Foto: Shutterstock
Noviny zaměstnanců společnosti PRECHEZA a.s., ČLEN KONCERNU AGROFERT
noviny
precheza
Chodník
v PRECHEZE jako
samočinná pračka
nečistot
Foto: archiv PRECHEZA
Ohlédnutí za generální
zarážkou 2013
Modernizace výroby a technologických
zařízení přináší nové možnosti
ekologizace provozu.
Foto: archiv PRECHEZA
Celková rekonstrukce výrobny kyseliny sírové byla pro přerovskou PRECHEZU klíčovou
akcí letošní generální zarážky (dále GZ). Na rekonstrukci navázaly další práce spojené
s údržbou zařízení i další investice. Hlavní akce zarážky představovaly opravy pecí na
provozech TB a ŽP, oprava kondenzační věže na K-systému, nový most přes Bečvu, rekonstrukci chladicích okruhů vody, přípravu MOFI II° a nájezd kompresoru tlakového
vzduchu. Generální zarážka se zásadně dotkla i dalších provozů: Vodní hospodářství,
Údržba, Energetika. Jednotlivé výrobní úseky přes veškerá úskalí najely úspěšně dle plánovaného časového harmonogramu do
běžného provozu.
Provoz Titanová běloba
pecích čistily oba tepelné výměníky, které využívají odpadního tepla z kalcinačních
spalin. Výměníky bylo nutné vyčistit z důvodu postupného zanášení prachovými úlety.
Od minulé zarážky byl v jednom z odsiřovacích reaktorů Sulfacid testován nový katalyzátor, který prokázal svou funkčnost. Pro zajištění vyššího odsíření byl reaktor
ještě doplněn novým katalyzátorem na úroveň, která umožní maximální využití jeho
katalytických vlastnosti při zvýšeném množství vzdušiny s cílem minimalizovat emise
SOx do ovzduší. Pro zajištění bezproblémového provozu celého zařízení byly vyměněny
všechny velkoprůměrové automatické klapky včetně klapek k jednotlivým ventilátorům.
Jednou z plánovaných akcí ryze stavebního charakteru byla kompletní výměna střechy
na budově čiření, která již nebyla dle posudku statika v nejlepší kondici.
Naplánována byla také generální oprava hydrolyzačního reaktoru 11-416A, kterou se
podařilo překvapivě zvládnout během 35 dní bez omezení výroby. Naopak plánovaná
částečná oprava dna druhého hydrolyzačního reaktoru 11-416C se ukázala jako nedostatečná a bude nutné přistoupit k celkové výměně reaktoru. Ta, však nebude mít dopad na
celkovou výrobu roku 2013. Dalšími dlouho očekávanými akcemi na provoze Titanové
běloby bylo napojení veškerých médií pro realizaci „svíčkových filtrů““ a nájezd nového
kompresoru zajišťujícího tlakový vzduch pro MAR armatury.
Provozní údržba titanové běloby využila
odstávku pro kompletní revize všech nádrží a aparátů. Nejrozsáhlejší byla oprava
vyzdívek, spalovací komory a vstupních
jízků obou kalcinačních pecí, které zhavarovaly několik dní před zahájením generální zarážky. Kalcinační pec pro výrobu
anatasu byla zprovozněna dva dny před
plánovaným termínem a tím se podařilo
alespoň částečně doplnit sortiment pro zajištění dodávek pro naše zákazníky. Bylo
vyměněno i velkoprůměrové zkorodované
potrubí odvodu spalin z kalcinačních pecí
včetně revize Venturiho praček a mokrých
elektrostatických odlučovačů (MEO) včetně generální opravy jednoho z nich. Nepřetržitě se ve dne i v noci při odstavených
Pokračování na str. 2
Rozhovor
A jak to vše funguje? Stačí
relativně málo. Slunce, déšť
a speciálně vyvinuté suspenze
na bázi TiO2 zapracované
do betonové matrice. Účinnost
byla ověřena laboratorním
postupem dle ISO 22197-1.
str. 2
Foto: archiv DEZA
září 2013 | číslo 4 | www.precheza.cz
Rozhovor
s předsedou
představenstva
Precheza a.s.,
Zbyňkem Průšou,
místopředsedou představenstva
Agrofertu a generálním
ředitelem Deza, a.s.
„Perspektivu Prechezy spatřuji
především v trvalé modernizaci
výroby, poskytování komplexních
služeb zákazníkům
a samozřejmě v tvořivé práci
dělníků, techniků i celého
vedení Prechezy. Největší
hodnotou v Precheze jsou její
zaměstnanci a na novou
spolupráci s nimi se moc
těším,“ řekl Ing. Zbyněk Průša
v rozhovoru pro NOVINY
PRECHEZA.
str. 3
Foto: archiv PRECHEZA
Foto: J. Turek
Máme poslední šanci, jinak budeme outsideři Evropy
Hned po prázdninách se generální ředitel a majitel
Agrofertu rozjel na tour, na které jako lídr hnutí ANO
vysvětluje, proč je v Česku nutná změna politiky a hlavně
výměna politiků. V první polovině září se zástupci hnutí
potkají také s občany Olomouckého kraje.
Andrej Babiš plánoval, že se bude po volbách víc věnovat rodině. Jak se pro něj
situace změnila?
Nezkřížily vám předčasné volby plány?
Máme méně času na přípravy, ale to mají
všichni. Já se vlastně na předčasné volby
těším, mám rád adrenalin a nejlépe pracuji pod tlakem. Podle mě je dobře, že
lidé dostanou šanci rozhodnout, zda pro
ně stávající strany a politici za dvacet let
něco udělali.
Původně jste ale plánoval, že na jaře
příštího roku zvolníte. Teď to spíš vypadá na velký finiš…
Tyhle volby jsou posledním pokusem, jestli
se Češi dokážou semknout a udělat něco
pro to, aby se nám všem dařilo lépe. A nejen
nám, ale především našim dětem. Chceme
voličům říct, že jsme jedinou skutečnou alternativou dnešním politickým stranám.
Politici tu za dvacet let neudělali nic, co by
nám dávalo záruku lepší budoucnosti. Nedokázali zde zajistit základní infrastrukturu, podmínky pro podnikání, pro vzdělání
a uplatnění na trhu práce. Pokud s tím nic
neuděláme teď, budou z nás outsideři Evropy. Přitom máme potenciál být na stejné
úrovni jako Švýcarsko, Rakousko nebo Holandsko. My jsme si tu ale stále dokola volili
stejné lidi, kteří před volbami slibovali, lhali
a pak hráli jen sami na sebe. Jsem přesvědčený, že je tu poslední šance říct dost.
V čem je podle vás největší problém?
V tom, že zde přestávají platit veškerá pravidla a zvyklosti. Dospěli jsme do stádia, kdy
si politici myslí, že dostanou nějaké hlasy,
a svět – tedy naše země a my všichni, kteří v ní žijeme, pracujeme a platíme daně
– patří jim. Že si zkrátka mohou dělat, co
chtějí. Začíná to prezidentem, který jedná
jako monarcha, pokračuje to vládou, která
nemá žádný mandát, a končí to u sněmovny,
kde levá ruka neví, co dělá pravá, takže je
nakonec nejlepší, když se rozpustí. A tohle
má řídit naše životy? Už i justice si vykládá
právo podle toho, jak se to hodí jí, nebo spřízněným politikům, hroutí se tu zásadní pilíře
demokracie, v podstatě nic nefunguje tak,
jak má. Nedivím se, že spousta schopných
lidí zvažuje odchod ze země a může být i hůř.
Může se dařit hůř i firmám Agrofertu?
Bohužel může. Pokud tu budou vládnout
stále lidé, kteří v životě nepracovali a kromě vysedávání v sekretariátech nemají nic
reálného za sebou, nemůžou chápat, jak
těžké je tu zaměstnávat lidi, jak těžké je
udržet firmu, aby fungovala.
Pokračování na str. 4
Cyklotour 2013
První zářijovou sobotu vyrazili
příznivci cyklistického sportu
z Prechezy na tradiční Cyklotour.
Trasu si vybral každý
„prechezák“ podle svých sil.
Letošní ročník cyklistické
kratochvíle byl opět vynikající,
za skvělého počasí i nálady
všech účastníků. Názory
některých z nich si můžete
přečíst v anketě, kterou
připravila Dana Lehnertová.
str. 8
události
ČERVENEC | SRPEN | ZÁŘÍ
20 let
Stoupa Michal
systémový specialista
25 let
Kokaisl Václav
projektový specialista
Šmíd Miroslav
specialista TS
Valášek Radovan
vedoucí útvaru PÚ
Provoz
Ohlédnutí za generální zarážkou 2013
Pokračování ze str. 1
Doprovodnou akcí k investici S1-T1 byl
nájezd krystalizátorů zelené skalice na páru
o parametru 0,9 MPa tak, aby bylo možné minimalizovat spotřebu páry 2,0 MPa
a tím došlo k maximalizaci výroby elektrické
energie na turbíně. Dále bylo nutné provést
potrubní přípravu na parovodech a osazení
jednoho z krystalizátorů novou parní tryskou. Nájezd výroby po odstávce znamenal
zace emisí SOx byla provedena výměna síta
v předkontaktu, které společně s dostatečnou úrovní katalyzátoru zajistí vyšší účinnost celého K-systému a snížení spotřeby
síry. Na dmychadle „srdci K-systému“, které provozujeme soustavně již 4 roky, byly
provedeny nezbytné revize a opravy.
