Zápisnica
z II. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Studenci
dňa 31.12.2014
Program: 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Otvorenie
Sadzobník úhrad za služby poskytované obcou Studenec
Prejednanie žiadosti DH Ordzovianka o prenajatie priestorov KD
Návrh na vyhlásenie výberového konania na nového kontrolóra obce
Prejednanie sporných vyúčtovaní spotreby vody
Prehodnotenie potreby projektu Zateplenie Domu športu
Diskusia
Záver
Prítomní:
Ing. Ladislav Janičko
P
Terézia Nováčeková
p
Ing. Jozef Kaľavský
P
Ing. Miroslav Gonda
P
Mgr. Ladislav Jankovčin
P
P- prítomný, N - neprítomný, O – ospravedlnený
Prítomní 5 poslanci, OcZ je uznášania schopné
Bod 1/ – Otvorenie
- Starosta obce Ing. Jozef Rusnák privítal prítomných a otvoril schôdzu obecného zastupiteľstva.
Starosta určil:
Navrhovatelia uznesení: Ing. Ladislav Janičko
Overovatelia zápisnice: Ing. Jozef Kaľavský
Terézia Nováčeková
Zapisovateľ:
Ing. Katarína Mišenčiková
Starosta: dávam návrh na doplnenie programu o čerpanie rezervného fondu a schválenie sumy,
ktorá bola použitá na záchranné povodňové práce
Kto je za program:
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod 2/ Sadzobník úhrad za služby poskytované obcou Studenec
Starosta: v predloženom návrhu na sadzobník je len 1 zmena a to suma poplatku za rozhlasové
relácie. Iné zmeny nie sú, budú prehodnotené ku koncu roka 2015.
1
Uznesenie č. 18/2014
Obecné zastupiteľstvo v Studenci schvaľuje „Sadzobník úhrad za služby poskytované
obcou Studenec v roku 2015“
Zodpovedný: starosta
Hlasovanie
Ing. Miroslav Gonda
Ing. Ladislav Janičko
Terézia Nováčeková
Ing.Jozef Kaľavský
Mgr. Ladislav Jankovčin
Termín: 31.12.2014
ZA
PROTI
x
x
x
x
x
Plnenie:
ZDRŽAL SA
NEHLASOVAL
Bod 3/ Prejednanie žiadosti DH Ordzovianka o prenajatie priestorov KD
Starosta: máme tu žiadosť DH Ordzovianka o zníženie poplatku za prenájom sály KD na ples, ktorý
sa uskutoční dňa 14.2.2015. Navrhujem znížiť sumu prenájmu o 50% + el. energia + kúrenie
Uznesenie č. 19/2014
Obecné zastupiteľstvo v Studenci, na základe žiadosti dychovej hudby Ordzovianka,
schvaľuje zľavu z poplatku za prenájom kultúrneho domu vo výške 50% za účelom
zorganizovania plesu
Zodpovedný: starosta
Hlasovanie
Ing. Miroslav Gonda
Ing. Ladislav Janičko
Terézia Nováčeková
Ing.Jozef Kaľavský
Mgr. Ladislav Jankovčin
Termín: 31.12.2014
ZA
PROTI
x
x
x
x
x
Plnenie:
ZDRŽAL SA
NEHLASOVAL
Bod 4/ Návrh na vyhlásenie výberového konania na nového kontrolóra obce
Starosta: po preverení situácie som zistil, že Mgr. Rusnáčiková dala výpoveď zamestnávateľovi dňa
8.10.2014 a starosta obce súhlasil so skončením pracovného pomeru k tomuto termínu. Z tohto
dôvodu dávam návrh na vyhlásenie výberového konania na nového kontrolóra obce.
Aký je Váš názor?
Mgr. Jankovčin: zo zákona musí mať obec kontrolóra
Ing. Janičko: pripravil som vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Studenec, prečítal ho
Starosta: myslím, že návrh obsahuje všetko
Ing. Janičko: treba to už len vyvesiť na úradnú tabuľu
Uznesenie č. 20/2014
Obecné zastupiteľstvo v Studenci v súlade s § 18a ods.2 zákona SNR č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra, ktorá sa uskutoční 26.2.2015
o 17:00 hod. Pracovný úväzok: 10% z ustanoveného pracovného času zamestnávateľa.
