Zámek Lednice © Jihomoravský kraj/Firma Advertum GmbH
Mesta,
ˇ
víno, dýnový
ˇ
olej a termální prameny s láznˇemi
EuroVelo 9
➔
JIŽNÍ MORAVA – DOLNÍ RAKOUSKO
– VÍDENˇ – ŠTÝRSKO – SLOVINSKO
0
5
GDA˛SK
Blansko/Moravský kras (28 km)
10 km
M 1: 400.000
Central Europe Route
(EuroVelo 4)
Central Europe Route
(EuroVelo 4)
Jihomoravský kraj/Centrála cestovního
ruchu – Jižní Morava
CZ-60200 Brno, Tel. +420 542 211123
[email protected],
www.cyklo-jizni-morava.cz,
www.jizni-morava.cz
Prag-Wien Greenways
IronCurtain Trail (EuroVelo 13)
Brünn-Wien Radweg
Prag-Wien
Greenways
Weinviertel Tourismus
A-2170 Poysdorf
Tel. +43 2552 3515
[email protected]
www.weinviertel.at
Kamp-ThayaMarch-Radroute
Kamp-ThayaMarch-Radroute
IronCurtain Trail
(EuroVelo 13)
WILFERSDORF
Donauradweg
(EuroVelo 6)
Tourist-Info Wien
A-1010 Wien, Tel. +43 1 24555
[email protected], www.wien.info
GUMPOLDSKIRCHEN
Wienerwald Tourismus
A-3002 Purkersdorf, Tel. +43 2231 62176
offi[email protected]
www.wienerwald.info
TriestingtalGölsentalRadweg
Triestingau-Radweg
Niederösterreich-Information
A-3100 St. Pölten, Tel. +43 2742 9000-9000
[email protected], www.dolni-rakousko.info
PiestingtalRadweg
Niederösterreich-Card
www.niederoesterreich-card.at
Navrhované rozdˇelení Vašeho putování po evropské cyklotrase do 10 denních etap je jen jednou z možných variant – vyjed˙te na svém
kole na jih a nechte se prostˇe okouzlit okolní rozmanitou krajinou ciˇ kulinárˇ skými specialitami. A když se Vám na urˇcitém místeˇ zalíbí,
m°
užete strávit noc v nˇekterém z cetných
ˇ
romantických míst, co pár kilometru° na Vás ceká
ˇ
hostitelé se svými kulinárˇ skými specialitami
kde budete mít prˇ íležitost poznat danou zemi ciˇ region a jeho obyvatele.
1. denní etapa:
BLANSKO – BRNO
2. denní etapa:
BRNO – MIKULOV
3. denní etapa:
MIKULOV – MISTELBACH
• Délka: 28,0 km
• 583 m výstup / 656 m sjezd
• Délka: 73,2 km
• 442 m výstup / 442 m sjezd
• Délka: 81,5 km
• 511 m výstup / 521 m sjezd
První den Vás ceká
ˇ
pr ujezd
°
Moravským
krasem s proslulou propastí Macochou a
Punkevními jeskynemi
ˇ (projížd˙ka lod˙kou po
rˇ íˇcce Punkvˇe) a návštˇeva moravské metropole Brna se svˇetovˇe známou vilou Tugendhat,
zapsanou na seznam památek UNESCO.
Z Brna jedete po cyklostezce Brno-Vídeˇn
kolem vodního díla Nové mlýny s výhledy
na bílé skály Pálavy až do Nového Pˇr erova
a dále po bývalé signálce do stˇr edovˇekého
Mikulova s impozantním barokním zámkem
a rodinnou hrobkou Dietrichštejn°
u.
Soubˇežnˇe po stezce Železné opony/EuroVelo
13 dojedete až do Valtic (zámek), Lednicko-valtickým areálem pˇres Lednici (zámek)
po Lichtenštejnské stezce až do Bˇreclavi a
dále až k hraniˇcnímu pˇrechodu Reintal a do
Mistelbachu s pˇekným centrem.
4. denní etapa:
MISTELBACH – VÍDENˇ
5. denní etapa:
VÍDENˇ – BAD ERLACH
• Délka: 65,3 km
• 370 m výstup / 379 m sjezd
• Délka: 72,5 km
• 347 m výstup / 220 m sjezd
Pˇr i jízdˇe vinaˇr skou oblastí až do Vídnˇe Vás
lákají k návštˇevˇe nesˇcetné sklepní uliˇcky a
vinaˇr ské sklepy k ochutnávce vín i regionálních specialit. Zážitkem je i projížd˙ka po
drážní stezce „Dampfross und Drahtesel” s
pˇr ipomínkami bývalé farmáˇr ské železnice.
