Ozařovač vysokých dávek gama
TERABALT T100
Ozařovač vysokých dávek
gama TERABALT T100 je
primárně určen pro využití
v kalibrační laboratoři.
Do ozařovače lze vložit
zdroj gama záření 60Co
o velmi vysoké aktivitě
až 560 TBq.
Účel
Hlavní výhody
Ozařovač vysokých dávek gama TERABALT T100 představuje laboratorní
zařízení, které slouží k aplikacím využívajícím „tvrdé“ radioaktivního záření
60
Co (1,17 a 1,33 MeV) o vysoké aktivitě až 560 TBq. Primárně je zařízení
navrženo pro použití v kalibrační laboratoři.

Lze vložit zdroj gama záření o velmi vysoké
aktivitě

Důkladné bezpečné stínění

Ovládací software pro bezpečnou vzdálenou
kalibraci

Integrovatelné bezpečnostní prvky

Možnost propojení do kalibračního systému
(volitelné příslušenství)

Optická indikace středu svazku záření
Popis
Konstrukce ozařovače TERABALT T100 vychází z medicínského zařízení
(určeného pro radioterapii), která je uzpůsobena pro využití
v metrologických laboratořích.
Do ozařovače se vkládá jeden zdroj, který vysílá homogenní a kolimovaný
svazek. Výška osy svazku je standardně 1,5 m nad úrovní podlahy,
volitelně ji lze změnit dle projektu. Výchozí úhel kolimátoru je 25 stupňů,
může být volitelně zmenšen. Před ústím kolimátoru jsou dostiňovací
dvířka.
Standardy a certifikace
ČSN EN 61010-1 ed. 2 (IEC 61010-1) –
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí,
řídicí a laboratorní zařízení
Ozařovač vysokých dávek gama TERABALT T100 obsahuje tyto hlavní části
a standardní příslušenství:

hlavici s kobaltovým zářičem, která obsahuje kolimační systém, stíněný
kotouč závěru s pouzdrem pro zdroj a elektromechanický pohybový
systém (komutátorový motor, elektromagnetická spojka, řemenový
převod, koncové spínače)

optickou směrovou indikaci osy ozařovacího svazku – laserový ukazatel

záložní zdroj elektrické energie umožňující dokončení ozařovacího
procesu

ovládací software

pomocné prvky, rozhraní pro bezpečnostní prvky
Kalibrační lavice CB-50
Katalogový list VF B-13-A0004c / 2013-12-18, specifikace mohou podléhat změně bez předchozího oznámení
strana 1/2
Popis
Charakteristické údaje
Radionuklidový zdroj gama záření se umisťuje do pouzdra v kotouči
závěru ve hlavici ozařovače. Řádné stínění odpovídá použití zdroje s velkou
energií: standardně je stínění tvořeno kombinací olova, ochuzeného uranu,
wolframu a ocelového pouzdra. Vložení zářiče do speciálního pouzdra a do
ozařovače je standardně součástí dodávky.
Ozařovač TERABALT je ovládán vzdáleně pomocí PC umístěného v řídicí
místnosti. Řídicí systém používá rozhraní RS-232 nebo Ethernet.
Při výskytu chybové události (výpadek napájení, komunikace řídicího
systému, podnět z bezpečnostního systému) se karusel automaticky
posune do výchozí bezpečné pozice (pomocí elektrického pohonu nebo
zpětné pružiny).
Pro instalaci celku kalibrační laboratoře lze ozařovací jednotku doplnit
volitelnými prvky:

Kalibrační lavice pro přesné umístění kalibrovaného detektoru

Bezpečnostní prvky (dveřní senzor a blokování dveří, pohybové
senzory, nouzová tlačítka, signální optická a akustická jednotka)

Centralizovaný databázový a řídicí systém kalibrační laboratoře (plné
řízení ozařovače, databázové úložiště, tiskové šablony, statistické
hodnocení výsledků měření: střední hodnota, nejistota, relativní chyba,
variační koeficient, energetická závislost dozimetru atd.)
Zdroj
60
Co
max. 560 TBq
Rozměry
(L x Š x V)
1150 × 900 × 1700 mm
Osa svazku záření
1,5 m nad podlahou
Hmotnost
ozařovací hlavice
Napájení
cca 1850 kg
230 VAC, max. 8 A
Teplota okolí
Relativní vlhkost
+10 ~ 40 °C
30 ~ 75%
Modely a příslušenství
Typ
Popis
K1500
Ozařovač vysokých dávek gama
TERABALT T100
N/A
Zdroj záření
Volitelné příslušenství
60
1
Zdroj
2
Přední díl hlavice
3
Stínění Pb-U-W
4
Kotouč závěru
5
Světelný zdroj
6
Pohon
7
Převod
8
Co
Bezpečnostní systém

Radiační monitorovací systém

Databázový a řídicí systém

Kamerový monitorovací systém
Související produkty
Elektromagnetická
spojka
9

K0124
Kalibrační lavice CB-50
(automatizovaná)
K0542
Kalibrační lavice CB-13
(manuální)
K0123
Ozařovač OG-8
K141X
Panoramatický gama ozařovač
PGI-01
K0539
Gama ozařovač IG-13
Zadní díl hlavice
Hlavice ozařovače - schéma
Kontaktní místa výrobců
Váš dodavatel
Česká republika
Slovenská republika
VF, a.s., nám. Míru 50
CZ 679 21 Černá Hora
tel. +420 516 428 611
fax +420 516 428 610
[email protected]
VF, s.r.o., M. R. Štefánika 9
SK 010 02 Žilina
tel. +421 415 072 411
fax +421 415 072 410
[email protected]
Katalogový list VF B-13-A0004c / 2013-12-18, specifikace mohou podléhat změně bez předchozího oznámení
strana 2/2
Download

Ozařovač vysokých dávek gama TERABALT T100