HRAD SLOVAKIA, spol. s r.o. Ponuka na správu bytového domu SÁZAVA Poprad, 30. Január 2013 1. Skupina HRAD
2. Ponúkané služby 3. Cenová ponuka 4. Spravované nehnuteľnosti 5. Certifikáty 6. Kontakt Vyhotovené exkluzívne pre bytový dom SÁZAVA. Ponuka je platná do 30.6.2013. www.HRADonline.sk
Obsah 2 www.HRADonline.sk
Skupina HRAD
Skupina HRAD zabezpečuje správu bytových domov a nebytových priestorov v mestách Poprad, Svit, Kežmarok, Levoča, Vysoké Tatry a Bratislava. História skupiny HRAD siaha do roku 1998, kedy sa Mgr. Milan Praščák začal venovať správe bytových domov vo vlastnom bytovom dome. Na základe rastúceho dopytu po kvalitnejších službách v oblasti správy bytových domov sme sa v roku 2002, spolu aj so spoločníkmi Ivanom Rumlerom a Michalom Martinkom rozhodli založiť spoločnosť HRAD, spol. s r.o., ktorej hlavným zameraním je správa nehnuteľností. Popri rastúcich nárokoch trhu sme postupne rozšírili ponuku služieb, medzi ktoré patrí napríklad zabezpečenie zateplenia, rekonštrukcia striech alebo výstavba a prevádzkovanie kotolne. V roku 2010 sme založili druhú spoločnosť s hlavným zameraním na správu nehnuteľností doplnenú o elektrikárske práce a upratovanie, HRAD SLOVAKIA, spol. s r.o., čím vznikla skupina HRAD.
Naša skupina má niekoľkoročné skúsenosti so správou bytov a nebytových priestorov zameranou na humánny prístup a tak prispieva k zvyšovaniu životnej úrovne vlastníkov a k bezstarostnému bývaniu. V budúcnosti sa chceme zamerať na efektívne využívanie financií fondov opráv – prefinancovanie nevýhodných úverov inou bankou, investovanie do stavebného sporenia alebo termínovaných vkladov, solárnych systémov alebo tepelných čerpadiel, ktoré nielen šetria financie ale hlavne životné prostredie. Podobne chceme zlepšiť podmienky nákupu energií a poistení. Všetky tieto služby má za úlohu naša tretia spoločnosť HRAD SERVICES, spol. s r.o..
Vyhotovené exkluzívne pre bytový dom SÁZAVA. Ponuka je platná do 30.6.2013. 3 www.HRADonline.sk
Ponuka služieb
V rámci správcovského poplatku poskytujeme všeobecné, ekonomické a technické služby. Nadštandardné služby sú spoplatnené nad rámec správcovského poplatku, cena závisi od konkrétnych požiadaviek a objemu vykonaných prác. 1. Všeobecné služby 1.1. Poradenstvo pri založení spoločenstva vlastníkov bytov (ďalej len “SVB”) 1.2. Uzatvorenie mandátnej zmluvy s 1 mesačnou výpovednou lehotou 1.3. Zhromaždenie vlastníkov minimálne 1 krát do roka 1.4. Každý rok zhromaždenie vlastníkov zamerané na hospodárenie s finančnými prostriedkami za predchádzajúci rok a predloženie plánu tvorby a použitia prostriedkov všetkých fondov na nasledujúci rok (ak správca vedie evidenciu podľa bodu 2.4), ktorí schvaľujú vlastníci uznesením 1.5. Zmluvné zabezpečenie poskytovania plnení spojených s užívanim bytov, obchodných priestov a garáži 1.6. Uzatváranie zmlúv na prenájom spoločných priestorov. Príjmy z prenájmu spoločných priestorov sú príjmom fondu opráv a nie správcu 1.7. Bezplatný prepis v evidencii pri zmene vlastníkov alebo užívateľov bytov a nebytových priestorov 1.8. Bezplatné vyjadrenie k stavebným úpravám 1.9. Bezplatné potvrdenia o úhradách 1.10.Zriadenie e-­‐mailového distribučného listu Vyhotovené exkluzívne pre bytový dom SÁZAVA. Ponuka je platná do 30.6.2013. 4 www.HRADonline.sk
2. Ekonomické služby 2.1. Zriadenie a vedenie bankového účtu. S účtami nakladá správca a predseda SVB (prípadne predseda rady) v rozsahu určenom mandátnou zmluvou. Úroky sú príjmom fondu opráv a nie správcu. 2.2. Zhodnocovanie finančných prostriedkov na termínovanom účte alebo prostredníctvom stavebného sporenia v stavebnej sporiteľni. Úroky a štátna prémia sú príjmom fondu opráv. 2.3. Vyhotovenie platobných výmerov, ročného vyučtovania preddavkov a skutočných nákladov jednotlivým vlastníkom za plnenia spojené s užívaním bytov, nebytových priestorov, garáží, spoločných zariadení a priestorov najneskôr do 31.5. nasledujúceho kalendárneho roka 2.4. Vedenie evidencie platieb fondu opráv domu, fondu opráv vchodov, fondu MaRT, fondu opráv balkónov, prípadne ďalších fondov, príprava plánu tvorby a použitia fondov 2.5. Vedenie účtovníctva, vedenie evidencie príjmov a výdavkov, pohľadávok a záväzkov, spracovanie podkladov k daňovým a odvodovým povinnostiam, rozúčtovanie nákladov za služby a vyhotovenie ročného vyúčtovania nákladov za služby 2.6. Vedenie evidencie neplatičov a vymáhanie pohľadávok 2.7. Vybavenie úveru v komerčnej banke alebo stavebnej sporiteľni Vyhotovené exkluzívne pre bytový dom SÁZAVA. Ponuka je platná do 30.6.2013. 5 www.HRADonline.sk