Chrám sv. Štˇepána, státní Opera ... a další
proslulé památky lákají k zastávce ve Vídni.
Za Vídní pojedete vinaˇr ským a lázeˇnským
regionem Vídeˇnský les stejnˇe jako lázeˇnskými
mˇesteˇcky Baden ciˇ Bad Erlach, kde si m°užete
odpoˇcinout v termálních lázních Linsberg Asia.
Pohled na vídeˇnskou ulici Ringstraße
© Wien Tourismus/Christian Stemper
KULTURA
KULINÁ˜STVÍ
Historická mesta
ˇ
a zámky lemují
cestu. At‘ už to jsou zámky
Dietrichštejnu° v Mikuloveˇ nebo
Lichtenštejnu° v Lednici a Valticích v
Lednicko-valtickém areálu na Jižní
Morave,
ˇ zámek Belveder ve Vídni,
ˇ
zámek Laxenburg ve Vídenském
lese nebo celá zámecká trasa ve
Štýrsku s pohnutými dejinami
ˇ
na
rozhraní mezi západní Evropou a
Osmanskou rˇ íší.
Vaše cyklotura
° je zárovenˇ i
putováním po ruzných
°
kuchyních
formovaných historií. Vlivy z dob
panování Habsburku° se odrážejí i
na jídelních lístcích: sladkosti jako
štrudl
° a ovocné knedlíky, palacinky
ˇ
a trhanec poteší
ˇ i ty nejvetší
ˇ labužníky. A k tomu všemu samoz rˇ ejmeˇ
ješteˇ kulinárˇ ské speciality vinarˇ ských oblastí podél celé trasy.
© Niederösterreich-Werbung/Leo Himsl
© Niederösterreich-Werbung/Rita Newman
P˜ÍRODA
LÁZN°
Obdivuhodná rozmanitost kulturních krajin pˇr ispívá k zážitku
z jízdy: na Jižní Moraveˇ jsou to
stejneˇ jako v sousedním Weinviertelu pˇr edevším slunecnicová
ˇ
pole
a vinice, jižneˇ od Vídneˇ výhledy
na kulisu Východních Alp v okolí
Semmeringu, na velikány Rax a
Schneeberg, a ve Štýrsku a Slovinsku Vás pak doprovází okouzlující
jablecné
ˇ sady a vinice.
Setkání s lécebnými
ˇ
a termálními
prameny: Dolní Rakousko Vás prˇ ivítá hned celou rˇ adou termálních
lázní mezi Vídní a Bad Erlachem,
a ve Štýrsku zve k návštev
ˇ eˇ a
odpocinku
ˇ
šestice termálních
lázní mezi Bad Waltersdorfem a
Bad Radkersburgem. Tyto lázneˇ
prˇ edstavují perfektní doplnek
ˇ kulinárˇ ství a kulturní bohatosti celé
trasy EuroVelo 9.
0
5
10 km
M: 1: 400.000
TriestingtalGölsental-Radweg
TriestingauRadweg
PiestingtalRadweg
Wiener Alpen
in Niederösterreich Tourismus
A-2801 Katzelsdorf, Tel. +43 2622 78960
[email protected], www.wieneralpen.at
BAD ERLACH
Feistritztalradweg
Oststeiermark Tourismus
A-8263 Großwilfersdorf
Tel. +43 3385 21090
[email protected]
www.oststeiermark.com
www.genusscard.at
Pöllauer Radweg
Thermenland Steiermark
A-8263 Großwilfersdorf, Tel. +43 3385 66040
[email protected], www.thermenland.at
www.genusscard.at
Feistritztalradweg
Raabtalradweg
Steiermark Tourismus
A-8042 Graz, Tel. +316 4003-0
[email protected]
www.steiermark.com/cs
Gleichenbergerradweg
Murradweg
Murradweg
Tourist-Info Maribor
SI-2000 Maribor, Tel. +386 2 2346611
[email protected], www.maribor-pohorje.si
Drauradweg
➔
PULA
Navrhované rozdˇelení Vašeho putování po evropské cyklotrase do 10 denních etap je jen jednou z možných variant – vyjed˙te na svém
kole na jih a nechte se prostˇe okouzlit okolní rozmanitou krajinou ciˇ kulinárˇ skými specialitami. A když se Vám na urˇcitém místeˇ zalíbí,
m°
užete strávit noc v nˇekterém z cetných
ˇ
romantických míst, co pár kilometru° na Vás ceká
ˇ
hostitelé se svými kulinárˇ skými specialitami
kde budete mít prˇ íležitost poznat danou zemi ciˇ region a jeho obyvatele.
