Technický list
Stolit MP
Organická vrchní omítka s jemnozrnnou modelovací strukturou
Charakteristika
Použití
• v exteriéru
• na minerální a organické podklady
• není určena pro horizontální nebo šikmé plochy vystavené vlivům počasí
Vlastnosti
• vysoce paropropustná
• vysoce vodoodpudivá
• odolávající povětrnostním vlivům
• vysoká stabilita barevných odstínů a maximální výběr barevných odstínů
• elastická
• mechanicky zatížitelná
• vysoká ochrana proti vzniku trhlin a nárazům ve spojení s podkladní vrstvou
fasádního kontaktního zateplovacího systému StoTherm Classic
• nastavení proti řasám a plísním s preventivním a zpomalujícím účinkem
Vzhled
• jako modelační omítka
• jako jemná filcovaná omítka
Technická data
Kritérium
Norma/předpis pro
zkoušku
Hodnota
Jednotka
specifická hmotnost
ekvivalentní difúzní tloušťka
vzduchové vrstvy
difúze vodních par, hodnota sd
difúze vodních par, hodnota µ
koeficient nasákavosti vody w
tepelná vodivost λ
EN ISO 2811
EN ISO 7783-2
1,7 – 1,9
0,28 – 0,33 m
g/cm
EN ISO 7783-2
EN ISO 7783-2
EN 1062-3
DIN 4108
0,3-0,4 1
100-200
<0,05
0,07
m
3
2
kg/(m ·√h)
W/(m·K)
U uvedených charakteristických hodnot se jedná o průměrné hodnoty. Vzhledem k používání
přírodních materiálů v našich výrobcích se může skutečná hodnota zjištěná u jednotlivé dodávky
mírně lišit, neovlivňuje to však vhodnost použití výrobku.
Podklad
Požadavky
Podklad musí být pevný, čistý, nosný, bez sintrových vrstev, výkvětů a
separačních prostředků.
Vlhké, případně nedokonale vyzrálé podkladní omítky mohou způsobit škody
v následné povrchové úpravě, jako např. puchýře, trhliny.
Pro tenkovrstvou filcovanou omítku jsou nutná dodatečná vyrovnávající
1/7
Technický list
Stolit MP
Organická vrchní omítka s jemnozrnnou modelovací strukturou
stěrkování podkladu.
V zateplovacích systémech musí být před vlastní podkladní omítkou
předstěrkovány oblasti protipožárních pásů, nebo obecně oblasti se změnou
materiálu v podkladu.
Při povrchové úpravě fasádních kontaktních zateplovacích systémů je třeba
dodržet 3,5 mm tloušťku vrstvy armované podkladní omítky. Toho je zpravidla
dosaženo dodatečným vyrovnávacím stěrkováním armované podkladní
omítky, nebo dodatečnou vrstvou K 1,5 škrábané struktury 1,5 mm.
Příprava podkladu
Kontrola nosnosti stávajících povrchových úprav.
Odstranění nenosných povrchových úprav.
Zpracování
Teplota zpracování
Minimální teplota podkladu a vzduchu: + 5° C.
Příprava materiálu
Zpracovatelskou konzistenci nastavit pokud možno s minimálním množstvím
vody. Před zpracováním dobře promíchat. Při strojovém zpracování musí být u
příslušného zařízení/čerpadla nastaveno přidávání vody. Intenzivní barevné
odstíny vyžadují zpravidla k nastavení optimální konzistence materiálu méně
vody. Přílišné naředění zhoršuje zpracování a vlastnosti (např. kryvost,
barevný odstín).
Spotřeba
způsob aplikace
cca spotřeba
tenká vrstva
1,5
kg/m
střední vrstva
2,5
kg/m
silná vrstva
4,0
kg/m
2
2
2
Spotřeba materiálu závisí mimo jiné na způsobu zpracování, podkladu a konzistenci. Uváděné
hodnoty spotřeby slouží pouze pro orientaci. Přesné hodnoty spotřeb je třeba případně zjistit na
objektu.
