Indikátory znečištění
DG 023 · DG 024 · DG 025
DG 041 · DG 042
· pro tlakové a vysokotlaké filtry
· do 450 bar
· zobrazovaný / spínací tlak do 5,0 bar
60.30-3c
Po p i s
Použití
Kontrola znečištění tlakových a vysokotlakých filtrů.
Diferenciální tlak [%]
Obecně
Filtrační vložky v hydraulických filtrech odstraňují nečistoty z
hydraulickýchzařízení a tím se samy znečišťují. Póry a meziprostory
filtračního materiálu se zanášejí částicemi nečistot, čímž se stejnoměrně
zvyšuje tlaková ztráta.
Důsledky opožděné výměny filtru
U filtrů s obtokovým ventilem:
čím více je filtrační vložka znečištěná, tím častěji obtokový ventil otvírá a část hydraulické kapaliny se nepřefiltrovaná dostává do systému.
Díky stoupající tlakové ztrátě stoupá příkon a klesá účinnost.
U filtrů: bez obtokového ventilu:
tlaková ztráta na filtrační vložce a tím i ztráta výkonu zařízení se zvyšuje
tak dlouho, dokud nenastanou funkční poruchy nebo se neotevře tlakový
přepouštěcí ventil.
Konstrukce a funkce
Uvnitř signalizace znečištění se pohybuje šoupátko s permanentním magnetem.
Na šoupátko působí diferenciální tlak ∆p = p1 - p2 (tlak před minus tlak za filrační
vložkou) proti pružině.
U optických signalizací znečištění se po dosažení nastaveného tlakového spádu
šoupátko pohybuje proti síle pružiny a vlivem působení permanentního magnetu
sepne kontakt, který změní barvu LED ze zelené na červenou.
U elektrických signalizací znečištění iniciuje permanentní magnet spínač Reed. Oblast signalizace znečištění
Typický průběh znečištění filtrační vložky
během její životnosti
Životnost [%]
S prodlužující se dobou používání stoupá znečištění filtrační vložky a
tím i tlaková ztráta. Signalizace znečištění sleduje vznikající diferenciální
tlak ∆p a při dosažení přednastavené hodnoty vyšle elektrický a/nebo
optický signál.
Přitom je třeba respektovat následující: tlaková ztráta na filtrační vložce
stoupá s průtokem, se znečištěním a s kinematickou viskozitou tlakové
kapaliny.
Filtrační vložka je považována za znečištěnou a je třeba ji vyměnit,
pokud při provozní teplotě hydraulického zařízení zareaguje signalizace
znečištění a signál trvá bez přerušení.
Konstrukční specifika
Utěsnění šoupátka: šoupátko, na které působí diferenciální tlak, je dokonale
utěsněno O-kroužkem. Tím je veden veškerý průtok výhradně přes filtrační
vložku.
Bezdotykový spínač: informace o poloze šoupátka spínače pro sepnutí kontaktů
je přenášena bezdotykově pomocí magnetického pole. Tak je znemožněna
jakákoliv netěsnost spínače ARGO-HYTOS.
Pa r a m e t r y
Provozní tlak
0 ... 315 bar, min. 107 zátěžných cyklů
Jmenovitý tlak podle DIN 24550
0 ... 450 bar, min. 104 zátěžových cyklů
Quasistatický provozní tlak
Materiály
•Těleso: •Šoupátko:
•Konektorová nástrčka:
•Dílec signalizace DG 042:
•Těsnění:
Připojení
Připojovací obrazec viz část Rozměry
(jiná připojení na požádání)
Provozní napětí
10 ... 30 V DC (nutné jen pro signalizaci znečištění s integrovanými
světelnými diodami)
Tlaková kapalina
Minerální olej a hydraulické kapaliny, nezatěžující životní prostředí
(HEES a HETG, viz Informační list 00.20)
Životnost
Minimálně 107 cyklů
Rozsah teplot tlakové kapaliny
- 30 °C ... + 100 °C (krátkodobě 125 °C)
Rozsah teplot okolí
- 30 °C ... + 80 °C
slitina hliníku
mosaz
polyamid
polyamid
NBR (Viton na požádání)
Stupeň elektrického krytí
IP 65 (s namontovanou a jištěnou konektorovou nástrčkou)
Montážní poloha
libovolná
Přehled typů
DG 042 - Optická signalizace diferenciálního tlaku
Funkce:
Při dosažení nastaveného diferenciálního tlaku přepne optická
signalizace ze zelené na červenout.
Pokud příslušný diferenciální tlak opět klesne pod nastavenou hodnotu,
přepne optická signalizace zpět na zelenou, tzn. není třeba signalizaci
ručně vracet.
DG 041 - Elektrický diferenciální tlakový spínač (přepínací kontakt)
Funkce:
Varianta:
Při dosažení nastaveného diferenciálního tlaku sepne integrovaný spínač
Reed.
Na rozdíl od spínacího kontaktu lze pomocí přepínacího kontaktu díky
příslušnému elektronickému sepnutí signalizovat přetržení kabelu.
