OŽ
ZAL
chorvatsko & itálie
francie & Španělsko
2015
0
199
O
EN
25. sezÓna
POBYTOVÉ ZÁJEZDY
JADERSKÉ A STŘEDOZEMNÍ MOŘE
POZNÁVACÍ A SPORTOVNÍ ZÁJEZDY
Spolehlivý průvodce na Vašich cestách
www.campana.cz
POJIŠTĚNÍ VAŠÍ CESTY ZAČÍNÁ U NÁS!
CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ
Číslo rámcové smlouvy uzavřené mezi cestovní kanceláří a Českou pojišťovnou a.s.: 7730701019
Ke všem pobytovým zájezdům je možné doobjednat cestovní pojištění TURISTA. Cestujete-li autobusem, jste pojištěni po celou dobu
zájezdu. Cestujete-li autem, jste pojištěni na pobyt a na dobu, která je obvyklá pro cestu do/z místa pobytu (tj. 1 den před a 1 den po).
Potřebujete-li pojistit nějaké dny navíc (ke kterým není sjednáno ubytování ani cesta přes CK CAMPANATOUR), dopojišťuje se navíc jednotnou sazbou za osobu a den. Sazby pojistného pro dospělé i děti jsou jednotné, platí pro tuzemce i cizince.
Pojištění TURISTA je balíček pojištění více rizik. Pojištění storna cesty nelze sjednat samostatně.
Jedete-li na sportovně zaměřený zájezd, doporučujeme sjednat pojištění TURISTA typu REKREAČNÍ SPORT.
Pojištěno
Pojištění
Úrazové
Pojištění
odpovědpojištění
zavazadel
nosti
Pojištění
storna
cesty
Značka
Pojistné
za osobu
a pobyt
Kód
pojištění
A
Evropa - TURISTA
E1120000 jen LÉČEBNÉ VÝLOHY
101 Kč
3.000.000
ano
---
---
---
---
B
Evropa - TURISTA
E1122202 balíček vč. poj. storna do 6 tisíc
157 Kč
3.000.000
ano
ano
ano
---
6.000
C
E1122209 balíček vč. poj. storna do 8 tisíc
Evropa - TURISTA
167 Kč
3.000.000
ano
ano
ano
---
8.000
215 Kč
3.000.000
ano
ano
ano
ano
15.000
202 Kč
3.000.000
ano
ano
ano
---
15.000
210 Kč
3.000.000
ano
ano
ano
---
8.000
22 Kč
pojistné
za os. a den
1.000.000
ano
ano
ano
ano
---
Typ pojištění
Léčebné
výlohy
Limit plnění
D
E
F
IP
Evropa - TURISTA
E1122224 balíček vč. poj. storna do 15 tisíc
balíček vč. pojištění zavazadel
Evropa - TURISTA
E1122204 vč. poj. storna do 15 tisíc
Evropa - TURISTA
E3122209 typ REKREAČNÍ SPORT
balíček vč. poj. storna do 8 tisíc
Evropa - TURISTA
E1122220 balíček vč. pojištění zavazadel
Asistenční
služba
Limity plnění uvádíme v textu pod tabulkou
POMÁHÁME
VÁM
PŘIVÉZT SI
HEZKÉ ZÁŽITKY
Limit plnění
Vysvětlení - pojištění TURISTA sjednané prostřednictvím CK u České pojišťovny a.s. zahrnuje:
(stručný výtah z pojistných podmínek)
Územní platnost pojištění
Je-li sjednáno pojištění s územní platností Evropa, jsou do něj zahrnuty evropské státy a Alžírsko, Egypt, Kypr, Libye, Maroko, Tunisko,
Turecko, není zahrnuta Česká republika.
Pojištění léčebných výloh
Z tohoto pojištění se poskytuje úhrada nezbytných nákladů na léčení, kterému je nucen se pojištěný podrobit z důvodu náhlého
onemocnění či úrazu. Hradí se lékařské ošetření, pobyt v nemocnici, léky předepsané lékařem, doprava do nejbližšího zdravotního
zařízení, repatriace v případech, kdy není možné pro návrat použít původně plánovaný dopravní prostředek. Hranice pojistného plnění
3.000.000 Kč (Evropa vč. Středomoří).
Asistenční služba
Asistenční službu zajišťuje mezinárodní společnost Europ Assistance, komunikace je v češtině 24 hodin denně 7 dní v týdnu.
Kvalifikovaná operátorka vás vyslechne, posoudí problém, domluví se sama s cizojazyčným ošetřujícím personálem, zajistí předání
informací vaší rodině, kontaktuje cestovní kancelář. Z této pojistky se také hradí ubytování doprovázejícímu či přivolanému opatrovníkovi (rodinnému příslušníkovi) do výše 3.000 Kč denně a max. 9.000 Kč, cestovní náklady při vyřizování ztráty nebo zničení cestovních
dokladů při pojistné události do výše 4.000 Kč.
Úrazové pojištění
Zahrnuje pojištění pro případ doby nezbytného léčení (20.000 Kč), trvalých následků úrazu (200.000 Kč), smrti úrazem (100.000 Kč).
Limity plnění pro jednotlivé případy jsou uvedeny v závorkách.
Pojištění cestovních zavazadel
Pojišťovna plní v případě poškození, zničení, odcizení nebo ztráty cestovních zavazadel a věcí osobní potřeby, obvyklé pro daný účel
cesty, které si pojištěný vzal na cestu. Plnění je poskytováno v časové ceně pojištěné věci. Limit plnění je 10.000 na pojistnou událost
a max. 5.000 Kč na jednu pojištěnou věc.
Pojištění nákladů souvisejících se zrušením cesty (storno cesty)
Z této pojistky pojišťovna hradí náhradu za skutečně účtované stornopoplatky, které musíte zaplatit cestovní kanceláři, pokud zrušíte
zájezd v době před odjezdem. Pojištění storna počíná dnem následujícím po dni zaplacení pojistného a končí nastoupením do autobusu nebo (pro vlastní dopravu) ve 24:00 hod. dne před dnem počátku cestovního pojištění. Plnění se vyplácí podle Všeobecných
pojistných podmínek a podle smluvních ujednání České pojišťovny, s nimiž se můžete seznámit v cestovní kanceláři. Důvody storna
cesty mohou být: úmrtí pojištěného, nebo jeho příbuzného, nově vzniklé závažné poruchy zdraví pojištěného nebo nejbližšího příbuzného pojištěného a nově vzniklé lehké poruchy zdraví pojištěného. Limit plnění dle typu pojištění 6.000 Kč nebo 8.000 Kč nebo
15.000 Kč (Evropa). Pojištění storna cesty lze sjednat pouze v cestovní kanceláři jako součást pojištění TURISTA, nelze sjednat samostatně. Zrušení cesty oznamte neprodleně cestovní kanceláři osobně nebo písemně (faxem, e-mailem). Pro uplatnění pojistky je nutné
doložit originál dokladu od ošetřujícího lékaře, který bude obsahovat i diagnózu (číselný kód).
Maximální procento plnění ze stornopoplatků cestovní kanceláře, dle tabulky
Příjemce plnění
Pojistná událost
Pojištěný a příbuzní
uvedení na společné
smlouvě o zájezdu
Spolucestující
80%
---
80%
---
80%
80%
80%
80%
80%
---
Lehká porucha zdraví pojištěného
Nově vzniklá závažná porucha zdraví nejbližšího příbuzného pojištěného,
který není uveden na smlouvě o zájezdu nebo není pojištěn
Nově vzniklá závažná porucha zdraví pojištěného
Úmrtí pojištěného
Úmrtí příbuzného pojištěného, který není uveden na smlouvě o zájezdu
nebo není pojištěn
Náš tip: Vzhledem ke spoluúčasti je vždy výhodnější najít si za sebe náhradníka z rodiny či okolí, protože min. spoluúčast je 20% (tj.
činí-li stornopoplatek 2.000 Kč, pojišťovna vám vrátí jen 1.600 Kč).
Pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu
Toto pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou v zahraničí při činnostech běžných v občanském životě.
Z tohoto pojištění se hradí škody na zdraví (2.000.000 Kč), na věci (1.000.000 Kč) a finanční škody (500.000 Kč), které svým neúmyslným
jednáním způsobíte jiné osobě v zahraničí. Hranice pojistného plnění k jednotlivým případům jsou v závorkách.
Kompletní znění pojistných podmínek je k dispozici na stránkách www.campana.cz/pojisteni nebo žádejte u svého prodejce.
Z internetu je možné stáhnout pojistné podmínky a formuláře pro hlášení pojistných událostí.
POJIŠTĚNÍ CESTOVNÍ KANCELÁŘE
Cestovní kancelář CAMPANATOUR je pojištěna smlouvou s pojišťovnou Generalli a.s.
Koncese i smlouva je k nahlédnutí na www.campana.cz/koncese a na www.campana.cz/pojisteni-ck a u všech prodejců.
Cestovní kancelář CAMPANATOUR je vaším spolehlivým partnerem již od roku 1990.
CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ
Léčebných výloh a asistence
Odpovědnosti za škodu občana
Cestovních zavazadel
Storna zájezdu
www.ceskapojistovna.cz
infolinka 841 114 114
slevy a výhody
Následující slevy platí pouze pro objednávky z katalogu CHORVATSKO & ITÁLIE
& FRANCIE & ŠPANĚLSKO 2015. Slevy je nutné uplatnit ihned při sepsání smlouvy o zájezdu a nelze je uznat dodatečně.
SPECIÁLNÍ AKCE A SLEVY
PŘI VÍCETÝDENNÍCH POBYTECH
uvedené u jednotlivých kapacit jsou slučitelné se slevami za včasné rozhodnutí, se slevou Club AZUR i se Speciálními slevami pro zvýhodněné
skupiny zákazníků.
ČASOVÁ SLEVA ZA VČASNÉ ROZHODNUTÍ
Je určena zákazníkům, kteří plánují svoji dovolenou s větším předstihem.
Získáte nejen slevu, ale i výhodu bohatého výběru z nejširší nabídky.
Sleva je uvedena pod každou jednotlivou kapacitou, je podmíněna
uzavřením smlouvy o zájezdu (vyplněním přihlášky) a zaplacením min.
30% zálohy (popř. celé částky) do daného data. Doplatek zájezdu musí
být zaplacen v souladu se všeobecnými podmínkami. Časová sleva se
nevztahuje na nabídky typu „last minute“. Je slučitelná se slevou Club
AZUR a se Speciálními slevami.
SPECIÁLNÍ SLEVY PRO ZVÝHODNĚNÉ
SKUPINY ZÁKAZNÍKŮ
Jsou určeny pro zvýhodněné skupiny zákazníků - patří sem sleva pro seniory,
pro invalidy, pro novomanžele, pro studenty a učitele, pro lékaře a zdravotní
sestry a pro držitele karet s logem Sphere, Carte a Renome. Speciální slevy se
nevztahují na nabídky typu „last minute“.
Sleva pro seniory 2%
Je určena zákazníkům narozeným v roce 1949 a dříve. Sleva je slučitelná s časovou slevou a slevou Club AZUR.
Sleva pro invalidy 2%
Je určena držitelům průkazu ZTP, ZTP/P. V případě ZTP/P se sleva vztahuje
i na průvodce (1 osoba). Dokládá se kopií průkazu. Sleva je slučitelná s časovou
slevou a slevou Club AZUR.
Sleva nejen pro novomanžele 2%
Je určena párům, jejichž manželství bylo nebo bude uzavřeno v roce 2015.
Sleva je platná i na zájezdy k výročí svatby po 10, 20, 25, 30, … letech. Dokládá
se kopií oddacího listu. Sleva je slučitelná s časovou slevou a slevou Club AZUR.
Sleva pro studenty a učitele 2%
SLEVA CLUB AZUR 3%
Je věrnostní program. Pokud jste již s námi cestovali alespoň 1x (zakoupili alespoň jeden zájezd v hodnotě min. 3.000 Kč), máte nárok na slevu
Club AZUR. Zájezdy objednané v letech 1998-2014 nemusíte dokládat, máme je v počítačové evidenci. Sleva Club AZUR se nevztahuje
na nabídky typu „last minute“. Sleva Club AZUR je slučitelná s časovými
a Speciálními slevami.
Je určena všem držitelům ISIC (IYTC, ITIC) karty. Sleva se dokládá kopií dokladu
ISIC (resp. IYTC, resp. ITIC). Sleva je slučitelná s časovou slevou a slevou Club
AZUR.
Sleva pro lékaře a zdravotní sestry 2%
Je určena pro pracovníky ve zdravotnictví na uvedených pozicích. Sleva se
dokládá razítkem zaměstnavatele. Sleva je slučitelná s časovou slevou a slevou
Club AZUR.
Sleva pro držitele karty Sphere, Renome a Carte 7%
dětské slevy
Pro uznání dětské slevy nesmí dítě uvedený věk překročit do konce
pobytu, sleva do 13 let tedy znamená do 13. narozenin dítěte.
REZERVACE, TELEFONY
PRACOVNÍ DOBA
800 19 22 19
Je určena pro držitele libovolné karty Sphere, Renome nebo Carte. Přehled
všech karet na www.slevovekarty.cz, www.carte.cz nebo www.renome.cz. Dokládá se kopií karty. Poskytuje se pouze na pobočkách CK
CAMPANATOUR. Sleva je slučitelná pouze se slevou Club AZUR.
OBSAH
REZERVAČNÍ CENTRÁLA CK:
Pevná linka:
379 420 220 - 226
Fax:379 420 240
Dispečink:
604 219 466, 732 549 492
CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ
2
SLEVY, KONTAKTY, OBSAH
3
(v nutných případech i mimo pracovní dobu)
CHORVATSKO
(Istrie, Kvarner, severní, střední a jižní Dalmácie)
E-mail:
[email protected], [email protected]
Na těchto telefonech Vám sdělíme i kontakt na prodejce nejbližší
Vašemu bydlišti.
Pracovní doba na rezervační centrále je 09:00–17:00 (po–pá).
Garantovaná pracovní doba poboček je 09:00–16:00 (po–pá) s půlhodinovou
polední pauzou.
Značkové prodejny CK CAMPANATOUR a kontakty na autorizované prodejce
v místě vašeho bydliště najdete i na webových stránkách www.campana.cz.
Další důležité informace najdete v tomto katalogu
na stranách 50–51.
POBYTY PRO SENIORY 55+
4–6
(La Manga del Mar Menor, Andalusie, Menorca, Sicílie, Albánie, Chorvatsko)
7–17
ITÁLIE
18–26
(Adriatická riviéra, Palmová riviéra, Abruzzo, Gargano, Kalábrie, Ischia, Toskánsko)
FRANCIE
(Azurové pobřeží, Provence, Languedoc)
27–36
ŠPANĚLSKO
(Costa Brava, Costa del Maresme, Costa Dorada, Costa del Azahar)
37–47
VÝBĚR Z EXOTIKY
VŠEOBECNÉ INFORMACE A PODMÍNKY
48–49
50–51
DALŠÍ MOŽNOSTI UBYTOVÁNÍ MIMO KATALOGOVOU NABÍDKU NAJDETE NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH WWW.CAMPANA.CZ
3
POBYTY PRO SENIORY 55+
Programy jsou primárně určeny osobám starším 55 let a jejich spolucestujícím. Za příplatek si je mohou objednat též osoby, které věku 55 let ještě nedosáhly. Pro
rok 2015 jsou v nabídce: Španělsko - Menorca, La Manga del Mar Menor, Andalusie, Itálie - Sicílie, nově jsme zařadili Albánii a Chorvatsko.
ŠPANĚLSKO - MURCIA, LA MANGA DEL MAR MENOR - HOTEL IZÁN CAVANNA 
Poloha: letovisko La Manga del Mar Menor se nachází v oblasti Murcia na jihovýchodě Španělska mezi Středozemním mořem a „Mrtvým mořem Evropy“ Mar
Menor. Mar Menor je laguna oddělená od Středozemního moře 23 km dlouhým
pásem pevniny o šířce 200-400 m, nazývaným La Manga. Hotel zaujímá jedinečnou polohu na tomto úzkém pásu. Slaná mořská voda v laguně se zvýšeným obsahem minerálů a solí má blahodárné léčebné účinky. Ostrůvek Isla del
Ciervo s léčivým bahnem je od hotelu vzdálený pouze 200 m. Vstup do moře je
velmi pozvolný.
Vybavení: sluneční terasa s lehátky, venkovní bazén s dětským brouzdalištěm,
vnitřní bazén (uzavřeno 11.06.-16.09.), sauna, restaurace, bar. Internet, WiFi. Tenis,
kulečník a stolní tenis. Denní a večerní zábavní programy (dle období). Léčebné
masáže za poplatek.
Pokoje: dvojlůžkové klimatizované pokoje až se dvěma přistýlkami pro děti.
Koupelna a WC, balkón, fén, TV-SAT, WiFi zdarma, sejf.
mezi
ráj
dvěma
moři
Stravování: polopenze vč. vody a vína (à 0,25 l) k večeři. Plná penze za příplatek.
Děti 2-13 let na přistýlce: 9.990 Kč
ŠPANĚLSKO - ANDALUSIE, FUENGIROLA - HOTEL LAS PALMERAS 
Poloha: oblast Andalusie v jižním Španělsku má subtropické středomořské
klima s průměrnými letními teplotami nad 30°C. Hotel se nachází u přístavu
a 200 m od upravené pláže s tmavým pískem. Pláž lemuje pěší promenáda s řadou restaurací, barů a obchodů.
Vybavení: sluneční terasa s lehátky, slunečníky a s výhledem na přístav, venkovní bazén pro dospělé a děti, restaurace, kavárna, piano bar. Internet, WiFi
za poplatek. Tělocvična, kulečník, stolní tenis. Denní a večerní animace.
Pokoje: dvojlůžkové klimatizované pokoje s možností až dvou přistýlek, s balkónem a garancí výhledu na moře. Koupelna a WC, fén, TV-SAT, minibar, telefon, sejf.
Stravování: polopenze vč. vody a vína k večeři (à 0,25 l). Plná penze za příplatek.
Děti 2-13 let na přistýlce: 9.990 Kč
19.05.
26.05.
02.06.
09.06.
16.06.
23.06.
02.09.
09.09.
14.09.
16.09.
23.09.
24.09.
30.09.
04.10.
07.10.
14.10.
14.10.
26.05.
02.06.
09.06.
16.06.
23.06.
30.06.
09.09.
16.09.
24.09.
23.09.
30.09.
04.10.
07.10.
14.10.
14.10.
21.10.
24.10.
počet nocí
7
7
7
7
7
7
7
7
10
7
7
10
7
10
7
7
10
1/2
12.990 13.990 14.490 14.990 15.490 15.990 15.490 14.990 17.490 14.490 13.990 16.990 13.490 16.490 12.990 12.490 15.990
21.05.
28.05.
04.06.
11.06.
18.06.
01.09.
08.09.
15.09.
22.09.
29.09.
06.10.
ANDALUSIE
28.05.
04.06.
11.06.
18.06.
25.06.
08.09.
15.09.
22.09.
29.09.
06.10.
13.10.
počet nocí
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
1/2
13.490 13.990 14.490 14.990 15.490
15.490 14.990 14.490
13.990
13.490
12.990
V ceně: letecká doprava vč. tax a transferů, týdenní (9, 10, 11 denní) pobyt s polopenzí vč. vody a vína k večeři ( à 0,25l), služby delegáta 55+, aktivity zdarma.
Příplatky: pokoj 1/1: +1.500 Kč/7 nocí, +2.750 Kč/9,10,11 nocí (do vyprodání kapacity, jinak + 2.500 Kč/7 nocí, 3.750 Kč/9,10,11 nocí). Osoba do 55 let, bez doprovodu seniora 55+: +2.500 Kč.
Dospělý na přistýlce s jedním seniorem 55+ nebo se dvěma osobami do 55 let: +1.500 Kč. Děti 2-13 let na přistýlce - pevná cena: 9.990 Kč. Infant (0-2 roky): 990 Kč (bez nároku na lůžko a sedadlo v letadle).
Plná penze: +1.680 Kč/7 nocí, +2.400 Kč/9,10,11 nocí. Slevy: dospělý na přistýlce se dvěma seniory 55+: -1.000 Kč.
Svozová místa za příplatek: 500 Kč: Jihlava. 600 Kč: Brno. 750 Kč: Nový Jičín, Olomouc, Prostějov. 800 Kč: Frýdek-Místek, Opava, Ostrava. Svoz je nutné objednat ihned se zájezdem. Cestovní pojištění: viz str. 2.
MAR MENOR
4
08.05.
19.05.
11
14.990
10.05.
19.05.
9
13.990
POBYTY PRO SENIORY 55+
ŠPANĚLSKO - MENORCA, CIUTADELLA - APARTHOTEL BLANC PALACE 
Poloha: nejvýchodnější z baleárských ostrovů, s nádhernými plážemi, průzračným mořem, příjemným klimatem a panenskou přírodou. Aparthotel je
součástí komplexu Resort Vacances Menorca v klidné vilové čtvrti nedaleko historického centra městečka Ciutadella. Vzdálenost jednotlivých budov od pláže
s bílým a jemným pískem je 50-150 m, od centra 1 km.
Vybavení: bazény pro dospělé a děti se sluneční terasou a lehátky, zahrada,
dětské hřiště, restaurace, bar, minimarket. Internet, WiFi na recepci zdarma. Tělocvična, sauna, jacuzzi, masáže, stolní tenis. Zábavní programy pro děti i dospělé.
Bezbariérový přístup.
Pokoje: klimatizované apartmány s balkónem, koupelnou a WC, fénem, telefonem a TV-SAT, sejfem. Obývací část s kuchyňským koutem a pohovkou, dvojlůžková ložnice.
Stravování: polopenze vč. vody a vína k večeři. Plná penze za příplatek.
Děti 2-13 let na přistýlce: 9.990 Kč
20.05.
27.05.
23.09.
30.09.
menorca
27.05.
03.06.
30.09.
07.10.
počet nocí
7
7
7
7
1/2
12.990
13.990
13.990
13.490
V ceně: letecká doprava vč. tax a transferů, týdenní pobyt s polopenzí vč. vody a vína k večeři, služby delegáta 55+,
aktivity zdarma.
Příplatky: pokoj 1/1: +1.500 Kč (do vyprodání kapacity, jinak + 2.500 Kč). Osoba do 55 let, bez doprovodu
seniora 55+: +2.500 Kč. Dospělý na přistýlce s jedním seniorem 55+ nebo se dvěma osobami do 55 let:
+1.500 Kč. Děti 2-13 let na přistýlce - pevná cena: 9.990 Kč. Infant (0-2 roky): 990 Kč (bez nároku na lůžko
a sedadlo v letadle). Plná penze: +1.680 Kč. Slevy: dospělý na přistýlce se dvěma seniory 55+: -1.000 Kč.
Svozová místa za příplatek: 500 Kč: Jihlava. 600 Kč: Brno. 750 Kč: Nový Jičín, Olomouc, Prostějov.
800 Kč: Frýdek-Místek, Opava, Ostrava. Svoz je nutné objednat ihned se zájezdem. Cestovní pojištění: viz str. 2.
ITÁLIE - SICÍLIE, TERRASINI - HOTEL CITTÁ DEL MARE /
Poloha: největší ostrov Itálie, nazývaný „ostrovem slunce“ především pro své
subtropické podnebí s horkými léty a mírnými zimami. Symbolem Sicílie je Etna,
nejvyšší dosud činná sopka v Evropě. Od pevniny dělí ostrov Messinská úžina,
kterou v nejužším bodě překlenuje moderní most. Hotelový komplex se nachází
na útesu severozápadního pobřeží Sicílie v blízkosti města Terrasini, asi 35 km
od Palerma. Díky své poloze nabízí hotel úchvatné pohledy na moře a záliv Castellammare. Komplex je rozdělen do 21 terasovitě vystavěných budov a patří
k největším areálům v Itálii. Přístup do moře je z uměle vybudovaných teras
na skalnatém útesu, sestup do moře po schůdcích/žebříčku (jako u bazénů).
Soukromá písčitá pláž je vzdálena asi 10 min. od hotelu (kyvadlová doprava
v pravidelných intervalech). Autobusová zastávka přímo u hotelu.
Vybavení: v hlavní budově: recepce, klimatizované společenské prostory, WiFi,
bar, restaurace, butik, pošta, půjčovna aut, obchod se suvenýry a nápoji. Bohaté
zázemí pro trávení volného času: denní i večerní animační program, přírodní
stezky vhodné k procházkám, zóna wellness, tobogán se čtyřmi skluzavkami vedoucí až k moři, sportoviště - vyhřívaný plavecký bazén (50 m), tenisové kurty,
volejbalové a basketbalové hřiště, menší fitness, minigolf, stolní tenis aj.
Ubytování: jedno až čtyřlůžkové pokoje, koupelna a WC, fén, telefon, TV, trezor, klimatizace/topení, balkón. Pokoje mají výhled na moře nebo do parku.
Pro naše klienty je zajištěno ubytování s balkónem, výhledem na moře a záliv
Castellammare. Jednolůžkové a čtyřlůžkové pokoje má hotel k dispozici pouze
v omezeném množství - doporučujeme včasnou rezervaci.
Stravování: polopenze formou švédských stolů.
Změna hotelu vyhrazena. Mimo sezónu nemusí být v provozu všechna
zařízení hotelu.
castellammare
palermo
12.05.
19.05.
26.05.
02.06.
09.06.
16.06.
23.06.
01.09.
08.09.
15.09.
22.09.
29.09.
06.10.
13.10.
19.05.
26.05.
02.06.
09.06.
16.06.
23.06.
30.06.
08.09.
15.09.
22.09.
29.09.
06.10.
13.10.
20.10.
počet nocí
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
1/2
12.490
12.990
13.990
13.990
14.490
14.990
15.490
15.490
14.990
14.490
13.990
13.490
12.990
12.490
POVINNÉ PŘÍPLATKY: pobytová taxa: cca 1 EUR/os./den. Děti do 10 let taxu neplatí.
V ceně: letecká doprava z Prahy, 7 nocí ve 3*/4* hotelu s polopenzí vč. vody a vína, transfer letiště - hotel - letiště, přípitek na uvítanou, lehátka a slunečník na hotelové pláži, večer sicilské kuchyně, promítání dokumentárního filmu o Sicílii, služby delegáta. Pobyt: úterý - úterý. Příplatky: pobyt bez osoby 55+: 2.500 Kč/os./týden. Pokoj 1/1: 1.500 Kč/týden (do vyprodání kapacity, poté 2.500 Kč/týden). Plná penze: 1.680 Kč/týden (na místě za poplatek 15 EUR/os./
oběd). 3. a 4. lůžko: dospělý sleva 1.000 Kč/týden, dítě 2 - 13 let na přistýlce platí pevnou cenu 9.990 Kč/týden, infant 0 - 2 roky platí pouze letištní taxy 990 Kč (cestuje bez nároku na hotelové lůžko a sedadlo v letadle).
Cestovní pojištění: viz str. 2.
Svozová místa za příplatek: 500 Kč: Jihlava. 600 Kč: Brno. 750 Kč: Nový Jičín, Olomouc, Prostějov. 800 Kč: Frýdek-Místek, Opava, Ostrava.
sicílie
5
POBYTY PRO SENIORY 55+
ALBÁNIE - DURRËS (DRAČ)
Albánie je zemí vlídných obyvatel, krásných starobylých měst, nádherné přírody, přírodních pláží a velkolepých hor. Dosud neobjevený nejlevnější přímořský stát
s výbornými cenami v restauracích a obchodech. Durrës - nejstarší město Albánie a významný námořní přístav s 10 kilometry písčitých pláží. V letech 1914 - 1920
byl dokonce hlavním městem Albánie. Dnes je Drač vyhledávaným přímořským letoviskem s největším starořímským amfiteátrem na Balkánském poloostrově.
DURRËS - HOTEL BLEART 
Poloha: moderní hotel ve dvou budovách přímo u široké písčité pláže. Autobusová zastávka nedaleko hotelu.
Vybavení: bazén se slunečníky a lehátky, soukromá pláž se slunečníky a lehátky zdarma, restaurace, bar, konferenční místnost, WiFi ve společenských
prostorách.
Ubytování: dvojlůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek, koupelna a WC,
TV, telefon, topení/klimatizace, fén, trezor, lednice, WiFi, balkón.
Stravování: polopenze formou švédských stolů.
DURRËS - HOTEL TROPIKAL RESORT 
Poloha: nově zrekonstruovaný komplex, asi 5 km od města Durrës, se skládá
z hlavní budovy a jednopatrových bungalovů. Všichni naši klienti jsou ubytováni
v hlavní budově. Resort se rozprostírá v udržované zahradě, přímo u soukromé
písčité pláže s pozvolným vstupem do vody. Autobusová zastávka nedaleko
hotelu.
Vybavení: bazén se slunečníky a lehátky, soukromá pláž se slunečníky a lehátky zdarma, restaurace, bary a noční klub (mimo sezónu většinou nefungují),
WiFi ve společných prostorách zdarma, fotbalové, tenisové a volejbalové hřiště.
Ubytování: dvojlůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek, koupelna a WC,
TV, telefon, topení/klimatizace, fén, lednice, balkón.
Stravování: polopenze formou švédských stolů.
25.05.
01.06.
08.06.
14.09.
21.09.
28.09.
Albánie
01.06.
08.06.
15.06.
21.09.
28.09.
05.10.
počet nocí
7
7
7
7
7
7
1/2
11.990
12.490
12.990
12.990
12.490
11.990
V ceně: letecká doprava z Prahy, 7 nocí v hotelu 4* s polopenzí vč. vody a vína, transfer letiště - hotel - letiště, přípitek
na uvítanou, promítání dokumentárního snímku o Albánii, služby delegáta. Pobyt: pondělí - pondělí. Příplatky:
pobyt bez osoby 55+: 2.500 Kč/os./týden. Pokoj 1/1: 1.500 Kč/týden (do vyprodání kapacity, poté 2.500 Kč/
týden). Plná penze: 1.680 Kč/týden. 3. a 4. lůžko: dospělý sleva 1.000 Kč/týden, dítě 2 - 13 let platí pevnou cenu
9.990 Kč/týden, infant 0 - 2 roky platí pouze letištní taxy 990 Kč (cestuje bez nároku na hotelové lůžko a sedadlo
v letadle). Cestovní pojištění: viz str. 2.
Svozová místa za příplatek: 500 Kč: Jihlava. 600 Kč: Brno. 750 Kč: Nový Jičín, Olomouc, Prostějov. 800 Kč:
Frýdek-Místek, Opava, Ostrava.
CHORVATSKO - CRIKVENICA / DRAMALJ - HOTEL RIVIERA 
Poloha: menší hotel tvořený hlavní hotelovou budovou a třemi paviĺóny se
nachází cca 2,5 km od centra lázeňského střediska Crikvenica v srdci Kvarnerské Riviéry. Hotel je vystavěný přímo na pobřeží oddělený pouze promenádou
a obklopený zelení. Hlavní hotelová pláž je užší, oblázková, s betonovými platy
na slunění, přístupná po schodech, na pláži jsou lehátka a slunečníky za poplatek.
Vybavení: recepce, restaurace, aperitiv bar, café bar s venkovní terasou, TV
místnost, pizzerie. V blízkosti jsou tenisové kurty, mini-golf, plážový volejbal,
možnost vodních sportů na pláži - pronájem šlapadel, vodní padák, vodní lyžování.
Ubytování: dvojlůžkové pokoje orientované na mořskou stranu s možností přistýlky, koupelna a WC. Dvojlůžkové pokoje mají balkón. Pokoj 1/1 za příplatek 30%.
Stravování: plná penze + nápoj k večeři (0,2 vína, džusu, 0,3 piva).
NĚ
V CE ET
L
Ý
V
V
STRO
NA O RK
K
6
Dítě do 12 let na přistýlce SLEVA 50%, na lůžku SLEVA 30%
Osoba nad 12 let na přistýlce SLEVA 20%
23.05. 30.05. 06.06. 13.06. 20.06. 29.08. 05.09. 12.09. 19.09. 26.09.
30.05. 06.06. 13.06. 20.06. 27.06. 05.09. 12.09. 19.09. 26.09. 03.10.
počet nocí
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
1/2+1
5.970 5.970 6.590 7.140 7.140 7.140 7.140 6.590 5.970 5.970
Povinné příplatky: pobytová taxa: 260 Kč/týden/dospělý, 130 Kč/týden/dítě 12-18 let.
V ceně: týdenní pobyt s plnou penzí + nápoj k večeři, uvítací drink, výlet lodí na ostrov Krk + ochutnávka vína, 2x
denně animační programy, spotřeba vody a energií, ložní prádlo, služby delegáta.
Fakultativní výlety: NP Plitvice - 50 EUR, Benátky (bus + loď) - 48 EUR, Opatija - 15 EUR, Fish Picnic - 25 EUR.
Autobusová doprava - cena: 2.290 Kč v období 05.06.-13.09.2015. Nástupní místa: viz str. 7.
Cestovní pojištění: viz str. 2.
chorvatsko
Chorvatsko
ZÁKLADNÍ INFORMACE, DOPRAVA
CHORVATSKO
Oficiální název: Republika Hrvatska
Hlavní město: Zagreb
Rozloha: 56 540 km2
Počet obyvatel: 4,5 mil.
Oficiální jazyk: chorvatština
Měna: Chorvatská kuna (HRK)
Doporučené kapesné: 10-20 EUR/den
LETECKY
Autobusem
Doprava je zajišťována luxusními autokary našich partnerských dopravních
společností (klimatizace, video, teplé a studené nápoje, WC) v období 22. 05. –
20. 09. 2015. V případě nedostatečného počtu cestujících (méně jak 21) může
dojít ke zrušení dopravy v okrajových termínech. Další podmínky autobusové
přepravy a obecné informace najdete na stranách 50-51 tohoto katalogu.
Odjezd z ČR: pátek v odpoledních hodinách
Příjezd do HR: sobota v dopoledních hodinách
Odjezd z HR: sobota v odpoledních/večerních hodinách
Návrat do ČR: neděle v poledních hodinách
Přímý let PRAHA - SPLIT je dlouhý přibližně 1 hodinu a přímý let z PRAHY
do DUBROVNÍKU cca 1,5 hod. V ceně letenky je přeprava 1 osoby, zavazadlo
do 15 Kg a jedno příruční zavazadlo, letištní a bezpečnostní taxy, palivový příplatek (letecká společnost si vyhrazuje právo na změnu v důsledku změn cen
ropy). Případné zvýšení ceny letenky vám bude potvrzeno v okamžiku
rezervace.
PRAHA - SPLIT: od 4.900 Kč/osoba/květen,červen,září,
od 6.900 Kč/osoba/červenec,srpen
Letové dny: PONDĚLÍ, STŘEDA, PÁTEK
ISTRIE: 2.090 Kč / obousměr, 1.470 Kč/ jednosměr
Umag, Novigrad, Lanterna, Poreč, Vrsar, Rovinj, Pula, Medulin, Rabac
KVARNER: 2.290 Kč / obousměr, 1.610 Kč / jednosměr
Dramalj, Crikvenica, Selce, Novi Vinodolski, Kraljevica, Omišalj, Njivice,
Malinska
SEVERNÍ DALMÁCIE: 2.290 Kč / obousměr, 1.610 Kč / jednosměr
Zaton, Petrčane, Zadar, Sv. Filip i Jakov, Biograd na Moru, Pakoštane, Vodice, Šibenik, Primošten, Trogir, Kaštel
STŘEDNÍ A JIŽNÍ DALMÁCIE: 2.590 Kč / obousměr, 1.820 Kč / jednosměr
Omiš, Brela, Baška Voda, Baško Polje, Makarska, Tučepi, Podgora, Igrane,
Živogošče, Drevnik, Gradac, Trpanj, Klek, Neum, Orebič, Korčula (pouze
do přístavu Orebič, bez trajektu)
Nástupní místa: Zdarma: Brno, České Budějovice, Domažlice, Horažďovice,
Kdyně, Klatovy, Liberec, Mladá Boleslav, Písek, Plzeň, Praha, Přeštice, Příbram,
Rokycany, Strakonice, Turnov. 150 Kč: Blansko*, Jihlava, Kroměříž*, Velké Meziříčí. 200 Kč: Děčín*, Frýdek-Místek*, Hořice*, Hradec Králové, Chomutov, Most,
Nový Jičín*, Olomouc*, Ostrava*, Pardubice*, Prostějov*, Teplice, Uherské Hradiště*, Ústí nad Labem, Vyškov*, Zlín*.
* neplatí pro oblast Kvarner
PRAHA - DUBROVNÍK: od 4.900 Kč/osoba/květen,červen,září,
od 6.900 Kč/osoba/červenec,srpen
Letové dny: KAŽDÝ DEN
 c eny transferů z letiště do ubytovacího zařízení a zpět na letiště jsou závislé
na vzdálenosti ubytování a počtu osob – cenu vám sdělíme na požádání
 doporučujeme si místo transferu pronajmout na letišti auto – ceny
pronájmů jsou velmi srovnatelné s transfery a navíc budete mít vůz po celý
pobyt k dispozici pro případné výlety po nádherné chorvatské krajině
 na objednané letenky se nevztahují stornopodmínky a stornopoplatky CK
CAMPANATOUR. Objednané a zaplacené letenky jsou nevratné a nepřenosné (storno je 100%), vrací se pouze taxa a případný palivový příplatek
 palivový příplatek může být doúčtován dle aktuální výše 3 týdny před odletem
TRANZITNÍ NOCLEH
Pojedete do Chorvatska autem a cesta je pro Vás příliš dlouhá? Udělejte si po cestě zastávku a obohaťte svoji dovolenou o návštěvu některé
z nádherných památek Chorvatska nebo Slovinska.
A
Pro uskutečnění svozu je podmínkou alespoň 6 osob v odjezdovém
místě. Další podmínky autobusové přepravy, obecné informace a vysvětlení najdete na str. 50.
H
SLO
Umag
Poreč
Rabac
Pula
Karlovac
Rijeka
Krk
Po cestě na Istrii doporučujeme zastávku u malebného Bledského jezera
na úpatí Julských Alp s teplou vodou a ostrůvkem uprostřed, na kterém
stojí poutní kostel Panny Marie.
Zagreb
Slavonski Brod
Crikvenica
Cres
Bihać
Pag
Vir
Zaton
BIH
Zadar
Biograd na Moru
Sv. Filip i Jakov
N.P. Kornati
Split
Omiš
Brač
I
Po cestě do Dalmácie doporučujeme zastávku u Národního Parku Plitvická Jezera. Přivítá Vás nevšední krása místních jezer a kaskádovitých
vodopádů, které byli zařazeni mezi 10 nejkrásnějších na světě.
Makarská
Drvenik
Gradac
Hvar
Perna
Korčula
Korčula
Dubrovník
Zajistíme Vám ubytování kdekoliv po cestě do/z Chorvatska dle Vašeho
přání – Ljubljana, Zagreb, Karlovac aj... Nabídku a kalkulaci připravíme
na vyžádání.
7
2015
UMAG
Chorvatsko
ISTRIE
APARTMÁ POLYNESIA
Poloha: letovisko Umag je považováno za vstupní bránu Istrie a je vzdáleno
pouhých 40 km od italského Terstu. Turistický komplex leží u přírodní skalnaté
pláže s betonovými plotnami a písčitými částmi pro děti, do vody jsou nově vystavěny tři rampy. Na pláži je restaurace a dva sladkovodní bazény s tobogánem.
Centrum města je vzdálené asi 3 km a dostupné turistickým vláčkem.
Vybavení: recepce (trezor, WiFi), restaurace, pošta, market, ambulance, pizzerie,
občerstvení na pláži, tenisové kurty, minigolf, hřiště na volejbal, četná dětská
hřiště, stolní tenis, parkoviště. Denní i večerní animace.
Ubytování: apartmánové patrové domy či přízemní bungalovy. Byty s kuchyňským koutem, koupelnou a WC, SAT/TV, terasou nebo balkónem, u BGW
venkovní krb. Mimo vypsané typy bytů možnost rezervovat i jiné typy: APT3,
APT4 (+1), BGW 5, ceny na www.campana.cz.
STU3: obytná kuchyňka se třemi lůžky, balkón.
APT3 (+1): kuchyňka s pohovkou, dvojlůžková ložnice. Přistýlka: 1.370 Kč/týden.
BGW 2: kuchyňka s rozkládací pohovkou, dvojlůžková ložnice.
BGW 4: kuchyňka s pohovkou a lůžkem, dvojlůžková ložnice.
Stravování: vlastní. Za příplatek: večeře 2.780 Kč/osoba/týden v období
20.06.-05.09., jinak 2.320 Kč/osoba/týden, polopenze 4.290 Kč/osoba/týden
v období 20.06.-05.09., jinak 3.530 Kč/osoba/týden. Dítě 5-14 let sleva 50%.
SLEVA 20% při nákupu do 31.01.2015
SLEVA 15% při nákupu do 01.03.2015
Platí pro pobyty 07.06.-17.07. a od 29.08. při celkové platbě do 15.03.2015
BEZBARIÉROVÝ RESORT, NOVÁ PLÁŽ S RAMPAMI DO VODY
NOVĚ VYSTAVĚNÁ APARTMÁ **** - ceny na www.campana.cz
POREČ HOTEL DELFIN 
Poloha: Poreč - největší turistické centrum na Istrii s překrásným historickým
centrem, úzkými uličkami, vznešenou bazilikou a půvabnou pobřežní promenádou kolem přístavu. Z jednotlivých částí jezdí do centra turistické vláčky, všude
je velké množství restaurací, barů, dětských hřišť a kaváren. Velmi oblíbený hotel
leží na výběžku Zelená Laguna. Přímo pod hotelem je přírodní kamenitá, částečně oblázková pláž s betonovými plotnami, tobogán a bohatá nabídka vodních
sportů.
Vybavení: recepce (směnárna), klimatizovaná restaurace, výtah, aperitiv bar
s gril-terasou, TV místnost s internetovým koutkem, masáže, tělocvična, úschovna kol, dětské hřiště. Restaurace na pláži, bazén s mořskou vodou, v sezóně animační programy a večerní zábava. Parkoviště (1 EUR/den).
Ubytování: zrenovované dvojlůžkové pokoje s možností přistýlky, s koupelnou a WC, telefonem. Rodinné pokoje (2x1/2 propojené). B= balkón, BMS= balkón mořská strana.
Stravování: polopenze formou bufetu. Možnost plné penze 1.520 Kč/osoba.
SLEVA 5% při nákupu do 28.02., 4% do 30.04.2015
SLEVA dítě na přistýlce se 2 dospělými:
do 12 let ZDARMA, 12-14 let SLEVA 50%, 14-18 let SLEVA 20%
SLEVA dítě na lůžku: do 7 let SLEVA 50%, 7-14 let SLEVA 30%, 14-18 let
SLEVA 20%. 2 děti do 14 let v rodinném pokoji se 2 dospělými SLEVA 50%
TERMÍN
23.05.
30.05.
06.06.
13.06.
20.06.
27.06.
04.07.
11.07.
18.07.
25.07.
01.08.
08.08.
15.08.
22.08.
29.08.
05.09.
POBYTU
30.05.
06.06.
13.06.
20.06.
27.06.
04.07.
11.07.
18.07.
25.07.
01.08.
08.08.
15.08.
22.08.
29.08.
05.09.