Zodpovedný: starosta
Hlasovanie
Ing. Miroslav Gonda
Ing. Ladislav Janičko
Terézia Nováčeková
Ing.Jozef Kaľavský
Mgr. Ladislav Jankovčin
Termín: 31.12.2014
ZA
PROTI
x
x
x
x
x
Plnenie:
ZDRŽAL SA
NEHLASOVAL
2
Bod 5/ Prejednanie sporných vyúčtovaní spotreby vody
Starosta: O tomto probléme bolo rokované na ObZ dňa 20.2.2014, bod 3-Zrovnoprávnenie
podmienok podnikateľov v obci Studenec. Sťažnosť podali podnikatelia Ing. Minďaš a p.Galovič,
a na tomto ObZ bolo prijaté uznesenie č. 2/2014 ohľadom schválenia montáže vodomerov pre
horeuvedených podnikateľov. Starosta obce uznesenie pozastavil – nepodpísal. Taktiež bolo prijaté
uznesenie č. 4/2014 o stornovaní faktúr za odber vody za rok 2013, aj toto uznesenie bývalý
starosta nepodpísal a faktúry Obec eviduje ako pohľadávky.
Počas celého roku 2014 nebol tento problém doriešený k obojstrannej spokojnosti.
Po mojom nástupe do funkcie starostu dňa 15.12.201 som spolu s poslancami obce zorganizoval
dňa 22.12.2014 stretnutie s podnikateľmi, kde sme dohodli riešenie: Obec bude stornovať sporné
faktúry za obdobie r. 2013-2014, vystavené budú nové vyučtovania vody a to paušálne podľa počtu
pracovníkov a namontované budú nové vodomery. V priebehu roku 2015 obec v spolupráci
s podnikateľmi vyrieši tento vleklý problém raz a navždy tak, ako sa obe zainteresované strany
dohodli na tomto stretnutí. Bola tu už aj porucha, odkedy som nastúpil do funkcie a táto bola
odstránená Ing.Minďášom. Včera sa robil odpis vodomeru. Za týždeň tam bolo 14 m3, nie sú to také
úniky, aké boli predtým.
Prešiel som si všetky ich výmery, vyúčtovanie vody ide v pomere 90% na Kolbach-drevo a 10% na
p.Galoviča- Kovovýroba. Žiadam Vás o vyjadrenie k tejto veci.
Ing. Janičko: na tom vodomery je 14 m3 za týždeň, mesačne je to cca 64 m3 . Ja mám poznačené, že
na vetve je 120 m3 a 40 m3 denne.
Starosta: keď zoberieme, že teraz je spotreba 2 m3 denne, nie je to problém. Ďalší stav sa odpíše za
týždeň. Dávam hlasovať, kto je za storno výmerov a vyúčtovanie vody za toto obdobie paušálne.
Ing. Janičko: čítal si, že starý starosta pozastavil výkon uznesenia a do 14 dní nezvolal OcZ, tým
porušil zákon
Starosta: prešiel som si zápisnice zo zastupiteľstva, kde sa o tom rokovalo. Výsledok je taký, že
podnikatelia sú ochotní to riešiť. Bol tam aj návrh na rokovanie s podnikateľmi, ale nenašiel sa na
Obecnom úrade žiadny záznam z tohto stretnutia. Bude január 2015 a nie je to riešené, preto dávam
hlasovať o tomto probléme.
Uznesenie č. 21/2014
Obecné zastupiteľstvo v Studenci schvaľuje stornovanie faktúr za odber pitnej vody:
Faktúra číslo: 120/2013; 267/2013; 141/2014; 179/2014; 147/2013; 268/2013; 142/2014;
180/2014.
Zodpovedný: starosta
Hlasovanie
Ing. Miroslav Gonda
Ing. Ladislav Janičko
Terézia Nováčeková
Ing.Jozef Kaľavský
Mgr. Ladislav Jankovčin
Termín:31.12.2014
ZA
PROTI
x
x
x
x
x
Plnenie:
ZDRŽAL SA
NEHLASOVAL
Uznesenie č. 22/2014
Obecné zastupiteľstvo v Studenci schvaľuje, za roky 2013 a 2014, odberateľom
fakturovať dodanú/odobranú pitnú vodu v súlade s cenovými predpismi.
