PODZIM 2014 | ODRŮDOVÝ KATALOG SAATBAU 2014
obiloviny
ozimé obiloviny / podzim 2014
STRANA 2
SAATBAU – spolehlivý partner pro pěstitele polních
plodin
Pro letošní sklizňový rok připravila společnost SAATBAU
novinku pro pěstitele ozimých dvouřadých ječmenů. Nová
krmná odrůda ORDINALE splňuje i sladovnické parametry a
může tak najít uplatnění jako náhradní sladovnická odrůda v
případě výpadku sklizně jarních sladovnických ječmenů. V
letošní nabídce najdete velmi vzrůstnou odrůdu triticale
ozimého C
­ ALORIUS, která je určena především k produkci
biomasy pro BPS, případně k produkci slámy. Pro pěstitele v
přísuškových oblastech jsou k dispozici odrůdy pšenice ozimé
TACITUS a GALLUS. Pokud některý pěstitel uvažuje o pěsto­
vání pluchaté pšenice, která má vysokou nutriční hodnotu z
potravinářského i krmivářského hlediska, může vyzkoušet
ozimou špaldu EBNERS ROTKORN. Z dalších druhů pluchatých
pšenic je možné pěstovat odrůdy přesívkového charakteru
FARVENTO a EINKORN, které jsou vhodné do low imput
systému hospodaření. Pro pěstitele tvrdých pšenic je připravena
jako novinka velkozrnná odrůda CLIODUR.
PŠENICE OZIMÁ
FABIUS
JEČMEN OZIMÝ VÍCEŘADÝ
[E]
MARISSA
Sázka na kvalitu
FABIUS je polopozdní bezosinná pšenice ozimá s výbornými
kvalitativními parametry a vysokým výnosem zrna. Je vhodná
zejména do kukuřičné, řepařské a lepší obilnářské výrobní
oblasti. Odrůda je předurčena k vysoké intenzitě pěstování. Má
dobrou odolnost poléhání a celkově dobrý zdravotní stav s
vysokou odolností proti rzi plevové. Odrůda prokazuje vysokou
kvalitativní stabilitu i ve stresových podmínkách. Kvalita zrna je
dána především tvrdostí zrna (PSI 15,9 %), obsahem škrobu
(66,8 %) a vysokým obsahem bílkovin.
• odrůda vhodná do intenzivních lokalit pěstování pšenice
• vysoký výnos zrna
• výška rostlin 87 cm
• dobrá odolnost poléhání
Kvalitní krmení pro živočišnou výrobu
MARISSA je polopozdní víceřadá odrůda ječmene ozimého s
dobrou zimovzdorností a vysokým výnosem zrna. Má velmi
dobrou odolnost poléhání, jednu z nejlepších ze současných
povolených odrůd ozimých ječmenů. Vynikající parametry
dosahuje v odolnosti podrůstání, což je velkou předností při
sklizni. Odrůda má nejvyšší obsah škrobu ze současných
povolených odrůd ozimých ječmenů.
• polopozdní odrůda
• výška rostlin 102 cm
• vysoký výnos zrna a slámy
• vysoký obsah škrobu v zrně
Ošetřená varianta [Relativní výnos v %]
Ošetřená varianta [Výnos t/ha]
95
8,5
KVO
9,0
90
104
100
85
8,0
80
7,5
7,0
prŮm. S
9,5
OVO
100
ŘVO
10,0
MARISSA
105
75
9,2
9,7
9,6
Zdroj: Registrační zkoušky ÚKZÚZ 2010 – 2012
70
Zdroj: Registrační zkoušky ÚKZÚZ 2009 – 2011,
100 % = 8,87 t/ha
JEČMEN OZIMÝ DVOUŘADÝ
ORDINALE
Velmi raná odrůda s dobrou sladovnickou
jakostí
Odrůda ORDINALE je velmi raný dvouřadý ječmen ozimý s
dobrou sladovnickou hodnotou. Významným kvalitativním
ukazatelem je vysoká hodnota HTZ a vysoká výtěžnost předního
zrna nad sítem 2,2 mm a 2,5 mm. Odrůda ORDINALE je plas­
tická, velmi výnosná, vyznačuje se dobrým zdravotním stavem
a výnosovou stabilitou. Ječmen ozimý ORDINALE je vzhledem
ke své ranosti velmi vhodnou volbou jako předplodina pro řepku
ozimou.