12.09.
počet nocí
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
POLYNESIA
STU3
9.040
9.040
9.040
9.040
14.280
18.950
18.950
20.700
20.700
20.700
20.700
20.700
20.700
20.700
14.280
9.040
APT3 (+1)
12.810
12.810
12.810
12.810
20.400
27.170
27.170
29.710
29.710
29.710
29.710
29.710
29.710
29.710
20.400
12.810
BGW 2
10.790
10.790
10.790
10.790
17.480
23.020
23.020
25.340
25.340
25.340
25.340
25.340
25.340
25.340
17.480
10.790
BGW 4
14.860
14.860
14.860
14.860
23.890
31.750
31.750
34.680
34.680
34.680
34.680
34.680
34.680
34.680
23.890
14.860
V ceně: týdenní pronájem bytu, spotřeba vody a energií, ložní prádlo, ručníky, pobytová taxa, telefonická asistence. Pobyt: min. 3 noci, nástup libovolný den. Dětská postýlka: zdarma. Domácí zvíře: 10 EUR/den.
DELFIN
1/1 B
8.440
8.440
9.310
9.310
11.360
11.060
11.660
12.230
12.230
12.230
12.230
11.660
11.660
10.190
9.610
6.990
1/2
6.990
6.990
7.870
7.870
9.040
9.310
9.910
10.490
10.490
10.490
10.490
9.310
9.310
8.740
8.170
6.120
1/2+1 B
7.290
7.290
8.170
8.170
9.610
9.910
10.490
11.060
11.060
11.060
11.060
9.910
9.910
9.040
8.440
6.420
1/2+1 BMS
7.570
7.570
8.440
8.440
10.190
10.190
10.790
11.360
11.360
11.360
11.360
10.490
10.490
9.310
8.740
6.690
1/4 BMS
7.570
7.570
8.740
8.740
10.790
10.790
11.360
11.930
11.930
11.930
11.930
11.060
11.060
9.610
8.740
6.690
POVINNÉ PŘÍPLATKY: Pobytová taxa: 260 Kč/dospělý/týden, 130 Kč/dítě 12-18 let/týden.
V ceně: týdenní pobyt s polopenzí, spotřeba vody a energií, ložní prádlo, ručníky, telefonická asistence. Pobyt: min. 5 nocí, nástup libovolný den. Dětská postýlka: 5 EUR/den. Domácí zvíře: 8 EUR/den.
Autobusová doprava: 2.090 Kč v období 22.05.-20.09.2015. Nástupní místa: viz str. 7. Cestovní pojištění: viz strana 2.
8
720 / 750 km
12.09.
19.09.
7
6.690
9.610
8.170
11.360
6.690
5.550
6.120
6.420
6.420
Chorvatsko
ISTRIE
2015
RABAC
> delegát CK po celou sezónu
> b
ývalý rybářský přístav v klidném chráněném zálivu na jihovýchodním pobřeží Istrie, dnes
rušné a hojně navštěvované letovisko se spoustou obchůdků, restaurací, barů a živou promenádou
> 5
km jihovýchodně od vnitrozemského Labinu – kouzelného městečka vystavěného po vzoru italských Benátek s dlážděnými ulicemi a paláci
> m
ožnost lodního výletu na protější ostrov Cres, upravené stezky na jogging a cyklostezky,
fotbalové, volejbalové hřiště, tenisový areál, minigolf
> š iroká, zrovna se svažující oblázkovo – kamenitá pláž s bohatou nabídkou vodních sportů
HOTEL MARINA/DEPANDANCE MEDITERAN
RABAC
Poloha: velmi oblíbený hotel za příznivou cenu se spolu s budovou depandance nacházejí v mírném svahu v klidné zátoce obklopené borovým lesíkem,
650 m od centra letoviska. Oblázkovo-kamenitá pláž je vzdálená 50 m, lehátka
a slunečníky jsou za poplatek.
Vybavení: recepce, směnárna, klimatizovaná restaurace s terasou, aperitiv bar,
TV místnost, WiFi (za poplatek), kavárna, taverna, bar, stánek se suvenýry. Venkovní bazén s mořskou vodou a se sluneční terasou. Parkoviště, tenisové kurty,
stolní tenis, minigolf, hřiště na míčové hry, plážový volejbal, půjčovna kol a sportovních vodních potřeb.
Ubytování: Marina: dvojlůžkové pokoje s koupelnou a WC a s možností přistýlky, francouzské okno. Mediteran: dvojlůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím, směr park možnost balkónu, směr moře s francouzským oknem. Pokoje
1/1 v obou budovách na vyžádání.
Stravování: polopenze formou bufetu v hotelu Marina.
MARINA: SLEVA 15% při nákupu do 31.01. a platbě do 15.02.2015
MARINA & MEDITERAN: SLEVA 10% při nákupu do 28.02.
a platbě do 15.03.2015
Dítě 0-12 let na přistýlce ZDARMA (na vyžádání), na lůžku sleva 30%
Osoba nad 12 let na přistýlce sleva 15%
CAMPING OLIVA RABAC
Poloha: prostorný kemp s velmi bohatým sportovním zázemím se nachází 50
od moře a pláže. Oblázková pláž s lehátky a slunečníky (za poplatek) má velmi
pozvolný vstup a je oceněná Modrou vlajkou čistoty.
Vybavení: recepce, směnárna, restaurace, aperitiv bar, kavárna, obchod se suvenýry. Bazén se sladkou vodou pro děti i dospělé, s barem a sluneční terasou s lehátky (zdarma) a slunečníky (za poplatek). Vnitřní bazén sauna, welness, solárium
a fitness (za poplatek v hotelu Hedera). Animace pro děti i dospělé. Parkoviště.
Sportovní možnosti – fotbalové hřiště, tenisové kurty, minigolf, basketball a volejball, stolní tenis, půjčovna kol a skútrů, potápěčský klub, vodní sporty na pláži.
Ubytování: MBH 4/5: mobilhomy pro 4-5 osob, se dvěma dvojlůžkovými ložnicemi, koupelnou a WC SAT/TV, terasou s posezením. V obývací části s rozkládací pohovkou je vybavený kuchyňský kout.
Stravování: vlastní nebo s polopenzí formou bufetu + 1 nápoj k večeři v ceně
(sklenice vína, piva či džus + voda).
MBH 4/5 bez stravy: SLEVA 10% při nákupu do 15.04. a platbě
do 30.04.2015 pro pobyty v období 06.06.-20.06.2015
SPECIÁLNÍ AKČNÍ NABÍDKA - POBYT S POLOPENZÍ
v období 23.05.-27.06. a 05.09.-19.09.2015:
MBH obsazený: 2 os. - 9.040 Kč/os., 3 os. - 8.300 Kč/os., 4 os. - 7.570 Kč/os.
Dítě 0-6 let ZDARMA, dítě 6-15 let 4.100 Kč/týden
TERMÍN
23.05.
30.05.
06.06.
13.06.
20.06.
27.06.
04.07.
11.07.
18.07.
25.07.
01.08.
08.08.
15.08.
22.08.
29.08.
05.09.
12.09.
POBYTU
30.05.
06.06.
13.06.
20.06.
27.06.
04.07.
11.07.
18.07.
25.07.
01.08.
08.08.
15.08.
22.08.
29.08.
05.09.
12.09.
19.09.
počet nocí
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
MARINA
1/2 PS
7.650
7.650
7.650
7.650
10.490
10.490
12.020
12.020
12.020
12.410
13.410
13.410
13.410
10.490
8.740
5.900
5.250
1/2 MS
8.520
8.520
8.520
8.520
11.580
11.580
13.330
13.330
13.330
13.830
15.070
15.070
15.070
11.580
9.830
6.770
5.030
1/2+1 MS
9.180
9.180
9.180
9.180
12.230
12.230
14.200
14.200
14.200
14.760
16.170
16.170
16.170
12.230
10.490
7.430
6.340
MEDITERAN
1/2 PS
x
4.810
6.340
6.340
8.300
8.300
9.610
9.610
9.610
10.050
11.140
11.140
9.610
6.990
6.340
4.810
4.810
V ceně: týdenní pobyt s polopenzí, spotřeba vody a energií, ložní prádlo, ručníky, pobytová taxa, delegátské služby. Pobyt: min. 4 noci, nástup libovolný den. Příplatky: Dětská postýlka: 5 EUR/den (Marina). Domácí zvíře: 10 EUR/
den, v kleci 5 EUR/den. Mediteran: balkón 600 Kč/osoba/týden, mořská strana 1.500 Kč/osoba/týden.
OLIVA
MBH 4/5
17.970
17.970
17.970
17.970
17.970
22.610
22.610
29.540
29.540
29.540
29.540
29.540
29.540
22.610
22.610
17.970
17.970
POVINNÉ PŘÍPLATKY: Vratná kauce: 50 EUR/MBH/týden. Závěrečný úklid: 25 EUR/MBH. Pobytová taxa: 260 Kč/dospělý/týden, 130 Kč/dítě 12-18 let/týden.
V ceně: týdenní pronájem mobilhomu, spotřeba vody a energií, ložní prádlo, ručníky, delegátské služby. Pobyt: 11.07.-22.08. min. 7 nocí, nástup sobota a neděle, jinak min. 5 nocí, nástup libovolný den.
Příplatky: Dětská postýlka: 5 EUR/den (na vyžádání). Klimatizace: 6 EUR/den (na vyžádání). Domácí zvíře: nelze.
Autobusová doprava: 2.090 Kč v období 22.05.-20.09.2015. Nástupní místa: viz str. 7. Cestovní pojištění: viz strana 2.
760 km
9
2015
Chorvatsko
KVARNER
CRIKVENICA
> deleg
át CK po celou sezónu
> Lázeňské středisko 35 km od Rijeky v srdci Kvarnerské Riviéry, velmi oblíbený cíl turistů v této části Chorvatska díky kratší vzdálenosti z ČR a díky
mírnému klimatu
> nabízí rozličné pláže všech druhů přímo v centru i na okraji, z nich množství
nese označení Modré vlajky čistoty
> stuhu pobřežní promenády táhnoucí se podél celého letoviska, nepřeberné množství zábavy, sportovních aktivit a dětských atrakcí
> velké množství výletů do vnitrozemí, po pobřeží či na protější ostrov
Krk
DRAMALJ TURISTICKÝ KOMPLEX KAČJAK 
Poloha: turistický komplex se nachází na stejnojmenném poloostrově, 5 km
od centra Crikvenice. Pobyt zde ocení hlavně rodiny s dětmi, milovníci přírody
a lidé hledající klid a pohodu mimo ruch města. Kolem celého poloostrova vede
stezka s vyhlídkami a vstupy na malé plážičky (i FKK), hlavní pláž je oblázková
s betonovými platy.
Vybavení: recepce (WiFi), cafe bar, restaurace s terasou, v sezóně živá hudba,
bar na pláži. Parkoviště. Bohaté sportovní zázemí – tenisové kurty, minigolf, stolní tenis, dětské hřiště, na pláži vodní sporty. Betonové stezky mezi pavilony jsou
ideální na in-line brusle, kola či koloběžky.
Ubytování: 145 pokojů v patrových pavilónech a 40 bungalovů, všechny
s vlastním příslušenstvím a terasou, u pavilónu je výhled na moře. Pokoje mají
možnost jedné přistýlky, bungalovy až dvou přistýlek. BGL 2+2: min. 3 plně platící osoby. Pokoj 1/1: +30%.
Stravování: polopenze formou bufetu. Obědy: 2.180 Kč/osoba/týden.
SLEVA 15% při nákupu do 31.01. a platbě do15.02.2015
SLEVA 10% při nákupu do 15.04. a platbě do 01.05.2015
AKCE 7=6 v období do 20.06. a od 05.09.2015 (slevy nelze slučovat)
Osoba na přistýlce se 2 dosp.: dítě do 6 let ZDARMA, dítě 6-12 let
SLEVA 50%, dítě 12-18 let SLEVA 30%, dospělý SLEVA 20%
Dítě do 6 let na lůžku SLEVA 30%, dítě 6-12 let SLEVA 20%
CRIKVENICA DEPANDANCE OMORIKA 
Poloha: 3 dvoupatrové pavilóny náležící k hotelu Omorika jsou vystavěny ve svahu v borovém háji, cca 150 m od moře. Centrum letoviska je přístupný po příjemné
promenádě. Hlavní pláž je širší oblázková, v centru letoviska je placená písčitá pláž
s velmi pozvolným vstupem pro děti a se spoustou atrakcí a zábavy.
Vybavení: recepce, restaurace s venkovní krytou terasou. Pod hotelem Omorika je sportovní centrum – tenis, fotbalové hřiště, volejbal, pronájem kol a kajaků,
na pláži vodní sporty, bar a sprchy. V blízkosti lanové centrum a adrenalin park.
Ubytování: nově vybavené dvojlůžkové pokoje s možností přistýlky, koupelna
a WC. Dvojlůžkové pokoje mají balkón. Pokoj 1/1 za příplatek 30%.
Stravování: polopenze formou bufetu. Možnost připlacení plné penze.
SLEVA 10% při nákupu do 28.02.2015
Dítě do 7 let na lůžku s rodiči ZDARMA, dítě do 12 let na přistýlce
SLEVA 50% Osoba nad 12 let na přistýlce SLEVA 20%
Dítě do 12 let na lůžku SLEVA 30%
TERMÍN
23.05.
30.05.
06.06.
13.06.
20.06.
27.06.
04.07.
11.07.
18.07.
25.07.
01.08.
08.08.
15.08.
22.08.
29.08.
POBYTU
30.05.
06.06.
13.06.
20.06.
27.06.
04.07.
11.07.
18.07.
25.07.
01.08.
08.08.
15.08.
22.08.
29.08.
05.09.
počet nocí
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
KAČJAK
1/2+1, BGL 1/2+1
5.250
5.250
6.120
6.120
6.120
6.990
6.990
8.440
8.440
8.440
8.440
8.440
8.440
6.990
6.990
BGL 1/3+1
5.820
5.820
6.690
6.690
6.690
7.570
7.570
9.040
9.040
9.040
9.040
9.040
9.040
7.570
7.570
Povinné příplatky: Pobytová taxa: 260 Kč/dospělý/týden, 130 Kč/dítě 12-18 let/týden. Registrační poplatek: 1 EUR/osoba/týden.
V ceně: týdenní pobyt s polopenzí, spotřeba vody a energií, ložní prádlo, asistence delegáta. Pobyt: min. 3 noci, nástup libovolný den. Dětská postýlka: 5 EUR/den. Domácí zvíře: 5 EUR/den.
OMORIKA
1/2 +1
5.500
5.500
5.500
6.320
6.320
6.320
6.870
6.870
8.780
8.780
8.780
8.780
8.780
6.870
6.320
Povinné příplatky: Pobytová taxa: 260 Kč/dospělý/týden, 130 Kč/dítě 12-18 let/týden.
V ceně: týdenní pobyt s polopenzí, spotřeba vody a energií, ložní prádlo, ručníky, služby delegáta. Pobyt: červenec-srpen min. 7 nocí, jinak min. 3 noci. Dětská postýlka: 5 EUR/den. Domácí zvíře: nelze.
Plná penze: 1.770 Kč/osoba/týden.
Autobusová doprava: 2.290 Kč v období 05.06.-13.09.2015. Nástupní místa: viz str. 7. Cestovní pojištění: viz strana 2.
10
05.09.
12.09.
7
12.09.
19.09.
7
6.990
7.570
6.120
6.690
6.320
5.500
842 km
Chorvatsko
SEVERNÍ DALMÁCIE
ZATON HOLIDAY RESORT /
MBH
MBH
2015
ZATON
Poloha: oblíbený turistický komplex se nachází 16 km severozápadně od města Zadar. Umístěn v borovicovém háji na ploše 100 ha v dlouhé zátoce chráněné
před větrem a vlnami je pravým rájem pro pohodovou rodinnou dovolenou
spojenou se sportovními aktivitami. Najdete zde 1900 m dlouhou písčitou pláž
s betonovými platy na slunění s velmi pozvolným klesáním, lehátka a slunečníky za poplatek, bohatou nabídku sportovních aktivit, vodní trampolíny, tobogán
a skluzavky. V sezóně celodenní animace pro děti i dospělé, sportovní programy,
večerní hudební či divadelní představení.
Vybavení: non-stop recepce a směnárna, sladkovodní bazén a brouzdaliště se
sluneční terasou, dětský klub, minigolf a motokáry, dětské trampolíny, jízdárna
a vyjížďky na koních, v celém areálu množství dětských hřišť, nákupní promenáda s restauracemi a bary, samoobsluha, pekárna, internetový kout, u apartmá
WiFi ZDARMA.
Ubytování:
APARTMÁ***: 200-300 m od pláže, vybavený kuchyňský kout (lednice, plot. vařič,
kávovar), jídelní kout, trezor, SAT/TV, telefon, koupelna se sprchou a WC, fén, terasa
s posezením. Možnost ubytování i v APT 5 (2 ložnice), ceny na www.campana.cz.
APT2/3: dvojlůžko (+ lůžko) v obytné kuchyni.
APT4: oddělená ložnice, dvojlůžko v obytné kuchyni.
APT***
APT***
APARTMÁ****: nacházejí se v novější části resortu, jsou větší, moderně a luxusně vybavená, mají navíc klimatizaci, mikrovlnnou troubu (typy bytů, počet místností a rozložení lůžek je stejné jako u apartmá ***, navíc velké apartmá 6 LUX).
APT****
APT****
MBH: nové moderní mobilní domky se nacházejí v klidnější části resortu, mají
samostatnou recepci a jsou od pláže vzdálené 600-700 m. Mobilhomy jsou klimatizované, v obývací části je pohovka a kuchyňský kout s lednicí, plynový vařič,
mikrovlnná trouba, kávovar, SAT/TV, každý MBH disponuje terasou s posezením
(10 m2). Dvě oddělené ložnice (dvojlůžko, dvě lůžka a visuté lůžko).
QUARZO 5+1: 28,5 m2, sprcha a WC. DALMACIJA 5+1: 30,8 m2, 2x sprcha a WC.
TAVOLARA 4+1: 32 m2, 2x sprcha a WC. LIVING 4+2: 30 m2, 2x sprcha a WC.
Stravování: vlastní. Možnost polopenze (formou bufetu, včetně nápojů): 27.06.29.08. 4.540 Kč/os./týden, v ostatních termínech 4.040 Kč/os./týden. Dítě do 3 let
se 2 dospělými ZDARMA, dítě 3-12 let 27.06.-29.08. sleva 50%, jinak ZDARMA.
SLEVA 5% při nákupu do 28.02., 4% do 30.04.2015
AKCE 7=6 (tučné termíny) již zohledněny v ceně
TERMÍN
23.05.
30.05.
06.06.
13.06.
20.06.
27.06.
04.07.
11.07.
18.07.
25.07.
01.08.
08.08.
15.08.
22.08.
29.08.
05.09.
POBYTU
30.05.
06.06.
13.06.
20.06.
27.06.
04.07.
11.07.
18.07.
25.07.
01.08.
08.08.
15.08.
22.08.
29.08.
05.09.
12.09.
počet nocí
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
HOLIDAY RESORT
APT 2***
10.870
10.870
10.870
11.940 15.450
18.020
22.120
22.120
25.910
25.910
25.910
25.910
25.910
22.120
13.930
10.870
APT 3***
12.530
12.530
12.530
15.510 19.890
23.210
26.760
26.760
30.580
30.580
30.580
30.580
30.580
26.760
17.750
12.530
APT 4***
13.380
13.380
13.380
16.810 22.470
26.210
29.410
29.410
33.560
33.560
33.560
33.560
33.560
29.410
19.610
13.380
MBH QUARZO
19.000
19.000
16.630
16.630
20.030
26.790
33.260
38.170
40.820
40.820
40.820
40.820
40.820
33.260
23.370
16.630
MBH DALMACIJA,
19.800
19.800
17.780
17.780
20.710
27.740
34.070
38.740
41.640
41.640
41.640
41.640
41.640
34.070
24.160
17.780
TAVOLARA, LIVING
APT 2****
13.790
13.790
13.790
14.980 19.190
22.390
27.500
27.500
32.410
32.410
32.410
32.410
32.410
27.500
17.480
13.790
APT 4****
19.800
19.800
19.800
22.940 31.240
36.450
42.210
42.210
48.240
48.240
48.240
48.240
48.240
42.210
26.760
19.800
POVINNÉ PŘÍPLATKY: MBH: Vratná kauce: 100 EUR/byt.: Pobytová taxa: 7 EUR/os./týden, 3,50 EUR/děti 12-18 let/týden. Registrační poplatek: 1 EUR/os.
V ceně: týdenní pronájem apartmá/mobilhomu, spotřeba vody a energií, ložní prádlo, ručníky, telefonická asistence, pobytová taxa (pouze u APT). Pobyt: APT: 23.05.-12.09. min. 5 nocí, jinak min. 3 noci, nástup libovolný den.
MBH: 27.06.-29.08. min. 7 nocí, nástup sobota, jinak min. 3 noci, nástup libovolný den. Dětská postýlka: 6 EUR/den. Domácí zvíře: APT 13.06.-05.09. 12 EUR/den, jinak zdarma, MBH 10 EUR/den.
Autobusová doprava: 2.290 Kč v období 22.05.-20.09.2015. Nástupní místa: viz str. 7. Cestovní pojištění: viz strana 2.
940 km
12.09.
19.09.
7
8.170
9.290
10.300
11.660
12.530
9.700
14.660
11
2015
Chorvatsko
SEVERNÍ DALMÁCIE
HOTEL ALBA/APARTMÁ CROATIA
SV. FILIP I JAKOV
Poloha: budova hotelu Alba tvoří společně s pavilony Croatia klidnější turistické středisko Croatia cca 20 km od Zadaru. Upravená oblázková pláž s pozvolným
vstupem do moře je vzdálena 50-150 m, jsou zde kabinky, sprchy a lehátka se
slunečníky. Mezi hotelem a pláží je příjemná promenáda vedoucí až do centra
letoviska, vzdáleného cca 500 m.
Vybavení: recepce pro hotel a apartmá zvlášť, v celém areálu WiFi zdarma,
směnárna, klimatizovaná restaurace s terasou, aperitiv bar, v hotelu výtah, supermarket, ambulance. Restaurace s terasou na pláži, parkoviště, miniclub, společenská místnost. Dva osvětlené tenisové kurty (v ceně hodiny zdarma), plážový
volejbal, vodní sporty na pláži.
Stravování: hotel – polopenze formou bufetu. Apartmá – vlastní. Možnost
přikoupení večeří 2.520 Kč/osoba/týden, polopenze 4.040 Kč/osoba/týden. Děti
3-7 let sleva 50%.
Ý
ČESK ÁT
G
E
L
DE
Ubytování:
ALBA: prostorné dvojlůžkové pokoje s možností jedné přistýlky. Všechny pokoje
mají koupelnu a WC, SAT/TV, telefon, ledničku a balkón s výhledem do parku
nebo na moře.
Dítě do 7 let na přistýlce ZDARMA
Dítě 7-12 let na přistýlce v období 20.06.-05.09. SLEVA 50%, jinak ZDARMA
Dítě do 12 let na lůžku SLEVA 30%. Dospělý na přistýlce SLEVA 20%
CROATIA: prostorná apartmá s kompletně vybavenou kuchyňkou, koupelnou
a WC, SAT/TV, telefonem, terasou. Lůžka v kuchyňce jsou formou rozkládacího
gauče.
APT 2/3 B: lůžko v kuchyňce, ložnice se dvěma lůžky.
APT 2/4 C: dvě lůžka v kuchyňce, ložnice se dvěma lůžky.
APT 4/5 D: lůžko v kuchyňce, dvě ložnice se dvěma lůžky.
APT 6/7 E: dvě lůžka v kuchyňce, dvě ložnice se dvěma lůžky.
Možnost přistýlky (za příplatek, na vyžádání).
SLEVA 10% při nákupu do 31.03. a platbě do 10.04.2015
AKCE 7=5 a 7=6 (tučné termíny) již zohledněny v ceně
Oblíbený resort u pláže
TERMÍN
23.05.
30.05.
06.06.
13.06.
20.06.
27.06.
04.07.
11.07.
18.07.
25.07.
01.08.
08.08.
15.08.
22.08.
29.08.
05.09.
12.09.
POBYTU
30.05.
06.06.
13.06.
20.06.
27.06.
04.07.
11.07.
18.07.
25.07.
01.08.
08.08.
15.08.
22.08.
29.08.
05.09.
12.09.
19.09.
počet nocí
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
ALBA
1/2 (+1) park
4.160
4.990
5.990
6.990
8.170
10.490
10.490
10.490
11.360
11.360
11.360
11.360
10.490
10.490
8.170
5.990
4.990
1/2 (+1) moře
4.590
5.500
6.490
7.570
8.740
11.360
11.360
11.360
11.970
11.970
11.970
11.970
11.360
11.360
8.740
6.490
5.500
CROATIA
APT 2/3 B
6.030
6.030
6.030
9.740
11.360
11360
16.600
16.600
18.950
18.950
18.950
18.950
16.600
11.360
7.230
5.250
4.370
APT 2/4 C
6.460
6.460
6.460
10.740
12.530
12.530
17.200
17.200
19.820
19.820
19.820
19.820
17.200
12.530
7.750
5.740
4.780
APT 4/5 D
8.330
8.330
8.330
13.480
15.730
15.730
21.270
21.270
23.890
23.890
23.890
23.890
21.270
15.730
10.000
7.490
6.240
APT 6/7 E
8.740
8.740
8.740
14.750
17.200
17.200
22.720
22.720
25.340
25.340
25.340
25.340
22.720
17.200
10.490
8.240
6.870
Přistýlka 6/7E
1.100
1.100
1.100
1.640
1.640
1.640
2.190
2.190
2.190
2.190
2.190
2.190
2.190
1.640
1.100
1.100
1.100
POVINNÉ PŘÍPLATKY: Pobytová taxa: 260 Kč/dospělý/týden, 130 Kč/dítě 12-18 let/týden.
V ceně: týdenní pobyt s polopenzí/ týdenní pronájem apartmá, spotřeba vody a energií, ložní prádlo, ručníky (jen Alba), delegátské služby. Pobyt: 20.06.-05.09. min. 7 nocí nástup středa nebo sobota, jinak min. 3 noci, nástup libovolný
den. Dětská postýlka: 4 EUR/den. Domácí zvíře: Croatia - 8 EUR/den. Alba - nelze.
Autobusová doprava: 2.290Kč v období 22.05.-20.09.2015. Nástupní místa: viz str. 7. Cestovní pojištění: viz strana 2.
12
950 km
Chorvatsko
SEVERNÍ DALMÁCIE
2015
BIOGRAD NA MORU
> DELEGÁT CK PO CELOU SEZÓNU
> město s neobyčejně bohatou historií 30 km jihovýchodně od Zadaru
> živé a oblíbené letovisko se spoustou obchůdků, restaurací a barů a živou promenádou, večerní zábava, živá hudba, diskotéky
> přírodní skalnaté či oblázkové pláže s tobogánem a bohatou nabídkou
vodních sportů, fotbalové, volejbalové a dětské hřiště, tenisový areál
s 18 kurty
> ideální výchozí bod pro návštěvu NP Krka, NP Kornati, NP Paklenica
DŮM DANIELA  v
ROZŠÍŘENOU NABÍDKU
UBYTOVÁNÍ V BIOGRADU
NA MORU NAJDETE NA
www.campana.cz/chorvatsko
PŘIPRAVÍME VÁM POBYT
DLE VAŠEHO PŘÁNÍ
letovisku
GÁT
DELE
CK
BIOGRAD NA MORU
BIOGRAD NA MORU
Poloha: velmi hezký apartmánový dům, z jehož horních pater je nezapomenutelný výhled na moře, se nachází 200 m od centra a 100 m od městské pláže Bošana. Dům má prostornou zahradu s posezením a grilem, a je ideální pro
rodiny s dětmi či skupiny přátel. V případě zájmu je možné čerpat polopenzi
v penzionu vzdáleném 50 m.
Ubytování: velmi hezky a vkusně dekorované byty s vybaveným kuchyňským
koutem, WiFi, SAT/TV, koupelnou a WC, jídelním koutem a terasou nebo balkónem s posezením.
1/2: dvojlůžkový pokoj s vlastním příslušenstvím.
APT4a: oddělená ložnice se dvěma lůžky, v obytné kuchyni rozkládací pohovka.
Možnost rezervovat i typy bytů APT 4b (dvě oddělené ložnice) nebo velké
apartmá APT 8d (3 ložnice, 3 koupelny) – ceny na www.campana.cz.
Stravování: vlastní nebo polopenze (snídaně formou bufetu, večeře výběr
z menu) v restauraci 50 m.
Sleva 10% při nákupu do 28.02., 5% při nákupu do 31.03.2015
UBYTOVÁNÍ S POLOPENZÍ: Dítě 4-12 let na lůžku SLEVA 10%
Dítě 4-12 let na přistýlce 4.650 Kč/týden
Osoba nad 12 let na přistýlce 5.460 Kč/týden
PENZION ČANČAR 
Poloha: menší penzion se nachází v rezidenční části 400 m od centra. Městská
přírodní oblázková pláž s pozvolným vstupem do moře je 400 m, pláž Soline je
vzdálená 900 m.
Vybavení: klimatizovaná restaurace, WiFi, venkovní terasa s posezením a s krbem, parkování u domu.
Ubytování: 11 apartmá a 3 dvojlůžkové pokoje z větší části klimatizované,
vybaveno SAT/TV, koupelnou a WC, balkónem. Apartmá mají navíc kuchyňský
kout (sporák, lednice).
1/2: dvojlůžkový pokoj.
APT2(+1): obývací kuchyně s dvojlůžkem a rozkládací pohovkou.
APT4(+1): obývací kuchyně s dvojlůžkem a rozkládací pohovkou, oddělená ložnice s dvojlůžkem.
Stravování: polopenze. Snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu. Možno objednat si pouze ubytování bez stravy, ceny na www.campana.cz.
Sleva 10% při nákupu do 28.02., 5% při nákupu do 31.03.2015
UBYTOVÁNÍ S POLOPENZÍ: Dítě 4-12 LET na lůžku SLEVA 10%
Dítě 4-12 let na přistýlce 4.100 Kč/týden
Osoba nad 12 let na přistýlce 4.920 Kč/týden
TERMÍN
23.05.
30.05.
06.06.
13.06.
20.06.
27.06.
04.07.
11.07.
18.07.
25.07.
01.08.
08.08.
15.08.
22.08.
29.08.
05.09.
POBYTU
30.05.
06.06.
13.06.
20.06.
27.06.
04.07.
11.07.
18.07.
25.07.
01.08.
08.08.
15.08.
22.08.
29.08.
05.09.
12.09.
počet nocí
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
DANIELA
osoba v 1/2 HB
6.280
6.280
6.280
6.830
6.830
7.380
7.380
7.920
7.920
7.920
7.920
7.920
7.380
7.380
6.830
6.830
osoba v APT 4A HB
6.010
6.010
6.010
6.560
6.560
7.100
7.100
7.380
7.380
7.380
7.380
7.380
7.100
7.100
6.560
6.560
APT 4A BS
12.560
12.560
12.560
14.750
14.750
16.930
16.930
18.020
18.020
18.020
18.020
18.020
16.930
16.930
14.750
14.750
ČANČAR
osoba v 1/2 HB
5.740
5.740
5.740
6.280
6.280
6.830
6.830
7.380
7.380
7.380
7.380
7.380
6.830
6.830
6.280
6.280
osoba v APT 2(+1)A HB
6.830
6.830
6.830
7.380
7.380
7.920
7.920
8.470
8.470
8.470
8.470
8.470
7.920
7.920
7.380
7.380
osoba v APT 4(+1)A HB
5.190
5.190
5.190
5.740
5.740
6.280
6.280
6.560
6.560
6.560
6.560
6.560
6.280
6.280
5.740
5.740
POVINNÉ PŘÍPLATKY: Pobytová taxa: 260 Kč/dospělý/týden, 130 Kč/dítě 12-18 let/týden.
V ceně: týdenní pobyt s polopenzí (HB) / týdenní pronájem pokoje či apartmá (BS), spotřeba vody a energií, ložní prádlo, ručníky, delegátské služby. Pobyt: červenec-srpen min. 7 nocí, nástup sobota, jinak nástup libovolný den.
Přistýlka v APT bez stravy (Daniela): 2.190 Kč/týden. Domácí zvíře: 7 EUR/den. Klimatizace: 7 EUR/den (na vyžádání).
Autobusová doprava: 2.290Kč v období 22.05.-20.09.2015. Nástupní místa: viz str. 7. Cestovní pojištění: viz strana 2.
955 km
12.09.
19.09.
7
6.280
6.010
12.560
5.740
6.830
5.190
13
2015
Chorvatsko
SEVERNÍ DALMÁCIE
HOTEL BOLERO 
BIOGRAD NA MORU Poloha: útulný rodinný hotel s celoročním provozem se nachází v centru, 150
metrů od přístavu „Kornati“ a 300 m od městské pláže Bošana. Hlavní oblázková
pláž Dražica je vzdálena 600 m.
Vybavení: recepce, klimatizovaná restaurace a krytá venkovní terasa. Nově vybudovaný bazén se sluneční terasou a lehátky. Víceúčelový sál (cca 80 osob)
pro všechny typy prezentací, seminářů a obchodních jednání. Parkoviště
(2 EUR/den).
Ubytování: klimatizované a moderně vybavené pokoje a apartmány jsou
po kompletní rekonstrukci, s koupelnou a WC, SAT/TV, telefonem, WiFi, balkónem.
1/2+1: prostorné dvojlůžkové pokoje s možností přistýlky, balkón. Pokoje 1/1
pouze na vyžádání, v termínu 27.06.- 05.09. za příplatek 50%, jinak 30%.
1/4+2: rodinné pokoje ideální pro rodiny s více dětmi. Dva samostatné dvojlůžkové pokoje propojené chodbou.
INKA
NOV 5
0
2 1
Stravování: snídaně a večeře formou bufetu, večeře výběr ze 3 menu. Možnost doplacení plné penze.
SLEVA 20% při nákupu do 31.01.2015
SLEVA 15% při nákupu do 31.03.2015
Dítě na přistýlce s 2 dospělými do 12 let ZDARMA,
dítě 12-15 let SLEVA 50%, osoba nad 15 let na přistýlce SLEVA 20%.
Dítě do 12 let na lůžku SLEVA 20%.
BIOGRAD NA MORU KEMP PARK
SOLINE 
Poloha: kemp se nachází ve stínu borovicového lesa podél pláže Soline. Pěší
stezka vede kolem celého kempu, podél pláží až do centra města vzdáleného
1,5 km. Na pláži jsou k dispozici sprchy, převlékací kabinky, stánky s občerstvením, kavárny a hřiště. V kempu je restaurace, obchod, pekárna a sportoviště.
Ubytování: klimatizované mobilhomy až pro 6 osob, ložnice s manželskou
postelí, pokoj s patrovou postelí a samostatným lůžkem, obývací pokoj s přistýlkou, kuchyňský kout a jídelní kout, koupelna, WC, dřevěná terasa krytá plátěným
přístřeškem s posezením. Vzdálenost od moře cca 250 m.
Stravování: vlastní.
1. dítě do 6 let ZDARMA, další dítě do 12 let SLEVA 20%.
Sleva je platná při min. 2 plně platících osobách.
TERMÍN
23.05.
30.05.
06.06.
13.06.
20.06.
27.06.
04.07.
11.07.
18.07.
25.07.
01.08.
08.08.
15.08.
22.08.
29.08.
05.09.
12.09.
POBYTU
30.05.
06.06.
13.06.
20.06.
27.06.
04.07.
11.07.
18.07.
25.07.
01.08.
08.08.
15.08.
22.08.
29.08.
05.09.
12.09.
19.09.
počet nocí
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
BOLERO
1/2+1
9.010
9.010
10.100
10.100
10.100
10.650
12.560
13.930
13.930
13.930
13.930
13.930
13.930
12.560
10.650
10.100
9.010
1/4+2
27.300
27.300
31.400
31.400
31.400
35.490
40.950
43.680
43.680
43.680
43.680
43.680
43.680
40.950
35.490
31.400
27.300
Povinný příplatek: Pobytová taxa: 260 Kč/dospělý/týden, 130 Kč/dítě 12-18 let/týden.
V ceně: týdenní pobyt s polopenzí, pronájem apartmá, spotřeba vody a energií, ložní prádlo, ručníky, delegátské služby. Pobyt: min. 4 noci, nástup v libovolný den. Dětská postýlka: 5 EUR/den (na vyžádání). Domácí zvíře: nelze.
Plná penze: 2.520 Kč/osoba/týden.
PARK SOLINE
4 osoby
1.860
2.170
2.900
3.100
4.040
4.550
5.280
5.280
5.380
5.380
5.380
5.380
5.180
4.240
3.000
2.170
1.860
3 osoby
2.070
2.380
3.520
3.620
4.660
5.280
6.210
6.210
6.310
6.310
6.310
6.310
6.110
5.380
3.620
2.480
2.070
2 osoby
2.380
2.590
4.240
4.660
5.690
6.520
7.450
7.450
7.560
7.560
7.560
7.560
7.250
6.520
4.350
2.690
2.380
přistýlka
0
0
1.540
1.540
1.820
2.100
2.100
2.100
2.100
2.100
2.100
2.100
2.100
1.820
1.540
1.540
0
Povinný příplatek: Pobytová taxa: 260 Kč/dospělý/týden, 130 Kč/dítě 12-18 let/týden. Závěrečný úklid: 350 Kč. Parkovné: 150 Kč/den.
V ceně: týdenní pobyt v mobilhomu, spotřeba vody a energií, delegátské služby. Pobyt: sobota – sobota. Domácí zvíře: 180 Kč/den. Ložní prádlo: 150 Kč/sada. Polopenze: 2.350 Kč/dospělý/pobyt, 2.150 Kč/dítě do 12 let/pobyt.
Autobusová doprava: 2.290Kč v období 22.05.-20.09.2015. Nástupní místa: viz str. 7. Cestovní pojištění: viz strana 2.
14
955 km
SEVERNÍ / STŘEDNÍ DALMÁCIE TURISTICKÝ KOMPLEX RESNIK 
Chorvatsko
2015
TROGIR – KAŠTEL ŠTAFILIĆ
Poloha: Trogir - jeden z nejvýznamnějších historických celků se rozkládá
na nevelkém ostrůvku mezi pevninou a ostrovem Čiovo. Příjemné procházky
úzkými uličkami kouzelným historickým centrem a posezení v kavárničkách
Vám návštěvu ještě zpříjemní. Turistický komplex Resnik se nachází přímo uprostřed parku se středomořskou vegetací na okraji Trogiru. Oblázková, místy písčitá pláž s pozvolným stupem do moře je přímo napojená na resort. V areálu
jsou hřiště na míčové hry, plážový volejbal, tenisové kurty, na pláži vodní sporty
a sprchy. V sezóně animační programy pro děti i dospělé.
Vybavení: recepce (WiFi, směnárna, trezor), restaurace s terasou, TV místnost,
aperitiv bar, parkoviště.
Ubytování:
1/2+1: dvojlůžkové pokoje v pavilonech, s vlastním příslušenstvím a možností
přistýlky. Možnost rezervace pokojů s balkónem nebo s klimatizací.
BGL: bungalov se dvěma lůžky a možností až 2 přistýlek, koupelnou s WC a terasou s posezením. BGL A - 24 m2. BGL B – 28 m2, část je vybavena kuchyňským
koutem s lednicí (požadavek musí být uveden při rezervaci).
Stravování: all inclusive formou bufetu, plná penze, 10-22 hod. točené nápoje (pivo, víno, voda, džus), 16-17 hod. zmrzlina pro děti.
SLEVA 5% při nákupu do 28.02., 4% do 30.04.2015
AKCE 7=6 (tučné termíny) již zohledněna v ceně
T
POBY
S ALL VE
USI
INCL
Dítě do 6 let na přistýlce se 2 dospělými ZDARMA
Dítě 6-10 let 13.06.-05.09. na přistýlce SLEVA 50%, jinak ZDARMA
Dítě 10-15 let 13.06.-05.09. na přistýlce SLEVA 30%, jinak 50%
Osoba nad 15 let na přistýlce SLEVA 20%
UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ
OMIŠ / DUĆE
Poloha: Omišská riviéra je považována za jednu z nejmalebnějších oblastí a samotné městečko Omiš Vás přivítá svou osobitou atmosférou tvořenou
malebným historickým centrem, zříceninou hradu, přístavem, kaňonem, kterým protéká řeka Cetina, majestátním pohořím Mosor, a to vše je korunováno
věncem bělostných písčitých pláží. Ubytování v soukromých domech po celém
letovisku, s různou vzdáleností a orientací od moře, max. do 400 m. Při rezervaci obdržíte již nabídku konkrétního domu. Parkování přímo u domu (zdarma)
nebo na ulici v těsné blízkosti.
Ubytování: studia / apartmá s příslušným počtem ložnic (kromě studia),
s kompletně vybavenou kuchyňkou, koupelnou a WC, s balkónem nebo terasou
s posezením. Kuchyňka je oddělená nebo obytná. Možnost klimatizace (za poplatek 7 EUR/den; na vyžádání).
STU 2: jedna místnost s kompletním vybavením a dvěma lůžky
APT 4: kuchyňka, dvě ložnice se dvěma lůžky.
APT 6: kuchyňka, tři ložnice se dvěma lůžky.
Možnost rezervace i STU 3, APT 5 a APT 8, ceny na www.campana.cz.
Stravování: vlastní. Možnost předplacení snídaní a večeří. Stravování v restauraci do 300 m. Snídaně: 1.260 Kč/os./týden, večeře: 2.270 Kč/os./týden. Dítě do
4 let sleva 50%.
SLEVA 5% při nákupu do 28.02., 4% do 30.04.2015
Konkrétní domy a penziony najdete
na www.campana.cz
TERMÍN
23.05.
30.05.
06.06.
13.06.
20.06.
27.06.
04.07.
11.07.
18.07.
25.07.
01.08.
08.08.
15.08.
22.08.
29.08.
05.09.
POBYTU
30.05.
06.06.
13.06.
20.06.
27.06.
04.07.
11.07.
18.07.
25.07.
01.08.
08.08.
15.08.
22.08.
29.08.
05.09.
12.09.
počet nocí
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
RESNIK
PAV. 1/2+1 AC
7.750
7.750
7.750
11.660
11.660
13.110
13.980
13.980
13.980
13.980
13.980
13.980
13.980
13.110
11.060
7.750
PAV. 1/2+1 BLC BGL 2+2 A
7.000
7.000
7.000
10.790
10.790
12.230
13.110
13.110
13.110
13.110
13.110
13.110
13.110
12.230
10.190
7.000
BGL 2+2 B
7.230
7.230
7.230
11.060
11.060
12.530
13.410
13.410
13.410
13.410
13.410
13.410
13.410
12.530
10.490
7.230
POVINNÉ PŘÍPLATKY: Pobytová taxa: 260 Kč/dospělý/týden, 130 Kč/dítě 12-18 let/týden.
V ceně: týdenní pobyt s all inclusive, spotřeba vody a energií, ložní prádlo, ručníky, telefonická asistence. Pobyt: 13.06.-05.09. min. 7 nocí, nástup sobota, jinak min. 3 noci nástup libovolný den. Dětská postýlka: 3 EUR/den.
Domácí zvíře: nelze.
OMIŠ / DUĆE
STU 2
7.100
7.100
8.190
8.190
9.290
10.380
10.380
10.380
11.470
11.470
11.470
11.470
11.470
9.290
8.190
7.100
APT 4
11.740
11.740
13.380
13.380
14.200
16.380
16.380
16.380
17.750
17.750
17.750
17.750
17.750
14.200
13.380
11.740
APT 6
17.200
17.200
18.840
18.840
20.210
22.120
22.120
22.120
24.030
24.030
24.030
24.030
24.030
20.210
18.840
17.200
POVINNÉ PŘÍPLATKY: Pobytová taxa: 260 Kč/dospělý/týden, 130 Kč/dítě 12-18 let/týden.
