Pastér s Deskovým Výměníkem APV
FX Na Pasterování Džusu
A P V FX SYS T E M S ™
Technická dokonalost ve spojení s
nejpřísnějším řízením jakosti zaručují, že
bezkonkurenční sortiment výrobků APV
od společnosti SPX splňuje nejpřísnější
Rychle zvyšte objem výroby
s minimálními investicemi do
dezinfekčních a čisticích prostředků
mezinárodní hygienické normy. Vzhledem
k rostoucím nárokům na dodávky
RYC H L É D O D ÁV K Y, V YS O K Á K VA L I TA
bezpečných, vysoce kvalitních potravin v
celosvětovém měřítku jsou všechny výrobky
SPX navržené tak, aby se snadno čistily a
zároveň minimalizovaly spotřebu cenných
APV FX pastér s deskovým výměníkem na pasterování džusu lze používat ke
zpracování džusů s nízkou viskozitou bez dužiny nebo vláken, nealkoholických
nápojů, čaje, kávy a vody.
zdrojů, například energie. Portfolio výrobků
V Ý H O DY
APV zahrnuje širokou řadu čerpadel,
APV FX pastér s deskovým výměníkem na pasterování džusu je flexibilní řešení
ventilů, tepelných výměníků, míchadel
s krátkou dodací lhůtou, rychlou instalací a rychlým uvedením do provozu,
a homogenizátorů určených k použití v
nabízející jedinečnou kombinaci výhod:
potravinářském, mlékárenském a nápojovém
• Modulární systém pro naprostou flexibilitu
průmyslu, stejně jako v chemickém průmyslu,
• Prefabrikované zařízení pro snadnou a rychlou instalaci, založené na typizované konstrukci, které prošlo vodní zkouškou u výrobce
ve zdravotnictví, ve výrobě léčiv a v těžkém
průmyslu.
• Stačí zapojit a spustit
• Automatická regulace
• Rychlé zvýšení objemu výroby
• Méně výrobních ztrát
APV FX Systems™
Systémy APV Factory Express (FX) jsou
vysoce kvalitní aplikační řešení montované na
rámu k okamžitému použití, které společnost
• Integrace se stávajícím řídicím systémem
• Montáž na rámu a malá instalační plocha pro flexibilitu v omezeném prostoru
• Kapacity v rozsahu od 3 000 do 35 000 l/h
• Nižší pořizovací náklady
SPX prodává pod vlastní značkou APV. Jsou
• Krátká doba návratnosti a vysoká návratnost investic při dlouhé provozní
životnosti
určené výrobcům mléčných, nápojových
• Celosvětová dostupnost prostřednictvím globálních služeb a podpory SPX
a potravinářských výrobků z celého světa,
kteří vyžadují kratší dobu na realizaci vysoce
kvalitních, nízkorizikových řešení v rámci
modernizace nebo rozšiřování závodu. APV
FX Systems™ jsou založené na typizovaných
modulech, jejichž navrhování, výrobu a
podporu zajišťuje společnost SPX. Využívají
osvědčené konstrukční a automatizační postupy
společnosti SPX a vyhovují mezinárodním
průmyslovým normám.
O P T I M Á L N Í V Ý KO N
• Široký výběr objemů uspokojí všechny potřeby
S N Í Ž E N Í I NVE STIC
• Umožňuje dosáhnout plné výrobní kapacity za účelem optimalizace efektivity
a návratnosti investic s minimálními pořizovacími náklady
V Y S O K Á K VA L I TA A B E Z P E Č N O S T
• Automatická regulace pasterizační teploty
• Automatická regulace průtoku
• Nepřetržité zaznamenávání umožňuje sledovat všechny parametry
5 4 0 2 - 0 2 - 0 3 - 2 01 2 - C Z
Ú Č I N N É Č I Š T Ě N Í B E Z D E M O N TÁ Ž E ( C I P )
• Připraveno k okamžitému čištění bez demontáže
Typické aplikace výrobků
K R ÁT K Á D O BA U VÁ D Ě N Í D O P R O VO Z U
• Každý modul obsahuje úplný soubor pokynů pro instalaci za účelem
rychlé montáže a rychlého zapojení
Džusy
OV Ě Ř E N Á S P O L E H L I VO S T
• Každá jednotka prochází před expedicí komplexními zkouškami ve
společnosti SPX
• Rychlá instalace a rychlé zprovoznění
• Ověřená funkčnost a výkonnost
T Y P I Z OVA N Á D O DÁV K A N A K L Í Č
Čaj a Káva
• Pasterční systém umístěný na rámu s malou instalační plochou
• Rychlé dodání
• Uvedení do provozu
• Vše v balení – vše v ceně
D O P L Ň KOV É M O Ž N O S T I
Nealkoholické Nápoje
• Přípojka pro odvzdušňovací zařízení
• Čištění bez demontáže (CIP) s automatickým dávkováním ze
zásobníků nebo hlavního okruhu
• Programovatelná řídicí jednotka (PLC)
• Papírový zapisovač
• Modul rozhraní Ethernet
Voda
S E RVI S A POD PORA
• Smlouvy o zakázkovém servisu a údržbě
• Dodávky originálních náhradních dílů od SPX po celém světě
• Poradenství o aplikacích
• Aplikační zkoušky ve Středisku inovací SPX
• Zařízení/přístrojové vybavení podle požadavků zákazníka
O D B O R N Í C I N A PA S T E R I Z AC I
Středisko inovací SPX sídlící v dánském Silkeborgu nabízí zkušební
zařízení a odborné znalosti v oboru vývoje aplikací pro zákazníky,
kteří si chtějí vyzkoušet nové postupy a optimalizovat parametry
stávajících postupů se zaručenou rozšiřitelností výroby. Zařízení si lze
rovněž pronajmout, aby mohli zákazníci provádět zkoušky ve vlastních
objektech.
Portfolio neaseptických systémů SPX na tepelné úpravy je
přizpůsobeno
5 4 0 2 - 0 2 - 0 3 - 2 01 2 - C Z
3
Pastér s Deskovým
Výměníkem APV
FX Na Pasterování
Džusu
Regionální kontakty:
A PAC
[email protected]
AM E R I KA
[email protected]
E M EA
[email protected]
O S P O L E Č N O S T I S PX
Společnost SPX Corporation (NYSE: SPW) je přední světová výrobní společnost, která svou činností zasahuje do více oborů. Sídlí v
Charlotte v Severní Karolíně a byla zařazena do žebříčku společností Fortune 500.
Bližší informace naleznete na webových stránkách www.spx.com.
S P X F L OW T E C H N O LO GY
Pasteursvej
DK-8600 Silkeborg, Dánsko
Telefon: +45 70 278 278
Fax: +45 70 278 330
SPX si vyhrazuje právo na začlenění nejnovějších konstrukčních a materiálových změn bez předchozího nebo smluvního oznámení.
Konstrukční detaily, konstrukční materiály a údaje o rozměrech v tomto dokumentu mají pouze informativní charakter a bez písemného potvrzení nesmí být považovány za
závazné. Chcete-li informace o dostupnosti výrobků ve vašem regionu, obraťte se na místní prodejní zastoupení. Více informací najdete na stránkách www.spx.com.
„Zelený symbol “>” je ochranná známka společnosti SPX Corporation, Inc.“
Vydáno: 03/2012 5402-02-03-2012-CZ
Copyright © 2011 SPX Corporation
Download

Pastér s Deskovým Výměníkem APV FX Na Pasterování Džusu