Metoda vložkování rukávcem Brandenburger
Rychlá bezvýkopová rekonstrukce kanalizací s bezešvými
rukávcovými vložkami, které jsou vytvrzovány UV zářením
a zesíleny skelnými vlákny.
• celosvětově špičková metoda vložkování sklolaminátovým rukávcem vytvrzeným UV zářením
Dosud bylo metodou Brandenburger zabudováno více než 1,5 miliónu metrů
rukávcové vložky DN 150 - 1000 při rekonstrukcí kanalizací ve 26 zemích – vývojem bezešvé, UV zářením vytvrzované sklolaminátové rukávcové vložky firma Brandenburger nastavila v mezinárodním měřítku vysoko
lat´ku v kvalitě bezýkopových rekonstrukcí kanalizančích a odpadních potrubí.
Výhody metody:
• Vložkování rukávcem Brandenburger je cenově příznivější a podstatně rychlejší než nová pokládka. Sníží se hluk, emise a spotřeba energie –
obyvatelé a účastníci dopravy vám budou vděčni.
• Sklolamináty (GFK) používané firmou Brandenburger nabízejí prvotřídní vlastnosti pro rekonstrukci kanalizací: Lepší mechanické charakteristické hodnoty umožňují volbu menší tloušťky stěny vložky než u běžných vložek ze syntetických vláken a současně zajistí dostatečně nosný konečný produkt.
Sklolaminátová rukávcová vložka
– rekonstrukce velmi kvalitním materiálem
Pro úspěšnou rekonstrukci kanalizací jsou rozhodující stabilita, chemická
odolnost a dlouhá životnost použitého materiálu. Firma Brandenburger již
po desetiletí sází na plast vyztužený skelnými vlákny (sklolaminát, GFK).
Tloušťka stěny rukávcové vložky Brandenburger
Rychlé, bezpečné a trvalé:
Pokládka: Vložka Brandenburger se zatáhne pomocí navijáku do sanovaného potrubí z jedné šachty do druhé a
na obou koncích se uzavře. Díky podélnému vyztužení
speciální vrstvou tkaniny ze skelných vláken je přitom
vyloučeno jakékoliv nadměrné protažení nebo přetržení
sklolaminátového rukávce.
Tloušťka stěny v mm
Příklad kanalizaãního potrubí DN 800 v závislosti na překrytí zeminou podle ATV-M127-ást 2, stavu staré roury III
Standardní vložka
(polyesterová jehlová plst s polyesterovou pryskyřicí;
E = 2.800 N/mm2)
Bezešvá UV zářením vytvrzovaná Brandenburská
vložka (sklolaminátová vložka s polyesterovou
pryskyřicí; E = 9.500 N/mm2)
Překrytí zeminou v m
(třída půdy G1 -nesoudržná
zemina; E = 23 N/mm2)
Vytvrzení: Nová „roura v rouře“ se nafukuje stlačeným
vzduchem, dokud se nepřitlačí na stěnu starého potrubí.
Při zachování konstantního vnitřního tlaku se pak rukávec velmi rychle vytvrdí pomocí pojízdné UV vytvrzovací
jednotky. Kamera, teplotní a tlaková čidla instalovaná na
vytvrzovací jednotce se starají o přesné monitorování a
zdokumentování procesu.
Pro sklolaminátovou rukávcovou vložku Brandenburger
se používají výhradně vysoce kvalitní materiály:
• polyesterová pryskyřice podle DIN 18820 skupina 3,
typ 1140, příp. podle DIN EN 13121 skupina 4
• vinylesterová pryskyřice podle DIN 18820 skupina 5,
typ 1310, příp. podle DIN EN 13121 skupina 7A
• skelná vlákna odolávající korozi, takzvaná skelná vlákna
Advantex® E-CR
BHM-letákindd.indd 1
13.4.2010 20:33:05
Chytrá pojiva odolávají extrémnímu zatížení
Sklolaminátové kompozitní materiály jsou nejlépe vhodné pro bezvýkopovou
rekonstrukci kanalizací: Sklolaminátové rukávcové vložky Brandenburger se dokáží přesně přizpůsobit tvarovým požadavkům všech běžných průřezů kanalizačních trub. Sklolaminátové rukávcové vložky tak vydrží při velmi malé tloušťce
stěny extrémní zatížení. Jedinečná je rovněž technika výroby rukávce navíjením
– patentovaná firmou Brandenburger. Na rozdíl od běžných rukávcových vložek
je zde zaručen bezešvý design, který nabízí ještě další výhody:
• rovnoměrnou strukturu a rovnoměrné tloušťky stěny
• rovnoměrnou roztažnost
Technika navíjení Branderburg
Mechanické charakteristické hodnoty
sklolaminátový rukávec Brandenburger
Krátkodobé napětí v tahu při ohybu:
Krátkodobý modul v pružnosti*:
200 N/mm2
9.500 N/mm2
* 5% kvantilová hodnota
Příklady profilů vložkovaného potrubí
r
B:H =2:2
B:H =2:2
B:H =2:2
B=2r
B=2r
B=2r
Příklady profilů: DN 150 - DN 1000
B=2r
r/2
r
B=2r
Průmyslově se používá metoda vytvrzování UV zářením od 70. let, například
automobilový průmysl při vytvrzování laků. V sanaci kanálizací se UV záření
prosadilo teprve od konce 80. let. Při vytvrzování UV zářením se tvrdnoucí
pryskyřice (nenasycená polyesterová nebo vinylesterová pryskyřice) ozáří světlem o určité vlnové délce (360 - 420 nm). Speciální fotoiniciátory v
pryskyřicích se pak postarají o požadovanou reakci. K vytvrzování použitých
pryskyřic UV zářením jsou zapotřebí radikály, které spustí růstovou řetězovou
reakci (polymerizaci).
Při ozáření UV světlem se
Polymer
rozpadnou „molekuly fotoiniciátor “ na radikály
potřebné pro polymeriRadikál
zaci. Ty pak indukují proFotoiniciátor
ces polymerizace vytvořením sít’ové struktury
UV záření
Monomer
se styrenem obsaženým
v pryskyřici.
3/2r
3/2r
r/2
r
3r
B=2r
3/2r
3r
3r
r/2
r/2
r/2
B=2r
B=2r
B=2r
Vejčitý profill: 200/300 - 800/1200
Porovnání časových nákladů sanace DN 300 - délka 200 metrů
Metoda vložkování rukávcem Brandenburger
Vložkování rukávcem s vytvrzováním
0
10
20
Příprava stavby (frézování, vysokotlaký proplach atd.)
Zařízení stavby (odčerpávání vody, inspekce TV kamerou,
montáž prelineru, inlineru, atd.)
Vytvrzení
Dokončovací práce na stavbě, likvidace staveniště
Foto IKT
Foto IKT
r
Tlamový profil
Technika UV záření
Foto IKT
5/8r
r
H=3r
5/8r
r
H=3r
2r
r
H=3r
5/8r r
r/2
r
H=1,5r
2r
H=1,5r
r
r
H=1,5r
r
2r
H=2r
r
r
H=2r
H=2r
r
BHM-letákindd.indd 2
13.4.2010 20:33:06
Download

Vložka Brandernburger