V ceně: týdenní pronájem bytu, spotřeba vody a energií, ložní prádlo, ručníky, telefonická asistence. Pobyt: červenec-srpen min. 7 nocí, nástup sobota, jinak nástup libovolný den. Klimatizace: 7 EUR/den.
Autobusová doprava: Trogir 2.290 Kč, Omiš 2.590 Kč v období 22.05.-20.09.2015. Nástupní místa: viz str. 7. Cestovní pojištění: viz strana 2.
Letecká doprava Praha - Split: 4.900 Kč/osoba/květen, červen, září, 6.900 Kč/osoba/červenec, srpen.
1030 / 1120 km
12.09.
19.09.
7
6.740
5.990
6.250
7.100
11.740
17.200
15
2015
Chorvatsko
DRVENIK - GORNJA VALA STŘEDNÍ DALMÁCIE
HOTEL IVANDO 
Poloha: krásné a klidné městečko Drvenik (29 km jižně od Makarské) se rozkládá ve dvou zálivech Gornja a Donja Vala na pobřeží průzračného moře. V zálivu
Donja Vala je přístav, odkud jezdí trajekty na ostrovy Hvar a Korčula. Gornja Vala
je klidnější část vhodná k relaxaci a odpočinku. Hotel je velice oblíbený, nově
zrenovovaný s domácí atmosférou a výbornou kuchyní. K hotelu náleží budova
depandance a nově postavená apartmánová depandance. Oblázková pláž s přírodním stínem pinií a pobřežní promenádou je jen 50 m vzdálená, na pláži jsou
sprchy, lehátka, slunečníky a půjčovna šlapadel.
Vybavení: recepce, klimatizovaná restaurace s terasou, výtah. Parkoviště (zdarma). Mini-fitness, stolní tenis, prostor pro cvičení.
Ubytování: moderně zařízené klimatizované dvojlůžkové, trojlůžkové a čtyřlůžkové pokoje. Všechny mají koupelnu a WC, SAT/TV, telefon, WiFi, trezor, fén,
balkón na mořskou stranu. Ve 2. patře je kompletně zařízený kuchyňský koutek. V budově dependance možnost ubytování v apartmá s polopenzí – ceny
na www.campana.cz/chorvatsko.
Stravování: polopenze. Snídaně bufet, večeře výběr z menu, salátový bufet,
zákusek, nápoj (2 dcl piva nebo vína).
SLEVA 5% při nákupu do 28.02., 4% do 30.04.2015
Dítě do 3 let bez lůžka ZDARMA
1/2+1 v depandanci: dítě 3-12 let na přistýlce SLEVA 30%,
dospělý na přistýlce SLEVA 20%
GRADAC VILA MIRNNA 
Poloha: Gradac, nejjižněji položené letovisko na Makarské riviéře, se rozprostírá ve svahu mohutného pohoří Rilić a nabízí jednu z nejkrásnějších pláží na Makarské riviéře, pláž Gornja Vala. Apartmánový dům o třech patrech se nachází
přímo v centru, 50 m od typicky dlouhé a široké oblázkové pláže s pozvolným
vstupem do moře lemované borovým porostem. K dispozici tobogány, skluzavky a různé vodní atrakce.
Vybavení: venkovní posezení s grilem, parkoviště, nabídka výletů v agentuře.
Ubytování: v domě je 16 moderně zařízených klimatizovaných bytů s kompletně vybavenou kuchyňkou, koupelnou a WC, WiFi, balkónem/terasou s posezením. Většina bytů má TV a přímý nebo boční výhled na moře.
STU 2/4: garsoniéra se dvěma lůžky a možností dalších dvou lůžek.
APT 2/4: obytná kuchyňka s rozkládací pohovkou, ložnice se dvěma lůžky.
APT 4/6: obytná kuchyňka s rozkládací pohovkou, dvě ložnice se dvěma lůžky.
Stravování: vlastní.
SLEVA 5% při nákupu do 28.02., 4% do 30.04.2015
TERMÍN
23.05.
30.05.
06.06.
13.06.
20.06.
27.06.
04.07.
11.07.
18.07.
25.07.
01.08.
08.08.
POBYTU
30.05.
06.06.
13.06.
20.06.
27.06.
04.07.
11.07.
18.07.
25.07.
01.08.
08.08.
15.08.
počet nocí
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
IVANDO
1/2
6.830
7.920
7.920
9.290
9.290
10.380
11.740
12.840
12.840
12.840
12.840
12.840
1/3
6.010
7.100
7.100
8.190
8.190
9.290
10.650
11.470
11.470
11.470
11.470
11.470
1/4
5.190
6.010
6.010
6.830
6.830
7.650
9.010
9.560
9.560
9.560
9.560
9.560
1/2+1 depandance
6.560
7.380
7.380
9.010
9.010
10.110
10.920
11.470
11.470
11.470
11.470
11.470
V ceně: týdenní pobyt s polopenzí, spotřeba vody a energií, ložní prádlo, ručníky, pobytová taxa, telefonická asistence. Pobyt: sobota – sobota. Dětská postýlka: 4 EUR/den.
MIRNNA
STU 2
10.380
10.380
10.380
10.380
10.380
10.920
13.110
13.650
13.650
13.650
13.650
13.650
STU 4
13.380
13.380
13.380
13.380
13.380
15.020
16.380
17.200
17.200
17.200
17.200
17.200
APT 4
16.380
16.380
16.380
16.380
16.380
18.020
22.390
23.210
23.210
23.210
23.210
23.210
APT 6
19.930
19.930
19.930
19.930
19.930
21.840
26.210
27.300
27.300
27.300
27.300
27.300
V ceně: týdenní pronájem bytu, spotřeba vody a energií, ložní prádlo, ručníky, pobytová taxa, telefonická asistence. Pobyt: sobota – sobota. Domácí zvíře: nelze.
Autobusová doprava: 2.590Kč v období 22.05.-20.09.2015. Nástupní místa: viz str. 7. Cestovní pojištění: viz strana 2.
Letecká doprava Praha - Split: 4.900 Kč/osoba/květen, červen, září, 6.900 Kč/osoba/červenec, srpen.
16
15.08.
22.08.
7
22.08.
29.08.
7
29.08.
05.09.
7
05.09.
12.09.
7
12.09.
19.09.
7
12.840
11.470
9.560
11.470
11.740
10.650
9.010
10.920
10.380
9.290
7.650
10.110
9.290
8.190
6.830
9.010
9.290
8.190
6.830
9.010
13.110
16.380
22.390
26.210
13.110
16.380
22.390
26.210
10.380
13.380
16.380
19.930
10.380
13.380
16.380
19.930
10.380
13.380
16.380
19.930
1135 / 1185 km
Chorvatsko
JIŽNÍ DALMÁCIE - PELJEŠAC CAMPING PERNA 
2015
PELJEŠAC - PERNA
Poloha: Pelješac - druhý největší poloostrov chorvatského Jadranu po Istrii –
se rozprostírá v jižní Dalmácii a řadí se s vedlejším ostrovem Korčula mezi nejkrásnější a nejzelenější ostrovy Chorvatska. Kemp s mobilhomy volně navazuje
na areál hotelu Komodor a nachází se přímo u krásné oblázkové pláže s pozvolným klesáním a úchvatným výhledem na protější ostrov Korčula.
Vybavení: recepce (směnárna, WiFi), plážová restaurace, dětské hřiště, market
a obchod se suvenýry, škola plachtění, půjčovna kol, stolní tenis, plážový volejbal a basketbal, boccia. Parking u každého mobilhomu.
Ubytování: úplně nové moderní a luxusní klimatizované mobilhomy s krytou
dřevěnou terasou s posezením, dvě oddělené ložnice, příslušenství, obývací kuchyně s jídelním koutem, rozkládací pohovka, SAT/TV.
ANYA 4-6: 24 m2, jedna koupelna. BIANCA 4-6: 32 m2, dvě koupelny.
Mobilhomy v předních řadách u moře +10%.
Stravování: vlastní.
SLEVA 15% při nákupu do 01.02. a platbě do 15.02.2015
SLEVA 10% při nákupu do 01.05. a platbě do 15.05.2015
AKCE 7=5, 14=10 pro pobyty do 13.06. a od 12.09.2015
AKCE 7=6 a 14=12 pro pobyty 13.06.-27.06. a 29.08.-12.09.2015
(slevu a akci nelze kombinovat)
HOTEL BON
REPOS /
KORČULA
Poloha: krásný ostrov, vyhledávaný převážně pro přírodní krásy a čisté pláže.
Trajekty jezdí cca každou půlhodinu a cesta trvá přibližně 20 min. Celý areál je
situován v piniovém háji v bezprostřední blízkosti pláže, 3 km od historického
centra, kam pravidelně odplouvá lodní taxi. Soukromá pláž je oblázková s betonovými plotnami nebo přírodní skalnatá, s pozvolným vstupem do vody.
Vybavení: recepce, směnárna, centrální restaurace, aperitiv bar s terasou, pivnice, TV místnost s WiFi, market, dětské hřiště. Na pláži grill bar, snack bar, mléčný
bar, taverna. Animace pro děti i dospělé. Parkoviště. Venkovní bazén s mořskou
vodou a sluneční terasou, lehátka a slunečníky zdarma. Tenisové kurty, stolní
tenis, minigolf, hřiště na basketbal, vodní sporty na pláži.
Ubytování: pokoje ** jednolůžkové a dvojlůžkové pokoje s možností přistýlky zařízené starším nábytkem, s koupelnou a WC, malou ledničkou a balkónem do parku. V hotelu jsou k dispozici i renovované pokoje ***, ceny na www.campana.cz/chorvatsko.
Stravování: polopenze formou bufetu. V all inclusive jsou navíc obědy, domácí alkoholické a nealkoholické nápoje (10-22 hod.), káva, čaj.
SLEVA 20% při nákupu do 28.02. a platbě do 15.03.2015
SLEVA 15% při nákupu do 30.04. a platbě do 15.05.2015
AKCE 7=6 a 14=12 pro pobyty 23.05.-27.06. a od 05.09.2015
(slevu a akci nelze kombinovat)
Dítě do 14 let na přistýlce s 2 dospělými ZDARMA
Dítě do 14 let na lůžku SLEVA 50%
2 děti do 12 let s jedním dospělým – obě SLEVA 50%
2 děti do 14 let ve vlastním pokoji se dvěma dospělými – obě SLEVA 30%
Dospělý na přistýlce SLEVA 20%
TERMÍN
23.05.
30.05.
06.06.
13.06.
20.06.
27.06.
04.07.
11.07.
18.07.
25.07.
01.08.
08.08.
15.08.
22.08.
29.08.
POBYTU
30.05.
06.06.
13.06.
20.06.
27.06.
04.07.
11.07.
18.07.
25.07.
01.08.
08.08.
15.08.
22.08.
29.08.
05.09.
počet nocí
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
KEMP PERNA
ANYA
13.650
13.650
16.380
16.380
16.380
20.480
20.480
24.030
24.030
27.300
27.300
27.300
20.480
16.380
16.380
BIANCA
15.020
15.020
18.020
18.020
18.020
22.940
22.940
27.030
27.030
31.400
31.400
31.400
22.940
18.020
18.020
POVINNÉ PŘÍPLATKY: Vratná kauce: 100 EUR/byt. Pobytová taxa: 5,60 EUR/dospělý/týden, 2,80 EUR/dítě 12-18 let/týden. Registrační poplatek: 4 EUR/osoba.
V ceně: týdenní pronájem MBH, spotřeba vody a energií, ložní prádlo, ručníky, telefonická asistence. Pobyt: min. 5 nocí, nástup libovolný den. Dětská postýlka: 5 EUR/den. Domácí zvíře: 5 EUR/den.
BON REPOS
1/2 HB**
6.860
6.860
6.860
7.430
7.430
8.580
8.580
9.420
9.420
9.420
9.420
9.420
9.420
8.580
8.580
1/2 ALL**
8.770
8.770
8.770
9.610
9.610
10.760
10.760
11.610
11.610
11.610
11.610
11.610
11.610
10.760
10.760
V ceně: týdenní pobyt s polopenzí nebo all inclusive, spotřeba vody a energií, ložní prádlo, ručníky, pobytová taxa, telefonická asistence. Pobyt: nástup libovolný den, 11.07.-22.08. min. 7 nocí, jinak min. 5 nocí.
Dětská postýlka: zdarma. Domácí zvíře: nelze. Pokoj 1/1: v termínu 11.07.-22.08. +75%, jinak +50%.
Autobusová doprava (Korčula - pouze do přístavu Orebič, bez trajektu): 2.590 Kč v období 22.05.-20.09.2015. Nástupní místa: viz str. 7. Cestovní pojištění: viz strana 2.
Letecká doprava Praha - Dubrovník: 4.900 Kč/osoba/květen, červen, září, 6.900 Kč/osoba/červenec, srpen.
1220 km + trajekt
05.09.
12.09.
7
12.09.
19.09.
7
9.830
10.920
9.830
10.920
7.430
9.610
6.580
7.950
17
2015
Itálie
základní informace, doprava
ITÁLIE
OBSAH
Oficiální název: Repubblica Italiana (Italská republika). Hlavní město: Řím.
Rozloha: 301 338 km2. Počet obyvatel: 59,7 miliónů. Oficiální jazyk: Italština. Státní
zřízení: republika. Čas: SEČ 0. Měna: Euro (EUR), 1 euro = 100 eurocentů. Doporučené
kapesné: 10 - 20 EUR/den. Cestovní formality: platný cestovní pas nebo občanský
průkaz se strojově čitelnými údaji.
POBYTY PRO SENIORY 55+
SICÍLIE – str. 5
Lignano19
Bibione, Caorle
20
Lido di Jesolo
21
Rosolina Mare
21-22
Cesenatico,
San Benedetto del Tronto
23
Silvi Marina, Vieste
24
Scalea25
Forio, Marina di Bibbona
26
Důležité upozornění: během roku 2015 mohou některá letoviska zavést
tzv. pobytovou taxu. Její výše se může pohybovat od 0,3 EUR do cca 3 EUR
za osobu a den pobytu, stejně tak někde nemusí být vyhlášena vůbec. Konkrétní výši pobytové taxy Vám sdělíme po jejím případném vyhlášení.
AUTOBUSEM
Autobusová doprava je zajišťována kvalitními autobusy našich smluvních partnerů, které splňují mezinárodní předpisy pro přepravu osob. V ceně dopravy je
přeprava jedné osoby a jednoho zavazadla do 15 kg (příp. 20 kg, dle dopravce).
Dále může mít každý jedno příruční zavazadlo do 5 kg. Každá přepravovaná osoba vč. malých dětí musí mít vlastní sedačku. Přeprava zvířat není možná. Další
informace najdete na str. 50 - 51.
CK si vyhrazuje právo zajišťovat svozy z jednotlivých míst osobními automobily či
mikrobusy. V případě, že je v jednom nástupním místě méně než 6 cestujících,
může CK zajistit dopravu klientů k dálkovému autobusu veřejnou hromadnou dopravou (autobusy, vlak). Pokud je nástupní místo za příplatek, CK tento příplatek
vrací a dále hradí klientovi běžnou cenu jízdenky veřejnou hromadnou dopravou.
LETECKY
Leteckou dopravu zajišťujeme z Prahy na ostrov Ischia, letiště Neapol.
Letecká doprava - zpáteční letenka 8.990 Kč vč. tax a transferů
První plánovaný let je 30.05.2015 z Prahy a poslední plánovaný let je 26.09.2015 z Neapole. Palivový příplatek může být doúčtován dle aktuální výše 3 týdny před odletem.
Na základě poptávky zajistíme letenky i do dalších měst (např. Benátky, Florencie, Řím,
Lamezia Terme, Catania, Alghero a další). Cena letenky bude upřesněna v okamžiku rezervace. Na vyžádání zajistíme transfer k rezidenci/hotelu za příplatek nebo půjčení auta.
V některých případech je doprava zajištěna pouze k ubytovací agentuře. Doprava
k ubytování je v režii klienta. Některé ubytovací agentury zajišťují transfer klientů
od agentury k ubytování a zpět (zdarma nebo za poplatek). Bližší informace v CK.
ADRIATICKÁ RIVIÉRA: 1.990 Kč
Lignano, Bibione, Caorle, Porto Santa Margherita, Lido di Jesolo
ADRIATICKÁ RIVIÉRA: 2.090 Kč
Rosolina Mare
Doprava je zajištěna v období 22.05. - 13.09. 2015.
Nástupní místa: Benešov, České Budějovice, Domažlice, Horažďovice, Kdyně,
Klatovy, Písek, Plzeň, Praha, Strakonice, Tábor. Nástupní místa - za příplatek:
150 Kč: Jablonec nad Nisou, Liberec, Mladá Boleslav, Turnov. 250 Kč: Hradec Králové, Most, Pardubice, Teplice, Ústí nad Labem. 350 Kč: Brno, Olomouc, Ostrava.
ADRIATICKÁ RIVIÉRA: 2.290 Kč
Cesenatico, Rimini
Doprava je zajištěna v období 29.05. - 20.09. 2015.
Nástupní místa: Benešov, Brno, České Budějovice, Praha, Tábor. Nástupní
místa - za příplatek: 100 Kč: Beroun. 200 Kč: Mladá Boleslav, Olomouc, Plzeň,
Prostějov. 250 Kč: Hradec Králové, Liberec, Most, Pardubice, Teplice, Ústí nad
Labem. 300 Kč: Ostrava.
PALMOVÁ RIVIÉRA: 2.490 Kč
San Benedetto del Tronto, Martinsicuro, Villa Rosa, Alba Adriatica, Tortoreto
ABRUZZO: 2.690 Kč
Silvi Marina
Doprava je zajištěna v období 22.05. - 09.08. a 21.08. - 20.09. 2015.
Nástupní místa: Brno, České Budějovice, Domažlice, Kdyně, Klatovy, Písek, Praha, Příbram, Strakonice. Nástupní místa - za příplatek: 150 Kč: Horažďovice,
Mladá Boleslav, Plzeň. 200 Kč: Děčín, Frýdek-Místek, Hradec Králové, Chomutov,
Jablonec nad Nisou, Liberec, Most, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava, Pardubice, Prostějov, Teplice, Turnov, Uherské Hradiště, Ústí nad Labem, Zlín.
GARGANO: 2.990 Kč
Isola di Varano, Rodi Garganico, San Menaio, Peschici, Vieste
Doprava je zajištěna v období 05.06. - 20.09. 2015.
Nástupní místa: Beroun, Brno, Plzeň, Praha. Nástupní místa - za příplatek:
250 Kč: Hradec Králové, Liberec, Pardubice, Teplice, Ústí nad Labem.
KALÁBRIE: 3.790 Kč, dvou a vícetýdenní pobyty + 600 Kč
Praia a Mare, Scalea, Santa Maria del Cedro
Doprava je zajištěna v období 12.06. - 26.07. a 21.08. - 20.09. 2015.
Nástupní místa: Brno, Jihlava, Plzeň, Praha.
Místenka v autobuse: 250 Kč/os.
TRANZITNÍ UBYTOVÁNÍ
Cestujete-li k moři vlastním autem, zajistíme vám noclehy tak, abyste si mohli dlouhou
trasu rozdělit. Výhodou je nejen to, že cestou můžete navštívit světoznámé památky,
ale především nepojedete v sobotu, kdy jsou dálnice velmi plné. Na celý den se můžete zastavit v Benátkách, ve Florencii či u jezera Lago di Garda. Jedete-li do Kalábrie,
můžete dojet až do Říma nebo Neapole. Pokud cestujete na Sardinii, před ranním
trajektem můžete přespat v Livornu. Nabídku a kalkulaci Vám připravíme na vyžádání.
A
CH
H
SLO
F
Lignano
Bibione
Lido di Jesolo
Caorle
Milano
Benátky
Rosolina Mare
Ravenna
Livorno
HR
BIH
Cesenatico
Florencie
Marina di Bibbona
Ancona
San Benedetto del Tronto
Silvi Marina
Řím
Sassari
Vieste
Forio
Neapol
Scalea
Cagliari
Palermo
Možnost zajištění dopravy i do dalších letovisek v Kalábrii - např. Briatico, Marina
di Zambrone, Ricadi, Guardavalle.
OSTROV ISCHIA: 3.990 Kč
Doprava je zajištěna v období 01.05. - 02.08. a 21.08. - 11.10. 2015.
Nástupní místa: Praha. Další možná nástupní místa jsou např. Brno, České Budějovice, Liberec, Mladá Boleslav, Písek, Plzeň, Tábor. Případný příplatek za nástupní místo Vám bude sdělen při rezervaci.
18
DALŠÍ MOŽNOSTI UBYTOVÁNÍ MIMO KATALOGOVOU NABÍDKU NAJDETE NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH WWW.CAMPANA.CZ NEBO
KONTAKTUJTE NAŠI CK: tel. 379 420 222, [email protected]
Itálie
ADRIATICKÁ RIVIÉRA
LIGNANO
Jedno z nejoblíbenějších severoitalských letovisek mezi Benátkami a Terstem. Leží na nádherném poloostrově
a může se pochlubit čistým azurovým mořem, udržovanými, 8 km dlouhými písčitými plážemi a velice kvalitním servisem pro turisty. Je zde také šest zábavních parků: Aquasplash, Gulliverlandia - dětský pohádkový svět
a akvárium, Gommosi - nafukovací atrakce pro děti, Parco Junior - zábavní park pro děti, lunapark Strabilia a zoo
Punta Verde. Každé pondělí od června do září se ve městě konají velké trhy. Lignano Riviera je nejklidnější a nejzelenější částí Lignana. Lignano Pineta, obklopená piniovým hájem, je méně rušnou částí. Centrální část, Lignano
Sabbiadoro, je nejživější a nejmodernější částí letoviska s čilým denním i nočním životem.
Rezidence
RENIDA
2015
DALŠÍ MOŽNOSTI UBYTOVÁNÍ
NA WWW.CAMPANA.CZ NEBO
NA VYŽÁDÁNÍ V CK.
V LIGNANU NABÍZÍME
VÍCE JAK 100 REZIDENCÍ.
LIGNANO PINETA
Poloha: oblíbená dvoupatrová rezidence s deseti byty, vhodná pro rodiny
s dětmi, asi 400 m od písčité pláže.
Vybavení: velká oplocená zahrada, pračka (společné užívání), jedno parkovací
místo pro každý byt.
Ubytování: jednoduše, ale účelně zařízené byty s kuchyňským koutem, koupelnou a WC, TV/SAT, klimatizací, balkónem.
APT 4/5: obývací pokoj s jedním lůžkem (gauč), dvě ložnice se dvěma lůžky.
APT 4/7: obývací pokoj se třemi lůžky (rozkládací gauč a lůžko), dvě ložnice se
dvěma lůžky.
Stravování: vlastní.
Sleva 10% na pobyty v období do 18.07. a od 05.09.
při objednávce do 28.02.2015
Sleva 6% na pobyty v období 18.07. - 05.09.
při objednávce do 28.02.2015
Rezidence
PUERTO DO SOL
LIGNANO SABBIADORO
Poloha: prázdninový komplex se skládá ze dvou rezidencí - La Duna a La Torre,
asi 150 m od písčité pláže a 500 m od centra Lignano Sabbiadoro.
La duna
Vybavení: bazén pro dospělé a děti (otevřen cca od začátku června do začátku
září), výtahy, velká zahrada, veřejné parkoviště (volná místa do vyčerpání kapacity).
Ubytování: byty s kuchyňským koutem, koupelnou a WC, TV, balkónem nebo
terasou. Některé byty s klimatizací (v ceníku A/C).
STU 2/3: jedna místnost se třemi lůžky (gauč nebo výsuvné lůžko a rozkládací
gauč).
APT 2/5: obývací pokoj se dvěma lůžky (jeden nebo dva rozkládací gauče, může
být i výsuvné lůžko), ložnice se dvěma lůžky. Páté lůžko v obývacím pokoji nebo
v ložnici (může být i gauč nebo výsuvné lůžko).
APT 4/6: obývací pokoj se dvěma lůžky (rozkládací gauč), dvě ložnice se dvěma
lůžky (v jedné ložnici může být palanda).
Stravování: vlastní.
SLEVA 6% při nákupu do 28.02., 4% při nákupu do 30.04. 2015
la torre
TERMÍN
16.05.
23.05.
30.05.
06.06.
13.06.
20.06.
27.06.
04.07.
11.07.
18.07.
25.07.
01.08.
08.08.
15.08.
22.08.
29.08.
05.09.
12.09.
POBYTU
23.05.
30.05.
06.06.
13.06.
20.06.
27.06.
04.07.
11.07.
18.07.
25.07.
01.08.
08.08.
15.08.
22.08.
29.08.
05.09.
12.09.
19.09.
počet nocí
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
REZIDENCE RENIDA
APT 4/5
11.590
13.920
16.240
13.920
14.990
16.240
19.720
20.890
21.990
22.980
22.980
24.130
25.290
25.290
21.990
16.240
11.590
9.280
APT 4/7
13.920
16.690
19.490
16.690
17.990
19.490
23.670
24.990
26.450
27.850
27.850
29.240
30.630
30.630
26.450
19.490
13.920
11.140
REZIDENCE PUERTO DO SOL
STU 2/3
8.590
10.210
11.990
10.210
11.140
11.990
14.620
15.320
16.240
16.940
16.940
17.870
18.790
18.790
16.240
11.990
8.590
6.960
STU 2/3 - A/C
8.820
10.670
12.530
10.680
11.590
12.530
14.990
15.990
16.940
17.640
17.640
18.570
19.490
19.490
16.940
12.530
8.820
7.190
APT 2/4
12.530
14.990
17.640
14.990
16.480
17.640
21.350
22.740
23.890
24.990
24.990
26.450
27.610
27.610
23.890
17.640
12.530
10.210
APT 2/5
12.990
15.780
18.330
15.780
16.940
18.330
22.280
23.440
24.830
25.990
25.990
27.380
28.780
28.780
24.830
18.330
12.990
10.440
APT 2/5 - A/C
13.690
16.480
18.990
16.480
17.870
18.990
23.190
24.590
25.990
27.150
27.150
28.540
29.940
29.940
25.990
18.990
13.690
10.890
APT 4/6
16.480
19.720
22.970
19.720
21.350
22.980
27.850
29.470
29.990
32.720
32.720
34.580
36.190
36.190
29.990
22.970
16.480
13.230
POVINNÉ PŘÍPLATKY: kauce (vratná jistina): 100 EUR/byt. Pobytová taxa: pokud bude zavedena.
V ceně: týdenní pronájem bytu, spotřeba energie, plynu a vody, závěrečný úklid, plážový servis (jedna sada/byt), služby delegáta. Pobyt: sobota - sobota. Příplatky: ložní prádlo: vlastní nebo 7,80 EUR/os./výměna. Ručníky: vlastní nebo
6,80 EUR/os./výměna. Cestovní pojištění: viz str. 2.
Autobusová doprava - cena: 1.990 Kč. Doprava je zajištěna v období 22.05. - 13.09. 2015. Nástupní místa: viz str. 18.
760 km
19
2015
Itálie
ADRIATICKÁ RIVIÉRA
Rezidence
BIBIONE I
HETT
SPAG TY
PAR Ě
N
V CE
LYONS NORD E SUD
Poloha: jedno z nejpopulárnějších prázdninových míst leží mezi Benátkami
a Terstem. Jedenáct kilometrů dlouhá písčitá pláž dosahuje místy šířky až 150 m
a se svým pozvolným a bezpečným vstupem do moře je vhodná pro malé děti
i neplavce. K dispozici jsou pláže s placeným servisem, ale i veřejné pláže s volným vstupem. V letovisku je samozřejmě řada obchodů, restaurací s typickou
italskou kuchyní, barů a diskoték. Čtyřpatrový prázdninový komplex (apartmány
Lyons Nord jsou zrekonstruované) se nachází asi 20 m od písčité pláže a 200 m
od centra.
Vybavení: výtah, rezervované parkovací místo.
Ubytování: byty s kuchyňským koutem, koupelnou a WC, TV (Lyons Sud)
nebo TV/SAT (Lyons Nord), balkónem.
APT 4/5: obývací pokoj s jedním lůžkem (gauč), dvě ložnice se dvěma lůžky.
Některé byty s klimatizací (v ceníku A/C).
APT 4/6: obývací pokoj se dvěma lůžky (rozkládací gauč), dvě ložnice se dvěma
lůžky.
Stravování: vlastní.
Sleva 10% na pobyty v období do 18.07. a od 05.09.
při objednávce do 28.02.2015
Sleva 6% na pobyty v období 18.07. - 05.09.
při objednávce do 28.02.2015
DALŠÍ MOŽNOSTI UBYTOVÁNÍ NA WWW.CAMPANA.CZ
NEBO NA VYŽÁDÁNÍ V CK.
CAORLE Rezidence
LIVENZA
Poloha: vyhledávané letovisko Caorle leží asi 70 km severovýchodně od Benátek. Caorle je rozděleno na tři části: Caorle, Caorle Porto Santa Margherita
a Caorle Altanea. Vstup do moře je pozvolný, koupání je tedy bezpečné i pro
malé děti a neplavce. Písčité pláže obklopují malebné historické jádro s úzkými
uličkami, kterému dominuje překrásná kuželovitá zvonice. Rezidence se nachází
v části Caorle Ponente, asi 100 m od hlavní třídy s obchody, bary a restauracemi,
asi 350 m od písčité pláže.
Vybavení: výtah, bazén se sluneční terasou (otevřen cca od poloviny května
do poloviny září, dle počasí), jedno parkovací místo pro každý byt.
Ubytování: byty s kuchyňským koutem, koupelnou a WC, mikrovlnou troubou (jen STU 2/4), pračkou, TV, klimatizací (jen APT 2/4, ve STU 2/4 je pouze
stropní ventilátor), balkónem nebo terasou.
STU 2/4: jedna místnost se čtyřmi lůžky (manželská postel a rozkládací dvojlůžko).
APT 2/4: obývací pokoj se dvěma lůžky (rozkládací dvojlůžko), ložnice se dvěma
lůžky.
Stravování: vlastní.
SLEVA 6% při nákupu do 28.02.,
4% při nákupu do 30.04. 2015
DALŠÍ MOŽNOSTI UBYTOVÁNÍ
NA WWW.CAMPANA.CZ
NEBO NA VYŽÁDÁNÍ V CK.
TERMÍN
16.05.
23.05.
30.05.
06.06.
13.06.
20.06.
27.06.
04.07.
11.07.
18.07.
25.07.
01.08.
08.08.
15.08.
22.08.
29.08.
05.09.
12.09.
POBYTU
23.05.
30.05.
06.06.
13.06.
20.06.
27.06.
04.07.
11.07.
18.07.
25.07.
01.08.
08.08.
15.08.
22.08.
29.08.
05.09.
12.09.
19.09.
počet nocí
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
REZIDENCE LYONS NORD E SUD
APT 4/5
11.830
14.150
16.480
14.150
15.320
16.480
19.960
21.120
22.280
23.670
23.670
24.830
25.990
25.990
22.280
16.480
11.830
9.490
APT 4/5 - A/C
12.760
15.320
17.870
15.320
16.690
17.870
21.810
22.970
24.370
25.760
25.760
26.920
28.310
28.310
24.360
17.870
12.760
10.210
APT 4/6
11.830
14.150
16.480
14.150
15.320
16.480
19.960
21.120
22.280
23.670
23.670
24.830
25.990
25.990
22.280
16.480
11.830
9.490
POVINNÉ PŘÍPLATKY: kauce (vratná jistina): 100 EUR/byt. Pobytová taxa: pokud bude zavedena (v roce 2014 – 0,50 EUR/os./den).
V ceně: týdenní pronájem bytu, spotřeba energie, plynu a vody, závěrečný úklid, plážový servis (jedna sada/byt), Spagheti party, služby delegáta. Pobyt: sobota - sobota. Příplatky: ložní prádlo: vlastní nebo 7,80 EUR/os./výměna.
Ručníky: vlastní nebo 6,80 EUR/os./výměna. Cestovní pojištění: viz str. 2.
REZIDENCE LIVENZA
STU 2/4
3.510
5.850
5.850
9.360
9.360
12.870
16.380
16.380
16.380
16.380
16.380
19.890
19.890
19.890
16.380
12.870
9.360
5.850
APT 2/4
4.680
6.990
6.990
10.140
10.140
15.210
20.280
20.280
20.280
20.280
20.280
22.620
22.620
22.620
20.280
15.210
10.140
6.990
POVINNÉ PŘÍPLATKY: závěrečný úklid: STU 2/4: cca 35 EUR, APT 2/4: cca 45 EUR. Pobytová taxa: pokud bude zavedena (v roce 2014 – 3,50 EUR/os./pobyt).
V ceně: týdenní pronájem bytu, spotřeba energie, plynu a vody, plážový servis (jedna sada/byt), asistence delegáta. Pobyt: sobota - sobota. Příplatky: dětská postýlka: 10 EUR/týden. Malá zvířata: zdarma (nutno nahlásit předem).
Cestovní pojištění: viz str. 2.
Autobusová doprava - cena: 1.990 Kč. Doprava je zajištěna v období 22.05. - 13.09. 2015. Nástupní místa: viz str. 18.
20
760 km/780 km
Itálie
ADRIATICKÁ RIVIÉRA
Rezidence
MICHELANGELO
2015
LIDO DI JESOLO
Poloha: největší letovisko benátské oblasti s téměř 15 km písčitou pláží a pozvolným vstupem do moře. Centrum města je vyhlášeným rušným místem se
spoustou zábavy, okrajové části poskytují příjemné ubytování v zeleni a relativně klidném prostředí. K vyhledávaným místům patří Aqualandia a lunapark
Jesolandia. Z přístaviště jezdí výletní loď přímo do centra Benátek. Čtyřpatrová
rezidence Michelangelo se nachází jen pár kroků od náměstí Milano, v blízkosti
obchodů a restaurací, asi 200 m od písčité pláže.
Vybavení: výtah, parkoviště (volná místa do vyčerpání kapacity).
Ubytování: byty s kuchyňským koutem, koupelnou a WC, TV, trezorem, balkónem nebo terasou.
APT 4: obývací pokoj, ložnice se dvěma lůžky, ložnice s palandou.
APT 4/6: obývací pokoj se dvěma lůžky (rozkládací gauč), dvě ložnice se dvěma
lůžky. Byt je určen pro max. 4 dospělé a 2 děti do 12 let.
Stravování: vlastní.
Sleva 10% na pobyty v období do 11.07. a od 29.08.
při objednávce do 30.03.2015
Sleva 5% na pobyty v období 11.07. - 29.08.
při objednávce do 30.03.2015
DALŠÍ MOŽNOSTI UBYTOVÁNÍ NA WWW.CAMPANA.CZ
NEBO NA VYŽÁDÁNÍ V CK.
ROSOLINA MARE
Menší letovisko, stálice v naší nabídce, leží 70 km jižně od Benátek v deltě řeky Pád. Mezi přednosti tohoto letoviska patří příznivé ceny, dobrá
dopravní dostupnost, široké písčité pláže, klid či ideální terén pro jízdu
na kole. Vstup do moře je velmi pozvolný a koupání je tedy bezpečné
i pro malé děti a neplavce. K dispozici jsou pláže s placeným servisem, ale
i veřejné pláže s volným vstupem. V místě je diskotéka, mnoho restaurací,
kaváren, pizzerií a obchodů. Jednou týdně se na hlavní třídě městečka
koná trh.
HOTEL
SOLE 
TIPY NA VÝLETY
Benátky, San Marino, Padova, Ravenna, Ferrara, Chioggia, aquapark Idrofolie, Italia in Miniatura, Mirabilandia.
ROSOLINA MARE
Poloha: oblíbený, standardně vybavený hotel za příznivé ceny se nachází
na hlavní ulici letoviska, jen asi 300 m od písčité pláže.
Vybavení: recepce, klimatizovaná restaurace, bar, vstupní hala s TV, dva výtahy,
parkoviště, zvýhodněný vstup do bazénového komplexu u pláže (cca 7 EUR/
os./den).
Ubytování: dvojlůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek, koupelna a WC,
TV, telefon, balkón. Klimatizace za příplatek 1.190 Kč/pokoj/týden.
Stravování: polopenze, snídaně formou bufetu, večeře servírované.
SLEVA 6% při nákupu do 28.02., 4% při nákupu do 30.04. 2015
DALŠÍ MOŽNOSTI UBYTOVÁNÍ
NA WWW.CAMPANA.CZ
NEBO NA VYŽÁDÁNÍ V CK.
TERMÍN
16.05.
23.05.
30.05.
06.06.
13.06.
20.06.
27.06.
04.07.
11.07.
18.07.
25.07.
01.08.
08.08.
15.08.
22.08.
29.08.
05.09.
12.09.
POBYTU
23.05.
30.05.
06.06.
13.06.
20.06.
27.06.
04.07.
11.07.
18.07.
25.07.
01.08.
08.08.
15.08.
22.08.
29.08.
05.09.
12.09.
19.09.
počet nocí
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
REZIDENCE MICHELANGELO
APT 4
6.990
10.920
13.920
13.920
13.920
13.920
17.480
17.480
21.290
21.290
21.290
21.290
21.290
21.290
17.480
13.920
10.920
6.990
APT 4/6
7.920
12.560
15.840
15.840
15.840
15.840
19.110
19.110
23.480
23.480
23.480
23.480
23.480
23.480
19.110
15.840
12.560
7.920
POVINNÉ PŘÍPLATKY: kauce (vratná jistina): 200 EUR/byt. Pobytová taxa: pokud bude zavedena.
V ceně: týdenní pronájem bytu, spotřeba energie, plynu a vody, plážový servis (slunečník a dvě plážová křesílka/byt, cca od poloviny května do poloviny září), telefonická asistence. Pobyt: sobota - sobota. Příplatky: ložní prádlo: vlastní
nebo 12 EUR/os./výměna (na vyžádání). Závěrečný úklid: 30 - 50 EUR/byt. Dětská postýlka: 30 EUR/týden (na vyžádání). Zvířata: nelze. Cestovní pojištění: viz str. 2.
Autobusová doprava - cena: 1.990 Kč. Doprava je zajištěna v období 22.05. - 13.09. 2015. Nástupní místa: viz str. 18.
HOTEL SOLE
1/2
7.180
7.180
7.180
7.180
7.990
7.990
7.990
7.990
8.090
8.090
13.380
13.380
7.990
7.180
7.180
7.180
POVINNÉ PŘÍPLATKY: pobytová taxa: pokud bude zavedena (v roce 2014 – 0,50 EUR/os. od 12 let/den).
V ceně: týdenní pobyt v hotelu s polopenzí, nápoje k večeři (1/4 l vody a 1/4 l vína), služby delegáta. Pobyt: sobota - sobota (na vyžádání libovolný). Příplatky: pokoj 1/1: + 2.790 Kč/týden. Obědy: 1.690 Kč/os./týden. Cestovní
pojištění: viz str. 2. Slevy: 3. osoba na přistýlce sleva 15%, 4. osoba na přistýlce sleva 30%, dítě do 3 let na přistýlce platí 2.590 Kč/týden.
Autobusová doprava - cena: 2.090 Kč. Doprava je zajištěna v období 22.05. - 13.09. 2015. Nástupní místa: viz str. 18.
800 km/870 km
21
2015
Itálie
ROSOLINA MARE ADRIATICKÁ RIVIÉRA
VILA WANDA
Poloha: pěkný apartmánový dům s výhodnou polohou a velmi příznivou
cenou, v klidnější části letoviska, asi 150 m od písčité pláže a 100 m od centra
Piazza San Giorgio.
Vybavení: venkovní zděný krb, jedno parkovací místo pro každý byt v oplocené zahradě.
Ubytování: byty s kuchyňským koutem, koupelnou a WC, TV, terasou.
APT 2/3: obývací pokoj s jedním lůžkem (rozkládací křeslo), ložnice se dvěma lůžky.
APT 4/6: obývací pokoj se dvěma lůžky (rozkládací gauč), ložnice se dvěma lůžky a palandou.
Stravování: vlastní. Možnost stravování v hotelu Sole v období 30.05. - 19.09.
Večeře: 2.590 Kč/os./týden.
SLEVA 6% při nákupu do 28.02., 4% při nákupu do 30.04. 2015
Speciální akce: sleva 5% při dvoutýdenním pobytu.
ROSOLINA MARE REZIDENCE LA
PIGNA
Poloha: oblíbená rezidence, vhodná pro rodiny s dětmi, asi 500 m od písčité
pláže, v blízkosti centra.
Vybavení: bazén (01.06. - 11.09.), výtah, jedno parkovací místo pro každý
byt. WiFi za poplatek 10 EUR/týden/zařízení. Cukrárna, obchod asi 100 m od
rezidence.
Ubytování: byty s kuchyňským koutem, koupelnou a WC, klimatizací, balkónem.
STU 2: jedna místnost se dvěma lůžky (rozkládací gauč).
APT 3/4: obývací pokoj s jedním lůžkem (gauč), ložnice se třemi lůžky.
APT 4/6: obývací pokoj se dvěma lůžky (rozkládací gauč), dvě ložnice se dvěma
lůžky.
APT 6/8: obývací pokoj se dvěma lůžky (rozkládací gauč), dvě ložnice se třemi lůžky.
Stravování: vlastní. Možnost stravování v hotelu Sole v období 30.05. - 19.09.
Večeře: 2.590 Kč/os./týden, polopenze: 2.990 Kč/os./týden. Další možnost stravování v restauraci/pizzerii majitelů rezidence.
SLEVA 6% při nákupu do 28.02., 4% při nákupu do 30.04. 2015
TERMÍN
16.05.
23.05.
30.05.
06.06.
13.06.
20.06.
27.06.
04.07.
11.07.
18.07.
25.07.
01.08.
08.08.
15.08.
22.08.
29.08.
05.09.
12.09.
POBYTU
23.05.
30.05.
06.06.
13.06.
20.06.
27.06.
04.07.
11.07.
18.07.
25.07.
01.08.
08.08.
15.08.
22.08.
29.08.
05.09.
12.09.
19.09.
počet nocí
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
VILA WANDA
APT 2/3
6.460
6.460
6.460
6.460
8.220
9.780
10.750
12.490
12.490
12.490
12.490
14.460
16.210
16.210
10.750
9.780
6.460
APT 4/6
7.240
7.240
7.240
7.240
8.990
11.340
12.990
14.850
14.850
14.850
14.850
17.190
19.330
19.330
12.990
11.340
7.240
POVINNÉ PŘÍPLATKY: kauce (vratná jistina): 50 EUR/byt. Závěrečný úklid: cca 20 EUR/byt. Pobytová taxa: pokud bude zavedena (v roce 2014 – 5 EUR/byt/týden).
V ceně: týdenní pronájem bytu, spotřeba energie, plynu a vody, služby delegáta. Pobyt: sobota - sobota. Příplatky: ložní prádlo: vlastní nebo 10 EUR/os./týden (nutno nahlásit předem). Mikrovlnná trouba: 25 EUR/pobyt (nutno
zamluvit při rezervaci). Cestovní pojištění: viz str. 2.
