Vysokotlaké filtry
HD 044 · HD 064
· pro montáž na přírubu
· provozní tlak do 500 bar
· jmenovitý průtok do 105 l/min
40.30-6c
Po p i s
Použití
Ve vysokotlakém okruhu hydraulických zařízení.
Funkce
Ochrana mechanizmů proti opotřebení: díky filtračním vložkám, které
i při maximálním průtoku zajišťují splnění náročných požadavků
na třídu čistoty.
Ochrana funkce zařízení: díky vestavbě přímo před hydraulické komponenty.
Individuální stanovení jmenovitého proudu zaručí, že obtokový
ventil zůstane při ν ≤ 200 mm2/s zavřený.
Filtrační vložky
Směr proudění od povrchu ke středu. V důsledku skládání
filtračního materiálu do tvaru hvězdy vložka vykazuje:
• velkou filtrační plochu
• nízké tlakové ztráty
• vysokou kapacitu jímání nečistot
• obzvlášť dlouhé intervaly údržby
Údržba filtrů
Při použití indikátoru zanesení vložky je signalizována potřeba výměny
vložky a tím je zajištěno optimální využití životnosti vložky.
Materiály
Hlava:
GGG
Spodní část tělesa:zastudena lisovaná ocel
Povrch:
práškový lak
Těsnění:
NBR (Viton na požádání)
Filtrační materiál:EXAPOR®MAX 2 – anorganický vícevrstevný netkaný
materiál s mikrovláknem
Příslušenství
Elektrická a/nebo optická signalizace znečištění vložky se dodává na
požádání - volitelně s jednou nebo dvěma spínanými hodnotami nebo
s teplotní kompenzací.
Rozměry a technická data viz katalogový list 60.30.
Pa r a m e t r y
Provozní tlak
0 ... 315 bar, min. 2 x 106 zátěžných cyklů
Jmenovitý tlak podle DIN 24550
0 ... 500 bar, min. 104 zátěžných cyklů
Statický provozní tlak
Přípustné tlaky pro jiný počet zátěžných cyklů
Kapacita znečištění
Hodnoty v gramech byly stanoveny testem znečištění ISO MTD
podle ISO 16889 (viz Tabulka typů, sloupec 5)
Provozní tlak p [bar]
Tlaková kapalina
Minerální oleje a biologicky odbouratelné hydraulické kapaliny
(HEES a HETG, viz informační list 00.20)
Rozsah provozní teploty kapaliny
- 30 °C ... + 100 °C (krátkodobě - 40 °C ... + 120 °C )
Počet zátěžných cyklů n
Jmenovitý průtok
Do 105 l/min (viz Tabulka typů, sloupec 2).
Základem jmenovitých průtoků, udávaných společností ARGO-HYTOS jsou
následující kritéria:
• uzavřený obtok při ν ≤ 200 mm2/s
• životnost >1000 provozních hodin při středním znečištění
o hodnotě 0,07 g pro l/min průtoku
• rychlost proudění v připojovacích potrubích:
do 250 bar ≤ 8 m/s
> 250 bar ≤ 12 m/s
226
Jemnost filtrace
5 µm(c) ... 16 µm(c)
Hodnoty ß podleISO 16889
(viz Tabulka typů, sloupec 4 a graf Dx)
Rozsah viskozity
• při provozní teplotě: ν < 60 mm2/s
• startovací viskozita:
νmax = 1200 mm2/s
• při prvním uvedení do provozu: doporučenou startovací viskozitu lze
odečíst z grafu D následovně: Na ose „y“ stanovte bod, který odpovídá
70% otevíracího tlaku obtokového ventilu. Bodem veďte rovnoběžku
s osou „x“ a nalezněte průsečík s grafem (Δp jako funkce ν ). Rovnoběžka s osou „y“, vedená průsečíkem, určuje na ose „x“
doporučenou startovací viskozitu.
Montážní poloha
Přednostně svislá, hlavou nahoru .