Stejně jako na provoze Titanové běloby byly
i na provoze Železité pigmenty opraveny
vyzdívky jednotlivých pecí a spalovací
30 let
Jányšová Yveta
referent nákupu
Říha Bořek
vedoucí investic
Kadlas Lumír
projektový specialista
35 let
Dolák Karel
samostatný výrobní dispečer
Neumann Zdeněk
chemik-kontaktář
Rajnošek Milan
chemik-kontaktář
Picek Radomír
mechanik ZZ
Kundrát Ladislav
vedoucí odboru TI
Svobodník Zdeněk
provozní zámečník
40 let
Rekonstrukce mostu přes Bečvu
také uvedení do provozu nové zásobní nádrže promývací vody, která zajistí dostatečnou
kapacitu promývání při vyšších výkonech
výroby. Celkově se všechny práce na PTB
podařily uskutečnit v poměrně krátkém
čase 20 dní.
Sehnal Oldřich
provozní elektrikář
Provoz Železité pigmenty
a monohydrát
Fellner Jan
směnový mistr ŽPM
Pouhých 43 dnů odstávky poskytlo dostatečný prostor pro realizaci časově náročných oprav na provoze Železité pigmenty
a Monosal. Hlavní akcí údržby byla oprava
kondenzační věže na lince zachycování exhalací z kalcinační pece tzv. K-systému. Na
věži bylo vyměněno vstupní hrdlo plynu,
víko věže a výstupní potrubí do Monsant.
Před zahájením oprav musel být aparát
z bezpečnostních důvodů kompletně vyprázdněn, což představovalo ruční vybrání asi 100 tun křehké keramické náplně.
Externí firma s pomocí našich pracovníků
to zvládla za 5 dnů. Naplnění věže trvalo
díky uskladnění Raschigových kroužků ve
vacích pouze dva dny. Z pohledu minimali-
Životní
jubileum
ČERVENEC | SRPEN | ZÁŘÍ
50 let
Gallasová Milada
referent technického úseku
Kořínek Milan
chemik-kontaktář
www.precheza.cz
září 2013
komory. Pozornost provozní údržby se
zaměřila na plánované revize dopravních
cest zelené skalice a monohydrátu, kontrolu
a opravu míchadel nádrží na hydroseparaci
a dopravníků usušeného produktu. Velmi
nás potěšily výsledky celkové revize mokré
pračky plynů za dehydratační pecí. Celý
aparát je po třinácti letech provozu v dobrém stavu. Revizí výměníku tepla za dehydratační pecí bylo zjištěno a testováním
bylo i potvrzeno, že trubkovnice tohoto
výměníku je u konce své životnosti.
Pracovníci provozu využili zastávku také
k čistícím pracím, které nelze provádět
za běžného provozu. Zde stojí za zmínku
především náročné čištění venkovního Doorova usazováku a tradiční odprášení i doplnění katalyzátoru kontaktního reaktoru
K-systému. Všechny práce byly dokončeny
včas a výroba najela v plánovaném termínu.
Provoz Vodní hospodářství
Letošní generální zarážka se po mnoha
letech dotkla zásadně i provozu Vodní
hospodářství, jak bylo zmíněno již v úvo-
du. Byly zrealizovány zásadní investice
a současně bylo odstaveno úplně všechno
zařízení. Také proběhly opravy i u článků
výroby, které jsou jinak stále v provozu.
Na útvaru Zásobování vodou proběhla
Rekonstrukce CHV2 včetně dodávky nového trafa a Rekonstrukce CHV1 i stoky P.
V případě CHV2 šlo o kompletní výměnu všech čerpadel, prvků MAR a elektro,
zautomatizování celého uzlu a zapojení
měřených hodnot do sběru dat. Akce byla
vynucena jak zhoršeným stavem zařízení,
tak nutností dodávat chladící vodu i pro
provoz turbíny na S1. I na CHV1 a stoce P
byla vyměněna kompletní výzbroj prvků
MAR. Celý uzel byl zautomatizován a data
jsou předávána do sběru dat. Protože byla
odstávka CHV1 pouze 10 dní, byly všechny práce sladěny tak, aby nedošlo ke zpoždění nájezdu.
Provedeny byly také dlouho plánované
akce údržby, jako je výměna armatur na
hlavním rozvodu surové vody do podniku
a zaslepení „mrtvého“ potrubí oběhové
vody. Zároveň probíhalo čištění a následně monitoring kanalizací v části od provozu titanové běloby po neutralizaci. Na
Úpravně vody proběhla očekávaná revize
zásobníků změkčené a demi vody.
Na útvaru Výroba průmyslového sádrovce
se realizovaly dvě investice – Rozšíření 1A
stupně neutralizace o nový reaktor a Rekonstrukce mostu přes Bečvu.
Nový reaktor se začal budovat v dostatečném předstihu, takže jeho připojení se
zvládlo bez větších potíží. 1A stupeň má
nyní k dispozici čtyři menší reaktory o objemu 60 m3 a dva větší reaktory o objemu
100 m3. Po opravě pokřiveného míchadla
v jednom z těchto reaktorů bude zajištěna
dostatečná kapacita na zpracování zvýšených objemů kyselých vod z provozu
titanové běloby.
Časově i technicky náročnou akcí byla
Rekonstrukce mostu přes Bečvu, kterou
bylo potřeba zrealizovat v době odstávky
produkce Prestabu na odkaliště. Původní
starý silniční ženijní most MS60 byl z pozice na pilířích stažen a nahrazen novým,
původně železničním ženijním mostem
ŽM60. Zároveň byly zpevněny a zvýšeny
nájezdové pilíře na obou březích a pilíře v toku řeky byly odstraněny. Musíme
s uznáním konstatovat, že dodavatel zvládl
Foto: archiv PRECHEZA
Jubileum
v zaměstnání
precheza
Foto: archiv PRECHEZA
2
svůj úkol skvěle a most dle harmonogramu předal k užívání. Do konce srpna budou probíhat ještě zemní práce na úpravě
břehů pod mostem. Tímto krokem bylo
mimo jiné i zrealizováno první protipovodňové opatření na dolním toku řeky
Bečvy.
Provoz Energetika
GZ je z pohledu servisních složek vždy velmi nabitým časem. Nejen, že je pravidelně
požadována součinnost při realizaci investic, většinou je nutno ve velmi omezeném
čase provést veškeré plánované činnosti,
které při provozu provádět nelze. A asi není
podstatné, jestli z technologických důvodů
nebo kvůli bezpečnosti práce. Proto útvar
Energetika využil této možnosti a naplánoval v rámci údržby velký počet akcí, které
nelze za plného provozu provádět a souvisí
se zajištěním bezpečného chodu naší společnosti. Mezi nejzávažnější patřily: oprava
vypínačů a jisticích prvků na NN rozvodně
VKS, oprava rozpěrek přívodnic na NN
rozvodně VKS, oprava kabelových žlabů
v provozu VKS a v neposlední řadě střední
generální oprava motoru stávajícího dmychadla „Ivan“.
Letošní generální zarážka patřila k těm
opravdu velkým jak z hlediska časového
rozsahu, tak objemem prací. Ne vždy byl
průběh oprav úplně hladký, a to zejména
z důvodu nutnosti koordinace mnoha
spolupracujících externích firem. Přesto se
nakonec vše podařilo a jednotlivé výrobní
provozy úspěšně zahájily běžný provoz.
Všem pracovníkům a firmám, kteří se o to
zasloužili, patří velký dík.
Tomáš Příkopa, Pavel Valášek, Martin Čevela,
Rostislav Pechál, Ludvík Prášil
Aplikační servis
Zdráhal Jaroslav
provozní zámečník
Kováč Juraj
chemik mletí a balení
Petrželová Marta
vedoucí útvaru controllingu
60 let
Nevřiva František
provozní elektrikář
Spáčil Bohumír
chemik-promotory
Štěpánek Jindřich
zámečník
Fellner Jan
směnový mistr ŽPM
Mráček Jiří
vrchní mistr ŽPM
Odchod do důchodu
Horák Vladimír
chemik-kontaktář
Směták Pavel
chemik rozkladu
Děláme pro ekologii víc, než musíme?
Díky chodníku v Precheze určitě ano!
V průběhu měsíce května proběhla
plánovaná rekonstrukce chodníku
podél administrativní budovy. Byly
použity speciálně vyrobené dlažební
kameny a díky součinnosti několika
útvarů se podařilo převézt výzkumný
záměr do reálné praxe.
Zvláštnost dlažby tkví v tom, že do svrchní
části, na oko běžné zámkové dlažby, byly
zakomponovány nanočástice TiO2, které
jsou pevně ukotveny pojivovou matricí.
Povrch jako celek 300 m2 teď funguje jako
samočinná pračka nečistot a to jak plynných, tak i pevných. Precheza a.s. tímto
přistupuje i k pasivnímu čištění vzduchu
v rámci svého areálu.
A jak to vše funguje? Stáčí relativně málo.
Slunce, déšť a speciálně vyvinuté suspenze na bázi TiO2 zapracované do betonové
matrice. Částice TiO2 jsou pak za určitých
atmosférických podmínek buzeny k tvorbě
radikálů, ty se následně podílejí na destruk-
ci organických i některých anorganických
nečistot ze svého povrchu. Těmi jsou škodlivé oxidy dusíku a síry, dále pak organické
těkavé látky (VOC). Dále jsou zpomaleny
procesy biokoroze, čili zárůsty bioorganismy, jako jsou řasy či lišejníky. Podstatné
ale je, jak je to s účinností. Laboratorně
bylo postupem dle ISO 22197-1 zjištěno,
že povrch dlažby prokazatelně odstraňuje
přes 3 % všech plynných polutantů ze svého
okolí.
