Změny a nové funkce
v aktuálních revizích
Poslední revize dne 13.7.2010
Revize 3.00.0140
1. Kompatibilita:
- MyODBC verze 5.1: Do dialogu nastavujícího připojení k MySQL databázovému serveru byla doplněna volba
verze použitého MyODBC ovladače. Dříve používaný ovladač 3.51 není kompatibilní s Windows 7. Na starších
verzích OS lze nyní využívat kterýkoliv z obou MyODBC ovladačů.
- Oracle Database 11g Client: Byla opravena nekompatibilita s OleDB ovladačem klienta poslední verze
databázového serveru Oracle. Tento klient je opět nutný pro provoz na Windows 7 (testováno i s Oracle
Database 10g)
- Office 2010: Byla opravena nekompatibilita exportů z PowerKey do tabulek Microsoft Excel 2010. Starší verze
PowerKey nebudou s poslední verzí Microsoft Office spolupracovat.
- Windows 7/64 bit: vzhledem k občasným problémům se stávajícím zástupcem „PowerKey Client Setting“
v ovládacích panelech byla přidána shodná funkcionalita do nástroje uloženého pod názvem PwkCSetA.exe
v adresáři PowerKey\Bin. Tento nástroj se ale bude instalovat bez ohledu na verzi OS a lze ho tak využít
kdykoliv.
2. Personální správa:
- Byla přepracována záložka „Docházka“ pro zadávání a přehled průběhu pracovních poměrů. Nové uspořádání by
mělo zvýšit přehlednost při častých změnách nastavení poměrů (především změny pracovního plánu). Korm toho
lze k zadávaným údajům lze nově přidávat ještě pořadí, kód a popis pracovního poměru (pro využití v exportech
do mezd, reportech apod.)
- K nově přidávaným osobám program automaticky přiřazuje skrytá identifikační média pro využití s virtuálním
www terminálem. Pokud pracovník využívá pouze www terminál a nemá skutečné identifikační médium, není již
nutné mu žádné smyšlené přidělovat.
3. Docházkové rozpisy a reporty docházky:
- V modulu docházkových rozpisů bylo přidáno několik funkcí urychlujících práci při ručním pořizování údajů.
Konkrétně se jedná o funkce automatického vyplnění času při vložení důvodu, automatického vložení důvodu při
vyplnění času a kompletního vyplnění registrací příchodu a odchodu při volbě směny. Všechny uvedené funkce
se dají povolit nebo zakázat v menu modulu (Rozpisy -> Usnadnění).
- V modulu docházkových rozpisů byla přidána možnost hromadného schválení/odschválení všech dnů jednoho
kalendářního týdne provedením požadované operace na kterémkoliv dnu v daném týdnu. Při schválení např.
pátku tak program automaticky schválí pod stejným uživatelským jménem a časem všechny dny od pondělí do
neděle. I tato funkce je povolované v menu modulu.
- Modul plánování docházky byl doplněn o generování směn podle běžného střídání vyplývajícího z pracovního
plánu. Do vygenerovaného střídání pak lze dle potřeby zanést odchylky. Při případném opakovaném generování
budou ruční zásahy zachovány. Automaticky vygenerované (a nezměněné) směny jsou graficky odlišeny, při
vlastním výpočtu docházky jsou ale zpracovány stejně jako regulérní ručně zadaný plán. Plánování nepřítomností
zůstává i v tomto režimu normálně zachováno (s rozšířenou funkcionalitou výpočtu, viz sekce „Výpočet
docházky“).
- Do nastavení tiskových sestav přibyla funkce operátorů. Ke každé sestavě lze nyní nadefinovat seznam
uživatelů, příp. skupin s oprávněním konkrétní sestavu spouštět. Tuto funkčnost lze pro konkrétní uživatelské
1)
profily zcela vypnout přidělením práva neomezeného přístupu k sestavám.
Změny a nové funkce v aktuálních revizích
Strana 1
- Do tištěného osobního a střediskového listu byla v rekapitulaci přidána položka „Čerpání z banky“ zobrazující
celkový počet hodin vyčerpaných v aktuálním měsíci z banky přesčasových hodin.
- Osobní list lze nově tisknout s potlačením registrací. Vytištěná docházka tak obsahuje pouze časová rozmezí
uznané práce a přestávek.
1)
Tato funkce vyžaduje licencovanou revizi 3.00.0140.
4. Nastavení a výpočet docházky
- Při výpočtu celodenních nepřítomností lze v nastavení pracovního plánu povolit vazbu na modul plánování
docházky. Pokud tedy v docházce nebude pro konkrétní den žádná registrace a v plánování bude pro daného
zaměstnance zadaná nepřítomnost s vyšší prioritou než by měla nepřítomnost vykázaná za normálních
1)
okolností, použije se ve dni konto z plánu.
- Ve vzorcích pro výpočet hodin u doplňkových a ručních kont lze nyní pomocí nové funkce Info(x) využívat číselné
hodnoty z informačních polí osob. Výpočet tedy už může vycházet nejen z docházky, ale i z informací zadaných
1)
individuálně na úrovni osobní karty konkrétního zaměstnance.
- Při vypočtu banky přesčasových hodin lze nově omezit i platnost záporných hodin (tedy předvybraného volna).