REZIDENCE LA PIGNA
STU 2
4.390
4.390
4.390
4.390
6.740
6.740
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
10.640
14.150
14.150
8.990
5.570
4.390
4.390
APT 3/4
5.680
5.680
5.680
5.680
9.580
9.580
13.480
13.480
13.480
13.480
13.480
14.650
18.550
18.550
11.530
6.850
5.680
5.680
APT 4/6
5.990
5.990
5.990
5.990
11.140
11.140
15.820
15.820
15.820
15.820
15.820
17.380
22.450
22.450
12.990
7.990
5.990
5.990
APT 6/8
6.850
6.850
6.850
6.850
13.480
13.480
19.330
19.330
19.330
19.330
19.330
21.280
26.350
26.350
16.210
9.190
6.850
6.850
POVINNÉ PŘÍPLATKY: kauce (vratná jistina): 50 EUR/byt. Spotřeba energie, plynu a vody: STU 2: cca 5 EUR/týden, APT 3/4: cca 10 EUR/týden, APT 4/6: cca 15 EUR/týden, APT 6/8: cca 20 EUR/týden. Pobytová taxa: pokud bude
zavedena (v roce 2014 – 5 EUR/byt/týden).
V ceně: týdenní pronájem bytu, služby delegáta. Pobyt: sobota - sobota. Příplatky: ložní prádlo: vlastní nebo 5 EUR/os./výměna. Závěrečný úklid: 30 EUR. Cestovní pojištění: viz str. 2.
Autobusová doprava - cena: 2.090 Kč. Doprava je zajištěna v období 22.05. - 13.09. 2015. Nástupní místa: viz str. 18.
22
870 km
Itálie
ADRIATICKÁ/PALMOVÁ RIVIÉRA
HOTEL WEEKEND 
2015
CESENATICO
Poloha: přímořské letovisko se nachází asi 30 km jižně od Ravenny. Bylo založeno na počátku 14. století jako rybářské městečko a dosud si zachovalo dobový ráz díky opevnění z dob svého vzniku, přístavu a starým rybářským domkům.
Přístavní kanál Leonardo da Vinci je místem, kde přistávají lodě moderní rybářské flotily. Právě zde jsou umístněny vyhledávané restaurace s kuchyní založenou na nabídce čerstvých mořských ryb. Hotel se nachází u pobřežní promenády v Cesenaticu, asi 150 m od písčité pláže s pozvolným vstupem do moře.
Vybavení: recepce, výtah, společenská místnost s TV, terasa s posezením, bar,
restaurace, parkoviště (na vyžádání, do vyčerpání míst).
vody
1/2 l vína/
l
a 1/4./den
os ně
v ce
Ubytování: dvojlůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek, koupelna a WC,
fén, klimatizace, telefon, TV/SAT, trezor, balkón.
Stravování: polopenze. Snídaně kontinentální, formou bufetu, večeře servírované.
SLEVA 6% při nákupu do 28.02., 4% při nákupu do 30.04. 2015
DALŠÍ MOŽNOSTI UBYTOVÁNÍ NA WWW.CAMPANA.CZ
NEBO NA VYŽÁDÁNÍ V CK.
REZIDENCE OCEANO
SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Poloha: největší letovisko Palmové riviéry s dlouhou písčitou pláží, kterou
lemuje snad nejkrásnější palmová promenáda v Evropě. Příznivcům rušného
života a zábavy se v letní sezóně nabízí řada restaurací, barů, diskoték a kulturních programů. Moderní rezidence, asi 200 m od písčité pláže a pěší promenády.
Před rezidencí začíná cyklistická stezka.
Vybavení: dvě pračky (pro byty APT 2/4, společné užívání), jedno parkovací
místo pro každý byt.
Ubytování: byty s kuchyňským koutem, koupelnou a WC, TV, trezorem, WiFi,
klimatizací, balkónem nebo terasou.
APT 2/4: obývací pokoj se dvěma lůžky (rozkládací dvojlůžko nebo rozkládací
gauč a rozkládací lůžko), ložnice se dvěma lůžky.
APT 4/6: obývací pokoj se dvěma lůžky (rozkládací dvojlůžko), ložnice se dvěma
lůžky, ložnice se dvěma lůžky (z toho jedno lůžko je vysouvací), pračka.
APT 6/8: obývací pokoj se dvěma lůžky (rozkládací dvojlůžko), tři ložnice se dvěma lůžky, pračka. Byt má dvě koupelny.
Stravování: vlastní.
SLEVA 6% při nákupu do 28.02., 4% při nákupu do 30.04. 2015
DALŠÍ MOŽNOSTI UBYTOVÁNÍ
NA WWW.CAMPANA.CZ
NEBO NA VYŽÁDÁNÍ V CK
(NAPŘ. BISSOLATI, LEOPARDI,
EL CHICO, …).
TERMÍN
16.05.
23.05.
30.05.
06.06.
13.06.
20.06.
27.06.
04.07.
11.07.
18.07.
25.07.
01.08.
08.08.
15.08.
22.08.
29.08.
05.09.
12.09.
POBYTU
23.05.
30.05.
06.06.
13.06.
20.06.
27.06.
04.07.
11.07.
18.07.
25.07.
01.08.
08.08.
15.08.
22.08.
29.08.
05.09.
12.09.
19.09.
počet nocí
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
HOTEL WEEKEND
1/2
5.190
5.190
5.190
5.190
5.190
6.790
6.790
6.790
6.790
6.790
8.740
8.740
11.740
11.740
8.740
6.790
5.190
5.190
POVINNÉ PŘÍPLATKY: pobytová taxa: pokud bude zavedena.
V ceně: týdenní pobyt v hotelu s polopenzí, 1/2 l vody a 1/4 l vína/os./den, telefonická asistence. Pobyt: sobota - sobota (možnost zkrácených pobytů v měsících květen, červen a září). Příplatky: dětská postýlka: 7 EUR/den (na vyžádání). Plážový servis: 8 EUR/sada/den (na vyžádání). Cestovní pojištění: viz str. 2. Slevy: 3.lůžko: dítě do 12 let ZDARMA, dospělý sleva 30%. 4.lůžko: dítě do 12 let sleva 50%, dospělý sleva 30%.
Autobusová doprava - cena: 2.290 Kč. Doprava je zajištěna v období 29.05. - 20.09. 2015. Nástupní místa: viz str. 18.
REZIDENCE OCEANO
APT 2/4
7.220
7.220
7.790
7.790
9.750
11.690
14.820
16.770
16.770
17.550
18.330
19.490
28.470
28.470
17.550
10.920
9.750
7.790
APT 4/6
8.780
8.780
10.920
10.920
12.870
15.590
18.720
20.670
20.670
21.450
22.230
26.520
35.100
35.100
21.450
12.870
11.690
8.780
APT 6/8
12.480
12.480
14.820
14.820
16.970
19.490
22.620
24.770
24.770
25.350
26.130
30.420
38.990
38.990
25.350
16.770
15.590
12.480
POVINNÉ PŘÍPLATKY: kauce (vratná jistina): 100 EUR/byt. Pobytová taxa: v období 13.06. - 29.08. cca 1 EUR/os. od 12 let/noc za prvních 6 nocí pobytu.
V ceně: týdenní pronájem bytu, spotřeba energie, plynu a vody, klimatizace, WiFi, asistence delegáta. Pobyt: sobota - sobota. Příplatky: ložní prádlo a ručníky: vlastní. Dětská postýlka: 20 EUR/týden. Závěrečný úklid: APT 2/4: 40
EUR, APT 4/6: 50 EUR, APT 6/8: 60 EUR. Cestovní pojištění: viz str. 2.
Autobusová doprava - cena: 2.490 Kč. Doprava je zajištěna v období 22.05. - 09.08. a 21.08. - 20.09. 2015. Nástupní místa: viz str. 18.
1.040 km/1.240 km
23
2015
Itálie
ABRUZZO/GARGANO
REZIDENCE SEA
SILVI MARINA RESORT
Poloha: typické italské městečko asi 13 km severně od Pescary, s dlouhou písčitou pláží a pozvolným vstupem do moře. Zvláštní kolorit městečku dodávají
kopce zvedající se v pozadí s mnoha vinicemi, olivovými háji a městečky. Čtyřpatrová rezidence se nachází v centru Silvi Marina v jedné z postranních uliček
kolmých na lungo mare (promenádu), asi 80 m od moře.
Vybavení: recepce, bar, výtah, klimatizovaná restaurace, střešní terasa s vířivkou, soukromá pláž.
Ubytování: byty s kuchyňským koutem, koupelnou a WC, balkónem. APT 2/4
má dvě koupelny, APT 4/6 má 3 koupelny. Ve STU 2 a STU 3 je mikrovlnná trouba. Většina bytů ve vyšších patrech má výhled na moře.
STU 2: jedna místnost se dvěma lůžky.
STU 3: jedna místnost se třemi lůžky (manželská postel a rozkládací lůžko).
APT 2/4: obývací pokoj se dvěma lůžky (rozkládací dvojlůžko), ložnice se dvěma
lůžky.
APT 4/6: obývací pokoj se dvěma lůžky (rozkládací dvojlůžko), dvě ložnice se
dvěma lůžky.
Stravování: vlastní. Polopenze: 18 EUR/os./den (dítě do 2 let zdarma, dítě 2 6 let sleva 50%, dítě 6 - 12 let sleva 30%). Večeře: 16 EUR/os./den.
SLEVA 6% při nákupu do 28.02., 4% při nákupu do 30.04. 2015
DALŠÍ MOŽNOSTI UBYTOVÁNÍ (NAPŘ. REZIDENCE GREEN MARINE,
PINETINA, GUGU, MAC, KARA, ELENA, …)
NA WWW.CAMPANA.CZ NEBO NA VYŽÁDÁNÍ V CK.
VILLAGGIO SABBIADORO
VIESTE Poloha: městečko Vieste na skalnatém výběžku je charakteristické spletí starobylých úzkých uliček a bílými domky. Villaggio se nachází uprostřed zeleně, asi
350 m od písčité pláže Castello a 1 km od centra historického městečka Vieste.
Většina bytů je v přízemních řadových vilkách.
Vybavení: bazén, dětský koutek, prádelna (4 EUR/praní), parkoviště. Na pláži je
restaurace a plocha pro cvičení aerobiku.
Ubytování: byty s kuchyňským koutem, koupelnou a WC, terasou nebo balkónem.
STU 2: jedna místnost se dvěma lůžky.
APT 2: obývací pokoj, ložnice se dvěma lůžky.
APT 2/4: obývací pokoj s jedním nebo dvěma lůžky (rozkládací gauč nebo palanda), ložnice se dvěma lůžky.
APT 4/6: obývací pokoj se dvěma lůžky (rozkládací gauč), dvě ložnice se dvěma
lůžky.
Stravování: vlastní.
SLEVA 6% při nákupu do 28.02., 4% při nákupu do 30.04. 2015
DALŠÍ MOŽNOSTI UBYTOVÁNÍ (VIESTE, PESCHICI, SAN MENAIO, ISOLA
DI VARANO, …) NA WWW.CAMPANA.CZ NEBO NA VYŽÁDÁNÍ V CK.
TERMÍN
16.05.
23.05.
30.05.
POBYTU
23.05.
30.05.
06.06.
počet nocí
7
7
7
REZIDENCE SEA RESORT
STU 2
6.240
6.240
7.410
STU 3
7.410
7.410
8.580
APT 2/4
8.580
8.580
10.140
APT 4/6
10.140
10.140
11.690
06.06.
13.06.
7
13.06.
20.06.
7
7.410
8.580
10.140
11.690
8.580
9.750
11.310
15.590
20.06.
27.06.
7
27.06.
04.07.
7
04.07.
11.07.
7
11.07.
18.07.
7
18.07.
25.07.
7
25.07.
01.08.
7
01.08.
08.08.
7
08.08.
15.08.
7
15.08.
22.08.
7
22.08.
29.08.
7
29.08.
05.09.
7
05.09.
12.09.
7
12.09.
19.09.
7
9.750
13.650
13.650
15.210
15.210
15.210
15.210
25.350
25.350
12.480
7.410
6.240
6.240
11.690
15.210
16.380
17.550
17.550
17.550
17.550
29.250
29.250
14.820
8.580
7.410
7.410
13.260
17.550
18.720
19.890
19.890
19.890
19.890
33.150
33.150
16.380
10.140
8.580
8.580
17.550
22.990
22.990
24.180
24.180
24.180
24.180
38.610
38.610
18.330
11.690
10.140
10.140
SPECIÁLNÍ NABÍDKY - POBYT 14 NOCÍ (pozn. ceny za 14 nocí)
23.05. – 06.06.: STU 2: 10.530 Kč/byt, STU 3: 11.990 Kč/byt, APT 2/4: 13.260 Kč/byt, APT 4/6: 15.590 Kč/byt
29.08. – 12.09.: STU 2: 10.530 Kč/byt, STU 3: 11.990 Kč/byt, APT 2/4: 13.260 Kč/byt, APT 4/6: 15.590 Kč/byt
06.06. – 20.06.: STU 2: 13.650 Kč/byt, STU 3: 15.210 Kč/byt, APT 2/4: 16.770 Kč/byt, APT 4/6: 18.720 Kč/byt
05.09. – 19.09.: STU 2: 9.750 Kč/byt, STU 3: 11.310 Kč/byt, APT 2/4: 12.480 Kč/byt, APT 4/6: 14.820 Kč/byt
POVINNÉ PŘÍPLATKY: pobytová taxa: STU 2 a STU 3: cca 10 EUR/byt/týden, APT 2/4: cca 15 EUR/byt/týden, APT 4/6: cca 20 EUR/byt/týden.
V ceně: týdenní pronájem bytu, spotřeba energie, plynu a vody, závěrečný úklid, služby delegáta. Pobyt: sobota - sobota. Příplatky: ložní prádlo: vlastní nebo 10 EUR/os./pobyt. Ručníky: vlastní nebo 5 EUR/os./pobyt. Přistýlka: 25 EUR/
týden (u APT 2/4 a APT 4/6, nutno rezervovat předem). Dětská postýlka: 20 EUR/týden (na vyžádání). Malá zvířata: povolena (po dohodě). Cestovní pojištění: viz str. 2.
Autobusová doprava - cena: 2.690 Kč. Doprava je zajištěna v období 22.05. - 09.08. a 21.08. - 20.09. 2015. Nástupní místa: viz str. 18.
VILLAGGIO SABBIADORO
STU 2
5.660
7.590
7.590
10.340
10.340
13.960
17.550
17.550
17.550
22.790
7.590
7.590
5.660
5.660
APT 2
6.990
8.390
8.390
11.310
11.310
16.960
19.490
19.490
19.490
23.990
8.390
8.390
6.990
6.990
APT 2/4
7.790
9.750
9.750
12.990
12.990
20.860
20.990
20.990
20.990
25.940
9.750
9.750
7.790
7.790
APT 4/6
10.340
14.240
14.240
19.690
19.690
23.590
26.990
26.990
26.990
32.180
14.240
14.240
10.340
10.340
POVINNÉ PŘÍPLATKY: kauce (vratná jistina): 100 EUR/byt. Závěrečný úklid: cca 40 EUR/byt. Forfait: cca 40 EUR/STU 2, APT 2, cca 50 EUR/APT 2/4, APT 4/6 v období 30.05. - 06.06. a 05.09. - 26.09., cca 70 EUR/STU 2, APT 2, cca 80 EUR/
APT 2/4, APT 4/6 v ostatních termínech. Zahrnuje jedno parkovací místo, spotřebu energií, bazén (14.06. - 14.09.). Pobytová taxa: pokud bude zavedena.
V ceně: týdenní pronájem bytu, telefonická asistence. Pobyt: sobota - sobota. Příplatky: ložní prádlo: vlastní nebo 10 EUR/os./týden. Dětská postýlka: 50 EUR/týden (na vyžádání). Klimatizace: 50 EUR/týden (na vyžádání). Malá
zvířata: 35 EUR (nutno nahlásit předem). Cestovní pojištění: viz str. 2.
Autobusová doprava - cena: 2.990 Kč. Doprava je zajištěna v období 05.06. - 20.09. 2015. Nástupní místa: viz str. 18.
24
1.300 km/1.540 km
Itálie
KALÁBRIE
2015
TIPY NA VÝLETY
SCALEA
Jedno z nejstarších a největších letovisek v oblasti Riviera dei Cedri.
Na kopci se rozkládá stará část města se starým normanským hradem,
úzkými uličkami, kostely a paláci. Nová část s desítkami hotelů, obchodů,
restaurací, barů, pizzerií, kaváren a sportovních zařízení vznikla u moře.
Symbolem Scaley je strážní věž Torre Talao z 15. století.
Diamante, lodní výlet na ostrov Dino, aquapark v Praia
a Mare, rafting na řece Lao,
Maratea, Pompeje, Liparské
ostrovy.
DALŠÍ MOŽNOSTI UBYTOVÁNÍ VE SCALEE A DALŠÍCH LETOVISCÍCH (NAPŘ. PRAIA A MARE, SANTA MARIA DEL CEDRO,
MARINA DI ZAMBRONE, CAPO VATICANO, GUARDAVALLE , …) NA WWW.CAMPANA.CZ NEBO NA VYŽÁDÁNÍ V CK.
Rezidence
PARCO DI GIOVANNI
SCALEA
Poloha: oblíbená třípatrová rezidence s vyvýšeným přízemím asi 500 m
od centra Scaley a 150 m od písčité pláže s kamínky.
Vybavení: nehlídané parkoviště, v blízkosti obchody, restaurace, bary, trhy, které se konají každé pondělí, asi 200 m od rezidence velký supermarket.
Ubytování:
APT 2/5: jednoduše, ale účelně zařízené byty pro nenáročné klienty. Obývací
pokoj se dvěma lůžky (výsuvná lůžka), ložnice se třemi lůžky, kuchyňský kout,
koupelna a WC, balkón.
Stravování: vlastní.
SLEVA 6% při nákupu do 28.02., 4% při nákupu do 30.04. 2015
Rezidence
LA PLAYA
SCALEA
Poloha: rezidence v blízkosti slavné strážní věže Torre Talao, asi 100 m od písčité pláže s kamínky, 300 m od historického centra.
Vybavení: v okolí rezidence nehlídaná parkoviště, rušné centrum s obchody,
bary a restauracemi.
Ubytování:
APT 4/6: jednoduše, ale účelně zařízené byty pro nenáročné klienty. Obývací
pokoj se dvěma lůžky (rozkládací gauč), ložnice se čtyřmi lůžky v patře, kuchyňský kout, koupelna a WC, TV, balkón. Všechny byty se nacházejí v prvním patře.
Stravování: vlastní.
SLEVA 6% při nákupu do 28.02., 4% při nákupu do 30.04. 2015
TERMÍN
16.05.
23.05.
30.05.
06.06.
13.06.
20.06.
27.06.
04.07.
11.07.
18.07.
25.07.
01.08.
08.08.
15.08.
22.08.
29.08.
05.09.
12.09.
POBYTU
23.05.
30.05.
06.06.
13.06.
20.06.
27.06.
04.07.
11.07.
18.07.
25.07.
01.08.
08.08.
15.08.
22.08.
29.08.
05.09.
12.09.
19.09.
počet nocí
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
REZIDENCE PARCO DI GIOVANNI
APT 2/5
7.390
7.390
7.390
9.340
9.340
11.290
11.290
11.290
11.290
7.390
7.390
6.640
POVINNÉ PŘÍPLATKY: závěrečný úklid, spotřeba energie, plynu a vody: cca 25 EUR/byt/týden, u pobytu na dva týdny je poplatek cca 40 EUR. Pobytová taxa: pokud bude zavedena (v roce 2014 - 5 EUR/os./pobyt).
V ceně: týdenní pronájem bytu, služby delegáta. Pobyt: sobota - sobota. Příplatky: malá zvířata: 30 EUR (na vyžádání). Ložní prádlo: vlastní. Cestovní pojištění: viz str. 2.
REZIDENCE LA PLAYA
APT 4/6
4.090
4.090
5.290
5.290
7.440
7.440
9.790
9.790
11.340
11.340
13.690
21.520
21.520
21.520
13.690
11.340
7.440
5.290
POVINNÉ PŘÍPLATKY: kauce (vratná jistina): 50 EUR/byt. Závěrečný úklid: cca 15 EUR/byt. Pobytová taxa: pokud bude zavedena (v roce 2014 – 5 EUR/os./pobyt).
V ceně: týdenní pronájem bytu, spotřeba energie, plynu a vody, asistence delegáta. Pobyt: sobota - sobota. Příplatky: klimatizace: 10 EUR/byt/den (na vyžádání). Ložní prádlo: vlastní. Zvířata: nelze. Cestovní pojištění: viz str. 2.
Autobusová doprava - cena: 3.790 Kč, dvou a vícetýdenní pobyt + 600 Kč. Doprava je zajištěna v období 12.06. - 26.07. a 21.08. - 20.09. 2015. Nástupní místa: viz str. 18.
1.710 km
25
2015
Itálie
FORIO OSTROV ISCHIA/TOSKÁNSKO
HOTEL MEDITERRANEO  a DEPANDANCE 
Poloha: největší a nejhezčí městečko ostrova Ischia Forio leží na západním pobřeží, k nejvyhledávanějším zajímavostem zde patří termální park Poseidonovy
zahrady a botanická zahrada La Mortella. Hotelový komplex se skládá z hlavní budovy a dalších přilehlých budov v rozlehlé zahradě a z depandančních
domků mimo komplex v samostatných zahradách. V klidné zóně, blízko hlavní
silnice, asi 1 km od pláže Citara (svoz zdarma, v časových intervalech) a Poseidonových zahrad a 1,5 km od centra Foria.
Vybavení: recepce, restaurace, snack bar, piano bar, rozlehlá zahrada, čtyři termální bazény o různé teplotě vody (26 - 38oC), z nichž jeden je krytý a jeden
Kneippův bazén, sluneční terasa s lehátky a slunečníky, termální lázně a centrum krásy, parkoviště. WiFi zdarma.
Ubytování: dvojlůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek, koupelna a WC,
balkón nebo terasa. Pokoje standard se nacházejí v zahradě (max. 300 m od recepce) v přízemních či patrových budovách nebo v bungalovech, telefon, TV,
klimatizace (za poplatek). Pokoje v depandanci jsou umístěny v samostatných
budovách v rozmezí asi 250 - 800 m od budovy s recepcí.
Stravování: polopenze, snídaně formou bufetu, večeře servírované (výběr
z menu).
SLEVA 6% při nákupu do 28.02., 4% při nákupu do 30.04. 2015
DALŠÍ MOŽNOSTI UBYTOVÁNÍ NA WWW.CAMPANA.CZ
NEBO NA VYŽÁDÁNÍ V CK.
MARINA DI BIBBONA Rezidence
HABITAT
Poloha: menší letovisko asi 10 km jižně od Ceciny je vhodné pro klienty, kteří
dávají přednost klidnějšímu prostředí a přírodě. Moderní rezidence se nachází
v zahradě, poblíž piniového háje, asi 300 m od písčité pláže. V blízkosti rezidence
je menší nákupní centrum. Ideální výchozí místo k poznávání toskánských metropolí a památek, stejně tak k cykloturistice (půjčovna kol asi 700 m od rezidence, za poplatek). Klienti mají slevu na využívání sportovních zařízení rezidence
Delfino Blu Beach Club vzdálené asi 200 m (4 tenisové kurty, minigolf, bowling,
stolní tenis, půjčovna kánoí, menší multifunkční hřiště na fotbal, basketbal, volejbal, půjčovna bruslí, dětské hřiště).
Vybavení: recepce, bazén se slunečníky a lehátky (cca 01.06. - 10.09.), prádelna
(za poplatek), zóna na grilování, parkoviště (asi 100 m od rezidence).
Ubytování: byty s kuchyňským koutem, koupelnou a WC, TV, trezorem, terasou nebo verandou.
STU 2/3: jedna místnost se třemi lůžky (rozkládací křeslo a dva rozkládací gauče).
APT 2/5: obývací pokoj se dvěma nebo třemi lůžky (dva rozkládací/vysouvací
gauče a příp. rozkládací křeslo), ložnice se dvěma lůžky.
APT 4/6: obývací pokoj se dvěma lůžky (rozkládací/vysouvací dvojlůžko), dvě
ložnice se dvěma lůžky.
Stravování: vlastní.
SLEVA 10% při nákupu do 29.04.,
8% při nákupu do 30.05. 2015
DALŠÍ MOŽNOSTI UBYTOVÁNÍ
NA WWW.CAMPANA.CZ
NEBO NA VYŽÁDÁNÍ V CK.
TERMÍN
16.05.
23.05.
30.05.
06.06.
13.06.
20.06.
27.06.
04.07.
11.07.
18.07.
25.07.
01.08.
08.08.
15.08.
22.08.
29.08.
05.09.
12.09.
POBYTU
23.05.
30.05.
06.06.
13.06.
20.06.
27.06.
04.07.
11.07.
18.07.
25.07.
01.08.
08.08.
15.08.
22.08.
29.08.
05.09.
12.09.
19.09.
počet nocí
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
HOTEL MEDITERRANEO A DEPANDANCE
1/2 depandance
9.420
9.420
9.420
9.420
9.420
9.420
9.420
9.420
9.420
9.420
9.420
9.420
11.740
11.740
9.690
9.690
9.690
9.690
1/2 standard
11.470
11.470
11.470
11.470
11.470
11.470
11.470
11.470
11.470
11.470
11.470
11.470
14.190
14.190
12.150
12.150
12.150
12.150
POVINNÉ PŘÍPLATKY: pobytová taxa: pokud bude zavedena.
V ceně: týdenní pobyt v hotelu s polopenzí, služby delegáta. Pobyt: sobota - sobota. Příplatky: pokoj 1/1: 2.990 Kč/týden. Cestovní pojištění: viz str. 2. Slevy: 3. a 4. lůžko: dítě 2 - 12 let sleva 40%, dospělý sleva 20%.
Autobusová doprava - cena: 3.990 Kč. Doprava je zajištěna v období 01.05. - 02.08. a 21.08. - 11.10. 2015. Nástupní místa: viz str. 18.
Letecká doprava - zpáteční letenka 8.990 Kč vč. tax a transferů. Doprava z Prahy do Neapole a zpět je zajištěna v období 30.05. - 26.09. 2015.
REZIDENCE HABITAT
STU 2/3
8.970
8.970
13.460
13.460
13.460
13.460
15.560
15.560
18.720
18.720
18.720
22.990
25.740
25.740
18.720
13.460
8.970
8.970
APT 2/4
11.990
11.990
16.580
16.580
16.580
16.580
18.720
18.720
21.840
21.840
21.840
27.890
31.790
31.790
21.840
16.580
11.990
11.990
APT 2/5
13.650
13.650
17.940
17.940
17.940
17.940
20.280
20.280
23.390
23.390
23.390
30.790
34.990
34.990
23.390
17.940
13.650
13.650
APT 4/6
16.580
16.580
22.620
22.620
22.620
22.620
24.770
24.770
27.890
27.890
27.890
37.440
40.950
40.950
27.890
22.620
16.580
16.580
POVINNÉ PŘÍPLATKY: kauce (vratná jistina): 150 EUR/byt. Pobytová taxa: pokud bude zavedena.
V ceně: týdenní pronájem bytu, spotřeba energií, ložní prádlo (týdenní výměna), závěrečný úklid, telefonická asistence. Pobyt: sobota - sobota (květen, září nástup libovolný den, min. 7 nocí). Příplatky: dětská postýlka: 16 EUR/den
(na vyžádání). Zvířata: nelze. Cestovní pojištění: viz str. 2.
26
1.540 km/1.140 km
Francie
Úvod, mapa, Doprava do Francie
2015
FRANCIE
Oficiální název: République Française
(Francouzská republika).
Hlavní město: Paříž.
Rozloha: 551. 602 km2.
Počet obyvatel: 65,7 mil.
Oficiální jazyk: francouzština.
Měna: Euro (EUR)
AUTOBUSEM
LETECKY
AZUROVÉ POBŘEŽÍ, PROVENCE: 2.890 Kč.
Antibes, Cannes, Giens.
Doprava je zajištěna v období 05.06.-12.07. a 21.08.-13.09.2015.
Základní trasa: PRAHA, BEROUN, ŽEBRÁK, PLZEŇ, ROZVADOV (Sv. Kateřina).
Nástupní místa: Klatovy, Přeštice, Kdyně, Domažlice, Liberec, Jablonec n/N.,
Mnichovo Hradiště, Mladá Boleslav. Nástupní místa - za příplatek: 250 Kč: Hradec Králové, Pardubice, Kolín. 350 Kč: Jihlava, Humpolec, Brno, České Budějovice.
CK si vyhrazuje právo zajišťovat svozy z jednotlivých míst osobními automobily
či mikrobusy. V případě, že je v jednom nástupním místě méně než 6 cestujících,
může CK zajistit dopravu klientů k dálkovému autobusu veřejnou hromadnou
dopravou (autobusy, vlak). Pokud je nástupní místo za příplatek, CK tento příplatek vrací a dále hradí klientovi běžnou cenu jízdenky veřejnou hromadnou
dopravou. Pro skupinky více než 10 osob možnost nástupního místa dle jejich
požadavků (po domluvě s CK).
TRAJEKTY NA OSTROV KORSIKA
Současně s pobytem si můžete zajistit trajektové lístky na ostrov Korsika. Ceny
trajektů závisí na datu rezervace, obecně platí, že nejlevnější jízdenku získáte
při co nejvčasnější rezervaci. Cena se vždy pohybuje dle aktuálního kurzu EUR
a obsazenosti lodi.
Zajišťujeme lístky společnosti MOBY Lines a Corsica Ferries. Nejvýhodnější a nejkratší trasa je Livorno - Bastia (4 hod.).
AZUROVÉ POBŘEŽÍ:
přímý let Praha - Nice trvá cca 2 hodiny, létá 2x týdně
přímý let Mnichov – Nice trvá cca 1:30 hodiny, létá každý den
přímý let Vídeň – Nice trvá cca 1:45 hodiny, létá každý den
Porovnání cen letenek dle různých míst odletu:
Let tam 09.07.2015, let zpět 16.07.2015 (uvedené ceny jsou ke dni vydání katalogu):
Vídeň – Nice: 4.330 Kč/osoba; Mnichov – Nice: 5.640 Kč/osoba; Praha
– Nice: 6.520 Kč/osoba
Ceny letenek jsou pohyblivé, liší se podle letového času, zda letíte ve všední
den nebo o víkendu, jak dlouho před odletem letenku rezervujete.
ceny transferů z letiště do ubytovacího zařízení a zpět na letiště jsou závislé
na vzdálenosti ubytování a počtu osob – cenu vám sdělíme na požádání
doporučujeme si místo transferu pronajmout na letišti auto – ceny pronájmů jsou velmi srovnatelné s transfery a navíc budete mít vůz po celý pobyt
k dispozici pro případné výlety pro nádherné francouzské krajině
na objednané letenky se nevztahují stornopodmínky a stornopoplatky CK
CAMPANATOUR. Objednané a zaplacené letenky jsou nevratné a nepřenosné (storno je 100%), vrací se pouze taxa a případný palivový příplatek. Palivový příplatek může být doúčtován dle aktuální výše 3 týdny před odletem
TRANZITNÍ NOCLEH
Pokud se Vám cesta do Francie zdá příliš dlouhá, nabízíme zajištění
tranzitního noclehu kdekoliv po cestě. Po cestě na Azurové pobřeží si
udělejte zastávku u jezera Garda, projeďte se lodičkou a zajeďte se podívat do slavné Verony. Pokud zvolíte cestu přes Švýcarsko, zastavte se
u Bodamského jezera, určitě neprohloupíte, když svoji cestu zvolíte přes
Alsasko a navštívíte Strassbourg či Colmar.
Pro výpočet ceny jsou potřeba tyto informace: termín pobytu, rozměry auta
(délka, výška, šířka), počet dospělých osob, počet dětí a jejich věk, zda požadujete rezervaci kabiny. Pro objednávku je nutné doplnit jména všech osob, data
narození dětí a SPZ auta.
Na trajektové lístky se vztahují tyto obchodní podmínky: na objednané
lístky se nevztahují stornopodmínky a stornopoplatky CK CAMPANATOUR. Veškeré změny, popř. storno objednaných a zaplacených lístků, se řídí podmínkami
přepravní společnosti. Trajektový lístek obdrží cestující současně s informacemi
k pobytu, tj. 7 dní před odjezdem.
Colmar
Jezero Garda
DALŠÍ NABÍDKU UBYTOVÁNÍ KDEKOLIV PO CELÉ
FRANCII A NA OSTROVĚ KORSIKA NAJDETE
NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
www.campana.cz/francie/
Bodamské jezero
Strassbourg
korsika
IT
Toulouse
Avignon
Montpellier
Cap d´ Agde
Narbonne Plage
ESP
Perpignan
Séte
Grau du Roi
Marseille
Roqueburne Cap Martin
Antibes/Juan Les Pins
Agay
Hyères
Giens
Nice
Cannes
St. Tropez
La Londe Les Maures
27
2015
Francie
ROQUEBRUNE CAP MARTIN
AZUROVÉ POBŘEŘÍ
REZIDENCE LE
GOLFE BLEU 
Poloha: malebné středověké městečko se nachází jen pár kilometrů od italských hranic, mezi Monackým knížectvím a Mentonem. Staré město s pevností
shlíží z výšky 300 m na moderní část vystavěnou podél písčitých a oblázkových
pláží. Rezidence Le Golfe Bleu nabízí ubytování v klidném prostředí a přímý přístup k moři po 200 m dlouhém schodišti. Do blízkého Monaka dojdete příjemnou procházkou po pobřežní stezce.
Vybavení: recepce (WiFi zdarma), bazén (květen-říjen) se sluneční terasou
a lehátky, sál fitness, vnitřní ping-pong, prádelna, podzemní garáže a venkovní
parkoviště.
ý
úchvatnd
výhleělou
za skv
cenu
Ubytování: byty s kompletně vybavenou kuchyňkou (el. sporák, lednice
s mrazákem, mikrovlnná trouba, myčka, kávovar), s koupelnou a WC, TV, WiFi (6
EUR/týden), balkónem nebo terasou se zahradním nábytkem a nezapomenutelným výhledem na moře.
STU 4: obytná kuchyně s rozkládací pohovkou, kabina s palandou.
2P6: obytná kuchyně s rozkládací pohovkou, kabina s palandou, ložnice se
dvěma lůžky. Nebo obytná kuchyně s rozkládací pohovkou, kabina se dvěma
palandami.
2P8: obytná kuchyně s rozkládací pohovkou, kabina se dvěma palandami, ložnice se dvěma lůžky.
Stravování: vlastní.
SPECIÁLNÍ AKCE: SLEVA 10% při dvoutýdenním a 20% při třítýdenním
pobytu v období do 16.05., od 30.05. do 01.08. a od 29.08.2015
SLEVA 5% při nákupu do 28.02., SLEVA 4% při nákupu do 30.04.2015
ANTIBES CAMPING DU
PYLONE 
Poloha: rozlehlý kemp na východním okraji Antibes disponuje velkým množstvím ubytovacích jednotek na omezeném prostoru, mobilhomy jsou oddělené
pouze stezkami pro auta a zelení. Široká oblázková pláž je vzdálená 300 m a oddělená komunikací. Je vybavena sprchami a naleznete zde bohatou nabídku
vodních sportů.
Vybavení: recepce, trezory na recepci, restaurace s terasou a diskotékou, pizzerie, bar, bazén s brouzdalištěm (červenec, srpen - 2 EUR/os./den) se sluneční terasou a lehátky, samoobsluha, pekařství, dětské hřiště, sportovní areál, půjčovna
kol, prádelna. V těsné blízkosti Marineland a Aquasplash, delfinárium a zábavní
park pro všechny věkové kategorie. Z kempu se nabízí mnoho výletů do okolí.
Ubytování: mobilhomy s vybavenou kuchyňkou, s koupelnou a WC. Před každým mobilhomem je zahradní nábytek, slunečník a parkovací místo pro jeden
automobil.
MBH 4: mobilhome o rozloze 23 m2 - obytná kuchyně se dvěma lůžky, ložnice
s dvojlůžkem.
MBH 4/5: mobilhome o rozloze 25 m2 - obytná kuchyně s rozkládací pohovkou
pro jednu osobu, dvě ložnice s dvojlůžkem a dvěma lůžky.
Stravování: vlastní.
TERMÍN
23.05.
30.05.
06.06.
13.06.
20.06.
27.06.
04.07.
11.07.
18.07.
25.07.
01.08.
08.08.
15.08.
22.08.
29.08.
05.09.
POBYTU
30.05.
06.06.
13.06.
20.06.
27.06.
04.07.
11.07.
18.07.
25.07.
01.08.
08.08.
15.08.
22.08.
29.08.
05.09.
12.09.
počet nocí
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
LE GOLFE BLEU
STU 4
25.880
15.740
15.740
15.740
17.280
17.280
20.670
20.670
20.670
20.670
25.860
25.860
25.860
25.860
15.740
15.740
2P6
28.660
18.530
18.530
18.530
19.740
19.740
23.640
23.640
23.640
23.640
28.630
28.630
28.630
28.630
18.530
18.530
2P8
31.380
21.030
21.030
21.030
22.230
22.230
26.100
26.100
26.100
26.100
31.360
31.360
31.360
31.360
21.030
21.030
POVINNÉ PŘÍPLATKY: Vratná kauce: 200 EUR/byt (hotovost, plat. karta). Místní poplatky: cca 5 EUR/os./týden.
V ceně: týdenní pronájem bytu v daném období, spotřeba vody a energie, telefonická asistence. Pobyt: sobota - sobota, neděle - neděle. Příplatky: Ložní prádlo, ručníky: 8 EUR/os./týden. Dětská postýlka: 18 EUR/týden.
Domácí zvíře: 18 EUR/týden (pouze malá). Cestovní pojištění: viz str. 2.
DU PYLONE
MBH 4
8.990
10.590
11.590
12.290
12.590
14.590
15.490
15.490
15.490
15.490
15.490
15.490
14.490
11.990
9.490
x
MBH 4/5
9.990
11.590
11.990
12.990
13.990
15.490
15.990
16.490
16.490
16.490
16.490
16.490
15.490
12.990
10.490
8.490
POVINNÉ PŘÍPLATKY: Vratná kauce: 1.500 Kč nebo 60 EUR/MBH. Místní poplatky: cca 7 EUR/os./týden.
V ceně: týdenní pronájem mobilhomu v daném období, spotřeba vody a energie, služby delegáta. Pobyt: sobota - sobota. Příplatky: Ložní prádlo: 30 EUR/MBH/týden (nutno objednat předem). Domácí zvíře: nelze.
Cestovní pojištění: viz str. 2.
Autobusová doprava - cena 2.890 Kč. V období 05.06.-12.07. a 21.08.-13.09.2015. Nástupní místa: viz str. 27.
28
1190 / 1230 km
12.09.
19.09.
7
15.740
18.530
21.030
x
8.290
Francie
AZUROVÉ POBŘEŘÍ
2015
TIPY NA VÝLETY
ANTIBES
>
>
>
>
blíbené prázdninové letovisko v srdci Azurového pobřeží
o
oblázkové i písečné pláže na obě strany od centra, „zátoka milionářů“
historické centrum na výběžku Cap d´Antibes se skvostnou katedrálou
přímořský zámek Grimaldiů, který opatruje nejlepší kolekci děl P. Picassa
vytvořenou právě v Antibes
> každodenní jedinečné provensálské trhy na Course Masséna přetékající
místními produkty – džem, koření, med, levandule, sušená rajčata, květiny
> Marineland a Aquasplach – delfinárium a vodní zábavní park
> N
ice – kouzelné staré město s úzkými uličkami a tržnicemi, náměstí
Masséna či Anglická promenáda dlouhá úctyhodných 5 km.
> C
annes – promenáda Croisette s festivalovým palácem, historické
centrum na vrchu Le Suquet.
> L erinské ostrovy (lodí 15 min.) – ostrov sv. Markéty s pevností, kde byl
údajně vězněn muž se železnou maskou.
> S t. Paul de Vence – romantická vesnička, velmi pozoruhodné muzeum
moderního umění Fondation Maeght.
MONACO
NICE
Rezidence
LE PARC VELUSINE 
ANTIBES
Poloha: velmi oblíbená rezidence s výbornou cenou se nachází v klidné rezidenční čtvrti 2 km od historického centra města. Užší oblázková pláž se nachází
700 m od rezidence a poskytuje krásný výhled na historické centrum města.
Na druhou stranu od centra jsou pak krásné písčité pláže. Rezidenci tvoří tři
třípatrové budovy, umístěné v parku se dvěma bazény a tenisovými kurty s volným vstupem. Obchod, pekárna a autobusová zastávka 150 m.
Vybavení: recepce, dva bazény s terasou a lehátky, dva tenisové kurty (zdarma), venkovní parkoviště (zdarma), garáže (45 EUR/týden).
Ubytování: jednoduché byty s kompletně vybavenou kuchyňkou (el. sporák,
lednice, mikrovlnná trouba, myčka) s koupelnou a WC, TV (39 EUR/týden), balkónem nebo terasou se zahradním nábytkem. Většina bytů je klimatizovaná.
STU 2, STU 4: obytná kuchyně s lůžkem a výsuvným lůžkem, kabina s palandou.
2P4: obytná kuchyně s lůžkem a výsuvným lůžkem, ložnice s dvojlůžkem.
2P5 RDC: apartmá v přízemí bez výhledu (ve výhledu brání budova) - obytná
kuchyně se dvěma lůžky a výsuvným lůžkem, ložnice s dvojlůžkem.
2P5 RDJ/PATRO: apartmá v patře s výhledem či v přízemí s předzahrádkou (bez
garance konkrétního umístění) - obytná kuchyně se dvěma lůžky a výsuvným
lůžkem, ložnice s dvojlůžkem.
Stravování: vlastní.
SPECIÁLNÍ AKCE: SLEVA 15% při dvoutýdenním pobytu
v období do 20.06. a od 29.08.2015.
SLEVA 5% při nákupu do 28.02., SLEVA 4% při nákupu do 30.04.2015
GÁT
DELE ,
CK Á
DN
VÝHO A
CEN
TERMÍN
23.05.
30.05.
06.06.
13.06.
20.06.
27.06.
04.07.
11.07.
18.07.
25.07.
01.08.
08.08.
15.08.
22.08.
29.08.
05.09.
12.09.
POBYTU
30.05.
06.06.
13.06.
20.06.
27.06.
04.07.
11.07.
18.07.
25.07.
01.08.
08.08.
15.08.
22.08.
29.08.
05.09.
12.09.
19.09.
počet nocí
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
LE PARC VELUSINE
STU 2
8.090
8.090
9.670
9.670
11.390
11.390
16.140
18.910
18.910
18.910
25.810
25.810
22.770
16.140
8.090
8.090
7.960
STU 4
9.240
9.240
10.400
10.400
12.250
12.250
17.330
20.330
20.330
20.330
27.720
27.720
24.490
17.330
9.240
9.240
8.550
2P4
9.940
9.940
11.320
11.320
13.400
13.400
18.720
22.180
22.180
22.180
30.030
30.030
26.570
18.720
9.940
9.940
9.240
2P5 RDC
11.090
11.090
12.480
12.480
14.790
14.790
20.790
24.720
24.720
24.720
33.270
33.270
29.570
20.790
11.090
11.090
10.170
2P5 RDJ/PATRO
12.250
12.250
13.860
13.860
16.470
16.470
23.070
27.490
27.490
27.490
37.200
37.200
32.970
23.070
12.250
12.250
11.320
POVINNÉ PŘÍPLATKY: Vratná kauce: 200 EUR/byt (hotovost, plat. karta). Místní poplatky: cca 7 EUR/os./týden (nad 13 let).
