Kalibrační laboratoř gama záření
Kalibrační laboratoř gama
záření díky své unikátní
koncepci, použité technologii
a mnoha volitelným
příslušenstvím zjednodušuje
celý kalibrační proces.
Různé zdroje gama záření
mohou být použity pro
dosažení dávkového příkonu
až do 10 Gy za hodinu.
Účel
Kalibrační laboratoř gama záření díky své unikátní koncepci,
použité
technologii
a
mnoha
volitelným
příslušenstvím
zjednodušuje celý kalibrační proces. Různé zdroje gama záření
mohou být použity pro dosažení dávkového příkonu až do 10 Gy za
hodinu.
V kalibrační laboratoři lze kalibrovat širokou škálu měřidel, typicky
monitory dávky gama, přenosné měřiče dávkového příkonu gama a
elektronické osobní dozimetry.
Popis
Kalibrační laboratoř sestává ze dvou samostatných místností:
Místnost ozařovny, která obsahuje:
 Gama ozařovač OG-8 se zdroji ionizujícího záření
 Kalibrační lavice CB-50 s optickým měřícím systémem a
laserovým polohovacím systémem
 Prvky bezpečnostního systému pro zabránění nepřípustné
expozici personálu
 Prvky řídicího systému
 Volitelně prvky digitálního měřicího systému, určené pro
automatizovaný digitální odečet naměřených hodnot
Místnost operátora, která obsahuje:
 Hlavní řídící jednotku pro ovládání ozařovny
 Pracovní stanice operátora pro řízení procesů a zobrazování dat
 Prvky bezpečnostního systému pro zabránění nepřípustné
expozici personálu
 Volitelně přehledový informační panel GIP-01
Hlavní výhody
 Modulární systém, který může být
optimalizován podle specifických potřeb
zákazníka
 Lze metrologicky navázat a používat jako
sekundární dozimetrický etalon
 Lze akreditovat podle normy ISO 17025
 Robustní bezpečnostní prvky
 Ozařovač až pro 7 gama zářičů s celkovou
aktivitou až 200 TBq (137Cs)
 Nízký dávkový příkon na povrchu
ozařovače
 Plně automatická nebo poloautomatická
kalibrační lavice s přizpůsobitelnými držáky
kalibrovaných zařízení
 Laserový polohovací systém pro přesné
umístění kalibrovaného zařízení
 Plně automatizovaný provoz laboratoře,
softwarová aplikace řídící kompletní proces
kalibrace
 Předdefinované kalibrační procedury a
tiskové sestavy
 Uživatelsky přívětivé grafické rozhraní
 Možnost propojení s neutronovou a/nebo
beta kalibrační laboratoří
 Možnost připojení do externího
informačního systému pomocí LAN
katalogový list VF B-12-C0004c / 2014-04-14, specifikace mohou podléhat změně bez předchozího oznámení
strana 1/8
OG-8 gama ozařovač
Ozařovač OG-8 je hlavní součástí kalibračního systému pro měřidla
dávek / dávkového příkonu. Pokud je osazen vhodnými
radionuklidovým zdroji může sloužit jako zdroj dávkového příkonu
gama ve velmi velkém rozsahu od desítek µGy/h až do jednotek
Gy/h.
Ozařovač generuje homogenní kolimovaný svazek ionizačního záření
v úhlu 15° se standardní výškou osy 1,5 metru nad úrovní podlahy.