• velmi raná odrůda
• výška rostlin 95 – 100 cm
• vysoká odolnost lámání stébla a klasu
• vynikající odolnost poléhání
ozimé obiloviny / podzim 2014
STRANA 4
PŠENICE OZIMÁ
TACITUS
[A]
Císař mezi pšenicemi
TACITUS je raná bezosinná ozimá pšenice, která má vynikající
odolnost vůči poléhání, dobrý zdravotní stav, stabilní pekař­
skou kvalitu a vysoký výnos zrna. TACITUS prokazuje vysoký
výnosový potenciál obzvláště v suchých oblastech. Výška rostlin
je 80 cm. Při vysoké intenzitě agrotechniky a použití fungicidní
ochrany lze odrůdu zařadit v osevním sledu po obilovině. Odrů­
da je mimořádně odolná abiotickým stresům. Tacitus lze zařadit
do skupiny nejmrazuvzdornějších odrůd pěstovaných v ČR a
vyniká vysokou odolností suchu. Nedoporučujeme používání
morforegulátorů růstu (vysoká odolnost poléhání).
• raná odrůda (alternativní předplodina pro řepku ozimou)
• odrůda vhodná pro vysokou intenzitu pěstování
• vynikající odolnost suchu
• vysoký výnos zrna
Pokusy Moutnice [Výnos t/ha]
PŠENICE OZIMÁ
8,8
Správná volba pro výrobu krmiv a bioetanolu
8,6
PAPAGENO je raná až poloraná krmná bezosinná pšenice s
velkým výnosovým potenciálem a vysokou objemovou hmot­
ností. PAPAGENO se vyznačuje dobrou mrazuvzdorností a
odolností poléhání. Výška rostlin je 80 cm. Na základě vysokého
obsahu škrobu v zrně dosahuje vysoké výtěžnosti při výrobě
etanolu. Při použití fungicidní ochrany lze odrůdu zařadit v
osevním sledu po obilovině. Odrůda dobře odolává přísuškům
v době nalévání zrna, poněvadž obsahuje gen eps. Odrůda je
zařazena jako sladovnická pšenice pro výrobu sladu na pšeničné
pivo.
8,2
• odrůda vhodná pro vysokou intenzitu pěstování
• plastická odrůda vhodná do všech lokalit pěstování pšenice
• vysoký výnos zrna
• vysoká odolnost poléhání
Pokusy Družina Dačice [Výnos t/ha]
9,0
prŮm.
9,5
LUKULLUS
10,0
PAPAGENO
10,5
8,5
8,0
7,5
7,0
10,3 10,3
9,5
Zdroj: Pokusy Družina Dačice 2013, ošetřená varianta
8,4
TACITUS
8,8
8,7
8,0
7,8
prŮm.
[C]
PAPAGENO
PAPAGENO
7,6
7,4
7,2
7,9
Zdroj: Pokusy Moutnice 2013
PŠENICE OZIMÁ
GALLUS
[A]
Jeho posláním je výnos
GALLUS je velmi raná potravinářská osinatá pšenice. Její
předností je vysoká objemová hmotnost a komplexní odolnost k
chorobám. Vyznačuje se dobrou mrazuvzdorností. GALLUS je
vzrůstná odrůda, takže poskytuje dostatek slámy. Tato odrůda
dobře snáší přísušky. Odrůda se řadí mezi nejmrazuvzdornější
osinaté odrůdy pěstované v ČR a vyniká mimořádně vysokou
odolností suchu.
• vhodná předplodina pro řepku ozimou
• použití morforegulátoru vyžaduje od střední intenzity
pěstování
• výška rostlin je 108 cm
• odrůda vhodná do KVO a sušší a teplejší části ŘVO
ozimé obiloviny / podzim 2014 STRANA 5
PŠENICE OZIMÁ TVRDÁ
CLIODUR
Velkozrnná odrůda
CLIODUR je velkozrnná poloraná pšenice ozimá tvrdá s vy­
sokým výnosem zrna. Má velmi dobré hodnoty rozhodujících
kvalitativních ukazatelů jako jsou HTZ, objemová hmotnost,
obsah N-látek, gluten index, pádové číslo, sklovitost a výtěžnost
krupice. Odrůda se vyznačuje vysokou odolností suchu.
