Mgr. Vít ZDRÁLEK
tajemník, asistent, doktorand ÚHV FF UK
Kontakty
E-mail: [email protected]
Telefon: +420 221 619 225
Konzultace po domluvě
Hlavní oblasti zájmu
etnomuzikologie, hudební antropologie, kulturní muzikologie
jihoafrická hudební kultura
postkoloniální kritika, smyslová antropologie, modernita
hudba a gender
Životopis
Pocházím, z Nejdku u Karlových Varů. V letech 1999-2004 jsem vystudoval učitelství dějepisu a
hudební výchovy pro střední školy na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Od roku 2001
jsem zároveň studoval hudební vědu na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
V akademickém roce 2005-2006 jsem na základě meziuniverzitní dohody studoval etnomuzikologii,
jihoafrickou historii a kulturní antropologii na University of Pretoria v Jihoafrické republice a začal
provádět etnomuzikologický výzkum v blízkém townshipu Mamelodi.
V roce 2007 jsem přestoupil do doktorského studia, v němž nyní dokončuji práci Mapping the
Individual Musical Experience in Post-Apartheid South Africa: A Bio-Ethnography of Township
Dweller Lesiba Samuel Kadiaka. Díky grantům FF UK (specifický výzkum, vnitřní granty) a UK
(GAUK) jsem prováděl opakované dvouměsíční terénní výzkumy v jihoafrickém townshipu
Mamelodi, Pretorii a jinde v JAR a Lesothu (2007, 2008, 2009, 2011). Zaměřuji se především na
biografický etnografický výzkum lokálních amatérských mužských hudebníků z prostředí
jihoafrických původních církví a elektronické taneční hudby a jejich hudební tvorbu. Výsledky svého
bádání pravidelně prezentuji na zahraničních i domácích konferencích (ICTM, BFE, SASRIM, Viva
Africa aj.).
Od roku 2004 učím na částečný úvazek hudební výchovu (dříve i dějepis) na Lauderových školách při
Židovské obci v Praze. V letech 2007-2011 jsem externě vyučoval dvousemestrální kurz Západní
umělecká hudba na FHS UK. Od roku 2010 pracuji na plný úvazek na Ústavu hudební vědy FF UK.
V současné době zde dokončuji disertaci, zajišťuji etnomuzikologické a další kurzy a působím jako
tajemník pro studium. Jsem členem mezinárodních oborových organizací Society for
Ethnomusicology, International Council for Traditional Music, British Forum for Ethnomusicology,
South African Society for Research in Music a České asociace pro africká studia.
Na amatérské úrovni hraji na klavír a příčnou flétnu, ovládám základy hry na xhoský hudební luk
uhadi a některé další africké a jihohafrické hudební nástroje. V minulosti jsem se věnoval sborové
hudbě (smíšené sbory interpretující duchovní hudbu baroka, 1999-2001 Boni Pueri). Od roku 2005
příležitostně vystupuji jako flétnista se sborem Mišpacha. Příležitostně také přednáším a vedu
workshopy pro veřejnost, publikuji a vystupuji v rozhlase v oblasti popularizace etnomuzikologie a
jihoafrické hudební kultury. Významnou oblast mého zájmu tvoří četba krásné literatury mimo
západní literární kánon.
Vyučované předměty
(výběr od roku 2010)
Úvod do etnomuzikologie (detaily předmětu v SISu)
Jednosemestrální povinný bakalářský úvod do oboru představující na základě konkrétních hudebněetnografických monografií a studií a v historické perspektivě s důrazem na aktuální výzkum různé
způsoby etnomuzikologického myšlení.