V praxi je výrazně nižší podíl koncentrace
plynných škodlivin v ovzduší a intenzita
budícího UV záření je v době přímého slunečního svitu i více než 4násobná. Z toho
lze usuzovat, že účinnost dlažeb je v přirozených podmínkách daleko vyšší. Jen
v Precheze jsme od začátku roku naměřili úhrn solární energie přes 815 kWh na
každý m2. A kolik takto upravený povrch
dlažby stojí? Zvýšený výdaj investora je
+15 Kč za každý metr čtvereční této dlažby. Vzhledem k předpokládané padesátileté trvanlivosti stavebních výrobků si lze
stěží představit lepší návratnost investice
při daném způsobu kontinuálního čištění
ovzduší (pokud tedy bude energie ze slunce, vzduch a dešťová voda nadále zadarmo).
Technologický návrh řešení
fotoaktivních dlažeb vznikl za finanční
podpory Tech nologické Agentury ČR.
Jan Přikryl
Foto: archiv PRECHEZA
Hanáček Ivo
generální ředitel
precheza
události
www.precheza.cz
září 2013
Aktuality
z odborů
Redakce
Foto: archiv DEZA
Rozhovor s předsedou představenstva
Precheza a.s., Zbyňkem Průšou
Pane předsedo, můžete i za tak krátkou
dobu porovnat rozdíl mezi naší společností a Dezou?
Těch rozdílů je strašně moc a každá společnost je jiná, něčím výjimečná. Např.
DEZA je významný světový zpracovatel
produktů vznikajících při koksování uhlí.
Výhodou společnosti je dostupnost surovin v Ostravsko-katowické oblasti a dostatečně velká výrobní kapacita. Velká
tak, že u některých výrobků výrazným
způsobem ovlivňuje světový trh. Výrobní
3
technologie je umístěná pod širým nebem a je velmi náročná na řízení. Pracuje se s velkými objemy materiálu, při
vysokých teplotách, za vysokého tlaku
nebo naopak za vakua, často v prostředí
s nebezpečím výbuchu a většinou s hořlavými látkami. Z uvedeného výčtu vyplývá, že jsou zde kladeny vysoké nároky na
bezpečnost práce a požární zabezpečení.
A pokud jde o první dojmy z Prechezy,
tak ty jsou zatím velice dobré. Nicméně
pro všechny firmy platí jedno společné.
Bez zkušené obsluhy zařízení, skvělých
techniků a obchodníků by byly odsouzeny k brzkému zániku. Dnes není problém podobné fabriky postavit kdekoliv
na světě, je to jen otázka peněz. Ovšem
umět je řádně provozovat, na to potřebujete kvalifikované zaměstnance. Takové
jen tak na ulici nenajdete, ty si musíte
vychovat. Vždyť Precheza s tím má své
zkušenosti v Číně.
Jaké přednosti má Precheza oproti jiným
firmám?
Výhodu Prechezy vidím v tom, že dokáže
vyrábět různé typy titanové běloby a ty
pak prodávat do různých odvětví průmyslu. Vím, že udržovat široký sortiment
výrobků je náročné na organizaci výroby,
ale na druhé straně dokážeme lépe rozložit riziko spojené s poklesem poptávky.
Výhodou i nedostatkem zároveň je závislost na jednom druhu výrobku. Všechno
je sice jednodušší, ale na druhé straně je
Precheza více závislá na výkyvech trhu.
Jak hodnotíte perspektivy našeho podniku v kontextu s vnějšími ekonomickými
podmínkami ve světě?
V současné době zažíváme odbytovou
krizi. Výhodou Prechezy je její pružná
reakce na vnější podmínky. To se projevilo v roce 2012, kdy řada konkurentů musela omezovat výrobu a Precheza
vyráběla bez omezení. Když se nedařilo
v Evropě, posílili jste v Americe. Když už
to nešlo ani tam, přesunuli jste dodávky
do Indie. V tom je síla společnosti. Infor-
mace o trhu, pružná reakce obchodníků
a výroby. Precheza není lídrem v oboru.
Nicméně zákazníkům nabízí stabilitu
a spolehlivost podloženou servisem.
Nechová se na trhu arogantně a nabízí
dobrý poměr cena a výkon. Samozřejmě
nemůžeme usnout na vavřínech.
Takže to shrnu - perspektivu Prechezy
spatřuji především v trvalé modernizaci
výroby, poskytování komplexních služeb zákazníkům a samozřejmě v tvořivé
práci dělníků, techniků i celého vedení
Prechezy.
Můžete nám říci, jaké příležitosti či očekávání vyplývají z příslušnosti Prechezy
ke KONCERNU AGROFERT?
Precheza je nedílnou součástí AGROFERT KONCERNU, a využívá výhod,
které přináší členství v holdingu, spočívajících ve společných nákupech energií,
některých surovin. Využívá sítě zahraničních zastoupení, podporu marketingu,
finančních a právních služeb atd..
Jaké priority budete prosazovat v Precheze a co byste vzkázal zaměstnancům?
Přerovská Precheza působí na trhu, kde je
velmi silná konkurence. Jedinou cestou,
jak obstát v tomto prostředí, je vybudovat si a rozvíjet stabilní obchodní vztahy,
soustavně zvyšovat kvalitu výrobků a neustále přicházet s něčím novým. Budeme
podporovat tvořivost lidí a smysluplné
investice. Největší hodnotou v Precheze
jsou její zaměstnanci a na novou spolupráci s nimi se moc těším.
Zájezd do Krušných hor.
V termínu od 29. 8. do 1. 9.
uspořádala DV č. 9 zájezd do
Krušných hor. Program zájezdu
počítal s návštěvou Svatošských
skal u Karlových Varů, prohlídkou
rašelinišť u Božího Daru.
Dále byla naplánována návštěva
Vlčích jam, kde se i v létě nachází
jeskynní led, prohlídka Jáchymova
a zámku Bečov, ve kterém je
vystaven relikviář sv. Maura.
Příště se s vámi o tyto zážitky
podělíme.
Jednodenní zájezd
do pražské ZOO s výletem
na parníku.
Odborová organizace Precheza a.s.
pořádá pro děti zaměstnanců dne
14. 9. 2013 zájezd do ZOO Praha
spojené s výletem na parníku.
Neuvěřitelný již 35. ročník
„Větrání plic“. Na programu
Krásy Alp - Ptačí soutěska
v Horním Rakousku.
Dále ZO OS ECHO pořádá již
35. ročník Větrání plic. Tato akce
je naplánována na 21. 9. 2013
a zájemci odjedou do Rakouska
poznávat krásy Alp, kde navštíví
v Horním Rakousku Ptačí
soutěsku.
Sportovní aktivity - pokračování
„Nástěnka CUP“
Ze sportovních akcí má ZO
naplánovaný závěrečný turnaj
Nástěnka CUP, který začal již na
začátku léta a 15. 9. 2013 vyvrcholí
boje o umístění.
Personalistika
Studenti chemie ocenili možnost praxe
Letos o prázdninách u nás působilo
patnáct studentů a studentek, kteří se
seznamovali s technologií výroby, prací v laboratořích, se speciální provozní
i laboratorní technikou a s výzkumnou
činností naší společnosti. Měli možnost
vidět, jak funguje větší chemická výrobna a také si vyzkoušeli na vlastní kůži
jaké to vlastně je, být chemikem, laborantkou nebo technologem. Zajímalo
nás, co praxe studentům přinesla a jak
jsou v PRECHEZE spokojeni:
Na útvar Výzkumu a vývoje docházel
celý měsíc Daniel Kišac, který studuje
na pardubické Univerzitě druhým rokem obor Technická chemie: „V Precheze jsem získal mnoho praktických
zkušeností toho, co znám ze školy pouze
z teorie. Naučil jsem se zde provádět některé analýzy ověřující fotokatalytickou
účinnost oxidu titaničitého ve stavebních materiálech. Na praxi jsem zde již
podruhé, protože oblast těžké chemie
mě velmi zajímá.“
Také studentky v laboratořích mezioperační kontroly si vyzkoušely práci na
laboratorních přístrojích, které ve škole
nemají. „Stáž v Precheze byla pro mě
velkým přínosem, protože jsem se naučila provádět spoustu pro mě nezná-
mých analýz. Práce se mi líbila z důvodu
zdokonalení mých schopností a příjemného kolektivu laboratoří. Laborantky
byly ochotné nám pomoci a vše nám
vysvětlit,“ zhodnotila odbornou praxi
studentka Jana Romanová a její kolegyně Simona Dominiková přitakává
a dodává, že by stáž v Precheze uvítala
i v příštím roce. Podobně hodnotili stáže
i ostatní studenti.
Projekt Partnerství pro chemii skončí v lednu 2014, avšak PRECHEZA by
chtěla v úzké spolupráci s Fakultou chemicko-technologickou pokračovat dál.
Během trvání projektu se ukázalo, jak
důležitá je komunikace mezi vysokými
školami a firmami při prolínání teorie
s praxí. Spolupráce s Univerzitou rozšiřuje studentům možnosti praktické části
studia, pro Prechezu to znamená navázání spolupráce s mnoha mladými odborníky jako potenciálními zaměstnanci.
Rádi bychom poděkovali všem studentům za jejich zájem, nadšení a dobře
odvedenou práci a jejich garantům za
ochotu a čas, který stážistům věnovali.
Alena Okáčová
Foto: archiv PRECHEZA
Už druhým rokem pokračuje intenzívní spolupráce PRECHEZY s Fakultou
chemicko-technologickou Univerzity Pardubice na projektu Partnerství pro
chemii. Cílem projektu je podpora dlouhodobé spolupráce mezi institucemi
terciárního vzdělávání a firmami v oblasti propojování teoretických znalostí
studentů s praxí. Ta probíhá prostřednictvím dlouhodobých stáží, odborných
prázdninových praxí a formou spolupráce při konzultacích závěrečných prací.
