DIATECH PRAHA, SPOL. S R. O. VE SPOLUPRÁCI
S WEILBURGER GRAPHICS GMBH
11.4.2013
List 1
Nízkomigrační laky
pro tisk a povrchovou úpravu potravinových
obalů
Kancelář:
Internet:
e-mail:
Skalní 342, 252 62 Statenice, Černý Vůl
www.diatech.cz
[email protected]
NÍZKOMIGRAČNÍ LAKY PRO POTRAVINOVÉ
OBALY
11.4.2013
List 2
Co se rozumí pojmem „nízkomigrační laky“:
•
•
Nízkomigrační laky se řadí do skupiny tzv. funkčních laků. Jako funkční jsou
označovány ty laky, které mimo úlohy vizuálního zušlechtění a ochrany
potištěného povrchu vykonávají i jinou specifickou funkci. Vizuální
parametry jako lesk či mat jsou až druhotné. Prioritu mají naopak specifické
vlastnosti, pro které jsou určeny (ochrana potravin, hygieničnost aj.).
Nízkomigrační laky jsou vyráběny ze surovin s jednoznačné prokázanou
zdravotní nezávadností ve smyslu přímého nebo nepřímého styku
nalakovaného obalu s poživatinami. Jako průkaz nezávadnosti slouží
certifikáty vystavené na základě nařízení Evropské unie (ES) č. 2023/2006
a (ES) č. 1935/2004, případně splňují limity švýcarské normy EDI.
Čím se jejich aplikace liší od běžných laků:
•
Použití vyžaduje vyšší výrobní kázeň a dodržování daných výrobních postupů,
a čistoty pracoviště. Kontaminace jinými výrobky snižuje požadované užitné
vlastnosti a může vést i k úplnému ke znehodnocení produktu.
Kancelář:
Internet:
e-mail:
Skalní 342, 252 62 Statenice, Černý Vůl
www.diatech.cz
[email protected]
NÍZKOMIGRAČNÍ LAKY PRO POTRAVINOVÉ
OBALY
11.4.2013
List 3
Jaký je rozdíl mezi primárním a sekundárním potravinovým obalem:
•
•
Primární potravinový obal – jeho vnitřní povrch je v přímém styku s potravinou
•
Funkční bariéra – speciální primární obal (např. zavařená plastová fólie),
hermeticky oddělující potravinu od sekundárního obalu, čímž je vyloučen nejen
mechanický kontakt, ale i přenos výparů a jakýchkoli složek z něj (pouze tehdy
lze použít běžný a nikoli nízkomigrační lak).
Sekundární potravinový obal – mezi ním a potravinou se nachází další obalová
vrstva = překážka, bránící fyzickému kontaktu potraviny s jeho povrchem.
Kancelář:
Internet:
e-mail:
Skalní 342, 252 62 Statenice, Černý Vůl
www.diatech.cz
[email protected]
NÍZKOMIGRAČNÍ LAKY PRO POTRAVINOVÉ
OBALY
11.4.2013
List 4
Způsob značení nízkomigračních laků firmy Weilburger Graphics GmbH
•
•
Tiskové laky Weilburger dodávány pod názvem Senolith (kromě
sítotiskových). Dále se dělí na UV, disperzní a olejové (barevníkové). Mezi
olejovými laky není zastoupen nízkomigrační produkt.
3 možnosti: disperzní pro přímý a nepřímý kontakt a UV pro nepřímý kontakt.
Pojmy a zkratky:
•
•
•
•
•
FP
DC
NDC
WB
UV
Balení potravin
Přímý kontakt
Nepřímý kontakt
Na vodní bázi (tedy disperzní lak)
Ultrafialovým světlem tvrditelný lak
Food Packaging
Direct Contact
Non Direct Contact
Water Based
Ultra Violet
Kancelář:
Internet:
e-mail:
Skalní 342, 252 62 Statenice, Černý Vůl
www.diatech.cz
[email protected]
NÍZKOMIGRAČNÍ LAKY PRO POTRAVINOVÉ
OBALY
11.4.2013
List 5
Pro které typy obalů jsou laky Senolith FP určeny:
•
•
Flexibilní obaly
Kartonové nebo papírové obaly.
