ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ®
EVROPSKÁ SPOLEČNOST PRO VÝZKUM A ANALÝZU
NEHOD – NÁRODNÍ SKUPINA V ČR, o.s.
ASOCIACE ZNALCŮ A ODHADCŮ ČR, o.s.
XXIII. MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE
SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ
ExFoS 2014
pod záštitou rektora Vysokého učení technického v Brně,
prof. Ing. Karla Raise, CSc., MBA, dr.h.c.
21408
SEKCE
ORGANIZAČNÍ, VZDĚLÁVACÍ,
PORADENSKÝ
A ZPROSTŘEDKOVATELSKÝ
SERVIS BRNO
STAVEBNICTVÍ A OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ
Datum a místo konání:
pátek – sobota 24. – 25. ledna 2014
Kongresové centrum Brno, Výstaviště 1
ORGANIZAČNÍ INFORMACE A PODMÍNKY SMLOUVY
1. Přihlašovat na konferenci se lze online na adrese www.exfos.cz, nebo na některém z následujících kontaktů: Eva Körberová – SEKON Brno,
tel./fax: 545 215 140, mobil: 602 568 252, e-mail: [email protected]
2. Cena konference je 2.300 Kč, pro členy AZO či EVU 2.000 Kč. V ceně je zahrnuto DPH ve výši 21 %. Součástí ceny je CD s textem většiny
příspěvků (pouze pro účastníky konference).
3. Cena akce je stanovena dohodou mezi dodavatelem (Eva Körberová – SEKON BRNO) a objednatelem (účastník). DIČ: CZ496031271.
Poplatek lze výjimečně uhradit v místě konání akce při registraci v hotovosti.
4. Platbu poukažte na účet u České spořitelny, a.s., č. účtu 1343582369/0800, pokud se nepřihlašujete online, použijte variabilní symbol 21408,
v případě on-line přihlášky Vám bude přidělen.
5. PODMÍNKY STORNA: Při zrušení účasti do 5dnů před konáním akce vracíme 50 % z celkového poplatku za akci. (Rozhodující je den
doručení!) Při neúčasti přihlášeného nebo jeho náhradníka poplatek nevracíme. Ve výjimečných případech lze storno domluvit individuálně.
6. Přihlašující organizace (objednatel) akceptuje nabídku dodavatele a závazně objednává účastníka na akci.
7. Dopravní spojení: tramvají č. 1 od nádraží ČD směr Bystrc–Ečerova, zastávka Výstaviště–hlavní vstup.
8. V případě změny data nebo místa konání akce budou přihlášení zájemci informováni.
9. Platba provedená před termínem konání akce je zálohou ve výši 100 % sjednané ceny, zúčtování bude provedeno v den konání akce předáním
dokladu o provedení platby.
Společenský večer soudních znalců a odhadců v Moravské chalupě na ulici Křižkovského 47, 603 73 Brno – mezi hotely Voroněž I a II
(http://mch-brno.cz/). Dopravní spojení na zastávku Velodrom, autobus č. 44 z Mendlova náměstí, popř. na zastávku Výstaviště, hlavní vstup a
odtud 7 minut pěšky.
UPOZORNĚNÍ
Zahraniční účastníci platí v hotovosti u prezence, účast nutno potvrdit písemně, faxem nebo elektronickou poštou na [email protected] Noclehy si
účastníci zajišťují individuálně, případně po telefonické domluvě u firmy SEKON na č. tel. 545 215 140 nebo mobil 602 568 252. Uzávěrka
přihlášek 18. 1. 2014, po tomto termínu je možno se domluvit telefonicky.
PROGRAM KONFERENCE
Pátek 24. ledna 2014
9:00 Registrace účastníků valné hromady AZO / Registration of participants of general meeting of AZO
10:00 Valná hromada AZO; registrace účastníků konference / General meeting of AZO; Registration
11:00 Oběd (vydává se průběžně od 11:00 do 14:00) / Lunch (from 11:00 a.m. to 2:00 p.m.)
Společná část – vedoucí: doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. / The joined part – chairman: doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D.
12:30 Zahájení / Opening
12:40 Současný stav znalecké činnosti v ČR v roce 2014 / Actual state of expert activities in the Czech republic in 2013
Prof. Ing. Albert Bradáč DrSc., Ing. Petr Daňhel – VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství
13:00 Aktuální problémy v oblasti řízení a organizace znalecké činnosti v ČR / Actual problems in the management and organization of expert activities in CZ
Mgr. Petr Ševčík – Ministerstvo spravedlnosti ČR
13:20 Novela občanského zákoníku ve vztahu ke znalecké činnosti / Amendment to the civil code in relation to expert activities
13:40 Problematika odběru vzorků nebezpečných látek pro forenzní účely s využitím metod inženýrství rizik / The issue of hazardous materials sampling
for the forensic purposes with application of risk engineering methods
Doc. Ing. Vladimír Adamec, CSc., Ing. Barbora Schüllerová, Ing. Ivana Fidrichová – ÚSI VUT v Brně
14:20 Přestávka na kávu, rozdělení do sekcí / Coffee break, division into sections
Sekce Stavebnictví a oceňování nemovitostí – vedoucí: Ing. Milan Šmahel, Ph.D. / Construction and Real Estate Evaluation – chairman Ing. Milan Šmahel, , Ph.D.