Hudební kultura v postkoloniální a globální situaci: Jižní Afrika (detaily předmětu v SISu)
Jednosemestrální povinně volitelný kurz (dějiny novější hudby) se zaměřuje na hlubší představení
několika vybraných témat zásadních pro pochopení pozice novodobé jihoafrické hudební kultury
v postkoloniální a globální perspektivě. Základními osami kurzu jsou vedle seznámení
s postkoloniálním myšlením a perspektivou antropologie globalizace 1/ vliv misie na současnou
podobu jihoafrické sborové hudby (černí misijní skladatelé na přelomu 19. a 20. století, černí
skladatelé komponující v solmizační notaci ve 20. století, hudba v Afričany iniciovaných církvích aj.)
a 2/ township jako specifické sociální a hudební prostředí (jihoafrický jazz, elektronická taneční hudba
– kwaito a house mussic, problém subjektivity hudebníka atd.). Kurz je založen na průběžném čtení
odborných textů, diskusi o nich a výkladu.
Hudebně-etnografické psaní (detaily předmětu v SISu)
Specializační povinně volitelný kurz, v jehož rámci si mají studenti možnost vyzkoušet realizaci
vlastního etnomuzikologického mini-projektu od výběru zkoumaného prostředí, přes terénní výzkum,
zúčastněné pozorování, etnografický rozhovor až po výslednou interpretaci, a to s důrazem na
pravidelnou vzájemnou reflexi průběžně vznikajících studentských textů (terénní zápisky, popis a
analýza prostředí, popis a analýza zvuku, transkripce a analýza rozhovoru, interpretace formou
zhuštěného popisu atd.).
Kapitoly z etnomuzikologie I a II (detaily předmětů v SISu zde a zde)
Dvousemestrální specializační kurz zaměřený na četbu vybraných „kanonických“ historických i
současných etnomuzikologických a hudebně-antropologických textů, diskusi nad nimi a jejich
písemnou reflexi.
Seminář Ženy v české hudbě (detaily předmětu v SISu)
Vyučovaný společně s Mgr. Terezou Havelkovou.
Povinně volitelný dvousemestrální bakalářský a magisterský seminář zaměřený na primární výzkum a
interpretaci genderových témat v české hudební kultuře od 19. století do současnosti napříč hudebními
styly a s důrazem na interdisciplinární přístup.
Přípravný seminář I a II (detaily předmětů v SISu zde a zde)
Dvousemestrální povinný bakalářský seminář pro první ročník, v němž se studenti učí kriticky číst
odbornou literaturu a pracovat s ní, a to především formou vypracování kritického referátu o historické
nebo současné hudebněvědné monografii (ZS) a stavu bádání o určeném hudebněvědném tématu (LS);
podstatnou součást výuky tvoří diskuse nad jednotlivými příspěvky a průběžná reflexe studentského
psaní.
Publikační a odborná činnost
Odborné články
‘Choir on the Suburban Train: Creating a Sense of Solidarity among Black South African Train
Commuters‘, v kolektivní monografií Tradition versus modernity in contemporary Africa, vydání se
připravuje v roce 2014.
‘Ne-politika hudebního výzkumu: Historické kontexty jedné sbírky fonografických etnografických
nahrávek‘, ve sborníku z konference Mosty a propasti. Česko-německé hudební vztahy v meziválečném
Československu, vydání se připravuje v roce 2014.
‘Mieczyslav Kolinski and German Musicology in Prague Between 1930 and 1945‘, in Historical
Sources and Source Criticism edited by Susanne Ziegler, Publications issued by Svenskt visarkiv 29,
Stockholm 2010: 59-68.
‘Zedník hudebníkem, hudebník kazatelem, kazatel zahradníkem: Zkoumání populární hudební kultury
v Jižní Africe‘, in: Hudební věda XLV, 2008/1-2: 179-194.
‘Kantáta Alceste e Fileno. Nejstarší známé dílo Josefa Myslivečka? ‘, in: Hudební věda XLII, 2005/2:
137-152.
Recenze
‘Martin Stokes: The Republic of Love. Cultural Intimacy in Turkish Popular Music‘, in: Hudební věda
XLIX, 2012/4, s. 416-420
‘Michael Largey: Vodou Nation. Haitian Art Music and Cultural Nationalism‘, in: Hudební věda
XLIX, 2012/4, s. 420-424.
‘Bruno Nettl: Encounters in Ethnomusicology: A Memoir‘, in: Hudební věda XLV, 2008/1-2: 195199.