Připojení
2 x Ø 15 mm přes přírubu
Grafy
∆p-charakteristiky pro kompletní filtry v Tabulce typů, sloupec 3
D1
Tlaková ztráta filtru v závislosti na průtoku
při ν = 35 mm2/s (0 = těleso je prázdné)
Tlaková ztráta v závislosti na kinematické viskozitě
při jmenovitém průtoku
12
1,5
HD044
1+3+5
3
2
4
∆p [bar]
∆p [bar]
10
1,0
5
1
6
6
8
2
4
6
4
0,5
0
0
20
40
60
80
2
100
0
120
200
400
600
D2
Tlaková ztráta filtru v závislosti na průtoku
při ν = 35 mm2/s (0 = těleso je prázdné)
Tlaková ztráta v závislosti na kinematické viskozitě
při jmenovitém průtoku
1,5
12
1+3
HD064
∆p [bar]
∆p [bar]
1,0
4
6
5
2
6
5
10
3
1
1000
800
ν [mm2/s]
Q [l/min]
0,5
4
8
2
6
4
0
0
20
40
60
80
2
100
0
120
200
400
600
800
1000
ν [mm2/s]
Q [l/min]
Charakteristiky pro jemnost filtrace v Tabulce typů, sloupec 4
Dx
Koeficient filtrace β v závislosti na velikosti částic x,
stanovený pomocí Multi-Pass testu podle ISO 16889
Koeficient filtrace β pro částice > x µm
Účinnost filtrace [%]
Zkratky vyjadřují následující hodnoty účinnosti nebo
jemnosti filtrace:
U EXAPOR®MAX 2- a papírových vložek:
5EX2 = β5 (c) = 200 EXAPOR®MAX 2
7EX2 = β7 (c) = 200 EXAPOR®MAX 2
10EX2 = β10 (c) = 200 EXAPOR®MAX 2
16EX2 = β16 (c) = 200 EXAPOR®MAX 2
30P = β30 (c) = 200 papír
Vzhledem ke konstrukci materiálu filtračních vložek 30P
je třeba počítat s odchylkami od uvedených charakteristik.
U sítkových vložek:
40S = tkanina sítka s velikostí ok
60S = tkanina sítka s velikostí ok
100S = tkanina sítka s velikostí ok
Tolerance pro velikost ok podle DIN 4189
Velikost částic x [μm] (pro všechny částice větší
než je udávaná velikost částic x)
40 µm
60 µm
100 µm
Pro zvláštní případy je možné použití i speciálních filtračních
materiálů, jejichž jemnosti filtrace jsou odlišné od uvedených
charakteristik.
227
Ta b u l k a t y p ů
.
ač
h
ik
af
ové
rist iz gr ní
k
e
o
t
t
viz rak ce v
iště
tok
ob
a
/B
ožk
prů ztráta / cha filtra zneč
lak
t
A
ý
í
í
t
í vl .
i
a
t
c
D
n
n
t
l
v
á
s
i
a
č
d
e
f
v
j
o
c
bo
vír
hra obj.
en lako gra emno apa
po
Ná
K
Ote Sym
Jm
Při
T
J
.
j. č
Ob
g
l/min
1
tilu
en
ov
Dx
2
3
HD 044-183
HD 044-153
27
30
D1/1
D1/2
HD 044-186
HD 044-156
47
50
HD 044-178
HD 044-158
4
5
bar
n
rz
st
to
iká
o
otn
Ind
Hm
í
těn
š
eči
y
mk
zná
Po
kg
6
7
8
5EX2 5,2
5EX2 4,9
Ø 15
Ø 15
-
7
D1/3
D1/4
10EX2 5,1
10EX2 6,8
Ø 15
Ø 15
65
75
D1/5
D1/6
16EX2 5,6
16EX2 6,9
HD 064-183
HD 064-153
50
60
D2/1
D2/2
HD 064-196
HD 064-156
85
85
HD 064-178
HD 064-158
100
105
9
10
11
7 V3.0510-13 4 V3.0510-03
3,4
3,4
lze doplnit
lze doplnit
-
7
7 V3.0510-161
4 V3.0510-06
3,4
3,4
lze doplnit
lze doplnit
Ø 15
Ø 15
-
7
7 V3.0510-181
4 V3.0510-08
3,4
3,4
lze doplnit
lze doplnit
5EX2 8,7
5EX2 10
Ø 15
Ø 15
-
7
7 V3.0520-131
4 V3.0520-03
4,6
4,5
lze doplnit
nachrüstbar
D2/3
D2/4
10EX2 11
10EX2 14
Ø 15
Ø 15
-
7
7 V3.0520-161
4 V3.0520-06
4,6
4,5
lze doplnit
lze doplnit
D2/5
D2/6
16EX2 12
16EX2 15
Ø 15
Ø 15
-
7
7 V3.0520-181
4 V3.0520-08
4,6
4,5
lze doplnit
lze doplnit
1
12
2
2
2
-
2
2
2
-
Pro kontrolu stavu znečištění lze použít optické nebé elektrické indikátory znečištění. Při objednávce filtrů s integrovaným indikátorem znečištění je
třeba v označení objednávky použít zkratku „M“. Na všech zakázkových papírech se objevuje základní filtr a indikátor znečištění vždy jako samostatné
položky.
