KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
10098GP
SPRAYER PROTECT +
1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY, RESP. PRÍPRAVKU A SPOLOČNOSTI
1.1. Identifikácia výrobku
Názov výrobku: KVAPALINA NA OCHRANU A PREZIMOVANIE POĽNÝCH POSTREKOVAČOV
Kód výrobku: POSTREKOVAČ PROTECT +
Prípravok na báze alkoholov a glycerínu.
1.2. Relevantné, identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú
Kvapalina na prezimovanie poľných postrekovačov.
1.3. Detailná identifikácia dodávateľa, ktorý poskytuje kartu bezpečnostných údajov
Firma: Gopart ®.
Adresa: Gopart ® – P.O. box 73, 7050 AB Varsseveld/NL.
Telefón: +31 (0)88 000 10 00.
Tiesňová linka pre otravy: +33 (0) 1 40 05 48 48.
1.4. Tiesňová linka: +33 (0) 1 45 42 59 59.
Firma/organizácia: INRS/ORFILA, http://www.centres-antipoison.net.
2. IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČENSTIEV
2.1. Klasifikácia látky alebo prípravku
V súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 a jeho úpravami.
Horľavá kvapalina, kategória 3 (Flam. Liq. 3, H226).
Tento prípravok nepredstavuje žiadne nebezpečenstvo pre zdravie, odhliadnuc od prípadných medzných hodnôt na pracovisku
(pozrite si odseky 3 a 8).
Tento prípravok nepredstavuje žiadnu ekologickú hrozbu. Pri normálnych podmienkach použitia nie sú známe alebo sa
neočakávajú žiadne nepriaznivé vplyvy na životné prostredie.
2.2. Zhoda so smernicami 67/548/EHS a 1999/45/ES a s ich úpravami.
Horľavé (R 10).
Tento prípravok nepredstavuje žiadne nebezpečenstvo pre zdravie, odhliadnuc od prípadných medzných hodnôt na pracovisku
(pozrite si odseky 3 a 8).
Tento prípravok nepredstavuje žiadnu ekologickú hrozbu. Pri normálnych podmienkach použitia nie sú známe alebo sa
neočakávajú žiadne nepriaznivé vplyvy na životné prostredie.
Prvky označenia
V súlade s nariadením ES č. 1272/2008 a jeho úpravami.
Symboly nebezpečenstiev:
GHS02
GHS02
Výstražné slovo:
POZOR.
Nebezpečenstvá a doplňujúce informácie o rizikách:
H226 Horľavé kvapaliny a pary.
Bezpečnostné upozornenia – všeobecne:
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
Bezpečnostné upozornenia – prevencia:
P210 Chráňte pred žiarom/iskrami/otvoreným plameňom/horúcimi povrchmi. Nefajčite.
P261 Nevdychujte škodlivé výpary.
2.3.
Ďalšie nebezpečenstvá
Prípravok neobsahuje žiadne látky zverejnené Európskou agentúrou pre chemikálie (ECHA) „vzbudzujúce mimoriadne obavy“
(SVHC) podľa článku 57 nariadenia REACH: http://echa.europa.eu/de/candidate-list-table.
Prípravok nespĺňa kritériá pre prípravky PBT alebo vPvB podľa prílohy XIII nariadenia REACH (ES) č. 1907/2006.
30/05/2013
1
KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
10098GP
SPRAYER PROTECT +
3. ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH
3.1. Látky
Žiadna zo substancií nespĺňa kritériá z prílohy II, časť A nariadenia REACH (ES) č. 1907/2006.
3.2. Zmesi
Zloženie:
Označenie
(ES) 1272/2008
67/548/EHS
INDEX: XPS063
CAS: 56-81-5
EG: 200-289-5
GLYCERÍN
INDEX: 603-002-00-5
CAS: 64-17-5
EG: 200-578-6
ETANOL
GHS02
Dgr
Flam. Liq. 2, H225
F
F, R11
Poznámka
%
[1]
50 <= x % < 100
[1]
10 <= x % < 25
Údaje o zložkách:
[1] Substancie, pre ktoré sú stanovené medzné hodnoty na pracovisku.
4. OPATRENIA PRVEJ POMOCI
V prípade pochybností alebo pri pretrvávaní symptómov vyhľadajte lekársku pomoc.