Průhledná konektorová nástrčka se dvěma světelnými diodami umožňuje
ještě optickou signalizaci znečištění filtru.
Po připojení provozního napětí svítí zelená LED.
Po dosažení spínacího tlaku se rozsvítí ještě žlutá LED.
DG 023 - Elektrický diferenciální tlakový spínač s teplotním omezením spínání (přepínací kontakt)
Funkce:
Integrovaný spínač Reed přepne, jakmile je překročen nastavený
diferenciální tlak.
Při teplotách pod 32° C rozepne teplotní spínač a potlačí tak signál diferenciálního tlakového spínače.
Průhledná konektorová nástrčka se dvěma světelnými diodami
umožňuje ještě optickou signalizaci znečištění filtru (popis funkce viz DG 041).
DG 024 - Dvoustupňový elektrický diferenciální tlakový spínač (rozpínací kontakt)
Funkce:
Upozornění:
Při dosažení 70% nastaveného diferenciálního tlaku rozepne první spínač Reed, při 100% druhý integrovaný spínač Reed
Protože diferenciální tlak filtrační vložky stoupá exponenciálně se zkracující
se dobou životnosti (viz část Popis), je při otevírání prvního stupně spínače
(70% ∆p) už spotřebováno cca 95% životnosti vložky (viz graf v části Popis)
DG 025 - Dvoustupňový elektrický diferenciální tlakový spínač s/bez teplotního omezení spínání (přepínací kontakt)
Funkce:
Varianta:
Příslušenství:
Upozornění:
Při 60% nebo 100% nastaveného diferenciálního tlaku sepne vždy
jeden z integrovaných spínačů Reed.
K potlačení signálu při teplotách < 32° C se dodává elektrický
diferenciální tlakový spínač s teplotním spínačem.
Pod obj. č. DG 025.2601 lze objednat konektorovou nástrčku se 3 integrovanými světelnými diodami, které zároveň umožňují optickou
signalizaci znečištění filtru.
Po zapnutí provozního napětí se rozsvítí zelená LED.
Při dosažení 1. spínacího tlaku se zároveň rozsvítí i žlutá a při dosažení
2. spínacího tlaku ještě červená LED.
viz DG 024
Ta b u l k a t y p ů
S3
2/
S 1 tlak S
C
°
cí
32
na
pí
ty <
ace
č
os
U
tu
aliz spína teplo ý neb
dI
ětí
n
tak
n
ap
ig
rou
ce
ý
n
a
s
n
a
p
v
k
o
z
í
á
n
c
ic
cí
zo
hk
tick lektr ompe
ína
bra
ína
Dru
Zo
Sp
E
Op
Sp
K
.
č
bj.
O
kon
vý
ací
P
pín
S
ost
l
o
mb
Sy
y
mk
tn
mo
zná
Po
H
1
DG 042-01
DG 042-02
2
•
•
3
-
-
4
-
-
bar
5
2,0
5,0
6
-
-
V AC/DC
7
-
-
A AC/DC
8
-
-
VA/W AC/DC
9
-
-
kg
10 11
1 0,17
1 0,17
DG 041-61
DG 041-31
DG 041-44
DG 041-32
DG 041-33
DG 041-43
-
-
•
-
-
•
•
•
•
•
•
•
-
-
-
-
-
-
1,2
2,0
2,0
2,5
5,0
5,0
přepínací
přepínací
přepínací
přepínací
přepínací
přepínací
120/175
120/175
- /30
120/175
120/175
- /30
0,17/0,25
0,17/0,25
- /0,25
0,17/0,25
0,17/0,25
- /0,25
3,5/5,0
3,5/5,0
- /3,0
3,5/5,0
3,5/5,0
- /3,0
2
2
3
2
2
3
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
s konektorovou nástrčkou
s konektorovou nástrčkou
s konektorovou nástrčkou
s konektorovou nástrčkou
s konektorovou nástrčkou
s konektorovou nástrčkou
DG 023-03
DG 023-02
•
•
•
•
•
•
2,0
5,0
přepínací
přepínací
- /30
- /30
- /0,25
- /0,25
- /3,0
- /3,0
4
4
0,34
0,34
s konektorovou nástrčkou
s konektorovou nástrčkou
DG 024-02
-
•
-
3,5/5,0
rozpínací
120/175
0,17/0,25
3,5/5,0
5
0,27
s konektorovou nástrčkou
DG 025-05
DG 025-06
-
-
•
•
-
•
3,0/5,0
3,0/5,0
přepínací
přepínací
120/175
120/175
0,17/0,25
0,17/0,25
3,5/5,0
3,5/5,0
6
7
0,31 bez konektorové nástrčky
0,38 bez konektorové nástrčky
12
-
Poznámky:
• Zobrazovaný nebo spínací tlak signalizace znečištění musí být nižší než otevírací tlak obtokového ventilu použitého filtru.
• Signalizace znečištění, uvedené v tabulce, jsou standardní přístroje. Potřebujete-li jiné provedení, zašlete nám, prosím, Vaši poptávku.