Hodiny po platnosti mohou propadnout nebo se přenést do zvoleného konta a vynulovat.
- Kalendář svátků lze pomocí funkce rychlého kopírování nastavovat i s více než jednoročním předstihem
(kopírovat je ale nutné vždy z posledního zadaného roku).
- Pro MS SQL server byly optimalizovány některé procedury a indexy ovlivňující rychlost výpočtu.
1)
Tato funkce vyžaduje licencovanou revizi 3.00.0140.
5. Přístupový systém
- Modul sledování přítomnosti v zónách byl doplněn o filtr na úrovni organizačních středisek. Vybrat lze i více
středisek současně, nastavení filtru se ukládá nezávisle pro každého uživatele.
6. Technická správa a komunikační server
- Komunikační služba může být nově spuštěna ve více instancích na jednom i více serverech. Modul plánování
úloh byl rozšířen o údržbu seznamu instancí, jednotlivé plánované činnosti už se zadávají ke konkrétní instanci.
Tato úprava je určena jednak pro situace, kdy není vhodné při delších úlohách zpracování dat (vyhodnocená
docházky, zpracování oprávnění apod.) přerušit vyčítání dat, dále pro situace, kdy je velký počet jednotek a
sériové obsluhování z jedné instance trvá nepřijatelně dlouho, a nakonec v případech, kdy jsou jednotky
připojeny přes VPN a je problematická realizace TCP/IP připojení na vzdálené Ethernet konvertory z centrální
1)
sítě.
- V přehledu komunikace byly doplněny filtry podle činnosti (včetně zpracování dat), podle konkrétní úlohy a podle
výsledku činnosti (buď na úrovní úspěšná/neúspěšná nebo podle konkrétní chyby).
- Byla doplněna podpora přístupových jednotek Logic 525 s biometrickými snímači.
- Byla doplněna podpora podsítí při napojení komunikace na systém Skyla
1)
Tato funkce vyžaduje licencovanou revizi 3.00.0140.
7. Stravovací systém
- K položkám jídel (zboží) byla doplněna pole s referenčním kódem (pro import) a čárovým kódem (pro výdej).
- V modulu pultového prodeje byla přidána možnost přímého výdeje jídel z burzy.
- Pro rychlý výběr zboží při pultovém prodeji lze využívat čtečku čárového kódu (za předpokladu, že budou čárové
kódy vyplněné u zboží). Podporovány jsou všechny tyty čteček emulující klávesnici.
- Modul pultového výdeje byl doplněn o tisk účtenek. Přesnou podobu účtenek lze uživatelsky definovat. Použít lze
libovolnou tiskárnu s podporou ESC/P standardu připojenou přes LPT nebo USB rozhraní.
Strana 2
- Při prodeji zboží přes modul pultového prodeje nově existuje možnost zadání individuální jednotkové ceny zboží.
U každé konkrétní položky zboží je ale nutné tuto funkci povolit (lze ji povolit i jako volitelnou, kdy se možnost
zadání volí až při výdeji a příp. použije cena zadaná na kartě zboží).
- Při prodeji zboží přes modul pultového prodeje lze nyní zadávat množství i v desetinných číslech (u zboží, kde je
povolen množstevní výdej).
- Transakce za zboží vydané přes modul pultového prodeje lze nově v modulu přehledu strávníků stornovat.
- Časový limit pro automatické odhlášení v modulu objednávání stravy lze nyní změnit v databázi.
- Do přehledu strávníků byl doplněn filtr vybírající strávníky na základě stavu účtu v daném měsíci.
- Do výdejového systému byla doplněna možnost automatického výdeje (bez potvrzovacího tlačítka). V případě
použití této funkce samozřejmě není možné opakovaně zobrazit čísla objednaných jídel.
- Výdejový systém s více snímači nyní může obsluhovat i časově se překrývající výdejové úseky (oběd / svačina
apod.)
8. Web rozhraní
- Pro přihlašování k aktivnímu i pasivnímu klientovi lze nyní využívat ověřování uživatele prostřednictvím služby
Active Directory. Toto je možné pro přihlašování osob i uživatelů, samozřejmě za předpokladu nastavení AD
identifikace u osob a uživatelů v databázi PowerKey.
- V aktivním klientovi je nově k dispozici i modul plánování docházky.
Revize 3.00.0135
1. Nové www rozhranní:
- K dispozici je aktivní webové rozhranní poskytující všechny funkce modulu docházkových rozpisů rozšířené o
výstup osobních listů do PDF souborů. Rozhranní je graficky velice podobné modulu ze standardního klienta a
nevyžaduje tak téměř žádné nové školení obsluhy. Stejně jako standardní modul umožňuje běžnou editaci
docházky spolu s on-line výpočtem hodin ihned po uložení změn a respektuje veškerá nastavení a oprávnění
1)
zadaná v systému standardními prostředky.
- K dispozici je také zdokonalené pasivní webové rozhranní, obsahující modul osobního listu, modul evidence
1)
přítomnosti a virtuální docházkový terminál.
1)
Samostatně licencovaná součást aplikace.
2. Nastavení a výpočet docházky:
- Možnost automatického zpracování příplatků za práci ve svátek v bance přesčasů (a tedy proplacení po třech
měsících).