NIKDY nepodávajte osobe v bezvedomí nič orálne.
4.1. Popis opatrení prvej pomoci
Po inhalácii:
Vyneste postihnutú osobu na čerstvý vzduch.
Zaistite dostatočný prísun čerstvého vzduchu.
Pri nadmernom vdychovaní vyneste postihnutého na čerstvý vzduch a udržiavajte ho v teple a pokoji. Pri nepravidelnom dýchaní
alebo pri zástave dýchania podajte umelé dýchanie a konzultujte s lekárom. Osobu v bezvedomí uložte do stabilizovanej polohy a
privolajte rýchlu zdravotnícku pomoc.
Po zasiahnutí zraku:
Dôkladne si vyplachujte oči 15 minút pri široko otvorených viečkach mäkkou, čistou vodou.
Okamžite vyhľadajte lekára.
Po kontakte s pokožkou:
Kontaminovaný odev alebo pokožku si okamžite oplachujte 15 minút vodou alebo fyziologickým roztokom chloridu sodného.
Vyhľadajte pomoc špecializovaného lekára.
Pri podráždení alebo veľkoplošnej, resp. pretrvávajúcej kontaminácii vyhľadajte lekára.
Dôkladne si poumývajte pokožku.
Po požití:
Po požití nepatrného množstva (nie viac ako jeden hlt) si ústnu dutinu vypláchnite vodou a vyhľadajte lekára. Udržiavajte
postihnutého v pokoji. Nevyvolávajte dávenie.
Vyhľadajte lekára a predložte mu etiketu.
Pri náhodnom prehltnutí privolajte lekára, ktorý dokáže posúdiť, či je potrebné sledovanie a následné ošetrenie v nemocnici.
Predložte mu etiketu.
4.2. Dôležité akútne a neskôr sa prejavujúce symptómy a účinky
Kontakt s pokožkou: podráždenie pokožky a slizníc.
Zasiahnutie zraku: podráždenie.
Závrat, malátnosť, bolesti hlavy, nevoľnosť a poruchy koordinácie.
Zrak: Môže zapríčiniť reverzibilné podráždenia, bolesti a sčervenanie.
Nevoľnosť. Dávenie. Hnačky. PO PREHLTNUTÍ VÄČŠÍCH MNOŽSTIEV: bolesti hlavy. Dehydratácia. Srdcová arytmia.
Zmena hladiny látky v krvi/zloženia krvi. Redukovaná činnosť obličiek.
4.3. Upozornenia na okamžité lekárske opatrenia a špeciálne spôsoby ošetrenia
Nie sú dostupné žiadne údaje.
30/05/2013
2
KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
10098GP
SPRAYER PROTECT +
5. PROTIPOŽIARNE OPATRENIA
Horľavá látka.
Na hasenie drobných požiarov je vhodný hasiaci prášok, oxid uhličitý a iné hasiace plyny.
5.1. Hasiace látky
Nevystavujte obaly plameňom a ochladzujte ich na eliminovanie roztrhnutia v dôsledku zvýšenia tlaku.
Vhodné hasiace látky
Pri požiari:
• Vodná sprcha alebo hmla,
• Voda s prímesou povrchovo aktívnych látok,
• Halóny,
• Pena,
• Viacúčelový hasiaci ABC prášok,
• BC prášok,
• Oxid uhličitý (CO2).
Zabráňte prieniku hasiacich látok do kanalizácie alebo vodných tokov.
Nevhodné hasiace látky
Na likvidáciu požiaru nepoužívajte:
• Prúd vody.
5.2. Zvláštne nebezpečenstvá spôsobené látkou alebo prípravkom
Pri požiari vzniká často hustý, čierny dym. Vdychovanie produktov z rozkladu môže byť zdraviu škodlivé.
Nevdychujte dym.
Pri požiari sa môžu uvoľňovať nasledujúce látky:
• Oxid uhoľnatý (CO),
• Oxid uhličitý (CO2).
Pri zvýšení teploty sa prípravok rozkladá: Uvoľňujú sa jedovaté/žieravé/horľavé plyny/výpary (akrolein). Pri spaľovaní sa uvoľňuje
CO a CO2.