• Vnější transportní obaly (přepravky, krabice, někdy zvané „terciální obaly“)
• Primární obaly
• Sekundární obaly
Kancelář:
Internet:
e-mail:
Skalní 342, 252 62 Statenice, Černý Vůl
www.diatech.cz
[email protected]
NÍZKOMIGRAČNÍ LAKY PRO POTRAVINOVÉ
OBALY
11.4.2013
List 6
Obecná kritéria rozhodování o druhu laku
•
•
Primární nebo sekundární obaly – kvalitativní požadavky na lak závisejí
především na zboží, které se má nacházet v obalu.
Základní dělení baleného zboží při posuzování volby laku:
• Potraviny (např. těstoviny, jogurty, nealkoholické nápoje apod.)
• Luxusní zboží (např. čokolády, cigarety, alkohol apod.)
• Ostatní – nepotravinové produkty (např. saponáty, kočičí stelivo aj.)
Důvod, proč je nutné používat FP laky:
•
•
Veškeré ofsetové barvy, a zvláště pak jejich typy bez zápachu a chuti, jsou
i po zaschnutí částečně rozpustné v olejích a tucích.
Globálně vzato, přímému kontaktu jakékoli potraviny s ofsetově potisknutým
povrchem musí být zabráněno!
Kancelář:
Internet:
e-mail:
Skalní 342, 252 62 Statenice, Černý Vůl
www.diatech.cz
[email protected]
NÍZKOMIGRAČNÍ LAKY PRO POTRAVINOVÉ
OBALY
11.4.2013
List 7
Právní rámec problematiky:
•
•
•
Dle platné legislativy musejí být všechny materiály a předměty určené pro styk
s potravinami vyráběny v rámci tzv. Správné Výrobní Praxe (anglicky GMP =
Good Manufacturing Practice), viz Nařízení komise (ES) č. 2023/2006.
Za normálních a předvídatelných podmínek použití výrobku nesmí docházet
k přenosu nadlimitního množství definovaných složek do potraviny, pro kontakt
s níž byl daný materiál určen.
Zejména nesmí dojít k přenosu komponent, které:
• ohrožují lidské zdraví, nebo
• způsobují neospravedlnitelnou změnu složení potraviny, nebo
• způsobují zhoršení organoleptických vlastností pokrmu (tj. chuti, vůně
či vzhledu).
Základní legislativa:
•
Hlavním předpisem, který upravuje požadavky na zpracování potravinových
obalů je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004, ze dne
27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami
a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS.
Kancelář:
Internet:
e-mail:
Skalní 342, 252 62 Statenice, Černý Vůl
www.diatech.cz
[email protected]
NÍZKOMIGRAČNÍ LAKY PRO POTRAVINOVÉ
OBALY
Právní rámec problematiky:.
Kancelář:
Internet:
e-mail:
Skalní 342, 252 62 Statenice, Černý Vůl
www.diatech.cz
[email protected]
11.4.2013
List 8
NÍZKOMIGRAČNÍ LAKY PRO POTRAVINOVÉ
OBALY
11.4.2013
List 9
Právní rámec problematiky:
•
Barvy a laky určené pro styk s potravinami nesmějí obsahovat následující
suroviny:
• klasifikované jako karcinogenní, toxické nebo vysoce toxické
• obsahující těžké kovy (arsen, olovo, kadmium, rtuť, selen, chrom,
antimon)
•
Žádné další zákony či právní požadavky speciálně pro papírové či
kartonové obaly neexistují!
•
Z tohoto důvodu se pro stanovení úrovně migrace používají směrnice platné
pro plasty (v globálu je povolena migrace na úrovni maximálně 60 mg/dm2).
Kancelář:
Internet:
e-mail:
Skalní 342, 252 62 Statenice, Černý Vůl
www.diatech.cz
[email protected]
NÍZKOMIGRAČNÍ LAKY PRO POTRAVINOVÉ
OBALY
11.4.2013
List 10
Vysvětlení definic:
•
Migrace je prostup chemických složek tiskové barvy nebo laku skrz jedno či
vícevrstvý obal do potraviny (na fyzikálním principu difúze, kapilarity apod.).
