Pastér s Trubkovým Výměníkem APV
FX Na Pasterování Džusu
A P V FX SYS T E M S ™
Technická dokonalost ve spojení s
nejpřísnějším řízením jakosti zaručují, že
bezkonkurenční sortiment výrobků APV
Rychle zvyšte objem výroby s
minimálními investicemi
od společnosti SPX splňuje nejpřísnější
mezinárodní hygienické normy. Vzhledem
k rostoucím nárokům na dodávky
bezpečných, vysoce kvalitních potravin v
celosvětovém měřítku jsou všechny výrobky
RYC H L É D O D ÁV K Y, V YS O K Á K VA L I TA
Pastér s trubkovým výměníkem na pasterování džusu lze používat ke zpracování džusů, nealkoholických nápojů, čaje, kávy a vody.
SPX navržené tak, aby se snadno čistily a
zároveň minimalizovaly spotřebu cenných
zdrojů, například energie. Portfolio výrobků
APV zahrnuje širokou řadu čerpadel,
ventilů, tepelných výměníků, míchadel
a homogenizátorů určených k použití v
V Ý H O DY
Pastér s trubkovým výměníkem na pasterování džusu je flexibilní řešení s
krátkou dodací lhůtou, rychlou instalací a rychlým uvedením do provozu,
nabízející jedinečnou kombinaci výhod:
• Modulární systém pro naprostou flexibilitu
potravinářském, mlékárenském a nápojovém
• Prefabrikované zařízení pro snadnou a rychlou instalaci, založené na typizované konstrukci, které prošlo vodní zkouškou u výrobce
průmyslu, stejně jako v chemickém průmyslu,
• Stačí zapojit a spustit
ve zdravotnictví, ve výrobě léčiv a v těžkém
• Automatická regulace
průmyslu.
• Rychlé zvýšení objemu výroby
• Jednoduchá, levná údržba
• Integrace se stávajícím řídicím systémem
Systémy APV FX™
Systémy APV Factory Express (FX) jsou
vysoce kvalitní aplikační řešení na na rámu
k okamžitému použití, které společnost
• Montáž na rámu a malá instalační plocha pro flexibilitu v omezeném prostoru
• Kapacity v rozsahu od 3 000 do 35 000 l/h
• Nižší pořizovací náklady
SPX prodává pod vlastní značkou
• Krátká doba návratnosti a vysoká návratnost investic při dlouhé provozní
životnosti
APV. Jsou určené výrobcům mléčných,
• Celosvětová dostupnost prostřednictvím globálních služeb a podpory SPX
nápojových a potravinářských výrobků z
celého světa, kteří vyžadují kratší dobu na
realizaci vysoce kvalitních, nízkorizikových
řešení v rámci modernizace nebo
rozšiřování závodu. Systémy APV FX jsou
založené na typizovaných modulech, jejichž
O P T I M Á L N Í V Ý KO N
• Široký výběr objemů uspokojí všechny potřeby
S N Í Ž E N Í I NVE STIC
• Umožňuje dosáhnout plné výrobní kapacity za účelem optimalizace efektivity a návratnosti investic s minimálními pořizovacími náklady
navrhování, výrobu a podporu zajišťuje
společnost SPX. Využívají osvědčené
konstrukční a automatizační postupy
společnosti SPX a vyhovují mezinárodním
průmyslovým normám.