5.3. Pokyny na hasenie požiaru
Z dôvodu toxicity plynov uvoľňujúcich sa pri tepelnom rozklade výrobkov musí byť pomocný personál vybavený autonómnymi,
izolačnými ochrannými dýchacími prístrojmi.
6. OPATRENIA PRI NÁHODNOM ÚNIKU
6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranný výstroj a postupy aplikované pri havarijných situáciách
Pozrite si ochranné opatrenia uvádzané v bode 7 a 8.
Pre personál bez školenia o havarijných situáciách
Pretože prípravok obsahuje organické rozpúšťadlá, vylúčte zdroje zapálenia a zaistite dobré vetranie priestorov.
Pre záchranné zložky
Pomocný personál musí byť vybavený vhodným osobným ochranným výstrojom (pozrite si bod 8).
6.2. Ekologické bezpečnostné opatrenia
Rozliaty materiál zachyťte nehorľavým materiálom, ako je napr. piesok, zemina, vermikulit, kremelina, zhromaždite ho v sudoch a
zlikvidujte.
Zabráňte akémukoľvek prieniku do kanalizácie alebo vôd.
6.3. Metódy a materiál na zachytenie a čistenie
Na čistenie použite prednostne čistiace prostriedky, vyhnite sa použitiu rozpúšťadiel.
Recyklácia: Rozliatu kvapalinu zachyťte pieskom alebo inými inertnými materiálmi. Používajte zariadenia so zabezpečením proti
výbuchu. Odpad uložte do uzatvorených a tesných zásobníkov.
6.4. Odkazy na iné odseky
Osobný ochranný výstroj: Pozrite si odsek 8.2.
Likvidácia: Pozrite si odsek 13.
30/05/2013
3
KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
10098GP
SPRAYER PROTECT +
7. MANIPULÁCIA A SKLADOVANIE
Predpisy pre skladové priestory platia aj pre pracoviská, na ktorých sa pracuje s prípravkom.
7.1.
Pokyny na bezpečnú manipuláciu
Po každom použití si umyte ruky.
Dbajte na dostatočné vetranie, najmä v uzatvorených priestoroch.
Protipožiarna prevencia:
Produkt používajte v dobre vetraných priestoroch.
Výpary sú ťažšie ako vzduch. Môžu sa hromadiť pri podklade a so vzduchom vytvárajú výbušné zmesi.
Zabráňte tvorbe vznietiteľných alebo výbušných koncentrácií vo vzduchu a prekročeniu medzných hodnôt na pracovisku.
Eliminujte hromadenie elektrostatických nábojov so spojením na zem.
Prípravok sa môže elektrostaticky nabiť: Pri prelievaní musí stáť vždy na podklade. Noste antistatickú obuv a odev a dbajte na
vodivosť podkladu.
Prípravok používajte len v priestoroch bez otvoreného svetla a iných zdrojov zapálenia, ako aj s chránenými elektrickými
zariadeniami.
Tesne uzatvorte zásobníky a zabráňte ich kontaktu so zdrojmi tepla, iskrami a otvoreným ohňom.
Nepoužívajte žiadne nástroje, ktoré môžu byť zdrojom iskier. Nefajčite.
Zabráňte prístupu nepovolaných osôb.
Odporúčaný výstroj a spôsob práce:
Informácie o osobnom ochrannom výstroji nájdete v odseku 8.
Rešpektujte aj preventívne opatrenia a predpisy o bezpečnosti práce uvedené na etikete.
Otvorené obaly dôkladne uzatvorte a riadne ich uskladnite.
Neprípustný výstroj a spôsob práce:
V priestoroch určených na používanie prípravku je zakázané fajčiť, jesť a piť.
7.2. Podmienky nevyhnutné na bezpečné skladovanie pri zohľadnení vzájomnej nekompatibility
Nie sú dostupné žiadne údaje.
Skladovanie
Uchovávajte mimo dosahu detí.
Udržiavajte zásobníky tesne uzatvorené a skladujte ich na suchom a dobre vetranom mieste.
Zabráňte kontaktu so zdrojmi zapálenia – nefajčite.
Zabráňte kontaktu so zdrojmi zapálenia, žiarom a priamym slnečným žiarením.
Prijmite opatrenia na vylúčenie vzniku elektrostatického náboja.