•
Kontaminace po slepení (tzv. „Set Off“ efekt) archů kartonu ve stohu. Tehdy
nastane nejprve přechod složek barvy či laku na rub kartonu ležícího ve stohu
nad nimi a následně k přenesení těchto složek přímo do potraviny.
Kancelář:
Internet:
e-mail:
Skalní 342, 252 62 Statenice, Černý Vůl
www.diatech.cz
[email protected]
NÍZKOMIGRAČNÍ LAKY PRO POTRAVINOVÉ
OBALY
11.4.2013
List 11
Obecná východiska při přípravě receptur laků:
•
Laky musejí splňovat veškeré zákonné požadavky pro balení potravin.
• Suroviny pro výrobu disperzních laků již jsou schválené jako vhodné
(dle US FDA = Food and Drug Administration = Úřad pro kontrolu
potravin a léčiv, a dále dle BfR = Bundesinstitut für Risikobewertung
= Spolkový institut pro hodnocení rizik)
• Vzorky vytvořené vrstvy krycího laku byly testovány a schváleny
•
•
akreditovaným zkušebním institutem (platí pro UV i disperzní laky)
Vždy musejí být známé senzorické vlastnosti vrstvy UV i disperzního laku (tj.,
vzhled, zápach, případně ovlivnění chuti potraviny.)
Jak již bylo řečeno, pro úroveň migrace se používají hodnoty dané
Směrnicí Komise 2002/72/ES, ze dne 6. srpna 2002, o materiálech
a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami. Směrnice definuje
mimo jiné:
• Overall Migration Limit (OML) – celkový migrační limit 60 mg/dm2
• Specific Migration Limit (SML) – specifický migrační limit, pro dílčí
složky laku (platí, že součet všech dílčích SML musí být  OML)
Kancelář:
Internet:
e-mail:
Skalní 342, 252 62 Statenice, Černý Vůl
www.diatech.cz
[email protected]
NÍZKOMIGRAČNÍ LAKY PRO POTRAVINOVÉ
OBALY
11.4.2013
List 12
Charakteristika disperzních (vodou ředitelných) laků Weilburger:
•
•
Pro výrobu jsou užívány pouze schválené suroviny splňující migrační limity
dané příslušnou směrnicí. Konkrétně se jedná o hodnotu SML (Specific
Migration Limit)
Tyto laky se dále dělí do dvou skupin:
• Pro přímý kontakt s potravinami (FP DC)
• Pro nepřímý styk s potravinami (FP NDC) – tj. určené např. pro
•
lakování vnější strany primárního obalu
Všechny dodávané laky, které jsou ve stádiu standardní komerční výroby
(a nikoli ve stádiu vývoje a testování) mají jednotný systém značení výrobku,
který zahrnuje kromě názvu též nezaměnitelný číselný kód ve formátu:
xx-xxxx XXXXXX
6-místné identifikační číslo produktové řady (může být společné více lakům)
6-místné číslo konkrétního produktu (jedinečné pro jeden konkrétní výrobek)
Kancelář:
Internet:
e-mail:
Skalní 342, 252 62 Statenice, Černý Vůl
www.diatech.cz
[email protected]
NÍZKOMIGRAČNÍ LAKY PRO POTRAVINOVÉ
OBALY
11.4.2013
List 13
Charakteristika disperzních (vodou ředitelných) laků Weilburger:
• Rozlišení nízkomigračních produktů podle číselného kódu xx-xxxx XXXXXX:
•
SENOLITH WB COATINGS FP DC
pro přímý kontakt s potravinami
identifikační čísla 27-xxxx
•
SENOLITH WB COATINGS FP NDC
pro nepřímý kontakt s potravinami
identifikační čísla 17-xxxx
•
SENOLITH WB COATINGS
ostatní laky
identifikační čísla 07-xxxx
Kancelář:
Internet:
e-mail:
Skalní 342, 252 62 Statenice, Černý Vůl
www.diatech.cz
[email protected]
NÍZKOMIGRAČNÍ LAKY PRO POTRAVINOVÉ
OBALY
11.4.2013
List 14
Charakteristika disperzních (vodou ředitelných) laků Weilburger:
•
Laky SENOLITH WB COATINGS FP DC pro přímý kontakt s potravinami:
• Odpovídají ustanovením švýcarského nařízení o potravinách a komoditách
(Swiss Food and Commodities Ordinance).