V ceně: týdenní pronájem bytu v daném období, spotřeba vody a energie, služby delegáta v období 20.06.-11.07. a 22.08.-05.09.2015 (v ostatních termínech telefonická asistence). Pobyt: sobota - sobota. Příplatky: Ložní prádlo: 10
EUR/os./týden. Ručníky: 6,50 EUR/os./týden. Dětská postýlka: 25 EUR/týden. Domácí zvíře: 35 EUR/týden. Cestovní pojištění: viz str. 2.
Autobusová doprava - cena 2.890 Kč. V období 05.06.-12.07. a 21.08.-13.09.2015. Nástupní místa: viz str. 27.
1230 km
29
2015
Francie
JUAN LES PINS AZUROVÉ POBŘEŘÍ
Rezidence
LE MAS DU TANIT 
Poloha: rezidence tvořená výškovými budovami se nachází v rezidenční čtvrti
velmi blízko centra, 500 m od pláží. V blízkosti je supermarket a několik obchodů. Ubytování je vhodné zejména pro mladé klienty či skupinky přátel. Byty jsou
pronajímány od soukromých vlastníků a jsou rozdílné rozměrem i vybavením.
Vybavení: recepce, výtahy, bazén s terasou a lehátky, podzemní parkoviště (45
EUR/týden), garáže (55 EUR/týden).
Ubytování: byty s kompletně vybavenou kuchyňkou, s koupelnou a WC, TV
(39 EUR/týden), telefonem, balkónem nebo terasou se zahradním nábytkem.
STU 2: obytná kuchyně s dvojlůžkem nebo sklápěcím dvojlůžkem nebo dvěma
lůžky.
STU 4: obytná kuchyně s rozkládací pohovkou a dvěma sklápěcími lůžky nebo
s lůžkem, výsuvným lůžkem a sklápěcím dvojlůžkem.
2P4: obytná kuchyně s rozkládacím nebo sklápěcím dvojlůžkem, ložnice s dvojlůžkem nebo dvěma lůžky.
3P4/6: samostatná kuchyně, obývací pokoj s rozkládacím dvojlůžkem nebo
dvěma lůžky, dvě ložnice s dvojlůžkem a dvěma lůžky.
Stravování: vlastní.
SPECIÁLNÍ AKCE: SLEVA 10% při dvoutýdenním pobytu
v období do 13.06. a od 29.08.2015.
SLEVA 5% při nákupu do 28.02., 4% do 30.04.2015
CANNES Rezidence
VERRERIE 
Poloha: oblíbená rezidence je vystavěná kolem dvou bazénů a květinové zahrady, od písečné pláže ji odděluje pouze komunikace a trať. Všechny byty jsou
směrovány na mořskou stranu, byty od 3. patra výše mají krásný výhled na moře
(za příplatek). Obchody a tržnice jsou v blízkosti, 2 km od rezidence začíná palmová promenáda lemovaná širokou písčitou pláží vedoucí až do centra Cannes.
Vybavení: recepce, výtahy, dva bazény (červen-září) se sluneční terasou a lehátky, dětské brouzdaliště se skluzavkou, snack-bar, restaurace u bazénu, ping-pong,
kulečník, podzemní garáže (55 EUR/týden), veřejné nehlídané parkoviště 100 m.
Ubytování: byty s kompletně vybavenou kuchyňkou, s koupelnou a WC, TV,
trezorem (10 EUR/týden), WiFi (20 EUR/týden), balkónem nebo terasou s posezením.
STU 4/5: obytná kuchyně se dvěma lůžky a výsuvným lůžkem, kabina s palandou.
2P4/5: obytná kuchyně se dvěma lůžky a výsuvným lůžkem, ložnice s dvojlůžkem.
2P6/7: obytná kuchyně se dvěma lůžky a výsuvným lůžkem, ložnice s dvojlůžkem, kabina s palandou.
Stravování: vlastní.
SLEVA 20% při nákupu do 31.03.2015
SLEVA 5% při nákupu dvou a více týdenního pobytu
(tyto slevy jsou slučitelné)
TERMÍN
23.05.
30.05.
06.06.
13.06.
20.06.
27.06.
04.07.
11.07.
18.07.
25.07.
01.08.
08.08.
15.08.
22.08.
29.08.
05.09.
12.09.
POBYTU
30.05.
06.06.
13.06.
20.06.
27.06.
04.07.
11.07.
18.07.
25.07.
01.08.
08.08.
15.08.
22.08.
29.08.
05.09.
12.09.
19.09.
počet nocí
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
LE MAS DU TANIT
STU 2
12.020
12.020
12.020
12.020
14.560
14.560
15.480
16.870
18.950
18.950
20.100
20.100
15.250
11.320
10.400
7.400
7.400
STU 4
12.940
12.940
12.940
12.940
16.870
16.870
17.790
19.410
21.950
21.950
23.340
23.340
17.560
13.170
12.020
8.550
8.550
2P4
18.720
18.720
18.720
18.720
22.870
22.870
24.260
26.340
29.670
29.670
31.420
31.420
23.570
17.560
16.410
11.790
11.790
3P4/6
22.870
22.870
22.870
22.870
27.960
27.960
29.570
32.110
36.270
36.270
38.350
38.350
28.650
21.490
20.100
14.330
14.330
POVINNÉ PŘÍPLATKY: Vratná kauce: 200 EUR/byt (hotovost, plat. karta). Místní poplatky: cca 7 EUR/os./týden (nad 13 let).
V ceně: týdenní pronájem bytu v daném období, spotřeba vody a energie, telefonická asistence. Pobyt: sobota - sobota. Příplatky: Ložní prádlo: 10 EUR/os./týden. Ručníky: 6,50 EUR/os./týden. Dětská postýlka: 25 EUR/týden.
Domácí zvíře: 35 EUR/týden. Cestovní pojištění: viz str. 2.
VERRERIE
STU 4/5
21.420
21.420
21.420
21.420
26.040
32.310
34.950
34.950
34.950
34.950
43.530
43.530
42.540
32.310
21.420
21.420
15.810
STU 4/5 moře
22.410
22.410
22.410
22.410
27.030
33.630
36.270
36.270
36.270
36.270
45.180
45.180
44.190
33.630
22.410
22.410
16.470
2P4/5
2P4/5 moře
24.060
24.060
24.060
24.060
29.670
36.270
40.560
40.560
40.560
40.560
50.130
50.130
49.140
36.270
24.060
24.060
18.120
2P6/7
POVINNÉ PŘÍPLATKY: Vratná kauce: 200 EUR/byt (hotovost, plat. karta). Místní poplatky: 7 EUR/os./týden (nad 13 let).
V ceně: týdenní pronájem bytu v daném období, spotřeba vody a energie, ložní prádlo, ručníky, telefonická asistence. Pobyt: sobota - sobota, popř. dle přání klienta. Příplatky: Domácí zvíře: 55 EUR/týden. Cestovní pojištění: viz str. 2.
Autobusová doprava - cena 2.890 Kč. V období 05.06.-12.07. a 21.08.-13.09.2015 (Tanit - výstup klientů 1 km od rezidence). Nástupní místa: str. 27.
30
1230 / 1240 km
Francie
PROVENCE
CAMPING LE
 DRAMONT
2015
AGAY / ST. RAPHAEL
Poloha: malé letovisko Agay se nachází na úpatí pohoří Esterel. Právě kouzlo nádherné přírody, malebných vesniček a pláží mezi typickými oranžovými
útesy dodává této oblasti na atraktivnosti. Slavná letoviska Cannes a St. Tropez
jsou vzdálena pouhých 30 km. Menší kemp se nachází mezi letovisky Agay a St.
Raphaël, přímo na břehu moře v borovém háji, pár kroků od oblázkové pláže.
Vybavení: recepce, WiFi (za poplatek), bazén s brouzdalištěm a sluneční terasou, restaurace, pizzerie, pekárna, multifunkční sportoviště, hřiště na pétanque,
stolní tenis, dětské hřiště a nafukovací hrad, fitness a kosmetické centrum, nabídka vodních sportů na pláži, v sezóně denní a večerní animace pro děti i dospělé.
Ubytování: mobilhomy s kompletně vybavenou kuchyňkou (plot. vařič, lednice s mrazákem, mikrovlnná trouba, kávovar), s koupelnou a WC, trezorem, privátní terasou s posezením a parkovacím místem pro jeden automobil. Dvě oddělené ložnice s dvojlůžkem a dvěma lůžky, v obývací části rozkládací pohovka.
Stravování: vlastní.
SLEVA 5% při nákupu do 28.02., 4% do 30.04.2015
REZIDENCE L´ILE
D´OR a LES OCEANIDES 
LA LONDE LES MAURES
Poloha: velmi klidné městečko se nachází nedaleko Hyéres, při pobřežní
stezce směrem na St. Tropez, v srdci provensálské přírody. Rezidenční komplex
je vystavěn 400 m od písčité pláže. Přímo kolem vede turistická a cyklostezka
k pevnosti Bregançon a dále po pobřeží až do St. Tropez, jižně pak kolem poloostrova Giens až do Toulonu.
les oceanides
Vybavení: recepce s WiFi (20 EUR/týden), restaurace a bar, dva bazény s tobogánem a brouzdalištěm (květen - září), sluneční terasa s lehátky, sauna, turecké
lázně, fitness, tenisový kurt, sportovní hřiště, prádelna, venkovní parkoviště zdarma, animační programy pro děti (červenec -srpen).
Ubytování: klimatizované byty v patrových budovách nebo bungalovech,
s kompletně vybavenou kuchyňkou (varná deska, lednice, mikrovlnná trouba,
v apartmá myčka), s koupelnou a WC, TV (40 EUR/týden). Byty v rezidenci Les
Oceanides mají terasu, v l´Ile d´Or pouze francouzské okno.
STU 2: obytná kuchyně s rozkládací pohovkou nebo s dvojlůžkem.
2P4: obytná kuchyně s rozkládací pohovkou, ložnice s dvojlůžkem.
3P6: obytná kuchyně s rozkládací pohovkou, dvě ložnice se dvěma lůžky a dvojlůžkem.
Stravování: vlastní. Možnost zajištění večeří nebo polopenze.
SLEVA 15% při dvou a vícetýdenním pobytu
v období do 04.07. a od 29.08.2015.
SLEVA 5% při nákupu do 28.02., 4% do 30.04.2015
T
NOS
MOŽ OVÁNÍ
V
STRA
L´ ile d´or
TERMÍN
23.05.
30.05.
06.06.
13.06.
20.06.
27.06.
04.07.
11.07.
18.07.
25.07.
01.08.
08.08.
15.08.
22.08.
29.08.
05.09.
12.09.
POBYTU
30.05.
06.06.
13.06.
20.06.
27.06.
04.07.
11.07.
18.07.
25.07.
01.08.
08.08.
15.08.
22.08.
29.08.
05.09.
12.09.
19.09.
počet nocí
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
LE DRAMONT
MBH 4/6
x
x
x
15.350
18.650
26.400
32.670
39.930
39.930
39.930
41.250
41.250
41.250
32.670
22.510
x
x
POVINNÉ PŘÍPLATKY: Vratná kauce: 300 EUR/MBH (hotovost, plat. karta). Místní poplatky: cca 4 EUR/os./týden (nad 13 let).
V ceně: týdenní pronájem mobilhomu v daném období, spotřeba vody a energie, telefonická asistence. Pobyt: sobota – sobota. Příplatky: Ložní prádlo: 5 EUR/lůžko, 7 EUR/dvojlůžko. Domácí zvíře: 21 EUR/týden (pouze malá, max.
1/MBH). Cestovní pojištění: viz str. 2.
L´ILE D´OR
2P4
11.220
10.560
10.560
13.040
15.680
15.680
24.750
30.030
30.030
32.180
35.970
35.970
33.660
24.750
10.560
9.240
7.920
3P6
15.180
14.520
14.520
17.330
21.120
21.120
36.960
41.580
41.580
44.220
14.180
14.180
46.200
36.960
14.520
12.380
9.080
LES OCEANIDES
STU 2
10.560
9.900
9.900
12.380
15.020
15.020
24.090
26.070
26.070
28.050
31.350
31.350
29.370
24.090
9.900
8.420
7.260
2P4
12.870
12.380
12.380
15.020
17.990
17.990
29.040
33.660
33.660
35.810
39.930
39.930
37.890
29.040
12.380
10.230
8.580
3P6
17.820
17.160
17.160
21.620
25.740
25.740
41.250
46.200
46.200
48.840
52.800
52.800
50.490
41.250
17.160
13.370
10.070
POVINNÉ PŘÍPLATKY: Vratná kauce: 300 EUR/byt (hotovost, plat. karta). Místní poplatky: cca 3 EUR/os./týden (nad 13 let).
V ceně: týdenní pronájem bytu v daném období, spotřeba vody a energie, telefonická asistence. Pobyt: sobota - sobota. Příplatky: Ložní prádlo: 10,50 EUR/os. Domácí zvíře: 45 EUR/týden. Cestovní pojištění: viz str. 2.
Polopenze: 7.820 Kč/dospělý/týden, 5.300 Kč/dítě 9-13 let/týden, 4.040 Kč/dítě 4-9 let/týden. Večeře: 5.550 Kč/dospělý/týden, 3.470 Kč/dítě 9-13 let/týden, 2.310 Kč/dítě 4-9 let/týden.
1320 / 1360 km
31
2015
Francie
POLOOSTROV GIENS
Objevte s námi krásy tohoto jedinečného místa, kde na Vás kouzlo a vůně Provence dýchá z každého kamene. Pěšky, autem, na kole, na bruslích,…… Nestačí týden, abyste to tu poznali. Stačí však jeden den, abyste si to tu zamilovali.
> p
oloostrov s jedinečnou polohou mezi Marseille a St. Tropez, k pevnině
připoutaný úzkou šíjí, po jejíchž stranách se táhnou 6 km dlouhé pláže
> dřívější těžba soli zde zanechala soliska, která jsou dnes domovem vzácné fauny a flory, příroda zde požívá zvláštní ochrany a výstavba je zde
značně omezena
> ráj pro aktivní dovolenou – rozsáhlá síť cyklostezek a stezek pro pěší
> příznivý vítr „mistral“ dává skvělé podmínky pro windsurfing a kitesurfing
> 17 km dlouhá pobřežní stezka kopírující celý poloostrov skrývá malé zátoky a kouzelné útesy
> Zlaté ostrovy – 20 min. plavby vzdálené souostroví s pevnostmi, bělostnými plážemi a divoce rostoucí zelení.
GIENS PROVENCE
Náš tip:
vezměte si ráno, když všichni ještě spí, kolo a zajeďte se projet k soliskům a po pobřeží – klid, který Vás prostoupí, se blíží stavu nirvány… kdo
to nezažil, neuvěří…
DALŠÍ NABÍDKU UBYTOVÁNÍ V PROVENCE NAJDETE NA
www.campana.cz/francie/provence/zajezdy/
PŘIPRAVÍME VÁM POBYT DLE VAŠEHO PŘÁNÍ
EN
ČERV Í
A ZÁŘ CK
GÁT
DELE LETY
V
A Ý
CAMPING
SLEVA 5% při nákupu do 28.02.2015
SLEVA 4% při nákupu do 30.04.2015
SLEVA 10% při dvoutýdenním pobytu
INTERNATIONAL 
Poloha: přívětivý malý kemp na západním pobřeží poloostrova 100 metrů
od moře prošel za poslední roky velkým rozvojem a řadí se mezi stálice naší
nabídky. Celý areál kempu je zastíněn vzrostlými piniemi, mobilhomy jsou umístěné na udržovaném, zatravněném a oploceném pozemku. Kempu vévodí vyhřívaný bazén se sluneční terasou a lehátky, u bazénu je restaurace, dětský a animační klub, sál fitness, disko a škola plachtění. Pro odpočinek a relaxaci můžete
využít služeb welness centra, v areálu je půjčovna kol, bruslí, kánoí, windsurfingů a jiných vodních potřeb, menší obchod, dětské hřiště a stoly na ping-pong.
Malá oblázková pláž využívaná spíše pro surfaře a kanoisty je 50 m od kempu,
dlouhá písčito-oblázková pláž je 400 m vzdálená. 2 km od kempu směrem k západnímu cípu poloostrova najdete malé oblázkové plážičky skryté mezi útesy
a krásné borové lesy vyzývající k romantickým večerním procházkám.
Ubytování: MBH 4/5: moderní mobilhome s kompletně vybavenou kuchyňkou, s koupelnou a WC, dřevěnou terasou se zahradním nábytkem a parkovacím místem. Obytná kuchyně s rozkládací pohovkou, dvě ložnice s dvojlůžkem
a dvěma oddělenými lůžky.
Stravování: vlastní.
GIENS CAMPING
ILES D´OR

Poloha: malý přírodní kemp na východním pobřeží poloostrova je vzdálen
pouhých 400 metrů od nádherné široké písčité pláže s velmi pozvolným vstupem do moře. Rodinná atmosféra v kempu je opravdu jedinečná, klid a pohoda
zde sálá z každého koutu. Mobilhomy jsou rozmístěné na udržovaném, zatravněném a oploceném pozemku, je zde hřiště na plážový volejbal a malé dětské
hřiště, 50 m od kempu je areál na pétanque. Kemp je ideální pro rodiny s dětmi
či sportovně založené klienty, skupiny přátel. Při vjezdu do kempu je malá restaurace a kiosek, větší obchod je 50 m vzdálený. Na pláži je nabídka vodních
sportů a plážová restaurace.
Ubytování: MBH 4/5: moderní mobilhome s kompletně vybavenou kuchyňkou, s koupelnou a WC, dřevěnou terasou se zahradním nábytkem a parkovacím místem. Obytná kuchyně s rozkládací pohovkou, dvě ložnice s dvojlůžkem
a dvěma oddělenými lůžky.
Stravování: vlastní.
TERMÍN
23.05.
30.05.
06.06.
13.06.
20.06.
27.06.
04.07.
11.07.
18.07.
25.07.
01.08.
08.08.
15.08.
22.08.
29.08.
05.09.
12.09.
POBYTU
30.05.
06.06.
13.06.
20.06.
27.06.
04.07.
11.07.
18.07.
25.07.
01.08.
08.08.
15.08.
22.08.
29.08.
05.09.
12.09.
19.09.
počet nocí
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
I N T E R N A T I O N A L 12.480 12.480 12.480 12.480 12.480 18.590 19.440 29.040
29.040
29.040
29.040
29.040
29.040 18.590 12.480 12.480 12.480
ILES D´OR
9.360
9.360
9.360
9.360
9.360
11.390 18.720 27.720
27.720
27.720
27.720
27.720
27.720
11.390
9.360
9.360
9.360
5. osoba v MBH
1.370
1.370
1.370
1.370
1.370
1.370
1.370
1.370
1.370
1.370
1.370
1.370
1.370
1.370
1.370
1.370
1.370
POVINNÉ PŘÍPLATKY: Vratná kauce: 200 EUR/MBH (hotovost). Místní poplatky: cca 5 EUR/os./týden.
V ceně: týdenní pronájem mobilhomu v daném období, spotřeba vody a energie, služby delegáta v období 06.06.-11.07. a 22.08.-12.09.2015 (v ostatních termínech telefonická asistence). Pobyt: sobota - sobota. Ložní prádlo, ručníky:
vlastní. Domácí zvíře: nelze. Cestovní pojištění: viz str. 2.
Autobusová doprava - cena 2.890 Kč. V období 05.06.-12.07. a 21.08.-13.09.2015. Nástupní místa: viz str. 27.
32
1370 km
Francie
POZNÁVACÍ A SPORTOVNÍ PROGRAMY
2015
KRÁSY PROVENCE NA KOLE
KOUZLO FRANCOUZSKÉ PROVENCE
Hyères - Port Grimaud - Toulon - Verdon
- St. Tropez - Cassis
Hyères - Port Grimaud - Toulon - Verdon
- St. Tropez - Marseille – Cassis
NOVÉ VÝLETY, MOŽNOST ZAPŮJČENÍ KOLA
A ABSOLVOVÁNÍ NĚKTERÝCH VÝLETŮ NA KOLE
INOVOVANÝ PROGRAM, NOVÉ CYKLOTRASY
1. den: odjezd z ČR odpoledne.
2. den: odpoledne příjezd do Giens, v podvečer orientační vyjížďka do okolí (17
km). Nocleh.
3. den: vyjížďka po cyklostezce do Toulonu, návštěva přístavního města, možnost výjezdu lanovkou nebo na kole na vrchol Mont Faron (584 m n. m.) s překrásným výhledem na město a přístav. Cestou možnost koupání (cca 60 km).
Nocleh.
4. den: ráno odjezd autobusem do městečka Grimaud na kopci nad zálivem
St.Tropez se středověkým hradem. Procházka po Port Grimaud – francouzských
Benátkách, jehož ulice tvoří převážně kanály s kotvícími loďkami. Přejezd od St.
Tropez – procházka městem po přístavu, kolem četnické stanice s nově otevřeným
muzeem a k citadele. Odtud na kole přejezd přes Gassin k pobřeží a po cyklostezce
návrat zpět do Giens přes „kamenné městečko“ Bormes les Mimosas, možnost
zajížďky k pevnosti Bregançon a zastávky na plážích po cestě (70 km). Nocleh.
5. den: dopoledne volno, možnost návštěvy tradičního trhu v Giens. Odpoledne
okružní výlet po cyklostezce při pobřeží směr Le Lavandou (45 km). V případě
zájmu zastávka v Hyéres nebo možnost výletu do Hyéres autobusem. Nocleh.
6. den: celodenní výlet do Verdonského kaňonu, jednoho z nejpůvabnějších
míst v Evropě. Cyklotrasa kolem kaňonu s několika vyhlídkami přes vesnici Aiguines až k jezeru Sv.Kříže – koupání, projížďka po jezeře. Trasa při okraji kaňonu je různě náročná, každý cyklista může dle svých schopností absolvovat část
nebo celou trasu (40-60 km). Nocleh.
7. den: celodenní výlet, busem do La Ciotat, odtud na kole přes vrchol do Cassis
(40 km) – trasa s nádhernými vyhlídkami na zátoky zvané „Calanques“. Sjezd
do vesnice, koupání, možnost výletu na lodičce. Návrat zpět, nocleh.
8. den: možnost výletu lodí na ostrov Porquerolles (samostatně bez průvodce),
cyklotrasa po ostrově (20 km) – pevnost Sv.Agáty, maják, úchvatné písčité pláže
v zátokách. Nocleh.
9. den: odjezd z Giens.
10. den: návrat do ČR dopoledne.
1. den: odjezd z ČR odpoledne.
2. den: odpoledne příjezd do Giens, ubytování. Nocleh.
3. den: možnost koupání, polodenní vycházka do vesnice Giens a po pobřežní
stezce s krásnými vyhlídkami a útesy. Nocleh.
4. den: ráno odjezd autobusem do městečka Grimaud na kopci nad zálivem
St.Tropez se středověkým hradem. Procházka po Port Grimaud – francouzských Benátek, jehož ulice tvoří převážně kanály s kotvícími loďkami. Přejezd
od St.Tropez – procházka městem po přístavu k citadele, možnost návštěvu muzea Annonciade či nově otevřeného muzea v bývalé četnické stanici.
Nocleh.
5. den: dopoledne volno, možnost návštěvy tradičního provensálského trhu
v Giens. Odpoledne výlet do tradiční vinařské farmy, která dodávala víno na dvůr
Jindřicha IV. Navarského již v 16. století, možnost ochutnávky a nákupu vína, či
návštěvy muzea sontonů - typických provensálských figurek. Návštěva Hyères
- klimatické lázně, středověké uličky kolem náměstí Place Massillon s každodenním trhem, zřícenina hradu. Nocleh.
6. den: Verdonský kaňon - projížďka kolem kaňonu s okouzlujícími vyhlídkami.
Vesnička Aiguines nad jezerem Sv.Kříže, sjezd k jezeru s možností koupání nebo
projížďkou na šlapadle do kaňonu. Návštěva Moustiers Ste. Marie - půvabné
hrnčířské vesničky v hluboké rokli. Nocleh.
7. den: celodenní výlet do Marseille – prohlídka starého přístavu, možnost návštěvy Muzea lidstva a projížďky vláčkem ke katedrále Notre Dame de la Garde.
Přejezd do Cassis – úchvatné rybářské vesničky se zátokami „Calanques“, možnost projížďky lodí kolem pobřeží. Nocleh.
8. den: možnost výletu lodí na ostrov Porquerolles (samostatně bez průvodce)
- stále zelený ostrov s nádhernými stezkami pro pěší i cyklisty, pevnost Sv.Agáty, botanická zahrada, maják. Možnost koupání na nejkrásnější pláži v Provence
nebo zapůjčení kola a okružní cesta po ostrově. Nocleh.
9. den: odjezd z Giens.
10. den: návrat do ČR dopoledne.
SLEVA 5% při nákupu do 28.02., SLEVA 4% při nákupu do 30.04.2015
Marseille
TERMÍN
PROVENCE NA KOLE
KOUZLO PROVENCE
05.06.-14.06.
8.490
7.890
19.06.-28.06.
8.490
7.890
03.07.-12.07.
9.490
8.890
21.08.-30.08.
8.490
7.890
04.09.-13.09.
8.490
7.890
POVINNÉ PŘÍPLATKY: Vratná kauce: 200 EUR/MBH (hotovost). Místní poplatky: cca 5 EUR/os./týden.
V ceně: doprava autobusem, 7x nocleh v mobilhomu (2 dvojlůžkové ložnice - doobsazení do 4 os., společná obývací
kuchyňka, koupelna, WC, terasa), průvodce / cykloinstruktor, zákonné pojištění dle zákona 159/99 Sb.
Příplatky: 1/1 v MBH: 2.300 Kč. Cestovní pojištění: viz str. 2.
Slevy: 5. osoba v MBH na přistýlce: - 2.000 Kč.
Minimální počet účastníků: 15. Doporučené kapesné: 60 EUR.
Nástupní místa: Praha, Beroun, Žebrák, Plzeň. Svozová místa (min. počet 6 osob) - zdarma: Klatovy, Přeštice,
Kdyně, Domažlice, Liberec, Jablonec n/N., Mnichovo Hradiště, Mladá Boleslav. 250 Kč: Hradec Králové, Pardubice,
Kolín. 350 Kč: Jihlava, Humpolec, Brno, České Budějovice.
cassis
porquerolles
É
BĚŽN
SOU RAMY
PROG LEČNOU
O
SE SP RAVOU
DOP OVÁNÍM
YT
A UB
port grimaud
1370 km
33
2015
Francie
POZNÁVACÍ A VÝUKOVÉ PROGRAMY
ROMANTICKÁ PROVENCE
POBYT S VÝUKOU FRANCOUZŠTINY
Aix en Provence - Gordes - St. Tropez - Port Grimaud
- Porquerolles - Toulon
Pracujete na sobě celý rok a chodíte na hodiny francouzštiny? Nebo jste se učili
kdysi před lety a vaše znalosti potřebují oprášit? Spojte příjemné s užitečným,
naplánujte dovolenou a přijměte pozvání na duševně aktivní prázdniny. Výuka
probíhá v romantickém prostředí poloostrova Giens a zahrnuje celkem 15 hodin
(8 lekcí) s českou lektorkou. Pobyt je vhodný pro pokročilé i věčné začátečníky,
nejde o slovíčka, ale o vcítění se do jazyka a o konverzaci s možností vyzkoušet
si své znalosti přímo v praxi. V ceně pobytu je jeden výlet dle vlastního výběru
(z programu Romantická Provence), ostatních výletů je možné se zúčastnit fakultativně.
1. den: odjezd z ČR odpoledne.
2. den: odpoledne příjezd do Giens, ubytování. Nocleh.
3. den: možnost koupání, polodenní vycházka do vesnice Giens a po pobřežní
stezce s nádhernými výhledy a po útesech. Nocleh.
4. den: Aix en Provence, město Cézanna, procházka starým městem, katedrála St. Sauveur. Gordes – kouzelná skalní vesnička na kopci uprostřed pohoří
Vaucluse, kde stále vládne starý provensálský duch. Cesta mezi levandulovými
poli (kvetoucí levanduli je možné vidět pouze v termínu 26.06.) krásnou Luberonskou krajinou, návštěva Muzea Levandule s výkladem pěstování a zpracování levandule, možnost zakoupení místních produktů. Nocleh.
5. den: dopoledne volno, možnost návštěvy tradičního provensálského trhu
v Giens. Odpoledne výlet na tradiční vinařskou farmu, která dodávala víno
na dvůr Jindřicha IV. Navarrského již v 16. století. Možnost ochutnávky a nákupu
vína a prohlídky muzea sontonů – typických provensálských figurek. Návštěva Hyères – klimatických lázní se středověkými uličkami kolem náměstí Place
Massillon. Nocleh.
6. den: polodenní výlet do zátoky St. Tropez. Grimaud se zříceninou hradu
na kopci nad zátokou, Port Grimaud – francouzské Benátky s kanály místo ulic.
St. Tropez – přístav, četnická stanice s nově otevřeným muzeem, citadela, muzeum Annonciade. Nocleh.
7. den: Toulon - návštěva přístavního města, možnost výjezdu lanovkou na Mont
Faron (584 m n. m.) s překrásným výhledem na město a přístav. Cassis – typická
rybářská vesnička se zátokami „Calanques“, možnost projížďky lodí kolem pobřeží s bílými skalami. Kamenné městečko Le Castellet. Nocleh.
8. den: možnost výletu lodí na ostrov Porquerolles (samostatně bez průvodce)
- stále zelený ostrov s nádhernými stezkami pro pěší i cyklisty, pevnost Sv. Agáty, botanická zahrada, maják. Možnost koupání na nejkrásnější pláži v Provence
nebo zapůjčení kola a okružní cesta po ostrově. Nocleh.
9. den: odjezd z Giens. Cestou možnost zastávky v parfumerii.
10. den: návrat do ČR odpoledne.
TĚVA
NÁVŠ LOVÝCH
U
A
ND
LEVA Í A MUZE 6.
POL ínu26.0
m
v ter
st. tropez
MALOVÁNÍ V PROVENCE
Výzva pro ty, kteří již někdy drželi v ruce paletu a štětec, ale i pro ty, kteří si to
chtějí zatím jen zkusit a přitom krásně relaxovat u moře: nabízíme pobyt s výukou malování pod vedením zkušeného učitele. Kurz probíhá v romantickém
přírodním prostředí poloostrova Giens, v rozsahu 4 - 5 hodin denně. V rámci
výuky poznáte historii malby a teorie barev, malířské postupy a samozřejmě
malování v krajině. Na konci pobytu zde vždy v přátelské a uvolněné atmosféře
probíhá výstavka zde namalovaných obrazů. V ceně pobytu je jeden výlet dle
vlastního výběru (z programu Romantická Provence), ostatních výletů je možné
se zúčastnit fakultativně.
Malířské potřeby: jednoduchý a lehký stojan do terénu, základní paleta barev
(bílá, azurová, purpurová, žlutá), paleta, ploché štětce č. 2-12, kulatý měkký štětec, terpentýn, uzavíratelná nádobka na terpentýn, hadr, kartóny, desky nebo
plátna s podkladem pro malbu. Detaily budou upřesněny dle požadavků lektora.
PROVENCE OČIMA FOTOGRAFA
Další varianta, jak ozvláštnit pobyt u moře. Úžasná příroda a malebné prostředí
poloostrova Giens přímo nutí příznivce fotografování, aby se vydali hledat nejkrásnější možné záběry, vybízející ke stisknutí spouště. Moře, zátoky, plameňáci, východ a západ slunce, skály, květiny, typická architektura, další nepřeberné
scenérie a především atmosféra – to vše se dá zachytit navěky na snímky, které
si přivezete z tohoto pobytu. Pro začátečníky zde bude lektor, který je zasvětí do základů fotografování a doprovodí je na procházkách za prvními záběry.
V ceně pobytu je jeden výlet dle vlastního výběru (z programu Romantická Provence), ostatních výletů je možné se zúčastnit fakultativně.
SLEVA 5% při nákupu do 28.02., SLEVA 4% při nákupu do 30.04.2015
TERMÍN
ROMANTICKÁ PR.
MALOVÁNÍ
FRANCOUZŠTINA
FOTOGRAFOVÁNÍ
12.06.-21.06.
7.890
6.490
6.990
6.490
26.06.-05.07.
7.890
6.490
6.990
6.490
28.08.-06.09.
7.890
6.490
6.990
6.490
POVINNÉ PŘÍPLATKY: Vratná kauce: 200 EUR/MBH (hotovost). Místní poplatky: cca 5 EUR/os./týden.
V ceně: doprava autobusem, 7x nocleh v mobilhomu (2 dvojlůžkové ložnice - doobsazení do 4 os., společná obývací
kuchyně, koupelna, WC, terasa), průvodce CK / lektor malování / francouzštiny / fotografování, zákonné pojištění dle
zákona 159/99 Sb.
Příplatky: 1/1 v MBH: 2.300 Kč. Cestovní pojištění: 210 Kč/osoba.
Slevy: 5. osoba v MBH: - 2.000 Kč. Účastník bez malování / bez francouzštiny / bez fotografování: - 600 Kč
Minimální počet účastníků (Romant. Provence): 32.
Maximální počet účastníků (Malování, francouzština, fotografování): 15.
Doporučené kapesné: 70 EUR.
Nástupní místa: Praha, Beroun, Žebrák, Plzeň. Svozová místa (min. počet 6 osob) - zdarma: Klatovy, Přeštice,
Kdyně, Domažlice, Liberec, Jablonec n/N., Mnichovo Hradiště, Mladá Boleslav. 250 Kč: Hradec Králové, Pardubice,
Kolín. 350 Kč: Jihlava, Humpolec, Brno, České Budějovice.
gordes
34
É
BĚŽN
SOU RAMY
PROG LEČNOU
O
SE SP RAVOU
DOP OVÁNÍM
YT
A UB
1370 km
Francie
LANGUEDOC
CAMPING ELYSEE 
2015
LE GRAU DU ROI / PORT CAMARGUE
Poloha: Port Camargue – vstupní brána do národního parku Camargue
a současně jeden z nejvýznamnějších přístavů Francie. Divoká příroda poskytuje domov růžovým plameňákům, bílým camargským koním, divokým býkům
a jiným druhům vzácné fauny a flóry. Navštivte jednu z četných „manad“ (farem),
zúčastněte se místních býčích zápasů či závodů koní, safari vyjížděk, vyjeďte si
při západu slunce na koni po bělostné pláži. Cokoliv prožijete zde, v srdci pravé
divoké přírody, bude jedinečné a nezapomenutelné. Areál kempu s velmi bohatým vybavením se nachází na břehu slaného jezera, 1,5 km od písčité pláže
a přístavu (v sezóně kyvadlová doprava na pláž zdarma).
Vybavení: recepce, plavecký bazén, dětské brouzdaliště, dva tobogány, sluneční terasa s lehátky, tenisové kurty, přírodní divadlo, mini-golf, bowling, dětské
hřiště, sportovní hřiště, taneční sál, sportovní hala a herna. Animační programy
po celou sezónu. Restaurace, bar, disko, supermarket. WiFi v celém areálu (za poplatek). Jednou týdně noční trhy.
Ubytování: mobilhomy splňují vysoký standard ubytování, jsou klimatizované
a prostorné. Obytná kuchyně s rozkládací pohovkou, jedna až tři oddělené ložnice, TV (35 EUR/týden), koupelna, WC, krytá terasa s posezením. 4 mobilhomy
pro handicapované osoby.
MBH 2/3: obytná kuchyně s rozkládací pohovkou, oddělená ložnice s dvojlůžkem.
MBH 4/5: obytná kuchyně s rozkládací pohovkou, 2 oddělené ložnice.
MBH 6/8: obytná kuchyně s rozkládací pohovkou, 3 oddělené ložnice.
Stravování: vlastní.
SLEVA 5% při nákupu do 28.02., 4% do 30.04.2015
SLEVA 20% při nákupu dvou a více týdenního pobytu
v období do 11.07. a od 29.08.2015
CAMPING LE
CASTELLAS 
SETE
Poloha: rozlehlý kemp se nachází na zalesněném pruhu oddělující jezero
Thau od moře, mezi známými přímořskými letovisky Cap d´Agde a Sète. Krásná
písčitá pláž se táhne podél celého kempu v délce 15 km. Centrum Sète je vzdáleno 12 km (v sezóně kyvadlová doprava). V areálu kempu jezdí vláček.
Vybavení: recepce, komplex bazénů s tobogány a brouzdalištěm, sluneční
terasa, dětské hřiště a skákací hrad, samoobsluha, obchody se suvenýry, restaurace, bar, rychlé občerstvení, snack-bar, prádelna, ping-pong, pétanque, vodní
sporty, animační programy pro děti i dospělé, večerní představení. Půjčovna kol
(8 EUR/den), multifunkční sportoviště.
Ubytování: mobilhomy s kompletně vybavenou kuchyňkou (plot. vařič, lednice s mrazákem, mikrovlnná trouba, kávovar), s koupelnou a WC, WiFi (cca 20
EUR/týden), privátní terasou a parkovacím místem pro jeden automobil.
MBH 4/6: obytná kuchyně s rozkládací pohovkou, dvě oddělené ložnice.
MBH 6: obytná kuchyně, tři oddělené ložnice.
Stravování: vlastní.
SLEVA 5% při nákupu do 28.02., 4% do 30.04.2015
SLEVA 10% při nákupu dvou a více týdenního pobytu
v období do 27.06. a od 29.08.2015
TERMÍN
23.05.
30.05.
06.06.
13.06.
20.06.
27.06.
04.07.
11.07.
18.07.
25.07.
01.08.
08.08.
15.08.
22.08.
29.08.
05.09.
12.09.
POBYTU
30.05.
06.06.
13.06.
20.06.
27.06.
04.07.
11.07.
18.07.
25.07.
01.08.
08.08.
15.08.
22.08.
29.08.
05.09.
12.09.
19.09.
počet nocí
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
ELYSEE
MBH 2/3
7.920
7.430
8.910
9.900
11.720
16.170
22.280
25.580
25.580
25.580
26.900
26.900
26.900
19.470
7.920
7.920
6.930
MBH 4/5
8.910
8.250
9.740
10.890
13.040
17.330
24.750
29.040
29.040
29.040
30.530
30.530
30.530
20.790
8.910
8.910
7.590
MBH 6/8
10.230
9.740
11.390
12.380
14.850
20.630
29.700
34.980
34.980
34.980
37.130
37.130
37.130
25.580
10.230
10.230
8.910
POVINNÉ PŘÍPLATKY: Vratná kauce: 300 EUR/byt (hotovost, plat. karta). Místní poplatky: cca 3 EUR/os./týden (nad 13 let).
V ceně: týdenní pronájem bytu v daném období, spotřeba vody a energie, telefonická asistence. Pobyt: sobota - sobota. Příplatky: Ložní prádlo: 10,50 EUR/os. Domácí zvíře: 45 EUR/týden. Cestovní pojištění: viz str. 2.
LE CASTELLAS
MBH 4/6
8.090
7.260
8.580
9.410
13.040
22.770
29.040
32.670
32.670
32.670
36.960
36.960
36.960
31.020
10.560
10.560
8.580
MBH 6
8.910
7.920
9.410
10.070
13.860
24.260
32.340
36.140
36.140
36.140
41.250
41.250
41.250
34.650
10.890
10.890
9.410
POVINNÉ PŘÍPLATKY: Vratná kauce: 250 EUR/MBH (hotovost, plat. karta). Místní poplatky: cca 5 EUR/os./týden (nad 13 let).
V ceně: týdenní pronájem mobilhomu v daném období, spotřeba vody a energie, telefonická asistence. Pobyt: sobota - sobota, popř. dle přání klienta. Příplatky: Ložní prádlo: 8 EUR/os./týden. Dětská postýlka: 30 EUR/týden (nutná
rezervace předem). Domácí zvíře: 21 EUR/týden (pouze malá, max. 1/MBH). Cestovní pojištění: viz str. 2.
1380 / 1410 km
35
2015
Francie
CAP D´AGDE LANGUEDOC
REZIDENCE AGATHEA 
Poloha: třípatrová rezidence v srdci letoviska Cap d´Agde s romantickým výhledem na přístav Saint Martin. Rozkládá se v zahradě kolem dvou bazénů se
sluneční terasou a lehátky. Obchody a restaurace jsou v těsné blízkosti, supermarket cca 300 m, písčitá pláž cca 800 m.
Vybavení: recepce, výtah, bazén (červenec-srpen), vyhřívaný bazén (duben-říjen), dětský bazén (červenec-srpen), sluneční terasa s lehátky, ping-pong, prádelna, parkoviště (42 EUR/týden, nutná rezervace).
Ubytování: klimatizované byty s vybavenou kuchyňkou (el. sporák, lednice,
mikrovlnná trouba, kávovar), s koupelnou a WC, TV, WiFi (22 EUR/týden), balkónem nebo terasou se zahradním nábytkem. Počet ubytovaných osob vč. dětí
nesmí překročit kapacitu jednotlivých bytů.
STU 3: obytná kuchyně se dvěma lůžky a výsuvným lůžkem.
STU 4: obytná kuchyně s dvojlůžkem, kabina s palandou.
2P4/5: obytná kuchyně s pohovkou, ložnice s dvojlůžkem, kabina s palandou.
Stravování: vlastní.
SLEVA 5% při nákupu do 28.02., 4% do 30.04.2015
SLEVA 5% při pobytu více než 14 nocí,
10% při pobytu více než 21 nocí
NÁŠ TIP: možno využít i jako tranzitní ubytování při cestě do Španělska (i v sezóně kromě 01.-21.08. možné zkrácené pobyty min. 3 noci)
NARBONNE PLAGE VILKY NARBONNE
PLAGE 
Poloha: moderní prázdninové letovisko se nachází v jižní části Lví zátoky,
jen 100 km od španělských hranic. Nabízíme ubytování ve vilkách a patrových
domcích po celém letovisku, max. 900 m od dlouhé písčité pláže, která se táhne
v délce 5 km. Obchody 600 m, centrum 1,5 km.
Ubytování: vilky a apartmá s kompletně vybavenou kuchyňkou, TV (35-40
EUR/týden), s koupelnou a WC, s balkónem, terasou nebo zahrádkou s posezením. Konkrétní ubytování se dozvíte v okamžiku rezervace.
2P4 / VILA 4: obytná kuchyně se dvěma lůžky nebo rozkládací pohovkou, ložnice se dvěma lůžky nebo mezanin se dvěma lůžky.
2P6 / VILA 6: obytná kuchyně se dvěma lůžky nebo rozkládací pohovkou, ložnice se dvěma lůžky, kabina nebo mezanin s palandou.
3/4P8 / VILA 8: obytná kuchyně se dvěma lůžky nebo rozkládací pohovkou, dvě
nebo tři ložnice se čtyřmi lůžky nebo se dvěma dvojlůžky, kabina s palandou
nebo mezanin se dvěma lůžky
Stravování: vlastní.
SLEVA 5% při nákupu do 28.02., 4% do 30.04.2015
SLEVA 20% při dvou a vícetýdenním pobytu do 04.07. a od 05.09.2015.
TERMÍN
23.05.
30.05.
06.06.
13.06.
20.06.
27.06.
04.07.
11.07.
18.07.
25.07.
01.08.
08.08.
15.08.
22.08.
29.08.
05.09.
12.09.
POBYTU
30.05.
06.06.
13.06.
20.06.
27.06.
04.07.
11.07.
18.07.
25.07.
01.08.
08.08.
15.08.
22.08.