4
Precheza a my
precheza
www.precheza.cz
září 2013
Rozhovor
Pokračování na str. 1
Můj vstup do politiky je i obranou toho,
co jsem tu vybudoval. Na rozdíl od politiků, kteří nevědí, o co jde, cítím i zodpovědnost za lidi, které zaměstnávám.
Stávající politici jsou hrozbou pro zaměstnance i pro ty, kteří zaměstnávají.
Jak si svůj život představujete po volbách?
Po volbách chci žít normálněji. Chtěl
bych spát víc než pět hodin denně, snídat s rodinou a vozit děti do školy. Ale
uvidíme, jak to všechno dopadne. Pokud
to voliči uznají za vhodné, rád bych se
věnoval veřejné službě a pomáhal této
zemi, aby prospívala.
Mně už opravdu nejde o to, vydělat další
milión, daleko víc mě teď láká pomoct
této zemi. Myslím, že jí to dlužím a dlužím to i své rodině. Nechci se dočkat
chvíle, že by se mě jednou vlastní děti
zeptaly: „Táto, proč si tady s tím nic neudělal, když si tenkrát mohl?“
Chtěl byste, aby děti byly úspěšné, jako
jste vy?
Foto: J. Turek
Máme poslední šanci, jinak budeme outsideři Evropy
Samozřejmě, že chci, učí se jazyky, mají
dobré vzdělání, ale už je nijak neusměrňuji. Tu chybu jsem udělal s dětmi z prvního manželství, chtěl jsem, aby dělaly
něco, co jim nebylo přirozené. Nakonec
si ale cestu našly samy. Můj syn se stal
pilotem.
Mimochodem, nechápu, jak může být
zrovna můj syn pilot, já sám se bojím
i létání, natož to letadlo ještě řídit... Dcera
je skvělá kuchařka a cukrářka, peče úžasné dorty na objednávku. Takže ať každý
dělá, co chce, hlavně ať dělá to, z čeho
má sám radost. Rodič se musí především
dostat z bludného kruhu svého ega, tedy
z toho, co chce pro své děti on a co si
myslí, že je pro ně nejlepší. Já už jsem se
vyrovnal s tím, že budou dělat to, co je
bude bavit, a mám z toho radost. Dnes už
hlavně chci, aby v dospělosti byly mé děti
zodpovědné, čestné, pracovité... Základní
morální hodnoty se totiž ze společnosti
vytrácejí, a to je průšvih.
Redakce
Technologické centrum
Foto: archiv PRECHEZA
Když se výzkum snoubí s provozem
Není možné si nevšimnout, že v posledním období ve výrobních prostorách
Prechezy a.s. probíhají různé rozvojové a inovační programy. Není snad koutu
ve výrobě kyseliny sírové, titanové běloby či železitých pigmentů, kde by se
něco nového nestavělo nebo nerekonstruovalo.
Stavba každé nové technologie a její zavedení do výroby vyžaduje dokonalé poznatky o ní z hlediska strojní, elektro a stavební
proveditelnosti, tak i z hlediska její procesní
funkčnosti tj. od vstupu zpracovávaného
materiálu do ní až po požadovaný výstup.
V procesu plánování zavedení nové tech-
nologie do výroby se „studované hlavy“
z rozvoje, výzkumu a provozu opírají
o údaje z reálného stavu v současné technologii a teoretických poznatků pro připravovanou změnu. Jak se však říká: „Krásná
je teorie, černá je praxe!“ aneb „Co funguje
jinde, většinou nefunguje u nás!“. V tomto
roce se plánuje kromě jiného také intenzifikace uzlu mokrého mletí TB, a proto byla
využita možnost zapůjčení poloprovozního
dvacetilitrového mlýnku od firmy Netzsch.
Zkoušky na tomto mlýnu měly dát odpověď na otázku kvality mletí při změnách
různých vstupných parametrů tj. změna
v mlecí náplni, změna otáček mletí nebo
změna v objemu dávkování suspenze.
V pátek 10. 5. 2013 se v areálu Prechezy
objevil testovací mlýn firmy Netzsch typ.
LMK 20. Mlýn pro mokré mletí byl zapůjčen na čtyři týdny. Jelikož zapůjčení mlýna není zrovna levná záležitost, bylo třeba
věnovat intenzivní úsilí pro umístění a zapojení mlýnu do provozních podmínek.
Lidé z provozu se k tomu postavili zodpovědně a svým svižným přístupem do týdne
dokázali umístit testovací mlýn na pozici,
elektricky ho propojit s ovládací skříní
a tlakovým vzduchem z hlavního rozvodu
provozu TB. Propojení vstupu a výstupu
suspenze z mlýna s technologií mokrého
mletí byla už hračka. Následně se technologové z provozu TB – Ing. Petr Eliáš a Ing.
Antonín Filák a také Ing. Marián Okruhlica z technického úseku, zhostili provádění
jednotlivých testů mokrého mletí.
Aby měly výsledky z mletí vypovídající
hodnotu a ucelený charakter, byla naplá-
nována široká škála testů s postupnými
změnami jednotlivých vstupních parametrů mletí. Vzhledem k této skutečnosti se
testy prováděly v prodloužených deseti
až dvanáctihodinových směnách téměř
denně. To ale mělo za následek postupné
zaplavení některých laboratoří výzkumu
a výstupní kontroly vzorky z testů. Laborantky MOK, výzkumu TB a od rentgenu
zpracovávaly s neutuchajícím optimismem a intenzitou vzorky, které jim byly
průběžně dodávány mimo běžné denní
počty. Dobrá nálada je neopouštěla ani
po druhém týdnu zpracovávání desítek
vzorků denně, což je třeba zvlášť ocenit!
Výsledky analýz byly průběžně dodávány
samostatné výzkumné pracovnici – Ing.
Blance Pinkové, Ph.D., která je zpracovala
a výstupy konzultovala s výše uvedenými
technology.
Svou „trochou do mlýna“ přispěly i studentky z Univerzity Pardubice – Bc. Radka Zeisková a Magdaléna Matušková.
Studenti z UPa už druhým rokem chodí
do Prechezy a.s. na získání a osvojení si
praktických dovedností v podmínkách
provozu nebo rozvoje. Radka s Magdou
se intenzívně podílely na pracích souvisejících s testováním mokrého mletí suspenze.
Běžně prováděly vzorkování, pomáhaly při
výměně mlecí náplně, čištění štěrbinového
síta až po závěrečnou očistu a balení zařízení. Zkrátka pod dohledem obsluhujících
technologů vykonávaly plnohodnotnou
práci na testovacím zařízení. Bylo zajímavé
pozorovat změnu, která se udála v průběhu testování mokrého mletí, kdy z jejich
nesmělého a váhavého přístupu z prvních
dnů se propracovaly až k sebevědomé obsluze zařízení a komunikaci s personálem
zainteresovaným na testech. Jsem přesvědčen, že to je ta správná metoda pro získávání praxe vysokoškoláků v provozních
podmínkách.
Mlýn na testování mokrého mletí byl po
třech týdnech intenzivního testování odvezen zpátky do domovské společnosti Netzsch. Bude trvat ještě několik dnů nebo
týdnů, od provedení posledního testu na
mlýnu, než se shromáždí údaje z analýz
a „pomazané hlavy“ z výzkumu, provozu a odboru TI vyhodnotí všechny údaje
a dospějí k očekávaným závěrům. Však
z průběžných výsledků je zřejmé, že není
vše v mokrém mletí suspenze TB tak jednoznačné, jak jsme si to podle dostupných
poznatků a teorií představovali. Zkrátka
zase se potvrdilo rčení: „Krásná je teorie,
černá je praxe!“
Marián Okruhlica
Jak se co dělá
Foto: archiv AWT
ADVANCED WORLD TRANSPORT a.s.
Stejně jako v minulých číslech i v tomto bych vám rád představil další firmu, jejíž činnost je úzce spjatá s naší Prechezou. Do konce roku 1998 měla Precheza vlastní středisko Dopravy, které k 1. 1. 1999 přešlo do soukromého vlastnictví
firmy OKD Doprava a.s. V květnu 2010 se tato firma přejmenovala na ADVANCED WORLD TRANSPORT a.s. (dále AWT).
AWT- provoz Přerov se zabývá železniční
a silniční dopravou, manipulační činností
a údržbou „kolejiště“ v areálu Prechezy,
Přerovských strojíren a teplárny.
Tyto činnosti provádí okolo 40 zaměstnanců různých profesí (dispečer, vedoucí
posunu a posunovač, komerční pracovník,
vážná, strojník, řidič, manipulant, mechanik lokomotiv). Provoz disponuje dvěma
lokomotivami řady 709 (viz fotografie),
sklápěcími auty Tatra 815, autojeřábem
AD28, pásovými bagry s délkou výložníku 13 metrů a další drobnou technikou.
Většina surovin pro přerovskou chemičku
je dopravena železničními vozy do Přerova, kde jsou předány firmě AWT na odevzdávkové kolejiště Lověšice. Odtud jejich
přepravu do areálu podniku přebírá posunová četa AWT.
Teď krátce o tom, „Jak se co dělá“ s těmito
vozy:
Všechny vozy se musí fyzicky prohlédnout, zda nejsou poškozené a jestli se
nestaly objektem zájmu sběračů kovů.
Také je potřeba zkontrolovat neporušenost plomb na cisternách a kontejnerech.
Všechny vozy jsou zváženy na dynamické
váze při max. rychlosti 5 km/hod, a poté
rozposunovány dle pokynů dispečera na
jednotlivá manipulační místa k vykládce
či nakládce. Při odsunu vozů je činnost
obdobná. Každý vůz má své přepravní doklady, které se zpracovávají dle dispozic
obchodníků a spolu s vozy předávají mezi
dopravci a „vlečkařem“.