Kolimátor je vyroben podle požadavků normy ISO4037-1.
Ozařovač je vybaven revolverovým zásobníkem s osmi pozicemi pro
umístění uzavřených radionuklidových zářičů; jedna pozice zůstává
neobsazena z bezpečnostních důvodů. Maximální aktivita jediného
zářiče nesmí překročit 100 TBq 137Cs. Pro stínění je standardně
použito olovo.
Každý uzavřený radionuklidový zářič je umístěn ve speciálním
pouzdře pro použití v ozařovačích OG-8. Pouzdra jsou vyrobena
z nerezové oceli.
Do ozařovací pozice je zářič vysunut dvoukrokově, pomocí
elektromechanických motorů. Zvolený zářič se do pracovní pozice
dostane otočením revolverového pouzdra a elektromechanickým
vysunutím skrz vertikální transportní tubu do ozařovací pozice naproti
kolimátoru.
Zvolený zářič lze identifikovat v rámci aplikačního rozhraní ozařovny
a také nezávisle pomocí mechanického indikátoru a kamerového
systému umístěného na horní části ozařovače.
Ozařovač OG-8 je ovládán pomocí integrovaného PLC umístěného
v hlavním rozvaděči. Komunikace mezi řídícím PLC a nadřízeným
systémem je zabezpečena pomocí sériového rozhraní RS-485 nebo
Ethernet.
Pokud by došlo k jakémukoliv selhání, je zdroj automaticky vrácen
zpět do bezpečné polohy uvnitř stínícího obalu.
OG-8 Gamma Irradiator
Charakteristické údaje
Počet zářičů
Maximální aktivita
zářiče
Maximální celková
aktivita
Dávkový příkon na povrchu
ozařovače
až 7
100 TBq 137Cs
100 GBq 60Co
200 TBq
137
Cs
≤ 1 µS/h
Výška osy záření
cca 1,5 m
Opakovatelná přesnost
umístění zdroje
± 0,3 mm
Napájení
Komunikační rozhraní
Hmotnost se standardním
dvojitým stíněním
Průměr
Celková doba nastavení
polohy zdroje
Úhel kolimátoru
Maximální rozměr zdroje
(Ø x d)
110/230 VAC
Ethernet
RS-485
cca 3,5 t
700 mm
< 10 s
15°
40 x 80 mm
Gama kalibrační laboratoř
katalogový list VF B-12-C0004c / 2014-04-14, specifikace mohou podléhat změně bez předchozího oznámení
strana 2/8
Popis
Signalizační světla
Mechanická indikace aktuální pozice zářiče
Kolimátor usměrňující fotonový svazek
Olověný plášť zajišťující nízký dávkový příkon na povrchu
Motor s převodovkou pro vertikální pohyb zářiče
Nosný rám
Doporučená sada zářičů
Ozařovač OG-8 je schopen uchovávat a bezpečně pracovat až se
sedmi zářiči o různých aktivitách. Všechny uvedené aktivity jsou
nominální. Reálné aktivity se mohou lišit v rozsahu definovaném
výrobcem. Nabíjení zdrojů záření do ozařovače se zpravidla odehrává
v horké komoře.
Aktivity zářičů jsou doporučeny pro kalibrační laboratoř s lavicí o délce
10 m.
Radionuklid
137
Cs
137
Cs
137
Cs
137
Cs
137
Cs
241
Am
60
Co
Aktivita (Bq)
44,4 TBq
800 GBq
12 GBq
200 MBq
volitelný
37 GBq
37 GBq
Hlavní části gama ozařovače OG-8
Obsazená pozice se zapouzdřeným zdrojem
Neobsazená pozice
Horní pohled na revolverový
zásobník
Volitelné příslušenství a služby