Skladba povrchové
úpravy
Podkladní nátěr:
Podle druhu a stavu podkladu.
Mezivrstva:
Sto-Putzgrund, v barevném odstínu odpovídajícímu konečné povrchové
úpravě.
Konečná povrchová úprava:
Stolit MP
Jako filcovaná jemná omítka – 2 vrstvá skladba:
1. vrstva K 1,5
2. vrstva MP
Aplikace
Ručně, strojově
Výrobek se rovnoměrně natahuje nerezovým hladítkem.
2/7
Technický list
Stolit MP
Organická vrchní omítka s jemnozrnnou modelovací strukturou
Tloušťka vrstvy od min. 1 mm do max. 5 mm. Strukturování podle požadované
struktury povrchu hladítkem, štětcem, strukturovacím válečkem, zednickou
lžící, špachtlí, houbou apod. Výrobek je filcovatelný. U větších ploch a
v závislosti na zpracovatelských podmínkách je nutno počítat s vytvořením
povrchové slupky.
Filcovaný povrch s jemnou omítkou – dle “švýcarské metody“:
Na připravený podklad se natáhne nerezovým hladítkem vhodná vrchní omítka
škrábané struktury K 1,5. Lehce se stáhne a strukturuje se plastovým
hladítkem. Následně se přebytečná pasta a zrna struktury vyhlazením
zapracují do plochy. Po zaschnutí se povrch omítky zbaví širokou špachtlí
vystupujících částí zrna.
Aplikace modelační omítky jako omítky jemné:
Modelační omítka se rovnoměrně natáhne v tloušťce necelý 1 mm. Po
zavadnutí se natažená omítka rovnoměrně filcuje hladítkem s latexovou
pěnovou houbou. Hladítko se přitom opakovaně zvlhčuje vodou.
U povrchů s modelační omítkou filcovanou, příp. promytou, se redukuje obsah
nastavení ochrany proti řasám a plísním. Optimálně ochránit povrch je možné
např. dvojnásobným nátěrem se StoSilco Color.
Uváděné nářadí je doporučením.
Schnutí, vyzrání, doba
přepracování
Výrobek schne fyzikálně odpařováním vody. Proschnutí je dosaženo po cca 14
dnech. Nepříznivé podmínky schnutí zpomalují.
Všeobecně je nutno při nepříznivých povětrnostních podmínkách přijmout
vhodná ochranná opatření (např. proti dešti) na zpracovávaných, nebo na
čerstvě zhotovených plochách.
Při +20 °C teploty vzduchu a podkladu a 65% relativní vlhkosti vzduchu:
přepracovatelnost nejdříve po 24 hodinách.
Dodávka
Barevný odstín
Bílý, tónovatelný dle StoColor systému
U konečné povrchové úpravě zateplovacích systémů StoTherm Vario,
StoTherm Wood nesmí mít barevný odstín obecně hodnotu stupně odrazivosti
světla nižší než 20 %. U StoTherm Classic platí minimální hodnota stupně
odrazivosti světla 15 %. Minimální hodnoty stupně odrazivosti barevného
odstínu příslušného zateplovacího systému je třeba posoudit zvlášť a dle
konkrétního objektu.
Stabilita barevného odstínu:
Vlivem povětrnostních podmínek, vlhkostí, UV záření, nánosů se může
povrchová úprava v průběhu času změnit. Změny barevného odstínu mohou
být důsledkem. Přitom se jedná o dynamický proces rozdílně ovlivňovaný
podmínkami klimatickými podmínkami a expozicí. V platnosti jsou aktuální
národní nařízení, směrnice atd.(viz. BFS-Merkblatt č.26).
3/7
Technický list
Stolit MP
Organická vrchní omítka s jemnozrnnou modelovací strukturou
Černé zrno:
Použité písky ve Sto vrchních omítkách jsou přírodní produkty, které je možno
jednotlivě rozeznat jako světlá zrna písku, příp. struktury. Přitom se nejedná o
nedostatek kvality, nýbrž o minimální optické omezení. To odpovídá
přírodnímu základnímu charakteru a dokládá to přirozené vlastnosti použitých
surovin.