Železniční doprava má svá specifika
a je časově a organizačně náročná. Pro
orientaci je dobré zde uvést, že kolejiště
Prechezy má přes 20 km kolejí, přibližně
60 výhybek (tzv. „na ruku“) a okolo čtyřiceti manipulačních míst.
Časovou náročnost železniční dopravy
je možné názorně ukázat na příkladu
přesunu vozu zelené skalice „z výroby“,
k vykládce na Kemifloc. Vzdušnou čarou je vzdálenost obou míst 817 m. Po
kolejích je to 1224 m. Při přepravě vozu
najede LOKO 2484 m a přeprava zabere
20–30 minut (najetí na vůz, odpojení,
zapojení, přestavení výhybek na trase,
zvážení, přesun na manipulační místo
vykládky na Kemiflocu).
Lokomotiva posunové čety na dvanáctihodinové směně natočí v průměru 7 Mth
(motohodin) a 50 km, jsou ale i směny,
kdy tachograf ukazuje 10–10,5 Mth
a 70–80 km. Třetinu této vzdálenosti jde
posunovač „po svých“, zbytek stojí na
stupačce.
Ročně železniční doprava AWT provoz
Přerov úspěšně zvládne téměř 20 000 vozů
s celkovou hmotností přibližně jednoho
milionu tun. Jistě si spousta z vás uvědomila, že objednávku přepravy vozu je
dobré hlásit s dostatečným předstihem,
a že i přeprava vozů po vnitropodnikové
Jiří Valenta
síti má své pravidla.
precheza
Precheza a my
www.precheza.cz
září 2013
5
Bezpečnost práce
Historie vzniku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a současnost (I. část)
Z hlediska bezpečnosti a hygieny pracovního prostředí se nevěnovala této
problematice téměř žádná pozornost.
Dělníci pracovali v nelidských, mnohdy
až zdraví ohrožujících podmínkách. Po
zavedení pásové výroby, kterou odstartoval H. Ford ve svém závodě na výrobu
automobilů, byla od dělníků vyžadována
tvrdá pracovní disciplína. Každý z nich
měl určenou jednu operaci a další na tuto
ni navazoval. Tímto byly na sobě vlastně
závislí. Pokud jeden z dělníků v takové
pásové výrobě vypadl, tak nemohli pracovat ani ostatní. Velká část pracovníků
byla propuštěna kvůli nepříznivému zdravotnímu stavu. V průběhu vývoje lidské
společnosti se měnily i pracovní vztahy,
vznikala a zdokonalovala se nová výrobní
a technologická zařízení, která kladla na
výkon práce stále vyšší požadavky. Zároveň s nimi se úměrně zvyšovalo riziko
úrazu a poškození zdraví. Vlivem sociálních nepokojů, protože problém ochrany
zdraví zaměstnanců nebyl prvořadým zájmem zaměstnavatelů, se začala rozvíjet
pracovní legislativa.
Jedním z prvních propagátorů ochrany zaměstnanců byl anglický podnikatel a filozof
Robert Owen (1771–1858), který zavedl
tyto myšlenky ve svých továrnách. Zásadní
Foto: archiv PRECHEZA
Začátky vědeckého zájmu o podmínky práce, hygienu a pracovní bezpečnost sahají do období let 1700 až 1800. V počátcích rozvoje kapitalismu začaly vyrůstat
velké továrny, kde bylo zaměstnáno několik tisíc dělníků. Pracovní podmínky se omezovaly jen na to, aby pracovní výkon dělníků byl co nejvyšší a nejefektivnější.
kroky v této oblasti se začaly realizovat ve
vyspělých průmyslových státech, a to v Anglii a Francii, později tento trend zasáhl
i ostatní státy Evropy. Pod vlivem sociálních nepokojů v polovině 19. století začaly
vyspělé průmyslové státy podporovat zákony na ochranu zaměstnanců a stanovovaly
zaměstnavateli opatření k zajištění bezpečnosti práce. Z důvodu rozdílnosti zákonů
v oblasti BOZP mezi jednotlivými státy
nastala potřeba jejich sjednocení. V roce
1919 vznikla Mezinárodní organizace práce
(MOP) jako jedna z organizací spojených
národů ( OSN), jejímž hlavním cílem bylo
vytvořit jednotná mezinárodní pravidla pro
ochranu práce, prosazovat jejich aplikaci
do zákonů jednotlivých národů a kontrolovat jejich dodržování.
skutečně ohrozit a na základě těchto faktů
musí přijmout odpovídající opatření, jinými slovy – musí vyhodnotit rizika,
c) na zlepšování úrovně BOZP je nutná
spolupráce zaměstnavatelů a zaměstnanců, proto je zaměstnavatel povinen zapojovat zaměstnance do řešení otázek BOZP.
Národní politika BOZP
protože se začal formovat současný systém BOZP. V tomto období platilo více
než 300 směrnic, které detailně popisovaly
bezpečnostní požadavky. Koncem 90. let
20. století v oblasti BOZP se u nás rozšířila
zejména britská norma BS 8800 a standard
asociace certifikačních institucí OHSAS
18000.
Historie BOZP v České republice
V České republice byl přijetím zákona
č. 174/1968 Sb. ustanoven státní dozor
nad bezpečností práce, technických zařízení a nad dodržováním stanovených
pracovních podmínek. Ústředním orgánem se stal Český úřad bezpečnosti práce
v Praze, který byl podřízen ministru práce
a sociálních věcí. Konec 80. let 20. století
v oblasti bezpečnosti a ochraně zdraví při
práci můžeme považovat za přelomový,
Nová politika BOZP
Evropské společenství přijalo významné
rozhodnutí zrušit všechny staré závazné
předpisy, přijmout politiku nového pří-
Dne 14. 12. 2012 byl Radou vlády pro
bezpečnost a ochranu zdraví při práci
schválen „Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro
období 2013–2014“. Tento program je realizačním dokumentem Národní politiky
BOZP, schválené usnesením vlády č. 920
ze dne 23. července 2008. Národní politika BOZP stanoví základní priority a cíle
v oblasti BOZP a ukládá Radě vlády pro
BOZP jejich rozpracování do konkrétních
krátkodobých a střednědobých úkolů,
včetně stanovení termínů a odpovědnosti za jejich plnění. Rada vlády průběžně
sleduje plnění úkolů, vyhodnocuje a aktualizuje podle vývoje potřeby BOZP. Národní program navazuje na ten předchozí
a přijímá návrhy na opatření, která byla
součástí hodnocení plnění.
stupu a stanovilo, že v nových předpisech
se stanoví pouze základní a obecné požadavky, které je na ochranu práce nutné
zabezpečit. Způsob jejich plnění je dán
závaznými evropskými normami.
Nová politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci byla determinována přijetím
nových principů:
a) bezpečnost práce musí být organizována s ohledem na všechny aspekty související s prací,
b) zaměstnavatel musí rozpoznat a vyhodnotit co může zaměstnance na pracovišti
Jaroslav Pazdera
(Pokračování příště)
Provoz kyseliny sírové
Foto: archiv PRECHEZA
I když jsem v minulém čísle popisoval rychlý rozjezd rekonstrukce výrobny kyseliny sírové,
průběh ukončování montáží a samotné najíždění již tak hladké zdaleka nebyly.
Většina montážních prací na zařízení byla
dokončena v plánovaném termínu, pak
ale nastal pro pracovníky MaR, elektro
a programátory nelehký úkol spočívající
ve zprovoznění veškerého měření a automatického ovládání. Téměř vše se podařilo zrealizovat do konce července, takže
mohlo být zahájeno přibližně šestidenní
vysoušení a vyhřívání nově vyzděné pece
na síru. Souběžně s vysoušením vyzdívky
pece se rozběhly tzv. individuální zkoušky,
které prověřují správnou funkci okruhů
MaR, chod čerpadel a kompletnost potrubních tras.
První najetí výrobny na síru proběhlo
v časných ranních hodinách v pondělí
5. srpna. Hned po najetí výroby se stejně jako u všech nájezdů nových zařízení
začaly projevovat nedostatky, které jsou
odhalitelné pouze při provozu. Během
čtyřdenního cyklu odstávek a provozu
výrobny se podařilo eliminovat převážnou většinu netěsností zařízení a opravit
regulaci napájení parního kotle vodou.
Až teprve najetí výrobny ve čtvrtek 9. srpna
je možné považovat za standardní. Technologický proces se podařilo stabilizovat a běžel více než 24 hodin. Bohužel krátce nato
musela být výrobna odstavena pro vážné
poruchy parního kotle a ekonomizéru.
Nyní, v době uzávěrky tohoto čísla, byly
ukončeny všechny opravy a začalo vyhří-
vání výrobny spalováním zemního plynu,
aby mohla být výroba kyseliny co nejdříve obnovena. Přerušení výroby přineslo
Precheze nemalé komplikace, došlo již
k výraznému prodloužení odstávky výrobny, což vyvolalo potřebu zajištění nákupu kyseliny pro výrobu titanové běloby
a řešení otázky, kde uskladnit kyselinu
z tzv. K-systému.
Zajistit nákup kyseliny z jiných zdrojů
v režimu „just in time“ se našim obchodníkům skvěle dařil. Ani tyto zdroje však
nejsou bezedné, a proto došlo k několikadennímu omezení výkonu výrobny
titanové běloby.
A co říci pozitivního na závěr v této nelehké situaci?
Během krátkého chodu se ukázalo, že výrobna je provozovatelná s nižším množstvím emisí oxidů síry do ovzduší než dříve. Rovněž turbína včetně příslušenství
je připravena již delší dobu k najetí, ke
kterému by mělo dojít v říjnu.