- Možnost ukládání výsledných hodin z banky přesčasů zpět do konta (a tedy i následného exportu do mezd,
případně XLS sestav)
- Možnost nastavení maximálního počtu hodin pro měsíční spoření v bance, hodiny nad tento limit se ihned
automaticky proplatí.
- Možnost zadání nastavení limitních hodnot zůstatku v bance pro upozornění uživatele, limit lze zadat jak pro
maximální záporný tak i maximální kladný zůstatek.
- Rozšířena možnost zpracování banky přesčasů ke konci roku, zůstatek lze nyní nechat automaticky propadat.
- V doplňkových kontech lze používat vzorce i pro denní výpočet.
- Byla doplněna další varianta výpočtu podle individuálně plánovaných směn, nyní lze pracovat i s výjimečnými
neplánovanými směnami ve volných dnech.
- Bylo zdokonaleno automatické přepínání pracovních poměrů pomocí registrací.
Změny a nové funkce v aktuálních revizích
Strana 3
- Přidání informace o plném úvazku do pracovních plánů. U zkrácených úvazků je tak nyní možné automaticky
rozlišit práci do plného úvazku a placený přesčas.
Docházkové rozpisy a evidence přítomnosti:
- Doplnění možnosti zobrazení názvu zaměstnavatele ve spodní liště.
- Doplnění přepínače zobrazení salda ve jmenném souhrnu v horní části rozpisů. Původně se zobrazovalo ve
sloupci Saldo jen saldo vytvořené v daném měsíci. Nyní lze pomocí přepínače v horní liště zvolit i zobrazení salda
celkového (tedy včetně počátečního převodu).
- V evidenci přítomnosti přibyla možnost časové řazení zobrazených záznamů pomocí přepínačů na spodní liště.
- Byla rozšířena funkcionalita modulu plánování. Nyní je k dispozici okamžitý přehled rozdílu počtu naplánovaných
hodin a hodin běžného fondu pracovní doby.
Výstupy docházky:
- Ve střediskovém listu pro Excel je nyní možné do denních sloupců exportovat libovolná konta.
Mzdové exporty:
- Byly přidány exporty do systémů SunSoft, Maják, DAPOS a Orsoft 9.1.
3. Stravovací systém:
- V šablonách jídelníčků byl přidán parametr umožňující pozdější objednávání omezené na konkrétní nabídky
(např. u minutek).
- Doplnění podpory dvojité zobrazovací jednotky ve výdeji
- Možnost uživatelsky volit max. prodlevu do stisku potvrzovacího tlačítka ve výdeji.
- Rozšíření možností exportu transakcí do Excelu.
- Upravení objednávacího panelu pro použití s terminálem Logic 700.
Technická správa:
- Doplnění podpory nových inteligentních terminálů Logic 700.
- Doplnění podpory Wiegand snímačů jak pro přidělování karet, tak i pro ostatní moduly, včetně stravovacích.
- Doplnění podpory pro biometrickou personifikační jednotku BioMini.
- Pro jednotku HUB Pro byla doplněna funkce automatického odemčení.
- V plánování úloh byl přidán povel k restartu komunikační služby PwkJet.
Revize 3.00.0128
1. Ovládací panel:
- V menu Pomoc je nově dostupný nástroj umožňující vzdálené zobrazení plochy daného počítače pro pracovníky
technické podpory dodavatele. Možnost zobrazení plochy a zvlášť i případné ovládání myši musí uživatel
odsouhlasit vždy na začátku každé seance (souhlas platí nejdéle do ukončení seance z kterékoliv strany).
Rovněž tak zobrazení položky v menu je nutné povolit jak globálně pro všechny uživatele tak i oprávněním
uživatele právě přihlášeného.
- V menu Systém je k dispozici položka Kontrola instalace, která prověří verze i kontrolní součty všech souborů
patřící k aplikaci PowerKey, a to na základě zadaného nebo automaticky nalezeného čísla revize PowerKey.
Kromě výstupu na obrazovce je možné i uložení reportu do souboru v HTML formátu.
Strana 4
2. Nastavení a výpočet docházky:
- Automatické zpracování pracovní neschopnosti podle nové zákonné úpravy platné od 1.1.2009.
1)
- Kontrola zůstatku dovolené při čerpání. V případě překročení zůstatku umí program nepřítomnost nahradit jiným
1)
kontem (např. Nepovolená dovolená).
- Do parametrů ručních docházkových kont byl přidán parametr pro výpočet měsíčních hodnot podle vzorců.
- Výpočet měsíčních hodnot podle vzorců je nyní možný i u měsíčních součtů doplňkových kont a to ve čtyřech
1)
různých místech jejich vyhodnocení.
- Banka přesčasových hodin nyní může fungovat i blokově, kdy vyrovnávací období nezačíná vznikem přesčasu
2)
ale k 1.1. kalendářního roku. Doba úschovy hodin zůstává i v tomto případě volitelná.
- V bance je možné nově editovat hodiny určené k mimořádnému proplacení i hodiny k propadnutí.
2)
- Hodiny propadající v bance je možná ukládat do zvoleného konta a následně přenášet do mzdového systému.