Podklad musí byť nepriepustný a navrhnutý ako zberná vaňa, aby v prípade náhodného úniku nemohlo dochádzať k žiadnemu
vytekaniu kvapaliny.
Balenie
Na uchovávanie používajte zásobníky z materiálu, ktorý sa zhoduje s materiálom originálnych obalov.
Odporúčané spôsoby balenia:
• Kanistre,
• Sudy.
Vhodné baliace materiály:
• Polyetylén.
7.3. Špecifické finálne použitie
Nie sú dostupné žiadne údaje.
30/05/2013
4
KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
10098GP
SPRAYER PROTECT +
8. OBMEDZENIE EXPOZÍCIE/OSOBNÝ OCHRANNÝ VÝSTROJ
8.1. Monitorované parametre
Medzné hodnoty na pracovisku:
• ACGIH TLV (Americká konferencia hygienikov zo štátneho a priemyselného sektora, medzné hodnoty, 2010):
8.2. CAS č.
TWA
STEL
Horná hranica
Definitie
Criteria
56-81-5
10 mg/m3
-
-
-
-
64-17-5
1.000 ppm
-
-
-
-
• Nemecko – AGW (BAuA – TRGS 900, 21.06.2010):
CAS č.
VME
VME
Overschrijding
Opmerkingen
64-17-5
500 ml/m3
960 mg/m3
2(II)
DFG. Y
• Francúzsko (INRS – ED984: 2012):
CAS č.
VME ppm
VME mg/m3
VLE ppm
VLE mg/m3
Opmerkingen
TMP-Nr.:
56-81-5
-
10
-
-
-
-
64-17-5
1.000
1.900
5.000
9.500
-
84
Obmedzenie expozície
Individuálne ochranné opatrenia, napr. osobný ochranný výstroj.
Symbol (-y) povinného používania osobného ochranného výstroja (OOV):
Používajte čistý a riadne udržiavaný osobný ochranný výstroj.
Osobný ochranný výstroj skladujte na čistom mieste mimo pracoviska.
Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite. Kontaminovaný odev si pred opätovným použitím vyzlečte a vyperte ho. Dbajte na
dostatočné vetranie, najmä v uzatvorených priestoroch.
Ochrana zraku/tváre
Zabráňte zasiahnutiu zraku.
Na ochranu pred striekajúcimi kvapalinami používajte ochranné okuliare.
Pred každým použitím produktu si musíte nasadiť ochranné okuliare podľa EN 166.
Ochrana rúk
Ak dochádza k dlhšiemu alebo opakovanému kontaktu s produktom, noste pri práci vhodné ochranné rukavice.
Odporúčané rukavice
Nitrilkaučuk (akrylonitrilový butadiénkopolymér [NBR]).
Telesná ochrana
Personál musí používať pravidelne praný pracovný odev.
Po kontakte s produktom by ste si mali umyť všetky zasiahnuté miesta na tele.
Ochrana dýchacieho ústrojenstva
Druh masky FFP: Noste jednorazovú polomasku filtrujúcu častice určenú proti aerosólom podľa normy NF EN 149.
Trieda: FFP1.
Filter proti plynom a výparom (kombinovaný filter) podľa NF EN 14387: A1 (hnedý).
30/05/2013
5
KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
10098GP
SPRAYER PROTECT +
9. FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI
9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach
Všeobecné informácie
Skupenstvo:Tekuté.
Takmer bez zápachu.
Rúžové farby.
Dôležité zdravotné, bezpečnostné a environmentálne informácie
Hodnota pH:
Nepoužiteľné.
Teplota varu:
Nestanovené.
Teplota vzplanutia:
23 °C <= TV <= 55 °C.
Tlak pár (50 °C):
Nepoužiteľné.
Hustota:
> 1.
Rozpustnosť vo vode:
Rozpustný.
Teplota tavenia:
Nestanovené.
Teplota samovznietenia:
Nestanovené.
Teplota rozkladu:
Nestanovené.
9.2. Ďalšie informácie
Nie sú dostupné žiadne údaje.
10. STABILITA A REAKTIVITA
10.1. Reaktivita
Pri zvýšení teploty sa môže rozkladať: Vytvárajú sa jedovaté/leptavé/horľavé plyny/pary (akrolein).