Marek Konečný
Foto: archiv SODEXO
Okénko společnosti SODEXO
Ve dnech 13. a 14. června proběhla velmi úspěšná akce
Grilování s kladným ohlasem na stravovací komisi
i v knize připomínek. Přálo nám krásné letní počasí,
které podpořilo velkou účast strávníků. Do budoucna
můžeme slíbit opakování.
Každoročně prázninové měsíce se vzhledem k dovoleným projevily snížením počtu strávníků, ale letos byl výrazný nárůst externích firem – investice Prechezy.
Zátěž na výdeji i výrobě jsme úspěšně zvládli. K celkové spokojenosti patří i poděkování strávníkům za trpělivost při nárazových frontách na výdeji.
Nový doplňkový prodej (houskový a cereální knedlík) jsme po dobu prázdninových měsíců nepozastavili, vzhledem k vysoké poptávce ze strany strávníků.
Prodej probíhal každý pátek. Jsme rádi, že vám chutnají.
V červenci bylo v hlavní jídelně instalováno čtecí zařízení na číslování menu PIZZA a menu Minutka. Ulehčilo orientaci při výdeji těchto jídel.
Od září vás opět potěší nové marketinkové a cenové akce. Sodexo děkuje za Vaši přízeň.
Foto: archiv SODEXO
Foto: archiv PRECHEZA
S1 – T1 pod drobnohledem – 4. díl
6
Precheza po práci
precheza
www.precheza.cz
září 2013
Redakce
Tipy redakce na výlet po ČR
PŘIKRYL JAN
Vinařská oblast Podluží
1
Půvabná oblast, na jihu lemovaná Lužním
lesem a nivou řeky Moravy. Doporučuji pro
milovníky cyklistiky a vína. Cyklistické trasy nejjižnější vinařskou oblastí, která svou
rozlohou patří spíš ke středně velkým,
vedou převážně rovinami, přes osmnáct
vinařských obcí.
Můj tip: Vinařská stezka Podluží a Moravská
vinná stezka vás provede unikátní oblastí
«Nechory» s pěti sty vinnými sklepy v Prušánkách nebo Hradíštěk, malé náměstíčko
obestavěné vinnými sklepy v Týnci.
6
TOMÁŠ SVĚTNICKÝ
Cyklotrasy na Třeboňsku: Ideální
příležitost pro aktivní relax s rodinou
Oblast Třeboňska je pro svou krajinnou
tvářnost a přívětivý terén z pohledu nadmořské výšky celkem „profláknutou“ destinací, přesto se domnívám, že tam lze
objevovat i nová a nepoznaná místa. Teritorium nabízí jednak standardní naučné
cyklotrasy s délkou od 22 km do cca 80 km.
Můžete obdivovat pozůstatky práce Jakuba
Krčína v oblasti rybníkářství v okolí rybníku
Rožmberk nebo navštívit cca 65 km vzdálené Nové Hrady.
Vzhledem k přítomnosti nejmladšího
cyklisty – člena rodiny ve věku 6 let, jsme
zvolili například trasu ze základního tábora
u Staňkovského rybníka do Třeboně (Staňkov – Chlum u Třeboně – Lutová – Stříbřec
– Holičky – Třeboň). Na místě nezbytný
smažený kapřík, vychlazený Regent a návštěva zámku – vše vřele doporučuji. Když
už jsem zmínil ubytování, my zvolili břeh
Staňkovského rybníka v pronajatém velkém
karavanu v Autocampu OASA®, který byl
oceněn Ekoznačkou EU jako první v České
republice. Hezký, čistý, prostorný, malý obchůdek v areálu… opět doporučuji.
Můj tip: A kdo si potrpí na rybí speciality,
jistě navštíví blízkou stylovou restauraci
„U Sumečka“, která snad každému pohladí
chuťové pohárky. A řeknu vám, takový steak
z candáta… to je věc!!! ;-). A nemusíte jen
konzumovat, ve chvílích volného času si
můžete vychutnat i zážitek rybářský (viz
přiložené foto).
PAVEL ŠNEJDRLA
Davidův mlýn
2
TOMÁŠ PŘÍKOPA
Hoštice u Volyně
Areál Davidův mlýn se nachází v malebném údolí řeky Moravice 25 km od Opavy
v krajině příjemné pro oko i pro pobyt,
v přírodě, která potěší každého vnímavého
návštěvníka. A jaké jsou možnosti prožití
volného času? Keramická dílna, možnost
rybolovu (i pro rybáře amatéry) a lanové
centrum pro děti i dospělé.
Můj tip: Užijte si sjezd řeky Moravice a využijte možnosti, které naskýtá areál Davidův
mlýn. A nezapomeňte ochutnat výtečného
pstruha v místní restauraci.
3
TOMÁŠ NAVRÁTIL
Povydří
Kdo by neznal Škopkovou či Vencu Konopníka. Milým zpestřením výletování po
Jižních Čechách je návštěva proslavené
filmové vesničky Hoštice. Před vjezdem do
vesnice nás uvítá nostalgicky známé nádraží, kde nezastavujeme – máme zpoždění. Můj tip: V obci je ke zhlednutí známý malovaný jelen, filmová hospůdka, stavení
Škopků a Konopníků či fara a hřbitov. Za
vesnicí se nachází kravín a JZD. To vše
a více čeká filmového fanouška v proslavené vesničce trilogií Slunce, seno…
4
Krásný výlet pro rodinu s dětmi naskýtá
řeka Vydra v národním parku Šumava. Od
autokempu Antýgl je možné se vydat po
naučné stezce, která návštěvníka provází
nádherným korytem řeky Vydry zaneseným
žulovými balvany. Po trase je příležitost se
občerstvit a nasytit v Turnerově chatě,
která tvoří příjemnou zastávku k doplnění
nových sil.
Můj tip: Děti jistě potěší možnost zhlédnout u chaty živého večerníčkového Vydrýska.
Vybrané trasy Krušnohorské
magistrály zvládnete hravě
i s dětmi.
Vše na dosah ruky, stačí se vydat!
V naší zemi nalezneme mnoho oblastí
nejrůznějšího krajinného typu, které
můžeme bez přehánění nazvat
přírodním rájem.
Praha
5
Vodopády
Bílá Opava
Bílá Opava je romantickým,
hluboce zařízlým skalnatým
kaňonem s vodopády.
Davidův Mlýn
4
Povydří - naučná Železná Ruda
stezka korytem
Hoštice
řeky Vydra
Povydří
Třeboň
v národním parku
Šumava.
Modrá
5
Z Karlovy Studánky na Barborku vede
jedna z nejkrásnějších turistických tras
v Jeseníkách. Kolem peřejí, kaskád a vodopádů prochází naučná stezka Vodopády
Bílé Opavy.
Můj tip: Užijte si trochu romantického
dobrodružství v pralese a zvolte si obtížněji přístupnou cestu kolem divoké bystřiny,
kudy překonáte kaňon několika lávkami,
po žebřících a místy i pomocí řetězů.
Nevšední trasa a nespoutaná příroda vám
tu nabízí nezapomenutelné zážitky.
LUDVÍK PRÁŠIL
Šumava, Železná Ruda,
Horizont Wellness hotel
9
Vlčí Jámy
ALENA OKÁČOVÁ
Dobrodružství na Bílé Opavě
7
Krásné místo pod hřebenem nad Železnou Rudou. Pro děti před hotelem plácek
s nějakými prolézačkami, vybavení hotelu wellness – asi by se dalo vymýšlet
si, úplně ale postačí po dni na horách
se ponořit na půl hodinky do bazénu,
whirpoolu...
Náplň – hlavně samozřejmě hory. Překrásná scenérie hned po vykročení
z hotelu. Pro toho, koho zajímá především strava – vynikající se standardními
službami.
Můj tip: Dobré možnosti pro „mokrý“
program např. Velhartice, Klenová...
Prušánky
Podluží
Stálo to za to? Rybářský zážitek
se jen tak nezapomene.
6
Davidův mlýn
se nachází
v malebném údolí
řeky Moravice.
JITKA KOPPOVÁ
Krušnohorská magistrála
2
8
DANA LEHNERTOVÁ Projekt „Živá voda“, Modrá u Velehradu
Projekt „Živá voda“ spočívá v představení významu vody v krajině a života v ní formou přímého i vizuálního kontaktu s živočichy a rostlinami nad
i pod vodou. Můj tip: Návštěvníci zde mají možnost sledovat život pod vodní hladinou přes prosklenou stěnu, dále ve velké tůni s chladnomilnými
rybami, např. pstruhy, mníky, apod., kde v prvním podzemním patře vstoupí průhledným 8m dlouhým tunelem přímo do světa pod vodou. Jedná
se o nejdelší prosklený tunel ve volné přírodě v Evropě. Po levé straně vidí život ve velké tůni, po pravici a pod sebou život v rybníce se sumci,
vyzami, kapry, líny, candáty, atd. V tomto patře rovněž prosklenou stěnou mohou nahlédnout na život v mokřadu, kde jsou např. želvy bahenní,
žáby, čolci apod. Vedle téměř všech druhů ryb, které žily a žijí v České republice, je v budově k vidění mimo jiné i velká výstava rybích dotykových
plastik, která je určena pro zrakové postižené. Atrakcí je brouzdaliště pro děti a koupaliště pro dospělé.
9
Krásnou přírodou mezi lesy a loukami
vede přes celé Krušné hory cyklistická
a běžecká Krušnohorská magistrála.
Délka trasy je 242 km. Na ni se v průběhu napojuje řada stezek a značených
turistických cest pro pěší, cyklisty i milovníky bílé stopy. Po celé délce je vedena po
silnicích, takže je vhodná nejen pro pěší,
ale zejména pro cykloturistiku. V zimě pro
běžecké lyžování.
Můj tip: Za vidění stojí mnoho přírodních,
ale také technických zajímavostí, jako jsou
např. Vlčí jámy nebo Blatenský příkop.