2)
- Banka umožňuje zpracovat i hodiny za odpracovaný svátek a umožnit tak automatické proplacení příplatku po
2)
třech měsících nebo vybrání hodin volnem zvlášť pro tento účel určeným.
- Přesčasové příplatky je možné automaticky převádět i bez banky přesčasových hodin a to na základě převodu
salda. Samozřejmě bez možnosti hlídání data vzniku, automatického proplacení nebo hlídání limitů.
- Hodnoty v ručních kontech je možné nově předvyplňovat i údajem z vybraného osobního informačního pole. Tato
1) 2)
hodnota tak může být pro každého pracovníka jiná.
1)
2)
Tato funkce vyžaduje licencovanou revizi 3.00.0128.
Banka je samostatně licencovaná součást aplikace.
3. Docházkové rozpisy:
- Bylo přidáno tlačítko na hromadné schvalování měsíční docházky. Funkci je možné použít ke schválení i zrušení
schválení všech pracovníků vybraného střediska nebo více vybraných středisek (v režimu vícenásobného
výběru).
4. Výstupy docházky:
- Možnost přidání libovolné textové poznámky na spodní okraj osobního docházkového listu. Tato poznámka je
součástí listu a je tedy shodná pro všechny pracovníky.
- Výchozí popisy čtyř typů pracovních poměrů používaných pro účely docházky (hlavní, vedlejší, dohody, externí)
je možné pro tisk nahradit jinými názvy.
- Standardní exporty do tabulek MS Excel jsou k dispozici i pro systém OpenOffice.
2)
- Doplněny exporty do mzdových systémů ESA Soft, ZZNet, SoftAG, Elanor Java ed., Altus, Orsoft 8.2, Target S3,
2)
Pamica, QI, Modus a HOC.
- K dispozici je i osobní list shodný s verzí 2.0 (nicméně jen v základní podobě bez dalších konfiguračních voleb)
2)
Samostatně licencovaná součást aplikace.
5. Přístupový systém:
- Do úlohy pro on-line sledování průchodů bylo přidáno zobrazení fotografie k poslednímu průchodu (nebo
průchodu vybranému v okně).
6. Kniha návštěv:
- Návštěvnické karty mohou být rozděleny do více „středisek“.
Změny a nové funkce v aktuálních revizích
Strana 5
7. Stravovací systém:
- Doplněna možnost tisku daňových dokladů při prodeji zboží v kantýně.
- Doplněna podpora biometrických snímačů, otisk prstu lze využívat při objednávání i výdeji stravy.
- Rozšíření možností exportu do sestav MS Excel.
8. Technická správa:
- Byla doplněna podpora biometrických snímačů v docházkových terminálech Logic 210 a biometrické
personifikační jednotky. V databázi se neukládají obrazy otisků, ale jen jejich identifikační znaky. To na jedné
straně umožní naprogramování všech jednotek na základě údajů z personifikátoru, zároveň ale není možná
zpětná rekonstrukce otisků a jejich příp. zneužití.
- Pro terminály Logic 310 je možné konfigurovat funkci náhodného výběru pro kontrolu zaměstnanců při průchodu
vrátnicí.
- U přístupových jednotek Logic 110 je možné konfigurovat časové zóny pro přístup PIN/karta (a kombinace)
- Byla doplněna podpora přístupového subsystému P525. U této jednotky je zároveň možné využívat k identifikaci
bezdrátové RF ovladače.
- U přístupových jednotek FX je možné konfigurovat trvalé otevření nebo zamčení.
- Byla doplněna podpora subsystému HUB Pro.
Revize 3.00.0110
1. Windows Vista™
PowerKey 3.0 je od revize 110 plně kompatibilní s novým operačním systémem Microsoft Windows Vista™ 32-bit.
Oproti starším revizím byly upraveny nebo přepracovány problematické části kódu, PowerKey nyní nemá pod
Windows Vista žádná omezení a nevyžaduje žádnou speciální konfiguraci OS.
2. Stravovací systém:
1)
V revizi 110 byla doplněna zcela nová část aplikace PowerKey a sice stravovací systém . Systém se skládá z cca
10-ti nových modulů a díky své široké konfigurovatelnosti je vhodný pro jak pro malé firmy, které nemají vlastní
kuchyni a jídlo dovážejí hotové, tak i pro velké firmy, které mají i více vlastních kuchyni s různými sortimenty. Níže
jsou uvedeny základní oblasti využití:
- Tvorba a udržování databáze jídel a případně jiného zboží, ke každé položce lze kromě popisných údajů
definovat i ceny (i samostatně pro různé kategorie strávníků a včetně časové historie)
- Sestavování jídelníčků z databáze jídel, možný je i import ze souboru. Jídelníčky se sestavují do předem
definovaných šablon, ve kterých jsou uložena veškerá pravidla pro sestavení, ceny apod.
- Objednávání jídel z jídelníčků podle mnoha nastavitelných pravidel. Lze definovat s jakým předstihem je nutné
jídlo objednávat, kolik jídel na jeden den je možné objednat, zda lze po uzavírce jídla měnit nebo vracet na burze
apod. Objednávání je možné pomocí speciálního modulu optimalizovaného pro dotykové LCD panely
(samoobslužný režim) nebo i z aplikace přes běžným způsobem přihlášeného uživatele.