Sada laserových paprsků pro přesné umístění
kalibrovaného zařízení, jeden (volitelně dva)
jsou umístěny na stěně, další je umístěn
v přesném středu osy kolimovaného svazku

Sada ionizačních komor a elektrometr pro
ověření gama svazku, kalkulaci korekčního
polynomu dávkového příkonu a pro pravidelné
kvalitativní kontroly
Laserový paprsek pro přesné
nastavení pozice kalibrovaného
zařízení
katalogový list VF B-12-C0004c / 2014-04-14, specifikace mohou podléhat změně bez předchozího oznámení
Sada ionizačních komor a
elektrometr
strana 3/8
CB-50 Kalibrační lavice
Kalibrační lavice CB-50 je určena pro přesné nastavení kalibrovaného
měřidla ve svazku ionizujícího záření v průběhu kalibrace. Vozík, klíčová
součást lavice, se pohybuje na kolejích podél osy záření. Je používán
pro přesné umístění v dané vzdálenosti od zdroje záření (nebo
v požadovaném dávkovém příkonu).
Kalibrační lavice umožňuje automaticky měnit vzdálenost kalibrovaného
měřidla od zdroje v rozsahu standardně od cca 70 cm až do 10 metrů.
Úprava nastavení vozíku podél osy X, tedy vzdálenosti detektor-zářič, je
řízena jednotkou, která zajišťuje plynulý rozběh a zastavení vozíku.
Pevné měřítko připojené k jedné kolejnici a kamerový systém jsou
určeny pro nezávislé ověření polohy lavice.
V základním provedení se horizontální a vertikální nastavení pozice
pracovního stolku vůči ose kolimátoru provádí ručně pomocí otočného
knoflíku s citlivostí 0,1 mm. Volitelně lze pohyb podél těchto os
(nastavení vzdáleností) a rotaci pracovního stolku motorizovat a ovládat
pomocí ovladače.
Rozvaděč kalibrační lavice je umístěn na vozíku.
Základní provedení kalibračního vozíku
Charakteristické údaje
Držáky pro uchycení
kalibrovaných zařízení
(volitelně)
Rotační hlava pracovního
stolku (volitelně)
Ovladač motorizovaného
pohybu podél os
Systém pro sběr dat
Osa Z
Osa Y
Koleje (Osa X)
Standardní vzdálenost
detektor-zářič
0,7 ~ 10 m
Horizontální
nastavení detektoru
Vertikální
nastavení detektoru
Opakovatelnost
nastavení pozice
Hmotnost vozíku
Maximální hmotnost
detektoru
± 300 mm
± 125 mm
< 1 mm
70 kg
10/70* kg
Rychlost vozíku
Rozměr vozíku
bez osy Z
Rozměr pracovního
stolku
Napájení
0 ~ 200 mm/s
1115 x 900 x 280 mm
Komunikační rozhraní
Plně osazený kalibrační vozík vč. volitelného
příslušenství
270 x 300 mm
110 / 230 VAC
sériové (RS-485)
* s motorizovanými osami Y a Z
Měřicí a napájecí systém
Volitelné příslušenství
Měřicí systém čte data z měřidel během kalibračního procesu. Napájecí
systém poskytuje napájení pro měřidla během kalibrace.
Systém pro sběr dat může vyčítat hodnoty dvěma způsoby:
 Elektrický pohon pohybu podél os Y a Z
 Elektrický pohon rotace pracovního
stolku
 Držáky a přípravky pro uchycení
kalibrovaných zařízení dle požadavků
zákazníka
 Digitální měřicí systém pro automatický
sběr dat
 Opticky pomocí kamer a video systému s monitorem
 Digitálně (volitelně) pomocí integrovaných měřičů četnosti a/nebo
digitálního rozhraní přímo do nadřízeného systému (RS-232, RS-485,
Ethernet, atd.).
katalogový list VF B-12-C0004c / 2014-04-14, specifikace mohou podléhat změně bez předchozího oznámení
strana 4/8
Bezpečnostní systém
Hlavním účelem bezpečnostního systému je aby
nedošlo k nepřípustnému ozáření zaměstnanců.
Technické prostředky bezpečnostního systému jsou
instalovány uvnitř ozařovací místnosti, a také v řídící
místnosti obsluhy. Všechny bezpečnostní komponenty
jsou fyzicky propojeny, tzn., že jejich signály mají
vyšší prioritu než jakékoli jiné signály z řídícího PC.
Technické prostředky jsou:
 Elektromagnetické dveřní zámky instalované na
vstupních dveřích do ozařovny
 Pasivní senzor otevření/uzavření vstupních dveří
 Tlačítko pro otevření vstupních dveří se zámkem
 Sada dvou pohybových čidel (PIR) uvnitř vstupní
části ozařovny (labyrint)
 Kamera dohlížející na celkový stav ozařovny
 Vizuální a akustická signalizační jednotka umístěná
u vstupních dveří
 Sada tří nouzových vypínačů
Vizuální a akustická signalizační
jednotka
Nouzové vypínače
Základní funkce bezpečnostního systému:
 Zabraňuje spuštění ozařování, pokud jsou otevřeny
vstupní dveře do ozařovny
 Zabraňuje otevření vstupních dveří do ozařovny, pokud
běží ozařovací proces
 Přesune zdroj do stíněné polohy uvnitř ozařovače, pokud
jsou vstupní dveře otevřeny během ozařování
 Přesune zdroj do stíněné polohy uvnitř ozařovače, pokud
se nějaká osoba pohybuje uvnitř ozařovny
 Přesune zdroj do stíněné polohy uvnitř ozařovače, pokud