29.08.
05.09.
12.09.
19.09.
počet nocí
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
AGATHEA
STU 3
7.890
7.350
8.400
8.400
10.920
13.650
18.900
21.000
21.000
21.000
25.200
25.200
25.200
21.000
13.650
9.240
8.400
STU 4
8.670
7.770
9.240
9.240
11.970
15.330
20.790
23.100
23.100
23.100
28.350
28.350
28.350
23.100
15.330
10.920
9.240
2P4/5
10.320
9.240
10.920
10.920
14.070
18.480
26.250
30.450
30.450
30.450
34.650
34.650
34.650
30.450
18.480
13.020
10.920
POVINNÉ PŘÍPLATKY: Vratná kauce: 300 EUR/byt (hotovost). Místní poplatky: cca 7,40 EUR/os./týden (nad 13 let).
V ceně: týdenní pronájem bytu v daném období, spotřeba vody a energie, telefonická asistence. Pobyt: 01.08.-22.08. 7 nocí, sobota – sobota, jinak min. 3 noci. nástup možný libovolný den. Příplatky: Ložní prádlo, ručníky: 14 EUR/
lůžko, 18 EUR/dvojlůžko. Dětská postýlka: 10 EUR/týden. Domácí zvíře: 21 EUR/týden (pouze malá, max. 1/byt). Cestovní pojištění: viz str. 2.
NARBONNE PLAGE
2P4 / VILA 4
9.080
7.430
9.740
12.540
14.850
17.820
28.050
30.030
30.030
30.030
34.980
34.980
30.030
17.820
9.080
8.250
8.250
2P6 / VILA 6
10.390
8.580
10.890
13.690
15.840
20.460
31.850
33.660
33.660
33.660
40.090
40.090
33.660
20.460
10.390
9.410
9.410
3/4P8 / VILA 8
13.200
11.060
14.030
17.330
19.470
24.750
37.130
39.270
39.270
39.270
46.040
46.040
39.270
24.750
13.200
11.550
11.550
POVINNÉ PŘÍPLATKY: Vratná kauce: 300 EUR/byt (hotovost, plat. karta). Místní poplatky: cca 5 EUR/os./týden (nad 13 let).
V ceně: týdenní pronájem bytu v daném období, spotřeba vody a energie, telefonická asistence. Pobyt: sobota - sobota. Příplatky: Domácí zvíře: 45 EUR/týden. Cestovní pojištění: viz str. 2.
36
1440 / 1480 km
Španělsko
základní informace, doprava
2015
ŠPANĚLSKO
Oficiální název: Španělské království.
Hlavní město: Madrid.
Rozloha: 504,782 km2.
Počet obyvatel: 42,717 mil.
Oficiální jazyk: španělština.
Státní zřízení: konstituční monarchie.
Měna: Euro (EUR).
Doporučené kapesné: 10 - 20 EUR/den.
AUTOBUSEM
Girona
Dálkové autobusy jezdí do Španělska v období 29.05. - 26.09.2015 v 7/14-denních cyklech a v období 12.06. – 26.09.2015 v 10/11-denních cyklech.
COSTA BRAVA & MARESME: 2.990 Kč, děti do 10 let 2.890 Kč.
Tossa de Mar, Lloret de Mar, Blanes, Malgrat de Mar, Santa Susanna, Pineda
de Mar, Calella de la Costa.
COSTA DORADA: 3.290 Kč, děti do 10 let 3.190 Kč. Salou.
COSTA DEL AZAHAR: 3.390 Kč, děti do 10 let 3.290 Kč. Oropesa del Mar.
Sleva při koupi jízdenky do 28.02. - 100 Kč, platí i z dětských cen.
Jednosměrná jízdenka: sleva 40% z ceny obousměrné jízdenky.
U pobytů delších než 2 týdny bude účtována 2x jednosměrná jízdenka.
Tarragona
Barcelona
Salou
Girona
Barcelona
Tarragona
Základní trasa ZDARMA: Praha, Beroun, Hořovice (Žebrák), Rokycany, Plzeň,
Rozvadov. Česká Lípa, Děčín, Ústí /L., Teplice, Bílina, Most, Chomutov, Kadaň, Karlovy Vary, Klášterec /O., Cheb, Sokolov, Ostrov /O.
Svozová místa - za příplatek: 100 Kč: Domažlice, Horšovský Týn, Holýšov, Kdyně, Klatovy, Přeštice. 250 Kč: Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Humpolec,
Jablonec /N., Jihlava, Kolín, Liberec, Mladá Boleslav, Pardubice, Příbram, Strakonice,
Tábor, Turnov, Písek, Velké Meziříčí. 300 Kč: Kuřim, Olomouc, Prostějov, Tišnov, Vyškov. 450 Kč: Frýdek-Místek, Hranice, Lipník /B., Nový Jičín, Ostrava, Opava, Příbor.
Svozy z Moravy mají přestupní stanici v Brně, svozy ze severu a východu mají
přestup v Praze. Svozy z jižních Čech jsou s přestupem v Plzni.
Pro uskutečnění svozu jsou podmínkou alespoň 4 osoby v odjezdovém místě.
Další podmínky přepravy, obecné informace a vysvětlení najdete na str. 50.
Madrid
COSTA BRAVA-MARESME-DORADA: odlety z Prahy do Barcelony a zpět 3-5x
týdně v období 01.04.-31.10.2015. Přímý let trvá cca 2,5 hodiny.
ANDALUSIE - COSTA DEL SOL: odlety z Prahy do Malagy a zpět 2-5x týdně
v období 01.04.-31.10.2015. Přímý let trvá cca 3,5 hodiny.
Letecké zájezdy do Andalusie a pobyty v Andalusii pro autoturisty nejsou součástí tohoto katalogu.
Kompletní ceny a termíny leteckých zájezdů na Costa Brava, Costa Maresme,
Costa Dorada a na Costa del Sol jsou uvedeny na www.campana.cz a ve všech
rezervačních systémech prodejců.
Délky pobytů lze individuálně stanovit (např. 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 n. 14 nocí).
COSTA BRAVA & MARESME: 7.690 Kč, děti do 2 let 1.990 Kč.
Cena včetně tax a transferů do letovisek: Tossa de Mar, Lloret de Mar, Blanes,
Malgrat de Mar, Santa Susanna, Pineda de Mar, Calella de la Costa.
Kombinace bus/letadlo v libovolném termínu: 5.690 Kč, děti do 2 let 2.790 Kč.
COSTA DORADA: 7.990 Kč, děti do 2 let 2.290 Kč.
Cena včetně tax a transferů do letoviska Salou.
Kombinace bus/letadlo v libovolném termínu: 5.990 Kč, děti do 2 let 2.990 Kč.
Sleva při koupi obousměrných letenek do 28.02. - 200 Kč
Ke všem letenkám se vztahují tyto obchodní podmínky:
»
Na objednané letenky se nevztahují běžné stornopoplatky CK
CAMPANATOUR. Objednané a zaplacené letenky jsou nevratné
a nepřenosné (tzn. stornopoplatek je 100%), vrací se pouze taxa započtená
v ceně letenky (1.090 Kč). Storno letenky lze pojistit za 190 Kč/os.
»
Letenku obdrží cestující v elektronické podobě současně s informacemi k zájezdu, tj. 7 dní před odletem.
VLASTNÍM AUTEM
Pro autoturisty zajišťujeme tranzitní noclehy v hotelech ve Francii (oblast Lyon,
Mullhouse, Dijon,…): od 800 Kč/os./noc. Děti do 12 let: sleva 50%. Pokoje s příslušenstvím. Snídaně: +140 Kč/os.
Oropesa del Mar
Valencia
La Manga
Malaga
Fuengirola
LETECKY
Blanes Tossa de Mar
Calella
Lloret de Mar
Malgrat
Santa Susanna
Pineda de Mar
Torremolinos
Benalmádena-Costa
COSTA BRAVA/COSTA DEL MARESME
Tossa de Mar, Lloret de Mar, Blanes, Malgrat de Mar, Santa Susanna, Pineda de
Mar, Calella de la Costa - letoviska mnoha tváří. Odpočinek, klid a romantiku
hledejte v Tossa de Mar nebo v Blanes. Pro noční život zvolte Lloret de Mar.
Celá oblast se rozkládá 55 – 70 km severovýchodně od Barcelony, do které
si můžete udělat výlet místními rychlovlaky z většiny letovisek. Trať začíná
v Blanes a táhne se jižně podél pobřeží, které je mimo jiné typické písčitými
plážemi a strmějším vstupem do moře.
TIPY NA VÝLETY: Barcelona, Figueres, zábavní parky Marineland a Waterworld, večerní programy na hradě, flamenco show,…
COSTA DORADA
Široké písčité pláže s jemným zlatavým pískem a krásnou promenádu s famózní hrající fontánou najdete v Salou, 110 km jižně od Barcelony.
TIPY NA VÝLETY: zábavní park Port Aventura, Tarragona,...
COSTA DEL AZAHAR
Oropesa del Mar s malebným historickým centrem nabízí příjemné subtropické klima, pláže s jemným pískem a pozvolný vstup do moře. Vhodné pro
seniory. Vzhledem ke vzdálenosti doporučujeme dvoutýdenní pobyt.
TIPY NA VÝLETY: Valencie, Benicasim s vodním parkem Aquarama,…
COSTA DEL SOL
Dlouhou letní sezónu a vysoké teploty nabízí pobyty ve španělské Andalusii.
Benalmadena a Torremolinos jsou vzdálené pouze 15 km od letiště v Malaze.
TIPY NA VÝLETY: Malaga, Granada a Alhambra, Gibraltar, Mijas,…
STRAVOVÁNÍ
POLOPENZE = snídaně vč. nápojů a večeře.
PLNÁ PENZE = snídaně vč. nápojů, oběd, večeře.
ALL INCLUSIVE = snídaně vč. nápojů, oběd a večeře formou bufetu
v restauraci včetně nápojů. Svačinky (sendviče, pizza, těstoviny, hranolky,
hamburgery). Místní alkoholické a nealkoholické nápoje: stolní víno, sangria,
pivo, destiláty, káva, limonády, ovocné šťávy na baru. Alkohol je podáván jen
osobám starším 18 let. U některých hotelů zahrnuje i poplatek za sportoviště,
vstupy do lázní nebo WiFi.
37
Menorca
2015
Španělsko
APARTMÁNY COSTA BRAVA & COSTA MARESME
Rezidence
LLORET DE MAR
MELROSE PLACE 
SLEVA 17% při nákupu do 01.02.
SLEVA 12% při nákupu do 01.05.
Poloha: apartmány poblíž centra Lloretu, 450 m nad východní částí městské pláže.
Vybavení: bazén pro dospělé a děti se sluneční terasou, zahrada, snack bar.
Internet, kulečník.
Ubytování: byty s klimatizací a kompletně vybaveným kuchyňským koutem,
koupelnou a WC, balkónem, TV-SAT.
APT 2/4: obývací část s pohovkou pro 2 osoby, ložnice se dvěma lůžky.
Stravování: vlastní.
Rezidence
LLORET DE MAR
BOLERO PARK 
Slevy: 20% při nákupu do 31.01., 10% do 20.03., 4% do 30.04.
Poloha: prázdninová rezidence asi 400 m nad pláží Fenals a 500 m od hlavní
městské pláže. Další malé pláže (např. nudipláž Boadella) v blízkém okolí.
VYBAVENÍ: bazény pro dospělé a děti, sluneční terasa s lehátky, jacuzzi s teplou
vodou, zahrada a hřiště, obchod, restaurace. Kulečník. WiFi. Parkoviště. Pes povolen.
UBYTOVÁNÍ: klimatizované byty s kompletně vybaveným kuchyňským koutem,
koupelnou a WC, balkónem a telefonem.
STU 2/3: garsoniera s kuchyňským a jídelním koutem, pohovkou a dvojlůžkem.
APT 2/4: obývací část s pohovkou pro 2 osoby, oddělená ložnice se dvěma lůžky.
STRAVOVÁNÍ: vlastní. Za příplatek polopenze/den: 300,- (dospělí i děti).
Rezidence
MALGRAT DE MAR
QUINTASOL 
SLEVA 5% při nákupu do 28.02.
SLEVA 4% při nákupu do 30.04.
Poloha: jednoduše zařízené apartmány přímo na pláži, nedaleko od centra městečka.
VYBAVENÍ: menší bazén pro dospělé i děti, sluneční terasa s lehátky, zahrada, restaurace, bar, kulečník, TV místnost. Pes povolen.
UBYTOVÁNÍ: byty s kompletně vybaveným kuchyňským koutem, koupelnou
a WC, balkonem, TV-SAT, mikrovlnkou a trezorem.
APT 2/4: obývací část s pohovkou pro 2 osoby, oddělená ložnice se dvěma lůžky.
Stravování: vlastní. Od 01.07. do 31.08. je možná polopenze/den: 240,- (dospělý), 120,- (dítě 2-13 let).
Rezidence
SANTA SUSANNA
tahiti playa
THALASSA 
SLEVA 5% při nákupu do 28.02.
SLEVA 4% při nákupu do 30.04.
Poloha: 25 m od pláže a 400 m od centra. Thalassa je součástí luxusního hotelového komplexu Tahiti Playa ****, celý areál hotelu je hostům v apartmánech k dispozici.
VYBAVENÍ: tropický bazén a sluneční terasa s lehátky, zahrada, dětský bazén a hřiště, jacuzzi, obchod, parkoviště. Denní zábavní programy. Vybaveno pro postižené.
UBYTOVÁNÍ: byty s klimatizací a kompletně vybaveným kuchyňským koutem,
koupelnou a WC, balkonem, TV-SAT, mikrovlnkou a trezorem. APT s velkou terasou: +250,-/den. APT s výhledem bazén: +330,-/den, APT s velkou terasou s výhledem bazén: +580,-/den.
APT 2/4: obývací část s pohovkou pro 2 osoby, oddělená ložnice se dvěma lůžky.
APT 4/6: obývací část s pohovkou pro 2 osoby, dvě oddělené ložnice se dvěma lůžky.
STRAVOVÁNÍ: vlastní. Polopenze nebo plná penze (švédské stoly) v hotelu Tahiti
Playa ****. Polopenze/den: (11.07.-21.08.) +780,- (dosp.), +450,- (děti 4-8 let), jinak
+700,- (dosp.), +370,- (děti 4-8 let). Plná penze/den: (11.07.-21.08.) +1020,- (dosp.),
+560,- (děti 4-8 let), jinak +940,- (dosp.), +490,- (děti 4-8 let).
SANTA SUSANNA
Rezidence
BON REPOS +
SLEVA 5% při nákupu do 28.02.
SLEVA 4% při nákupu do 30.04.
Poloha: jednoduše a moderně zařízené apartmány poblíž pláže. Hosté mohou
využívat zařízení kempu Bon Repos.
VYBAVENÍ: zahrada, bazén a terasa s lehátky, restaurace, bar a animační programy.
Supermarket, prádelna, WiFi.
UBYTOVÁNÍ: velké až osmilůžkové byty s kompletně vybaveným kuchyňským
koutem, koupelnou a WC, balkonem, TV-SAT a mikrovlnkou.
APT 6/8: obývací část s pohovkami pro 2-4 osoby, dvě oddělené ložnice se dvěma
nebo třemi lůžky.
STRAVOVÁNÍ: vlastní. Polopenze formou švédských stolů v hotelu Caprici
Verd****. Polopenze/den: +510,- (dosp.), +255,- (děti 3-13 let).
V nabídce cestovní kanceláře jsou k dispozici další desítky apartmánů na pobřeží Costa Brava a Costa Maresme. Ceny
jsou k dispozici na www.campana.cz a u spolupracujících cestovních agentur prostřednictvím rezervačních systémů.
Ve Vámi vybraném termínu doporučíme optimální ubytování v závislosti na počtu osob.
38
1680-1686 km
Španělsko
TOSSA DE MAR, COSTA BRAVA
Hotel
TOSSA BEACH CENTER  2015
TOSSA DE MAR
SLEVA 27% při nákupu do 27.02. pro období červenec – září.
SLEVA 20% při nákupu do 27.02. pro pobyty v červnu.
SLEVA 24% při nákupu do 15.04. pro období červenec – září.
SLEVA 18% při nákupu do 15.04. pro pobyty v červnu.
SLEVA 19% při nákupu do 31.05. pro období červenec – září.
SLEVA 13% při nákupu do 31.05. pro pobyty v červnu.
Poloha: kvalitní a komfortní hotel v klidné části centra města, 150 m od písčité pláže.
VYBAVENÍ: bazény pro dospělé i děti se sluneční terasou s lehátky a slunečníky,
jacuzzi, restaurace, bar/kavárna, dětské hřiště, herna a klub. Denní i večerní zábavní programy, miniklub. Stolní tenis, kulečník. Internet, WiFi. Parkování/garáže.
POKOJE: dvojlůžkové klimatizované pokoje s balkónem a s možností až dvou
přistýlek. Koupelna a WC, fén, TV-SAT, telefon, minibar a sejf.
Jednolůžkový pokoj/den: +730,-.
STRAVOVÁNÍ: all inclusive v základní ceně - švédské stoly. Mezinárodní kuchyně.
ZVÝHODNĚNÉ CENY pro děti 2-14 let na přistýlce:
1. dítě/den: +450,- (červen), +600,- (červenec + srpen), +490,- (září).
2. dítě/den: +540,- (červen), +910,- (červenec + srpen), +680,- (září).
Zelené časové slevy platí i pro děti. Dospělý na přistýlce SLEVA 30% (3.), 35% (4.).
Hotel
DON JUAN  & bungalovy DON JUAN VILLAGE 
TOSSA DE MAR
SLEVY: 5% při nákupu do 31.01., 4% do 30.04. – pouze bungalovy.
SLEVY: 10% při nákupu do 31.03., 4% do 30.04. – pouze hotel.
Poloha: velmi oblíbený hotel v klidné ulici poblíž centra a 120 m od písčité pláže.
VYBAVENÍ: velký bazén na sluneční terase s lehátky, dětský bazén a koutek,
zahrada, restaurace, bar/kavárna, herna, kulečník, tenis, tělocvična, stolní tenis,
obchůdek, konferenční sál, diskotéka. V hlavní sezóně zábavní programy pro
děti i dospělé, miniklub. Internet, WiFi zdarma. Parkování.
POKOJE: dvojlůžkové klimatizované pokoje s možností až dvou přistýlek. Koupelna a WC, balkón, TV-SAT, telefon, trezor.
BUNGALOVY DON JUAN VILLAGE se nacházejí v zahradě hotelu Don Juan.
V bungalovu jsou dvojlůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek. Bungalovy
jsou možné jen na týdenní nebo dvoutýdenní pobyty, nástup v sobotu.
VYBAVENÍ: klimatizace, koupelna a WC, TV-SAT, sejf.
STRAVOVÁNÍ: polopenze – švédské stoly. Za příplatek obědy nebo all inclusive.
Obědy/den: +80,- (dospělý), +40,- (dítě). All inclusive-hotel/den: 01.07.-31.08.:
+565,-, v ostatních termínech +450,- (dospělý), +295,- (dítě, všechny termíny).
All inclusive-bungalovy/den: 01.07.-31.08.: +510,-, v ostatních termínech +390,(dospělý), +390,-, v ostatních termínech +270,- (dítě).
BUNGALOVY
HOTEL
Děti 2-12 let na přistýlce: 1. ZDARMA, 2. SLEVA 50%.
Dospělý na přistýlce SLEVA 20%.
U pobytů po 19.09.: 1. SLEVA 50%, 2. ZDARMA.
Dospělý na přistýlce SLEVA 15%.
30.05.
06.06.
13.06.
20.06.
27.06.
04.07.
11.07.
18.07.
25.07.
01.08.
08.08.
15.08.
22.08.
29.08.
05.09.
12.09.
19.09.
06.06.
13.06.
20.06.
27.06.
04.07.
11.07.
18.07.
25.07.
01.08.
08.08.
15.08.
22.08.
29.08.
05.09.
12.09.
19.09.
26.09.
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
počet nocí
APT 2/4 7.490
7.490
7.490
14.160
14.380
21.990
21.990
26.790
26.790
29.890
29.890
29.890
20.020
13.180
13.180
12.340
12.340
APT. MELROSE
9.260
9.260
9.260
9.260
17.950
17.950
17.950
17.950
22.440
22.440
22.440
16.830
16.830
9.170
9.170
6.110
APARTMÁNY BOLERO STU 2/3 6.110
PARK
APT 2/4 8.330
12.340
12.340
12.340
12.340
23.840
23.840
23.840
23.840
29.460
29.460
29.460
22.440
22.440
12.210
12.210
8.330
APT 2/4 8.330
8.330
16.660
16.660
16.920
16.920
21.990
21.990
26.790
26.790
26.790
19.740
14.100
14.020
9.810
9.810
8.410
APT. QUINTASOL
APT 2/4 8.070
8.070
8.070
12.110
16.150
24.230
24.230
24.230
24.230
32.310
32.310
32.310
21.540
16.150
16.150
8.070
8.070
APARTMÁNY
THALASSA
APT 4/6 10.770
10.770
10.770
14.810
18.850
32.310
32.310
32.310
32.310
37.700
37.700
37.700
24.230
18.850
18.850
10.770
10.770
APT 6/8 10.770
10.770
10.770
16.150
24.230
26.930
37.700
37.700
37.700
37.700
37.700
37.700
24.230
21.540
21.540
12.110
12.110
APT. BON REPOS
9.360
10.040
11.040
11.790
12.680
14.200
15.050
15.050
19.170
19.170
19.170
19.170
16.820
13.190
11.790
11.400
10.880
TOSSA BEACH CENTER
6.460
6.460
6.460
8.610
9.690
12.140
13.190
13.190
13.190
14.810
14.810
14.810
10.230
7.210
6.570
6.570
6.570
DON JUAN TOSSA
5.880
6.330
7.510
7.510
10.400
10.850
10.850
10.850
10.850
10.850
10.850
10.850
9.040
9.040
7.230
5.880
DON JUAN VILLAGE
13.06.
23.06.
04.07.
14.07.
25.07.
04.08.
15.08.
25.08.
05.09.
15.09. V ceně - apartmány: týdenní pronájem bytu, spotřeba energie, služby delegáta.
PRODLOUŽENÉ POBYTY
23.06.
04.07.
14.07.
25.07.
04.08.
15.08.
25.08.
05.09.
15.09.
26.09. Na místě se skládá vratná kauce.
V ceně - hotely: pobyt v hotelu se stravováním dle popisu na uvedený počet nocí,
počet nocí
10
11
10
11
10
11
10
11
10
11
služby delegáta.
TOSSA BEACH CENTER
16.100
19.420
20.660
23.650
27.390
30.130
27.390
21.790
16.850
17.220 Povinná pobytová taxa (platí pouze osoby nad 16 let).
DON JUAN TOSSA
10.150
14.620
17.800
20.730
19.540
23.270
19.190
13.060
9.380
10.320 Apartmány a hotely kat. */**/***: 3,50 €. /pobyt. Hotely kat. ****: 7 € /pobyt.
Zpáteční jízdenka: 2.990 Kč, děti do 10 let 2.890 Kč. Sleva při koupi do 28.02. - 100 Kč. Zpáteční letenka: 7.690 Kč (vč. tax a transferů). Sleva při koupi do 28.02. - 200 Kč. Odjezdy a svozová místa, info, výlety: str. 37. Cestovní
pojištění: viz str. 2. Pobyty vlastní dopravou lze libovolně krátit nebo prodlužovat.
TÝDENNÍ POBYTY
1660 km
39
2015
Španělsko
BLANES, COSTA BRAVA
Hotel
BLANES
ESPLENDID 
SLEVA 5% při nákupu do 28.02.
SLEVA 4% při nákupu do 30.04.
Poloha: oblíbený prázdninový komplex 300 m od pláže a 500 m od centra.
HOTEL: velký bazén se sluneční terasou s lehátky, dětský bazén a hřiště, zahrada,
vnitřní vyhřívaný bazén, restaurace, bar/kavárna. Kulečník, tenis, stolní tenis, squash,
tělocvična, sauna. Internet, WiFi za poplatek. Zábavní programy pro děti i dospělé.
Parkování /garáže. Bezbariérový přístup i pokoje. Malý pes povolen.
POKOJE: dvojlůžkové pokoje s nezávislou klimatizací a balkónem, s možností až
dvou přistýlek. Koupelna a WC, TV-SAT, telefon, sejf. Jednolůžkový pokoj/den: +820,-.
Stravování: polopenze – švédské stoly, dětské menu. Středomořská kuchyně
s arabským vlivem. V hotelu se nepodává vepřové ani alkohol. Obědy za příplatek.
Obědy/den: +120,- (dospělý), +60,- (dítě).
Nealko nápoje k jídlu/den: +80,- (polopenze), +160,- (plná penze).
Děti 2-13 let na přistýlce: 1. ZDARMA, 2. SLEVA 50%.
Dospělý na přistýlce SLEVA 20%.
Hotel
BLANES
STELLA MARIS 
SLEVA 5% při nákupu do 28.02.
SLEVA 4% při nákupu do 30.04.
Jednolůžkové pokoje BEZ PŘÍPLATKU od 05.09.
Obě děti na pokojích ZDARMA v termínech do 26.06. a od 05.09.
Poloha: rodinný hotel jen 100 m od pláže a 700 m od centra. Výhodné ceny
v hotelových apartmánech pro vícečlenné rodiny.
HOTEL: sluneční terasa s lehátky, bazén pro dospělé i děti, zahrada, jacuzzi, restaurace, bar/kavárna, stolní tenis, kulečník zábavní programy pro dospělé a děti. Internet,
WiFi zdarma ve veřejných prostorech. Vybaveno pro invalidy. Parkoviště/garáže.
POKOJE: dvojlůžkové klimatizované pokoje s balkónem a s možností až dvou přistýlek. Koupelna a WC, fén, TV-SAT, telefon, sejf.
Jednolůžkový pokoj/den: +710,- (27.06.-28.08.), jinak +510,-.
Děti 2-13 let na přistýlce: 1. SLEVA 50% nebo ZDARMA (dle termínu), 2. ZDARMA.
Dospělý na přistýlce SLEVA 30%.
APT 2/6: apartmá pro max. 6 osob s kuchyňkou a dvěma ložnicemi, klimatizace, TV-SAT.
Děti 2-13 let na 3. až 6. lůžku: SLEVA 75%. Dospělý na 3. až 6. lůžku: SLEVA 50%.
STRAVOVÁNÍ: polopenze - švédské stoly. Obědy-pokoje/den: +160,- (dospělý), +80,(dítě). Obědy-apartmány/den: +160,- (dospělý), +40,- (dítě). Termíny do 19.06. sleva 25%.
Hotel
BLANES
BOIX MAR 
SLEVA 5% při nákupu do 28.02.
SLEVA 4% při nákupu do 30.04.
1. DÍTĚ ZDARMA při nákupu do 30.03. (vč. obědů)
Poloha: kvalitní menší hotel se zahradou jen 60 m od pláže a 900 m od centra města.
HOTEL: bazén pro dospělé a děti, sluneční terasa s lehátky a slunečníky, jacuzzi,
zahrada, restaurace, bar/kavárna, herna, dětské hřiště, tenis, minigolf, stolní tenis.
Internet, WiFi zdarma. Parkování, garáže.
POKOJE: dvojlůžkové klimatizované pokoje s možností až dvou přistýlek. Koupelna a WC, balkón, TV-SAT, telefon, sejf. Jednolůžkový pokoj/den: +550,-.
Stravování: polopenze - švédské stoly, středomořská a mezinárodní kuchyně.
Obědy/den: +180,- (dospělý), +90,- (dítě).
Děti 2-13 let na přistýlce: 1. SLEVA 50% nebo ZDARMA (dle objednání),
2. SLEVA 50%. Dospělý na přistýlce SLEVA 20%.
TÝDENNÍ POBYTY
počet nocí
ESPLENDID
STELLA MARIS
APT.STELLA MARIS
BOIX MAR
SAVOY BEACH
GRAN DON JUAN
MARIA DEL MAR
DON JUAN CENTER
PRODLOUŽENÉ POBYTY
počet nocí
ESPLENDID
STELLA MARIS
APT.STELLA MARIS
BOIX MAR
SAVOY BEACH
GRAN DON JUAN
MARIA DEL MAR
DON JUAN CENTER
40
30.05.
06.06.
7
6.320
5.920
6.460
5.110
6.540
6.130
5.380
3.900
13.06.
23.06.
10
9.330
8.930
9.580
8.980
9.820
9.080
9.260
5.800
06.06.
13.06.
7
6.320
5.920
6.460
5.380
6.540
6.190
5.380
3.900
23.06.
04.07.
11
12.610
11.650
13.310
12.120
14.360
12.380
12.230
9.670
13.06.
20.06.
7
6.320
6.040
6.460
6.030
6.540
6.190
6.220
3.900
04.07.
14.07.
10
15.000
13.460
15.390
14.340
15.700
13.690
14.220
12.270
20.06.
27.06.
7
7.000
6.730
7.270
6.890
7.640
6.880
7.110
4.440
14.07.
25.07.
11
16.500
17.500
19.620
16.680
20.940
15.230
15.640
14.410
27.06.
04.07.
7
10.500
7.810
9.150
8.180
9.990
8.380
8.170
7.130
25.07.
04.08.
10
15.690
17.310
19.230
15.390
19.040
17.480
14.220
13.670
04.07.
11.07.
7
10.500
9.420
10.770
9.910
9.990
9.540
9.950
8.340
04.08.
15.08.
11
19.040
19.040
21.160
16.920
20.940
19.670
15.640
16.080
11.07.
18.07.
7
10.500
9.420
10.770
10.340
13.330
9.690
9.950
9.170
15.08.
25.08.
10
15.690
15.810
17.730
14.460
17.670
15.400
14.220
9.250
18.07.
25.07.
7
10.500
12.110
13.460
10.770
13.330
9.690
9.950
9.170
25.08.
05.09.
11
13.110
11.920
13.230
12.250
14.100
12.690
12.970
7.720
25.07.
01.08.
7
10.500
12.110
13.460
10.770
13.330
12.110
9.950
9.290
05.09.
15.09.
10
9.730
9.190
9.960
9.480
11.120
8.730
9.770
-
01.08.
08.08.
7
12.110
12.110
13.460
10.770
13.330
12.520
9.950
10.230
15.09.
26.09.
11
8.670
8.040
8.880
8.410
10.280
8.340
9.210
-
08.08.
15.08.
22.08.
29.08.
05.09.
12.09.
19.09.
15.08.
22.08.
29.08.
05.09.
12.09.
19.09.
26.09.
7
7
7
7
7
7
7
12.110
12.110
8.340
8.340
6.810
6.070
5.520
12.110
12.110
8.610
7.000
7.000
5.110
5.110
13.460
13.460
9.960
7.540
7.540
5.650
5.650
10.770
10.770
8.610
7.320
6.890
6.030
4.960
13.330
13.330
10.120
8.320
8.320
6.540
6.540
12.520
11.480
8.540
8.070
6.460
5.040
5.570
9.950
9.950
9.950
7.280
7.110
6.220
5.650
10.230
7.150
4.910
4.910
3.600
V ceně: pobyt v hotelu s polopenzí na uvedený počet nocí, služby delegáta.
Plná penze a all inclusive za příplatek.
Povinná pobytová taxa (platí pouze osoby nad 16 let).
Apartmány a hotely kat. */**/***: 3,50 €. /pobyt.
Hotely kat. ****: 7 € /pobyt.
Zpáteční jízdenka: 2.990 Kč, děti do 10 let 2.890 Kč. Sleva při koupi do 28.02.
- 100 Kč.
Zpáteční letenka: 7.690 Kč (vč. tax a transferů).
Sleva při koupi do 28.02. - 200 Kč.
Odjezdy a svozová místa, info, výlety: str. 37.
Cestovní pojištění: viz str. 2.
1675 km
Španělsko
LLORET DE MAR, COSTA BRAVA
Hotel
SAVOY BEACH CLUB  superior
2015
LLORET DE MAR
SLEVY: 15% při nákupu do 31.12., 10% do 31.03., 4% do 30.04.
Poloha: 100 m od pláže Fenals, v západní části města.
VYBAVENÍ: sluneční terasa s lehátky, bazén pro dospělé a děti se vstupem k baru, zahradní terasa s možností posezení, restaurace, bar/kavárna. Herna, kulečník, masáže.
Internet, WiFi zdarma. Parkování. Malý pes povolen. Bezbariérový přístup.
POKOJE: dvojlůžkové klimatizované pokoje s balkónem a s možností až dvou
přistýlek (2. pouze pro dítě). Koupelna a WC, fén, TV-SAT, telefon a sejf.
Jednolůžkový pokoj/den: +980,- (27.06.-28.08.), jinak +590,-.
STRAVOVÁNÍ: polopenze – švédské stoly, grilování před hosty, tématické večeře.
Obědy/den: +85,- (dospělý), +60,- (dítě).
All inclusive/den: +440,- (11.07.-21.08.), jinak +325,-. Děti mají slevu 75%.
Děti 2-13 let na přistýlce: SLEVA 75%. Dospělý na přistýlce SLEVA 30%.
Hotel
GRAN DON JUAN  SLEVA 5% při nákupu do 28.02.
LLORET DE MAR
SLEVA 4% při nákupu do 30.04.
Poloha: rozsáhlý hotelový areál leží v hlavní hotelové zóně pouze 100 m od centra
a 300 m od pláže Fenals.
VYBAVENÍ: sluneční terasa s lehátky a slunečníky, bazény pro dospělé a děti, zahrada,
sezónní vnitřní vyhřívaný bazén, několik restaurací, bar/kavárna, piano bar, diskotéka,
obchod. Denní animace a večery s živou hudbou, miniklub. Tenisové kurty, vodní
sporty, stolní tenis, kulečník, herna, masáže. Internet, WiFi za poplatek. Konferenční
prostory, úschovna zavazadel. Parkoviště. Bezbariérový přístup i pokoje.
POKOJE: dvojlůžkové pokoje s klimatizací, balkónem a možností až dvou přistýlek.
Koupelna a WC, TV-SAT, telefon, sejf. Jednolůžkový pokoj/den: +510,-.
STRAVOVÁNÍ: polopenze - formou švédských stolů, katalánská a mezinárodní kuchyně.
Tématické večeře, vegetariánské menu, bezlepková dieta, úprava pokrmů před hosty.
Obědy/den: +40,- (dospělý), +20,- (dítě).
All inclusive/den: +510,- (červenec - srpen), jinak +390,-. Děti do 12 let: +260,- vždy.
Náš tip: 2 DĚTI do 12 let ZDARMA !
2 děti 2-12 let na přistýlce ZDARMA. Dospělý na přistýlce SLEVA 20%.
Hotel
MARIA DEL MAR 
SLEVA 5% při nákupu do 31.01.
LLORET DE MAR
LLORET DE MAR
SLEVA 4% při nákupu do 30.04.
Poloha: klidný hotel vhodný pro rodiny s dětmi i páry asi 300 m od pláže a centra
města. Hotel leží v západní části města, v dostupné vzdálenosti je i pláž Fenals.
VYBAVENÍ: bazény pro dospělé a děti, vnitřní bazén, sluneční terasa s lehátky, restaurace, bar/kavárna, diskotéka. Denní a večerní animace, miniklub, stolní tenis, kulečník,
obchod. Internet, WiFi zdarma. Parkování. Bezbariérový přístup i pokoje.
POKOJE: dvojlůžkové klimatizované pokoje s balkónem a možností až dvou přistýlek.
Koupelna a WC, fén, balkón, TV-SAT, telefon. Lednička a sejf za poplatek.
Jednolůžkový pokoj/den: +510,-.
STRAVOVÁNÍ: polopenze formou bufetu, středomořská kuchyně.
Obědy/den: +100,- (dospělý), +50,- (dítě).
Děti 2-13 let na přistýlce: 1. ZDARMA, 2. SLEVA 50%.
Dospělý na přistýlce SLEVA 15%.
Hotel
DON JUAN CENTER  SLEVA 5% při nákupu do 28.02.
SLEVA 4% při nákupu do 30.04.
Poloha: jednodušší hotel pro méně náročné hosty v živém centru města, 200 m
od pláže. Hotel je vhodný spíše pro mladé páry či skupinky mladších hostů.
VYBAVENÍ: bazén pro dospělé a děti v uzavřeném atriu hotelu, sluneční terasa s lehátky, bar, restaurace. TV místnost, herna, stolní tenis, kulečník. Internet, WiFi. Zábavní
programy v hlavní sezóně (červenec – srpen).
POKOJE: dvojlůžkové pokoje s balkónem a s možností až dvou přistýlek. Koupelna
a WC, sejf. Jednolůžkový pokoj/den: +750,- (červenec - srpen), jinak +550,-.
STRAVOVÁNÍ: polopenze – švédské stoly. Obědy nebo all inclusive za příplatek.
Obědy/den: +60,- (dospělý), +30,- (dítě).
All inclusive/den: +510,- (01.07.-31.08.), jinak +430,-. Děti do 12 let: +280,- celou sezónu.
Děti 2-12 let na přistýlce: 1. ZDARMA, 2. SLEVA 50%.
Dospělý na přistýlce SLEVA 20%.
V nabídce CK jsou k dispozici další zajímavé hotely. V Blanes a Lloret de Mar nabízíme: BLAUMAR ****, BLAUCEL****, BEVERLY
PARK****, MAR SKI***, SURF MAR****, MEDITERRANEAN SAND ****, SUN VILLAGE ****, SAMBA***, GARBÍ PARK***, ROSAMAR GARDEN****,
SELVAPARK***, VILLA GARBÍ **, ARMONIA* a další. Ceny jsou k dispozici na www.campana.cz a u spolupracujících CK prostřednictvím rezervačních systémů. Doporučíme optimální ubytování v závislosti na počtu osob a věku dětí.
1670 km
41
Španělsko
2015
MALGRAT DE MAR, COSTA del maresme
Hotel
MALGRAT DE MAR
AMARAIGUA 
SLEVA 15% při nákupu do 30.05.
Dospělá osoba na přistýlce: SLEVA 25%
Hotely
MALGRAT DE MAR
Reymar
Poloha: menší hotel přímo na pláži v klidnější části města. Vzdálenost od centra
350 m. Vzhledem k poloze a vybavení splňuje nároky i náročnějších hostů. Hotel je
od roku 2015 určen výhradně pro osoby nad 16 let.
VYBAVENÍ: bazény a sluneční terasa s lehátky a slunečníky, jacuzzi, zahrada, bar,
kavárna, restaurace. Tělocvična, sauna, kulečník, minigolf, stolní tenis, šipky, plážový volejbal. Denní a večerní zábavní programy, disko. Internet, WiFi zdarma.
Vybaveno pro postižené.
POKOJE: dvojlůžkové klimatizované pokoje s balkónem a s možností až tří přistýlek. Pětilůžkové pokoje jsou na vyžádání. Koupelna a WC, balkón nebo terasa,
TV-SAT, telefon a sejf. Jednolůžkový pokoj/den: +740,- (27.06.-04.09.), jinak+550,-.
Stravování: all inclusive – švédské stoly. Mezinárodní kuchyně, tématické večeře, možnost bezlepkové diety.
Reymar Playa
REYMAR & REYMAR PLAYA 
SLEVA 5% při nákupu do 28.02.
SLEVA 4% při nákupu do 30.04.
Poloha: poblíž sebe ležící hotely jsou vzdáleny jen 50 m od pláže na pobřežní promenádě. Hotel Reymar Playa se nachází přímo v centru letoviska Malgrat de Mar, hotel Reymar leží na samé hranici se Santa Susannou. Služby obou hotelů jsou stejné.
VYBAVENÍ: bazén pro dospělé a děti, sluneční terasa s lehátky, slunečníky a barem,
restaurace, kavárna. Animace pro děti a večerní programy s hudbou. Internet, WiFi
ve společných prostorech zdarma. TV místnost, herna, kulečník. Parkování. Vybaveno
pro postižené.
POKOJE: dvojlůžkové klimatizované pokoje s možností až dvou přistýlek. Koupelna a WC, balkón, TV-SAT, telefon a sejf. Jednolůžkový pokoj/den: +470,-.
STRAVOVÁNÍ: polopenze – švédské stoly. Obědy/den: +120,- (dospělý), +60,- (dítě).
Děti 2-13 let na přistýlce: 1. ZDARMA, 2. SLEVA 50%.
Dospělý na přistýlce SLEVA 30%.
MALGRAT DE MAR
Hotel
ROSA NAUTICA 
SLEVA 5% při nákupu do 28.02.
SLEVA 4% při nákupu do 30.04.
Poloha: na kraji plážové promenády, 30 m od pláže a 5 minut pěšky od historického středu městečka. Výborné místo pro rodinnou dovolenou.
HOTEL: bazény pro dospělé a děti, zahrada a sluneční terasa s lehátky, restaurace,
bar/kavárna. Tělocvična, herna, kulečník. Zábavní programy pro děti a večery s hudbou několikrát týdně. Parkování. Internet, WiFi. Pokoje a přístup pro invalidy.
POKOJE: dvojlůžkové klimatizované pokoje s balkónem a s možností až dvou
přistýlek. Koupelna a WC, balkón, telefon, TV-SAT. Jednolůžkový pokoj/den: +630,(27.06.-28.08.), jinak +430,-.
STRAVOVÁNÍ: polopenze – švédské stoly, mezinárodní a středomořská kuchyně.
Obědy/den: +60,- (dospělý), +30,- (dítě).
Děti 2-13 let na přistýlce: 1. ZDARMA, 2. SLEVA 50%.
Dospělý na přistýlce SLEVA 20%.
MALGRAT DE MAR
Hotel
TOP PLANAMAR 
SLEVA 5% při nákupu do 28.02.
SLEVA 4% při nákupu do 30.04.
Poloha: rodinný hotel na přímořské promenádě, 50 m od pláže za železniční
tratí a 200 m od starého města. Hotel nabízí výborné služby pro rodiny s dětmi.
VYBAVENÍ: kaskádovité bazény pro dospělé a děti, sluneční terasa s lehátky a slunečníky, zahrada a dětský koutek, restaurace, bar/kavárna. Tělocvična, sauna, herna, kulečník, stolní tenis. Internet, WiFi za poplatek. Denní i večerní zábavní programy pro dospělé a děti, miniklub. TV místnost, úschovna zavazadel. Parkování.
POKOJE: dvojlůžkové klimatizované pokoje s možností až dvou přistýlek. Koupelna a WC, balkón, telefon, TV-SAT, sejf. Jednolůžkový pokoj/den: +510,-.
STRAVOVÁNÍ: polopenze – švédské stoly. Mezinárodní kuchyně, příprava jídel před
hosty. Obědy nebo all inclusive za příplatek.
Obědy/den: 04.07.-28.08.: +140,- (dospělý) +70,- (dítě), jinak +100,- (dospělý), +50,- (dítě).
All inclusive/den: +390,- (dospělí i děti), děti zdarma do 27.06 a od 29.08.
Děti 2-14 let na přistýlce: 1. ZDARMA, 2. SLEVA 50%.
Dospělý na přistýlce SLEVA 25%.
V nabídce CK jsou k dispozici další zajímavé hotely. V Malgratu a Santa Susanna nabízíme: EUROPA ****, SORRA DAURADA ***,
MARIPINS ***, MONTEPLAYA ***, CARTAGO NOVA ***, TAHITI PLAYA ****, MAR MEDITERRANEA ****, CAPRICI VERD ****, INDALO PARK ***,
ALHAMBRA ***, SANT JORDÍ *** a další. Ceny jsou k dispozici na www.campana.cz a u spolupracujících CK prostřednictvím
rezervačních systémů. Doporučíme optimální ubytování v závislosti na počtu osob a věku dětí.