- Tvorba hlášení pro kuchyni (nebo dodavatele stravy) o počtech objednaných jídel, zpětně pak o počtech
vydaných jídel apod. Hlášení lze tisknout nebo odesílat e-mailem, v případě objednaných počtů i zcela
automaticky.
- Výdej objednaných jídel pomocí speciálního technického zařízení, které na základě identifikace strávníka svojí
kartou nebo čipem zobrazí informaci o objednaných jídlech a umožní zpětně potvrdit vydání jídla. Pro výdej je
možné využít i počítač a jeden z dalších modulů, samozřejmě jen v případě, že to technické a hygienické
podmínky jídelny dovolují.
- Bezhotovostní prodej doplňkového zboží, opět je ideální kombinace počítače s dotykovým LCD displejem.
Strana 6
1)
Stravovací systém je samostatně licencovaná součást aplikace.
3. Personální správa:
- Přenos kmenových údajů pracovníků do docházky je možný z další personální agendy a sice systému
KS Program.
- Program kontroluje rozsah licence týkající se počtu osob v databázi.
4. Přehled docházky:
- Do dialogu pro denní editaci byla doplněna část umožňující rozhodnout, zda byl uznaný přesčas ve dni nařízený
či nikoliv. Podobně jako u uznávání přesčasu je možné kromě ručního zadání počtu hodin využít i zkrácené volby
„vše“ a „nic“, případně nechat automatické rozdělení vyplývající z nastavení v pracovním plánu pracovníka.
Přepínač vše/nic je dostupný i z rychlého menu na dni.
- Týdenní přehled byl rozšířen o zobrazení salda v průběžném kontrolním období (většinou 26 týdnů) a průměru za
toto období (dle zákoníku práce nesmí přesáhnout 8 hodin). V přehledu jsou zároveň zobrazeny ty hodnoty
průměru, které překračují zvolený limit (červené zvýraznění) nebo se k tomuto limitu blíží (žluté zvýraznění).
- Do týdenního přehledu byl přidán i sloupec s týdenním součtem nařízených přesčasových hodin. I tento údaj je
kontrolován na překročení zvoleného limitu nebo přiblížení se k němu.
- V celkovém přehledu (pravá horní část okna) je ve sloupci Chyba signalizováno speciálními značkami překročení
některého z přesčasových limitů nebo jeho přiblížení.
- Byla přidána záložka Přehled přesčasů sloužící k zobrazení aktuálních počtů hodin salda a přesčasů, konkrétně
se zobrazuje: součet salda od začátku aktuálního týdne, součet salda od začátku aktuálního vyrovnávacího
období (při zapnutém vícetýdenním období), aktuální počet hodin v bance, aktuální celkový a průměrný týdenní
počet hodin salda v kontrolním období. Dále přehled obsahuje ještě počet hodin nařízených přesčasů v aktuálním
týdnu, aktuálním měsíci a aktuálním roce. I tento přehled barevně zvýrazňuje hodnoty blížící se nebo překračující
zvolené limity.
2)
- Záložka Přehled přesčasů slouží i k zobrazení detailního pohybu hodin v „bance“. Banka slouží k evidování
odpracovaných přesčasových hodin, sledování jejich čerpání po určené období a proplacení nevyčerpané části
na konci tohoto období. Jednotlivé přesčasy jsou zobrazeny s uvedením data vzniku (vždy za celý kalendářní
měsíc), počtem již vyčerpaných hodin a data, ke kterému je nutné hodiny vyčerpat nejpozději. V případě
proplacení nebo propadnutí nevyužitých hodin je zobrazena i tato informace.
2)
Banka je samostatně licencovaná součást aplikace.
5. Nastavení a výpočet docházky:
- V nastavení pracovních plánů bylo přidáno množství parametrů týkající se banky přesčasových hodin. Kromě
délky období pro vyčerpání (ze zákona 3 měsíce), lze např. zvolit i max. počet hodin v bance, při jehož
překročení se budou hodiny proplácet okamžitě), nebo naopak počet hodin, pod které se přesčasy hodinově
vyplácet nebudou (jsou zahrnuty paušálně ve mzdě). Samozřejmě je možné pomocí parametrů kont určit, které
přesčasy se proplácí v měsíci vzniku a které zůstávají k v bance k čerpání, jakými sazbami se proplatí
nevyčerpané hodiny (v bance se jednotlivé druhy přesčasů evidují odděleně) apod.
- V pracovnách plánech se zadávají i hodnoty pro kontrolu zákonem stanovených mezí při práci přesčas.
Konkrétně maximální průměrný počet přesčasových hodin za týden a délka období, za které se průměr počítá, a
maximální počet nařízených přesčasových hodin za týden a za rok. Ke každému limitu lze přidat i hodnotu, při
jejímž překročení program signalizuje varování, že se dosažení limitu přibližuje.
6. Technická správa a komunikační server:
- Komunikační server byl rozšířen o podporu nejnovějších jednotek SAI Technologic. A sice Logic 110, což je
přístupová jednotka s vyšším zabezpečením pomocí číselného kódu zadávaného přes integrovanou numerickou
klávesnici, a P550, což je sestava řídící jednotky a podřízených subjednotek pro současné ovládající až 16-ti
dveří.
