Muzea a výstavy / Museen und Ausstellungen / Museums and Exhibitions
845 km Hamburg
556 km Berlin
PL
D
D8
Plzeň D5
547 km Poznaň
259 km Katowice
Praha
D1
Ostrava
Olomouc
Jihlava
585 km München
718 km Frankfurt
Brno
52
A
133 km Wien
314 km Linz
738 km Venezia
1 257 km Rome
D1
D2
SK
129 km Bratislava
326 km Budapest
Uměleckoprůmyslové muzeum
Moravské galerie v Brně
Mährische Galerie in Brno –
Kunstgewerbemuseum
The Museum of Applied Arts
of the Moravian Gallery
Top výletní cíle na jižní Moravě
Topausflugsziele in Südmähren
Top Destinations in South Moravia
Kontakt / Contact:
Uměleckoprůmyslové muzeum
Moravské galerie v Brně
Husova 14, 662 26 Brno
tel.: +420 532 169 111
fax: +420 532 169 181
e-mail: [email protected]
www.moravska-galerie.cz
www.jizni-morava.cz
www.ccrjm.cz
www.vyletnicile.cz
Vydala Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava, z. s. p. o. v roce 2011,
produkce Advertum, s. r. o., grafika Ladislav Němeček, tisk Tiskárna Didot, spol. s r.o.,
fotografie archiv CCRJM a Moravské galerie v Brně.
Moravská galerie v Brně –
Uměleckoprůmyslové muzeum
Mährische Galerie in Brno –
Kunstgewerbemuseum
The Museum of Applied Arts
of the Moravian Gallery
Uměleckoprůmyslové muzeum bylo založeno v roce 1873. Je jednou z pěti budov, které
spravuje Moravská galerie v Brně. Roku 1961 bylo sloučeno s obrazárnou Moravského
zemského muzea a vznikla Moravská galerie v Brně jako jediné muzeum umění v České
republice spojující sbírky volného a užitého umění. V budově Uměleckoprůmyslového
muzea návštěvníci uvidí stálou expozici užitého umění od středověku po začátek
20. století.
Die Mährische Galerie in Brno –wurde 1873 gegründet. Sie ist eines von fünf Gebäuden in der Verwaltung der Mährischen Galerie in Brno. 1961 wurde sie mit der
Gemäldegalerie des Mährischen Landesmuseums zusammengeschlossen, damit
entstand die Mährische Galerie in Brno als einziges Kunstmuseum in Tschechien,
das die Sammlungen der freien und angewandten Kunst vereint. Im neu restaurierten Gebäude des Kunsthistorischen Museums sehen die Besucher die Dauerausstellung der angewandten Kunst vom Mittelalter bis zum beginnenden 19. Jahrhundert.
The Museum of Applied Arts was founded in 1873. It resides in one of five buildings
operated by the Moravian Gallery in Brno. In 1961, it merged with the picture gallery of the Moravian Museum and the Moravian Gallery came to existence in Brno
as the only museum of arts in the Czech Republic combining the collections of free
and applied arts. In the building of the Museum of Applied Arts, the visitors will
see a permanent exhibition of applied arts from the Middle Ages to the beginning
of the 20th century.
Zajímavosti
• Více než 30 výstav do roka
• Volné a užité umění od středověku po současnost
• Předměty autorů Dušana S. Jurkoviče, Otto Prushera, Josefa Hoffmanna, Alfonse
Muchy a dalších
• Grafický design, zejména české a zahraniční plakáty
• Jediný stabilní výstavní prostor Camera věnovaný výhradně fotografii
• Kolekce děl pro nevidomé a slabozraké s možností kontaktu
• Výtvarné dílny a doprovodné programy pro děti i dospělé, pedagogy, seniory
i zdravotně postižené
Speciální akce
• Mezinárodní bienále grafického designu Brno
• Přednášky, české i cizojazyčné výklady, komentované prohlídky, letní výtvarné
kurzy pro skupiny
• Přednáškový sál se 70 místy
• Brněnská muzejní noc (květen), Noc v galerii (září)
• Společnost přátel Moravské galerie v Brně, členství s řadou výhod
Otevírací doba
st–ne 10.00–18.00 hod.
čt 10.00–19.00 hod.
po, út zavřeno
Sehenswertes
• Mehr als 30 Ausstellungen im Jahr
• Vielfältigstes Angebot der freien und angewandten Kunst vom Mittelalter bis
in die Gegenwart
• Gegenstände unter anderen der Autoren Dušan S. Jurkovič, Otto Prusher, Josef
Hoffmann und Alfons Mucha
• Graphisches Design, vorrangig tschechische und aus-ländische Plakate
• Einziger stabiler Ausstellungsraum Camera ausschließlich für Fotografie
• Sammlung von Werken für blinde und sehbehinderte Menschen mit Möglichkeit
des Kontakts
• Kunstwerkstätten und Rahmenprogramme für Kinder und Erwachsene, Pädagogen, Senioren und Behinderte
Sonderveranstaltungen
• Internationale Biennale des grafischen Designs Brno
• Vorträge, tschechische und fremdsprachige Ausführungen, kommentierte
Besichtigungen, Kunstkurse im Sommer für Gruppen
• Vortragssaal mit 70 Plätzen
• Museumsnacht Brno (Mai), Nacht in der Galerie (September)
• Gessellschaft der Freunde Der Mährischen Galerie in Brno, Mitgliedschaft mit
vielen Vorteilen
Öffnungszeiten
Mi.–So. 10.00–18.00 Uhr
Do
10.00–19.00 Uhr
Mo., Di. geschlossen
Attractions
• Over thirty exhibitions a year
• Free and applied arts from the Middle Ages to the present
• Objects by authors Dušan S. Jurkovič, Otto Prusher, Josef Hoffmann, Alfons
Mucha and others
• Graphic design – namely posters by Czech and foreign authors
• The only permanent display area of „The Camera“ exclusively devoted to photography
• Collection of works for the blind and dim-sighted visitors with the possibility
of contact
• Art workshops and accompanying programmes for children and adults, teachers,
seniors and disabled persons
Special events
• International Biennial of Graphic Design Brno
• Lectures, presentations in Czech and foreign languages, guided excursions,
summer art courses fot groups
• Lecture hall with 70 seats
• Brno Museum Night (May), Night in the Gallery (September)
• Friend Society of the Moravian Gallery in Brno – membership with a range of
Advantages.
Opening hours
Wed–Sun 10.00–18.00
Thu 10.00–19.00
Mon, Tue closed
Download

Uměleckoprůmyslové muzeum - Top výletní cíle jižní Moravy