TEPLO KOPŘIVNICE s.r.o.
Štefánikova 1163, Kopřivnice 742 21, IČ 267 89 264
V Kopřivnici 02.11. 2012
Informace o změně systému dodávek tepla
Vážení odběratelé,
společnost TEPLO Kopřivnice s.r.o. je dodavatelem tepla teplé vody v systému
centrálního zásobování teplem (CZT) v Kopřivnici a Vaše právnická či fyzická osoba
vlastní jeden či více objektů které jsou na tento systém napojeny. Společnost TEPLO
Kopřivnice s.r.o. připravuje realizaci projektu „Modernizace CZT Kopřivnice“.
Realizací tohoto projektu dojde k změně parametrů teplonosné látky, která slouží
k předávání tepla do objektů.
Stávající stav:
Ze zdroje tepelné energie je tato energie přenášena zákazníkům pomocí tepelných
sítí, ve kterých je nosným médiem tepelné energie voda o vysokých parametrech
teploty a tlaku. Před vstupem do radiátoru nebo kohoutku teplé vody je nutné upravit
parametry média na bezpečnou úroveň a k tomu slouží předávací stanice. Předávací
stanice může být určena buď přímo pro jednoho zákazníka, nebo pro více zákazníků.
Z předávacích stanic je sekundárními rozvody dodávána teplo pro vytápění a teplá
voda do jednotlivých objektů. Z předávací stanice tak do jednotlivých objektů vedou
dva samostatné, navzájem nezávislé rozvody – rozvod teplé vody pro vytápění a
rozvod teplé vody pro spotřebu.
Stávající systém
čtyřtrubkový rozvod
Dvoutrubkový systém
po rekonstrukci
Teplo Kopřivnice s.r.o., Štefánkova 1163, Kopřivnice PSČ 742 21, IČ 267 89 264, DIČ CZ 267 89 264,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 27 216,
tel.: +420 556 879 726, mobil.: +420 736 614 210, e-mail.: [email protected]
TEPLO KOPŘIVNICE s.r.o.
Štefánikova 1163, Kopřivnice 742 21, IČ 267 89 264
Stav po realizaci projektu „Modernizace CZT“:
Jedním z hlavních cílů projektu Modernizace CZT je snížení ztrát v rozvodech tepla a
při změně parametrů teplonosné látky. Toho bude dosaženo náhradou stávajících
rozvodů tepla novými a přesunem zařízení pro úpravu parametrů a přípravu teplé
vody, tzv. objektových předávacích stanic (OPS), až do objektů konečných
odběratelů. Dojde tak ke zkrácení délky rozvodů téměř na polovinu, k podstatnému
snížení ztrát v rozvodech a ke zvýšení spolehlivosti a kvality dodávek. Do objektů tak
bude dodáváno teplo o parametrech tlaku a teploty, které budou vyšší než ve
stávajícím systému.
Realizací projektu dojde tedy ke změně parametrů teplonosné látky. Důsledky takové
změny pro odběratele řeší ustanovení zákona 458/2000 Sb. –Energetického zákona,
který v § 77 řeší práva a povinnosti odběratele tepelné energie, konkrétně článek 3,
který zní:
„Odběratel je povinen při změně teplonosné látky nebo jejich parametrů a v zájmu
snižování spotřeby energie upravit na svůj náklad své odběrné tepelné zařízení tak,
aby odpovídalo uvedeným změnám, nebo včas vypovědět smlouvu o dodávce
tepelné energie. Dále je odběratel povinen na svůj náklad upravit odběrné tepelné
zařízení pro instalaci měřicího zařízení v souladu s technickými podmínkami výrobce
měřicího zařízení po předchozím projednání s dodavatelem tepelné energie. Jiné
úpravy odběrných tepelných zařízení zajišťuje jejich vlastník na náklady toho, kdo
potřebu změn vyvolal, a to po předchozím projednání s držitelem licence. Změnu
parametrů vyžadující úpravu odběrného tepelného zařízení je povinen držitel licence
oznámit písemně nejméně 12 měsíců předem.“
Společnost TEPLO Kopřivnice s.r.o. tímto plní svou zákonnou oznamovací povinnost
a sděluje odběratelů tepla, že realizací projektu Modernizace CZT Kopřivnice dojde
ke změně parametrů teplonosné látky. Stávajíc systém, zajišťující dodávku tepla pro
vytápění prostřednictvím teplé vody o teplotě 90/70°C a tlaku cca 0,4 MPa bude
nahrazen teplovodním rozvodem o teplotě 105/65°C a tlaku 1,0 MPa. Parametry
teplonosné látky se budou upravovat v objektových předávacích stanicích. Stávající
systém rozvodu teplé vody bude zrušen, teplá voda se bude připravovat v
objektových předávacích stanicích v jednotlivých objektech.
Předpokládaný termín realizace – změny parametrů teplonosné látky je
31.12.2013
Jaké dopady to bude mít pro stávající odběratele tepla?