- Program kontroluje rozsah licence týkající se počtu jednotek v databázi.
Změny a nové funkce v aktuálních revizích
Strana 7
7. Mzdové exporty:
- Byly přidány exporty do systémů RONMzdy, Ekosoft, Human, KelWin, Lorga, Olymp, VEMA a FLUX.
- Některé stávající mzdové exporty byly doplněny o další funkcionalitu (především přenos korunových údajů)
8. Ostatní:
- Byla rozšířena úloha Registrace a licencování, která nyní zobrazuje kromě rozsahu licence i skutečně využité
počty osob a jednotek. Zároveň je nyní možné v rámci licence zadat i číslo licencované revize programu. Toto
číslo podmiňuje dostupnost nových funkcí a bez jeho zadání dojde při upgrade pouze k opravě zjištěných chyb
v aplikaci a rozšíření o malou podmnožinu inovací. Díky tomuto opatření je nyní možné zpřístupnit nové revize
bezplatně i uživatelům bez uzavřené smlouvy o technické podpoře.
- Od revize 110 je k dispozici kompletní slovenská lokalizace aplikace.
- Aplikace využívá pro zobrazení veškerých textů písmo Microsoft Sans Serif, pokud je toto písmo v operačním
systému nainstalované. Pod Windows XP a Windows Vista™ je toto písmo typu OpenType® a při jeho zobrazení
se uplatní technologie vyhlazování hran (včetně ClearType®). To je rozdíl oproti dříve používaným písmům
MS Sans Serif a Small Fonts, která byla rastrová a vyhlazování hran neumožňovala. Ta se nyní použijí již jen v
případě, že OS nové písmo neobsahuje.
- Byla doplněna funkčnost některých úloh tak, aby byl umožněn bezproblémový provoz více lokalizací souběžně
(např. česká a slovenská, česká a anglická apod.)
Revize 3.00.0103
1. Personální správa:
- Byla doplněna možnost importu kmenových osobních údajů z agend systémů Helios a Odyssea a to přímou
vazbou na databáze uvedených systémů. K přenesení nových pracovníků do docházkového systému tedy stačí
stisknout jediné tlačítko v úloze osobních údajů, z druhé strany není nutné provádět žádný export ani jiné kroky.
Při importu se přenášejí základní kmenové údaje (osobní číslo, jméno a příjmení) spolu se zařazením do
střediska. Zároveň se kontroluje zařazení u pracovníků již zařazených.
2. Přehled docházky:
- Byla doplněna záložka Týdenní přehled zobrazující součty fondu, práce a salda po kalendářních týdnech. Týdny
z přelomů měsíce jsou zobrazované takto: na začátku včetně části spadající do měsíce předchozího a na konci
jen do posledního dne v měsíci.
- Při zapnutém výpočtu vícetýdenních vyrovnávacích období (např. až 4 pro nerovnoměrnou pružnou pracovní
dobu nebo až 52 pro konto pracovní doby) program zobrazuje na záložce týdenních součtů i výsledné součty ke
konci období a mezisoučty ke konci měsíce.
- Plánování směn bylo rozšířeno o možnost přidání jednoho z max. čtyř barevných příznaků ke každému dni.
Barvu i textový popis všech čtyř typů příznaku je možné nadefinovat libovolně, ale jednotně pro celou firmu
(nemůže se lišit podle typu pracovní doby apod.)
3. Nastavení a výpočet docházky:
- Pro výpočet týdenních součtů lze zvolit, který den se bude z hlediska součtů považovat za začátek týdne.
Zároveň lze v rámci každého pracovního plánu nastavit i počet týdnů vyrovnávacího období (příp. tento výpočet
vypnout).
- Při využití jedno i vícetýdenních součtů je možné zvolit pro zobrazení na docházkovém terminálu aktuální
mezisoučet salda namísto salda měsíčního.
4. Ovládací panel a jiné:
- Prostřednictvím parametrů v příkazových řádcích je možné různými zástupci spouštět ovládací panel PowerKey
na různé databáze (příp. i různé SQL servery) bez nutnosti měnit nastavení výchozích připojovacích parametrů.
Strana 8
5. Technická správa a komunikační server:
- Byla doplněna možnost vzdálené diagnostiky docházkových terminálů SAI Technologic. V rámci diagnostiky
program kromě revize firmware nahraného v jednotkách zobrazuje i kapacitu a využití paměti, čas vnitřních
hodin, stav napájení apod. (množina diagnostických údajů se může lišit podle typu terminálu).
- Je možné zapnout textový záznam (do souboru) veškeré komunikace probíhající přes TCP/IP nebo sériové
rozhranní s jednotkami. Tento záznam lze využít pro rychlou diagnostiku v případě problémů s komunikací.
Revize 3.00.0099
1. Personální správa:
- Byla doplněna možnost navázání osob v personální databázi na uživatele Active Directory a využití této vazby
pro automatické přihlašování do aplikace. Vazba je možná na základě GUID (unikátního identifikátoru) uživatelů
v Active Directory nebo přes osobní číslo, pokud je toto v Active Directory vedené.