• poloraná odrůda
• vysoký výnos zrna
• vysoká objemová hmotnost
• výborná odolnost suchu
TRITICALE OZIMÉ
CALORIUS
Zajistí provoz bioplynové stanice
PŠENICE OZIMÁ
LUKULLUS
Kvalitní volba
[E]
LUKULLUS je osinatá, raná, výnosná pšenice s potravinářskou
kvalitou (E) a vysokým obsahem velmi kvalitních bílkovin.
Odrůda se vyznačuje dobrou mrazuvzdorností. Vysokou kvalitu
prokazuje především v suché pěstitelské oblasti, tj v KVO a suché
a teplé části ŘVO. Výška rostlin je 99 cm. Při použití fungicidní
ochrany lze odrůdu zařadit v osevním sledu po obilovině.
• raná odrůda
• vysoké hodnoty všech pekařských ukazatelů
• odrůda odolná přísuškům
• výborný zdravotní stav
PŠENICE OZIMÁ ŠPALDA
EBNERS ROTKORN
Volba pro zamokřené pozemky
EBNERS ROTKORN je pluchatá odrůda pšenice špaldy se
sklovitěj­ším zrnem červenohnědé barvy. Odrůda EBNERS
ROTKORN má vysokou odnožovací schopnost a nižší nároky na
klimatické a půdní podmínky. Výnosový potenciál je na úrovni
3,5 – 5 t/ha. Výška rostlin je 140 cm. Odrůda snáší extrémní
teplotní a vlhkostní podmínky (snese nadbytek vláhy). Má nízké
nároky na teplotu, vyniká mrazuvzdorností a snáší i extrémní
vedra (vyjma dozrávání). Je mimořádně odolná vyležení pod
vysokou vrstvou sněhu.
• odrůda vhodná pro low input systém pěstování
• vysoká odnožovací schopnost
• snáší zamokřené stanoviště
• snáší horší půdní podmínky
CALORIUS je raná výnosná odrůda triticale ozimého vhodná
jak ke krmným účelům, tak i pro technické účely. Významným
kvalitativním ukazatelem je vysoká hodnota HTZ a vysoká
výška rostlin, poskytující velký výnos hmoty. Tyto vlastnosti
předurčují pěstování odrůdy CALORIUS pro bioplynové stanice
nebo k energetickému využití. Odrůda je vzhledem k vysoké
hodnotě HTZ velmi vhodná k produkci bioetanolu.
• raná odrůda
• vysoká výška rostlin (118 cm)
• komplexní zdravotní stav
• výborná odolnost rhynchosporiové skvrnitosti a braničnatce
PŠENICE OZIMÁ
ANTONIUS
Prvotřídní kvalita
[E]
ANTONIUS je poloraná osinatá pšenice ozimá s výbornými kva­
litativními parametry a vysokým výnosem zrna. ANTONIUS
je plastická odrůda vhodná do všech výrobních oblastí. Odrůda
je předurčena k vysoké intenzitě pěstování. Výška rostlin je
90 cm, přesto má odrůda dobrou odolnost poléhání a celkově
dobrý zdravotní stav. Optimální termín sklizně doporučujeme
při dosažení plné zralosti. Odrůdu lze v osevním sledu zařadit
po obilovině.
• poloraná odrůda
• vysoká odolnost poléhání
• plastická odrůda vhodná do KVO, ŘVO a OVO
• vysoké hodnoty všech pekařských ukazatelů
Termín setí
Počet zrn/m²
HTZ g
Výsevek cca. kg/ha
Hnojení N 1. dávka
(regenerační)
Hnojení N 2. dávka
(produkční)
Hnojení N 3. dávka
(kvalitativní)
Hustota porostu
Počet zrn/klas
HTZ
Odolnost poléhání
PŘEHLED AGRONOMICKÝCH VLASTNOSTÍ
20.9. - 5.10.
350 - 400
42,1
150 - 170
50 - 60
40 - 60
40 - 60
++
++
++
7
Pšenice ozimá
FABIUS (E )
PAPAGENO (C )
20.9. - 5.10.
