Muzea a výstavy / Museen und Ausstellungen / Museums and Exhibitions
845 km Hamburg
556 km Berlin
PL
D
D8
Plzeň D5
547 km Poznaň
259 km Katowice
Praha
D1
Ostrava
Olomouc
Jihlava
585 km München
718 km Frankfurt
Brno
52
A
133 km Wien
314 km Linz
738 km Venezia
1 257 km Rome
D1
D2
SK
129 km Bratislava
326 km Budapest
Mendel Museum
Mendel Museum
Mendelovo
muzeum
Top výletní cíle na jižní Moravě
Topausflugsziele in Südmähren
Top Destinations in South Moravia
Kontakt: / Contact:
Masarykova univerzita –
Mendelovo muzeum
Augustiniánské opatství na Starém Brně
Mendlovo náměstí 1a, 603 00 Brno
tel .: +420 543 424 043
e-mail: [email protected]
www.mendelmuseum.muni.cz
www.jizni-morava.cz
www.ccrjm.cz
www.vyletnicile.cz
Vydala Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava, z. s. p. o., v roce 2011,
produkce Advertum, s. r. o., grafika Ladislav Němeček, tisk Tiskárna Didot, spol. s r. o.,
fotografie archiv CCRJM a Mendelova muzea.
Mendelovo muzeum
Mendel Museum
Mendel Museum
Posláním Mendelova muzea Masarykovy univerzity je šířit odkaz augustiniánského
opata G. J. Mendela, který je znám studiemi prováděnými na rostlinách, především
hrachu setém. Nelze však opomenout ani jeho bádání v oblasti meteorologie či
šlechtění včel. Opat Mendel se stal díky vlastní vytrvalosti, píli a analytickému přístupu
studia dědičnosti hrachu a dalších rostlin nesmrtelnou ikonou moderní biologie a je
právem považován za otce genetiky.
Das Mendel Museum der Masaryk-Universität will das Vermächtnis des Augustinerabts G. J. Mendel verbreiten. In seinen Studien widmete er sich Pflanzenversuchen,
vornehmlich der Kreuzung von Erbsen. Darüber hinaus befasste er sich mit der
Meteorologie und der Bienenzucht. Abt Mendel erlangte aufgrund seiner enormen
Beharrlichkeit, seines Fleißes und der analytischen Herangehensweise an das Studium der Vererbungsgesetze bei Erbsen und weiteren Pflanzen in der modernen
Biologie Unsterblichkeit und er wird mit Recht als der Vater der Genetik betrachtet.
The mission of Mendel Museum of Masaryk University is to disseminate the legacy
of the Augustinian abbot G. J. Mendel who is known for his studies on plants, garden pea in particular. However, his experimental works in the field of meteorology
or beekeeping should not be neglected either. Thanks to his hard work, diligence
and analytical approach to the study of inheritance in garden pea and in many
other plants, Abbot Mendel became an immortal icon of modern biology and is
justly considered the father of genetics.
Besichtigungen
Das Museum bietet eine ständige Ausstellung, kurzzeitige Ausstellungen sowie die
Besichtigung des Bienenhauses im Garten der Abtei.
Tours
The Museum offers visits to the permanent exhibition, short-term displays and
Mendel’s bee-house in the abbey’s garden.
Begleitende Programme
Interessenten an der Wissenschaft nutzen gewiss die Möglichkeit der Teilnahme an
Vorträgen aus dem Zyklus Mendel Lectures über weltweit bedeutende Persönlichkeiten aus den Fachbereichen Biologie, Genetik und Molekularbiologie.
Accompanying programme
Visitors interested in science are invited to presentations from the series of Mendel
Lectures introducing the recognized world scientists in the fields of genetics, biology and molecular biology.
Rollstuhl- und behindertengerechter Zugang
feste Rampe über 3 Stufen zur ganzen Ausstellung, Behinderten-WC im Museum.
Easy-access entrance
The whole exposition is accessible to wheelchairs and offers a permanent ramp
with three steps and easy-access toilets in the museum.
Prohlídky
Muzeum nabízí prohlídku stálé expozice, krátkodobých výstav a prohlídku Mendelova
včelína v zahradě opatství.
Doprovodný program
Zájemce o vědu pak jistě zaujmou přednášky z cyklu Mendel Lectures, které představují
významné světové osobnosti z oborů biologie, genetiky a molekulární biologie.
Bezbarierový vstup
Přístupná celá expozice, trvale rampa se 3 schody, bezbariérové WC v muzeu.
Otevírací doba
duben–říjen: úterý–neděle listopad–březen: úterý–neděle V pondělí na základě rezervace
Každou poslední středu v měsíci vstup zdarma!
Vstupné pro jednotlivce
dospělí: expozice 60 Kč, včelín 30 Kč
žáci, studenti, držitelé ISIS, ITIC, důchodci:
expozice 30 Kč, včelín 15 Kč
Vstupné skupinové
studenti 10 a více osob: 20 Kč / osoba
standardní 15 a více osob: 50 Kč / osoba
rodinné 2 dospělí a 2–5 dětí: 100 Kč
10.00–18.00 hod.
10.00–17.00 hod.
Öffnungszeiten
April–Oktober:
Dienstag–Sonntag 10.00–18.00 Uhr
November–März: Dienstag–Sonntag 10.00–17.00 Uhr
Montags nur für Reservierungen.
An jedem letzten Mittwoch im Monat freier Eintritt!
Eintrittspreise
Erwachsene: Ausstellung 60 CZK, Bienenhaus 30 CZK
Schüler, Studenten, Behinderte, Senioren:
Ausstellung 30 CZK, Bienenhaus 15 CZK
Gruppenpreise
Studenten 10 und mehr Personen: 20 CZK / Person
Allgemein 15 und mehr Personen: 50 CZK / Person
Familienkarte 2 Erwachsene und 2–5 Kinder: 100 CZK
Opening hours
April-October:
Tuesday – Sunday
November-March:
Tuesday – Sunday
Mondays on reservation only
Each last Wednesday in month – free entry!
10.00-18.00 o’clock
10.00-17.00 o’clock
Entrance fee for individuals
Adults: exposition 60.00 CZK, bee-house 30.00 CZK
Pupils, students, ISIS, ITIC holders, retired persons:
Exposition 30.00 CZK, bee-house 15.00 CZK
Entrance fee for groups
Students 10 and more persons: 20.00 CZK/person
Standard 15 and more persons: 50.00 CZK/person
Family ticket 2 adult persons + 2-5 children: 100.00 CZK
Download

Mendelovo muzeum - Top výletní cíle jižní Moravy