2. Přehled vozidel:
- Byla přidána nová úloha Vozidla umožňující evidenci firemních i soukromých vozidel na základě SPZ a
přiřazovaných oprávněných uživatelů z personální databáze. Lze využít např. pro správu firemních parkovišť
apod.
3. Přehled docházky:
- Byla přepracována úloha Evidence přítomnosti tak, aby přesně evidovala všechny ručně provedené zásahy
v docházce a to jak při aktuálním tak i zpětném pohledu.
- V evidenci přítomnosti byl přidán filtr na základě pracovního poměru.
4. Nastavení a výpočet docházky:
- U všech kont byla doplněn parametr Percentuální sazba využitelný pro účely exportů.
5. Přístupový systém:
- V přístupových funkcích je možné vytvářet seznamy „zakázaných“ typů registrací, tedy docházkových důvodů,
které se automaticky vyřadí ze zpracování docházky. Zákaz se samozřejmě týká těch pracovníků, kteří mají
danou přístupovou funkci přidělenu. Jedná se tak vlastně o programové zpřesnění přístupových práv
k terminálům až na úroveň jednotlivých snímačů nebo tlačítek.
6. Administrativní správa:
- Byla doplněna možnost navázání uživatelů PowerKey na uživatele Active Directory a využití této vazby pro
automatické přihlašování do aplikace. Vazba je vytvářena na základě GUID (unikátního identifikátoru) uživatelů v
Active Directory.
7. Kantýna:
- Byla doplněna možnost objednávání přes běžný docházkový terminál na celý týden.
- V osobních údajích pracovníků byla doplněna volba odběru zboží s platbou v hotovosti
- Údaje z kantýny byly přidány do standardních střediskových přehledů v MS Excel.
8. Technická správa a komunikační server:
- Bylo doplněno komunikační rozhranní pro nové jednotky SAI Technologic (Logic 205, Logic 105 a Logic 210-S8).
Změny a nové funkce v aktuálních revizích
Strana 9
- Bylo doplněno komunikační rozhranní pro jednotku DT2000-SA.
- Byla doplněna možnost načítání událostí ze souborů systému Corado.
9. Mzdové exporty:
- Byly přidány exporty do systémů Ateso, Permis, Orsoft , Noris, OKMzdy, Navision, DataLock a ValetMARK.
- V exportech Byznys WIN, HeliosIQ, Target a Unicos byly přidány nové přenášené údaje.
10. Ovládací panel a jiné:
- Pod položkou Pomoc hlavního menu bylo doplněno zobrazení kontaktů na technickou podporu s automatickou
on-line aktualizací přes internet.
- Do úlohy Registrace a licencování byla přidána možnost odesílání registračních údajů přes internet.
- Pomocí přepínače /L v příkazové řádce PwkShell.exe lze volit jazykovou mutaci pro aktuální spuštění aplikace.
- Pomocí přepínače /A v příkazové řádce PwkShell.exe lze volit využití vazby na Active Directory pro aktuální
spuštění aplikace.
- Pomocí přepínače /R v příkazové řádce PwkShell.exe lze před spuštěním aplikace automaticky zaregistrovat
všechny komponenty v daném adresáři.
Revize 3.00.0094
1. Personální správa:
- Byla doplněna možnost ochrany zobrazení a editace informačních polí, a to v maximálně třech skupinách. Každé
pole lze zařadit do jedné ze tří ochranných skupin a v uživatelských profilech volit separátně práva zobrazení a
editace pro každou ze skupin.
2. Přehled docházky:
- V docházkových rozpisech bylo přidané výraznější zobrazení jména vybraného pracovníka do spodní nástrojové
lišty.
- V grafickém přehledu docházky bylo vylepšené zobrazení názvů kont (zobrazují se celé názvy místo zkratek,
pokud je dost volného místa)
- V grafickém přehledu docházky byla přepracovaná grafická podoba značek druhů směn, plánování a vykazování
směn a znaménka salda.
- Bylo vylepšeno zobrazení v měsíčním sumáři (zvýraznění vybraných řádků ve více sloupcích, lepší výběr při
listování v seznamu osob)
- Byla doplněna možnost dopočtu docházky k dnešnímu dni. Tato funkce umožňuje uzavírat a případně schvalovat
docházku pracovníků týž den ihned po konci směny.
- Do tiskové sestavy osobních listů byla doplněna možnost volby pořadí a nadpisů položek v rekapitulaci (příp. i
vynechání nežádoucích položek).
- Do tiskové sestavy osobních listů byla doplněna možnost tisknout v záhlaví místo názvu pracovního plánu obsah
zvoleného informačního pole z osobních údajů (tištěné pole se volí u každé definované sestavy)
3. Nastavení a výpočet docházky:
- U ručních kont byla doplněna možnost automatického předvyplňování zvolenou hodnotou.
Strana 10
- Byl doplněný parametr Referenční bod kroku u směn, umožňující vztažení krokování příchodů a odchodů i
k opačným časovým mezníkům (příchody ke konci směny/jádra a odchody k začátku směny/jádra)
4. Technická správa a komunikační server:
- Bylo doplněno komunikační rozhranní pro nové jednotky SAI Technologic (Logic 210 a Logic 310).
- Byla doplněna možnost načítání událostí ze souborů systémů InTagral.