je aktivován libovolný nouzový vypínač
 Přesune zdroj do stíněné polohy uvnitř ozařovače, pokud
dojde k výpadku napájení
 Řídí optickou a akustikou signalizaci – během zahajování
ozařování je vydán krátký akustický varovný signál a
světlo na signalizační jednotce se změní na červenou.
Optická signalizace trvá po dobu ozařování.
Tlačítko pro otevření vstupních dveří
se zámkem
Kamera dohlížející na celkový
stav ozařovny
Dispozice kalibrační laboratoře
V rámci dodávky gama kalibrační laboratoře poskytuje VF své dlouholeté zkušenosti s projektováním, výstavbou a
provozem těchto zařízení. Projekt může být realizován na klíč a přizpůsoben potřebám a očekáváním konkrétního
zákazníka. Gama kalibrační laboratoř lze navrhnout a dodat integrovanou společně s jinými kalibračními laboratořemi
(například panoramatickými gama, beta a/nebo neutronovými).
Typické vnitřní rozměry gama kalibrační laboratoře jsou (V x Š x D) 3,4 x 3,4 x 12 m.
Ozařovna
Kalibrační lavice
OG-8 ozařovač
Vstupní labyrint
Typická dispozice ozařovny se vstupním labyrintem
katalogový list VF B-12-C0004c / 2014-04-14, specifikace mohou podléhat změně bez předchozího oznámení
strana 5/8
Měření pracovních podmínek v ozařovně
Systém měření pracovních podmínek je součástí gama kalibrační
laboratoře a je umístěn přímo v ozařovně. Všechny měřené
hodnoty jsou předávány do nadřízeného systému, který
kontroluje, zda jsou laboratorní podmínky v rámci stanovených
limitů.
Systém měření pracovních podmínek obsahuje:
 Teplotní senzor
 Tlakový senzor
 Senzor relativní vlhkosti
Rozvaděč se senzory pro měření pracovních
podmínek v ozařovně
Radiační monitorovací systém
Radiační monitorovací systém zabezpečuje radiační
bezpečnost jak v ozařovně, tak v místnosti operátora.
V základním provedení jsou dodávány dva monitory
dávkového příkonu typu MDG a jedna zobrazovací
jednotka LZJ-22. Pro větší aplikace v rámci kalibračních
zařízení je možné dodat větší počet monitorů dávkového
příkonu, signalizačních jednotek a/nebo je možné
systém připojit do nadřazeného systému radiační
kontroly.
Monitor dávkového
příkonu MDG-04
Lokální zobrazovací jednotka
LZJ-22
Přehledový informační panel GIP-01
Informační panel poskytující komplexní informace o
stavu ozařovny, poloze kalibrační lavice, pracovních
podmínkách, hodnotách dávkového příkonu atd. může
být dodán a instalován v místnosti operátora.
Přehledový informační panel GIP-01
Systém elektronické osobní dozimetrie SEOD-MP
Systém osobní elektronické dozimetrie SEOD-MP je určen
k operativnímu monitorování osob a vyhodnocování jejich
osobních dávek pomocí osobních elektronických dozimetrů.
Umožňuje vykazovat dávky v souladu s legislativními
požadavky.
Součástí systémů elektronické osobní dozimetrie je kompaktní
a uživatelsky příjemný terminál elektronických dozimetrů.
Umožňuje získávání informací o osobách a jejich osobních
dávkách z elektronických osobních dozimetrů různých typů.
Standardy a certifikace
Ozařovač OG-8 je typově schváleným zařízením Státním úřadem pro jadernou bezpečnost České Republiky
č. 5548/2005. Konstrukce kolimátoru ozařovače splňuje požadavky normy ISO 4037-1: X and gamma
reference radiation for calibrating dose meters and dose rate meters and for determining their response as a
function of photon energy - Part 1: Radiation characteristics and production methods. Celá systém kalibrační
laboratoře splňuje požadavky a může být akreditován v souladu s normou ISO/IEC 17025:2005 pro zkušební a
kalibrační laboratoře.
katalogový list VF B-12-C0004c / 2014-04-14, specifikace mohou podléhat změně bez předchozího oznámení
strana 6/8
Základní ovládací software ozařovny
Základní ovládací software ozařovny je dodáván jako základní
možnost pro ovládání technologie kalibrační laboratoře. Volitelně
lze dodat Datový a řídicí systém DaRS, který umožňuje komplexní
řízení a správu kalibrační laboratoře, jejích doplňků a
kalibrovaných zařízení.
Základní ovládací software poskytuje uživatelské rozhraní pro
ovládání technologie laboratoře. Aplikace může být spuštěna na
různých platformách operačních systémů Microsoft Windows jako
jsou XP, Vista, 7 a jiné.
Software DaRS je modulární systém, který je složen
z několika závislých a několika volitelných modulů. Moduly ovládají
jednotlivé součásti systému, přičemž využívají SQL databázi běžící
na serveru.
Pro více informací je k dispozici katalogový list pro systém DaRS
Modul
Modul
Modul
Modul
Základní ovládací
software