Lom plniva:
Při mechanickém zatížení povrchově upravených ploch, může docházet u
tmavých intenzivních barevných odstínů v místech zatížení, k vykreslení
světlých barevných změn. Je to způsobeno použitými přírodními materiály.
Kvalita a ani funkce výrobku tím není ovlivněna.
Přesnost barevného odstínu:
Na základě chemických a/nebo fyzikálních procesů vytvrzování při různých
podmínkách objektu, není možno zaručit rovnoměrnou přesnost odstínu a ani
eliminaci výskytu skvrn, obzvláště při:
a. nerovnoměrnosti nasákavosti podkladu
b. rozdílných vlhkostech podkladu v ploše
c. částečně značných rozdílech v obsahu alkálií v podkladu
d. při přímém slunečním záření s ostře ohraničeným rozhraním světla/stínu na
čerstvě aplikované povrchové úpravě.
Tónovatelnost
Vymývání emulgátoru:
Na základě zpomalujících podmínek schnutí, může docházet hned na začátku
schnutí v důsledku povětrnostních vlivů (rosa, mlha, ostřiková voda nebo déšť)
k povrchovým efektům (stopy po stékání). Jedná se o pomocné látky
rozpustné ve vodě u ještě nevyzrálé povrchové úpravy.
Podle intenzity barevného odstínu se může tento efekt vykreslit s různou
intenzitou. Nejedná se o nedostatek kvality.
Zpravidla jsou tyto efekty dalšími povětrnostními vlivy samy odstraněny.
Lze samostatně tónovat s max. 1 % StoTint Aqua.
Možná speciální
nastavení
Výrobek je z výroby nastaven proti řasám a plísním, dodatečné nastavení není
možné. Je dosaženo preventivního a zpožďujícího účinku. Trvalou ochranu
před napadením řasami a/nebo plísněmi zaručit nelze.
Balení
Skladování
Vědro
Podmínky skladování
Doba skladování
Skladovat v pevně uzavřených nádobách, chránit před mrazem. Chránit před
teplem a přímým slunečním zářením.
Garantovaná kvalita v originálním balení do uplynutí maximální doby
skladovatelnosti, kterou lze zjistit dle čísla šarže na obalu výrobku.
Vysvětlení čísla šarže:
číslo 1 = poslední číslo roku, čísla 2 + 3 = kalendářní týden
4/7
Technický list
Stolit MP
Organická vrchní omítka s jemnozrnnou modelovací strukturou
příklad: 1450013223 – doba skladovatelnosti do konce 45. týdne roku 2011
Posudky / schválení
ETA-03/0027
StoTherm Classic 1 (EPS a StoArmat Classic)
Evropské technické schválení
ETA-07/0156
StoTherm Classic 1 (MW/MW-L a StoArmat Classic)
Evropské technické schválení
ETA-05/0098
StoTherm Classic 2 (EPS a StoLevell Classic)
Evropské technické schválení
ETA-07/0088
StoTherm Classic 2 (MW/MW-L a StoLevell Uni)
Evropské technické schválení
ETA-06/0004
StoTherm Classic 3 (EPS a Sto-Armierungsputz)
Evropské technické schválení
ETA-09/0058
StoTherm Classic 5 (EPS a StoArmat Classic plus)
Evropské technické schválení
ETA-09/0288
StoTherm Classic 5 MW/MW-L
Evropské technické schválení
ETA-06/0003
StoTherm Classic QS 1 (EPS a StoArmat Classic QS)
Evropské technické schválení
ETA-06/0148
StoTherm Classic QS 2 (EPS a StoLevell Classic QS)
Evropské technické schválení
ETA-05/0130
StoTherm Vario 1 (EPS a StoLevell Uni)
Evropské technické schválení
ETA-06/0045
StoTherm Vario 3 (EPS a StoLevell Novo)
Evropské technické schválení
ETA-06/0107
StoTherm Vario 4 (EPS a StoLevell Duo)