Moravský ornitologický spolek
Pendolino je i na odkalištích Prechezy
Foto: Adolf Goebel
Trochu bláznivý titulek. Nicméně pravdivý. Populární „rychlovlak“ italského výrobce dostal své jméno po jednom zajímavém ptáčkovi. Italské slovo pendolino se totiž do češtiny
dá přeložit jako moudivláček lužní. Je pozoruhodné, že se v českém jméně objevuje slovíčko vláček. To však určitě nemá co dělat se železnicí.
Spíše vzniklo z chování tohoto roztomilého ptáčka, který s sebou na stavbu hnízda
vláčí různé chmýří, kterému se říkávalo
moudí. Hnízdění moudivláčka lužního
bylo na odkalištích Prechezy bezpečně
prokázáno, takže nadpis je pravdou pravdoucí. Moudivláček je malinký ptáček,
mnohem menší než vrabec. Jeho prů-
měrná hmotnost je pouhých 10 gramů.
Jeho vzhled upoutá každého. Dospělí ptáci mají šedou hlavu, na které je výrazně
černá skvrna táhnoucí se přes oči a čelo.
U samečků je mnohem rozsáhlejší než
u samiček, mladí ptáci ji nejprve nemají
vůbec, postupně se však objeví i u nich.
Bříško je zbarveno krémově žlutě, záda
jsou kaštanově hnědá, křídla a ocásek šedý
s černou a bílou proužkovitou kresbou.
Ještě na počátku minulého století byl na
našem území nesmírně vzácný. Na střední Moravě bylo jeho hnízdění prokázáno v roce 1931. Není divu, že když naši
předchůdci v roce 1932 založili Moravský
ornitologický spolek, vybrali si jako jeho
symbol (moderně se tomu říká logo) moudivláčka lužního u hnízda. Proč u hnízda?
Protože jeho hnízdo je jednou z nejpozoruhodnějších a nejelegantnějších staveb
ptačí říše.
V přírodě se s moudivláčkem lužním
setkáme nejdříve na přelomu března
a dubna. To se vracejí ze zimovišt, která, jak víme na základě kroužkování,
leží především v severní a střední Itálii a v jižní Francii. Nejprve se objevují
samečci a okamžitě začínají se stavbou
hnízda. To bývá nejčastěji na bříze, vrbě,
olši nebo topolu v blízkosti vody. Bývá
různě vysoko, nejčastěji kolem pěti metrů nad zemí. Nejprve se splete až 30 cm
dlouhé závěsné „lano“ z lýkových vláken
divokého chmelu a kopřiv. Z podobného
materiálu vzniká i výztužná kostra hnízda, které má vakovitý tvar. Výška hnízda
bývá kolem 16 cm a šířka kolem 11 cm.
Během stavby sameček neúnavně zpívá
a ozývá se, aby o něm věděly přilétávající
samičky. Pokud nějakou zaujme, pokračují ve stavbě spolu. Je potřeba vyrobit
stěny hnízda. Ty se dělají z nažek topolů
nebo vrb. Nažka je typ semínka, které je
obvykle nějakým způsobem přizpůsobeno k přenesení dál od mateřské rostliny.
Typickým příkladem může být semínko
pampelišky na „padáčku“ a také topolové
chmýří, které známe z chuchvalců poletujících všude, často i v bytech. Opravdu
mistrovské stavby mívají i jeden nebo více
rukávcových vstupů. Samec rád založí více
hnízd a dostavbu nechá často na přilákaných samičkách. Jsou známy i samičky,
které to táhnou s více samečky. Tak to holt
u moudivláčků, a nejen u nich, prostě je.
Stavba hnízda trvá kolem 20 dnů. Stromy
se za tuto dobu olistí natolik, že o většině
hnízd se ornitologové dovědí až na podzim, kdy jsou stromy holé. Jedna věc je
jistá. Moudivláčci nemají mořskou nemoc.
Kdo někdy viděl, co dělá visící hnízdo ve
větru, i to, jak do něho dokáží dospělí s naprostou jistotou a na první pokus vletět,
ten může jen tiše žasnout.
Samička snese 5 až 8 vajec, ze kterých
se mláďata vylíhnou zhruba po 12 až
15 dnech. Dalších zhruba 22 dní je rodiče
krmí pavouky, brouky, hmyzími vajíčky
a housenkami. I po opuštění hnízda se
rodinka často několik týdnů u něj pravidelně schází. Takové rodinné setkání je
zachyceno i na videu na:
http://youtu.be/m_BloUI32CY
Na konci července se začínají objevovat
v rákosinách velká hejna moudivláčků,
kteří tam hledají potravu, aby se řádně
vykrmili před odletem na jih. V průběhu
září a na počátku října se ptáci stěhují do
zimovišť. Mláďata dospívají až ve dvou
letech. Nejdelší prokázaný věk u našeho
moudivláčka je necelých osm let. Takže,
až pojede kolem Pendolino, doufám, že se
vám místo obvyklého, že „mu někde u Polomi zamrzly CD romy“ vybavíte našeho
ptačího souseda a mistra stavitele.
Adolf Goebel
obrázek k soutěži
z minulého vydání novin
precheza
Precheza po práci
www.precheza.cz
září 2013
7
Soutěž
Rekondiční pobyt ve čtyřhvězdičkovém
SPA HOTELU MIROSLAVA Lednice
1.
Město Lednice získalo lázeňský statut
a) v roce 2005
b) v roce 2007
c) v roce 2009
Správně odpovězte na
soutěžní otázky a vyhrajte
dárkový poukaz pro dvě
osoby. Užijte si tři dny
relaxace a wellness
v nejmladším lázeňském
městě na Moravě úplně
zdarma.
Foto: archiv SPA HOTEL MIROSLAVA
Třídenní
luxusní péče
pro dva.
2.
Základem lázeňské léčby
v lázních Lednice
a) je účinek jodobromové vody
b) jsou vzácné balneologické vlastnosti
léčivých pramenů
c) jsou koupele v přírodní minerální vodě,
inhalace a pitná kůra
ZO OS ECHO zorganizovala a vyhlašuje ve spolupráci s redakční
radou NOVIN PRECHEZA soutěž pro zaměstnance PRECHEZY
o získání poukázky na rekondiční pobyt pro 2 osoby v nově
vybudovaném ****SPA HOTEL MIROSLAVA v jihomoravském
městečku Lednice.
Toto lázeňské středisko je druhým léčebným domem, který rozšířil lázeňskou zónu ve
městě Lednici. Lázeňský hotel si klade za cíl poskytovat nadstandardní lázeňské služby pro náročnou klientelu. Je vybaven komplexním balneoprovozem, který nabízí
širokou nabídku léčebných a relaxačních procedur. Lázně Lednice se specializují na
léčbu nemocí pohybového aparátu, revmatických chorob, osteoporózy a chronických
gynekologických obtíží. Lázeňský pobyt pozitivně působí na celý lidský organismus.
Foto: archiv PRECHEZA
Soutěžní otázky:
Načerpejte
nové síly!
3.
Voda pro lázeňskou léčbu se čerpá
a) z vrtu Lednice 5
b) z vrtu Lednice 7
c) z vrtů Lednice 5 a Lednice 7
Odpovědi zašlete do 23. 9. 2013 na adresu
[email protected]
Na koho se usmálo štěstí při losování
v minulé soutěži?
V červnovém čísle byla vyhlášena soutěž, na jejímž úspěšném konci čekal vítěze požitek v podobě
sportovního vybavení. S radostí můžeme vyhlásit,
že sportu se v novém vybavení bude věnovat (předpokládáme že i s rodinou) pan OTAKAR KUNČÍK,
který správně odpověděl na soutěžní otázky.
Stravovací komise
Foto: PROFIMEDIA
Střípky ze stravování
Poslední schůzka stravovací komise se konala na přelomu června a července. Členové komise
projednali nejen připomínky z předcházejícího zápisu, ale také nové připomínky i pochvaly strávníků
zachycené v komunikačních knihách obou jídelen. V závěru se k jednotlivým bodům jednání vyjádřila
také vedoucí Sodexo, paní Eva Menšíková.
V poslední době se připomínky objevují
ani ne tak k teplotě vydávaných polévek,
jak tomu často bývalo v minulosti, ale
spíše k jejich chuti resp. hustotě (polévky v poslední době podle mínění mnoha
strávníků bývaly spíše řidší). Ve sledování
zůstávají i vyřešené „hříšky“ minulosti –
připravenost minutek k výdeji ihned po
začátku výdejní doby, teplota vydávaných
jídel obecně, velikost resp. přiměřenost
vydávaných porcí včetně salátů. Každé
konkrétní připomínce v komunikačních
knihách je věnována zvláštní pozornost.
Přestože převažují pochvaly za kulinářské
výtvory – vysoce hodnocená byla ze strany
strávníků akce „Grilování“ – vyskytují se
i kritické hlasy. Namátkou zmíněny neslané brambory, nedýchatelná atmosféra ve
stravovně v parných dnech z důvodu nefungující vzduchotechniky nebo při dešti
kluzké schody. Za pochvaly a poděkování
pracovníci Sodexo děkují, kritické náměty týkající se vydávané stravy doporučují
řešit na místě s vydávajícím personálem.
Pokud jde o dlouhodobější problémy např.
zmíněná teplota v jídelně, jsou dále řešeny
v rámci Sodexo nebo ve spolupráci s příslušnými útvary Prechezy. Z technických
novinek došlo ke zprovoznění digitálních
zobrazovačů pro vyvolání minutky nebo
pizzy.
