podmínky uživatele nám nejsou známy, jsou informace, uvedené v bezpečnostním listu,
založené na našich současných znalostech a národních předpisech.
Bez získání písemných pokynů, nesmí být směs použita pro jiné účely, než které jsou uvedeny v oddíle 1.
Povinností uživatele je, aby vždy přijal veškerá opatření nezbytná k dosažení práce v souladu s požadavky
právních a místních předpisů.
Informace uvedené v tomto bezpečnostním listu je nutno považovat za popis bezpečnostních požadavků
týkajících se směsi, a ne jako záruku jeho vlastností.
Titul pro H, EUH a R zmíněné v oddíle 3:
H315
Dráždí kůži.
H317
Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319
Způsobuje vážné podráždění očí.
H411
Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
R 36/38
Dráždí oči a kůži.
R 43
Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.
R 51/53
Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním
prostředí.
Zkratky:
ADR
IMDG
IATA
ICAO
RID
WGK
Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí.
Mezinárodní námořní kodex nebezpečných věcí.
Mezinárodní sdružení leteckých přepravců.
Mezinárodní organizace civilního letectví.
Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí.
Třída ohrožení vod.
Download

Bezpečnostní list – Akrylový lak ve spreji