Evropské technické schválení
ETA-03/0037
StoTherm Vario 5 (EPS a StoLevell Beta)
Evropské technické schválení
ETA-04/0075
StoTherm Vario S35
Evropské technické schválení
ETA-06/0197
StoTherm Cell (A2)
Evropské technické schválení
ETA-08/0303
StoTherm Wood 1(HWF a StoLevell Uni, hmoždinky/spony se
širokým hřbetem)
Evropské technické schválení
ETA-09/0304
StoTherm Wood 2 (dřevovláknitá deska a StoLevell Uni)
Evropské technické schválení
Z-33.41-116
StoTherm Classic / Vario, lepený v masivní výstavbě
Všeobecné schválení pro použití na stavbách
Z-33.42-129
StoTherm Classic / Vario / Mineral, mechanicky upevněný
Všeobecné schválení pro použití na stavbách
Z-33.43-61
StoTherm Classic / Vario / Mineral, lepený a hmoždinkovaný
Všeobecné schválení pro použití na stavbách
Z-33.43-66
StoTherm Cell
Všeobecné schválení pro použití na stavbách
5/7
Technický list
Stolit MP
Organická vrchní omítka s jemnozrnnou modelovací strukturou
Z-33.43-925
StoTherm Wood v masivní výstavbě
Všeobecné schválení pro použití na stavbách
Z-33.43-1182
StoTherm Resol, lepený a hmoždinkovaný
Všeobecné schválení pro použití na stavbách
Z-33.44-134
StoTherm Mineral L /Classic L
Všeobecné schválení pro použití na stavbách
Z-33.47-659
StoTherm Wood u dřevostaveb
Všeobecné schválení pro použití na stavbách
Z-33.47-811
StoTherm Classic /Vario / Classic L, lepený u dřevostaveb
Všeobecné schválení pro použití na stavbách
Z-33.49-742
Zdvojení na stávající fasád. kontaktní zatepl. systém
Všeobecné schválení pro použití na stavbách
Z-33.2-124
StoReno Putz a sanace fasád. kontakt. zatepl. systémů
Všeobecné schválení pro použití na stavbách
Z-33.2-394
StoVentec Fassade
Všeobecné schválení pro použití na stavbách
Značení
Výrobková skupina
Fasádní omítka
Složení
Podle směrnice VdL – Nátěrové hmoty na stavbách, polymerní disperze, oxid
titaničitý, uhličitan vápenatý, hydroxid hlinitý, křemelina, silikátová plniva, voda,
alifáty, glykoleter, aditiva, konzervační prostředky
GIS kód
M-DF02 disperzní barvy
Bezpečnost
Tento výrobek je nebezpečná látka. Při prvním odběru obdržíte ES
bezpečnostní list. Bezpečnostní list naleznete na www.sto.de
Prosíme respektujte informace k výrobku (manipulace, skladování, likvidace)-
Zvláštní pokyny
Informace, příp. údaje v tomto technickém listě slouží k zajištění obvyklého
účelu použití, popř. běžné vhodnosti použití a jsou založeny na našich
znalostech a zkušenostech. Nezbavují však uživatele vlastní odpovědnosti
odzkoušet vhodnost a použití výrobku.
K účelům, které nejsou jednoznačně uvedeny v tomto technickém listu, se smí
výrobek použít až po konzultaci se Sto s.r.o. Bez udělení souhlasu je použití
vlastním rizikem uživatele. To platí obzvláště pro kombinace s jinými výrobky.
Při vydání nového technického listu přestávají být platné všechny dosavadní
technické listy. Aktuálně platné znění lze stáhnout z internetu na www.sto.com
6/7
Technický list
Stolit MP
Organická vrchní omítka s jemnozrnnou modelovací strukturou
Sto s.r.o.
Čestlice 271
251 70 Dobřejovice
Tel.: 225 996 311
Fax: 225 996 388
www.sto.cz
[email protected]
7/7
Download

Stolit MP