14:40 Porovnání práva stavby dle nového občanského zákoníku, s říšským zákoníkem č. 114 ze dne 11. června 1912 / Contrast law building in accordance
with new civil code, along imperial code no. 114 from of the day 11st of June 1912
Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek – ÚSI VUT v Brně
15:00 Vývoj rozdílnosti vlastnictví pozemku a stavby na něm zřízené v návaznosti na nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. / Development of disparity
ownership of land and building on it, in response to the new Civil Code No. 89/2012 Coll.
Ing. Martina Studnařová – ÚSI VUT v Brně
15:20 Přehled oceňovacích principů ve Spojeném království / An overview of valuation principles in the United Kingdom
Ing. et Ing. Kateřina Hrochová – ÚSI VUT v Brně
15:40 Podlahové plochy a zastavěné plochy dle předpisů / Floor area and level area by law
Ing. Pavel Klika – ÚSI VUT v Brně
16:00 Závěr dne / Conclusion of the day
18:00 Společenský večer v Moravské chalupě, oficiální zahájení 18:30
Gala evening in the „Moravská chalupa“ restaurant, the official opening at 6:30 pm.
Sobota 25. ledna 2014
Sekce Stavebnictví a oceňování nemovitostí – vedoucí: Ing. Milan Šmahel, Ph.D. / Construction and Real Estate Evaluation – chairman Ing. Milan Šmahel, , Ph.D.
9:30 Stanovení obecné hodnoty bytů z nabídkových cen porovnávací metodou / Determining of the general value of the stock from tender prices by the
comparative method
Doc. Ing. Milan Nič, PhD. – Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Ústav súdneho znalectva, Bratislava, SK
9:40 Tepelné mosty ve stavebnictví / Thermal bridges in the buildngs
Doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D. – FAST VUT v Brně
10:00 Zápalnost materiálů a forenzní přístup při zjišťování příčiny požárů / Flammability of materials and forensic approach in fire investigation
prof. Ing. Karol Balog, PhD., Ing. Jozef Martinka,PhD., Ing. Tomáš Chrebet, PhD., Ing. Ivan Hrušovský, PhD. - Ústav bezpečnosti, environmentu a kvality,
Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave, SK
10:20 Přestávka na kávu / Coffee break
10:40 Renovace rodinných domů z pohledu "Zelené úsporám" a "Nové zelené úsporám" / Renovation of family houses with help of "Green Savings" and
"New Green Savings"
Ing. Hana Svatoňová – FAST VUT
11:00 Problematika podrobnosti zpracování pasportizace objektů pozemních staveb / Issue of detailed building condition survey processing of buildings
Ing. Milan Šmahel, Ph.D. – ÚSI VUT v Brně
11:20 Oběd / Lunch
Sekce Stavebnictví a oceňování nemovitostí – vedoucí: Ing. Milan Šmahel, Ph.D. / Construction and Real Estate Evaluation – chairman Ing. Milan Šmahel, , Ph.D.
12:20 Posouzení příčin biotického napadení fasády vnějšího kontaktního zateplovacího systému (ETICS) / Assessement of reasons of facade biotic attact
with external thermal contact insulation system (ETICS)
Ing. Bc. Aleš Zvěřina – ÚSI VUT v Brně
12:40 Využití počítačové tomografie pro kontrolu homogenity drátkobetonu / The use of computed tomography for control steel fiber reinforced concrete
Ing. et Ing. Petr Bílek – ÚSZK FAST VUT v Brně
13:00 Vliv výnosnějšího využití budovy při stejné reprodukční hodnotě na cenu pozemku / The effect of more profitable use of the building at the same
replacement value for land value
Ing. Dana Siblíková – ÚSI VUT v Brně
13:20 Přestávka na kávu / Coffee break
13:40 Přínos navržené metody výpočtu majetkové újmy na vodohospodářské funkci lesa, která vznikla v přímé souvislosti s umístěním a realizací staveb
/ The benefits of the proposed methods of calculating the financial damage to the water feature of the forest, which was established in direct connection with
the location and the realisation of the buildings.
Ing. Petr Bureš – ÚSI VUT v Brně
14:00 Koeficient prodejnosti pro lesní porosty, jeho účelnost a budoucí využití / Merchantability factor for forest stands its usefulness and future utilization
Ing. Lenka Vopálka Melicharová – ÚSI VUT v Brně
14:20 Závěr konference / Conclusion of the conference
Download

ExFoS 2014 prof. Ing. Karla Raise, CSc., MBA, dr.hc STAVEBNICTVÍ