Úvod do Starého
zákona
Kniha Izajáš
členění
kapitoly
označení
Iz 1 - 39
Iz 40 - 55
Iz 56 - 66
Protoizajáš
Deuteroizajáš
Tritoizajáš
jméno Izajáš
hebr. „záchrana je Hospodin“
v knize celkem šestnáctkrát
třikrát v nadpisech (1,1; 2,1; 13,1)
zbytek ve zprávách o prorokovi
1
2-12
13-23
24-27
28-35
36-39
40-55
56-66
Nadpis 1,1: „Vidění Izajáše, syna Amósova, které viděl o Judsku a
Jeruzalému“
výčet judských králů
Nadpis 2,1: „Slovo o Judsku a Jeruzalému, jež ve vidění přijal Izajáš, syn
Amósův“
odsouzení Jeruzaléma/Judska za hříchy a zaslíbení obnovy
Nadpis 13,1: „Výnos o Babylónu, který přijal ve vidění Izajáš, syn Amósův“
Sbírka „výnosů“ (13,1; 15,1; 17,1; 19,1; 21,1.11.13; 22,1; 23,1; srov. 14,28;
30,6)
hrozby jednotlivým národům
Text, ve kterém se nevyskytují žádné „výnosy“ a žádná „běda“
obrazy doby na konci – tzv. Izajášova apokalypsa
Text členěný pomocí „běda“ (28,1; 29,1.15; 30,1; 31,1; 33,1)
odsouzení a spása Izraele a Judska/Jeruzaléma
Látka, která je - s výjimkou Iz 38,9-20 - tradována také v 2 Kr 18,13.17-20,19
vyprávění o záchraně Siónu a uzdravení Chizkijáše
Mnohotvárný komplex řečí, který je uvozen kontrastem k 1,1-4 (40,1-2: „můj
lid“, „provinění“, „hříchy“; písně o Hospodinově služebníkovi)
výzva k návratu z Babylónie a zaslíbení obnovy Siónu
Část vyznačující se dvojicemi slov „právo-spravedlnost“, záchranaspravedlnost
zaslíbení vnitřní obnovy siónské obce a jejího vztahu k národům
písně o Hospodinově služebníkovi
42,1-4 úkol zvěstovat právo národům
49,1-6 rozšíření úkolu, frustrace-důvěra
50,4-9 učedník se nevyhýbá utrpení
52,13-53,12 utrpení povýšeného
služebníka ve prospěch těch, kteří
utrpení způsobili (zástupné utrpení)
vznik
texty odvozované od Izajáše (8. stol.)
např. zpráva o povolání: 6,1-8
„asyrská redakce“ v době Jošijášově (7. stol.)
dokončení (v polovině 5. stol.)
teologické pojetí historických kontextů
novoasyrská krize:
syrsko-efraimská válka 734–732
Sancherib v Judsku 705–701
krize víry na konci exilu
Kýros povoluje návrat do Jeruzaléma (538)
obnova po exilu (520–450):
v obnoveném chrámě přinášeny oběti
Neizraelité přijati do smlouvy s Hospodinem
(podmínou obrácení k Hospodinu)
teologie
„svatý Bůh“ (svatý: 35krát; očistný soud)
teologická antropologie (víra uschopňuje k
uskutečňování práva a spravedlnosti)
záchrana jediným Bohem jako nové stvoření
zástupné utrpení Hospodinova služebníka
Sión/Jeruzalém jako místo Boží spásy a jako
milovaná Hospodinova snoubenka
význam pro církev
mesiánské texty („evangelista“ Starého
zákona)
„Dílem spravedlnosti bude pokoj“ (Iz 32,17).
Download

Úvod do Starého zákona - Teologické nauky