Pri spaľovaní sa tvorí CO a CO2. Kvôli zvýšeniu teploty môže polymerizovať. Prudko reaguje s oxidačnými činidlami.
(Vysoké): riziko požiaru/výbuchu (zvýšené). Reaguje s (niektorými) kyselinami: riziko požiaru/výbuchu (zvýšené). Reaguje s
kyselinou dusičnou a vytvára nitroglycerín (vysoký stupeň výbušnosti).
10.2. Chemická stabilita
Tento prípravok je pri manipulácii a skladovaní podľa odporúčania z odseku 7 stabilný.
10.3. Možné nebezpečné reakcie
Pri pôsobení vysokých teplôt môže prípravok uvoľňovať nebezpečné produkty z rozkladu, ako napr. oxid uhoľnatý, oxid uhličitý,
dym a oxidy dusíka.
Reakcie pri prítomnosti koncentrovaných kyselín a oxidačných činidiel.
10.4. Nevhodné podmienky
Na danom mieste sa nesmú používať žiadne zariadenia, ktoré môžu produkovať plameň, alebo ktorých kovové povrchy sa môžu
intenzívne zohriať (napr. horáky, elektrické oblúky, pece, …).
Zabráňte:
• Elektrostatickému náboju
• Zohriatiu
• žiaru
• Plameňom a horúcim povrchom
10.5. Nekompatibilné materiály
Zabráňte kontaktu s:
• Koncentrovanými kyselinami
• Silnými oxidačnými činidlami
10.6. Nebezpečné produkty z rozkladu
Pri tepelnom rozklade hrozí uvoľňovanie/tvorba nasledovných látok:
• Oxid uhoľnatý (CO)
• Oxid uhličitý (CO2)
30/05/2013
6
KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
10098GP
SPRAYER PROTECT +
11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE
11.1. Informácie o toxikologických účinkoch
Zasiahnutie zraku striekajúcou kvapalinou môže spôsobiť podráždenie a liečiteľné ujmy.
11.1.1. Substancie
Akútna toxicita:
Orálne podanie:
Transkutánne podanie: GLYCERÍN (CAS č.: 56-81-5)
DL50 = 12 600 mg/kg
Druh: potkan
DL50 > 10 000 mg/kg
Druh: králik
11.1.2. Prípravok
Pre prípravok nie sú dostupné žiadne toxikologické informácie.
Monografia (e) IARC (Medzinárodná agentúra na výskum rakoviny):
CAS č. 64-17-5: Skupina IARC 1:
Karcinogénny pre ľudí
ODSEK 12: EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE
12.1. Toxicita
12.1.1. Substancie
GLYCERÍN (CAS č.: 56-81-5)
Toxicita pre ryby:
CL50 = 54 000 mg/l
Druh: Salmo gairdneri
Doba expozície: 96 h
Toxicita pre kôrovce:
CE50 > 10 000 mg/l
Druh: Daphnia magna
Doba expozície: 24 h
12.1.2. Prípravky
Pre prípravok nie sú dostupné žiadne informácie o vodnej toxicite.
12.2. Perzistencia a odbúrateľnosť
Substancie
GLYCERÍN (CAS č.: 56-81-5)
Chemická spotreba kyslíka: CSB = 1,16 g/g
ISO 15705 (stanovenie chemickej spotreby kyslíka)
(ST-CSB) – kyvetový test
Biochemická spotreba kyslíka (5 dní): BSB5 = 0,87 g/g
Biologická odbúrateľnosť: rýchlo odbúrateľný.
BSB5/CSB = 0,75
12.3. Bioakumulačný potenciál
Nie sú dostupné žiadne údaje.
12.4. Mobilita v pôde
Nie sú dostupné žiadne údaje.
12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB
Nepovažuje sa za prípravok PBT alebo vPvB.
12.6. Iné škodlivé účinky
Nie sú dostupné žiadne údaje.
30/05/2013
7
KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
10098GP
SPRAYER PROTECT +
13. POKYNY NA LIKVIDÁCIU
Odborná likvidácia prípravku a/alebo jeho zásobníkov sa musí vykonať v súlade so smernicou 2008/98/ES.
13.1. Postup pri spracovaní odpadov
Nevypúšťajte do kanalizácie a vôd.