6. denní etapa: BAD ERLACH –
MÖNICHKIRCHEN
7. denní etapa: MÖNICHKIRCHEN – BAD WALTERSDORF
8. denní etapa: BAD WALTERSDORF – LOIPERSDORF
• Délka: 35,1 km
• 882 m výstup / 254 m sjezd
• Délka: 53,9 km
• 764 m výstup / 1.324 m sjezd
• Délka: 38,3 km
• 340 m výstup / 399 m sjezd
To už se ale pomalu dostáváte do Vídeˇnských
Alp, vlnité krajiny s výhledy na alpské velikány
Rax a Schneeberg až k nejvyššímu bodu celé
trasy EuroVelo 9, do Mönichkirchenu.
Poté Vás cesta zevede až do srdce východního Štýrska, nˇekdy nazývaného jako zahrada Rakouska, až do romantického mˇesteˇcka
Hartberg a jeho sousedem, pˇr írodním
parkem - údolím Pöllauer Tal, až do regionu
termálních lázní Bad Waltersdorfu.
Oblast termálních lázní Štýrsko láká
pˇredevším na své kulináˇrské speciality a
proslavené termální láznˇe jako Rogner Bad
Blumau. Pˇres Fürstenfeld se dostáváte k asi
„nejživˇejším“ ze všech místních lázeˇnských
komplex°
u, lázním Loipersdorf.
9. denní etapa: LOIPERSDORF
– BAD RADKERSBURG
10. denní etapa: BAD RADKERSBURG – MARIBOR
• Délka: 58,5 km
• 619 m výstup / 744 m sjezd
• Délka: 58,0 km
• 397 m výstup / 332 m sjezd
Napˇríˇc hustými lesy, poskytujícími zasloužený stín a kolem p°
uvabných svah°
u s vinicemi
dojedete do mˇesteˇcka Bad Radkersburg s
historickým jádrem a horkými prameny v
parkových lázních, to vše dokresluje uvolnˇenou jižanskou idylu.
Voda ve všech svých skupenstvích Vás bude
doprovázet na Vaší poslední etape:
ˇ termální
prameny v Bad Radkersburgu a rˇeka Mur jako
osa stezky. A to nejlepší nakonec, slovinské
mˇesto Maribor, Evropské mˇesto kultury 2012
a pravlast nejstarší vinné odr°udy svˇeta.
V srdci lázeˇnského regionu Štýrsko
© Rogner Bad Blumau
VLAK & KOLO – IDEÁLNÍ KOMBINACE
Témeˇ
ˇ r všechny vlaky umožnují
ˇ
pˇrepravu jízdního kola. U vlaku° EuroCity je místo pro jízdní kolo nutno rezervovat
ˇ
pˇredem. Bližší informace o vlakových spojích podél evropské cyklotrasy EuroVelo 9 získáte na tel. Ceských
drah
+420 840 112 113 ci
ˇ www.cd.cz, stejnˇe jako na tel. Rakouských státních drah ÖBB +43 5 1717 ci
ˇ www.oebb.at.
INTERCITY BIKING
V mnoha regionálních vlacích v pˇríhraniˇcí je rovnˇež umožnˇena snadná pˇreprava jízdních kol pˇres hranice napˇr.
ˇ
(Bˇreclav) a Rakouska do Slovinska, Nˇemecka, Švýcarska, Itálie ci
ˇ Mad‘arska. V jízdních rˇ ádech se orientujte
z Ceska
dle symbolu kola u vlakových spoj°u. Z d°uvodu omezené kapacity pˇrepravy jízdních kol pˇredevším v sezonˇe, ale i
mimo ni, je nutné si rezervovat místo pro Vaše kolo s dostateˇcným pˇredstihem. Detailní informace obdržíte na
www.oebb.at
P˜ÍJEZD A ODJEZD AUTEM
Výchozím bodem evropské cyklotrasy EuroVelo 9, je Blansko, ležící jen nekolik
ˇ
kilometru° severneˇ od Brna. Dostanete se sem pohodlnˇe vlakem i autem z východu i západu po dálnici D1 (naprˇ . z Prahy ci
ˇ z Ústí n/L nejprve po D8
do Prahy), z jihu pak po dálnici D2.