Zodpovedný: starosta
Hlasovanie
Ing. Miroslav Gonda
Ing. Ladislav Janičko
Terézia Nováčeková
Ing.Jozef Kaľavský
Mgr. Ladislav Jankovčin
Termín:31.12.2014
ZA
PROTI
x
x
x
x
x
Plnenie:
ZDRŽAL SA
NEHLASOVAL
3
Bod 6/ Prehodnotenie potreby projektu Zateplenie Domu športu
Starosta: Obec Studenec dňa 30.9.2014 doplnila „Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na
r.2014 z Environmentálneho fondu vo výške 74.660,44 € . Z tejto čiastky je spoluúčasť obce 5%
z vlastných zdrojov a to 3.733,03 €. Predpokladaný začiatok prác je stanovený na máj 2015
a ukončenie august 2015. Stavebné povolenie č. SP 801/2014 bolo vydané 25.8.2014
a právoplatnosť nadobudlo dňa 23.9.2014.
Chcem si vypočuť stanovisko poslancov k danému projektu. Z môjho pohľadu zateplenie
najkritickejšej severovýchodnej strany objektu z vnútornej strany budovy je nevyhovujúce z titulu
vzniku tepelných mostov. Ústredné kúrenie samotného objektu je potrebné riešiť, nakoľko
momentálne je vykurované elektrickými konvektormi. Stav financií na bežnom účte k môjmu
nástupu do funkcie k 15.12.2014 bol 171,36 €, čo nepredstavuje ani 5% pokrytie stavby z vlastných
zdrojov. Čo sa týka zateplenia Domu športu, zistil som nasledovné: odovzdané som nemal nič, ale
pozrel som si projekt, ktorý tu bol a zistil som nasledovné: je problém, ak je stena zateplená zvnútra
a nie zvonku. Vnútorné zateplenie by bolo 12 cm. Malo by to byť obložené sadrokartónom. Bude to
nepevné, hneď rozbité.
Ing. Janičko: sú tam elektrické bojlery?
Starosta: sú. Teraz sa tam uzavreli šupátka vodovodnej prípojky, odstavilo sa kúrenie. Pôvodná
žiadosť na projekt bola na sumu 78 tis. €, neskôr bol rozpočet znížený o neoprávnené položky.
Stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť aj s vyhovením námietkam p. Kaľavskej.
Vaše stanovisko?
Ing. Janičko: z vnútornej strany potrebujeme obložiť stenu do výšky 2 m a nech budova neslúži len
pre pingpong, ale pre všetky ostatné vhodné športy (futbal, volejbal...). Vyšiel zákon o tom, že keď
sa ide opravovať nová budova, musí byť urobený tepelno-energetický posudok.
Starosta: ten existuje.
Ing. Kaľavský: pôvodný návrh bol na zateplenie budovy zvonku, my máme úzky dvor a zateplenie
by ho zúžilo ešte viac. Preto sme s projektom nesúhlasili a vyhoveli nám. Proti zatepleniu zvnútra
sme námietky nemali. Plynofikácia sa tam nespomínala, ale ak pôjde prípojka cez náš dvor, podáme
námietky opäť.
Starosta: je tu obecný dom, ktorý je nevyužitý. Na obecnom úrade nie sú priestory pre registratúru,
chýba kancelária pre starostu, ďalej škôlka je katastrofálnom stave atď. Môj názor je taký, že je
potrebné pomôcť deťom a investovať do škôlky. Budúci rok by mali byť spustené aj nejaké
projekty, druhá vec je, či budú nato financie v rozpočte.
Ing. Gonda: navrhujem kúrenie nie plynové, ale drevo spaľujúci kotol, mohli by sme túto možnosť
do budúcnosti prehodnotiť.
Mgr. Jankovčin: a kto bude kúriť? Potrebovali by sme na to ďalšiu osobu.
Ing. Gonda: je to návrh do budúcnosti.
Nováčeková: zateplenie je zbytočné, bolo by tam horúco, otvárali by sa okná, kúrenie tiež netreba,
som proti tomuto projektu
Starosta: dáme návrh na zrušenie žiadosti o projekt na Environmentálnom fonde?