Příklad objednávky: Filtr HD 064-156 je třeba dodat s optickým indikátorem znečištění – spínací tlak 5,0 bar.
Označení objednávky:
HD 064-156
/
DG 042-02
M
Obj.č. (základní filtr)
Indikátor znečištění
montáž
Vhodné indikátory znečištění naleznete v katalogovém listu 60.30.
Poznámky
• Filtry bez obtokového ventilu musí být vždy vybaveny indikátorem znečištění.
• Filtry, uvedené v tabulce, jsou standardní výrobky. Potřebujete-li jiné provedení, např jemnost filtrace 30P, zašlete nám Vaši poptávku..
1
2
Filtrační vložka stabilní do tlakového spádu 160 bar
indikátor znečištění je předepsán
228
Rozměry
Provedení OD s optickým indikátorem
znečištění DG 042
Provedení s elektr. indikátorem
znečištění DG 041
Minimální vzdálenost od
ferromagnetických součástek:
7 mm
Indikátor znečištění lze doplnit:
připojovací otvory uzavřeny šrouby
V
Rozměry
Typ
A/B
C
D
E
F
G
H
I
HD 044 Ø 15 23,5 145 26 49 83 66 70
HD 064 Ø 15 23,5 241 26 49 83 66 70
K
L
M
N
O P Q R S
T
elektr. / opt.
36 58 12,5 118,5 48 90 17 13 16 106 / 79
36 58 12,5 118,5 48 90 17 13 16 106 / 79
U
V
45
45
2
2
Symboly
1
2
3
4
5
6
7
229
Náhradní díly
4
6
5
Pol.
1
1
2
3
4
5
6
Označení
Spodní část tělesa HD 044
Spodní část tělesa HD 064
O-kroužek 53,57 x 3,53
Filtrační vložka
O-kroužek 18,72 x 2,62 *
Šroub se šestihranem M4x8
DIN 933-8.8
Usit-kroužek 4,1 x 7,2 x 1
Obj. č.
HD 052.0102
HD 072.0102
N007.0543/1
viz. tab. / sl. 9
N007.0193
11385800
12504600
*není součástí dodávky kompletních filtrů
3
Funkce kompletních filtrů a vlastnosti filtračních vložek, uvedené v
katalogu, mohou být zaručeny pouze v případě používání originálních
náhradních dílů výrobce ARGO-HYTOS.
2
1
Zajišťování kvality
Řízení kvality podle EN ISO 9001
Pro zajištění stabilní kvality výrobních procesů i výrobků podléhají
filtrační vložky ARGO-HYTOS nejpřísnějším kontrolám a testování
podle následujících norem ISO:
ISO 2941 ISO 2942 ISO 2943 Odolnost proti zhroucení a roztržení
Bubble Point Test – kontrola těsnosti a jakosti
montáže
Kompatibilita materiálu s provozními médii
ISO 3968 ISO 16889 ISO 23181 Hydraulika. Filtry.
Stanovení průtokové charakteristiky
Multipass-Test (stanovení jemnosti filtrace a
kapacity vložky)
Stanovení odolnost proti kolapsu při průtoku
kapaliny s vysokou viskozitou
Kontroly kvality, provázející celý proces výroby a montáže,
zaručují těsnost a spolehlivost našich filtrů.
Naši inženýři Vám rádi poradí v otázkách používání filtrů, výběru filtrů i v možnosti dosažení jednotlivých tříd čistoty filtrací u různých pracovních kapalin
v praxi.
Uvedená vyobrazení nemusí vždy přesně odpovídat originálu. Za mylně uvedené údaje nepřebírá ARGO-HYTOS žádnou právní odpovědnost..
We produce fluid power solutions
ARGO-HYTOS s.r.o. · Dělnická 1306 · 543 15 Vrchlabí · Czech Republic
Tel: +420 499 403 111 · [email protected] · www.argo-hytos.com
230
Konstrukční změny
vyhraženy· 40.30-6c · 0611
Download

HD 044 ·HD 064 ·pro montáž na přírubu - Argo