Odpady:
Odpady sa musia zlikvidovať bez ohrozenia ľudského zdravia a znečistenia životného prostredia. Zabráňte najmä ohrozeniu vody,
vzduchu, pôdy, fauny a flóry.
Recykláciu alebo likvidáciu zaistite v súlade s platnou legislatívou prostredníctvom špecializovaného subjektu na likvidáciu
odpadov.
Nekontaminujte pôdu alebo vodu odpadmi a nelikvidujte ich v rámci životného prostredia.
Znečistené obaly:
Úplne zlikvidujte zásobníky. Ponechajte etiketu na zásobníku.
Likvidáciu obalov zverte prevádzke certifikovanej na likvidáciu odpadov.
14. INFORMÁCIE O PREPRAVE
Produkt sa musí prepravovať v súlade s ustanoveniami ADR pre cestnú dopravu, RID pre železničnú dopravu, IMDG námornú a ICAO/IATA
pre leteckú dopravu (ADR 2011 – IMDG 2010 – ICAO/IATA 2012).
14.1. UN kód
1993
14.2. Označenie UN pre prepravu
UN1993 = HORĽAVÁ TEKUTÁ LÁTKA, N.A.G.
(etylalkohol)
14.3. Triedy prepravných rizík
• Klasifikácia: 3.
14.4. Trieda obalov
III
14.5. Ekologické riziká
14.6. Špeciálne bezpečnostné opatrenia pre používateľa
ADR/RID Trieda
IMDG
IATA
Kód
Skupina GZ
EmS
LQ
Dispo.
EQ
Kat.
Tunel
3
F1
III
30
5L
274 601 640EE
E1
3
D/E
Trieda
2. č. GZ
Skupina LQ
FS
Dispo.
EQ
3
-
III
F-E,S-E
223 274 955
E1
Trieda
2. č. GZ
Skupina Pasažier
Pasažier
Náklad
Náklad
Pozn.
EQ
3
-
III
355
60 L
366
220 L
A3
E1
3
-
III
Y344
10 L
-
-
A3
3
5L
14.7. Veľkoobjemová preprava podľa prílohy II dohody MARPOL 73/78 a podľa kódu IBC
Nie sú dostupné žiadne údaje.
30/05/2013
8
KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
10098GP
SPRAYER PROTECT +
ODSEK 15: PRÁVNE PREDPISY
15.1. Predpisy pre bezpečnosť, ochranu zdravia a životného prostredia/špecifické právne predpisy pre látku alebo prípravok
• Informácie o klasifikácii a označovaní nájdete v odseku 2:
Boli zohľadnené nasledujúce predpisy:
- Smernica 67/548/EHS a jej úpravy,
- Smernica 1999/45/ES a jej úpravy,
- Nariadenie ES č. 1272/2008 v znení zmenenom nariadením ES č. 286/2011.
• Údaje na obale:
Nie sú dostupné žiadne údaje.
• Osobitné ustanovenia:
S výhradou nariadenia o detergentoch 648/2004.
• Tabuľka chorôb z povolania podľa francúzskeho zákonníka práce:
TMP č.
Názov
84
Ujmy zapríčinené tekutými organickými rozpúšťadlami na profesionálne použitie.
84
Tekuté alebo nasýtené cyklické alebo nenasýtené alifatické uhľovodíky a ich zmesi; tekuté halogénuhľovodíky;
nitroderiváty alifatických uhľovodíkov; alkoholy, glykoly, glykoléter; ketóny; aldehydy; alifatický a cyklický éter,
ako tetrahydrofurán; estery; dimetylformamid a dimetylacetamín; acetonitril a propionitril,
pyridín; dimetylsulfón, dimetylsulfoxid.
• Zoznam klasifikovaných zariadení (verzia 28 [november 2012]):
Č. ICPE
Názov rubriky
Kat.
Polomer
1431
Horľavé kvapaliny (priemyselná výroba, vrátane spracovania oleja a jeho derivátov, odsírenie)
A
3
1432
Horľavé kvapaliny (skladované v nádržiach vyrobených z xxx)
1. Ak je uskladnené množstvo horľavých kvapalín uvádzaných v rubrike 1430
c) pre kategóriu B vyššie alebo rovné 10 000 t, sem patrí aj benzín, vrátane nafty a
petroleja, s teplotou vzplanutia pod 55 °C (vrátane leteckého benzínu).