Poslanci: áno
Uznesenie č.23/2014
Obecné zastupiteľstvo v Studenci ruší (stornuje) žiadosť o poskytnutie podpory
z Environmentálneho fondu na zateplenie Domu športu a mládeže v Studenci, odoslanú
30.9.2014
Zodpovedný: starosta
Hlasovanie
Ing. Miroslav Gonda
Ing. Ladislav Janičko
Terézia Nováčeková
Ing.Jozef Kaľavský
Mgr. Ladislav Jankovčin
Termín: 31.12.2014
ZA
PROTI
x
x
x
x
x
Plnenie:
ZDRŽAL SA
NEHLASOVAL
4
Čerpanie rezervného fondu:
Starosta: stav rezervného fondu (RF) v obci bol v sume 9.380 €. V máji nastala v obci povodňová
situácia a výdavky na záchranné povodňové práce, na ktoré doteraz obec neobdŕžala schválené
financie od štátu, boli uhradené z rezervného fondu. Preto dávam návrh na schválenie čerpania RF
vo výške 8.738 € na záchranné povodňové práce.
Uznesenie č.24/2014
Obecné zastupiteľstvo v Studenci schvaľuje použitie rezervného fondu vo výške 8. 738,- €
na úhradu časti faktúr za vykonané povodňové záchranné práce verifikované komisiou dňa
28.07.2014
Zodpovedný: starosta
Hlasovanie
Ing. Miroslav Gonda
Ing. Ladislav Janičko
Terézia Nováčeková
Ing.Jozef Kaľavský
Mgr. Ladislav Jankovčin
Termín: 31.12.2014
ZA
PROTI
x
x
x
x
x
Plnenie:
ZDRŽAL SA
NEHLASOVAL
Uznesenie č.25/2014
Obecné zastupiteľstvo v Studenci schvaľuje rozpočtové opatrenie č.77/2014 v celkovej
sume 8.738,- €
Zodpovedný: starosta
Hlasovanie
Ing. Miroslav Gonda
Ing. Ladislav Janičko
Terézia Nováčeková
Ing.Jozef Kaľavský
Mgr. Ladislav Jankovčin
Termín: 31.12.2014
ZA
PROTI
x
x
x
x
x
Plnenie:
ZDRŽAL SA
NEHLASOVAL
Bod/7 Diskusia
Starosta: Na základe môjho sľubu na ustanovujúcom zastupiteľstve dňa 15.12.2014 dnes Vám
predkladám „ Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na celý rok 2015 “. Zasadnutia ObZ sa budú
konať v mesačných intervaloch.
Ing. Janičko: treba ho zverejniť na internete, aj na úradnej tabuli.
Starosta: mám ešte na prejednanie akcie za obdobie 01-02/2015 v objekte kultúrneho domu a ich
preberanie a odovzdávanie na kultúrne podujatia. Doteraz akcie organizovala p. Daniela Sivákova.
Ak by nebol nikto proti, navrhujem zveriť plesové prenájmy sály Ing. Mišenčikovej, ak súhlasí.
Od marca sa určí iná osoba, ktorá bude za to zodpovedná.
Poslanci vyslovili súhlas s týmto návrhom a pracovnou zmluvou pre Ing. Mišenčikovú na obdobie
3 mesiacov.
Ing. Janičko: schválili sme používanie súkromného motorového vozidla a preplácanie náhrad na
cestovné príkazy. Nie je možné takto evidovať každú jazdu. Nech sa vedie kniha jázd a nie cestovné
príkazy.
Ing. Jankovčin: môžeme schváliť paušál
Starosta: budeme to riešiť v ďalšom období.
5
Ing. Jankovčin: údajne má obec skládku stavebného materiálu v Bugľovciach na obecnom
pozemku. Aby sme zato ešte neplatili prenájom.
Starosta: neviem o tom.
Bod 8/ Záver
Starosta poďakoval prítomným poslancom za účasť na dnešnom Silvestrovskom zastupiteľstve a
poprial všetko dobré do Nového roku 2015.
V Studenci, 31.12.2014
Zapisovateľ
_______________________________
Overovateľ zápisnice
_______________________________
Overovateľ zápisnice
_______________________________
Starosta obce
_______________________________
6
Download

Zápisnica z 31.12.2014