ZNA˝ENÍ TRASY & UBYTOV ÁNÍ
Z Moravského krasu je na celém území Jihomoravského kraje evropská trasa EuroVelo 9
proznacena
ˇ
mezinárodním symbolem EuroVelo 9 a vede po národní cyklotrase c.5
ˇ (po Nový
ˇ
Pˇrerov) a dále po CT 41 až do Bˇreclavi. Cyklisté vítáni - celonárodní certifikacní
ˇ systém v CR,
který oznacuje
ˇ
stravovací a ubytovací zaˇrízení, kempy a turistické cíle vybavené pro potrˇ eby
cykloturist°
u. Turistická zaˇrízení, která projdou certifikací, jsou oznacena
ˇ
zelenobílou známkou
s usmívajícím se logem www.cyklistevitani.cz
EUROVELO 9 – EVROPSKÁ CYKLOTRASA SRDCEM EVROPY
Evropská cyklotrasa EuroVelo 9 je soucástí
ˇ
evropských dálkových tras EuroVelo a spojuje na celkem 1.930 kilometrech
polské pobˇreží Baltu s chorvatským Jadranem. Prochází samým srdcem stˇrední a východní Evropy z Gdaˇnsku napˇrícˇ
ˇ
Polskem do Vratislavi a pak do Ceska,
prˇ es Jeseníky a Olomouc do Moravského krasu a Brna, a dále pokracuje
ˇ
pˇres
Rakousko a Slovinsko až do chorvatské Puli.
Pˇredstavujeme Vám již hotový úsek trasy EuroVelo z Blanska/Brna na Jižní Moraveˇ až po Maribor ve Slovinsku: 10ti denní zážitkovou dovolenou na kole naprˇ ícˇ vinaˇrskými regiony, z termálních lázní do termálních lázní, napˇrícˇ Jižní Moravou,
Dolním Rakouskem, Vídní a Štýrskem až do Mariboru ve Slovinsku. Kolem vinic a vinohradu,
° historickými centry mˇest,
ˇ
podél dýnových
ˇ
a kuku rˇ icných
ˇ
polí pojedete nejprve v Cesku
po cyklostezce Brno-Vídenˇ a dále po Lichtenštejnské stezce. V Rakousku zase po Lázenské
ˇ
stezce (Thermenradweg) z Vídneˇ až do Bad Radkersburgu (s vyjímkou krátkého úseku
u Hartbergu). Poté vede trasa EuroVelo 9 kousek po známé Murské stezce (Murradweg) až do Spielfeldu, kde odbocíte
ˇ
na jih do Mariboru, druhého nejvetšího
ˇ
slovinského mesta.
ˇ
www.eurovelo9.com | www.eurovelo.com | www.eurovelo.cz
Jihomoravský kraj/Centrála cestovního ruchu Jižní Moravy –
www.cyklo-jizni-morava.cz, www.jizni-morava.cz
Centrála cestovního ruchu Dolní Rakousko/Niederösterreich-Werbung –
www.niederoesterreich.at
Vídenská
ˇ
informacní
ˇ služba/Tourist-Info Wien – www.wien.info
Centrála cestovního ruchu Štýrsko/Steiermark Tourismus – www.steiermark.com/cs
Mariborská informacní
ˇ služba/Maribor Tourismus – www.maribor-pohorje.si
© Gemeinsame Region Bucklige Welt/www.audivision.at
Tiráž: vydavatel, za obsah zodpovídá: Marketingplattform EuroVelo 9, foto titulní strana: © Jihomoravský kraj/Firma Advertum GmbH, Fotky: Wien Tourismus/Christian
Stemper, Niederösterreich-Werbung/Rita Newman/Leo Himsl, Rogner Bad Blumau, Gemeinsame Region Bucklige Welt/www.audivision.at, tisk: Medienfabrik Graz, grafika,
kartografie: werbeagentur geografik, Graz, 14-27, 04 14 | topografické podklady: © BEV 2014, doplnené
ˇ se svolením rakouského úrˇadu BEV Bundesamtes für Eich- und
Vermessungswesen se sídlem ve Vídni, T2014/104649
Download

Euro Velo 9 Folder