350 - 420
41,9
150 - 180
50 - 60
50 - 60
30 - 50
++
++
++
7
TACITUS (A)
20.9. - 10.10.
400 - 450
41,4
170 - 195
50 - 60
40 - 60
40 - 60
++
++
+
9
LUKULLUS (E )
20.9. - 10.10.
350 - 400
44,6
160 - 185
40 - 60
30 - 50
40 - 60
++
+++
++
7
ANTONIUS (E )
20.9. - 10.10.
350 - 430
45,1
160 - 200
40 - 50
30 - 60
40 - 70
++
++
+++
8
GALLUS (A)
20.9. - 30.9.
350 - 400
42,1
150 - 170
40 - 60
30 - 50
40 - 60
++
++
++
6
PANONNIKUS (A)
25.9. - 30.9.
400 - 450
52,0
210 - 240
40 - 60
30 - 50
40 - 60
++
++
+++
9
20.9. - 5.10.
370 - 400
49,8
185 - 210
30 - 50
30 - 50
40 - 60
++
++
+++
6
MARISSA (6.ř.)
20.9. - 30.9.
320 - 400
45,0
150 - 185
40 - 60
30 - 50
30 - 50
++
++
+(+)
8
ORDINALE (2.ř.)
20.9. - 30.9.
330 - 380
54,0
180 - 215
60 - 80
40 - 60
20 - 30
++(+)
++
+++
8
HANNELORE (2.ř.)
20.9. - 5.10.
350 - 380
50,0
180 - 200
60 - 90
40 - 60
++(+)
++
+++
9
20.9. - 10.10.
320 - 400
49,5
165 - 210
30 - 50
40 - 50
30 - 40
++
++
++
5
20.9. - 10.10.
160 - 200*
53,0
180 - 230*
40 - 60
20 - 30
++
+
+++
3
Pšenice ozimá tvrdá
CLIODUR
Ječmen ozimý
Triticale ozimé
CALORIUS
Pšenice ozimá špalda
EBNERS ROTKORN
Legenda
[1] nízká odolnost
[9] vysoká odolnost
[*] neloupané klásky
ozimé obiloviny / podzim 2014
STRANA 8
KONTAKTY
Libor Kozlovský
obchodní zástupce pro severní Čechy
tel: +420 606 602 671
[email protected]
Jan Šrámek
obchodní zástupce pro jižní Čechy
tel: +420 602 736 753
[email protected]
Miroslav Vencl
obchodní zástupce pro východní Čechy
tel: +420 602 543 200
[email protected]
Zdeněk Šnejdar
obchodní zástupce pro západní Čechy
tel: +420 602 452 503
[email protected]
Ladislav Hrbáček
obchodní zástupce pro Moravu
tel: +420 602 128 020
[email protected]
Osiva si můžete objednat na adrese
Wolkerova 3071, 438 01 Žatec
tel.: +420 415 211 849, +420 415 211 853, fax: +420 415 211 812
[email protected], www.saatbau.com
Liberec
Děčín
Most
Teplice
Mělník
Louny
Karlovy
Vary
Rakovník
Plzeň jih
Jičín
Mladá
Boleslav
Praha
západ
Náchod
Jeseník
Hradec
Králové
Nymburk
Praha
Beroun
Plzeň sever
Plzeň
Trutnov
Semily
Kladno
Cheb
Tachov
Jablonec
n. N.
Česká Lípa
Litoměřice
Chomutov
Sokolov
Ústí
n. L.
Rychnov n. K.
Pardubice
Kolín
Praha
východ
Bruntál
Šumperk
Ústí n. O.
Kutná Hora
Opava
Chrudim
Karviná
Ostrava
Rokycany
Benešov
Svitavy
Havlíčkův
Brod
Příbram
Domažlice
Nový Jičín
Olomouc
Žďár n. S.
Frýdek Místek
Přerov
Prostějov
Blansko
Klatovy
Tábor
Písek
Pelhřimov
Strakonice
Třebíč
Prachatice
České
Budějovice
Vsetín
Jihlava
Jindřichův Hradec
Brno
Brno
Venkov
Vyškov
Zlín
Uherské
Hradiště
Hodonín
Znojmo
Břeclav
Český Krumlov
Kroměříž
Download

katalog ozimů 2014