ovládání laboratoře
správy zdrojů
zápůjček
ID karet
 součástí
 volitelně
Popis modulů

Modul ovládání laboratoře – základní modul pro ovládání technologie kalibrační laboratoře

Modul správy zdrojů – slouží k záznamu dat o kalibračních zdrojích a jejich typech. Dále k výpočtům
vzdálenosti pro daný dávkový příkon a dávkového příkonu pro danou vzdálenost. Výpočet aktivity zářičů
k aktuálnímu datu s přihlédnutím k poločasu rozpadu zdrojů

Modul zápůjček – umožňuje řízení zápůjček a procesní dohled nad kalibračními zdroji a nástroji pro měření

Modul ID karet – pro identifikaci operátora, umožňuje snadné přihlášení do systému pomocí čtečky karet
Základní ovládací software ozařovny
katalogový list VF B-12-C0004c / 2014-04-14, specifikace mohou podléhat změně bez předchozího oznámení
strana 7/8
Modely a příslušenství
Typ
Popis
K0123
OG-8 gama ozařovač
K0124
CB-50 kalibrační lavice
N/A
K0250
N/A
S1309
N/A
Optický měřicí systém a napájecí systém umístěný na kalibrační lavici
Bezpečnostní systém
Měření hodnot pracovních podmínek ozařovny
Základní ovládací software ozařovny
Radiační monitorovací systém kalibrační laboratoře
Volitelné příslušenství

Laserový polohovací systém pro přesné umístění kalibrovaného zařízení se dvěma paprsky

Laserový polohovací systém pro přesné umístění kalibrovaného zařízení se třemi paprsky

Sada elektrometru a dvou ionizačních komor

Přehledový informační panel GIP-01

Elektricky poháněný pohyb lavice podél osy Y a Z kalibrační lavice CB-50

Elektricky poháněná rotace nástrojového stolku kalibrační lavice CB-50

Držáky a přípravky pro uchycení kalibrovaných zařízení dle požadavků zákazníka

Digitální měřicí systém pro automatický odečet hodnot z měřených přístrojů
Související projekty
S0601
Datový a řídicí systém - DaRS
K0743
Lokální zobrazovací jednotka LZJ-22
S0803
Radiační monitorovací systém - RMS
S1112
SEOD-MP systém osobní elektronické dozimetrie
K0104
Monitor dávkového příkonu MDG-04
K0043
TED-MP terminál elektronické dozimetrie
K0830
Signalizační jednotka ASU-50
K145X
DPD - výdejní automat dozimetrů
Váš dodavatel
Kontaktní místa výrobců
Česká republika
VF, a.s., nám. Míru 50
CZ 679 21 Černá Hora
tel. +420 516 428 611
fax +420 516 428 610
[email protected]
Slovenská republika
VF, s.r.o., M. R. Štefánika 9
SK 010 02 Žilina
tel. +421 415 072 411
fax +421 415 072 410
[email protected]
katalogový list VF B-40-A0001c / 2014-04-14, specifikace mohou podléhat změně bez předchozího oznámení
strana 8/8
Download

Katalogový list Kalibrační laboratoř gama záření s