42
1680 km
Španělsko
SANTA SUSANNA, COSTA del maresme
Hotel
MERCURY  superior SLEVA 15% při nákupu do 31.03.
2015
SANTA SUSANNA
SLEVA 10% při nákupu do 24.05.
Poloha: kvalitní hotel pro velmi náročné hosty jen 100 m od písčité pláže,
na konci pobřežní promenády, v klidnější části letoviska.
VYBAVENÍ: panoramatické výtahy, bazény pro dospělé a děti, zahrada, sluneční
terasa s lehátky a slunečníky, restaurace, bar, kavárna. Denní a večerní zábavní
programy pro dospělé a děti, miniklub. Tělocvična, kulečník, stolní tenis, herna.
TV místnost, konferenční prostory, internet, WiFi. Parkoviště, garáže. Vybaveno
pro postižené.
POKOJE: dvojlůžkové klimatizované pokoje s balkónem a s možností až dvou
přistýlek. Koupelna a WC, fén, TV-SAT, telefon, sejf. Jednolůžkový pokoj (bez balkonu)/den: +1020,- (04.07.-28.08.), jinak +490,-.
STRAVOVÁNÍ: polopenze – švédské stoly, místní, středomořská a mezinárodní
kuchyně, příprava pokrmů před hosty, dětské menu. Obědy nebo all inclusive
za příplatek.
Obědy/den/ dospělý: +260,- (04.07.-28.08.), +220,- (13.06.-03.07.), jinak +90,-.
Obědy/ den/ dítě: 50 % z ceny pro dospělou osobu v daném termínu.
All inclusive/den: +670,- (dospělý), +460,- (dítě). V termínech do 12.06.
a od 29.08. +495,- (dospělý), +375,- (dítě). V termínech 13.06. – 03.07. +625,(dospělý), +440,- (dítě).
Děti 2-13 let na přistýlce: 1. ZDARMA nebo SLEVA 50% (04.07.-28.08.),
2. SLEVA 50%. Dospělý na přistýlce SLEVA 30%.
Hotel
CAPRICI 
SLEVA 5% při nákupu do 28.02.
SANTA SUSANNA
SLEVA 4% při nákupu do 30.04.
Poloha: velmi žádaný hotel přímo na pláži v klidnější části letoviska uspokojí potřeby
i náročnějších klientů. Je vhodný pro všechny věkové kategorie.
VYBAVENÍ: bazén pro dospělé a děti, sluneční terasa s lehátky a slunečníky, zahrada,
dětský koutek, restaurace, bar, kavárna. Internet, WiFi za poplatek. Sauna, tělocvična,
herna, stolní tenis, kulečník. Denní a večerní zábavní programy, miniklub. Parkování.
Vybaveno pro postižené.
POKOJE: dvojlůžkové pokoje s klimatizací, balkónem a s možností až dvou přistýlek.
Koupelna a WC, TV-SAT, telefon a sejf. Jednolůžkový pokoj/den: +430,-.
STRAVOVÁNÍ: polopenze – švédské stoly, mezinárodní a katalánská kuchyně, příprava
pokrmů před hosty.
Obědy/den/ dospělý: +280,- (20.06.-28.08.), jinak +200,-. Děti sleva: (1.) 100%, (2.) 25%.
1. dítě 2-12 let na přistýlce: ZDARMA, 2. dítě a dospělý na přistýlce SLEVA 25%.
Hotel
RIVIERA 
SLEVA 5% při nákupu do 28.02.
SANTA SUSANNA
SLEVA 4% při nákupu do 30.04.
Poloha: standardní hotel u přímořské promenády přímo v centru města, 100 m od
pláže a 20 minut pěšky od centra starého Malgratu.
VYBAVENÍ: bazén pro dospělé a děti, sluneční terasa s lehátky a slunečníky, zahrada,
dětské hřiště, restaurace, bar, kavárna. Spa centrum a masáže, tělocvična, stolní tenis,
kulečník, herna. Zábavní programy, miniklub. Internet, WiFi za poplatek. Parkování.
POKOJE: dvojlůžkové klimatizované pokoje s balkónem a možností až dvou přistýlek. Koupelna a WC, telefon, TV-SAT. Pokoje SUPERIOR/den: +430,- (20.06.-11.09.), jinak
+240,- (komfortněji vybavené, fén, 32“ TV). Jednolůžkový pokoj/den: +470,-.
STRAVOVÁNÍ: polopenze – švédské stoly, katalánské speciality. Obědy za příplatek.
Obědy/den: +120,- (dospělý), +60,- (dítě).
Děti 2-13 let na přistýlce: 1. ZDARMA, 2. SLEVA 50%. Dospělý na přist. SLEVA 25%.
TÝDENNÍ POBYTY
počet nocí
AMARAIGUA
REYMAR/REYMAR PLAYA
ROSA NAUTICA
TOP PLANAMAR
MERCURY
CAPRICI
RIVIERA
PRODLOUŽENÉ POBYTY
počet nocí
AMARAIGUA
REYMAR/REYMAR PLAYA
ROSA NAUTICA
TOP PLANAMAR
MERCURY
CAPRICI
RIVIERA
30.05.
06.06.
7
9.370
4.980
5.790
5.170
5.930
6.730
4.980
13.06.
23.06.
10
15.600
8.650
8.790
8.980
12.520
10.770
9.610
1682 km
06.06.
13.06.
7
9.370
4.980
5.790
5.170
5.930
6.730
4.980
23.06.
04.07.
11
20.920
11.740
11.810
11.860
18.070
14.810
11.060
13.06.
20.06.
7
10.470
5.450
5.790
6.030
7.590
6.730
6.730
04.07.
14.07.
10
21.270
12.690
13.850
13.780
18.730
14.040
12.740
20.06.
27.06.
7
11.970
7.470
7.000
6.890
11.500
9.420
6.730
14.07.
25.07.
11
26.340
14.630
15.230
15.160
21.900
15.440
15.870
27.06.
04.07.
7
14.080
7.470
7.810
7.920
11.500
9.420
7.210
25.07.
04.08.
10
25.220
14.460
14.370
13.780
20.930
18.080
16.830
04.07.
11.07.
7
14.080
8.880
9.690
9.650
13.110
9.830
8.410
04.08.
15.08.
11
27.740
17.980
17.140
15.160
23.910
19.890
18.510
11.07.
18.07.
7
16.760
8.880
96.90
9.650
13.110
9.830
10.090
15.08.
25.08.
10
22.910
15.480
14.250
13.780
18.590
17.730
15.630
18.07.
25.07.
7
16.760
9.560
9.690
9.650
14.400
9.830
10.090
25.08.
05.09.
11
18.070
12.110
11.190
12.580
14.460
14.580
11.860
25.07.
01.08.
7
17.650
9.560
9.690
9.650
14.400
12.650
11.780
05.09.
15.09.
10
14.960
8.740
8.810
9.310
10.800
10.860
8.780
01.08.
08.08.
7
17.650
11.440
10.900
9.650
15.210
12.650
11.780
15.09.
26.09.
11
16.460
7.360
7.610
8.340
9.430
10.130
7.510
08.08.
15.08.
22.08.
29.08.
05.09.
12.09.
19.09.
15.08.
22.08.
29.08.
05.09.
12.09.
19.09.
26.09.
7
7
7
7
7
7
7
17.650
17.650
12.260
11.060
10.470
10.470
10.470
11.440
11.440
9.420
6.730
6.730
4.680
4.680
10.900
10.900
7.810
6.730
6.730
4.840
4.840
9.650
9.650
9.650
7.060
6.890
5.650
5.110
15.210
13.920
10.900
8.220
8.220
6.000
6.000
12.650
12.650
11.850
7.810
7.810
7.130
6.050
11.780
11.780
8.980
6.730
6.730
4.780
4.780
V ceně: pobyt v hotelu s all inclusive (Amaraigua) nebo s polopenzí na uvedený
počet nocí, služby delegáta.
Povinná pobytová taxa (platí pouze osoby nad 16 let).
Apartmány a hotely kat. */**/***: 3,50 €. /pobyt.
Hotely kat. ****: 7 € /pobyt.
Zpáteční jízdenka: 2.990 Kč, děti do 10 let 2.890 Kč.
Sleva při koupi do 28.02. - 100 Kč.
Zpáteční letenka: 7.690 Kč (vč. tax a transferů).
Sleva při koupi do 28.02. - 200 Kč.
Odjezdy a svozová místa, info, výlety: str. 37.
Cestovní pojištění: viz str. 2.
43
2015
Španělsko
CALELLA, COSTA del MARESME
Hotel
CALELLA DE LA COSTA
SUMMER 
SLEVA 10% při nákupu do 31.03.
SLEVA 4% při nákupu do 30.04.
Poloha: menší a moderně zařízený hotel v klidnější části města, 300 m od romantické pláže pod majákem a jen pár minut od historického centra.
VYBAVENÍ: bazén pro dospělé a děti, sluneční terasa s lehátky a slunečníky, restaurace, bar/kavárna. Denní a večerní zábavní programy. Internet, WiFi zdarma.
TV místnost, kulečník, stolní tenis. Parkování. Vybaveno pro postižené.
POKOJE: dvojlůžkové klimatizované pokoje s balkónem a s možností až dvou
přistýlek. Koupelna a WC, fén, TV-SAT, WiFi, telefon, sejf, minibar.
Jednolůžkový pokoj/den: +650,- (27.06.-28.08.), jinak +450,-.
Stravování: polopenze – švédské stoly, mezinárodní a středomořská kuchyně.
Obědy/den: +100,- (dospělý), +50,- (dítě).
All inclusive/den: +465,- (27.06.-28.08.), jinak +380,-. Děti sleva: (1.) +370,-, (2.)
zdarma ve všech termínech. Dospělý na přistýlce sleva 25% z ceny all inclusive.
Děti 2-15 let na přistýlce: 1. ZDARMA, 2. SLEVA 50%.
Dospělý na přistýlce SLEVA 25%.
Hotely
CALELLA DE LA COSTA
Esplai
Bon Repos
BON REPOS & ESPLAI 
SLEVA 10% při nákupu do 30.04.
Poloha: 150 m od sebe ležící hotely v srdci moderní hotelové zóny 250-300 m
od široké písčito-oblázkové pláže se strmějším vstupem do moře. Historické centrum
města je odsud vzdáleno 5-10 minut pěšky. Hotely nabízí stejné služby a vybavení.
VYBAVENÍ: bazén pro dospělé a děti, jacuzzi, sluneční terasa s lehátky, zahrada,
dětský koutek, restaurace, bar u bazénu a v hotelu, kavárna. Denní i večerní zábavní
programy, miniklub. Internet, WiFi zdarma. TV místnost, úschovna zavazadel, herna,
stolní tenis, šipky. Parkování. Hotel Bon Repos vybaven pro postižené.
POKOJE: dvojlůžkové klimatizované pokoje s balkónem a s možností až dvou
přistýlek. Koupelna a WC, TV-SAT, telefon, sejf. Jednolůžkový pokoj/den: +530,(27.06.-28.08.), jinak +330,-.
Stravování: polopenze – švédské stoly. Mezinárodní a místní kuchyně. V hotelu Esplai
tématické večeře a možná bezlepková dieta. Obědy/den: +80,- (dospělý), +40,- (dítě).
All inclusive /den: +440,- (dospělý), +290,- (1. dítě), +200,- (2. dítě).
Děti 2-15 let na přistýlce: 1. ZDARMA, 2. SLEVA 50%. Dospělý na přist. SLEVA 25%.
CALELLA DE LA COSTA
Hotel
TERRAMAR 
SLEVA 5% při nákupu do 28.02.
Děti 2-13 let na přistýlce: 1. ZDARMA, 2. SLEVA 50%. Dospělý na přist. SLEVA 15%.
CALELLA DE LA COSTA
Poloha: jen 80 metrů od pláže za místní tratí, 150 m od centra. Hotel nabízí výborné služby pro rodiny s dětmi.
VYBAVENÍ: bazény pro dospělé a děti, sluneční terasa s lehátky a slunečníky, jacuzzi,
restaurace, bar u bazénu a v hotelu, kavárna. TV a zasedací místnost, úschovna zavazadel. Tělocvična, stolní tenis, kulečník, půjčovna kol. Animační programy, miniklub
(červenec-srpen). Internet, WiFi. Parkování, garáže. Vybaveno pro postižené.
POKOJE: dvojlůžkové pokoje s balkónem a s možností až dvou přistýlek. Koupelna
a WC, TV-SAT, telefon, sejf. Jednolůžkový pokoj/den: +630,- (27.06.-28.08.), jinak +440,-.
Pokoje superior: prostornější pokoje s výhledem na moře a komfortnějším vybavením. Pokoje superior/den/os.: +120,- (dospělý). Děti sleva: (1.) 100%, (2.) 50%.
STRAVOVÁNÍ: polopenze - švédské stoly, mezinárodní kuchyně, možná bezlepková dieta.
Obědy/den: (06.06.-11.09.) +120,- (dospělý), +60,- (dítě).
Hotel
CATALONIA 
SLEVA 5% při nákupu do 28.02.
Děti 2-13 let na přistýlce: 1. ZDARMA, 2. SLEVA 50%. Dospělý na přist. SLEVA 20%.
SLEVA 4% při nákupu do 30.04.
SLEVA 4% při nákupu do 30.04.
Poloha: kompletně renovovaný hotel s komfortně zařízenými pokoji v okrajové
části města, 250 m od pláže a 400 m od centra.
VYBAVENÍ: bazény pro dospělé i děti, z toho jeden na střešní terase s výhledem
na moře, sluneční terasa s lehátky a slunečníky, restaurace, bar/kavárna. TV místnost,
salonek, herna, kulečník. Internet, WiFi za poplatek. Večerní zábavní programy. Parkování. Vybaveno pro postižené.
POKOJE: dvojlůžkové klimatizované pokoje s balkónem a s možností dvou přistýlek
(2. jen pro dítě). Koupelna a WC, fén, TV-SAT, telefon, minibar, sejf. Garance výhledu
na moře/os./den: +80,-. Jednolůžkový pokoj/den: +550,- (04.07.-28.08.), jinak +470,-.
STRAVOVÁNÍ: polopenze – švédské stoly, vynikající restaurace, mezinárodní kuchyně. Obědy/den: +160,- (dospělý), +80,- (dítě).
All inclusive /den: +470,- (dospělý), +275,- (dítě).
V nabídce CK jsou k dispozici další zajímavé hotely. V Pinedě a Calelle: TAURUS PARK ****, PARADIS PARK ****, MONTEMAR ***,
SANTA MONICA ***, TOP OLYMPIC ***, KAKTUS PLAYA ****, AMAIKA***, PRESIDENT ***, VOLGA ****, MARÍTIM ***, INTERNACIONAL **,
ESPANYA ***, CONTINENTAL **, BONAVISTA a další. Ceny jsou k dispozici na www.campana.cz a u spolupracujících CK
prostřednictvím rezervačních systémů. Doporučíme optimální ubytování v závislosti na počtu osob a věku dětí.
44
1686 km
Španělsko
CALELLA, COSTA del MARESME
Hotel
HAROMAR  SLEVA 5% při nákupu do 28.02.
2015
CALELLA DE LA COSTA
SLEVA 4% při nákupu do 30.04.
Poloha: pouze 40 m od pláže s hrubším pískem. Vzdálenost od centra cca 250 m.
VYBAVENÍ: menší bazén pro dospělé a děti, sluneční terasa s lehátky, restaurace, bar/kavárna. Večerní zábavní programy několikrát týdně, disko. Stolní tenis,
kulečník, plážový volejbal. Internet, WiFi zdarma. Parkování. Bezbariérový přístup
pro vozíčkáře.
POKOJE: dvojlůžkové klimatizované pokoje s balkónem a s možností až dvou
přistýlek. Koupelna a WC, TV-SAT, telefon, sejf. Jednolůžkový pokoj/den: +510,-.
STRAVOVÁNÍ: polopenze – švédské stoly. Mezinárodní kuchyně, možná bezlepková dieta. Obědy/den: +120,- (dospělý), +60,- (dítě).
Děti 2-13 let na přistýlce: 1. ZDARMA, 2. SLEVA 50%.
Dospělý na 1. přistýlce SLEVA 10%, dospělý na 2. přistýlce SLEVA 15%
Hotel
MIAMI  SLEVA 5% při nákupu do 28.02.
CALELLA DE LA COSTA
SLEVA 4% při nákupu do 30.04.
Poloha: rodinný příjemný hotel poblíž centra. Vzdálenost od pláže 350 m.
VYBAVENÍ: bazén pro dospělé a děti, sluneční terasa s lehátky, dětské hřiště, restaurace, bar, kavárna. Herna, kulečník. Internet, WiFi zdarma ve veřejných prostorech. Zábavní programy a miniklub v hlavní sezóně. Parkování. Vybaveno pro postižené.
POKOJE: dvojlůžkové klimatizované pokoje s balkónem a možností až dvou přistýlek.
Koupelna, WC, fén, telefon, TV-SAT, sejf. Jednolůžkový pokoj/den: +470,-.
STRAVOVÁNÍ: polopenze – švédské stoly, mezinárodní kuchyně, bezlepková dieta.
Obědy/den: +80,- (dospělý), +40,- (dítě). All inclusive/den: +390,- (dospělý), +275,- (1.
dítě), +195,- (2. dítě).
Hotel
GARBÍ 
SLEVA 5% při nákupu do 28.02.
Děti 2-13 let na přistýlce : 1. ZDARMA, 2. SLEVA 50%. Dospělý na přist. SLEVA 20%.
CALELLA DE LA COSTA
SLEVA 4% při nákupu do 30.04.
Poloha: kompletně renovovaný hotel, jen 50 m pláže a 250 od centra.
VYBAVENÍ: sluneční terasa s lehátky, dva bazény, jeden z nich s mořskou vodou, dětský
bazén, jacuzzi, bar u bazénu a v hotelu, kavárna, restaurace. Zábavní programy 2x týdně.
Konferenční místnost, herna, kulečník. Internet, WiFi zdarma ve veřejných prostorech.
POKOJE: dvojlůžkové klimatizované pokoje s možností jedné přistýlky. Koupelna
a WC, fén, TV-SAT, telefon, sejf, balkón.
Jednolůžkový pokoj/den: +705,-. Příplatek za výhled na moře/os./den: +215,-.
STRAVOVÁNÍ: polopenze – švédské stoly, mezinárodní a středomořská kuchyně.
Hotel
MONT- ROSA  SLEVA 5% při nákupu do 28.02.
Dítě 2-11 let na přistýlce: sleva 50%. Dospělý na přistýlce SLEVA 10%.
CALELLA DE LA COSTA
SLEVA 4% při nákupu do 30.04.
Poloha: jen 50 m od pláže za místní tratí a 200 m od centra. Vhodný pro mladé.
VYBAVENÍ: bazén pro dospělé a děti, sluneční terasa s lehátky a barem, restaurace s výhledem na moře, kavárna, diskotéka. Wifi za poplatek. Parkování. Malý pes povolen.
POKOJE: dvojlůžkové klimatizované pokoje s možností až dvou přistýlek. Koupelna
a WC, TV-SAT, telefon. Pokoje mají ze 75 % balkón nebo francouzské okno.
Jednolůžkový pokoj/den: +585,- (27.06.-28.08.), jinak +470,-.
STRAVOVÁNÍ: polopenze – švédské stoly, mezinárodní kuchyně. Obědy/den: +80,- (dospělý), +40,- (dítě). Voda+víno/den: +120,- (polopenze), +240,- (plná penze).
Děti 2-11 let na přistýlce: SLEVA 50%. Dospělý na přistýlce SLEVA 10%.
TÝDENNÍ POBYTY
počet nocí
SUMMER
ESPLAI/BON REPOS
TERRAMAR
CATALONIA
MIAMI
HAROMAR
GARBÍ
MONT-ROSA
PRODLOUŽENÉ POBYTY
počet nocí
SUMMER
ESPLAI/BON REPOS
TERRAMAR
CATALONIA
HAROMAR
MIAMI
GARBÍ
MONT-ROSA
30.05.
06.06.
7
7.910
4.980
4.990
5.650
4.710
5.110
5.520
5.110
13.06.
23.06.
10
11.540
8.530
7.870
8.880
9.070
9.230
9.400
8.110
1686 km
06.06.
13.06.
7
7.910
4.980
4.990
5.650
4.710
5.650
6.460
5.110
23.06.
04.07.
11
15.650
13.650
12.160
11.850
11.980
11.770
12.130
12.350
13.06.
20.06.
7
7.910
4.980
4.990
5.650
6.460
6.080
6.460
5.110
04.07.
14.07.
10
16.420
13.370
11.920
11.990
13.920
12.060
12.420
12.730
20.06.
27.06.
7
8.450
8.290
6.670
7.540
6.460
6.950
6.860
7.000
14.07.
25.07.
11
20.520
16.350
13.110
14.380
15.310
14.600
15.440
15.020
27.06.
04.07.
7
10.820
8.910
8.340
7.540
8.070
7.990
8.210
8.340
25.07.
04.08.
10
18.830
14.870
13.740
14.650
13.920
14.850
14.900
14.670
04.07.
11.07.
7
10.820
8.910
8.340
8.070
8.070
9.740
8.210
8.340
04.08.
15.08.
11
21.160
16.350
15.350
16.710
15.310
16.920
18.620
16.820
11.07.
18.07.
7
13.060
10.400
8.340
9.150
9.290
9.740
9.830
9.530
15.08.
25.08.
10
18.250
13.970
12.990
14.210
13.920
12.810
15.710
13.640
18.07.
25.07.
7
13.060
10.400
8.340
9.150
9.290
9.740
9.830
9.870
25.08.
05.09.
11
15.540
10.580
10.990
12.040
12.700
10.750
14.170
10.250
25.07.
01.08.
7
13.060
10.400
9.560
10.090
10.230
9.740
9.830
10.080
05.09.
15.09.
10
12.510
7.830
8.230
8.020
9.380
8.610
9.420
7.990
01.08.
08.08.
7
13.460
10.400
9.760
10.630
10.770
9.740
11.850
10.700
15.09.
26.09.
11
12.310
7.340
8.190
8.670
8.340
7.400
9.290
7.380
08.08.
15.08.
22.08.
29.08.
05.09.
12.09.
19.09.
15.08.
22.08.
29.08.
05.09.
12.09.
19.09.
26.09.
7
7
7
7
7
7
7
13.460
13.460
11.170
9.150
9.150
7.830
7.830
10.400
10.400
8.320
5.830
5.830
4.670
4.670
9.760
9.760
7.540
6.730
5.920
5.380
5.110
10.630
10.630
8.340
7.270
5.650
5.520
5.520
10.770
9.690
7.270
6.590
6.590
4.710
4.710
9.740
9.740
9.740
7.130
6.950
5.650
5.110
11.850
11850
9.020
9.020
6.590
6.590
5.520
10.700
10.700
6.860
6.320
5.920
4.840
4.610
V ceně: pobyt v hotelu s polopenzí na uvedený počet nocí, služby delegáta.
Povinná pobytová taxa (platí pouze osoby nad 16 let).
Apartmány a hotely kat. */**/***: 3,50 €. /pobyt.
Hotely kat. ****: 7 € /pobyt.
Zpáteční jízdenka: 2.990 Kč, děti do 10 let 2.890 Kč.
Sleva při koupi do 28.02. - 100 Kč.
Zpáteční letenka: 7.690 Kč (vč. tax a transferů).
Sleva při koupi do 28.02. - 200 Kč.
Odjezdy a svozová místa, info, výlety: str. 37.
Cestovní pojištění: viz str. 2.
45
2015
Španělsko
SALOU, COSTA DORADA
Hotel
SALOU
JAIME I. 
SLEVY: 7% při nákupu do 31.03., 4% do 30.04. 2 děti zdarma – termíny do 19.06.
Poloha: rozlehlý komplex tří hotelových budov obklopený piniovými zahradami. Hotel je vzdálený cca 250 m od písčité pláže a 150 m od centra. Výborné služby
pro rodiny s dětmi.
VYBAVENÍ: venkovní bazény pro dospělé a děti, sluneční terasa s lehátky, dětské
hřiště, restaurace, bar u bazénu a v hotelu, kavárna. Tělocvična, herna, minigolf, pétanque, squash, půjčovna kol, vyhřívaný vnitřní bazén, jacuzzi, turecké lázně, sauna.
Internet, WiFi za poplatek. Konferenční a TV místnost, úschovna zavazadel, obchod.
Parkoviště. Denní a večerní animační programy. Vstup i pokoje pro postižené.
POKOJE: dvojlůžkové klimatizované pokoje s možností až tří přistýlek (3. jen pro dítě).
Koupelna a WC, balkón, TV-SAT, telefon, sejf. Pokoje s výhledem na bazén za příplatek.
Výhled na bazén/pokoj/den: +145,- (27.06.-28.08.), jinak +80,-.
Jednolůžkový pokoj/den: +1.265,- (27.06.-28.08.), jinak +705,-.
Stravování: polopenze – švédské stoly, mezinárodní a středomořská kuchyně,
příprava pokrmů před hosty, pestrý výběr. Obědy/den: +80,- (dospělý), +40,- (dítě).
All inclusive/den: +765,- bez rozdílu věku. Děti do 2 let zdarma. All inclusive zahrnuje také vstup do lázní.
Děti 0-12 let na přistýlce: 1. ZDARMA, 2. ZDARMA (do 19.06.), jinak SLEVA 50%,
3. SLEVA 50%. Dospělý na přistýlce SLEVA 30% (3.), resp. 40% (4.).
Hotely VILLA DORADA & PLAYA DE ORO PARK 
SALOU
Playa de Oro Park
Villa Dorada
SLEVA 10% při nákupu nejpozději 30 dní před odjezdem.
Poloha: sousední hotely vhodné pro rodiny s dětmi na malém návrší v klidném
místě Salou, 200 m od pláže a asi 800 m od centra. Hotely mají stejné služby.
VYBAVENÍ: bazény pro dospělé a děti se sluneční terasou a lehátky, zahrada a dětské hřiště, restaurace, bar, kavárna. Tělocvična, sauna a squash v hotelu Villa Dorada, herna, stolní tenis, kulečník. Denní a večerní zábavní programy. Internet, WiFi.
Parkování/garáže. Konferenční místnost a miniklub v hotelu Playa de Oro Park.
POKOJE: dvojlůžkové klimatizované pokoje s možností až dvou přistýlek. Koupelna
a WC, balkón, TV-SAT, telefon, sejf. Jednolůžkový pokoj/den: +725,- (20.06.-11.09.),
jinak +565,-.
Stravování: polopenze – švédské stoly, středomořská kuchyně, dětské menu,
tématické večeře, dietní koutek. Obědy/den: +320,- (dospělý), +160,- (dítě).
All inclusive /den: +645,- (dospělý), +485,- (dítě).
Děti 2-13 let na přistýlce: 1. ZDARMA, 2. SLEVA 50%.
Dospělý na přistýlce SLEVA 25%.
SALOU
Aparthotel
ALMONSA PLAYA 
SLEVA 10% při nákupu nejpozději 60 dní před odjezdem
nebo bez možnosti zrušení.
Poloha: v centru Salou jen 80 m od hlavní pláže. Vhodný pro vícečlenné rodiny.
VYBAVENÍ: bazény pro dospělé a děti se sluneční terasou a lehátky, zahrada, dětské hřiště, restaurace a bar. TV místnost, herna, kulečník. Parkování, garáže. Klimatizace v apartmánech za poplatek.
APT 2/4: Obývací část s kuchyňským koutem a pohovkou pro 2 osoby, oddělená
ložnice se dvěma lůžky, koupelna a WC, balkón, TV-SAT, telefon.
APT 4/6: Obývací část s kuchyňským koutem a pohovkou pro 2 osoby, dvě oddělené
ložnice se dvěma lůžky, koupelna a WC, balkón TV-SAT, telefon. Min. obsazení 3 osoby.
STRAVOVÁNÍ: vlastní nebo polopenze (pouze u APT 4/6). Možnost dokoupení obědů (k ceně s polopenzí). Obědy/den: +210,- (dosp.), +105,- (2. - 4. dítě), 1. dítě zdarma.
Slevy z cen s polopenzí: děti 2-12 let na přistýlce: 1. ZDARMA, 2. – 4. SLEVA 50%,
dospělý na přistýlce SLEVA 25% (3. + 4.), resp. SLEVA 40% (5.), resp. SLEVA 50% (6.).
30.05.
06.06.
13.06.
20.06.
27.06.
04.07.
11.07.
18.07.
25.07.
01.08.
08.08.
15.08.
06.06.
13.06.
20.06.
27.06.
04.07.
11.07.
18.07.
25.07.
01.08.
08.08.
15.08.
22.08.
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
počet nocí
JAIME I.
7.660
7.660
9.830
9.910
11.080
11.400
11.400
12.100
12.100
13.990
13.990
13.990
V. DORADA/ PL. DE ORO PARK
7.980
7.980
7.980
10.470
10.470
11.790
11.790
11.790
11.790
13.990
13.990
13.990
ALMONSA PLAYA
6.800
6.800
6.800
7.130
9.150
9.150
9.150
9.150
9.770
13.460
12.990
10.820
V ceně: týdenní pobyt v hotelu s polopenzí pro jednu osobu ve dvojlůžkovém pokoji, asistence delegáta.
ALMONSA PL. - APT 2/4
15.120
15.120
15.120
16.050
21.640
21.640
21.640
21.640
23.100
31.900
30.020
18.730
ALMONSA PL. - APT 4/6
18.440
18.440
18.440
19.770
27.740
27.740
27.740
27.740
29.520
40.220
38.020
24.830
V ceně: týdenní pronájem celého bytu dané velikosti, spotřeba energie, asistence delegáta.
Zpáteční jízdenka: 3.190 Kč, děti do 10 let 3.090 Kč. Sleva při koupi do 28.02. - 100 Kč. Odjezdy a svozová místa, info, výlety: str. 37. Cestovní pojištění: viz str. 2.
TERMÍN POBYTU
22.08.
29.08.
7
12.630
13.990
10.820
29.08.
05.09.
7
9.040
10.470
7.430
05.09.
12.09.
7
9.040
10.470
6.660
12.09.
19.09.
7
5.720
7.980
5.410
19.09.
26.09.
7
5.720
7.980
5.410
18.730
24.830
15.520
19.240
14.050
17.140
8.470
10.120
8.470
10.120
V nabídce CK jsou k dispozici další zajímavé hotely. V Salou: PLAYA MARGARITA***, PLAYA PARK***, MEDITERRANEAN VILLAGE***,
OASIS PARK***, SANTA MONICA PLAYA ***, BEST SAN DIEGO***, BEST LOS ANGELES***, APT. LOS PECES, LES DALIES A COSTA VERDE. Další
hotely nabízíme v Sitges a Cambrils. Ceny jsou k dispozici na www.campana.cz a u spolupracujících CK prostřednictvím
rezervačních systémů. Doporučíme optimální ubytování v závislosti na počtu osob a věku dětí.
46
1840 km
Španělsko
OROPESA DEL MAR, COSTA DEL AZAHAR
Hotel
ANCLA + SLEVA 5% při nákupu do 28.02.
2015
OROPESA DEL MAR
SLEVA 4% při nákupu do 30.04.
Poloha: příjemný rodinný hotel, který se nachází 150 m od nejkrásnější oropeské pláže - La Concha a na začátku pěší zóny s obchody, restauracemi a bary.
VYBAVENÍ: klimatizovaná restaurace s TV, výtah, Wi-Fi zdarma u recepce hotelu. Návštěvníci mohou za poplatek 2 €/os./den využívat bazén se sluneční terasou a dětským koutkem u hotelu Zapata (50 m, v provozu 20.06.-12.09.).
POKOJE: dvojlůžkové pokoje s možností jedné přistýlky. Koupelna se sprchou
nebo vanou a WC, balkón, TV, lednička. Na vyžádání při včasné rezervaci čtyřlůžkový pokoj (2x dvoulůžko). Klimatizace: +20 EUR/týden. Jednolůžkový pokoj: +30%.
STRAVOVÁNÍ: polopenze formou švédských stolů. Nápoj v ceně oběda i večeře.
(0,2-0,3l balená voda, pivo, cola, víno). Obědy/den: +145,-, resp. 195,- (v srpnu).
Děti sleva 50%.
Dítě 2-13 let: SLEVA 50% (platí i s 1 dospělým). Dospělý na 2. přist. : SLEVA 25%.
Rezidence
OROPESA DEL MAR 
SLEVA 5% při nákupu do 28.02.
OROPESA DEL MAR
SLEVA 4% při nákupu do 30.04.
SLEVA 10% při dvoutýdenním pobytu a SLEVA 12% při třítýdenním
pobytu, platí v období 27.06. – 05.09. – z cen bez stravy
Poloha: prázdninové rezidence jsou vzdálené od pláže nanejvýš 300 metrů.
Rezidence u pláže La Concha: PALMAVERA, PLAYA PARADA, GRIMACA, BONAIRE
OROMAR, MAR DE OROPESA. Rezidence u pláže Morro de Gos: SOLYMAR, TENERIFE,
PLAYAMAR, MISTRAL, BERNAT.
VYBAVENÍ: recepce je v hotelu Ancla, kde je i WiFi zdarma v prostoru recepce. Některé
rezidence mají bazén a sluneční terasu, garance ubytování v rezidenci s bazénem je
za příplatek 1.950,-/byt a pobyt v období 27.06. - 05.09. Garance ubytování v rezidenci
s klimatizací je za příplatek 50 €/týden.
Pokud zákazník nepožaduje konkrétní rezidenci a výběr nechává na CK,
příplatek za bazén ani klimatizaci se neplatí.
Rezidence s bazénem: BONAIRE, MAR DE OROPESA, OROMAR, SOLYMAR, TENERIFE,
PLAYAMAR, CASTELMAR.
Rezidence s klimatizací: BONAIRE, PLAYA PARADA, MAR DE OROPESA.
UBYTOVÁNÍ: byty s balkonem a vybaveným kuchyňským koutem, mikrovlnkou, koupelnou a WC, TV. Ložní prádlo a konečný úklid jsou v ceně. Ručníky +3,50€.
APT 2/4: ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s možnými dvěma přistýlkami.
APT 3/5: ložnice se dvěma lůžky a ložnice s jedním lůžkem, obývací pokoj se dvěma
možnými přistýlkami. Pro ceny se stravou - minimální obsazení: 4 osoby, 3 dospělí a dítě.
APT 4/6: dvě ložnice se dvěma lůžky a obývací pokoj se dvěma možnými přistýlkami.
Pro ceny se stravou - minimální obsazení: 3 dospělí a dítě.
APT 6/8: tři ložnice se dvěma lůžky a obývací pokoj se dvěma možnými přistýlkami.
Pro ceny se stravou - minimální obsazení: 6 osob, 4 dospělí a 2 děti.
STRAVOVÁNÍ: vlastní nebo polopenze (resp. plná penze) formou švédských stolů v hotelu Ancla. Nápoj v ceně oběda i večeře. (0,2-0,3l balená voda, pivo, cola, víno).
Obědy/den (příplatek k polopenzi): +140,- (dospělý), +70,- (dítě).
Oběd nebo večeře/den (příplatek k cenám bez stravy): +350,- (dospělý), +175,- (dítě).
MISTRAL, pláž 250 m, bazén, APT 6/8
PALMAVERA, pláž 100 m,
APT 2/4, APT 6/8
PLAYA PARADA, pláž 120 m,
klim., WiFi, APT 2/4, APT 3/5,
APT 4/6
BONAIRE, pláž 300
m, klim., bazén,
APT 4/6
OROMAR, pláž 50 m, 2
bazény, APT 4/6
MAR DE OROPESA, pláž 150
m, klim., 2 bazény, APT 4/6
TENERIFE, pláž 120 m,
bazén, APT4/6
SOLYMAR, pláž 50 m, bazén,
APT4/6
PLAYAMAR, pláž 30 m,
bazén, APT 4/6
GRIMACA, pláž 20 m,
APT 2/4
BERNAT, pláž 30 m, bazén, APT 4/6
Slevy na přistýlkách z cen s polopenzí: dítě 2-13 let SLEVA 50%, dospělý SLEVA
25% na 1. přistýlce, 45% na 2. přistýlce. Maximálně 2 přistýlky / byt.
30.05.
06.06.
13.06.
20.06.
27.06.
04.07.
11.07.
18.07.
25.07.
01.08.
08.08.
15.08.
06.06.
13.06.
20.06.
27.06.
04.07.
11.07.
18.07.
25.07.
01.08.
08.08.
15.08.
22.08.
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
počet nocí
ANCLA
5.380
5.380
5.810
6.140
6.560
7.130
7.440
8.210
8.210
9.420
9.420
8.770
V ceně: týdenní pobyt v hotelu s polopenzí pro jednu osobu ve dvoulůžkovém pokoji, služby delegáta.
REZIDENCE OROPESA DEL MAR – CENY S POLOPENZÍ
APT 2/4
5.140
5.490
5.750
5.950
6.470
7.160
7.510
8.400
8.400
10.420
10.420
9.630
APT 4/6
4.260
4.360
4.620
4.820
5.130
5.540
5.800
6.460
6.460
7.370
7.370
6.610
APT 6/8
3.930
4.010
4.150
4.250
4.550
4.950
5.060
5.330
5.330
6.670
6.670
6.120
V ceně: týdenní pobyt s polopenzí pro jednu osobu v apartmánu dané velikosti, spotřeba energie, služby delegáta. Přistýlky: dítě sleva 50%, dospělý sleva 25% a 45%.
REZIDENCE OROPESA DEL MAR – CENY BEZ STRAVY
APT 2/4
9.970
10.390
10.390
10.390
10.780
11.310
11.990
13.700
13.700
18.550
18.550
16.040
APT 4/6
11.530
11.870
11.870
11.870
13.210
15.000
15.740
17.580
17.580
20.520
20.520
18.210
APT 6/8
13.050
13.520
13.520
13.520
15.360
17.820
18.380
19.760
19.760
24.640
24.640
20.480
V ceně: týdenní pronájem celého bytu při základním obsazení, spotřeba energie, služby delegáta. Příplatek za obsazenou přistýlku: +960 Kč/týden.
Příplatek - rezidence s bazénem: +1.950,-/byt/pobyt (jen 27.06.-05.09.) se platí předem v CK. Příplatek za klimatizaci: +50 EUR/týden se platí na místě pobytu.
Zpáteční jízdenka: 3.390 Kč, děti do 10 let 3.290 Kč. Sleva při koupi do 28.02. - 100 Kč. Odjezdy a svozová místa, info, výlety: str. 37. Cestovní pojištění: viz str. 2.
TERMÍN POBYTU
1990 km
22.08.
29.08.
7
8.670
29.08.
05.09.
7
7.450
05.09.
12.09.
7
6.540
12.09.
19.09.
7
6.190
19.09.
26.09.
7
5.730
9.500
6.490
6.030
8.290
5.870
5.430
7.370
5.410
4.980
7.040
5.190
4.840
6.590
4.900
4.650
15.620
17.820
19.790
13.030
15.280
17.820
11.090
13.380
16.340
10.140
12.230
14.430
8.880
10.690
11.870
47
VÝBĚR Z EXOTIKY
Naše společnost se věnuje přípravě dalekých cest pro jednotlivce i skupiny, které jsou šité klientům přímo na míru – tedy si
vyberete termín, libovolný počet nocí, program – můžete jen ležet u moře nebo cestovat pronajatým autem / poznávat místo
autem s místním řidičem… Máte speciální představy – projít pěšky území národních parků, naučit se vařit svou oblíbenou kuchyni přímo v zemi jejího původu, prožít s místními obyvateli jejich běžný den, vydat se na fotografickou výpravu za medvědy
– to i mnohé jiné se dá zařídit…
Nevíte jak na to, máte obavy, zda tento způsob cestování zvládnete? Prostě nám zavolejte nebo napište, probereme Vaše představy
a poradíme, co bude nejvhodnější, bezplatně pošleme konkrétní nabídku k posouzení.
SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ & KANADA
mnoho variant okružních tras s půjčeným autem a zajištěným ubytováním,
např. Západ USA od 43.200 Kč / osoba 12 nocí, letenka
okruhy busem s místním průvodcem, např. z New Yorku k Niagárám a zpět
od 35.140 Kč / osoba 4 noci, letenka
hotely ve všech městech i klidnějších místech např. New York – Manhattan
od 5.800 Kč / osoba 3 noci nebo Las Vegas – strip od 6.640 Kč / osoba 3 noci
pronájem automobilů, motocyklů a obytných aut

specializované pobyty: lyžování v Kanadě, gurmánské pobyty, výpravy
za medvědy nebo běluhami, pobyt na indiánském ranči nebo hotelu uprostřed lesů, rybaření, např. rybaření v Kanadě od 8.980 Kč / osoba 2 noci nebo
Yukonem na kánoích od 31.110 Kč / osoba 7 nocí
pronájem prázdninových domů na Floridě, např. vila v Port Charlotte 2 ložnice od 23.940 Kč / 7 nocí
pobyty na Havajských ostrovech, např. hotel 2* na pláži Waikiki od 29.840 Kč
/ osoba 7 nocí, letenka
STŘEDNÍ AMERIKA
okruhy spojené s návštěvou farem, indiánů, škol, např. Panama od 62.080 Kč
/ osoba 8 nocí, snídaně

za mayskými památkami i jedinečnou architekturou, např. Guatemala
od 39.620 Kč / osoba 3 nocí, snídaně, letenka
nekonečné pláže a poznávání památek v Mexiku – pobyty od 32.640 Kč –
letenka, 9nocí hotel 3* s all inclusive, transfer
golfové pobyty – nově se začíná prosazovat např. Guatemala: od 20.590 Kč /
4 noci
sportovní aktivity – raft, canopy; okruhy na horských kolech nebo pěší pobyty s místním průvodcem, např. Nikaragua od 40.040 Kč / osoba 8 nocí,
snídaně, 6x oběd, 3x večeře, letenka
kombinace poznání několika zemí busem s místním průvodcem, např. Kostarika, Nikaragua, Panama od 84.720 Kč / osoba 11 nocí, snídaně, 3x oběd,
4x večeře, letenka
48
JIŽNÍ AMERIKA
gurmánské okruhy – památky a příroda země doplněné návštěvou specializovaných restaurací, ochutnávkami tradičních pokrmů – Argentina, Ekvádor
archeologicky zaměřené okruhy – jedinečné památky inckého období
pobyt u místních obyvatel, zapojení do jejich každodenního života v Peru
v Ekvádoru po stopách kávy a kakaa / v Argentině a Chile za vínem
netradiční golfové destinace Ekvádor či Peru
sportovní vyžití: treky, horská kola, koně, rafting, rybaření, kajaky…
vysokohorské treky v Andách
pobyty v lodges v amazonské džungli – pozorování zvěře, ptactva
největší solná pláň na světě Salar de Uyuni v Bolívii
exkluzivní pobyty – nejlepší hotely, limuzíny, prvotřídní restaurace…
pobyty na Galapágách – jedinečný svět unikátních druhů zvířat, která nenajdete nikde jinde na světě
místa s nezapomenutelnou atmosférou – Machu Picchu, Atacama, Patagonie…
KARIBIK
individuální pobyty na všech ostrovech v hotelech různých kategorií, výlety
po ostrovech a lodní výlety…
varianty okružních tras s půjčeným autem a zajištěným ubytováním, např.