V měsících květen, červen a červenec bylo
z důvodu investiční výstavby externími firmami mnohem více strávníků, než je obvyklé. S tím souvisely nezvyklé fronty, ne
vždy dokonale umyté či vysušené nádobí,
používání už jednou ke stěně odsunutých
židlí, nedostupnost konkrétních menu či
salátů. Tyto problémy vznikaly zejména
s ohledem na ze dne na den se měnícími
a dopředu blíže neurčenými počty strávníků.
Dovolil bych si konstatovat, že šlo v podstatě
o maličkosti, které se vždy podařilo pracovníkům Sodexo operativně vyřešit.
Stále platí, že v případě jakýchkoli připomínek ke stravování v Precheze pište,
pište, pište! - komunikační knihy jsou
k tomu určeny. Další možností je kontaktovat některého ze členů komise pro
stravování. Zajímavosti, aktuality, recepty
a jídelníček jsou k dispozici na portálu:
http://precheza.portal.sodexo.cz.
Ludvík Prášil
Adopce chrtů je jejich šancí na život
Když se řekne Irsko, není to jen whisky a zelené louky. Když se zmíním o Španělsku, nemám na mysli jen olivy, slunce a moře. Jsou to také
chrti v úzkých a jejich smutný osud, v Irsku greyhoundi a lurcheři, ve Španělsku galgové a podencové. Průměrně se dožívají 12 -13 let,
v Irsku a Španělsku se obvykle dožívají jen 3-4 let. Důvod je prostý, v těchto zemích se stali pouhým spotřebním zbožím.
Chrti v nouzi
Tato organizace chrty pouze nezachraňuje, to by byla jen část příběhu. Těm už
zachráněným hledá domovy, kde budou
chtění a milovaní. Chrti, nevhodní pro
závodění, umírají především v dog poundech. Nejedná se o útulky, jsou to likvidační
zařízení, kde jsou psi usmrceni již po pár
dnech. Další způsob je, že greyhound prostě zmizí z povrchu zemského. V praxi to
většinou znamená zastřelení, ale používají
se i levnější metody, ubití palicí, využívání
greyhoundů a lurcherů jako „hraček“ pro
výcvik bojových plemen atd. Více informací naleznete na www.chrtivnouzi.cz
Galgo v nouzi a Galgos de la Estrella
Ve Španělsku se ve vší tichosti odehrává drama, kterému ročně padne za
oběť 100.000 až 150.000 loveckých psů
ras Galgo a Podenco. Psi jsou věšeni na
stromech, používáni jako terč při střeleckých cvičení, umírají na neléčená
zranění a nemoci, anebo prostě umřou
hlady. Pachatelé jsou lovci, kteří tyto psy
vidí pouze jako pomůcku k lovu, a kteří
se jich v případě neuspokojivého výkonu
zkrátka zbaví. Po tisících umírají v tzv.
perrerách, což opět není útulek, ale stanice smrti. Adopcím chrtů ze Španělska
zasvětili své životy dvě organizace z Česka
- Galgo v nouzi a Galgos de la Estrella.
Více informací na www.galgovnouzi.cz
a www.galgos-de-la-estrella.cz
Příběhy mých chrtů
Ryan, greyhound, zachráněný organizací Chrti v nouzi. V Irsku by neměl šanci
přežít, byl „vadné zboží“ kvůli luxaci čéšky.
V pěti měsících byl zachráněn, převezen
do ČR a zde operován. Adoptovali jsme
si jej vloni v květnu. Byl v té době teprve
desetiměsíční štěně.
Nicolette, galga, zachráněná organizací
Galgo v nouzi. Její původní majitel zavolal
do útulku, tzv. refugia. Řekl, že pokud si
pro ni nepřijedou do půl hodiny, zastřelí
ji. Nica měla obrovské štěstí, jiní jej nemají :-(
Chrti jsou typičtí „gaučáci“. Stačí jim vyběhat se na oploceném pozemku 1x za
týden. A tím vyběhat mám na mysli jedno, dvě kolečka, poté lehnou a oddechují.
Nejsou to žádní vytrvalci, dávají přednost
procházkám a poté lenošení.
Adopce Ryana a Nicy bylo to nejlepší, co
jsme udělali. Každý den se nám odvděčují
neuvěřitelnou oddaností. Jsou to rodinní
pejsci, kteří milují lidi a děti a budou vám
dávat najevo svou lásku každou minutu,
kterou s nimi strávíte.
Jaroslav Veselý
Foto: Jaroslav Veselý
Koníček
8
Precheza po práci
www.precheza.cz
září 2013
precheza
Sport
Foto: Tomáš Světnický
Cyklotour 2013
Vinary
hostily podesáté
fotbalový turnaj
V pátek 14. června se sešli příznivci malé kopané
v areálu Skalka ve Vinarech na 34. ročníku turnaje
„O pohár ZOKu“. Toto tradiční sportovně-společenské
setkání zaměstnanců a rodinných příslušníků uspořádal
provoz VH pod záštitou vedení podniku Precheza a.s.
a odborové organizace.
Klání o putovní pohár se letos odehrálo za účasti mužstev centrálního skladu produktů, energetiky, titanové běloby a železitých
pigmentů. Tým zástupců pořadatele turnaje vodní hospodářství se
na poslední chvíli odhlásil, ale i tak byla konkurence silná. Utkání
se odehrála podle pravidel malé kopané systémem každý s každým.
Diváci, kterých se letos sešlo kolem 200, viděli řadu pěkných zápasů
odehraných v přátelské atmosféře. Překvapením turnaje se ukázalo
hráčsky posílené družstvo železitých pigmentů, které odolalo všem
soupeřům při solidním skóre 10 : 3. Tým ŽP vyhrál turnaj poprvé
Foto: archiv PRECHEZA
Sraz cyklistů před branami PRECHEZY Na startu se objevili ostřílení borci, ale i nováčci, kteří nevěděli co je čeká.
PRECHEZA Cyklotour 2013 odstartoval personální ředitel Mgr. Tomáš Světnický Nepřehlednutelný peleton cyklofandů projel Přerovem.
Akce se zúčastnily i celé rodinky Ti nejmenší trávili chvíle odpočinku na pískovišti, dospělí poseděli v kruhu cyklopřátel.
v historii. Druhé místo vybojoval tým titanové běloby před energetiky při rovném počtu bodů díky lepšímu skóre. Bramborová
medaile zůstala hráčům CSP, kteří na sebe upozornili nápaditými
žlutými dresy. Při vyhlášení výsledků převzali všichni zúčastnění
z rukou pořadatelů dárkové koše a putovní pohár pro vítěze. Závěrečnou tečkou turnaje bylo tradiční focení týmů. Přálo i počasí
a dojem z pěkného sportovního zážitku umocnil výborný guláš
a dobře vychlazené pivo za více než přijatelné ceny. Pořadatelům
patří poděkování za perfektně připravenou akci.
Tomáš Příkopa
Anketa
Jak hodnotíte cyklotour?
Co by se Vám líbilo ještě na této akci zlepšit?
Tomáš Navrátil | interní auditor
Příjezd na Helfšýn zvládli všichni s úsměvem
Bohaté občerstvení bylo odměnou pro všechny.
Na cyklotour jsem poprvé. Překvapila mě velmi hojná
účast cyklonadšenců. Důvod byl jednoduchý - slunečná
a bezvětrná sobota. Zvolil jsem si pouze základní trasu
po cyklostezce kolem koryta řeky Bečvy. Nejvíce se mi
líbilo, když našemu pelotonu dával přednost na kruhovém
objezdu i řidič MHD. Zlepšení pro další rok vidím ve změně
svého dopravního prostředku. Pojedu na koni, na kterém
mohu svézt případné zájemce o projížďku.
Pavel Drkoš | vedoucí programátor
Cyklotour se účastním pravidelně od nultého ročníku
v roce 2003. Základem úspěchu této akce je počasí - a to
letos pořadatelé zajistili na „jedničku“! :) I s dětmi jsme
letos jeli trasu cca 65 km do Teplic n. B. na lázeňskou
oplatku. Těšíme se na další ročníky!
Ivana Fritzová | vedoucí útvaru účetnictví
Poděkování patří všem organizátorům. Děkujeme a těšíme se na shledanou v roce 2014.
Letošní cyklotour se moc povedla, objednané počasí vyšlo
na jedničku. Snad jen změnu obrázku na pozvánce bych
uvítala, protože manžel je každoročně zklamaný, že na něj
zase nevyšel ten vozíček.
Stanislav Krátký | programátor – specialista
Akce cyklotour se zúčastňuji každý rok a patří mezi mé
oblíbené. Schází se tu každým rokem výborná parta
a v kombinaci s vydařeným počasím si z toho odnáším
vždy krásný sportovní i společenský zážitek. Letos jsme
si to okořenili výjezdem na Helfštýn, jak se říká „na jeden
zátah“, takže odměnu ve formě destilovaného ovoce jsme
si před hradem opravdu zasloužili. A co by se mi líbilo
zlepšit? To už snad ani nejde, protože tato akce je opravdu
dokonalá. Proto se už teď těším na další vydařený ročník.
TIRÁŽ
NOVINY PRECHEZA | Noviny zaměstnanců PRECHEZA a.s. Přerov | Vydavatel: PRECHEZA a.s. Přerov | Evidenční číslo: MK ČR E 12616 | NEPRODEJNÉ | Redakční rada: Adolf Goebel, Marek Konečný, Dana
Lehnertová, Tomáš Navrátil, Alena Okáčová, Ludvík Prášil, Tomáš Příkopa, Jan Přikryl, Pavel Šnejdrla, Jiří Valenta | Šéfredaktorka: Jitka Koppová | Adresa redakce: NOVINY PRECHEZA, nábřeží Dr. E. Beneše 1170/24,
750 02 Přerov | Telefon: +420 581 253 848 | E-mail: [email protected]
Download

- Precheza, as