Všichni stávající odběratelé již byli osloveni společností TEPLO Kopřivnice s.r.o. a
byla jim nabídnuta možnost připojení se k nově budované soustavě CZT. Podmínkou
je podpis smlouvy o připojení a smlouvy o výpůjčce. Tyto smlouvy jsou pro
společnost TEPLO Kopřivnice s.r.o. nezbytnou podmínkou zajištění financování a
získání dotace z fondů EU. Podle přístupu odběratelů k této nabídce se liší budoucí
postup:
Stávající odběratelé, kteří do 30.11. 2012 uzavřou smlouvu o připojení a
smlouvy o výpůjčce
U těchto odběratelů společnost TEPLO Kopřivnice s.r.o. na svůj náklad vybuduje
teplovodní přípojku k objektu odběratele a instaluje v objektu objektovou předávací
stanici v rozsahu projektové dokumentace „Modernizace CZT Kopřivnice“.
Teplo Kopřivnice s.r.o., Štefánkova 1163, Kopřivnice PSČ 742 21, IČ 267 89 264, DIČ CZ 267 89 264,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 27 216,
tel.: +420 556 879 726, mobil.: +420 736 614 210, e-mail.: [email protected]
TEPLO KOPŘIVNICE s.r.o.
Štefánikova 1163, Kopřivnice 742 21, IČ 267 89 264
Stávající odběratelé, kteří po 30.11. 2012 projeví zájem o napojení na novou
soustavu
Pokud poskytovatel dotace umožní čerpání dotace na pořízení teplovodní přípojky a
OPS TEPLO Kopřivnice s.r.o. na svůj náklad vybuduje teplovodní přípojku k objektu
odběratele a instaluje v objektu OPS. V případě, že čerpání dotace nebude možné,
odběratel vybuduje teplovodní přípojku a OPS na vlastní náklad a společnost TEPLO
Kopřivnice s.r.o. se zaváže takto vybudované zařízení odkoupit za 60% běžné
pořizovací ceny.
Stávající odběratelé, kteří mají zájem o napojení na novou soustavu a nechtějí
využít výše uvedených možností
Povinností společnosti TEPLO Kopřivnice s.r.o. jako držitele licence na rozvod tepla
je uzavřít smlouvu o dodávce tepelné energie, na základě které zajistí dodávku
tepelné energie, každému, kdo mimo jiné má rozvodné tepelné zařízení nebo
tepelnou přípojku a odběrné tepelné zařízení, které zajišťují hospodárnost,
bezpečnost a spolehlivou dodávku nebo spotřebu v souladu s technickými a
bezpečnostními předpisy a splňuje podmínky týkající se místa, způsobu a termínu
připojení stanovené držitelem licence. Tzn., že bude napojen každý odběratel, který
si na vlastní náklady vybuduje přípojku tepla a objektovou předávací stanici, splňující
technické požadavky stanovené dodavatelem
Stávající odběratelé, kteří nemají zájem o napojení na novou soustavu
V souladu s výše uvedeným ustanovením energetického zákona mají povinnost včas
vypovědět smlouvu o dodávce tepelné energie. Dodávka tepla a teplé vody do
objektů těchto odběratelů bude ukončena současně s ukončením provozu stávajícího
systému, které nenastane dříve než 31.12.2013. Po tomto termínu nebude možno
dodávku tepla nadále zajišťovat, stávající systém bude mimo provoz. Povinnost
zajistit teplo pro vytápění a dodávku teplé vody je na vlastníkovi objektu.
Závěrem si dovolujeme konstatovat, že k dnešnímu dni využili naší nabídky napojení
na nový systém odběratelé, kteří tvoří 82,5% stávajících odběrů soustavy. Těmto
odběratelům děkujeme za projevenou důvěru a tento dopis mohou považovat pouze
jako splnění zákonné informační povinnosti TEPLA Kopřivnice s.r.o.
U
příspěvkových organizací, kde je zřizovatelem město Kopřivnice, řešíme smluvní
dokumentaci přímo s městem Kopřivnice.
Ostatní odběratelé ještě mohou do 31.11.2012 využít nabídky TEPLA Kopřivnice
s.r.o. vybudovat pro jejich objekt teplovodní přípojku a instalovat v objektu OPS. Po
tomto datu nebudeme moci garantovat využití dotace na investici do zařízení, které
bude sloužit pro vytápění jejích objektů, a na této případné investici se budou muset
finančně podílet.
S pozdravem
Ing. Igor Kocurek
jednatel společnosti
Teplo Kopřivnice s.r.o., Štefánkova 1163, Kopřivnice PSČ 742 21, IČ 267 89 264, DIČ CZ 267 89 264,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 27 216,
tel.: +420 556 879 726, mobil.: +420 736 614 210, e-mail.: [email protected]
Download

informaceEZ_změna _systému