N I Ž Š Í P R O V O Z N Í N Á K L A DY
• Vysoká rekuperace energie
F L E X I B I L I TA
• Dokáže zpracovávat výrobky s nízkou viskozitou, stejně jako s obsahem
vláken a částic
5 4 0 5 - 0 2 - 0 4 - 2 01 2 -
V YS O K Á K VA L I TA A B E Z P E Č N O S T
• Automatická regulace pasterizační teploty
Typické aplikace výrobků
• Automatická regulace průtoku
• Nepřetržité zaznamenávání umožňuje sledovat všechny parametry
Džusy
Ú Č I N N É Č I Š T Ě N Í B E Z D E M O N TÁ Ž E ( C I P )
• Kompletně čistitelné (CIP)
K R ÁT K Á D O BA U VÁ D Ě N Í D O P R O VO Z U
• Každý modul obsahuje úplný soubor pokynů pro instalaci za účelem
rychlé montáže a rychlého zapojení
Čaj a káva
OV Ě Ř E N Á S P O L E H L I VO S T
• Každá jednotka prochází před expedicí komplexními zkouškami ve
společnosti SPX
• Rychlá instalace a rychlé zprovoznění
• Ověřená funkčnost a výkonnost
Nealkoholické nápoje
T Y P I Z OVA N Á D O DÁV K A N A K L Í Č
• Pasterační systém na rámu s malou instalační plochou
• Rychlé dodání
• Uvedení do provozu
• Vše v balení – vše v ceně
Voda
D O P L Ň KOV É M O Ž N O S T I
• Přípojka pro podtlakové odvzdušňovací zařízení
• Chlazení do 5°C chlazenou vodou při teplotě 1°C
• Čištění bez demontáže (CIP) s automatickým dávkováním ze
zásobníků nebo okružního vedení
• Programovatelná řídicí jednotka (PLC)
• Papírový zapisovač
• Modul rozhraní Ethernet
S E RVI S A POD PORA
• Smlouvy o zakázkovém servisu a údržbě
• Dodávky originálních náhradních dílů od SPX po celém světě
• Poradenství o aplikacích
O D B O R N Í C I N A PA S T E R I Z AC I
Středisko inovací SPX sídlící v dánském Silkeborgu nabízí zkušební zařízení a odborné znalosti v oboru vývoje
aplikací pro zákazníky, kteří si chtějí vyzkoušet nové
• Aplikační zkoušky ve Středisku inovací SPX
postupy a optimalizovat parametry stávajících postupů
• Zařízení/přístrojové vybavení podle požadavků zákazníka
se zaručenou rozšiřitelností výroby. Zařízení si lze rovněž
pronajmout, aby mohli zákazníci provádět zkoušky ve
vlastních objektech.
Portfolio neaseptických systémů SPX na tepelné úpravy
je přizpůsobeno konkrétním vnitrostátním předpisům a
nařízením.
5 4 0 5 - 0 2 - 0 4 - 2 01 2 - G B
3
Pastér s Trubkovým
Výměníkem APV
FX Na Pasterování
Džusu
Regionální kontakty:
AM E R I KA
A PA C
E M EA
S P X F L OW T E C H N O LO GY
S PX F LOW T E C H N O LO GY
S P X F LOW T E C H N O LO GY
Email: [email protected]
Email: [email protected]
Email: [email protected]
O S P O L E Č N O S T I S PX
Společnost SPX Corporation (NYSE: SPW) je přední světová výrobní společnost, která svou činností zasahuje do více oborů. Sídlí v
Charlotte v Severní Karolíně a byla zařazena do žebříčku společností Fortune 500.
Bližší informace naleznete na webových stránkách www.spx.com.
S P X F L OW T E C H N O LO GY
Pasteursvej
DK-8600 Silkeborg, Dánsko
Telefon: +45 70 278 278
Fax: +45 70 278 330
SPX si vyhrazuje právo na začlenění nejnovějších konstrukčních a materiálových změn bez předchozího nebo smluvního oznámení.
Konstrukční detaily, konstrukční materiály a údaje o rozměrech v tomto dokumentu mají pouze informativní charakter a bez písemného potvrzení nesmí být považovány za
závazné. Chcete-li informace o dostupnosti výrobků ve vašem regionu, obraťte se na místní prodejní zastoupení. Více informací najdete na stránkách www.spx.com.
„Zelený symbol “>” je ochranná známka společnosti SPX Corporation, Inc.“
Vydáno: 04/2012 5405-02-04-2012-CZ
Copyright © 2011 SPX Corporation
Download

Pastér s Trubkovým Výměníkem APV FX Na Pasterování Džusu