- U nastavení Ethernet konvertorů v úloze technických prostředků byla doplněna funkce „ping“
5. Mzdové exporty:
- Byly přidány exporty do systémů IS Karat, ESO 9 a Šumava.
Revize 3.00.0090
1. Ovládací panel:
- Pro nové uživatele je po prvním přihlášení implicitně zapnuté zobrazení nástrojového pruhu a stavového řádku v
ovládacím panelu.
- PowerKey v provedení „Lite“ je možné využívat se všemi variantami Microsoft SQL serveru (dříve jen MSDE).
- Ovládací panel při spuštění úlohy, jejíž OCX knihovna není zaregistrovaná, provede sám registraci. Tato funkce
je samozřejmě možná jen na stanicích, kde má přihlášený uživatel právo zápisu do systémových registrů.
2. Personální správa:
- Při vybírání pracovního plánu na záložce Docházka v osobních údajích program zobrazuje text poznámky
zapsané v definici jednotlivých plánů.
- Bylo doplněno personální hledání podle iniciál, do vyhledávacího pole lze nyní zadat zároveň začátek příjmení i
křestního jména (oddělené mezerou).
- Do osobních údajů byla doplněna možnost importu osob z textového souboru, příp. z databází jiných systémů.
Tento import je možné používat pro opakovanou synchronizaci personálních seznamů.
3. Přehled docházky:
- Byla přidána nová úloha Plánování docházky. Tato úloha umožňuje jednak plánovat budoucí nepřítomnost
jednotlivých pracovníků (zatím bez zpětného vlivu na výpočet docházky) a to včetně přehledu ročního čerpání
(např. dovolené). Dále tato úloha obsahuje nástroj pro individuální plánování směn pracovníků. Takto vytvořený
rozpis směn následně použije výpočetní jádro systému a to buď jako výhradní předpis nebo jen jako záznam
odchylek od standardního rozpisu daného pracovním plánem.
- Evidence přítomnosti bere v úvahu i ruční, dodatečně provedené zásahy do docházkových rozpisů, nicméně stav
přítomnosti se v těchto případech aktualizuje jen v rámci běžného zpracování docházky nebo zpětného přepočtu,
nikoliv okamžitě po provedení změny.
- Byla přidána další varianta výstupu do tabulek Microsoft Excel a sice přehled po nákladových střediscích.
- Do tištěné sestavy typu Osobní list by doplněna možnost současného tisku originálních i změněných registrací.
4. Nastavení a výpočet docházky:
- Byla doplněna možnost volby, jak zpracovat přestávku na konci směny, nyní je možné parametrem Přestávky na
konci u každé z pracovních směn zvolit jednu z následujících variant:
a) zachování stávajícího nastavení, kdy se přestávka strhne a vykáže i na konci směny.
Změny a nové funkce v aktuálních revizích
Strana 11
b) posunutí konce uznané odpracované doby na začátek přestávky, čímž tedy nedojde k překročení
maximální délky nepřetržité práce, ale žádná přestávka se nevykazuje
c) ignorování (tedy nestržení) přestávky.
- Ke všem třem kategoriím docházkových kont byl přidán nový parametr Sazba, který umožňuje zadat hodinovou
sazbu v korunách pro účely exportu do mezd.
- K doplňkovým kontům byl doplněn parametr Odečítat saldo umožňující odečíst od vypočtené hodnoty konta
výsledné saldo dne (lze tak např. získat denní počet odpracovaných hodin bez přesčasů).
5. Přístupový systém:
- Bylo přidána nová úloha Kniha návštěv určená pro evidenci návštěv na recepci (vrátnici) s možností přidělení
návštěvní karty a to i s aktivním médiem pro vstup do povolených částí objektu. Úloha umožňuje vedení evidence
i pro více nezávislých vrátnic současně, obsahuje napojení na evidenci přítomnosti navštívených pracovníků,
umožňuje zobrazení telefonního čísla navštíveného pracovníka, zpětný tisk knihy návštěv apod.
6. Technická správa a komunikační server:
- Komunikační server ve formě aplikace (PwkJet.exe) nyní používá stejné knihovny jako služba, v důsledku toho
také zapisuje události do systémového aplikačního logu a umožňuje spouštění plánovaných úloh na povel.
Zároveň se již objevuje pouze jako ikonka v systémové oblasti pracovní plochy Windows.
- Bylo doplněno komunikační rozhranní pro nové jednotky SAI Technologic (LE101).
- Bylo doplněno komunikační rozhranní pro bezpečnostní systémy Galaxy a Skyla.
- Bylo doplněno komunikační rozhranní pro RS485/Ethernet konvertory bez podpory NVT.
- Byla doplněna automatická filtrace duplicitních záznamů při vyčítání událostí z jednotek Flexis.
7. Mzdové exporty:
- Došlo k rozšíření možností exportu do mzdových systémů Nugget a 6K.
- Byl doplněn export pro mzdový systém BYZNYS Win formou přímého zápisu dat na SQL server mzdové agendy.
- Do mzdového exportu pro Helios IQ byla doplněna možnost vytvoření samostatných souborů pro základní
střediska (pro případy, kdy společný docházkový systém využívá více firem).
Strana 12
Download

Pwk 3.0 změny v nových revizích