• Jsou testovány pro přímý styk s potravinami, jež jsou suché, vlhké
mastné.
• Všechny použité suroviny jsou schválené FDA a BfR (viz list 11).
• Tyto laky jsou v kapalném stavu
označené světle zelenou barvou, což
slouží pro okamžitou kontrolu, že pro
balení potravin je užíván správný lak
(po aplikaci laku zbarvení mizí).
• Snadno jsou tak odlišitelné od ostatních
disperzních laků.
Kancelář:
Internet:
e-mail:
Skalní 342, 252 62 Statenice, Černý Vůl
www.diatech.cz
[email protected]
nebo
NÍZKOMIGRAČNÍ LAKY PRO POTRAVINOVÉ
OBALY
11.4.2013
List 15
Obecná problematika přípravy UV vytvrditelných laků pro balení potravin:
•
•
•
•
Téměř žádné vstupní suroviny nejsou deklarovány jako toxikologicky zcela
nezávadné – zvláště pak fotoiniciátory.
Proto jsou k dispozici pouze UV laky vhodné pro nepřímý kontakt.
Potravinové UV laky tak mohou být používány pouze na výrobu:
• Primárních obalů suchých potravin
• Sekundárních obalů mastných nebo vlhkých potravin
Problematika benzofenonu a jeho derivátů (široce užívaný UV fotoiniciátor):
• Používá se v řadě běžných (nikoli FP) UV barev a laků
• Benzofenon není toxický, nicméně byl zjištěn např. v balených
cereáliích – z čehož plyne, že řada výrobců neužívá pro balení
potravin certifikované UV laky
• Právní konsekvence: pro výrobce potravin je používání schválených
FP laků povinné.
• V případě všech ostatních obalů (elektronika apod.) nepředstavuje
benzofenon žádný problém.
Kancelář:
Internet:
e-mail:
Skalní 342, 252 62 Statenice, Černý Vůl
www.diatech.cz
[email protected]
NÍZKOMIGRAČNÍ LAKY PRO POTRAVINOVÉ
OBALY
11.4.2013
List 16
Obecná problematika aplikace UV vytvrditelných laků pro balení potravin:
•
•
•
Vytvrzování UV reaktivních tiskových barev a laků probíhá pomocí UV lamp,
a to v místech označených šipkami (pro přehled označena jen poslední věž
s barvou Pantone).
Demonstrováno na příkladu pětibarevného archového UV ofsetového stroje
s jednou lakovací jednotkou a s ukázkou většího stroje šestibarevného.
Lakování probíhá inline na UV barvy.
Kancelář:
Internet:
e-mail:
Skalní 342, 252 62 Statenice, Černý Vůl
www.diatech.cz
[email protected]
NÍZKOMIGRAČNÍ LAKY PRO POTRAVINOVÉ
OBALY
11.4.2013
List 17
Charakteristika UV vytvrditelných laků Weilburger:
•
•
•
Laky jsou vybaveny certifikací pro balení potravin, která se opírá o provedenou
migrační analýzu.
Produkty neobsahují jako fotoiniciátory benzofenon, ani 4-methylbenzofenon
(4MBP).
Přesto jsou však UV laky Weilburger určeny pouze pro nepřímý kontakt
s potravinami (tj. nesmí dojít k fyzickému styku laku s potravinou).