• Spínače Reed reagují citlivě na příliš vysoké elektrické zatížení. Již krátkodobá přetížení vedou ke zvýšení přechodového odporu
nebo k poškození spínače.
Pomocí níže popsaných opatření lze zamezit předčasnému výpadku spínačů Reed v důsledku příliš vysokého zatížení.
Pokyny ke spínání:
• Omezení proudu u stejnosměrného a střídavého napětí: Jsou-li zapnuty žárovky nebo jiné spotřebiče přes dlouhá vedení (kapacita kabelu!),
je třeba přímo za magnetický spínač připojit do série odporový chránič pro omezení proudu.
To samé platí pro spínání kapacitních zátěží
• Ochrana proti jiskření u stejnosměrného napětí:
Kontakty spínačů Reed rozpínají často extrémně rychle. Tím vznikají při odpojení
induktivních zátěží, jako jsou relé, ovládací magnety nebo elektromagnetické ventily vysoké hodnoty indukovaného napětí.
indukované proudy lze zkratovat zapojením diody paralelně k indukční zátěži.
• Ochrana proti jiskření u střídavého napětí:
U střídavého napětí jedna dioda paralelně k zátěži nestačí. Zde je nutné připojit paralelně ke spínači Reed RC-člen.
Naši inženýři Vám při dimenzování odpovídajícího RC-členu rádi poradí.
R
C
U
zátěž
zátěž
U
U
C
R
zátěž
Rozměry
Otvory pro upevnění
DG 042
Připojovací obrazec
DG 041
Minimální vzdálenost od
feromagnetických
částí: 7 mm
Komory p1 / p2
p1 = vyšší stat. tlak
p2 = nižší stat. tlak
DG 023 / DG 024
DG 025
Doporučený připevňovací závit
na protilehlé ploše
Rozměry
Typ
DG 042
DG 041
DG 023
DG 024
DG 025-05
DG 025-06
A
30
30
30
30
30
30
B
30
30
50
35
35
50
C
21,5
17,5
-
-
D
-
-
-
-
E
8
11
12
9
6HR22 6HR27 9
6HR 226HR27 12
F
67
70
76
77
77
77
G
-
83
88
89
100
100
H
93
115
121
122
139
139
I
K
6 4,5
6 4,5
6 4,5
11 4,5
11 4,5
6 4,5
L
8
8
8
8
8
8
M
20
20
20
20
20
20
N
O
P
Q
R
S
T
U
39
39
39
39
39
39
3
3
3
3
3
3
34
34
34
34
34
34
44
47
48
45
45
48
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
M4
M4
M4
M4
M4
M4
6
6
6
6
6
6
Symboly
1
2
3
4
5
6
7
Náhradní díly
1a
1
1b
DG 042
3
2
4
DG 041 / DG 024
5
2
DG 041 / DG 023
6
Posl
1
1
1a
1a
1b
2
3
4
5
6
7
Označení
Obj. č.
Příslušenství montáže* pro provedení DG 020.1710
bez kompenzace teploty
Příslušenství montáže* pro provedení DG 020.1730
s kompenzací teploty
Šroub s válcovou hlavou * M4 x 30
11272600 DIN 912-8.8
Šroub s válcovou hlavou * M4 x 50
18077800 DIN 912-8.8
Pérová podložka * B4 DIN 127
11272700
O-kroužek 4,5 x 1,5
N007.0041
O-kroužek 12,3 x 2,4
N007.0124
Dílec signalizace kompl. (s Pol. 3)
DG 042.1410
Konektorová nástrčka
DG 041.1220
DIN 43650 - AF3
Konektorová nástrčka se 2 LED
DG 041.1200
DIN 43650 - AF3
Konektorová nástrčka se 3 LED *
DG 025.2601
DIN 43651
*není součástí dodávky kompletních filtrů
Funkce kompletních filtrů a vlastnosti filtračních vložek, uvedené v
katalogu, mohou být zaručeny pouze v případě používání originálních
náhradních dílů výrobce ARGO-HYTOS.
2
DG 025
7
2
Zajišťování kvality
Řízení kvality podle EN ISO 9001
Kontroly kvality, provázející celý proces výroby a montáže, zaručují těsnost a spolehlivost našich filtrů.
Naši inženýři Vám rádi poradí v otázkách používání filtrů, výběru filtrů i v možnosti dosažení jednotlivých tříd čistoty filtrací u různých
pracovních kapalin v praxi.
Uvedená vyobrazení nemusí vždy přesně odpovídat originálu. Za mylně uvedené údaje nepřebírá ARGO-HYTOS žádnou právní odpovědnost.
We produce fluid power solutions
ARGO-HYTOS s.r.o. · Dělnická 1306 · 543 15 Vrchlabí · Czech Republic
Tel: +420 499 403 111 · [email protected] · www.argo-hytos.com
Konstrukční změny vyhraženy
60.30-2c · 0611
Download

DG 023 ·DG 024 ·DG 025 DG 041 ·DG 042 - ARGO