2. Skladovanie horľavých kvapalín podľa rubriky 1430
a) s ekvivalentnou celkovou kapacitou viac ako 100 m3.
b) s ekvivalentnou celkovou kapacitou viac ako 10 m3, avšak nižšou ako alebo maximálne
100 m3.
AS
4
A
DC
2
A
DC
2
A
DC
2
Horľavé kvapaliny (plniace alebo rozdeľovacie zariadenie s výnimkou čerpacích staníc podľa
rubriky 1435)
1. Plniace zariadenia pre cisternové vozidlá a mobilné zásobníky, pri ekvivalentnom
maximálnom prietokovom výkone pre horľavé kvapaliny z referenčnej kategórie (koeficient 1):
A
a) vyššom alebo rovnom 20 m3/h,
b) vyššom ako 1 m3/h, ale nižšom ako 20 m3/h
DC
2. Nakladacie a vykladacie zariadenia slúžiace na skladovanie horľavých kvapalín
A
podliehajúcich schváleniu
1
1433
1434
A. Jednoduché zariadenia na miešanie za studena:
Ak je dostupné nasledujúce celkové ekvivalentné množstvo horľavých kvapalín z referenčnej
kategórie (koeficient 1 podľa rubriky 1430):
a) viac ako 50 t
b) viac ako 5 t, ale menej ako 50 t
B. Iné zariadenia:
Ak je dostupné nasledujúce celkové ekvivalentné množstvo horľavých kvapalín z referenčnej
kategórie (koeficient 1 podľa rubriky 1430):
a) viac ako 10 t, A 2
b) viac ako 1 t, ale menej ako 10 t.
1
Kategória = A: schválenie, E: registrácia, D: označenie, S: užitočné zaťaženie,
C: podlieha pravidelným kontrolám podľa článku L. 512-11 zákona o ochrane životného prostredia.
Rádius = Zorný rádius v kilometroch.
15.2. Posúdenie chemickej bezpečnosti
Nie sú dostupné žiadne údaje.
30/05/2013
9
KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
10098GP
SPRAYER PROTECT +
16. ĎALŠIE INFORMÁCIE
Nepoznáme pracovné podmienky používateľa. Informácie uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov sa zakladajú na našich
poznatkoch a na národných a európskych súboroch pravidiel a predpisov.
Bez predchádzajúcich písomných pokynov na manipuláciu by sa prípravok nemal používať na účely neuvedené v odseku 1.
Za vykonanie všetkých úkonov nevyhnutných na splnenie požiadaviek miestnych zákonov a predpisov je vždy zodpovedný používateľ.
Informácie uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov sú popisom bezpečnostných požiadaviek týkajúcich sa prípravku a v žiadnom
prípade nepredstavujú garanciu vlastností.
Zhoda so smernicami 67/548/EHS a 1999/45/ES a s ich úpravami.
Symboly nebezpečenstiev:
Horľavý
Upozornenia na nebezpečenstvá:
R 10Horľavý.
Bezpečnostné upozornenia:
S 41 V prípade požiaru a/alebo nevdychujte výpary.
S 2
Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 16 Zabráňte kontaktu s otvoreným ohňom a so zdrojmi vznietenia – nefajčite.
Doslovné znenie H, EUH a R viet uvádzaných v odseku 3:
H225 Vysoko horľavé kvapaliny a pary.
R 11 Vysoko horľavý.
Skratky:
ADR: Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave tovarov.
IMDG: Medzinárodná dohoda o námornej preprave nebezpečných tovarov.
IATA: Medzinárodná dohoda o leteckej preprave.
ICAO: Medzinárodná organizácia civilného letectva.
RID: Predpisy pre železničnú prepravu nebezpečných tovarov.
WGK: trieda znečistenia vôd (WGK).
GHS02:Plameň.
General tel.nr.
General fax nr.
General e-mail
Slovakia
KRAMP s.r.o.
Nam. SV. Michala 11
SK-92001 Hlohovec
+033 797 0091
+033 797 0099
[email protected]
Slovakia
National Toxicological Information Center
University Hospital Bratislava
Bratislava
+421 2 54 772 307
+421 2 54 774 166
Country
Company name
Address
30/05/2013
10
Download

null