Kancelář:
Internet:
e-mail:
Skalní 342, 252 62 Statenice, Černý Vůl
www.diatech.cz
[email protected]
NÍZKOMIGRAČNÍ LAKY PRO POTRAVINOVÉ
OBALY
11.4.2013
List 18
Charakteristika UV vytvrditelných laků Weilburger:
•
Rozlišení nízkomigračních produktů podle číselného kódu xx-xxxx XXXXXX:
•
SENOLITH UV LACQUERS FP DC
pro přímý kontakt s potravinami
nejsou k dispozici
•
SENOLITH UV LACQUERS FP NDC
pro nepřímý kontakt s potravinami
identifikační čísla 17-xxxx
•
SENOLITH UV LACQUERS
ostatní laky
identifikační čísla 07-xxxx
Kancelář:
Internet:
e-mail:
Skalní 342, 252 62 Statenice, Černý Vůl
www.diatech.cz
[email protected]
NÍZKOMIGRAČNÍ LAKY PRO POTRAVINOVÉ
OBALY
11.4.2013
List 19
Charakteristika UV vytvrditelných laků Weilburger:
•
Laky SENOLITH UV LACQUERS FP NDC pro nepřímý kontakt s potravinami:
• Certifikát získaný na základě analýz
provedených nezávislým institutem
FABES Forschungs-GmbH.
• Tyto laky jsou v kapalném stavu
označené světle zelenou barvou, což
slouží pro okamžitou kontrolu, že pro
balení potravin je užíván správný lak
(po aplikaci laku zbarvení mizí).
• Snadno jsou tak odlišitelné od ostatních
UV laků.
Kancelář:
Internet:
e-mail:
Skalní 342, 252 62 Statenice, Černý Vůl
www.diatech.cz
[email protected]
NÍZKOMIGRAČNÍ LAKY PRO POTRAVINOVÉ
OBALY
11.4.2013
List 20
Další kroky při výrobě potravinových obalů:
•
•
Použití vhodného laku s charakteristikou FP DC nebo FP NDC je nutnou, nikoli
však jedinou, podmínkou dosažení kvalitního obalu splňujícího všechna
zdravotní a hygienická kritéria.
Je třeba dále používat:
• Vhodný tiskový substrát (papír, karton) – recyklované kartony jsou pro
tento účel převážně nevhodné;
• Vhodné aditivum do vlhčícího roztoku;
• Tiskový stroj a lakovací agregát, které jsou řádně vyčištěné
a udržované v čistotě;
• Vhodné čistící prostředky pro údržbu stroje.
Kancelář:
Internet:
e-mail:
Skalní 342, 252 62 Statenice, Černý Vůl
www.diatech.cz
[email protected]
NÍZKOMIGRAČNÍ LAKY PRO POTRAVINOVÉ
OBALY
11.4.2013
List 21
Další kroky při výrobě potravinových obalů:
•
Je třeba připomenout, že:
•
Za dodržování právních požadavků odpovídá ten, kdo uvádí na trh
finální potravinářský produkt.
• Je tedy nezbytná spolupráce všech zúčastněných stran (výrobce
substrátu, tiskové barvy, laku, tiskař, obsluha balicí linky atd.).
• Je vyžadována evidence a archivace kompletní dokumentace
výrobního procesu a materiálových vstupů.
• Senzorické a migrační testy koncového
• Četnost kontrol ze strany státní správy bude narůstat.
• Všichni subdodavatelé se podílejí na odpovědnosti za úspěšné
zvládnutí výroby bezpečných potravinových obalů.
• Spolehliví partneři jsou naprosto nezbytní.
• Relevantní jsou pouze certifikáty udělené nezávislými instituty.
Kancelář:
Internet:
e-mail:
Skalní 342, 252 62 Statenice, Černý Vůl
www.diatech.cz
[email protected]
NÍZKOMIGRAČNÍ LAKY PRO POTRAVINOVÉ
OBALY
Jak nás kontaktovat:
•
•
•
•
•
Adresa:
Skalní 342, 252 62 Statenice, Černý Vůl
IČO: 00510386
DIČ: CZ00510386
Internet:
www.diatech.cz
E-mail:
[email protected]
Obchod:
Milan Housa
tel.: (+420) 724 205 060
e-mail: [email protected]
Kancelář:
Internet:
e-mail:
Skalní 342, 252 62 Statenice, Černý Vůl
www.diatech.cz
[email protected]
11.4.2013
List 22
Download

Nízkomigrační laky - Diatech Praha, spol. s ro