3. Technické služby 3.1. Zabezpečenie opráv, údržby a obnovy spoločných častí a spoločných zariadení domu podľa požiadaviek vlastníkov a v súlade s osobitnými právnymi predpismi 3.2. Zmluvné zabezpečenie odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení 3.3. Zmluvné zabezpečenie odpisovania, kontroly a výmeny vodomerov a pomerových rozdelovačov vykurovacích nákladov 3.4. Zabezpečenie výstavby spoločných domových kotolní, zateplenia bytových domov, rekonštrukcie striech, rekonštrukcie rozvodov plynových, elektrických, vodovodných, kanalizačných a ďalšie práce 3.5. Zabezpečenie deratizácie podľa všeobecne záväzných nariadení Vyhotovené exkluzívne pre bytový dom SÁZAVA. Ponuka je platná do 30.6.2013. 6 www.HRADonline.sk
4. Nadštandardné služby 4.1. Poistenie bytového domu
4.2. Zabezpečenie 24 hodinovej nepretržitej havarijnej služby (voda, plyn, elektro, kúrenie) 4.3. Stráženie objektu 4.4. Pripravujeme zriadenie web stránky a diskusné forum, informácie o udalostiach v bytovom dome, napr. zápisy z porád, odstávky, opravy v dome, čerpanie fondov, správa o hospodárení, atd. 4.5. Pripravujeme web prístup k mesačným úhradám, spotrebám elektriny, vody, tepla (ak merače podporujú diaľkový odpočet). 4.6. Údržba zelene 4.7. Drobné opravy pre jednotlivých vlastníkov bytov 4.8. Čistenie okolia 4.9. Upratovanie spoločných priestorov a garáži 4.10.Odpratávanie snehu 4.11.Iné služby podľa konkrétnych požiadaviek Vyhotovené exkluzívne pre bytový dom SÁZAVA. Ponuka je platná do 30.6.2013. 7 Nie sme platcami DPH. Z tohto dôvodu je horeuvedený poplatok konečný. www.HRADonline.sk
Cenová ponuka Poplatok za správu pre: byt 6 EUR / mesiac nebytový priestor 6 EUR / mesiac
Poznámka: Poplatky spojené s otvorením, vedením a zrušením účtov, s registráciou SVB, s prepisom elektromerov a vodomerov, s uzatvorením zmluvy o stavebnom sporení, s uzatvorením úverovej zmluvy, s odpisom, výmenou kapilár a rozúčtovaním tepla podľa pomerových rozdeľovačov (ak si vlastníci želajú rozúčtovať teplo podľa nich), s vymáhaním pohľadávok (súdne poplatky, právne služby, poštovné) nie sú zahrnuté v poplatku na správu. Vyhotovené exkluzívne pre bytový dom SÁZAVA. Ponuka je platná do 30.6.2013. 8 www.HRADonline.sk
Spravované nehnuteľnosti BEČVA –Rázusova 3286/3,7, Poprad Detská poliklinika – Joliota Curie 730, Poprad HOREC – Banícka 804/22,24,26, Poprad JAVORNÍK – Šrobárova 2680/51,53, Poprad KONVALINKA – Banícka 795/5,7,9, Poprad Nová Polianka 5
NÔTA – Podjavorinskej 3375/20, 058 01 Poprad ORCHIDEA – Štefánikova 878/31, Poprad
PIESEŇ – Tolstého 3237/13, Poprad PLESNIVEC – Francisciho 906/23,25,27, Poprad SEDMIČKA – Francisciho 901/7, Poprad SĹŇAVA – Partizánska 3261/18, Poprad SÓLO – Komenského 583/1,3,5,7, Poprad SPEV – Šoltésovej 3472/1,3, Poprad SVB Murgašova 87/4,6,8, Poprad
SVB Srdiečko, Okružná 772/70, Poprad
ŠESTNÁSTKA – Francisciho 902/9, Poprad TULIPÁN – Levočská 211/2, Poprad Viacúčelový dom – Štefánkova 4882/8, 10 A, 10 B, Poprad Viacúčelový dom – Poprad-­‐Juh, L. Svobodu 4885, Poprad VLTAVA – Tajovského 2606/5,7,9,11,13,15, Poprad Vyhotovené exkluzívne pre bytový dom SÁZAVA. Ponuka je platná do 30.6.2013. 9 www.HRADonline.sk
Certifikáty
Vyhotovené exkluzívne pre bytový dom SÁZAVA. Ponuka je platná do 30.6.2013. 10 Michal Martinko Konateľ HRAD SLOVAKIA, spol. s r.o. Vyhotovené exkluzívne pre bytový dom SÁZAVA. Ponuka je platná do 30.6.2013. www.HRADonline.sk
Kontakt
Michal Martinko e-­‐mail: [email protected] tel.: 0915 462 589 web: www.HRADonline.sk HRAD SLOVAKIA, spol. s r.o. Murgašova ulica č. 88/10 058 01 Poprad
IČO: 45 957 061 DIČ: 202 315 6949 Spoločnosť zapísaná v OR na Okresnom súde v Prešove, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 23822/P
11 
Download

HRAD SLOVAKIA, spol. s r.o. Ponuka na správu bytového domu S