Kuba od 49.950 Kč / osoba 12 nocí s polopenzí, letenka
plavby mezi ostrovy, např. 7 nocí na jachtě – Guadeloupe, Dominica, Martinik od 28.140 Kč / osoba s plnou penzí
pobyty s kurzy potápění pro začátečníky a ponory pro pokročilé, např. Dominica 7 nocí / 10 ponorů od 26.490 Kč / osoba se snídaní, hotel 4* NEBO
13.660 Kč / nepotápějící se doprovod
VÝBĚR Z EXOTIKY
AUSTRÁLIE, NOVÝ ZÉLAND & OCEÁNIE
mnoho variant okružních tras s půjčeným autem a zajištěným ubytováním,
např. pobřeží Pacifiku ze Sydney od 45.460 Kč / osoba 5 nocí, letenka nebo
Severní a Jižní ostrov Nového Zélandu od 62.090 Kč / osoba 14 nocí, letenka;
„City Packages“, např. Deluxe Ayers Rock od 21.680 Kč / osoba 2 noci, 2x
večeře, místní průvodce;
pouze ubytování nebo automobilu, půjčení a vrácení ve městě dle výběru,
včetně pojištění;
transfery: letiště – hotel – letiště, 1 – 10 hodinové okružní jízdy městem;
výlety ve městech s anglicky mluvícím průvodcem;
zajištění lístků na trajekt „Inter Islander“ mezi ostrovy Nového Zélandu;
„pobyty v ráji“ – např. na ostrovech Fiji od 11.390 Kč / osoba 3 noci se snídaní
nebo ve Francouzské Polynésii – např. Bora Bora od 18.000 Kč / osoba v pensionu se snídaní
INDICKÝ OCEÁN
pobyty na všech ostrovech v hotelech různých kategorií, transfery, výlety,
pronájem aut;
okruhy po vybraných ostrovech včetně místního průvodce;
pobyty s wellness procedurami a „beauty“ programem, léčebné pobyty, ayurvédu;
Mauritius – pobyty od 39.900 Kč – letenka, 9nocí hotel 3* s all inclusive,
transfer, český delegát
Reunion – okruh ostrovem od 36.500 Kč – letenka, 7nocí hotely se snídaní, 7
dní auto
Mayotte – pobyty od 18.090 Kč – 7nocí hotel 3* se snídaní, transfer
Madagaskar – okruh ostrovem od 33.480 Kč – 9nocí hotely se snídaní, transfery autem s místním řidičem
Maledivy – pobyty od 48.880 Kč – letenka, 9nocí hotel 3* s polopenzí, transfer letadlem, český delegát
Srí Lanka – okruh od 39.690 Kč – letenka, 9nocí hotely s polopenzí, transfery
autem s místním řidičem
Seychely – pobyty od 41.150 Kč – letenka, 9nocí hotel penzion bez stravy,
transfer
BLÍZKÝ VÝCHOD
ASIE

pobyty na snových místech, v pohádkových hotelích – např. Bali
od 41.110 Kč – letenka, 7nocí hotel 5* se snídaní, transfer, 3výlety / Filipíny
od 38.030 Kč – letenka, 9nocí hotel 4* se snídaní, transfer
okruhy s průvodcem v Malajsii, Indonésii, Thajsku – např. Malajsie 11 nocí
okruh + 3 noci na pláži od 69.990 Kč / osoba se snídaní, místní průvodce,
transfery, výlety
Himaláje – Kumaon – 4 noci okruh „jezera, chrámy, safari“ s průvodcem
od 8.490 Kč / osoba s plnou penzí, místní průvodce, transfery, vstupy do NP
Trek Himaláje – Dhauladhar – 5 nocí okruh s průvodcem od 8.090 Kč / osoba
s plnou penzí, místní průvodce, transfery, vstupy a poplatky za kempy – trek
4 dny (3 nebo 4 hodiny denně)
chcete zkusit místa mimo vyšlapanou cestu nebo vyzkoušet něco unikátního? Rádi připravíme speciální programy:
pozorování gibbonů v Laosu
pobyty v rodinách v celé Asii
návštěvy místních kmenů
cesty do málo navštěvovaných severoindických států…
Jordánsko, Izrael, Spojené Arabské Emiráty, Omán
okruhy s půjčeným autem a zajištěným ubytováním, např. SAE od 29.990 Kč
/ osoba 8 nocí, snídaně, letenka;
okruhy autem s místním řidičem, např. Jordánsko od 19.990 Kč / osoba 4
noci, snídaně, letenka;
hotely/ léčebné pobyty u Mrtvého moře, např. Jordánsko od 19.890 Kč /
osoba 7 nocí, polopenze, letenka, transfer;
luxusní hotely jako z pohádek tisíce a jedné noci u moře, např. The Cove
Rotana Resort v SAE od 22.690 Kč / osoba 7 nocí, snídaně, letenka, transfer
AFRIKA
zajišťujeme služby ve všech zemích černého kontinentu
např. Jižní Afrika – mnoho variant okružních tras s půjčeným autem a zajištěným ubytováním, např. okruh kolem Kapského Města od 36.990 Kč /
osoba 7 nocí, letenka;
safari v Keni 7 nocí s plnou penzí + 2 noci s all inclusive na ostrůvku Lamu
od 87.690 Kč / osoba, letenka, místní průvodce, transfery, místní přelet
Hledáte víc, chcete se během dovolené něco naučit, dozvědět, zažít, být více
aktivní? Nabízíme: GOLF, VAŘENÍ, PORSCHE tour, LÁZNĚ, PLAVBY, RODINNÉ DOVOLENÉ, NÁKUPY, DOBROVOLNICKÉ POBYTY a spoustu dalších variant a aktivit.
Ceny jsou kalkulovány s využitím nejvýhodnějších tarifů; na osobu při dvou osobách celkem. Ceny „okružní trasy
s autem“ jsou vč. půjčení auta s komplexním pojištěním, ceny „s místním průvodcem“ jsou s dopravou v místě a anglicky mluvícím průvodcem. Ceny, kde není uvedená letenka, jsou bez ceny letenky.
49
Všeobecné Informace a podmínky
DOPRAVA - ZÁKLADNÍ INFORMACE
DOPRAVA VLASTNÍM VOZEM
Cestování autem má řadu výhod. V katalogu najdete u každého letoviska informaci o vzdálenosti z Prahy. Doba jízdy závisí na hodině odjezdu z ČR a i na zvolené trase. Doporučujeme
vydat se na cestu tak, abyste na místo přijeli mezi 14. a 18. hodinou. Podrobnější plán cesty,
aktuální poplatky a aktuální ceny PHM jsou součástí informací k cestě, které od nás obdržíte
před nástupem na dovolenou. Pro vyhledání doporučené trasy v Evropě můžete také použít
stránku www.michelin.cz, tento program umožňuje spočítat i cestovní náklady vč. většiny
dálničních poplatků.
AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
Autobusová doprava je zajišťována kvalitními autobusy našich smluvních partnerů, které
splňují mezinárodní předpisy pro dopravu osob. Autobusy jsou vybaveny ABS, klimatizací,
TV a barem. Luxusní autobus navíc i WC. V zájmu bezpečnosti cestujících a v souladu se
zákonem o silničním provozu se WC v autobuse používá jen ve výjimečných a nouzových případech. Každý z cestujících má k dispozici sedačku se sklopným opěradlem, u luxusních autobusů s možností vysunutí do uličky pro větší komfort cestování a s opěrkou na nohy.
Místa v autobusu jsou přidělována podle pořadí přihlášení a s ohledem na věk a zdravotní
stav klienta. Přeprava klientů se řídí mezinárodními předpisy. Během cesty jsou pravidelné asi
půlhodinové přestávky na vybavených odpočívadlech nebo u benzinových pump. Přestávky
jsou zařazovány po max. čtyřech hodinách jízdy. V průběhu zastávek jsou většinou nabízeny
teplé a studené nápoje, platba v Kč. V ceně dopravy je přeprava jedné osoby a jednoho zavazadla do 20 kg. Dále může mít každý jedno příruční zavazadlo do 5 kg (max. rozměry 40x20x20
cm). Z přepravy jsou vyloučeny objemné isotermické tašky a balení PET láhví s vodou. Řidiči
jsou oprávněni kontrolovat váhu zavazadel. V případě, že váha přepravovaného zavazadla přesáhne předepsanou maximální váhu, jsou oprávněni odmítnout zavazadlo k přepravě nebo
vybrat jednorázový poplatek za nadváhu ve výši 300 Kč za 1 zavazadlo. Vzhledem k omezenému prostoru uvnitř autobusu a bezpečnosti cestujících nelze akceptovat ani větší příruční
zavazadla. Každá přepravovaná osoba vč. malých dětí musí mít vlastní sedačku. Použití dětské
autosedačky pro velmi malé děti je na uvážení rodičů. Autosedačky pro děti jsou povinni zajistit spolucestující dětí, stejně jako kurty pro její připevnění k sedačce autobusu. Pokud budete mít pro dítě autosedačku, prosíme o nahlášení již při objednávce. Bezpečnostními pásy
na všech sedačkách disponují autobusy vyráběné od roku 2006.
ODJEZDOVÉ ČASY A ODJEZDOVÁ MÍSTA, SVOZY
Začíná-li pobyt v sobotu, odjezd autobusu z ČR je vždy v pátek. Přesný čas a místo odjezdu
z ČR vám budou sděleny v informacích k odjezdu. Na odjezdovém místě je nutné být včas.
Autobus většinou nabírá cestující na více místech podle harmonogramu. Pokud má váš autobus zpoždění více než 15 minut, kontaktujte dispečink CK, obdržíte informaci o poloze autobusu a předpokládaném příjezdu. Pokud stojíte správně, nemusíte autobus hledat, posádka
má za úkol najít cestující a ne naopak.
Příjezd na pobytové místo je následující den v ranních (dopoledních) hodinách. Přesná hodina
příjezdu do prázdninového letoviska je vždy závislá na aktuální průjezdnosti mezinárodních
tras. Odjezd z pobytových míst je vždy v odpoledních/večerních hodinách (cca 13-22 hod.)
v závislosti na místě odjezdu a na příjezdu ranního autobusu z ČR. Posádka autobusu má mezi
příjezdem a odjezdem do/z letoviska plánovaný povinný odpočinek podle mezinárodních
předpisů. Autobus je po tuto dobu odstaven bez zavazadel, řidiči odpočívají. Čas odjezdu
z pobytového místa je zpravidla uveden v recepci na/v informační tabuli/knize nejpozději
v poledne v den odjezdu. Dojezd do ČR je zpravidla v neděli v dopoledních/poledních hodinách. Odjezdová místa a příplatky jsou uvedeny u jednotlivých pobytových míst.
CK si vyhrazuje právo zajišťovat svozy z jednotlivých míst osobními automobily či mikrobusy. V případě, že je v jednom nástupním místě méně než 6 cestujících, může CK
zajistit dopravu klientů k dálkovému autobusu veřejnou hromadnou dopravou (meziměstské autobusy, vlak). Pokud je nástupní místo za příplatek, CK tento příplatek vrací
a dále hradí klientovi běžnou cenu jízdenky veřejnou hromadnou dopravou (předložení jízdenek není nutné). V takovém případě bude klient informován o optimálním
spojení. Na vyžádání zajistíme transfer z libovolného odjezdového místa (za příplatek).
LETECKÁ DOPRAVA
Letecká doprava je popsána pro každou destinaci zvlášť.
OSOBNÍ ÚDAJE, INFORMACE K ODJEZDU
CK požaduje od všech osob přihlášených k zájezdu celé jméno a rodné číslo (datum narození).
Tyto údaje jsou při počítačovém zpracování použity jako kontrolní znaky pro identifikaci a také
v některých případech určují slevy (děti, senioři). Dále požadujeme ve smlouvě o zájezdu (tzv.
přihlášce) vyplnit adresu a e-mail první osoby na přihlášce. Telefonní číslo použijeme tehdy,
potřebujeme-li vás informovat o neodkladné záležitosti těsně před odjezdem, je nutné udat
číslo telefonu, který budete mít v době zájezdu u sebe. Ke zpracování přihlášky s cestovním
pojištěním potřebuje pojišťovna celé jméno, rodné číslo a adresu každé pojištěné osoby.
Odbavení k zájezdu či pobytu zasíláme standardně tak, aby jej klient obdržel cca 5 - 7 dní
před odjezdem. Pojišťovna i CK používá osobní údaje na základě povolení dle platného zákona 101/2000 Sb.
DŮLEŽITÉ CESTOVNÍ POJMY
REZERVACE ZÁJEZDU
Rezervaci zájezdu si můžete provést ve své cestovní agentuře. Jedná se o bezplatné a nezávazné ověření, zda místo ve vámi vybraném zájezdu je volné. Rezervace je platná 1-5 dní podle
toho, kolik času zbývá do odjezdu. Po dobu rezervace vám místa v zájezdu nikdo nemůže přebrat. Speciální nabídky (na poslední chvíli) nelze zarezervovat.
50
SMLOUVA O ZÁJEZDU - PŘIHLÁŠKA
Jakmile se rozhodnete zájezdu zúčastnit, sepisujete smlouvu o zájezdu (tzv. přihlášku, dále
SOZ). Při sepsání SOZ potvrzujete souhlas se všeobecnými podmínkami a skládáte zálohu.
SOZ je závazná, z její výpovědi (stornování) plynou stornopoplatky. Stornopoplatky závisí na době, která zbývá do odjezdu. Před škodou ze stornopoplatků vás v případě nemoci
aj. může chránit pojištění storna cesty. K požadavkům, které jsou uvedeny v poznámce
a nejsou součástí ceny, CK i ubytovatel přihlíží, nelze je však garantovat.
PLATBA ZÁJEZDU, ZÁLOHA, FAKTURA
Zálohu skládáte při sepsání SOZ. Minimální záloha na osobu je 1.000 Kč, resp. 10% z celkové ceny zájezdu. Výše zálohy je 30% v případě čerpání časové slevy. Další zálohy mohou být
placeny v libovolných splátkách tak, aby dva měsíce před odjezdem byla zaplacena polovina
zájezdu a max. čtyři týdny před odjezdem byl zájezd doplacen. Zájezd můžete platit hotově
u prodejce, hotově složenkou v KB/ČSOB (bez poplatku), bezhotovostně na účet v KB/ČSOB
(nevkládejte prosím bez faktury s variabilním symbolem, vystavení na počkání). Ve všech
našich provozovnách (kromě pobočky ve Kdyni) také akceptujeme platbu platebními kartami. Pokud za vás dovolenou (nebo její část) platí zaměstnavatel, musíte mít pro vystavení
faktury buď písemnou objednávku nebo přesnou fakturační adresu vč. IČO instituce. Za zájezd
můžete také zaplatit poukázkami SodexhoPASS (HolidayPASS, FlexiPASS, Dárkový Šek), Cheque
déjeuner (Šek dovolená) nebo Accor Services (Compliments Holiday, Compliments Multi)
a to až do výše 12.000 Kč, max. však do 50% základní ceny na jednu SOZ (nelze použít na příplatky - např. doprava autobusem, plná penze…). V případě čerpání slev (časová, stálý klient,
senior,…), je sleva poskytována, resp. vypočtena pouze z částky nehrazené poukázkami, tzn.
z doplatku placeného hotově.
Příplatky pod cenovou tabulkou jsou uváděny v korunách (vybírají se v ČR) nebo v eurech
(platí se na místě při příjezdu).
UBYTOVÁNÍ, NÁSTUPNÍ A ODJEZDOVÝ DEN
Typ ubytování odpovídá místním normám a je uveden u jednotlivých pobytů. Konkrétní
pokoje/apartmá přiděluje recepce. První a poslední den u pobytových zájezdů je vyhrazen pro
dopravu. Ubytováni budete podle evropského standardu, tzn. v hotelu po 14. hodině, v apartmá po 16. hodině. Případný jiný ubytovací čas uvádíme v informacích k odjezdu. Ubytování
končí v odjezdový den většinou do 9. hodiny dopoledne. Do této doby musíte předat klíče
od pokoje/apartmá recepci.
Přijíždíte-li autobusem, na místo ubytování dorazíte ráno/dopoledne a odjezd je v odpoledních/večerních hodinách. Zavazadla si po dobu, kdy ještě/už nemáte klíče od pokoje/apartmá, můžete zpravidla uložit na předem stanoveném místě (zavazadlová místnost, zavazadlové boxy). Přilétáte-li v ranních a dopoledních hodinách, platí stejné podmínky. Při přebírání
pokoje/apartmá předkládáte na recepci či ubytovateli ubytovací poukaz od CK (voucher)
a cestovní doklady ubytovaných. Cestovní doklady zůstávají na recepci minimálně den, než
recepční zapíše do seznamů pro krátkodobé přihlášení k pobytu. Pokud čerpáte v hotelu či
areálu služby, za něž se neplatí přímo (např. obsah minibaru, konzumace v baru či restauraci, telefon, internet, placené TV kanály,…), zůstává jeden doklad na recepci do odjezdu, než
vyrovnáte hotelový účet.
STRAVA
Stravování formou polopenze znamená snídani a večeři. Plná penze zahrnuje navíc obědy. Jídla
jsou podávána podle místních zvyklostí. Švédské stoly znamenají neomezenou volbu jídla,
jehož skladbu si sami volíte, a pro něž si sami chodíte k bufetovým stolům. Výběr závisí na kategorii hotelu. Kromě snídaně nejsou nápoje v ceně jídla, pokud není u konkrétní kapacity stanoveno jinak. Chorvatsko: snídaně jsou kontinentální formou švédských stolů (bufetu - pečivo,
máslo, džemy, med,…). Večeře jsou buď servírované (zpravidla výběr min. ze dvou menu, volíte
si den předem) nebo formou švédských stolů. V příjezdový den je u servírované večeře jednotné menu. Itálie: snídaně jsou kontinentální (pečivo, máslo, džemy, med,…), hotely kategorie 3*
nabízejí navíc jednoduchý výběr sýrů a uzenin, popř. vejce, jogurt a cereálie. Večeře se skládají
ze dvou chodů - 1. ochucené těstoviny, salát nebo polévka, 2. maso nebo ryba, příloha je většinou pečivo. Francie: snídaně jsou kontinentální (bageta, máslo, džemy, med, nutella,…) nebo
formou jednoduchého bufetu (navíc sýry, uzeniny, vejce, jogurty, cereálie). Večeře jsou obvykle
servírované (předkrm, hlavní chod, dezert nebo sýr). Španělsko: všechny hotely nabízejí stravování formou švédských stolů. K polopenzi lze připlatit plnou penzi, někde i all inclusive. Některé
hotely nabízejí za příplatek vodu a víno (0,7 l na dvojici). Obědy a večeře zahrnují polévku, maso
nebo ryby, přílohy, různé druhy salátů, ovoce a dezerty.
UBYTOVÁNÍ V HOTELU
Oficiální kategorie je vyjádřena plnými hvězdičkami. Nemá-li hotel oficiálně uznanou kategorii, pak obrysové hvězdičky označují hodnocení CK. Vybavení hotelového pokoje je popsané v textech. Přistýlky v pokojích mohou být i formou rozkládacího křesla, gauče či lehátka.
U hotelového ubytování se předpokládá i hotelové stravování. Na pokojích nelze připravovat
jídlo, a pokud v textu není uveden minibar/lednička, nelze zde chladit nápoje. Hotelové pokoje se zpravidla uklízejí denně, ložní prádlo se zpravidla mění 1x týdně, hotelové ručníky jsou
měněny, pokud je potřeba, a nesmí se odnášet na pláž. Ne vždy je do koupelen dodáváno
hotelové mýdlo. Pokud je proveden úklid nedostatečně, či vám nebyly doneseny čisté ručníky,
obraťte se ihned na recepci. Na většině hotelů vám v recepci zapůjčí redukci na zásuvku, žehličku či vám umožní uložení cenností v trezoru a léků v chladničce. Trezor na pokojích je vždy
za poplatek, který zahrnuje samotný poplatek (do 10 EUR/týden) a kauci na klíč. Po odevzdání
klíče při odjezdu Vám bude kauce vrácena. Některé hotely zatěžují poplatkem nebo vratnou
kaucí TV na pokoji, po zaplacení dostanete v recepci ovladač. I když je ve vybavení hotelu služba uvedena, nemusí být zdarma, např. parkoviště, předem objednaná postýlka, pes, telefonní
hovory, sauna, prádelna apod.
UBYTOVÁNÍ V APARTMÁ
Oficiální kategorie je vyjádřena plnými hvězdičkami. Nemá-li rezidence oficiálně uznanou
kategorii, pak obrysové hvězdičky označují hodnocení CK. Apartmá (dále APT) je prázdninový byt s kuchyňkou či kuchyňským koutem v obývací místnosti, koupelnou a WC a daným
počtem ložnic. Studio (dále STU) je malý byt - garsoniéra s jednou obývací místností, s koupelnou a WC, nemá žádné další ložnice. Přistýlky v APT/STU jsou zpravidla formou rozkládacího křesla nebo gauče. Kuchyňky jsou připraveny pouze pro jednoduché prázdninové vaření
a ohřívání, vybavení stolním a varným nádobím je přizpůsobeno počtu ubytovaných osob.
Ne vždy se podaří uhlídat po celou sezónu funkčnost kuchyňských nástrojů, doporučujeme
přibalit vlastní ostrý kuchyňský nůž a otvírák na konzervy. Je zde lednička s menší přihrádkou
pro krátkodobé uchování zmrazených potravin a sporák s minimálně dvěma plotýnkami. Byt
přebíráte uklizený s vypnutou či na minimum zapnutou ledničkou. Další elektrické spotřebiče
(mikrovlnná trouba, kávovar, varná konvice, myčka,…) nejsou standardně ve vybavení kuchyněk, pokud není v popisu kapacity uvedeno. Byty nejsou v průběhu pobytu uklízeny, ve vybavení jsou úklidové pomůcky. Úklidové prostředky (saponáty apod.), kuchyňské utěrky, pytle
do odpadkových košů a toaletní papír standardně nejsou ve vybavení. Informace o ložním
prádle, ručnících a závěrečném úklidu je v textu popisu bytu; mohou být za příplatek, prádlo
pak přebíráte s klíči od bytu. Ložní prádlo se může sestávat i ze dvou prostěradel a povlaku
na malý polštář, je měněno většinou po týdnu. Je-li závěrečný úklid v ceně, nezahrnuje úklid
kuchyně, který musí provést host sám (odpadky, nádobí,…).
Všeobecné Informace a podmínky
REKLAMACE
Pokud řešíte v místě problém, nejlépe a nejrychleji vám může pomoci odpovědný pracovník
v místě. Přednostně se tedy obracejte na recepci, resp. delegáta v místě. Pokud vám nemohou vyhovět, kontaktujte dispečink CK - nonstop telefon uvádíme v informacích k odjezdu.
Potvrzení o řešení závady v místě je nezbytnou součástí reklamace.
FORMULÁŘE, WEB
Veškeré formuláře, smlouvy, podmínky a programy jsou ke stažení na webových stránkách CK
(www.campana.cz). Najdete zde kontakt na autorizovaného prodejce, který je nejblíže vašemu
bydlišti. Z internetu je možné stáhnout i smlouvu o zájezdu (ve formátu PDF nebo XLS) vč.
příloh i pojistné podmínky a formuláře pro hlášení pojistných událostí. Pokud nemáte přístup
k internetu, požádejte o stažení podmínek autorizovaného prodejce.
DÁRKOVÉ POUKAZY
PLÁŽE
Pokud vám došla inspirace při vymýšlení praktických dárků pro vaše blízké, pomyslete na to,
že tím nejhezčím dárkem je aspoň kousek splněného snu, že místo výpravné encyklopedie
či spotřebičů touží třeba po tom spatřit Eiffelovku nebo se alespoň jednou vykoupat v modravém Jadranu… Zdarma Vám vytvoříme dovolenkový poukaz přímo na míru v libovolné
ceně s textem, který si sami zvolíte. Hodnota poukázky se odečte od ceny vybraného zájezdu.
KAUCE A MÍSTNÍ POPLATKY
Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří CAMPANATOUR a zákazníkem se řídí ustanoveními zák.
40/1964 Sb. (občanský zákoník) a zák. č. 159/1999 (zákon o cestovním ruchu) - oba ve znění
pozdějších předpisů. Podrobnosti konkrétního smluvního vztahu upravuje smlouva o zájezdu (dále SOZ) a její dodatky. SOZ se uzavírá mezi CK (pořadatelem zájezdu) a zákazníkem
v písemné formě a obsahuje: vyplněný formulář + další smluvní ujednání. SOZ může být uzavřena přímo v CK nebo prostřednictvím jejího obchodního zástupce (prodejce), který jedná
na základě a v mezích uzavřené obchodní smlouvy a udělené plné moci.
Smlouva o zájezdu upravuje veškeré vztahy mezi CK a zákazníkem, zejména: uzavření
smlouvy o zájezdu, sjednané služby, cena a jejich úhrada, zvýšení ceny zájezdu, povinnosti CK
při uzavření SOZ (katalogy, informace, kontakty, pojistné podmínky), změna podmínek SOZ ze
strany CK nebo zákazníka, odstoupení od SOZ (zrušení zájezdu, porušení smluvních povinností), odstupné (stornopoplatky), odpovědnost CK, porušení SOZ v průběhu zájezdu, podmínky
realizace zájezdu (minimální počet účastníků, zvláštní podmínky pro účast na zájezdu), reklamace, pokyny na cestu, další podmínky, pravidla, zvyklosti, závěrečná ustanovení.
Chorvatsko: všechny pláže jsou veřejné, na všech bývají zpravidla převlékací kabinky, sprchy
a možnost pronájmu slunečníků a lehátek. Itálie: pláže veřejné a soukromé. Na soukromých
platíte poplatek. Nájemce pláže zajišťuje úklid, pronajímá pevně ukotvené slunečníky s lehátky a křesly, provozuje plážový bar. Jsou zde toalety a většinou i převlékací kabinky. Na soukromé pláži se můžete bez zaplacení pouze koupat, nesmíte zde však postavit vlastní slunečník.
Na veřejných není možnost pronájmu slunečníků a lehátek. Francie a Španělsko: téměř
všechny pláže jsou veřejné (kromě těch u luxusních hotelů). Na veřejné je dovoleno vše, smí
sem surfaři i psi. Provoz zajišťuje obec, možnost pronájmu slunečníků a lehátek, nemusí zde
být sprchy a toalety.
Povinná kauce (vratná jistina) je vybírána při převzetí klíčů od bytu. Kaucí ručíte nejen za nepoškození inventáře bytu, za provedení konečného úklidu (pokud není v ceně pobytu), ale i za to,
že například neodjedete se zapomenutými klíči v kapse. Výše kauce je uvedena u jednotlivých kapacit, skládá se většinou v hotovosti, ve Francii je často možné ručit platební kartou.
V některých ubytovacích zařízeních v Itálii a Francii není do ceny zahrnuta spotřebovaná energie, v tomto případě platíte na recepci/v ubytovací agentuře paušální poplatek za vodu, plyn
a elektřinu. V Chorvatsku, Itálii a Francii se platí místní poplatky (tzv. pobytová taxa), které jsou
účtovány jako povinné příplatky.
KAPESNÉ
Kapesné by mělo zahrnovat cestovní náklady (pokud cestujete vozem), náklady na poplatky
placené na místě, částku na drobné výdaje cestou (toalety, občerstvení), částku na plánovaný
nákup čerstvých potravin v místě či na stravování v restauraci, náklady na místní výlety (ceny
výletů a vstupné), rezervu na neplánované výdaje (pokuty, ošetření u lékaře). I v případě, že
máte uzavřené pojištění léčebných výloh, pokud částka placená za ošetření v zahraničí nepřesáhne 150 EUR, dostáváte ji od pojišťovny až zpětně na základě účtenky vystavené ošetřujícím
lékařem či lékařkou, a poplatek za ošetření a léky hradíte na místě. V době platebních karet
není převoz větších částek nezbytný. Ověřte si ale, zda vaši platební kartu lze použít pro platby či výběr v zahraničí.
CESTOVNÍ DOKLADY, VÍZOVÁ POVINNOST A DALŠÍ PŘEDPISY
Cestující si sám odpovídá za platnost svých cestovních dokladů. Do zemí EU je možné cestovat i na občanský průkaz ČR se strojově čitelnými údaji vydávaný od druhé poloviny roku 2000.
Do zemí mimo EU je zapotřebí cestovní pas, a to i když jimi pouze projíždíte. Dne 26.06.2012
skončila platnost zapsání dětí v cestovních pasech rodičů. Děti do 15 let mohou opustit
území ČR pouze s vlastním cestovním pasem. Minimální platnost cestovních dokladů by
všeobecně měla být 3 měsíce od návratu do ČR. Pokud nejste občanem ČR, prověřte si na příslušném zastupitelském úřadě, zda pro vstup do země pobytu či pro tranzit nepotřebujete
vízum. Pokud ano, cestovní kancelář vám vydá potvrzení o zajištěném ubytování a pojištění,
které zastupitelský úřad potřebuje. Informace a doporučení pro cesty do všech zemí světa
najdete na www.mzv.cz v oddíle Cestujeme do zahraničí.
SLUŽBY A ASISTENCE DELEGÁTA,
PRŮVODCE CK A TECHNICKÝ PRŮVODCE
Technický průvodce (TP) doprovází autobus, je součástí posádky, koordinuje nástup
a výstup cestujících a má spojení s dispečinkem CK. Cestou neprovádí výklad. Pokud není
na palubě autobusu TP, tuto funkci zajišťují řidiči.
Průvodce CK je odborník na poznávací trasu a skupinu provází po celou dobu poznávacího
zájezdu. Cestou provádí výklad, vede skupinu městy a k jednotlivým památkám, komunikuje
s ubytovatelem. Při složitějších průjezdech měst naviguje řidiče, objednává lodní lístky apod.
V zahraničí většinou nesmí provádět výklad uvnitř uzavřených památkových areálů, proto část
výkladu k památkám je podána předem.
Delegátské služby v pobytových místech jsou zajištěny stálými smluvními pracovníky, kteří
pracují pro jednu nebo více CK. Organizují informační schůzky, přijímají objednávky výletů,
mohou provádět práci průvodce CK na výletech, řeší případné problémy. Spojení na delegáta uvádíme v informacích k cestě. Důležité vzkazy pro klienty dává delegát na/do informační
tabuli/knihy v ubytovacím zařízení.
Pokud je u pobytového místa uvedena asistence delegáta, jeho služby se omezují na pomoc
v nezbytně nutném případě, tento delegát se nenachází ve vašem pobytovém místě, neorganizuje informační schůzky ani výlety, ale je připraven vám pomoci ve složité situaci (vážný
úraz, ztráta dokladů, autonehoda,…). Služby a asistence delegáta jsou v češtině/slovenštině
(v Chorvatsku výjimečně ve srozumitelné chorvatštině). Asistence delegáta může být pouze
telefonická a může ji zajišťovat dispečink CK.
DALŠÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ (stručný výtah)
CK je oprávněna zvýšit cenu zájezdu dle zákona před realizací zájezdu jednostranným úkonem v případě, že dojde ke zvýšení: a) ceny za dopravu vč. cen pohonných hmot, b) plateb
spojených s dopravou, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu, c) směnného kurzu české koruny
použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10%.
Ceny zájezdů jsou kalkulovány kurzem zahraničních měn platným v době přípravy tisku
katalogu. CK může garantovat ceny až do 10% poklesu kurzu CZK. V případě, že dojde
k vyššímu zvýšení směnného kurzu CZK/EUR, může CK přistoupit ke zvýšení ceny zájezdů.
Nové ceny by v tomto případě platily pro všechny klienty, kteří si zaplatili pouze zálohu
a pro všechny nové rezervace. CK garantuje původní katalogovou cenu všem klientům,
kteří v době vyhlášení cenové úpravy na základě změněných kurzů budou mít zaplacenou
plnou cenu zájezdu. Písemné oznámení o zvýšení ceny zašle CK zákazníkovi nejpozději 21
dnů před zahájením zájezdu.
Příklad výpočtu NC dle bodu c): NC = CZ / PK x NK (NC-nová cena celkem, CZ-cena zájezdu
celkem dle podepsané SOZ, PK-pův. kurz ČNB k 1.12.2014, NK-nový kurz ke dni zvýšení ceny.
Je-li CK nucena zvýšit cenu zájezdu za jiných než výše uvedených podmínek, navrhne
zákazníkovi změnu SOZ.
Výše stornopoplatků se určuje podle počtu dnů ode dne oznámení CK
CAMPANATOUR do počátku zájezdu (poskytnutí první služby). Den nahlášení a den
poskytnutí první služby se nezapočítává.
Výše odstupného za každou jednotlivou osobu činí:
45 dní a více před rozhodnou skutečností 500 Kč
44 dní až 30 dní
20% z celkové ceny objednaných služeb
29 dní až 20 dní
30% z celkové ceny objednaných služeb
19 dní až 11 dní
50% z celkové ceny objednaných služeb
10 dní až 5 dní
80% z celkové ceny objednaných služeb
100% z celkové ceny objednaných služeb
4 dny a méně
Zákazník podpisem SOZ potvrzuje, že se seznámil s jejím obsahem, zejména s rozsahem objednaných služeb, podmínkami cestovního pojištění a povinného smluvního pojištění ve smyslu zák. č. 159/1999 Sb. CAMPANATOUR je ve smyslu tohoto
zákona cestovní kanceláří, na kterou se vztahuje povinnost sjednat povinné smluvní
pojištění, na základě kterého vzniká zákazníkovi právo na plnění v případech, kdy CK
z důvodu svého úpadku:
a)neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do ČR, pokud je tato
doprava součástí zájezdu,
b)nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se
zájezd neuskutečnil,
c)nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu v případě, že se zájezd
uskutečnil pouze z části.
Povinné smluvní zajištění je zahrnuto do cen všech zájezdů podle zákona 159/1999 Sb.
Uvedené údaje slouží pouze pro informaci, veškerá smluvní ujednání mezi CK
CAMPANATOUR a zákazníkem jsou obsažena ve smlouvě o zájezdu nebo jejích
dodatcích. Popisy zájezdů a vysvětlení pojmů jsou uvedeny v tomto katalogu,
liší-li se údaj v katalogu od údaje ve smlouvě o zájezdu - má přednost ustanovení smlouvy o zájezdu.
51
www.antily.cz
www.anz.cz
KARIBIK - ubytování na všech ostrovech - letecká doprava včetně přeletů - ubytování v hotelech a resortech
všech cenových kategorií - kombinace pobytu na několika ostrovech - all
inclusive program - zvláštní nabídky
pro novomanžele a páry - potápění okružní plavby se společností Carnival
- individuální a skupinové cesty.
AUSTRÁLIE A NOVÝ ZÉLAND - letecká doprava - kombinace s pobytem v Asii - ubytování
v cenově výhodných sítích (Flag, BW, Choice
Hotels) - městské hotely a balíčky za výhodné ceny - plážové resorty - desítky exkurzí,
okružních jízd a fly and drive programů železniční doprava - trajekty - pronájem aut
a obytných vozů.
www.tahiti.cz
www.indickyocean.cz
FRANCOUZSKÁ POLYNÉSIE - letecká
doprava včetně pasů Air Tahiti pro
přelety mezi ostrovy - privátní i skupinové transfery, výlety a exkurze - ubytování v penzionech, vilách, hotelech
a resortech s bungalovy nad hladinou - pronájem aut - okružní plavby
- charter jachet - speciální podmínky
pro svatební cesty - výlety na Markézy
a Velikonoční ostrov.
INDICKÝ OCEÁN - letenky včetně přeletů
mezi jednotlivými ostrovy - cenově dostupné ubytování - sportovní a turistické programy na ostrově Reunion - plážové hotely na ostrově Mauritius - atraktivní příroda na Madagaskaru - překrásné Seychely
- všechny resorty a speciální plavby s potápěním na Maledivách - individuální pobyty
a skupinové zájezdy na Srí Lanku.
www.jordansko.cz
www.venezuela.cz
JORDÁNSKO – letenky – ubytování
Ammán, Mrtvé moře (léčebné pobyty), Petra – poznávací okruhy vč. pronájmu aut nebo auta s řidičem – kombinace pobytů u léčivého Mrtvého
moře s výjezdem do monumentálního skalního města Petra a za bizarní
pouštní krajinou Wádí Rum - zájezdy
pro skupiny na objednávku.
VENEZUELA – letenky včetně všech vnitrostátních přeletů - individuální programy
s cestováním po celé zemi včetně pronájmu
aut – okruhy úchvatnou přírodou – plážové
pobyty na ostrově Isla Margarita – kombinace pobytu s poznáním – skupinové zájezdy
– pobyty na ostrovech Trinidad a Tobago vč.
zajištění letecké dopravy a transferů.
www.antily.cz
Y PRO
NABÍDKY 2015
SKUPIN
AUSTRÁLIE A NOVÝ ZÉLAND - letecká doprava - kombinace s pobytem v Asii - ubytování v cenově
výhodných sítích (Flag, BW, Choice
Hotels) - městské hotely a balíčky
za výhodné ceny - plážové resorty - desítky exkurzí, okružních jízd
a fly and drive programů - železniční doprava - trajekty - pronájem
aut a obytných vozů.
www.tahiti.cz
www.indickyocean.cz
SKO
INDICKÝ OCEÁN - letenky včetně přeletů mezi jednotlivými ostrovy - cenově
dostupné ubytování - sportovní a turistické programy na ostrově Reunion
- plážové hotely na ostrově Mauritius
- atraktivní příroda na Madagaskaru
- překrásné Seychely - všechny resorty a speciální plavby s potápěním na
Maledivách - individuální pobyty a skupinové zájezdy na Srí Lanku.
FRANCOUZSKÁ POLYNÉSIE - letecká
doprava včetně pasů Air Tahiti
pro přelety mezi ostrovy - priváttransfery, výlety
a exkurze - ubytování v penzionech, vilách, hotelech a resortech
s bungalovy nad hladinou - proané
nájem aut - okružní plavby - charter jachet - speciální Najd
ete zde vybr podmínky
pro svatební
ravo
cestyu.- výlety na anělsku. Uby
u dop
a Šp
Markézy
a Velikonočnísku
ostrov.
ech.
tobusovo
ní i LIE
skupinové
ITÁ
E
FRANCI
TSKO
CHORVA
ŠPANĚL
í s au
Chorvat
ubytován ve Francii, Itálii,
vech či mob
nabídku
Vážení,
bungalo
vé kapacity apartmánech,
áme vám
předklád
a pobyto
jích,
í zájezdy
ých poko
poznávac
v hotelov
zajištěno
tování je
www.venezuela.cz
www.jordansko.cz
JORDÁNSKO – letenky – ubytování Ammán, Mrtvé moře (léčebné
pobyty), Petra – poznávací okruhy
vč. pronájmu aut nebo auta s řidičem – kombinace pobytů u léčivého Mrtvého moře s výjezdem do
monumentálního skalního města
Petra a za bizarní pouštní krajinou
Wádí Rum - zájezdy pro skupiny na
objednávku.
zájezdy
e refere
davku
lem
ní zaš
ádá
Na vyž
ISTRIE, DALMÁCIE, OSTROVY
SLUNEČNÍ POBŘEŽÍ, ZLAT
ZLATÉ
A É PÍSKY
AT
FRANCIE
PAŘÍŽ
tour:
Spolehlivý průvodce na Vašich cestách
www.campana.cz
na Vašich cestách
www.campana.cz
- možnost zadání požana zasílání nabídek - přehledný detail zájezdu - kombinace
rezervace přes internet a bezpečné platby i v našich pobočkách
- zobrazují se skutečné „last minute“ dva týdny před odjezdem či
odletem.
.
UR s.r.o
PANATO
CK CAM
e:
í rezervac 379 420 240,
a.cz
centráln
fax.
.campan
420 220,
tel. 379 ana.cz, www
[email protected]
campan
CHORVATSKO
&
BULHARSKO
BULHARS
Spolehlivý průvodce
ZÁJEZDY SE SLEVOU - pobyty u moře
i na horách - poznávací zájezdy - možnost zadání požadavku na zasílání
nabídek - přehledný detail zájezdu
- kombinace rezervace přes internet
a bezpečné platby i v našich pobočkách - zobrazují se skutečné „last
minute“ dva týdny před odjezdem či
odletem.
EXOTIKA
cz
@campana.
cz
pana 31 272, kdyne
PLZEŇ 301 00,čky
Lochotínská
CK Cam 18
377 531 743
[email protected]
tel. 379 7
3, klatov
Pobo
Centrální
rezervace
založeno
1990
již 25. sez
óna
19/31
379 420 224, 379 420 220, fax: 379 420 240, e-mail: [email protected]
379 420 222, 379 420 220, fax: 379 420 240, e-mail: [email protected]
379 420 223, 379 420 220, fax: 379 420 240, e-mail: [email protected]
379 420 221, 379 420 220, fax: 379 420 240, e-mail: [email protected]
kdyně
345 06, Náměstí 131
klatovy339 01, Plánická 3/1
liberec
460 01, Pražská 7
...až na konec světa
cz
131,
Náměstí
376 315 91
[email protected]
3/1, tel.
Kdyně –
0, libere
– Plánická tel. 485 105 06
Klatovy
á 7,
– Pražsk
Liberec
Vaše cestovní kancelář:
BLÍZKÝ A DÁLNÝ VÝCHOD  INDICKÝ OCEÁN
AFRIKA  TICHOMOŘÍ  AMERIKA  KARIBIK
Campanatour – EXOTIKA
em přip ezd s odjezd
Obrat
záj
volný
ČR.
na libo
z celé
pro
obusy
ici aut
b. www.last.minute.cz
K dispoz 59 a 75 oso
KOSTARIKA – letenky – pronájem aut
ZÁJEZDY SE. SLEVOU - pobyty
včetně všech druhů terénních vozidel 49, 53,
nce
u moře
i na horách - poznávací
ubytování na pláži i ve vnitrozemí – individuální programy s cestováním nedotčenou přírodou jednoho z posledních
pozemských rájů - pobyty v deštném
pralese – programy s anglicky hovořícím
průvodcem i pro jednotlivce.
PROVENCE,
KOSTARIKA – letenky – pronájem aut včetně všech druhů terénních vozidel - ubytování na pláži i ve vnitrozemí – individuální
programy s cestováním nedotčenou přírodou jednoho z posledních pozemských
rájů - pobyty v deštném pralese – programy s anglicky hovořícím průvodcem i pro
jednotlivce.
ilhom
,
. 44 osob
skupiny min y zdarma.
Zájezdy pro
4 osob
h osob +
40 platícíc
VENEZUELA – letenky včetně všech
vnitrostátních přeletů - individuální programy s cestováním po celé
zemi včetně pronájmu aut – okruhy
úchvatnou přírodou – plážové pobyty na ostrově Isla Margarita – kombinace pobytu s poznáním – skupinové zájezdy – pobyty na ostrovech
u
Trinidad a Tobago vč. zajištění nab
letec- ídk
ké dopravy a transferů.
em
ravíme
www.kostarika.cz
POBŘEŽÍ,
www.last.minute.cz
www.anz.cz
KARIBIK - ubytování na všech ostrovech - letecká doprava včetně přeletů - ubytování v hotelech a resortech všech cenových kategorií kombinace pobytu na několika
ostrovech - all inclusive program zvláštní nabídky pro novomanžele
a páry - potápění - okružní plavby
se společností Carnival - individuální a skupinové cesty.
AZUROVÉ
www.kostarika.cz
www.campana.cz
379 731 272 376 315 913
485 105 060 [email protected]
[email protected]
[email protected]
Download

Stáhnout v PDF