Granty
2011 – interní grant FF UK, Konstrukce hierarchických struktur Siónské křesťanské církve v Jižní
Africe skrze hudební performanci
2010 – interní grant FF UK č. 261107, Relevance konceptu impéria při analýze hudebních struktur
Siónské křesťanské církve v Jihoafrické republice
2008-2009 – grant GAUK č. 131508, Hudba v životě členů Siónské křesťanské církve v townshipu
Mamelodi, Jihoafrická republika
2007 – grant Specifický výzkum FF UK č. 224125, Hudební populární kultura a formování identit
černého obyvatelstva v post-apartheidní Jižní Africe s přihlédnutím k roli hnutí tzv. afrických
původních církví
Konference
‘Choir and social club on the suburban train: Creating a sense of solidarity among black South African
train commuters‘ (Viva Africa 2013 – 8th International Conference on African Studies, Plzeň, 24.-25.
10. 2013)
‘Phonographic Collection of Wax Cylinders in the Library of the Institute of Musicology, Charles
University in Prague: Mieczyslaw Kolinski and German Musicology in Prague 1930-1945‘ (Mosty a
propasti. Česko-německé hudební vztahy v meziválečném Československu, EÚ AV ČR, 3.-5. 11. 2011)
‘Whose modernity? Performing authority in Zion Christian Church, South Africa‘ (41st World
Conference of the ICTM, Memorial University, New Foundland, 12.-20. 7. 2011)
‘Situating Czech Ethno/musicology: Between the West and its Subject‘ (Conference Negotiating ‘the
West’ Music(ologic)ally, Utrecht University, 11.-12. 4. 2011)
‘Mediating the better future: recording technologies in lives of the township poor in South Africa‘
(BFE Annual Conference: Mediation, Writing & Performance. University College Falmouth, 7.-10. 4.
2011)
‘Making Sound of the Empire Indigenous: Music in Zion Christian Church, South Africa‘ (IMSSASRIM Conference, Stellenbosch, 14.-17. 7. 2010)
‘Good and Evil in Zion Christian Church Music, South Africa‘ (40th World Conference of the ICTM,
Durban, JAR, 1.-9. 7. 2009)
‘Doing Research in Zion Christian Church Music in South Africa‘ (3rd SASRIM Annual Conference,
‘Postcolonialism and the Future of Music Research in South Africa’, Durban, JAR, 29. 6.-1. 7. 2009)
‘Music in Zion Christian Church: On Hybridity in Ethnomusicological Research‘
(‘Ethnomusicological Research Today’, An International Doctoral Workshop, Hannover a
Hildesheim, 24.-27. 7. 2009)
‘Good and Evil in Zion Christian Church Music, South Africa‘ (Viva Africa 2009 – 4th International
Conference on African Studies, Hradec Králové, 24.-25. 4. 2009)
‘Mieczyslav Kolinski and German Musicology in Prague Between 1930 and 1945‘ (17th Meeting of
ICTM Study group on historical sources, Stockholm, 21.-25. 5. 2008)
Popularizace
Popularizační články
‘Mamelodi house. Hudební etnografie jednoho jihoafrického úniku‘, HIS Voice, 2011/5-6: 40-44.
‘Za létajícími šamany‘, in: Koktejl 2007/7-8, s. 44-50.
‘Vánoce po lesothsku‘, in: Koktejl 2007/1.
Rozhlas
ČRo Vltava - Telefonotéka 21. 7. 2013 - diskusní pořad na téma sborové hudby v jihoafrických
nezávislých církvích
ČRo Vltava - Slovo o hudbě 1. 10. 2009 - na téma historie jihoafrické sborové hudby
Odkazy
S Mgr. Veronikou Seidlovou z FHS UK spravujeme skupinu Etnomuzikologie Praha na Facebooku.
Society for Ethnomusicology
International Council for Traditional Music
British Forum for Ethnomusicology
South African Society for Research in Music
Česká asociace pro africká studia
aktuální k 7. 4. 2014
Download

Mgr. Vít ZDRÁLEK - Ústav hudební vědy